DUBEN 2013

Vydává y město Starý ý Plzenec - redakce K-Centrum, K Centrum, , Smetanova 932, , Starý ý Plzenec, , telefon: 377 183 662

ZDARMA

VYJÁDŘENÍ K REZIGNACI NA PRONAP s.r.o., Zakázky města, Personální jako je kanalizace, rozšíření ČOV a rekonobsazení a práce městského úřadu, Cesta strukce Radyňské ulice. K uvedenému bych FUNKCE ČLENŮ RADY SLOVO STAROSTKY
Milí čtenáři, vážení spoluobčané, v tomto čísle Radyňských listů jsem chtěla původně psát o něčem jiném, ale nemohu nezareagovat na článek „Naše představa byla a je jiná!“ od ing. Pavla Císaře a Jaroslava Samsona Lenka, týkající se stanoviska k současnému stavu některých záležitostí práce vedení města, který jste pravděpodobně někteří z Vás obdrželi do schránek a který pro úplnost uvádíme v RL. Pisatelé uvádějí, že jsou značně znepokojeni současným stavem řešení některých záležitostí ovlivňujících život v našem městě, a to především: Rozpočet a hospodaření města, Projekt na výstavbu sportovní haly, přes louky, Obraz vedení města. K tomuto prohlášení musím sdělit, že za celé 2 roky, kdy se pisatelé podíleli na vedení města, nevznesli žádnou kritiku ať už na jednáních rady města, či na jednáních zastupitelstva města. Je s údivem, že ani na jednání ZM dne 4.3.2013 žádnou kritiku nevznesli, když jak píší tento jejich krok není žádným ukvapeným gestem ani rychlou reakcí na nějakou momentálně vzniklou situaci. Chtěla bych se zastavit u jednotlivých bodů: Rozpočet a hospodaření města: Pisatelé uvádějí, že bodem volebního programu Volby pro Starý Plzenec a Sedlec bylo sestavování vyrovnaného a transparentního rozpočtu a že máme přes jejich nesouhlas velice napjatý, rizikový a finančně nestabilní rozpočet, který nezohledňuje riziko velice pravděpodobných vícenákladů z velkých investičních akcí, s místostarostou Václavem Vajshajtlem. K tanci a poslechu hrála po celý večer hudební kapela Eges. V úvodu plesu navodily svým hudebním vystoupením příjemnou atmosféru komorní soubory plzenecké základní umělecké školy. V průběhu večera předvedly orientální tance a show v ryt-

chtěla uvést, že veškeré rozpočtové výdaje, jsou kryty rozpočtovými příjmy (daňové a úvěrové příjmy). K 31.12.2012 mělo město na účtu cca 18 mil. Kč a dluhová služba města je dokonce lepší než byla např. v r. 2006 (tedy v době, kdy byl ing. Pavel Císař členem rady města, tj. od r. 2002 do r. 2006). Dále uvádím, že schvalování rozpočtu předchází projednávání ve finančním výboru města (členové finančního výboru jsou uvedeni na webových stránkách města), dále rozpočet projednává rada města a poté ho schvaluje zastupitelstvo města. Rozpočet města projednal finanční výbor města bez výhrad, rozpočet dále projednala rada města a zastupitelstvo města schválilo rozpočet 12 hlasy ze 13 přítomných zastupitelů na svém zasedání dne 10.12.2012. (ing. Císař se zdržel hlasování). Co se týká pravděpodobných vícenákladů z velkých pokračování na str. 2 mu zumby žákyně Základní školy Starý Plzenec pod vedením Kateřiny Vlachové Khaurové. Noblesním tanečním vystoupením zaujali publikum členové Taneční školy Gregoriades, kteří předvedli ukázky standardních a latinskoamerických tanců. pokračování na str. 15

PLES MĚSTA A ZŠ STARÝ PLZENEC
V sobotu 9.3.2013 se konal v Lidovém domě ve Starém Plzenci tradiční Ples města a základní školy. Slavnostní večer zahájila starostka města Vlasta Doláková spolu

K tanci a poslechu hrála po celý večer hudební kapela Eges. Foto: Eva Vlachová

Ukázky standardních a latinskoamerických tanců předvedli členové Taneční školy Gregoriades. Foto: Eva Vlachová

Strana 2
pokračování ze str. 1 investičních akcí, musím uvést, že město v r. 2012 ani doposud v r. 2013 neplatilo žádné peníze za „pravděpodobné“ vícepráce z uvedených investičních akcí. Rada i zastupitelstvo města jsou pravidelně informováni o průběhu těchto investičních akcí. Musím podotknout, že žádný z odstupujících radních se o průběh investic dosud nezajímal, proto nemohou mít objektivní představu o jejich rozpočtu. Takže tvrzení o nestabilitě rozpočtu, které podmiňují případnými vícepracemi z investičních akcí, považuji za neopodstatněné a účelové. Vyjádření pisatelů o bezbřehé honbě za dotacemi a informace o nadbytečném utrácení peněz, které se jim jeví jako nezodpovědné a hazard s veřejnými prostředky, musím jednoznačně odmítnout. Musím naopak oponovat tvrzením, že město Starý Plzenec v minulosti „zaspalo dobu“, když byly dotační možnosti otevřenější, byl větší počet dotačních programů a získávání dotací bylo jednodušší, než je v současné době. V minulosti se město o získávání dotací moc nesnažilo. A to, že je nám vytýkáno, že se nyní snažíme dohnat to, co se v minulosti zameškalo, považuji vysloveně za „házení klacků pod nohy“. Jako příklad o nadbytečném utrácení peněz pisatelé uvádějí zadání projektové dokumentace na rozšíření - přístavbu mateřské školy, které je dle jejich názoru řešitelné (ale nepíšou jak řešitelné a už nyní máme 2 třídy mateřské školy umístěné v ne úplně vyhovujících prostorách základní školy), uvádím, že zadání projektové dokumentace bylo schváleno radou města a na základě výběrového řízení byla vysoutěžena cena za projektovou dokumentaci 94.140,- Kč vč. DPH (v rozpočtu města je na projekty schválená částka 1 mil. Kč a tuto částku jsme ani v loňském roce nevyčerpali). Rozšíření mateřské školy je mimo jiné i OBSAH ÚVODNÍK...............................1,2,3,4,5,6 ZE ŽIVOTA MĚSTA....................6,7,8,9 KULTURA.......................................10,11 SPOLEČENSKÁ KRONIKA.....................12 NAŠE ŠKOLY...................................12,13 SKAUT...................................................13 SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE ..........13,14 STALO SE........................................15,16 SPORT...............................................16,17 SERIÁL.............................................17,18 INZERCE....................................18,19,20 v souladu s dokumentem „Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Plzeň pro obec Starý Plzenec“, vypracovaný statutárním městem Plzeň v listopadu 2012. Už v minulosti mi bylo právě těmito členy rady města naznačeno, že bychom vlastně neměli dělat nic, protože děláme kanalizaci a na nic jiného nebudeme mít peníze. Ale tento způsob jsem jednoznačně odmítla. Odmítám sedět na židli starostky a vysvětlovat občanům, že nebudeme dělat nic, protože na to nemáme peníze. S takovýmto přesvědčením jsem do této funkce nevstupovala. Jsem hrdá na to, že jsem občanem Starého Plzence, a udělám vše pro to, abychom se pohnuli dopředu. Vážený pane Císaři, vážený pane Lenku, honba za dotacemi není módní záležitostí, jak píšete, ale nutností každého města a obce, kde chtějí pro své občany něco vybudovat! V jiných městech už to dávno pochopili! Projekt na výstavbu sportovní haly: To, že pisatelé srovnávají honbu na dotace s projektem na výstavbu sportovní haly, je přinejmenším nefér. Současné vedení města nepřipravovalo projektovou dokumentaci na sportovní halu. Jediné, s čím mohu souhlasit s pisateli, je to, že se jedná o megalomanský investiční projekt a Starý Plzenec by s největší pravděpodobností sportovní halu za 110 mil. Kč nebyl schopen ufinancovat náklady budoucího provozu. Je pravda, že za zpracování projektové dokumentace zaplatilo minulé vedení města 2,3 mil. Kč, a my obracíme každou korunu z rozpočtu města a nyní nám tento projekt leží v šuplíku. Je pravda, že minulé vedení města počítalo s dotací až 90 % na tuto akci. Co se týká stanoviska stavební komise k projektu sportovní haly na základě usnesení rady města, není pravda, že toto stanovisko neměla rada města k dispozici. Se stanoviskem byla rada seznámena, jen s tím rozdílem, že pod stanoviskem k projektové dokumentaci sportovní haly byl podepsán člen stavební komise a toto stanovisko nemělo podobu usnesení stavební komise. Dále pisatelé uvádějí, že není zájem analyzovat zbytečně promrhaných 2,3 mil. Kč. Proč se tedy pisatelé jako členové rady města neobrátili o vyjádření týkající se projektové dokumentace sportovní haly na minulé vedení města, aby zjistili, jaké důvody je vedli k tomu nechat zpracovat tak nákladný projekt? Vždyť jsou také členy zastupitelstva města. A jakákoliv analýza nám 2,3 mil. Kč do rozpočtu města nevrátí. PRONAP s.r.o.: Co se týká společnosti PRONAP s.r.o., souhlasím s pisateli, že současná ekonomická situace této společnosti není nijak „růžová“. Z tohoto důvodu probíhá v současné době v této společnosti komplexní ekonomický audit. K uvedené problematice bych jen dodala, že město Starý Plzenec si v r. 2000 koupilo bývalý závod Jitona (dnešní

Radyňské listy - duben 2013
PRONAP s.r.o.). Na koupi si vzalo úvěr 50 mil. Kč. Tento úvěr splácí společnost PRONAP ze své činnosti a v současné době zbývá doplatit 7,5 mil. Kč. Nemohu souhlasit s tvrzením, že město již více než 12 let nemá ve společnosti zástupce (jednatele), který by do vnitřních záležitostí viděl. Vždyť právě ing. Pavel Císař byl v období 2002 – 2006 členem rady města, která zastává funkci valné hromady PRONAPu, a stejně tak i v tomto volebním období. Proč ing. Císař, který nyní kritizuje hospodaření PRONAPu sám prosazoval, že ředitel PRONAPu musí mít nový a reprezentativní vůz, když se tím zatížilo hospodaření PRONAPu dalšími leasingovými splátkami. Nepramení tato „averze“ ing. Císaře z doby, kdy měl zájem o funkci jednatele PRONAPU, ale pouze za podmínky, že za tuto funkci bude dostávat pravidelnou měsíční odměnu ve výši cca 24.000 Kč? Právě z uvedeného důvodu a s ohledem na ekonomickou situaci PRONAPu současná rada města tento jednoznačný požadavek neschválila a jednatelem PRONAPu byl zvolen místostarosta Václav Vajshajtl, který vykonává funkci jednatele PRONAPu, stejně tak jako všichni předcházející jednatelé (bývalý místostarosta ing. Wohlmuth, bývalý starosta Kondr), bezplatně. Proč jsme si tedy na ustavujícím zasedání zastupitelstva města odhlasovávali, že budeme mít ve městě pouze jednoho uvolněného místostarostu? Mohl ing. Císař dělat druhého místostarostu a tím i jednatele PRONAPu s pravidelným měsíčním platem místostarosty. Nebyla to ze strany ing. Císaře jenom „finta“ na voliče? Samostatné vyjádření týkající se PRONAPu najdete na jiné stránce tohoto vydání. Zakázky města: Argumenty pisatelů týkající se této problematiky musím uvést na pravou míru. Zákon o veřejných zakázkách č. 137 je platný od r. 2006. Jak byly zadávány veřejné zakázky města od platnosti tohoto zákona, nebudu komentovat. Nové vedení města (rada města) jako první schválilo interní směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Prakticky to znamená, že všechny zakázky města od 100 tis. Kč soutěžíme. Veškeré zakázky jsou zveřejňovány na webu města. Co se týká struktury a uspořádání informací na webu města, je záležitost, která je průběžně řešena se správcem webu města - společností Gallileo. Je úsměvné, když členové rady píší o transparentním zadávání veřejných zakázek, když zadávání všech veřejných zakázek schvaluje právě rada města. Co na té radě tedy dělají? Nebo tam vůbec nechodí? Poznámky o opakovaných výběrových řízeních jsou zcela „mimo mísu“. Právě z důvodu transparentnosti a vyvarování se možných chyb byla některá výběrová řízení zrušena a vyhlášena znovu. Samozřejmě opět se pokračování na str. 3

Radyňské listy - duben 2013
pokračování ze str. 2 souhlasem rady města (v případě provedení auditu společnosti PRONAP s.r.o., kdy členem hodnotící komise byl právě ing. Císař), nebo zastupitelstva města (v případě projede pozemků pod hřištěm). Pro hodnocení každé veřejné zakázky je jmenována kompetentní hodnotící komise tak, aby složení hodnotící komise odpovídalo povaze veřejné zakázky. Co se týká poznámky pisatelů o účasti zástupců města na jednáních hodnotící komise, beru jako znevážení práce členů komise, přičemž členy hodnotících komisí jsou jmenováni mimo jiné právě i členové sdružení Volba pro Starý Plzenec a Sedlec. Co se týká poskytování příspěvků společenským a zájmovým organizacím, jsou jasně nastavená pravidla opět schválená radou města a zveřejněna na webových stránkách města. Právě rada města stanovila klíč rozdělování příspěvků organizacím města podle počtu členů v jednotlivých organizacích. Poznámky pisatelů o tom, že přes neustálé připomínky nedošlo k žádné nápravě, musím jednoznačně odmítnout. Ani jeden z pisatelů nikdy nepřišel na jednání rady města s nějakým konkrétním návrhem na řešení jakéhokoliv problému! Personální obsazení a práce městského úřadu: K tomuto bodu pisatelé uvádějí, že město neprovedlo seriózní analýzy, personální audit atd. s cílem snížení finančních výdajů a že není vůle něco změnit. K informaci pisatelů o tom, že je velmi jednoduché zjistit, jak se celá věc má např. pomocí snímku pracovního dne po dobu jednoho kalendářního měsíce s tím, že se jasné rezervy odhalí, sděluji, že jsme se touto myšlenkou skutečně zabývali. Časový snímek dne v podstatě znamená, že každý pracovník si napíše, co celý den v práci dělal. Jakým způsobem by se ale tento snímek dne vyhodnocoval? Jestli si napíše pracovník, že konkrétní záležitost řešil půl hodiny nebo dvě hodiny, je těžko prokazatelné a mohou vyjít zcela zkreslené výsledky. Z tohoto důvodu jsme dosud tuto metodu neuplatňovali. Informace o tom, že není vůle tuto situaci změnit, musím vyvrátit. Právě s ohledem na optimalizaci výdajů rada města schválila změny v organizační struktuře městského úřadu, kdy dojde ke zrušení některých příspěvkových organizací města (konkrétně Bytové hospodářství) a organizačních složek města, aby došlo k zefektivnění veřejné správy a k úspoře pracovníků a finančních prostředků. A na dokreslení uvádím, že již v r. 2012 jsme pracovali se sníženým rozpočtem pro veřejnou správu o 500 tis. Kč. Cesta přes louky: Toto téma je skutečně záležitostí, která zaměstnává radu města již téměř 2 roky. V podstatě se jedná o stížnost pisatele – člena rady města Jaroslava Samsona Lenka na znemožnění mu příjezdu k jeho pozemkům v Sedlci z Malé Strany přes pozemek soukromého vlastníka ing. Cheníčka. Rada města si k uvedené problematice vyžádala stanovisko několika právníků, policie, hasičů, územního plánu, životního prostředí, odboru výstavby, silničního správního úřadu a v neposlední řadě stanovisko JUDr. Kočího, právníka Krajského úřadu Plzeňského kraje, vedoucího oddělení dopravně správních agend. Z tohoto stanoviska jednoznačně vyplývá, že město nemá žádné zákonné možnosti uplatňovat na vlastníkovi soukromého pozemku odstranění překážky z jeho pozemku, pokud existují i jiné příjezdové cesty (v tomto případě od Sedlce a podle soudní judikatury je v tomto případě potřeba dát přednost soukromému vlastnictví, toto stanovisko je doloženo např. nálezem Ústavního soudu). Dle tohoto vyjádření je teoreticky možné zřídit věcné břemeno, ale ne pro širokou veřejnost, a jednalo by se o užívání cizího pozemku k chůzi a k jízdě z titulu práva odpovídajícímu věcnému břemeni. Toto ale předpokládá dohodu o zřízení věcného břemene. Proto v uvedené věci dále jednáme s ing. Cheníčkem. A poznámka pisatelů o „mocné lobby“, která prosazuje zájmy kamarádů nad zájmy občanů,…k tomu není co dodat. Není to spíše tak, že právě člen rady nemůže prosadit své osobní zájmy? Věřte, že i když stanoviska všech orgánů se Vám, vážení pisatelé, nelíbí, město může postupovat pouze podle platné legislativy a nemůžeme ji upravovat ani pro pány radní! Nebo že by se jednalo o vyřizování nějakých osobních účtů z minulosti? Obraz vedení města: Další informace pisatelů o tom, že hledám zdroje dnešních problémů v údajných chybách předminulého vedení, je zcela vytržena z kontextu. Nevím, o jakých „dnešních“ problémech pisatelé hovoří. Domnívám se, že se v žádných zásadních problémech netopíme. Myslím, že se nám některé věci daří, jiné vyžadují delší řešení. A poukazování na přehnané přisvojování si úspěchů za akce, které byly zahájeny či připravovány předminulým vedením města? Mají snad pisatelé na mysli projekt na Kanalizaci Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV, jehož byli oni sami kritiky? A i v programu sdružení Volby pro Starý Plzenec a Sedlec bylo zrevidovat tento projekt! Myslím, že se nejedná o žádné přehnané přisvojování si úspěchů, když napíšu, že zahájit tuto stavbu vyžadovalo stovky jednání, času, práce, nervů a napravování chyb právě z minulosti! Tak např. prohlášení z minulosti, že město nebude na tuto stavbu uplatňovat nárok na odpočet DPH, bylo mylné a stálo by město zhruba 50 mil. Kč, které by muselo zaplatit ze svého rozpočtu, protože částka odpovídající DPH je ne-

Strana 3
uznatelným výdajem dotace. To, že se nám podařilo změnit toto rozhodnutí, že město bude uplatňovat nárok na odpočet DPH, ušetřilo městu částku cca 50 mil. Kč. Další rozhodnutí z minulosti týkající se právě této stavby ohledně koncesního řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury bylo také zpracováno špatně. Koncesní řízení na výběr nového provozovatele bylo zpracováno na tři roky, což je zcela v rozporu s podmínkami dotace a vystavilo by město vrácení téměř celé dotace! Upozorňuji, že dotace je 185 mil. Kč! V současné době se celé koncesní řízení předělává, lépe řečeno předělává ho již dříve vybraná společnost Allowance, která je administrátorem celé akce, tak aby odpovídalo metodice a podmínkám dotace. Jako další příklad uvedu pozastávku dotace z 1. etapy kanalizace, která se realizovala právě v dobách předminulého vedení. To, že městu nebyla vyplacena v rámci 1. etapy kanalizace částka 5 mil. Kč z přiznané dotace a tuto částku nikdo v minulosti nepožadoval zpět, je přinejmenším zarážející. To, že jsme získali pro město zpět z pozastavené dotace částku 4,5 mil. Kč po více než čtyřech letech, nepovažuji za laciné se „zviditelňování“! A mohla bych v těchto příkladech pokračovat např. prodejem plynovodu, který také v minulosti nikdo neřešil, a nám se podařilo získat do rozpočtu města částku 1,6 mil. Kč. Záležitosti kolem Bytového družstva Andrejšky, kdy výstavba byla realizována právě v době, kdy ing. Císař byl členem rady města, nejsou dořešeny dodnes! Nebo si myslíte, vážení pisatelé, že jsou toto jen laciná gesta? Za každým takovým krokem stojí tvrdá práce. Vyjádřím se i k další poznámce pisatelů, týkající se postoje při vyřizování úrazu učitelky ZŠ Sedlec. Informace, že vedení města přistupuje k sedlecké škole s despektem a při vyřizování pracovního úrazu učitelky ZŠ nepostupovalo objektivně, je pouze výplodem fantazie pisatelů. Pro objasnění bych uvedla, že v ZŠ Sedlec došlo k pracovnímu úrazu učitelky Čepkové, která zaslala městu jako zřizovateli stížnost na „nestandardní“ postup ředitelky ZŠ při vyřizování jejího pracovního úrazu. Rada města se touto stížností zabývala, prověřila všechny okolnosti, vyžádala si potřebná vyjádření a přijala několik usnesení. Názor pisatelů, že vyřizování stížnosti učitelky Čepkové nesvědčí o zájmu po objektivitě a přednost zde dostaly zcela jiné zájmy, už vůbec nechápu. O jakých jiných zájmech pisatelé hovoří? Absurdní je závěr celé situace, a to že učitelka s více než 20letou praxí už na této škole nepracuje. Poslední poznámka týkající se nedostatku tolerance a zneužívání formálních chyb občanů v jejich žádostech, či neprojednápokračování na str. 4

Strana 4
pokračování ze str. 3 vání těchto záležitostí v radě či zastupitelstvu, je zcela nepravdivá. Jako příklad uvádějí pisatelé stížnost paní Hemrlové a občanů Podhradní ulice. Na tuto stížnost odpověděl tajemník města příslušný k vyřizování stížností občanů, dále byla stížnost řádně projednána v radě města a zároveň v zastupitelstvu města. Uvedená stížnost se týkala pasení skotu ing. Cheníčka na lukách na Malé Straně a s tím souvisejícím zápachem v této lokalitě. K této stížnosti bylo mimo jiné svoláno místní šetření za účasti zástupců odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně, povodí Vltavy jako správce vodního toku, pracovnice životního prostředí MěÚ Starý Plzenec, zástupců města a občanů Malé Strany. Z uvedeného šetření byl pořízen zápis, ve kterém je jednoznačně konstatováno, že ing. Cheníček neporušuje žádné zákonné normy. Dále bylo konstatováno, že zápach může způsobovat vypouštění fekálií z nemovitostí v Podhradní ulici na luka. Na základě projednávané stížnosti v zastupitelstvu města, bylo přijato usnesení č. 18.16/2012 ze dne 10.12.2012 a v souladu s tímto usnesením, byli občané z Podhradní ulice vyzváni dle zákona o vodovodech a kanalizacích k předložení dokladů, jakým způsobem likvidují odpadní vody. Tento krok se některým občanům z Podhradní ulice jeví jako diskriminující. Proč ale toto považují za diskriminující, když všichni občané našeho města platí vodné a stočné, nebo ti, kteří nejsou připojeni na kanalizaci, platí za vývoz jímky a občané Podhradní ulice nemusí? Co dodat závěrem? Někdy mi přijde, že řešíme zbytečné „žabomyší války“, které nám berou čas a sílu na řešení smysluplnějších věcí. Je nepříjemné řešit tuto situaci prostřednictvím Radyňských listů, ale nemohu nechat zprávu pisatelů bez vysvětlení. Vážený pane Císaři, vážený pane Lenku, Vaše přání, aby naše město bylo řízeno transparentně a výhradně ve prospěch všech jeho občanů, je i mým přáním. Jen nevím, jestli Vaše argumenty nejsou vedeny spíše vu na řízení města. Neplnění mnoha bodů koaliční smlouvy znemožňuje naplňovat náš volební program, a tím sliby dané občanům. Jako členové Rady města Starý Plzenec jsme značně znepokojeni současným stavem řešení některých záležitostí ovlivňujících život v našem městě, a to především: Rozpočet a hospodaření města: Jedním z klíčových bodů koaliční smlouvy a našeho volebního programu bylo sestavování vyrovnaného a transparentního rozpočtu města srozumitelného všem občanům. Bohužel, rozpočet města máme přes náš nesouhlas velice napjatý, rizikový a finančně nestabilní. Počítá s některými nejistými příjmy, naopak nezohledňuje riziko velice pravděpodobných vícenákladů z velkých investičních akcí, jako je kanalizace, rozšíření ČOV a rekonstrukce Radyňské ulice. Dále jsou bez ohledu na finanční situaci města zadávány „do šuplíku“ projekty staveb, u kterých se jako zbožné přání vyhlíží nějaký dotační titul. Příkladem je zadání projektu na rozšíření mateřské školy, i když zde jde pouze o překonání dvou silných populačních ročníků a situace je i za stávajícího stavu technicky řešitelná. Bezbřehá honba za dotacemi je dnes obecně módní záležitostí. Je však pro naše město únosné honit se za dotacemi, když je rozpočet rizikový, město je již enormně zatíženo úvěry z titulu investičních akcí a každá dotace vyžaduje finanční spoluúčast města? Již vůbec nemůžeme souhlasit se strategií, že by město mělo jít do každé jakkoliv využitelné dotace bez ohledu na své priority. S většinovým názorem ve vedení

Radyňské listy - duben 2013
těmi osobními zájmy, tj. zájem ing. Císaře dělat jednatele PRONAPu za pravidelnou měsíční odměnu nebo zájem Jaroslava Lenka používat cestu přes luka ke svým pozemkům. Nebo je to jen snaha maskovat vlastní nečinnost? To že Jaroslav Lenk nebyl na jednání rady města již téměř půl roku (od 11.10.2012) také o něčem svědčí. Pokud se mýlím, tak se pisatelům předem omlouvám. Věřím, že každý čtenář si udělá svůj vlastní názor. Veškeré informace, které uvádím v tomto vyjádření, jsou doložitelné jednak zápisy z jednání rady města, zápisy z jednání zastupitelstva města, vyjádřeními právníků, dotčených orgánů, zápisy z jednání hodnotících komisí… A snad v příštím vydání Radyňských listů to bude na „veselejší notu“. Přeji všem spoluobčanům hezké dny do nadcházejícího jara a sobě pevné nervy! Vaše starostka Vlasta Doláková

NAŠE PŘEDSTAVA BYLA A JE JINÁ!
Stanovisko k současnému stavu některých záležitostí týkajících se práce vedení města – naše rezignace z funkce členů Rady města Vážení spoluobčané, podali jsme rezignaci z funkce členů Rady města Starého Plzence. Tento náš závažný krok není žádným ukvapeným gestem ani rychlou reakcí na nějakou momentálně vzniklou situaci. Již dlouhou dobu jsme zvažovali smysl naší činnosti v Radě města. Rezignaci jsme podali po důkladné analýze způsobu práce vedení města, našeho vlivu na jeho rozhodování v zásadních věcech a po projednání situace a dalšího postupu ve sdružení Volba pro Starý Plzenec a Sedlec, za které jsme ve volbách kandidovali. Dovolte nám proto, abychom Vám k tomuto našemu kroku podali stručné vysvětlení. Po opakovaných volbách do městského zastupitelstva jsme jako sdružení Volba pro Starý Plzenec a Sedlec získali od Vás voličů takový mandát, že jsme mohli vyzvat vybrané volební strany k účasti na řízení města. Současně jsme měli v utvořené koalici největší vliv na složení Rady města a obsazení uvolněných funkcí starosty a místostarosty. Věřili jsme, že v tomto složení budeme řídit město transparentně, výhradně ku prospěchu jeho občanů. K tomu jsme uzavřeli rámcovou koaliční smlouvu. Jsme krátce po polovině funkčního období a bohužel váha našeho mandátu získaného od voličů zdaleka neodpovídá našemu vli-

města, že peníze se vždy nějak seženou, zásadně nesouhlasíme, protože se nám jakékoliv nadbytečné utrácení peněz jeví jako nezodpovědné. Město by se mělo pouštět pouze do takových akcí, na které má bezpečně zajištěny finance, jinak se jedná o hazard s veřejnými prostředky. Projekt na výstavbu sportovní haly: Učebnicovým příkladem důsledku již zmiňované honby za dotacemi je „šuplíkový“ projekt na výstavbu sportovní haly. Předchozí vedení města nechalo zpracovat s vidinou získání dotace projekt na výstavbu sportovní haly s investičními náklady cca 110 mil. Kč. Za projekt na výstavbu haly město zaplatilo 2,3 mil. Kč. Dle našeho názoru záměr této megalomanské investiční akce byl krajně nezodpovědný, jelikož by takováto hala byla pro město nevyužitelná a provozními náklady neúnosná. Navíc takovouto nákladnou sportovní halu žádný místní sportovní oddíl nepožadoval. Dotace nebyla získána, a 2,3 mil. Kč tak bylo vyhozeno „komínem“. Usnesením Rady města č. 289 z 28. července 2011 bylo uloženo stavební komisi seznámit se s projektem a posoudit mj., zda by byl realizovaný projekt po event. úpravě použitelný pro realizaci haly – tělocvičny s podstatně nižšími investičními náklady. Ani po 20 měsících jsme dosud neobdrželi požadované stanovisko stavební komise v této záležitosti. Je evidentně zřejmé, že k některým věcem není vůle, aby se vyřešily. Na jednu stranu bojujeme o každý tisíc Kč v rozpočtu města, na druhé straně není zájem analyzovat zbytečně promrhaných 2,3 mil. Kč!!! Chtěli bychom upozornit na pokračování na str. 5

Radyňské listy - duben 2013
pokračování ze str. 4 skutečnost, že porovnáme-li tuto částku v poměru k počtu obyvatel či výši rozpočtu města Starý Plzenec, je Pražská kauza Opencard jen slabým konkurentem této promrhané investice. PRONAP s.r.o. Společnost, která je majetkem města, již tři roky nevytváří potřebný zisk ke splácení úvěrů, splátek leasingů a k dalšímu potřebnému rozvoji. To se projevuje trvalým snižováním výše finančního majetku. Za poslední 3 roky tak „odteklo“ z firmy téměř 9 milionů Kč. Stav zakázek a jejich výnosnost nenasvědčuje, že by se měl tento nepříznivý trend v dohledné době změnit. Společnost nemá žádnou koncepci dalšího růstu, event. překlenutí hospodářské krize. Navíc již více než 12 let nemá město ve společnosti zástupce (jednatele), který by do vnitřních záležitostí společnosti (finanční toky, nákladovost, získávání zakázek, apod.) viděl. Vše tak ovládá pouze jeden člověk – ředitel společnosti, rada města (valná hromada) je tak odkázána v těchto otázkách pouze na jeho výklad. Na tuto skutečnost jsme již poukazovali bezprostředně po volbách. Vše podtrhuje skutečnost, že jednatel společnosti za město nehájí zájmy města, nýbrž zájmy ředitele závodu. Stanovit stimulační systém odměňování ředitele závodu, aby odpovídal zájmům majitele, tj. města, se tak stává nepřekonatelnou záležitostí. Nadstavbovou odměnou ředitele závodu za rok 2012, která je nepoměrně vyšší, než je vytvořený zisk, se tak PRONAP patrně stává raritou v českém průmyslu. Nejsou svolávány valné hromady v periodicitě odpovídající stavu podniku. Rada města je tak informována velice sporadicky a zkresleně o skutečném stavu hospodaření společnosti PRONAP s.r.o.. Neutěšená situace v podniku vyvolává pochopitelné obavy zaměstnanců o perspektivu své práce a výdělků. Na jejich dotazy je bohužel reagováno i ze strany majitele, tj. města, arogantním způsobem. Ve volebním programu i koaliční smlouvě jsme se zavázali zajistit informovanost občanů o hospodaření společnosti PRONAP s.r.o.. V posledním období však nejsou občané informováni vůbec. S ohledem na to, že závod je majetkem města, není to vůči občanům seriózní. Tento stav je pro nás již neúnosný, neslučuje se s povinností řádně spravovat svěřený majetek, což platí zejména pro jednatele společnosti, kteří jsou za stav hospodaření přímo odpovědní. Zakázky města Zveřejňování, transparentnost zakázek města a minimalizace nákladů jsou jedním ze základních pilířů volebního programu i koaliční smlouvy. Docílilo se však pouze toho, že zakázky města (pouze jejich zadání) jsou uváděny na webu města. Jsou však tam bez jakéhokoliv přehlednějšího uspořádání, struktury, výsledku, průběhu, atd.. Takže o transparentnosti zakázek v potřebném rozsahu nemůže být vůbec řeč. Přes neustálé upozorňování na tuto skutečnost (jako příklad jsou udávány webové stránky města Blovice) se vůbec nic neděje. Některé zakázky se na webu města nezveřejňují vůbec. I když je jmenovaná komise pro výběr nejvhodnější zakázky a výběrové řízení proběhne regulérně, neprůhledné jsou často vstupy do výběrových řízení. To je například nezveřejnění poptávky, subjektivní výběr vyzvaných dodavatelů, příliš detailní zadání nedávající možnost účasti většího počtu uchazečů, atd. Příkladem jsou opakovaná výběrová řízení na prodej stavebních pozemků pod hřištěm a provedení komplexního auditu ve společnosti PRONAP, s.r.o.. V neposlední řadě potom osobní účast starostky a místostarosty na jednáních výběrových komisí vyvolává přinejmenším smíšené pocity. Průhledné není ani poskytování příspěvků společenským a zájmovým organizacím, když například jedné organizaci jsou mimo oficiální příspěvek (přidělený Radou města) poskytovány ještě další příspěvky netransparentními způsoby. Přes naše neustálé připomínky k těmto praktikám nedošlo bohužel k žádné nápravě. Takovéto nakládání s veřejnými prostředky je pro nás neakceptovatelné. Personální obsazení a práce Městského úřadu: Zlepšení chodu Městského úřadu a jeho odborů, zkvalitnění a optimalizace jeho služeb poskytovaných občanům, provedení seriózních analýz, personálního auditu, apod. s cílem snížení finančních výdajů je dalším bodem koaliční smlouvy. Nejenže k tomuto kroku nedošlo a není vůle něco změnit, naopak, účelovým porovnáváním s počtem pracovníků úřadů jiných obcí (neobjektivní a zavádějící) je nám dokladováno, že máme vlastně úředníků málo!!! Přitom je velmi jednoduché zjistit, jak se celá věc má. Pracovní snímek dne, například po dobu jednoho kalendářního měsíce, by rezervy, či případnou přetíženost zaměstnanců jasně odhalil. Cesta přes louky: Již téměř 2 roky se „řeší“ zprůchodnění cesty přes louky mezi Malou Stranou a Sedlcem. Desítky let používaná cesta občany města a majiteli přilehlých pozemků je přehrazena kvůli několika málo metrům, které vlastní soukromý zemědělec. Tento zemědělec léta používá bezplatně obecní cestu k pasení svého dobytka. Cesta je tak znečištěna výkaly těchto zvířat. Dle našeho názoru má město oprávněný důvod k zřízení věcného břemene volného průchodu

Strana 5
přes těchto několik málo metrů pozemku soukromého zemědělce. Od samého počátku řešení této záležitosti se však neustále naráží na snahu vyřešit vše ve prospěch zemědělce. Účelově vypracované stanovisko právníka města zpochybňujícího cestu s doporučením, aby se komunikace pronajala pro zemědělské účely, za podivných okolností zveřejnění záměru na pronájem cesty na Úřední desce, pochybný postup externího právníka (neobdržel potřebné relevantní informace) v dané záležitosti, účelové (na zakázku) zpracované stanovisko stavebního úřadu, apod. nasvědčují o existenci „mocné lobby“, která prosazuje zájmy kamarádů nad zájmy občanů. Obraz vedení města: Velice nám vadí některé záležitosti, které jsou záměrně mylně vykládány a posuzovány. Typickým příkladem je hledání zdrojů dnešních problémů neobjektivně a neférově na základě nepodložených informací v údajných chybách předminulého vedení města, zejména tehdejšího starosty pana Pavla Kondra. To je v kontrastu s přehnaným přisvojováním si úspěchů za akce, které byly zahájeny, či připravovány právě tímto starostou. Preferovat lidi, kteří se umějí lacině prodat a zviditelnit, naopak kritizovat lidi, kteří „nejsou vidět“, ale pracují zcela samostatně a mluví o věcech reálně, atd., to není to pravé, jak si představujeme práci vedení města. Například postoj při vyřizování úrazu učitelky ZŠ Sedlec v loňském roce nesvědčí o zájmu po objektivitě, přednost zde dostaly zcela jiné zájmy. Sedlecká škola je vůbec často posuzována s despektem, což je pro nás nepochopitelné a v rozporu s jejími výbornými pedagogickými výsledky a hodnocením rodičů dětí, které ji navštěvují. Také nám vadí nedostatek tolerance a zneužívání formálních chyb občanů v jejich žádostech adresovaných městu. Velice často žádosti formálně adresované městskému úřadu, ač je zřejmé, že občan chce projednání v radě města nebo v zastupitelstvu, nejsou radě, či zastupitelstvu vůbec předloženy. Jedná se v těchto případech o aroganci, zvláště když město na svých chybně členěných webových stránkách občany přímo dezorientuje v oblasti struktury město – městský úřad. Příkladem je stížnost paní Laďky Hemrlové a občanů Podhradní ulice radě a zastupitelům města. Na takovém stylu řízení města nechceme v žádném případě dále participovat. Nebereme nikomu zásluhy za to, co se ve městě udělalo. Hlavním předvolebním slibem sdružení Volba pro Starý Plzenec a Sedlec však byla změna v řízení města. Z uvedeného vyplývá, že přes veškerou naši snahu se nám nedaří tento záměr prosadit, a pokračování na str. 6

Strana 6
pokračování ze str. 5 není tak šance naplnit volební program ani koaliční smlouvu. Za těchto okolností jsme se proto rozhodli toto naše stanovisko a důvod naší rezignace z členství v Radě města zveřejnit. Věříme, že se nám z pozice opozičních zastupitelů podaří prosadit více než z pozice názorové menšiny v Radě města. Předem Vám děkujeme za pochopení našich kroků a přejeme si společně s Vámi,

Radyňské listy - duben 2013
aby naše město bylo řízeno transparentně a výhradně ve prospěch všech jeho občanů. Ing. Pavel Císař Jaroslav Samson Lenk

INFORMACE ZE SCHŮZÍ RADY MĚSTA STARÉHO PLZENCE
4. schůze – 21. února 2013 RM ◘ souhlasila s pronájmem volného bytu města v budově bývalé školy v Raisově ulici čp. 96 Veronice Kerbrové; ◘ schválila změnu výše vstupného a způsob jeho vybírání na hradu Radyni v turistické sezóně 2013 podle návrhu vedoucí K-Centra; ◘ souhlasila s pořádáním oživených prohlídek Radoušem na hradu Radyni v roce 2013 v termínech 4. a 18. května, 1. a 15. června, 13. a 20. července, 10. a 24. srpna a 7. a 21. září vždy od 18:00 h; ◘ vzala na vědomí vedoucí K-Centra předložený přehled kulturních akcí ve městě v březnu 2013 a souhlasila s uspořádáním Velikonočního jarmarku na Masarykově náměstí u kostela sv. Jana Křtitele v sobotu 23.03.2013 podle navrženého programu; ◘ souhlasila s uspořádáním kulturní akce „Karel IV. na Radyni“ o Velikonočních svátcích 31.03. a 01.04.2013 při příležitosti zahájení turistické sezóny 2013 na hradu Radyni podle návrhu občanského sdružení „Plzeňští, spolek šermířů a přátel historie, o. s.“; ◘ nesouhlasila, na základě stanoviska odborů výstavby a životního prostředí MěÚ a vzhledem k budoucím potřebám města, s požadovaným trvalým uložením výkopové zeminy na pozemku města parc. č. 276/3 v Sedlci; ◘ vzala na vědomí informaci o nutnosti pořízení nového lesního hospodářského plánu (LHP) nezbytného pro hospodaření v městských lesích v následujícím desetiletém období od 1.1.2015 do 31.12.2024 a souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení po zpracovateli LHP ve smyslu ustanovení vnitřní směrnice města; ◘ schválila, v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2013, poskytnutí příspěvku - dotace Občanskému sdružení Hůrka a Radyně ve výši 40.200 Kč na rea-

lizaci projektu „Naučná stezka Stará Plzeň a kupci“ v roce 2013 a uložila MěÚ dojednat se sdružením způsob převodu poskytovaných finančních prostředků a vyzvat je k písemnému doložení účelu jejich použití městu nejpozději do 31.01.2014; ◘ podpořila předložený projektový záměr Sportovního klubu Starý Plzenec na dobudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem pro rok 2013 za účelem zlepšení podmínek pro aktivity občanů, sportovců, základní školy, členů zájmových sdružení a organizací ve městě; ◘ schválila uzavření dodatku ke smlouvě s Plzeňským krajem o poskytnutí finančního příspěvku města na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou; ◘ souhlasila, na žádost odboru Klubu českých turistů Bolevec Plzeň, s použitím znaku města na propagačních materiálech jimi pořádaného 3. ročníku turistického pochodu „Kolem Starého Plzence“ dne 16.06.2013; ◘ souhlasila s pokácením sedmi poškozených lip v Bezručově ulici, se zadáním odfrézování pařezů společnosti PROSTROM Bohemia, s. r. o. podle jí předložené nabídky a s následnou výsadbou vhodných nových stromů na tomto stanovišti a s úpravou stromů - lip pod kostelem v Raisově ulici s pokácením jedné odumírající lípy a poškozeného hlohu podle návrhu předloženého odborem ŽP MěÚ; ◘ schválila účetní uzávěrky příspěvkových organizací ZŠ Starý Plzenec , ZŠ a MŠ Sedlec, ZUŠ Starý Plzenec, MŠ Starý Plzenec a BH Starý Plzenec k 31.12.2012; ◘ vzala na vědomí kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ Starý Plzenec za rok 2012 ve výši 40.637,35 Kč a schválila rozdělení hospodářského výsledku podle návrhu ředitelky školy; ◘ souhlasila se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na zateplení vnitrobloku a výměnu oken budovy ZŠ Starý Plzenec; ◘ souhlasila s pronájmem nebytových prostor v domě čp. 68 ve Smetanově ulici Jiřímu a Michalovi Vatrsovým – „ Chovatel Canis Bessy Starý Plzenec“ za účelem zřízení prodejny chovatelských a rybářských

potřeb a salonu pro střihovou úpravu psů za obvyklých podmínek a roční nájemné ve stanovené výši; ◘ schválila, na základě doplacení kupní ceny, uzavření kupní smlouvy se spoluvlastníky bytového domu čp. 76 v Sedlci o prodeji pozemků parc. č. st. 75, parc. č. 237/7 a parc. č. 336 v lokalitě Na Kolonii v Sedlci; ◘ schválila uzavření kupní smlouvy s Pavlem a Veronikou Kondrovými o prodeji pozemků parc. č. 375/60, 375/61 a 375/62 v k. ú. Starý Plzenec podle usnesení ZM; schválila uzavření smlouvy se společností RWE GasNet, s. r. o. o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 132/1 v Pastýřské ulici v Sedlci; ◘ schválila uzavření kupních smluv s Jiřím Kloučkem a s Gabrielou Kloučkovou o prodeji pozemků parc. č. 345/87 a 345/88 v k. ú. Starý Plzenec podle usnesení ZM; souhlasí s uskutečněním změn v organizační struktuře MěÚ k 01.01.2014, které jsou podmíněny zrušením příspěvkové organizace Bytového hospodářství Starý Plzenec a organizačních složek Pečovatelské služby a Útvaru údržby města; ◘ stanovila termíny pro konání svatebních obřadů na MěÚ ve II. pololetí 2013 na dny: 20. července, 10. srpna, 21. září, 12. října, 16. listopadu a 14. prosince; ◘ schválila uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (NN) se společností ČEZ Prodej, s. r. o.; ◘ schválila pravidla programu podpory spolků a neziskových organizací ve městě pro rok 2013 a uložila MěÚ neodkladně zveřejnit tato pravidla spolu s výzvou k předkládání žádostí o příspěvek na činnost v roce 2013 nejpozději do 30.04.2013.

Inzerujte v měsíčním zpravodaji Radyňské listy více na www.staryplzenec.cz

Radyňské listy - duben 2013 INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STARÉHO PLZENCE
19. zasedání – 4. března 2013 ZM ◘ vzalo na vědomí rozbor hospodaření města za rok 2012; ◘ vzalo na vědomí usnesení finančního výboru č. 1/2013 ze dne 04.03.2013; ◘ schválilo rozpočtové opatření č. 2/2013, jehož předmětem je navýšení rozpočtových příjmů města o 5.329.084,80 Kč a rozpočtových výdajů o 5.278.384,80 Kč v roce 2013; ◘ schválilo uzavření smlouvy s Občanským sdružením Hůrka a Radyně, společností pro zvelebování historických a kulturních památek ve Starém Plzenci v předloženém znění, jejímž předmětem je půjčka města ve výši 361.800 Kč na realizaci projektu „Naučná stezka Stará Plzeň a kupci“; ◘ souhlasilo s prodejem tří budov kotelen bez čp. včetně jejich vnitřního technologického vybavení postavených na pozemcích parc. č. st. 1189/1, parc. č. st. 1283/2 a parc. č. st. 1465 v k. ú. Starý Plzenec, s prodejem zastavěných pozemků parc. č. st. 1189/1, parc. č. st. 1283/2 a parc. č. st. 1465 v k. ú. Starý Plzenec a s prodejem tří topných kanálů spojujících výše uvedené kotelny s jimi vytápěnými objekty a probíhajících pod povrchem pozemků parc. č. 210/1, 210/46, 210/56, 210/63, 210/64, 210/65, 210/67, 210/70 a 213/5 v k. ú. Starý Plzenec včetně všech součástí a příslušenství společnosti Plzeňské služby, s. r. o. za cenu 1.355.000 Kč bez DPH a s uzavřením kupní smlouvy se smlouvou o zřízení věcného břemene v přeloženém znění; ◘ schválilo záměr zrušení příspěvkové organizace města „Bytové hospodářství Starý Plzenec“ a organizačních složek města „Pečovatelská služba“ a „Útvar údržby města“ k 31.12.2013; ◘ schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě kupní a o zřízení předkupního práva uzavřené 19.11.2012 se společností Investice Pubec, s. r. o. v předloženém znění, jehož předmětem je změna způsobu budoucího převodu společností realizované infrastruktury městu za 1 Kč namísto původně sjednaného bezúplatného převodu; ◘ schválilo uzavření kupní smlouvy s Ladislavem Panským a společností Investice Pubec, s. r. o. v předloženém znění, jejímž předmětem je koupě nově vybudovaného vodovodního řadu v ulici 28. října městem; ◘ souhlasilo s prodejem pozemků v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, a to pozemků

Strana 7
parc. č. 325/18, parc. č. 325/20 a části pozemku parc. č. 304/1, dotčené zamýšlenou stavbou „ZKT SEDLEC“ a následně oddělené geometrickým plánem, státnímu podniku Lesy České republiky, s. p. a s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní v předloženém znění; ◘ souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 331/53 a 331/77 v k. ú. Starý Plzenec od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových; ◘ souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 1439/2, 1439/10 a 1440/3 v k. ú. Starý Plzenec a stavby pozemní komunikace - silnice II/180 včetně jejího příslušenství postavené na těchto pozemcích od Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace a s jejím následným zařazením do kategorie místní komunikace po vyřazení ze silniční sítě; ◘ nesouhlasilo s požadovaným prodejem pozemku parc. č. 1387/1 v k. ú. Starý Plzenec v chatové lokalitě Pod Hůrkou, neboť pozemek je součástí účelové komunikace, je veřejně přístupný, a proto přístup i příjezd k sousedícím nemovitostem – pozemku parc. č. 1387/2 a chatě č. e. 12 tak není omezen.

VYHLÁŠENÍ PROGRAMU PODPORY SPOLKŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO R. 2013 – VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSPĚVEK NA ROK 2013
Město Starý Plzenec na základě usnesení Rady města Starého Plzence č. 84 ze dne 21. 02. 2013 vyhlásilo Program podpory spolků a neziskových organizací na rok 2013. Vyzýváme tímto všechny zájemce o příspěvek z rozpočtu města, aby podali svoji žádost do 30. 04. 2013. Podrobnosti ohledně Programu podpory jsou uvedeny v Pravidlech Programu podpory spolků a neziskových organizací na rok 2013. Tato pravidla, příslušné formuláře a vzory čestných prohlášení jsou zveřejněny ke stažení na webových stránkách města Starý Plzenec v oddílu AKTUALITY.

PRAVIDLA PROGRAMU PODPORY SPOLKŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO R. 2013
Město Starý Plzenec na základě usnesení Rady města Starého Plzence č. 84 ze dne 21.02.2013 vyhlásilo Program podpory spolků a neziskových organizací na rok 2013 (dále jen „program“). V rozpočtu města Starý Plzenec je na program vyčleněna částka 218.000 Kč. V rámci programu budou podporovány kulturní, zájmové a sportovní spolky, organizace a osoby, které nejsou přímo napojeny na rozpočet města Starý Plzenec. Bude upřednostňována celoroční práce s dětmi a mládeží do 18 let a práce se seniory. Podporu mohou získat i ti, jejichž činnost má společenský význam pro město Starý Plzenec a představuje zviditelnění města navenek. Žadatelé musí vytvářet činnost na území města Starý Plzenec. Z programu nebudou podporovány aktivity politických stran. Žadatelé o podporu předloží do 30.04.2013 do podatelny na Městský úřad Starý Plzenec (mail: podatelna@staryplzenec.cz) žádost o poskytnutí finančních prostředků na předepsaném tiskopisu. Žadatelé, kteří obdrželi podporu v roce 2012, přiloží k žádosti čestné prohlášení o využití obdržené podpory v předchozím roce (vzor čestného prohlášení je v příloze). Formulář žádosti a vzor čestného prohlášení jsou k dispozici v podatelně MěÚ Starý Plzenec, Masarykovo nám. 121 a ke stažení na webu města Starý Plzenec. Rada města Starý Plzenec rozhodne o přidělení podpory do 30.5.2013. Podpoření žadatelé budou písemně vyrozuměni. Žadatelé o podporu berou na vědomí, že požadovaná částka může být Radou města upravena, tak aby byl uspokojen větší počet žadatelů. Dále berou na vědomí, že požadovaná částka a schválená podpora bude zveřejněna na webu města. Podpora bude vyplacena bezhotovostním převodem na účet žadatele do 30 dní od schválení Radou města Starý Plzenec (ve výjimečných případech hotově v pokladně města). Žadatel se zavazuje nejpozději do 31.1.2014 poskytnutou částku vyúčtovat. Příjemci podpory předloží čestné prohlášení o využití podpory a vyúčtování podpory dle vzoru v příloze. Bc. Vlasta Doláková, starostka města

Strana 8 AGONIE BYŤÁKU – IV. DĚJSTVÍ
Na zastupitelstvu dne 4. 3. 2013 jsme přivítali nezvykle mnoho spoluobčanů. Nejvíce jich přišlo kvůli rušení PO BH a prodeji kotelen města, které vytápí soukromé bytovky. V dlouhých projevech mi bylo doporučeno v restauracích v Plzenci nemluvit o svých názorech a vysvětleno „jak město vydělává na kotelnách“. Jsem velmi vděčen řediteli vybrané firmy Plzeňské služby, s.r.o., který vystoupil a nabídl nájemníkům snížení ceny na 629 Kč/GJ tepla. Tuto nabídku učinil veřejně a nabídl uzavření až 8letých smluv se společenstvími vlastníků. Opět jsem si naivně myslel, že můžeme hlasovat a věnovat se dalším důležitým bodům. Bohužel následovaly další monology, až jsem se nechal strhnout a zeptal se, kolik platí nyní. Odpověď byla více než 700 Kč/GJ tepla. Zástupci sdružení nevěří, že budou platit o 10 %-15 % méně za teplo a město ještě dostane více jak 1,5 milionu korun do rozpočtu. Kdyby to prý byla pravda, tak budu moci jejich úsporu propít. Děkuji pěkně – 148 domácností x cca 2.000 Kč/ročně. To se prostě propít nedá nebo by stará garda pila každou sobotu a středu zadarmo. Nyní opět vážně – po řečnění přišlo hlasování a bylo to o kousek schváleno usnesením číslo 19.05/2013. Zástupci komunistické strany hlasovali proti zlevnění tepla nájemníkům bývalých městských bytů a někteří chyběli. Později jsme schválili usnesením číslo 19.06/2013 i zrušení PO BH, kde po reorganizaci opravdu ušetříme minimálně 600.000 Kč ročně. Bohužel ke zrušení dojde asi až k 31. 12. 2013. Nebetyčnou agónií byťáku nazývám další informaci o 150 % nárůstu neplatičů nájemného v městských domech, o které se stará právě bytové hospodářství. Jestliže si čtenář těchto řádků myslí, že úspora 10 %-15 % za GJ tepla je pádným argumentem pro podpis nových smluv s dodavatelem Plzeňské služby, s.r.o., prokázal, že bydlí v Plzenci méně než 10 let. V Plzenci je tradice, že co je ve městě zavedeno od 80 let, to je pravidelného auditu. V případě jediného společníka vykonává působnost valné hromady společnosti PRONAP s. r. o. ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích v návaznosti na § 132/1 obchodního zákoníku rada města. Rada města se od února 2011 zabývala na 38 jednáních problematikou Pronapu. Radní byli seznamováni se situací ve společnosti, hospodářskými výsledky, zakázkovým krytím a probíhajícími činnostmi. Na několika jednáních RM a na ZM byl přítomen ředitel společnosti pan Karel Sokol, který podal informace o stavu společnosti. Na základě doporučení rady města a následně schválení zastupitelstvem v současné době probíhá prověrka včetně ekonomické analýzy společnosti PRONAP s.r.o., která by měla přinést celkový obraz společnosti s návrhem případných opatření. Tvrzení, že město nemá ve společnosti žádného zástupce, který by do ní takzvaně viděl, je velmi zavádějící a je kupodivu, když to tvrdí Ing. Císař, který do této společnosti nejméně 4 roky docházel a měl možnost se se vším seznámit, stejně jako tuto možnost má v posledních dvou letech jako člen rady města a valné hromady. Od té doby, kdy ale nebyl radou podpořen návrh pana Císaře, aby vykonával jednatele ve společnosti PRONAP s.r.o. za pravidelnou měsíční odměnu v částce 24.000 Kč, jelikož se tento návrh nejevil v tu chvíli jako ekonomický a přínosný, veškerý zájem o podnik skončil pouze neustálým konstatováním nevyhovujícího stavu bez jakékoliv snahy v této problematice pomoci, ačkoliv o to byl několikrát žádán. Nemůžeme pochopitelně říci, že v Prona-

Radyňské listy - duben 2013 UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s rekonstrukcí Koterovské návsi upozorňujeme občany, že v termínu 01.04.2013 – 31.05.2013 bude lokalita ul. Pod Chalupami a ul. U Mlýna průjezdná pouze pro autobusy MHD, pro běžnou dopravu bude tento úsek neprůjezdný. V termínu od 01. 06. 2013 - 30. 06. 2013 dojde k úplné uzavírce Koterovské návsi a objízdná trasa pro MHD bude vedena přes Bručnou do Starého Plzence. Z výše uvedených důvodů nebude možné v termínu 01. 06. 2013 – 30. 6. 2013 obsluhovat zastávku autobusu č. 51 Starý Plzenec – U Kravína. dobré a od nějakého Hroudy si nic zavádět nenecháme - radši budeme platit víc. Uvidíme na konci června. Přeji optimismus do žil a pevné nervy na úřadech. Ing. Pavel Hrouda pu je vše naprosto bez chyby a bez problémů, ale s vedením společnosti pravidelně jednám, rovněž tak se účastním jednání s odbory a byl jsem přítomen na výrobních poradách. Odborová organizace dostává pravidelně čtvrtletně výsledky společnosti v písemné podobě. O aroganci ve vztahu k odborům a zaměstnancům se nedá hovořit. Odměňování ředitele společnosti je samostatná kapitola. V žádném případě není prosazován pouze zájem ředitele. Již minulé vedení provedlo úpravu odměňování ředitele rovněž tak jako současné vedení města s účinností od 1.1.2013. Právě proto, že je prvotní hájit v tomto směru zájmy města jako vlastníka společnosti, je rovněž třeba, aby odměňování bylo motivující a přiměřené k zastávané funkci a možná, že je dnešní výše odměny v uvozovkách skutečně raritou v českém průmyslu. Dále jen pro informaci uvádím, že odměna za roční výsledky za rok 2012 nebyla řediteli společnosti vyplacena. Závěrem mohu říci, že si vážím toho, že jsem byl zvolen občany tohoto města, a věřte, že s paní starostkou věnujeme práci skutečně velké úsilí a spoustu času k tomu, aby se v našem městě lépe žilo, a také se nám mnoho věcí podařilo a další projekty jsou ve stádiu rozpracování. Tím více zamrzí, když bez jakéhokoliv projednání členové rady města napíší a distribuují takovýto dopis plný nepravd a osobní zášti. „Moje představa byla rovněž jiná“, ale věřím, že si každý udělá svůj úsudek a budeme se moci dále věnovat a pokračovat v užitečné práci pro Vás občany. Bc. Václav Vajshajtl místostarosta

PRONAP s.r.o.
Na nákup společnosti PRONAP si město vzalo v roce 2000 úvěr ve výši 50 mil. Kč a tento úvěr je po celou dobu společnosti splácen. K 31. 12. 2012 činil zůstatek úvěru 7,5 mil a v částce 1,5 mil Kč za úvěry a leasingy, které si vzal Pronap na strojní zařízení atd. Je pravda, že v posledních letech prochází společnost PRONAP s.r.o. jako celý nábytkářský průmysl krizí a jen díky vedení společnosti je výroba v tomto závodě zachována oproti jiným, které již v průběhu posledních let ukončily svou činnost, jako například Jitona v závodě Soběslav, Terco Telč, Intea Třešť, Delta Tachov a další. Vedení společnosti není jen pan Karel Sokol, ale tým 12 pracovníků managementu včetně mistrů, kteří zajišťují celkový chod společnosti. 60 % objemu výroby je pro zahraniční zákazníky, a to nejen díky kvalitní jazykové vybavenosti ředitele. Rezervu, ze které v současné době společnost částečně čerpá, si ale vytvořila ona sama v době, kdy byly zisky a přidaná hodnota daleko vyšší. Společnost Pronap vyrábí nábytkové komponenty. Výroba je postavena na třech pilířích, a to výroba komod a nočních stolků pro zákazníka ze Švýcarska, sesazovna dýh a obalování zásuvek a profilů. Jedná se o výrobu desítek tisíc kusů v počtu několika kamionů měsíčně. Koncepce výroby je přizpůsobována poptávce na trhu a věříme, že se situace v zakázkovém krytí zlepší, a pokud by se tak nestalo, jsou pochopitelně připravena opatření, která nemusí být populární. Valná hromada je svolávána zpravidla jedenkrát ročně po zpracování výstupu

Radyňské listy - duben 2013 Vážení občané,
město Starý Plzenec, na základě výpovědi podané současným nájemcem, vyhlásilo výzvu k podání nabídek na pronájem nebytových prostor v objektu Lidového domu, v ulici Raisova čp. 2 ve Starém Plzenci. Nabídky dle pokynů uvedených ve výzvě je možno podat do 14:30 h dne 14. 5. 2013. Výzva je zveřejněna na stránkách města a na úřední desce. Případné dotazy je možno řešit s vedoucím Bytového hospodářství panem Jiřím Opaleckým, tel.: 377 183 658. Bc. Václav Vajshajtl místostarosta Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jsem jedním ze členů Rady města Starého Plzence, kterou překvapil leták nazvaný „Naše představa byla a je jiná“ od autorů Ing. Pavla Císaře a Jaroslava Samsona Lenka, který jste pravděpodobně objevili ve svých poštovních schránkách stejně jako já, chci se prostřednictvím Radyňských listů k této „akci“ krátce vyjádřit. V první řadě mne velice šokoval způsob odstoupení výše jmenovaných radních ze

Strana 9 UPOZORNĚNÍ
Zhotovitel stavby Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV a Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci nabízí realizaci kanalizačních a vodovodních přípojek pro jednotlivé vlastníky, kteří se budou připojovat na nový kanalizační a vodovodní řad. Zájemci o vybudování přípojek mohou kontaktovat zhotovitele na níže uvedených telefonech nebo mailových adresách, a to do 15. 5. 2013. Týká se to především vlastníků nemovitostí v ulicích Smetanova, Tymákovská, Družstevní a dále Podhradní, Malostranské náměstí, Kratochvílova, Sudova, Havlíčkova a Třebízského nám. směrem ke hřbitovu. Zhotovitel pak jednotlivým zájemcům zpracuje do 30. 6. 2013 individuální cenovou nabídku, aby do 31. 7. 2013 mohlo dojít k objednání realizace, která bude probíhat v souladu s harmonogramem uzavírky uvedených ulic a následnou úpravou povrchů komunikací do původního stavu. Zájemci o zhotovení kanalizační přípojky z lokality Malé Strany se mohou obrátit na Jaroslava Rottera, tel. 606 614 012, mail: rotter@cerhra.cz. Zájemci o zhotovení kanalizační a vodovodní přípojky z lokality Sedlce se mohou obrátit na Vlastimila Šlaise, tel. 606 644 970, mail: slais@streicher.cz. svých funkcí. Vrátilo mne to do dob minulých, kdy bylo zvykem mezi některými radními, příp. zastupiteli komunikovat o některých záležitostech města přes otevřené dopisy v RL. Myslím si, že v první řadě by slušný člověk měl prvotně s takovýmto rozhodnutím seznámit své kolegy z RM a ostatní zastupitele a teprve následně o tom informovat veřejně. Pokud se mám vyjádřit k vlastnímu obsahu letáku, musím konstatovat, že z mého pohledu na základě informací získaných z žovatkové napojení Radyňská – Riegrova. Nová komunikace by zasáhla souvislou řadu zde rostoucích dřevin, některé stromy se nacházely přímo v křižovatkovém napojení. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit ke kácení zeleně, jehož součástí byla i „lípa svobody“ na pozemku ing. Šárky Tittelbachové. Po pokácení uvedené lípy bylo zjištěno její značné poškození. Po dokončení stavby rekonstrukce Radyňské ulice bude řešena náhradní výsadba dřevin v rámci terénních úprav ploch podél nově vzniklého chodníku v Riegrově ulici, kde dojde k optickému i zvukovému oddělení zastavěné části obce od železniční tratě. Bc. Vlasta Doláková starostka podkladových materiálů RM a následných diskuzí při vlastních jednáních jsou předkládané informace podány velice zkresleně a v některých pasážích i nepravdivě. Na rozdíl od autorů vidím vývoj jednotlivých zmíněných témat v jiném světle. Jsem připravena nadále pracovat v RM do konce volebního období, a pokud někdo z vás máte zájem znát můj názor na jednotlivá témata uvedená v letáku, můžete mne kontaktovat na sobotova.hana@seznam.cz. Ing. Hana Sobotová

INFORMACE KE KÁCENÍ STROMŮ V RIEGROVĚ ULICI
Kácení dřevin v Riegrově ulici je součástí stavebního povolení stavby „III/180 26 Průtah Starý Plzenec, Radyňská ulice – rekonstrukce“, vydaného dne 12.1.2012 Magistrátem města Plzně, odbor stavebně správní, č.j. MMP/006794/12. V rámci stavebního řízení se vyjadřovaly všechny dotčené orgány a osoby, které byly účastníky řízení, mimo jiné i MěÚ St. Plzenec, odbor životního prostředí – rozhodnutí o povolení ke kácení bylo vydáno dne 22.12.2011 odborem životního prostředí MěÚ Starý Plzenec pod č.j. 3091/2011úMěÚSP/ZP. Kácení zeleně bylo projednáno radou města dne 12.12.2011 – viz usn.č. 488. V rámci uvedené stavby bude provedeno nové kři-

VÝŇATEK Z KRONIKY Z 1968 K VÝSADBĚ LÍPY ZA ŽEL. PŘEJEZDEM, KTERÁ BYLA KONCEM ÚNORA 2013 POKÁCENA
Po skončeni kanalizačních prací nad železničním přejezdem a zasypání zbytku staré rokle byl zde zřízen malý parčík, o

jehož úpravu se postaral osvědčený pracovník v tomto oboru Jan Grigar za pomoci brigádníků - důchodců. 28. října 1968 sem pak byla vysazena lípa na paměť 50. výročí vzniku republiky. Z kroniky města St. Plzence vypsala kronikářka Věra Fenclová

Lípa nad železničním přejezdem, která byla koncem února 2013 pokácena. Foto: z archivu Františka Ulče

Strana 10

Radyňské listy - duben 2013

Kultura ve Starém Plzenci KALENDÁŘ DUBEN 2013
K-Centrum a Staroplzenecká galerie Smetanova 932, Starý Plzenec tel.: 377 183 662, 377 183 659 e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz, www.staryplzenec.cz Otevřeno pro veřejnost: Po 09:00-12.00 13:00-17:00 h St 09:00-12:00 13:00-18:00 h Út, Čt 09:00-12:00 13:00-14:30 h Pá 09:00-12:00 h Městská knihovna Smetanova 932, Starý Plzenec tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz Otevřeno pro veřejnost: Po 9:00-12:00 13:00-17:00 h St 9:00-12:00 13:00-18:00 h Út, Čt 9:00-12:00 13:00-14:00 h Pá zavřeno HRAD RADYNĚ Otevřeno pro veřejnost: Duben 01.04., SO, NE od 10:00 do 18:00 h - stálá audiovizuální pohádková expozice - výhledové mapy na věžní vyhlídce Vstupné na hrad Radyni v roce 2013: Dospělí 30,- Kč Děti 6-15 let, studenti do 26 let, invalidé a senioři nad 65 let 20,- Kč Děti do 6 let mají vstup zdarma. ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA – otevřena mimořádně v sobotu 27. dubna od 10:00 do 13:00 h u příležitosti turistického pochodu Plzenecká 50. Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou první sobotu v měsíci od května do září 2013 od 13:00 – do 16:00 h. Skupinové prohlídky (min. 6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662, 377 183 659. Vlasta Ratislavová - fotografie Staroplzenecká galerie, Smetanova 932 Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna Výstava potrvá do 18.04.2013. 1. dubna 2013 (Velikonoční pondělí) KAREL IV. NA RADYNI

Zahájení turistické sezóny Místo: hrad Radyně Čas: 11:00 – 15:00 h Bohatý program: rytířské souboje, dobová hudba, tanec, kejklíři a pištci, příjezd českého krále a římského císaře Karla IV na hrad Radyni Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna Kontakt: www.staryplzenec.cz, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz, tel: 377 183 662 7. dubna 2013 (neděle) Jan Doležel - varhany benefiční koncert pro staroplzenecké varhany Místo: kostel Narození Panny Marie Čas: 18:00 h Pořadatel: Římskokatolická farnost Starý Plzenec a občanské sdružení Staroplzenecké varhany 13. dubna 2013 (sobota) George & Beatovens Karel Kahovec a Viktor Sodoma Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec, Masarykovo nám. 52 Čas: 21:00 h 15. dubna 2013 (pondělí) Koncert žáků Místo: sálek ZUŠ, Lidový dům Čas: 16:30 h Pořadatel: Základní umělecká škola Starý Plzenec 20. dubna 2013 (sobota) Zábavný pořad travesti skupiny HANKY PANKY Místo: Lidový dům Čas: 19:00 h Vstupné: 220 Kč/na místě + 30 Kč Předprodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932, tel.:377 183 662 Více na www.hankypankyshow.eu 23. dubna 2013 (úterý) V. koncert 28. sezóny Kruhu přátel hudby ve Starém Plzenci Renesanční a raně barokní hudba MUSICA MALINCONICA Eliška Baťová (umělecká vedoucí, zobcové flétny, traverso), Veronika Vítová (zpěv),

Věra Zelinková (zobcové flétny), Jana Svašková (zobcové flétny), Martin Rudovský (krumhorn) Petr Budín (dulcian), Vojtěch Esterle (varhanní pozitiv) Místo: kostel sv. Jana Křtitele, Masarykovo náměstí Čas: 18:00 h Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum, městská knihovna Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz, tel.: 377 183 662, 377 183 659, www. staryplzenec.cz Vstupné: dospělí 150 Kč, děti od 6 do 15 let a studenti 50 Kč (prodej vstupenek na místě před koncertem. 24. dubna 2013 (středa) -vernisáž AFRIKA -výtvarné práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Starý Plzenec Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932 Čas: 17:00 h Pořadatel: město Starý Plzenec, K-Centrum a ZUŠ Starý Plzenec Kontakt: www.staryplzenec.cz, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz, tel: 377 183 662 Výstava potrvá do 27. června 2013. 27. dubna 2013 (sobota) PLZENECKÁ 50 – 13. ročník turistického pochodu pro pěší i horská kola Start: od 07:00 do 12:00 h sokolovna Starý Plzenec Cíl: sokolovna Starý Plzenec Pořadatel: TJ Sokol a ASPV Starý Plzenec Informace: www. staryplzenec.cz_ sportovní akce 27. dubna 2013 (sobota) Palice Místo: MUSIC CLUB, Starý Plzenec, Masarykovo nám. 52 Čas: 21:00 h Hasičské muzeum v Sedlci Výstava historických šicích strojů Otevřeno pro zájemce po telefonické domluvě v průběhu celého roku. Kontakt: p. František Chrastil – č. tel.: 606 608 187.

Radyňské listy - duben 2013

Strana 11

SOBOTA 20.4.2013 LIDOVÝ DŮM STARÝ PLZENEC
VS STUP TU P NÉ N É : 22 220,-K 0,-K č; na mís místě tě + 30, - Kč S TOLOVÁ Ú ÚP PR RAVA AVA S MOŽN OS TÍ O OB B ČERSTVENÍ PŘ ŘE E D PROD P ROD EJ E J V S TU PEN P E N E K V INFO IN FOCENTRU CENTRU STA S TA RÝ P LZE N EC, E C, SM S ME ETAN TA N OVA 932 V íce i infor nfor ma mací cí na www.hankypankyshow. www.hank ypankyshow.e eu u

Strana 12

Radyňské listy - duben 2013

Dne 16.4.2013 uplyne 22 let, co nás opustil manžel, tatínek a dědeček pan Josef Böhm. Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Dne 21.4.2013 by se dožil 90 let pan Jaroslav Drahoňovský, dlouholetý hráč fotbalu ve Starém Plzenci. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka na tato slova: „Mami, maminko, mámo!“, které jsem již neslyšela od syna Václava Drahoňovského 13 let (+ 4.9.1999), od manžela Václava Drahoňovského 10 let (+ 24.4.2003), od dcery Věry Hlinkové 9 let (+6.3.2004). Rozsvítím jim svíčičku, přidám kytičku a Vám děkuji za tichou vzpomínku na chviličku. Věra Drahoňovská ze Sedlce.

ZŠ Sedlec SEDLECKÁ ŠKOLA V ZOO PLZEŇ
Hned v pondělí po jarních prázdninách vyrazila sedlecká škola do ZOO v Plzni. V tento den nabízela ZOO vstup pouze za 20 Kč a prohlídka byla navíc spojena s hodi-

novou „exkurzí“ do světa opic pod vedením jejich zasvěcené ošetřovatelky. Nejprve jsme si prošli větší část ZOO, kde byli k vidění lvi, tygři, velbloudi i žirafy, prošli jsme expozicí Česká řeka a pak jsme se vrátili zpět k bráně, kde na nás čekala ošetřovatelka opic. Děti měly možnost blíže se seznámit se způsobem života různých druhů opic drápkatých, ke kterým patří třeba lemur a tamarín. Chvíli jsme pozorovali rodinku lemurů, kde panuje přísná hierarchie – hlavní slovo má samice. Prohlídka končila u šimpanzů, kde jsme byli svědky jejich krmení. Výlet se vydařil, k čemuž přispělo i slunečné jarní počasí. Helena Malá

sláma a přinesou si ji hned po Smrtné neděli do školy. Pak všichni společně za doprovodu jarních říkadel odnášejí „smrtky“ k řece, kde je házejí z lávky a sledují, jak je voda unáší pryč. Nejinak tomu bylo i letos a my doufáme, že Úslava s sebou odnesla zimu definitivně pryč. Helena Malá

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Každoročně pomáhají žáci ZŠ i MŠ Sedlec jaru, aby se chopilo vlády nad zimou. Děti si vyrobí vlastní „Smrtku“ – nejlépe z přírodních materiálů, jako je seno, proutí,

Prvňáčci před africkým pavilonem plzeňské ZOO. Foto: Anna Císařová

Výstavka Smrtek - Mořen před školou. Foto: Renata Schmidová vážně dívky z 8. třídy, proto máme šanci ještě příští rok bojovat o prvenství. Školu reprezentovaly: Svobodová, Kozáková, Hajsová, Rákosníková, Černá, Mahdalíková, Záhrubská, Pirnerová, Mužíková. O den dříve se na stejném místě konal turnaj mladších dívek 6. a 7. tříd. Holky skončily na 5. místě a určitě nasbíraly hodně zkušeností. Mladší dívky hrály ve složení: Habrová, Sopková, Vondrášková, Kuglerová, Fremrová, Vavřičková, Havlová, Olahová, Semanová, Sveczová. Nikola Hajsová, 8.A

ZŠ Starý Plzenec 2. MÍSTO V BASKETBALU
7.3.2013 se starší žákyně ZŠ Starý Plzenec zúčastnily okresního kola v basketbalu. Hrálo se na 10. ZŠ v Plzni. Na turnaj jsme se poctivě připravovaly a jely s odhodláním uspět. Bohužel, tak jako vloni, jsme ve finále těsně prohrály s 26. ZŠ. Vítězky měly v družstvu 4 basketbalistky a podařilo se jim ubránit naši nejlepší hráčku Karolínu Svobodovou. Za naši školu hrály pře-

Úspěšné basketbalisty ZŠ Starý Plzence. Foto: archiv

Radyňské listy - duben 2013 ZŠ Starý Plzenec KERAMICKÝ KROUŽEK
Od druhého pololetí školního roku 2012/2013 jsme začali pracovat v keramickém kroužku, který na naší škole vede paní učitelka Jana Toušová. S radostí a chutí válíme, hněteme a modelujeme keramickou hlínu. Práce nás moc baví a na každou středu, kdy se kroužek koná, se moc těšíme. V nové keramické dílně máme i velkou pec a doufáme, že si brzy budeme moci naše výtvory i vypálit. Štěpánka Nedvědová a Mája Kšírová

Strana 13

Děti z keramického kroužku při práci s hlínou. Foto: archiv

VÝLET NA KRKAVEC
„Kostky jsou vrženy.“ Toto pořekadlo se nám stalo předlohou pro březnový výlet a náhodný hod kostkou se odrážel téměř ve všem, co jsme ten den podnikli. Hned na úvod jsme si házeli o to, kam že vlastně pojedeme. Vyhrála rozhledna Krkavec. Šli jsme boleveckou přírodní rezervací připomínající prales, kolem smrku zvaného „Král boleveckého polesí“. Zastavili jsme

se také u kolomazné pece z 18. století, která je jedinečnou památkou v ČR na dnes již zapomenuté řemeslo. Nakonec jsme došli až k samotné rozhledně, která byla bohužel kvůli mlhavému počasí uzavřena. Cesta zpět ubíhala rychle, takže jsme stihli i prohlídku centra Plzně s návštěvou Plzeňské věže, cukrárny a prolézaček v Mlýnské strouze. U kolomazné pece. Foto: Jaroslava Lencová Jaroslava Lencová

KRONIKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SEDLEC
Již čtvrtým rokem sbírá kronikářka Jana Medunová podklady z činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Sedlci. Za odborné pomoci svého manžela pana ing. Jana Meduny zdokumentovali písmem i fotem podrobné dění ve sboru a dali je do knižní i elektronické podoby, a to za rok 2010, 2011, 2012 a průběžně již připravují podklady pro rok 2013. Vytvořili tak pro další

generace velkou historickou hodnotu. Za jejich obětavou a záslužnou práci, kterou vykonávají pro náš sbor zdarma, jim patří velké poděkování. Přestože se do Sedlce přistěhovali a kořeny mají ve městě, jsou jedni z mála občanů, kteří se aktivně zapojili do života v naší obci a vykonávají dobrovolnou činnost. Jejich práci budou moci zhlédnout návštěvníci akce Hasičské slavnosti ve dnech 7.-8. června 2013 v Litoměřicích na celostátní historické hasičské výstavě, kde náš sbor bude vystavovat historickou techniku a dokumenty z činnosti sboru. Během roku si kroniky bude moci prohlédnout každý návštěvník hasičského muzea v Sedlci. Za SDH Sedlec starosta sboru Josef Šístek a velitel sboru a historik František Chrastil

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
V sobotu 16. března 2013 se v Lidovém domě ve Starém Plzenci konala oslava Mezinárodního dne žen, kterou pořádala Český svaz žen Starý Plzenec za podpory paní poslankyně Mgr. Ivany Levé a města Starý Plzenec. Během slavnostního odpoledne vystoupil pěvecký sbor ZUŠ Starý Plzenec, skupina břišních tanečnic ZŠ Starý Plzenec a sólisté Státní opery Praha s programem Procházka českou operetou. Odpoledne bylo završeno již tradiční tombolou, z které si každý ze 120 zúčastněných odnesl alespoň malý dárek.

Manželé Medunovi s kronikami SDH Sedlec. Foto: Ing. Jan Meduna

Sólisté Státní opery Praha vystoupili s programem Procházka českou operetou. Text a foto: Mgr. Hana Hemzáčková

Strana 14 JAK POKRAČUJÍ PRÁCE NA NAUČNÉ STEZCE „STARÁ PLZEŇ A KUPCI“

Radyňské listy - duben 2013

V měsíci březnu bylo třeba vyčistit stezku od překážejících křovin a jiného nepořádku. Členové OSHR a příznivci pracovali po tři víkendové dny na cestě k „Markovi“, dále na „Tymákovské

JARO V DRÁČKU
Na nadcházející jaro jsme se v Dráčku začali připravovat už začátkem března, kdy na nástěnkách sněhuláky vystřídaly první květiny. Letos tradiční akce Vítání jara a loučení se s paní zimou vyšla na pondělí 18. 3. Bohužel počasí venkovní akci nepřálo tak jako loni i předloni, kdy jsme si užívali sluníčka celé dopoledne na trávníku u řeky. Morana vládkyně Zimy zatím v Dráčku odpočívá a čeká na teplejší dny, které snad přijdou co nejdříve. Pestrý program probíhal v herně. Začali jsme vykreslováním soutěžní kartičky se zajíčkem, přivítali se s novými básničkami a písničkami o jaru, zatancovali si a po svačině začaly zajíčkovy soutěže. Tentokrát nosily děti kuřátku zrníčka, přenášely a třídily plastová víčka podle barev, vybíraly kartičky s jarním motivem. Za splnění úkolů dostaly samolepky, moduritové zvířátko

Práce na zprůchodnění cesty k Markovi. Foto: Jakub Sutnar
vyhlídce“ a v dolní části hradiště Hůrka. Rovněž jsme káceli náletové dřeviny u mostu.

k vybarvení a sladkou odměnu si každý musel najít pod obrázkem. Ještě jsme stihli vyrobit košíček ve tvaru kuřátka pro vajíčka, takže příští týden se pustíme do jejich zdobení. V dubnu se můžete těšit na další každoroční akci Semínko, v týdnu 22.-26. 4. budeme na klubových dopolednech vyrábět květníčky a sázet rostlinky. Těšíme se na vás a všem přejeme pohodové sluneční jarní dny. Za Rodinné centrum Dráček Světlana Jiránková

Vítání jara v Dráčku – plnění soutěžních úkolů. Foto: Světlana Jiránková

Místo pro zastřešenou lavičku. Foto: Jakub Sutnar
V příštím měsíci budeme srovnávat plochu pod zastřešenou lavičku a přibližovat kameny k základům kostela sv. Vavřince. Rádi přivítáme mezi sebou všechny spoluobčany, kteří by chtěli při budování stezky pomoci (kontakt na OSHR 731 958 349). Kromě práce v terénu stále pracujeme s texty, vyřizujeme autorská práva, děláme poptávková řízení, uzavíráme smlouvy, jednáme s turisty. Za OSHR Jitka Sutnarová

REAKCE NA ČLÁNEK „POZOR NA NEPOCTIVÉ OBCHODNÍKY“
V březnovém čísle RL byl publikován článek o majitelce trafiky u školy paní Císařové. Po celou dobu, co vlastním mobilní telefon, kupuji dobíjecí kupony právě v této trafice. Nikdy jsem neměla s dobitím kreditu ani s přístupem paní Císařové ke mně jako zákaznici žádný problém. Jaroslava Dvorská

Chtěla bych reagovat na článek o nepoctivosti obchodníka, který vyšel v březnových Radyňských listech. Obchodník kartu zákazníkovi neaktivuje, je-li karta neporušená a zákazníkovi se nepodaří dobít telefon, musí sám se svým telefonem na specializovanou prodejnu příslušného operátora. Sama jsem se s tímto problémem reklamace setkala. Obchodník nemůže manipulovat s mobilním telefonem zákazníka. Zákazník by se měl paní Císařové omluvit. Obvinil ji neprávem. Zdena Potůčková Tymákov

Radyňské listy - duben 2013

Strana 15

pokračování ze str. 1 Překvapením před půlnocí byla taneční show skupiny Torzo breakdance. Všech 370 cen tomboly bylo rozebráno a dalších dvanáct výherců získalo v losování některou z hlavních hodnotných cen. Nechyběla ani dámská taneční volenka, ze které si tanečnice odnášely domů květiny. Za rok se těšíme opět na „plesanou“. Město Starý Plzenec děkuje těmto hlavním sponzorům plesu: VCES a.s., STREICHER, spol.s.r.o., Plzeň, ČERMÁK a HRACHOVEC a.s., BOHEMIA SEKT, s.r.o. Děkujeme též ostatním sponzorům, kte-

ří přispěli do tomboly: MrakNet s.r.o., Sládek profi climb s.r.o., Elektro Jozef Medenci, STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o., KS – Europe, s.r.o., Autoservis Nedvěd, s.r.o., Sportpenzion Pohoda, Masáže Jaroslava Patočková, Prima pečivo s.r.o. Plzeň Sutnar&Rappl s.r.o., Potraviny Na Růžku, Bowling club Radyně, s.r.o., Pronap s.r.o., Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., Penzion Pod Radyní, Vodárna Plzeň, a.s., Restaurace Český dvůr, Minipivovar Šťáhlavy Vladimír Ilgner, Restaurace Na Jízdárně, Staroplzenecká restaurace BOHEMIA SEKT, Lékárna Starý Plzenec, Kosmetický salon Iveta Nechyňské a stolní keramiky, zlomky kachlů, zvířecí kosti a vypálené omazy dřevohlinitých staveb. Vypálené omazy naznačují, že k zániku zástavby v jednotlivých obdobích mohlo dojít katastrofickým požárem. Teoreticky lze, vzhledem k datacím objektům, požáry ztotožnit s některými z historických událostí. Pro období vrcholného středověku je to vyplenění nedalekého kostela sv. Jana Křtitele vojsky Oty Braniborského roku 1280. Neklidné časy husitských válek mohly způsobit požáry v pozdním středověku. Nálezy tzv. berounského zboží a kachlů můžeme dát do souvislosti s mi-

dvědová, Ing. Michal Uhlíř, Výroba keramiky Marcela Beyerová, Pekařství Stříbro, Vazárna květin Dan Melichar, Pneuservis Petr Šec, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., EVA STUDIO Starý Plzenec, Textil Mauri Drahomíra Houdková, Holz Schiller s.r.o., Kadeřnictví Auriga Michaela Šalomová, MAWI 3000, spol. s r.o., TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., Český Kuvert, spol.s.r.o., Pedikúra,masáže, neht. modeláž Alena Šulová, Masáže Alena Čikotová, SERW, spol.s.r.o., Pilates Monika Šetlíková, Silnice Nepomuk s.r.o., Kadeřnictví Style Starý Plzenec, Jafra cosmetics. Eva Vlachová mořádnými škodami, které městečko Starý Plzenec utrpělo za třicetileté války. Mgr. Jiří Orna odd. starších dějin, Západočeské muzeum v Plzni

VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
V prosinci 2012 a lednu 2013 proběhl při úpravách parkoviště situovaného v jihovýchodní části Masarykova náměstí ve Starém Plzenci záchranný archeologický výzkum. V rámci výzkumu se podařilo zachytit zahloubené objekty a stratigrafické jednotky, které prokázaly kontinuitu osídlení tohoto prostoru od vrcholného středověku až do nedávné minulosti. Fakt, že šlo o sídelní aktivity, dokládají nálezy ku-

Zlomek nádoby zdobený rytou hřebenovou vlnicí ze 13. století. Foto: archiv muzea

VLASTA RATISLAVOVÁ VYSTAVUJE FOTOGRAFIE VE STAROPLZENECKÉ GALERII
Dne 6. 3. proběhla ve Staroplzenecké galerii vernisáž výstavy fotografií Vlasty Ratislavové. Na své si přišly téměř všechny naše smysly. Propojení hudby, slova veršů a fotografií nás přeneslo do světa plného niterných pocitů, které v dnešní tak uspěchané době často opomíjíme. Všestrannost a osobní invence autorky nás mile překvapila. O to s větší důrazností vynikla její skromnost, noblesnost a duševní světlo, vlastnosti, které jsou pro umělce naprosto nepostradatelné. Výstava zahrnuje makrosnímky květin a hmyzu, snímky upravované na počítači a reportážní fota z Čech i Černé Hory, kde autorka často pobývá. Verše, které zde zazněly, jsou obrazem bohatého vnitřního života, o nějž se s námi autorka rozhodla podělit. Velký obdiv zaslouží i překlad

poezie srbského básníka Vitomira Vita Nikoliče. Jen člověk, který zná dobře jazyk, jímž se druhý národ vyjadřuje, je schopen vcítit se a zprostředkovat nám tak pocity druhých. Mottem „Dobrý vladař poslouchá své umělce, špatný umělec své vladaře“ lze uvést tuto vernisáž a zakončit ji tím, že paní Vlasta poslouchá své srdce. Na začátku jsem napsala, že na své si přišly všechny smysly. Také domácí kopčanské koláčky a rohlíčky, připravené k pohoštění, byly dokonalé a chutnaly skvěle. Na úplný závěr - Podvečer V. Ratislavové: v podvečer pole prošité stíny kaluže z troudu a hlíny kdo vdechuje můj tep neprozradím polykám sen z heřmánku vyztužená harampádím Autor článku: Radislava Kreuzmannová Autorka výstavy fotografií Vlasta Ratislavová. Foto: Eva Vlachová

Strana 16 VEČER FRANCOUZSKÉ HUDBY VÁŽNÉ I NEVÁŽNÉ
Dne 26. února 2013 se v BOHEMIA SEKT Centru ve Starém Plzenci uskutečnil v pořadí 3. koncert 28. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby, který nesl název Večer francouzské hudby vážné i nevážné. Hudební umělci z Trojanova tria: Pavel Hůla – housle, Petr Paulů – kytara a Ladislav Horák – akordeon přednesli mj. jak známé melodie z opery Carmen, tak i neméně známé a melodicky úchvatné písně francouzských šansonů. Nutno říci, že na své si přišel opravdu každý posluchač. Město Starý Plzenec tímto děkuje společnosti BOHEMIA SEKT za umožnění konání tohoto koncertu v příjemném reprezentačním prostředí BOHEMIA SEKT Centra a za poskytnuté občerstvení pro návštěvníky koncertu formou ochutnávky produktů společnosti BOHEMIA SEKT. Eva Vlachová

Radyňské listy - duben 2013 PLZENEČTÍ MUZIKANTI
Dne 19. března 2013 se uskutečnil v obřadní síni staroplzenecké radnice další z koncertů 28. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby. Účinkujícími byli studenti, učitelé a profesoři, kteří žijí, studují či profesně působí ve Starém Plzenci. Skvělé umělecké výkony všech účinkujících odměnilo publikum dlouhotrvajícím potleskem. Děkujeme všem účinkujícím muzikantům, že vystoupili na tomto koncertu bez nároku na honorář. V programu koncertu vystoupili tito plzenečtí muzikanti: Manuel Perol – housle, Alena Schröpferová – klavír, Filip Nováček – zpěv, Roman Škala – el. klávesy, Jaroslav Kovář – hoboj, Lenka Kočandrlová – klavír, Martin Šašek – pozoun, Petr Vrobel – mandolína, smyčcový soubor L´estro arco – Miloslav Esterle. Eva Vlachová

Trojanovo trio předneslo francouzskou hudbu vážnou i nevážnou. Foto: Eva Vlachová

Plzenečtí muzikanti.

Foto: Eva Vlachová

Radyňské listy - duben 2013

Strana 17

STARÝ PLZENEC V LETECH 1903-1904
Rok 1903 Úmrtí dra. Riegra. V měsíci březnu došla zpráva, že zemřel F. L. Rieger, velký Čech, vůdce národa a neohrožitelný hájitel jeho práv. Obecní výbor ve své schůzi dne 10. března 1903 uctil památku slavného zvěčnělého a čestného měšťana zdejšího vřelou vzpomínkou a věnováním obnosu 50 K k nadaci Riegrově. Odchýlení pramenu. Pramen vodovodu přivádějící vodu na Malou Stranu odchýlil se od dosavadního svého směru na sousední pozemek čís. kat. 1264 náležející Janu Bártovi. Aby sveden byl pramen znovu do sběrny, vyměnila obec pozemek Jana Bárty za louku obecní. Vyškolení Letkova. V základě vynesení zemské školní rady ze dne 13. března 1903 čís. 7630 vyškolen byl Letkov ze svazku zdejší školy obecné a zřízena v tamější obci jednotřídní škola místo dosavadní expositury. Silnice k nádraží. V květnu letošního roku dostavěla obec silnici od pivovaru

k nádraží. Dostala na stavbu této silnice subvenci 2.907 K 98 h a vydala na stavbu 2.274 K 92 h; získala tudíž při stavbě této silnice obnos 633 K 06 h. Cholera drůbeže. Roku 1903 vypukla ve zdejší obci i v dalekém okolí epidemická nemoc zvaná „cholera drůbeže“ a vyžádala si mezi drůbeží tolik obětí, že Ministerstvo vnitra vidělo se nucena vydati k potlačení této epidemie přísné předpisy. Úprava silnice ke Koterovu. Úprava silnice ke Koterovu kolem mlýna pana Václava Herejka, kterou prováděli páni Josef Fábera a zednický mistr pan Karel Štika, byla letošního roku dokončena a vyžádala si po odečtení 9% slevy celkového nákladu 1.726 K 53 h. Rozmnožení svítilen. Počet stávajících petrolejových svítilen rozmnožen o sedm, z nichž pět přišlo do města a dvě na Malou Stranu. Poskytnuté příspěvky. Na stavbu obilního skladiště Hospodářského družstva v Plzni poskytla obec příspěvek 200 K splatný ve čtyřech ročních lhůtách. Národní radě české v Praze k plnění jejích úkolů zavázala se obec příspěvkem 25 K ročně

po šest po sobě následujících let, přičemž účetní pan Basl pověřen úkolem organizovati v obci zdejší sbor národních pracovníků. Prodej uličky. Pan Jan Matas odkoupil od obce uličku v „Matalištích“, a sice 1 sáh za 1 K, s podmínkou, že pan František Kondr ohradí svoji zahradu, což se také stalo. Ručení železárny. Ku konci roku vypršela lhůta, po kterou železárna v Sedlci ručila za zařízení vodovodu. Ručení toto prodlouženo opět na rok vzhledem k hydrantům, k ostatním součástem však nikoliv. Trhy. V poslední době bylo pozorováno, že trhy v zdejší obci značně ochabují a přičítán tento úkaz okolnosti, že se odbývají ve dnech, kdy také v okolních městech jsou trhy odbývány. Uvažovalo tedy zdejší obecní zastupitelstvo o tom, aby zdejší trhy přeloženy byly na dni, kdy v širším okolí výročních trhů není. Ve schůzi dne 20. října b. r. nedošlo však k definitivnímu rozhodnutí. Nový zástupce ve výboru pokrač. školy. Protože dosavadní zástupce obce pokračování na str. 18

Strana 18
pokračování ze str. 17 ve výboru pokračovací školy průmyslové pan Eduard Císař byl jmenován zástupcem zemského výboru království Českého, byl na jeho místo do výboru školy pokračovací zvolen pan Jan Bárta. Rok 1904 Umístění školy měsťanské. Třídy chlapecké školy měšťanské umístěny jsou v staré budově školy obecné, ježto však žactva školy obecné je tolik, že třídy jsou přeplněny, musí tedy býti rozděleny v pobočky a je třeba učeben, kterých užívá škola měšťanská. Z té příčiny připomenula místní školní rada obecnímu zastupitelstvu slib učiněný při povolení zřízení školy měšťanské 27. října 1898, že totiž obec převezme veškeré náklady na školu měšťanskou. Vzhledem k finančnímu stavu obce usnesl se obecní výbor ve schůzi 21. března 1904, že se postaví zatím budova pro měšťanskou školu chlapeckou, a později přistaví se budova pro školu dívčí. Nebyla tudíž přijata nabídka ředitele pana Josefa Hollmanna, že by k tomu účeli dal v nájem svůj dům č. p. 194 za roční nájemné 700 K, když obec převezme náklady s přestavbou a zařízením školy. Městská rada byla zplnomocněna, aby pomocí vyhlášek vyhledala do 15. dubna b. r. nejvhodnější pozemek pro stavbu budovy na školu měšťanskou. Došly pak nabídky od pánů Josefa a Marie Novákových, spolumajitelů hospodářské usedlosti, Jana Herejka, rolníka č. p. 58, a Jana Matase, bednáře, č. p. 6. Varhanictví učitelů. Následkem stížností rodičů, že učitelé hrající na varhany a zaměstnaní při pohřbech zanedbávají vyučování, vydalo obecní zastupitelstvo zákaz, že pohřby v obci nesmí se odbývati v době vyučování. Na výzvu okresní školní rady, aby tam bylo oznámeno, kdy se tak stalo, že učitel zanedbal vyučování, odpověděla správa školy, že takový případ se ještě nestal a učitel zaměstnaný při pohřbu je vždycky zastoupen učitelem jiným. Poškozování hřbitova. V poslední době byl poškozován obecní hřbitov, i dva náhrobky byly poraženy. Přes úsilovné pátrání nebyli pachatelé zjištěni. Předvolán tedy hrobař Josef Kleil a nařízeno mu přísně, aby dbal většího pořádku a lépe dozíral. Členové místní školní rady. Přípisem z 9. června 1904 čís. 2970 připomenula okresní školní rada v Plzni, že prošlo období, za které byla zvolena zdejší místní školní rada, a že má býti zvolena nová. Zvoleni tedy do místní školní rady páni: Václav Řapek, Jan Herejk, Josef Rottenborn a Josef Novák. Nové obecní zastupitelstvo. Volba obecního zastupitelstva konána v říjnu, poněvadž však podán proti ní rekurs, předsevzala nová volba v prosinci a zvoleni do obecního zastupitelstva páni: Václav Herejk, Jan Bárta, František Císař, Ja-

Radyňské listy - duben 2013

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!! Stáří slepiček: 16-18 týdnů; cena: 159-170 Kč/ks - v začátku snášky 178 Kč/ks. Prodej se uskuteční: v sobotu 13. dubna 2013 v 15:30 h Starý Plzenec – naproti čerp. stanici Pap Oil Případné bližší informace na tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719. ..................................................................... Při prodeji slepiček nová služba: - výkup králičích kožek - cena 22-35 Kč/ks kub Kašpar, Jan Herejk, Václav Kučera, Jan Cheníček, Alois Kudlič, Václav Řapek, František Pražák, Jan Vytisk, Vojtěch Heller, Václav Šolar, Václav Pirner, Antonín Michal, Jakub Trefný, Václav Škoda a Václav Černý. Volba starosty a radních posunuta do roku 1905. ZE STAROPLZENECKÉ KRONIKY BEDŘICHA MORAVCE vypsala Věra Fenclová

ZLATÁ KACHNA NA HŮRCE
Podle lidové pověsti se nachází na Hůrce nad Plzencem, v místech, kde stál hrad Plzeň, zakopaná zlatá kachna s dvanácti káčaty z ryzího zlata. Nalezne ji ten, kdo náhodou v ta místa přijde v pašijové dny v určitou chvíli (podle vyprávění J. Fábery v Plzenci r. 1920). Zapsal J. Schiebl, mírně upravila Anna Velichová Poznámka: Zlatá kachna je velmi populární tím, že nehlídá poklad, ale že je to poklad sám. Pověsti o ní (většinou i s káčaty) se vážou k řadě míst, např. k hradu Světlov, k obci Vykáň na Kolínsku, k obci Lukov atd. Nejznámější je pověst o zlatých kachnách, které prý pla-

vou v hoře Říp a lze je spatřit na Květnou neděli. Zlatá kachna se objevuje v pohádkách, kdy vždycky hraje důležitou roli pomocníka. V původní slovanské mytologii prý provázela božstvo Roda (Rada) či Radegasta. Často je zobrazována, jak jim sedí na rameni či na hlavě (viz socha Radegasta z r. 1920 od Albína Poláška, umístěná na Radhošti). Jedna slovanská báje vypravuje, jak se kachna na Rodův příkaz potopila do prvotních vod, nabrala do zobáku kopeček bahna a vynesla ho nahoru. Z té posvátné hlíny pak vznikl první kopec, zárodek budoucího světa. Všechny homolovité kopce byly proto pro Slovany posvátné, symbolický význam má i mohyla, navršená nad hrobem. Mgr. Anna Velichová Socha boha Radegasta na Radhošti Foto: archiv

Radyňské listy - duben 2013

Strana 19

Znalecké posudky Odhady cen nemovitostí Projektová činnost Průkazy energetické náročnosti budov
Ing. Stanislav Nesnídal Dvořákova 1016 332 02 Starý Plzenec tel. 777 294 577 nesnidals@seznam.cz

Kupon pro bezplatné podání jednoho soukromého inzerátu do rubriky řádkové inzerce zašlete nebo předejte osobně do redakce Radyňských listů: K-Centrum, městská knihovna, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec, e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz. Komerční inzeráty budou vždy zpoplatněny.

TEXT INZERÁTU VČETNĚ ADRESY NEBO TELEFONU

Strana 20 DROBNÁ INZERCE
• Koupím garáž nebo menší skladovací prostory ve Starém Plzenci. Tel.: 606 603 311. • Hledám bydlení 1 + KK ve St. Plzenci. Tel.: 720 498 153. • Prodám dětský kočár „golfky“, černo-oranžové. Cena 500 Kč. Tel.: 732 300 426. • Prodám dřevěnou dětskou postýlku (možno i jako kolébka). Cena 400 Kč. Tel.: 732 300 426. • Prodám ve St. Plzenci stavební parcelu v místě „pod lomem“, sítě v ulici. Tel.: 606 939 283. • Prodám pokojové Clivie – 50 Kč/ks, petržel naťovou 15 Kč/ks, macešky 5 Kč/ks. Tel.: 606 487 544.

Radyňské listy - duben 2013

Radyňské listy
Vydává město Starý Plzenec příspěvky a inzerci přijímá redakce: K-Centrum, Smetanova 932 332 02 Starý Plzenec e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz Tel.: 377 183 662, 377 183 659 www.staryplzenec.cz IČO: 00257257 DIČ: CZ00257257 Registrace MK ČR E 12371 Šéfredaktorka: Eva Vlachová Zástupce šéfredaktorky: Mgr. Milena Benediktová Hlavičky pravidelných rubrik: Jiří Vlach Zlom a DTP: René Cais Dáváme prostor i těm názorům, se kterými se neztotožňujeme. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Za pravdivost údajů zodpovídá autor příspěvku. Redakce si vyhrazuje možnost krácení příspěvku se souhlasem autora. Uzávěrka čísla 05/2013 je 19.04.2013. Vychází: 02.04.2013 ZDARMA v nákladu 2000 kusů

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful