You are on page 1of 4
«Νώξ μαξ βμεζά μ ζηαονόξ;» Έπεη εηπςζεί πςξ «ε ηέπκε ηεξ δςήξ είκαη

«Νώξ μαξ βμεζά μ ζηαονόξ;»

Έπεη εηπςζεί πςξ «ε ηέπκε ηεξ δςήξ είκαη ε ηέπκε κα απμθεύγεηξ ημκ πόκμ». Ο πόκμξ είκαη μία πναγμαηηθόηεηα πμο όιμη βηώκμομε, θαζέκαξ με μμκαδηθό ηνόπμ. Ο Θεόξ μαξ ιέκε μη Παηένεξ ηεξ εθθιεζίαξ μαξ επηηνέπεη θάζε άκζνςπμξ κα ζεθώζεη όζμ θμνηίμ πόκμο ακηέπεη. Σίπμηε απ’ αοηά δε ζεμαίκεη πςξ δεκ πνέπεη κα πνμζπαζμύμε κα απαιύκμομε ημκ πόκμ ημ δηθό μαξ θαη ηςκ άιιςκ. Όμςξ, ε ηέπκε ηεξ δςήξ μαξ δηδάζθεη ε ίδηα ε δςή ηεξ Γθθιεζίαξ μαξ είκαη κα δώζμομε έκα άιιμ κόεμα ζημκ πόκμ, ημ κόεμα ημο ζηαονμύ πμο μαξ μδεγεί θμκηά ζημ Υνηζηό θαη ζα μαξ βγάιεη ζηε Ακάζηαζε ! Ανθεί κα επηιέλμομε οπεύζοκα αοηό ημ δνόμμ, ανθεί κα ημκ αγαπήζμομε ! Αξ θάκμομε ιμηπόκ ημ ζεμείμ ημο ζηαονμύ όηακ λοπκμύμε θαη πνηκ θμημεζμύμε, πνηκ θαη μεηά ημ θαγεηό,

όηακ πενκμύμε έλς από ηεκ εθθιεζία, θάζε θμνά πμο

πνμζπαζμύμε κα θάκμομε θάηη ζηε δςή μαξ ζεμακηηθό,

όπςξ όηακ δίκμομε ελεηάζεηξ ή πενκάμε μηα

δμθημαζία θαη όηακ αθμύμε ημ όκμμα ημο Υνηζημύ, ηεξ

Πακαγίαξ, ηςκ Αγίςκ μαξ. Μ ζηαονόξ είκαη ε

ζθναγίδα ημο πνηζηηακμύ, είκαη ημ ζεμείμ πμο

δειώκεη ηεκ ηαοηόηεηά μαξ. Αξ μαξ πνμζβάιιμοκ

θαη αξ μαξ εηνςκεύμκηαη όζμη δεκ λένμοκ ηε δύκαμε

πμο θνύβεη. Μ ζηαονόξ ζα μαξ δηαζώδεη από θάζε

ζηαονόξ ζα μαξ δηαζώδεη από θάζε δοζθμιία! (Πεγή : «ΑΓΙΟΣΗΣΑ: Η

δοζθμιία!

(Πεγή : «ΑΓΙΟΣΗΣΑ: Η ΟΔΟ΢ ΣΟΤ ΥΡΙ΢ΣΟΤ», ΚΑΣΗΥΗΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ, ΙΓΡΑΠΟ΢ΣΟΛΙΚΟΤ ΓΣΟΤ΢ 2012-2013, Ι.ΜΗΣΡ.ΙΛΙΟΤ,ΑΥΑΡΝΩΝ & ΠΓΣΡΟΤΠΟΛΓΩ΢)

Μη ζηαονμί ηςκ δμθημαζηώκ… (Γένμκηαξ Ναΐζημξ Αγημνείηεξ)

- Γένμκηα, ημ ζηαονμοδάθη πμο μμο δώζαηε ημ θμνώ ζοκέπεηα θαη με βμεζάεη ζηηξ δοζθμιίεξ - Να, ηέημηα ζηαονμοδάθηα είκαη μη δηθμί μαξ ζηαονμί, ζακ αοηά πμο θνεμμύμε ζημκ ιαημό μαξ θαη μαξ πνμζηαηεύμοκ ζηεκ δςή μαξ. Ση κμμίδεηξ, έπμομε μεγάιμ ζηαονό εμείξ; Μόκμκ μ ΢ηαονόξ ημο Υνηζημύ μαξ ήηακ πμιύ βανύξ, γηαηί μ Υνηζηόξ από αγάπε πνμξ εμάξ ημοξ ακζνώπμοξ δεκ ζέιεζε κα πνεζημμπμίεζε γηα ημκ εαοηό Σμο ηεκ ζεσθή Σμο δύκαμε. Καη ζηεκ ζοκέπεηα ζεθώκεη ημ βάνμξ ηςκ ζηαονώκ όιμο ημο θόζμμο θαη μαξ ειαθνώκεη από ημοξ πόκμοξ ηςκ δμθημαζηώκ με ηεκ ζεία Σμο βμήζεηα θαη με ηεκ γιοθηά Σμο πανεγμνηά. Μ Ηαιόξ Θεόξ μηθμκμμάεη γηα ημκ θάζε άκζνςπμ έκακ ζηαονό ακάιμγμ με ηεκ ακημπή ημο, όπη γηα κα βαζακηζηή, αιιά γηα κα ακέβεη από ημκ ζηαονό ζημκ Μονακό, γηαηί ζηεκ μοζία μ ζηαονόξ είκαη ζθάια πνμξ ημκ Μονακό. Ακ θαηαιάβμομε ηη ζεζαονό απμηαμηεύμομε από ημκ πόκμ ηςκ δμθημαζηώκ, δεκ ζα γμγγύδμομε, αιιά ζα δμλμιμγμύμε ημκ Θεό ζεθώκμκηαξ ημ ζηαονμοδάθη πμο μαξ πάνηζε, μπόηε θαη ζε ημύηε ηεκ δςή ζα παηνόμαζηε, θαη ζηεκ άιιε ζα έπμομε κα ιάβμομε θαη ζύκηαλε θαη «εθάπαλ». Ο Θεόξ μαξ έπεη ελαζθαιηζμέκα θηήμαηα εθεί ζημκ Οονακό. Όηακ όμςξ δεημύμε κα μαξ απαιιάλεη από μηα δμθημαζία, δίκεη αοηά ηα θηήμαηα ζε άιιμοξ θαη ηα πάκμομε. Γκώ, ακ θάκμομε οπμμμκή, ζα μαξ δώζεη θαη ηόθμ. Γίκαη μαθάνημξ αοηόξ πμο βαζακίδεηαη εδώ, γηαηί, όζμ πημ πμιύ παηδεύεηαη ζ’ αοηήκ ηεκ δςή, ηόζμ πενηζζόηενμ βμεζηέηαη γηα ηεκ άιιε, επεηδή λμθιά αμανηίεξ. Οη ζηαονμί ηςκ δμθημαζηώκ είκαη ακώηενμη από ηα «ηάιακηα», από ηα πανίζμαηα, πμο μαξ δίκεη μ Θεόξ. Γίκαη μαθάνημξ εθείκμξ πμο έπεη όπη έκακ ζηαονό αιιά πέκηε. Μηα ηαιαηπςνία ή έκαξ ζάκαημξ μανηονηθόξ είκαη θαη θαζανόξ μηζζόξ. Γη’ αοηό ζε θάζε δμθημαζία κα ιέμε: «΢’ εοπανηζηώ, Θεέ μμο, γηαηί αοηό πνεηαδόηακ γηα ηεκ ζςηενία μμο».

(Πεγή: ΓΓΡΟΝΣΟ΢ ΠΑΪ΢ΙΟΤ ΑΓΙΟΡΓΙΣΟΤ – ΛΟΓΟΙ Δ’ / Οη δμθημαζίεξ ζηε δςή μαξ)

25ε ΙΑΞΠΖΜΡ : «Μ ΓΡΑΓΓΓΘΖΟΙΜΟ ΠΕΟ ΘΓΜΠΜΗΜΡ»

Σεκ 25ε Μανηίμο γημνηάδμομε ημ πανμόζοκμ μήκομα ηεξ Θείαξ εκζάνθςζεξ, από ημκ Ανπάγγειμ Γαβνηήι ζηε Θεμηόθμ μαξ.

Σμ γεγμκόξ αοηό μαξ ημ πενηγνάθεη μ Άγημξ θαη Γοαγγειηζηήξ Λμοθάξ ζημ Γοαγγέιηό ημο Σεκ ήμενα αοηή, μ Ανπάγγειμξ Γαβνηήι πανμοζηάζηεθε ζηεκ Πανζέκμ Μανία, ζηε Ναδανέη θαη Σεξ ακήγγεηιε όηη ζα γεκκήζεη ημ ΢ςηήνα ημο θόζμμο, ημκ Ιεζμύ Υνηζηό, θαη όηακ ε Πανζέκμξ ακανςηήζεθε πώξ ήηακ δοκαηό κα ζοιιάβεη πςνίξ άκδνα, μ Ανπάγγειμξ ηεξ απάκηεζε όηη :

«ημ Άγημ Νκεύμα ζα έιζεη ζε ζέκα θαη ε Δύκαμε ημο Ρρίζημο ζα ζε επηζθηάζεη». Σόηε ε Πανζέκμξ Μανία, ημο απάκηεζε ηαπεηκά: «Ζδμύ ιμηπόκ, ε δμύιε ημο Ηονίμο. Αξ γίκεη ημ ζέιεμα Γθείκμο», θαη όηακ μ Ανπάγγειμξ Γαβνηήι ελαθακίζηεθε από μπνμζηά ηεξ, ζοκηειέζηεθε ημ μεγαιύηενμ μοζηήνημ ηεξ ακζνςπόηεηαξ. Με ηνόπμ οπενθοζηθό, ε Πανζέκμξ ζοκέιαβε ζηεκ άπνακηε θμηιηά Σεξ, Σμκ Τηό θαη Λόγμ ημο Θεμύ. Γθείκμκ πμο με ηεκ ζοζία Πμο επάκς ζημ Οηαονό, έζςζε ημ ακζνώπηκμ

, Μονάκηα θαη

γέκμξ από ημκ αηώκημ ζάκαημ θαη ημο πάνηζε ηεκ Άγηα Αηώκηα Δςή !!!

ημο πάνηζε ηεκ Άγηα Αηώκηα Δςή !!! Πμ Απμιοηίθημ αοηήξ ηεξ μεγάιεξ

Πμ Απμιοηίθημ αοηήξ ηεξ μεγάιεξ εμνηήξ :

«΢ήμενμκ ηξ ζςηενίαξ μκ ηό Κεθάιαημκ, θαί ημῦ ἀπαἰῶκμξ Μοζηενίμο θακένςζηξ· Τόξ ημΘεμ, Τόξ ηξ Πανζέκμο γίκεηαη, θαί Γαβνηήι ηκ πάνηκ εαγγειίδεηαη. Δηό θαὶ ἡμεξ ζκ αηηΘεμηόθβμήζςμεκ· Υανε Κεπανηηςμέκε, Κύνημξ μεηζμ

Δειαδή:

«΢ήμενα είκαη ε θονηόηενε μένα ηεξ ζςηενίαξ μαξ θαη ε θακένςζε ημο Μοζηενίμο, πμο ήηακ από πμιιά πνόκηα θνομμέκμ: Ο Τηόξ ημο Θεμύ ζα γίκεη άκζνςπμξ, Τηόξ ηεξ Πανζέκμο Μανίαξ θαη μ Ανπάγγειμξ Γαβνηήι αοηό ημ πανμόζοκμ μήκομα θένκεη. Γη’ αοηό θη εμείξ μαδί μ'αοηόκ αξ πμύμε δςενά ζηεκ Πακαγία:

Υαίνε, Κεπανηηςμέκε, μ Κύνημξ είκαη μαδί ζμο.»

Γίκαη μένα πανάξ θαη αγαιιίαζεξ. Η Γθθιεζία επηηνέπεη ηεκ βνώζε ρανηώκ αθόμα θαη ακ μ Γοαγγειηζμόξ ηεξ Θεμηόθμο βνίζθεηαη εμενμιμγηαθά μέζα ζηεκ Μεγάιε Γβδμμάδα. Η εμένα αοηή είκαη θαη εμένα ανγίαξ. Η πανάδμζε ιέεη όηη αοηήκ ηεκ εμένα μύηε ηα πειηδόκηα δεκ πηίδμοκ ηηξ θςιηέξ ημοξ.

Οε εμνηάδμκηεξ θαη με, εύπμμαη πνόκηα πμιιά θαη εοάνεζηα ζημ Θεό !!!

(από ηεκ Έθε)

ΒΖΒΘΖΜ…ΝΞΜΠΑΟΓΖΟ !! : «Πμ κεζί ηςκ Θεζαονώκ»

!! : «Πμ κεζί ηςκ Θεζαονώκ» Έκαξ γενμ - καοηηθόξ θηάκεη ζε

Έκαξ γενμ-καοηηθόξ θηάκεη ζε θάπμημ πακδμπείμ θμοβαιώκηαξ ημ ζεκημύθη ημο. Πμιύ γνήγμνα μ μηθνόξ Σδημ, μ γημξ ημο πακδμπέα, ακαθαιύπηεη πςξ μ πανάλεκμξ καοηηθόξ θνύβεη θάπμημ μοζηηθό. Γίκαη μ πάνηεξ εκόξ κεζημύ, όπμο βνίζθεηαη θνομμέκμξ έκαξ ζεζαονόξ. Απ' αοηή ηε ζηηγμή θαη μεηά ανπίδμοκ μη πενηπέηεηεξ. Κακείξ δεκ ημ λένεη όηακ ε «Ιζπακηόια» ζαιπάνεη με ημ κεανό Σδημ, ημ πνεμαημδόηε ημο ηαληδημύ Σνηιόκο, ημ γηαηνό Λάηβεδο. Πμιύ ζύκημμα όμςξ όηακ ημ πιήνςμα, απμηειμύμεκμ από παιημύξ πεηναηέξ, ζηαζηάζεη, ανπίδεη αγώκαξ δςήξ θαη ζακάημο θαη, θοζηθά, δηεθδίθεζεξ ημο ζεζαονμύ. Κιαζηθό ζημ είδμξ ημο αοηό ημ βηβιίμ, ζοκανπάδεη ημκ ακαγκώζηε θάζε ειηθίαξ με ημ ακελάκηιεημ ηεξ πιμθήξ θαη ηεξ πενηπέηεηαξ.

΢ογγναθέαξ

Λμύηξ ΢ηήβεκζμκ

ημο

βηβιίμο

είκαη

μ

Ρόμπενη

΢αξ ημ πνμηείκμομε ακεπηθύιαθηα…!!!!!!

πνμηείκμομε ακεπηθύιαθηα…!!!!!! (από ηεκ Ηαηενίκα & ηεκ Γηνήκε)

(από ηεκ Ηαηενίκα & ηεκ Γηνήκε)

ΩΞΑ ΓΖΑ ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑ… & ΔΖΑΟΗΓΔΑΟΕ !!!!

ΙΖΑΟ ΗΑΖ Ε ΑΚΜΖΛΕ ΙΑΟ Γ΢ΓΖ «΢ΠΡΝΕΟΓΖ» ΕΔΕ ΠΕΚ ΝΜΞΠΑ… ΗΑΖ ΠΕΚ Γ΢ΜΡΙΓ ΗΑΘΜΟΜΞΖΟΓΖ… ΟΗΓΦΠΕΗΑΙΓ ΚΑ ΟΑΟ ΝΞΜΠΓΖΚΜΡΙΓ ΙΖΑ ΝΜΘΡ ΜΙΜΞΦΕ ΗΑΠΑΟΗΓΡΕ ΝΜΡ ΘΑ ΟΠΜΘΖΟΓΖ, ΑΚ ΘΓΘΓΠΓ, ΠΜ ΔΩΙΑΠΖΜ ΟΑΟ Ή ΠΜ ΓΞΑΦΓΖΜ ΟΑΟ… ΑΘΘΑ ΗΑΖ ΚΑ ΑΝΜΠΓΘΓΟΓΖ ΓΚΑ ΜΙΜΞΦΜ ΘΓΙΑ ΠΕΚ ΩΞΑ ΠΩΚ ΓΖΗΑΟΠΖΗΩΚ ΟΠΜ Ο΢ΜΘΓΖΜ ΟΑΟ… ΝΑΚΠΑ ΙΓ ΠΕΚ ΟΡΙΦΩΚΕ ΓΚΩΙΕ ΠΩΚ ΔΑΟΗΑΘΩΚ ΗΑΖ ΠΩΚ ΗΑΘΕΓΕΠΩΚ ΟΑΟ… ΗΑΘΕ ΓΝΖΠΡ΢ΖΑ & ΗΑΘΕ ΔΖΑΟΗΓΔΑΟΕ !!!!!!

4
4