OMUlfl

Editura Ion Creangi

VlNlClU CAFITA Ilustratii de OFELIA DUMITRESCU Eilitura Ion Creangi Bucuregti 1989 .rift d.VICTOR EFTIMIU OMUEI Pfth.

vede Omulel o batrina atit de incocosatd sub greutalea vreascurilor pe care lc purta in spale. ca abia iSi mai putea miica picioarele. Trdia din mila oamenilor. metusb. i-au zis Omulel.fost odati un b6iat s5rac. $i penlru ce era cam slab la trup ti abia se vedea dinlre oi. de$i pe el il chema Tudorel. cind i$i purta oile printr-o poiana inlloritE din mijlocul codrului. ba o a . Clnd de mlncare s5-Ei potoleasci ioamea. sa le ajut eu. fiind el harnic Ai ascultdtor. . se apere de ploaie 9i de frig. ii zise el. Tnir-o zi. Departe locuieSti? haini mai veche s. $i Omulel i-a ramas numele. l-au tocmit cioban Ia lurma salului. care ii dadeau ba un blid mai crescut putin. ln liecare dimineala mai marii satului numarau oile li i le dbdeau in griji. care de mic a rdmas orfan de amindoi parintii.Stai.

.

[dre se deasS Si . Cu cit mergeau. padurea se fiicea tot mai mai intunecatb. lot reusiseri s5-i stirtece vreo $apte oi. li spune bitrlna. ajuns. dezdoin- . ar6tindu-i un bor.Am ln dei ridicat mijlocul poienii. Cind ajunse aco'lo.9i oricit se luplaseri ciinii cu ei. sa rinduiesc ciinii in jurul Lurmei Si-ti ajut duci vreascurile astea Dine acas:l . Ce sd faci{ acum bielul bbiat? A marlurisit adevarul. PornirS.Iti ffullumesc.$i departe $i aproape. zise belrina. punind du-se de 5ale. dupii vrednicia si outerea celui ce inl reaba. socolindu-se vinovat de paguba adusa oamenilor din sal. Ace$lia il certara cd a lasat oile de izbelisle in mijlocul padurii. bAieie? Tudorel ii spune care-i rostul lui pe lume $i apoi ada ug?i: sE mai asculte multumirile bdtrinei.-_latb. lingi unduirea vesele a unui izvoral cu apa limpede ca lacrima. Omulel. remise bietul de el fdrd grai. !i.-porni grabit spre locul unde lasase lurma. Lasi Omulel legdtura cu crengi uscate. In lipsa lui navalise o haite de lupi fliminzi. dar. Da I cine e$ti Si aum te cheamli.

.

ESli -duc supafal pe mrnel in cumpdnd iapta buna pe care o facuse ciobanasul. . ii zi* bdtrina. De data asla.Bune sii-li iie zilele. b6iete. sb te mai ostene5ti pinA la . nevoie. ii zice batrina.Mi se pare ca ai avul necazuri. Baba lase legelura din spate si se dd la vorba: . decit pe lupii cei lacomi-qi-mi pare riu de bietele oite. ii raspunse Tudo. pentru cit va lipsi el. matuS. De dala asla avea o sarcind de vreascuri mai mare li mai grea ca intiia data. rel. privind-o cu mild. Bune vreme.. Omulel. mi-am luat chsula cu mine. il pistrar5 mai depafie in sluiba Ior. iaca. cind mi-ai ajutal sa vreascurile pin. Cit despre vreascuri. oile. Numai ci nu trece multd weme Si iar ii iese Nu sint supdrat. . mrtuQd. $i b6iatul i$i fluieri ciinii ca sa le dea in seama. cu iala tor mai luminata de un zimbel plin de bunalale. li le duc Si de data asta. poate-oi ivea noroc si n-or mai veni iar jivinele aslea slricatoare. baiete. la bordei.Nu-i bordeiul meu.inainte baba cea cocirjata.

.

se uitd in stinga. Ca vrEiit. Le sA lac eu cu asemenea lucruri scumDe? rispunse biiiatul. Tud-orel u uil'ra. crescu 5i in laluri. Ramase bielul ciobanas mul de uimire.li plac'e. cu _ glasul ca o picurare de mbrgarilare. cu oihii mai alba$lri decit . si curind deveni un palal din basme. Se uitS Tudorel in dreapta. ii vorbi fiinta de vis. Apoi aratarea cea minunatd alinse cu nuieluia gramada de !reascuri Si aceasta se indlte. tacim_uri de argint. Aici sinl bogalii de toate felurile: liosii de aur. Eu sinl Zina codrilor Si doresc sA te-fbsplatisc penlru inima ta bund.lata. Arunci baba rrage dinhijlocul vreascurilor o vargula inflorita 9i lice un semn cu ea. Nu le speria. . cu puzderie de neslemate impletite in cositele aurii. lrezindu-se din buimacealb. ii zise ea. Omulet. Zina porni spre porlile palatului. Nu ie porri- .cerul si vesminte gingase ca puiul de pap6die. Si pe data se preschimbe intr-o iapturd nemaivizute. cirid intrara in Drima odaie. nu vede nici urmd de bordei. cu chip stralucitor. vlno cu mrne .Mai mult plut_ind decit mergind. oahare de clettar. Alege ce.

.

lrumoasd Zina. zise zina. dar nu-mi trebuie nimic din tot ce-i aici. lti multumesc. dace m-a$-Vai. lie bm. iar cu palogul m-a$ ap?ira de jivinele care dau uneori lircoale oilor dale mre in grija. Fluierul cele -Ale e iermecat ii la cintecul lui nimeni. Atunci sa trecem in odaia din slinga. dintr. zise Tudorel.ciminte de care poartd numai fiii de impirati gi de crai. el cam cu teami. Aici sint lucruri trebuitoare in toate imprejurdrile vietii. nu m-ar mai recunoaSle.. trecind in plutirea ei u$oari peste pragul din dreapta. prea inteleaptd zind. s-ar speria li ar fugi. $i se stii cd ai ales mai folosiloare lucruri din acesl Dalat. Iati. aici gise$ti imbr. Atunci s. ll polti zina. trecem in odaia de aldturi. Se uitd Tudorel jur imprejur $i spuse: Iati. nici cu viata mea de cioban. Caut5. lie pasare.un fluier ca . tale sd fie. urmb ea.vesc cu bordeiul pe care mi l-au hdr. . poate gSse$ti ceva de care ai nevoie. ar6ta in lata oitelor cu asemenea ve$minte.zit oamenii din sat.mi-ar spuse acesta fi drag si cint prin poienile in care ma opresc cu turma..

.

-Aha. ludorel indesi cinlarea 9i tricu la o bituti. Crezu ciobina$ul c-a visat sau a avul o vedenie insi lluierul ii palo$ul din miinile sale ii arritau ci tolul s-a pelrecut cu adevarat.aooi I$r urmA lreaba lui de cioban.adunard roati 9i se prinserid pe dup6 umeri ca oainenii. DuDS ce-i vezu cu limbile scoase de-un col. sau-animal. bulucite toate la marginea p6ienii iar oulail lll zburtisera blana si miriiau nelinistili sDre pedure. biialul oori cihtarea $i puse mina pe palol. Se intoarse sDre oi si le v-ezu_ s-periale. cn despre paloi. taS€. sp"re sea'ri.isi aduna turma sa porneascb sp* jut. aDoi se . Intr_o zi. coada De-sDinare de puterea daruiilor'primite . nu. in sind. jivinele isi puser. altd iipture cu vialA in ea nu riimine ne_ pasator. VEzind ci nu e di slumit cu acesl cioban. Dar ele nu au pulere decit in miinile tale.Omulet qe Lina Uodrutui li. Atunci d_use fluierul la buze $i incepu sa cfnte o lora.ri ce s-aude vij-vij-vij! gi gapte dihdnii coboare in poiand.i mulfumi din nou.coniinse. Lupil se tegSnare mai intii nelinistiti. el e de nebiruil dace il ridici pentru adevSr $i dreplate.-. pe cind. de acolo viire rjrimejdia'. igi spuse ciobinasul.

.

cd nu avura vreme zmeii nici si-si scoala ghiarele 9i sa-Si mijeasca dinlii. dar acum ili vom veni de hac. Pe loc dele porunca sa fie adus Omu- Scbpind de zmei.rea un bolovan cit o cas. zmei cu aripi nimeni infricotali. pina incepuri unul cite unul se se intindA pe iarba poienii chiar la picioarele cinlarelului. dupa cum se poale vedea $i azi.S-a ispravit cu tine. rds. Si cum cadea un cap. $i cum cadea cile unul. Omulett striga cea mai mare dinlre ele. . Noi sintem cei Sapte lrali. de ori vreo pasdre a ciripit. Ne-ai alungat cind ie prefaceam in lupi. vestea despre puterea fluierului minun€l 9i a palogului neinlricat al ciobanaiului se_rdspindi repede printre oameni Si ajunse la impAratul acelor locuri. PornirS la joc $i atila sarird. atila se-avintarA. trase fluierul de la briu si porni o cinlare cum ttia el. de se umplu poiana de pielroaie. Si codati. lel la palat. nespunind nimdnui mhcar o vorbe despre cele intimplale. feciorasul isi lua lurma ii o porni spre casa. Tudorel nu se sperie.. Tudorel harEtil ii si reteza capul. Dar ori ce vintul a povestil.

Dup. ii cu tolii jucau de mama iocului. sA nu renesc pe careva dintre voi . ca un bl_ ziit de viespe. impdratul vru sa incerce pulerea fluierului. Aceste daruri nu slnt de vlf. zise imparatul multumit. de galbeni peniru lucrurile tale nizdrivane. Dar oricit suila in el. Primul sfelnic.zare. prefacindu-se veseli Si osteniti. ba $i slugile. din lemnul frumos lncrustat ieQea un sunet slab. Fluierul are aceea$i putere 9i in miinile mele. vrind se iacd pe plac stapinului sbu. li oferi el bbiatului de cum ll vezu in fata tronului.Iti dau o pung. chipurile il ajunsese vraja fluierului. nu se intocmea nici un iel de cintec. Dupa el se luarb si ceilalli boieri. Deslul. iar pe el sa-l duce in cea mai inlunecoas6 temnit6. se porni sa bald podelele pe loc. pentru ce nu. ce rimase numai cu sfetnicii si slujitorii sbi. Palo$ul nu-l mai lncerc. lnseamna cii bAiatul a mintit. imparaiul dele ordin sa i se ia biialului iluierul pi palogul. rasmai ln nunse dirz Tudorel.miinile mele au puterea si biruie dulmanii. ' Furios.

sletnicii si slujilorii primind ordinul se-li pund pe ei cele mai frumoase haine. cind un strejer naveli speriat in sala tronuiui.i. . El 6ori chiar in fafa impira{ului vrijmal gi duse lluierul lh guri.Nu se isprdvise bine ldrbboiul din cdmrrile imDar. Dar impiratul nu le lue seama. il suci. Sulla. Acesta.lai slrdlucitor. diparte. ln frunle mergei chia'r imoaralul. Cu . Mai m-ult decil biziitul acela ra de vhspe nu iegea din el alt glas. sufld. Suila lui aiunsese deoarte.arme vrajite nuzise acesle mi-e teanid de nime.rse sulrta cu coada ii incepu sd-l croiasci De unde aDuca. aducind vestea cd ogli vrajmafe au trecut hotarul si vin incoace. pofteascS. portile. ourtind cu lald fluierul inrr-o min. N6vilirb cu tofii ii palat qi inchiser. siillind uslurimea lovilurilor. il'rdsuci. S. abia se mai vedea. aooi: crezind ci vecinul siu iti bate ioc de dinsLjl. pirjolind tolul in calea lor. deseeba.leqli. cu nepasare impAratul. 9i palo!ul la biiu. Impiratul celalalt se mira la inceDul. Si arete spre lluierul $i spre Dalosul luale de la Omulet. Pe dati se aliilui un. into. ilidu cinstia oe ru$ine $i-o lua la iuge.

.

inlrind in rindul gospodarilor din sal. la pieire. Cind fluieragul socoti cE s-au adunat destui. dar el nu primi.ana se porni pe joc. Dati-i Jluierut. Comandantii l$i lepUdau coifurile si sdbiile.-numai sd ne scape de Cind auzi Tudorel despre ce-i vorba. [ar despre daru- . dali-i tot ce vrea. piratul. Se invirt' printre du$mani ca siceritorii in lariul de griu copt !i-i doborl. lncepu sa cinte cu atita foc. de risunau munlii Si vaile. La glasul fluierului ie$iri oamenii de prin sate Si codri. tropotite li invlrtituri. Clnd i-a vtlnii vremea sla insurat cu o iata harnici gi buni la suilet ca dinsul. toti cautind sa iie cil mai sprinteni penrru sirituri. nu mai stetu ginduri. El se lntoarse la oile lui pi-gi uimi viafa de cioban ca mai inaine. {u ochii bulbucati de spdima. adunindu-se lot mai mulli ln iurul palatului. Oastea dulf. osta$ii isi aruncau sulilele. _ Mullimgq ceru lui Tudorel si le fie lmpirat. opri cintecul Si puse mina pe palol. pe Unde-i Onulet? Chemati pe Omulet! gif ii im- dali-i palogul.-. l5i luri darurile iui lermecate gi ieii inaintea dusmanului.

.

dar nimeni nu le-a mai viizut.rile cele iermecate primite de la Zjna Codrilor s. . ca 5i in afara ei. era lini)te Si pace. pentru ca in lard.a vorbit o vreme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful