Gurñijev

Georgije Ivanovič Gurñijev (1877 – 1949) je jedan od najpoznatijih ruskih metafizičara. Slijede bilješke sa nekih njegovih predavanja:

"Govorio sam prije o sudbini i slučajnostima u životu čovjeka. Sada ćemo malo detaljnije ispitati značenje ova dva pojma”. (…) "Sudbina stvarno postoji, ali ne za svakoga. Većina ljudi su odvojeni od svoje sudbine i žive samo pod uticajem Zakona Slučajnosti. Sudbina je rezultat planetarnih uticaja koji su u odgovarajućoj vezi sa tipom čovjeka. Govorićemo o tome kasnije. U meñuvremenu morate shvatiti jednu stvar. Čovjek može da ima sudbinu koja odgovara njegovom tipu ali u praksi, on je nikada nema. To je usljed toga što se sudbina čovjeka odnosi samo na jedan njegov dio, tj. njegovu suštinu (istinsko Ja). [Da bi se ovo razumjelo trebalo bi pogledati šta kaže Moravjev (“film”) na temu Reinkarnacija] "Mora se razumjeti da se čovjek sastoji iz dva dijela: suštine i ličnosti. Suština u čovjeku je ono što je stvarno njegovo. Ličnost u čovjeku je ono što ‘nije njegovo’. 'Nije njegovo' znači da je to došlo iz vana, što je on naučio, ili što on odražava, svi tragovi vanjskih impresija ostavljeni u njegovoj memoriji u njegovoj osjetilnosti, sve riječi i pokreti koji su naučeni, svi osjećaji stvoreni uz pomoć oponašanja- sve to ‘nije njegovo’, sve je to ličnost.” "S tačke gledišta obične psihologije, podjela čovjeka na ličnost i suštinu je teško pojmljiva. Bolje rečeno, ovakva jedna podjela uopšte ni ne postoji u psihologiji.” ~***~ [Sada ćemo pogledati šta kažu Kasiopejci na ovu temu (čaneling seansa): Pitanje: (L) prije nego što je Fred stigao, V__ i ja smo diskutovali na temu fizike i psihologije. Koliko sam ja razumjela na osnovu svog istraživanja ove tematike i ličnog iskustva, emocije u smislu onoga što mi pod njima podrazumjevamo, nalaze se u odreñenoj vezi sa fiziologijom, sa hemijskim supstancama i one mogu biti kontrolisane uz pomoć misli. Stoga, ako želimo da promjenimo svoje emotivno stanje, mi treba samo da promjenimo naš način razmišljanja. Da li je to tačno? Odgovor: Djelomično. P: (V) To što kažeš je tačno, ali koliko je ljudi u stanju to da učini? (L) Ne baš puno. Manje od jedan posto. (V) Dobro, kakva onda definicija…... O: Ne radi se o tome. P: (L) Pa, o čemu se onda radi? O: Karma. P: (L) Da li emocije koje se prenose karmički imaju odreñenog uticaja na ljudsko tijelo u

1

smislu hemijskog djelovanja... O: Mogu imati. P: (V) Znači, Laurina pretpostavka da sve emocije potiču od hemijskih supstanci ne mora da bude potpuno tačna? O: Okay. P: (L) Da li naša duša ima svoje vlastite emocije? O: Otprilike. P: (L) Kakve emocije doživljava duša? O: To je kompleksno. P: (L) Da li duša na nekom apsolutnom nivou može da osjeća npr. mržnju? O: Nije isto stanje. P: (L) Dobro, kada se neko bavi psihologijom, šta je najbolji pristup... šta je to istinski aspekt jednog bića kojeg treba dotaći da bi se pristupilo liječenju? O: Podsvjesni um. P: (V) Da li je tačna tvrdnja da psihologija proučava emocije? O: Ne. Podsvijest je ista bilo u tijelu ili izvan njega. P: (V) Podsvijest je dio duše? O: Jedno te isto. P: (V) Da li je ‘više Ja’ isto što i duša i podsvijest? O: Da. P: (V) Molim vas da mi definišete istinsku psihologiju? O: Polu duhovnost. [...] P: (L) I šta je onda istinska psihologija? Da li je to istraživanje podsvijesti? O: Psihološki usmjereno proučavanje uma. P: (L) Djelovanje fiziologije na um, hormoni, nivo šećera u krvi, djelovanje raznih organa, sve to ima uticaja na proces razmišljanja, da li je to tačno? O: Blizu. P: (L) I to je jedna polovina svega. Šta još? O: Duh je polovina koja tu nedostaje. (…)] ~***~ "Jedno malo dijete još uvijek nema ličnost. Ono je ono što ono stvarno jeste. Ono je suština. Njegove želje, ukusi, ono što ono voli ili ne voli, sve to izražava njegovo biće onakvim kavo ono jeste.” "Meñutim, čim se počne sa njegovim tzv. ‘obrazovanjem’, ličnost počinje da raste. Ličnost se obrazuje dijelom namjernim uticanjima drugih ljudi, odnosno, ‘obrazovanjem,’ a dijelom i spontanim oponašanjem njih od strane samog djeteta. U obrazovanju ličnosti veliku ulogu igra i ‘pružanje otpora’ ljudima iz svoje okoline u pokušaju da se očuva ono što je stvarno ‘svoje’ i što je ‘istinsko’.” "Suština je istina u čovjeku; ličnost je laž. Proporcionalno sa razvojem ličnosti, čovjekova

2

suština se manifestuje sve rjeñe i rjeñe i često se dogaña da ta njegova suština zaustavi svoj razvoj u veoma ranom dobu tako da više ne raste. "Vrlo često se dogaña da suština jednog odraslog čovjeka, čak i onog koji je veoma inteligentan u onom smislu koji se pod tim danas podrazumjeva, veoma obrazovanog čovjeka, prestane sa svojim rastom na nivou djeteta starosti od 5 do 6 godina. To znači da sve što mi u tom čovjeku vidimo, nije ‘njegovo lično.'” "Ono što je stvarno njegovo lično svojsvo, tj. njegova suština, ona se obično manifestuje samo u obliku njegovih instikata i najednostavnijih emocija. Meñutim, postoje slučajevi kada se čovjekova suština razvija paralelno sa njegovom ličnošću. Ovi slučajevi predstavljaju vaoma rijetke izuzetke, pogotovo u okolnostima civilizovanog života.” "Suština ima više šanse da se razvije kod ljudi koji žive bliže prirodi, u teškim životnim uslovima i koji se nalaze u jednoj stalnoj opasnosti i bitci za opstanak. [U vezi ovog poslednjeg navoda, mislim da u sadašnjim uslovima čovjek ima šansu da razvije svoju suštinu.] "Meñutim, po pravilu, ličnost kod takvih osoba je veoma malo razvijena. Oni imaju više onoga što je njihovo lično od onoga što ‘nije njihovo’, tj. fali im obrazovanje i kultura. "Kultura stvara ličnost i istovremeno je produkt i rezultat ličnosti. Mi ne možemo da pojmimo da je cijeli naš život, sve ono što nazivamo ‘civilizacijom’, sve ono što smatramo pod naukom, filozofijom, umjetnošću i politikom, stvoreno od strane ljudskih ličnosti, tj. od strane onoga u njima, što u suštini ‘nije njihovo’. "Taj elemenat tj. ono što ‘nije suštinski njihovo’, razlikuje se od onoga što ‘jeste njihovo’ po samoj činjenici da se ono može izgubiti, izmjeniti ili oduzeti od njih, na vještački način. [Ljudima se može uništiti ličnost a podložni su i re-programiranju!] "Postoje načini da se eksperimentalno verificira veza izmeñu ličnosti i suštine. U istočnjačkim školama postoje metode uz pomoć kojih je moguće odvojiti čovjekovu suštinu od njegove ličnosti. Za te svrhe oni ponekad koriste hipnozu, nekad specijalne narkotike ili odreñene vrste vježbi. Ukoliko se ličnost i suština čovjeka razdvoje neko vrijeme, na ovaj ili onaj način, u njemu se onda formiraju dva bića, koji pricčaju različitim glasom, imaju potpuno različite ukuse, ciljeve i interesovanja a za jedno od ta dva bića često se ispostavlja da se nalazi na nivou malog djeteta. "Nastavljajući dalje s ovim eksperimentom, moguće je takoñe uspavati jedno od ova dva bića, ili sam eksperiment može započeti tako što se uspava čovjekova ličnost ili se uspava njegova suština. Odreñeni narkotici imaju ta svojstva da uspavaju čovjekovu ličnost a da njegova suština istovremeno ostane budna. Tako nakon odreñenog vremena poslije uzimanja takvog narkotika, čovjekova ličnost nestaje, dok ostaje samo njegova suština. Onda se dogaña da čovjek koji je bio pun najraznovrsnijih i najuzvišenijih ideja, pun simpatija i antipatija, ljubavi, mržnje, strasti, patriotizma, stremljenja, želja, uvjerenja, odjednom ostane potpuno prazan, bez misli, bez osjećanja, bez uvjerenja i stavova. Prema svemu onome što ga je prije uzbuñivalo, on sada postaje potpuno indiferentan. "Ponekad je on u stanju i da vidi svu izvještačenost i imaginativni karakter svog uobičajenog raspoloženja svojih uzvišenih riječi; a ponekad ih i zaboravi kao da nikada nisu postojale. "Stvari za koje je svojevremeno bio spreman da žrtvuje svoj život sada mu se čine besmislene i beznačajne, nevrijedne da im se posveti bilo kakva pažnja. Sve ono što on sada može naći u sebi to je samo par instiktivnih težnji i ukusa. Voli slatkiše, uživa kad mu

3

je toplo, ne voli hladnoću, ne voli da misli o poslu ili nasuprot tome, sviña mu se ideja o fizičkom kretanju. I to je sve. [Interesantno je da se mnogi ljudi koji su bili podvrgnuti hipnozi i kojima je data instrukcija da se svega toga sjete, nakon što se probude, nañu zaprepašteni kad saznaju da imaju nešto u sebi što ima skroz suprotne stavove o svemu. U večini slučajeva oni se onda potrude da suzbiju taj aspekt sebe (svoju suštinu) i nastave dalje, po starom, jer je njihova ličnost ta koja dominira i koja naravno ne može sama sebi priznati svu svoju izvještačenost.] "Ponekad, ali veoma rijetko i kada se najmanje nadamo, ispostavi se da je kod odreñenog čovjeka njegova suština potpuno odrasla i razvijena, čak i u slučajevima kada njegova ličnost nije dovoljno razvijena. U tim slučajevima, ta suština ujedinjava u čovjeku sve ono što je u njemu ozbiljno i istinsko. "Meñutim, to se dogaña veoma rijetko. U pravilu, čovjekova suština je ili primitivna, divlja, djetinjasta, ili jednostavno - glupa. Razvitak čovjekove suštine zavisi od njegovog rada na samom sebi. "Kod rada na samom sebi veoma važan momenat je onaj kada čovjek počne da razlikuje svoju ličnost od svoje suštine. Čovjekovo istinsko Ja, njegova individualnost, može jedino da izraste iz njegove suštine. Može se reći da je čovjekova individualnost, - njegova suština u jednom odraslom i zrelom obliku. "Meñutim, da bi se omogućilo suštini da odraste, potrebno je da se prvo oslabi stalni pritisak kojeg ličnost vrši na nju, jer se sve prepreke razvoju čovjekove suštine nalaze u njegovoj ličnosti. 'Ukoliko uzmemo jednog prosječnog kulturnog čovjeka, vidjećemo da je u velikoj većini slučajeva aktivni elemenat u njemu njegova ličnost, dok je njegova suština pasivni elemenat. Unutrašnji rast čovjeka ne može početi sve dok se to ne promijeni. Ličnost mora postati pasivna a suština aktivna. To se može ostvariti samo ako se ‘odbojnici’ otklone ili oslabe, jer su ti ‘odbojnici’ glavno oružje uz pomoć koga ličnost drži suštinu zarobljenom. "Kao što je prethodno već rečeno, kod manje kulturnih ljudi suština je često razvijenija nego kod onih kulturnijih. Tako bi se moglo činiti da kod njih postoji mogućnost rasta, meñutim, u praksi to nije tako jer se ispostavlja da je njihova ličnost nedovoljno razvijena. "Da bi došlo do unutrašnjeg razvoja, i da bi se moglo raditi na samom sebi, potrebna je jedna odreñena razvijenost ličnosti isto kao i odreñena snaga suštine. Nedovoljno razvijena ličnost čovjeka podrazumjeva nedostatak znanja, nedostatak informacija i materijala na kome se mora bazirati rad na samom sebi. Bez odreñenih zaliha znanja, bez odreñene količine materijala koji ‘nije njegov’, čovjek ne može početi sa radom na samom sebi, on ne može početi da proučava samog sebe, on ne može početi da se bori protiv svojih mehaničkih navika, on jednostavno neće imati ni razloga ni motiva da poduzme jedan takav posao.

"To ne znači da su svi putevi zatvoreni za takve ljude. Put fakira i put monaha, koji ne zahtjevaju neki intelektualni razvoj još uvijek im ostaju dostupni. (…) "Tako je evolucija za kulturnog čovjeka podjednako teška kao i za nekulturnog čovjeka. "Kulturan čovjek živi daleko od prirode, daleko od prirodnih uslova egzistencije, u vještačkim životnim okolnostima i on tako razvija svoju ličnost na račun svoje suštine.

4

"Manje kulturan čovjek živi u normalnijim i prirodnijim uslovima, te tako on razvija svoju suštinu na račun svoje ličnosti. "Uspješan početak rada na sebi zahtijeva jednu srećnu okolnost, gdje su ličnost i suština kod čovjeka podjednako razvijeni. Iz takve jedne okolnosti može da proistekne najveći uspjeh. "Ako je njegova suština veoma malo razvijena, onda će čovjeku trebati jedan duži pripremni rad i taj posao će biti skroz besplodan ukoliko je čovjekova suština trula iznutra ili ima neka nepopravljiva oštećenja. Takvi slučajevi se dešavaju veoma često. Kod jednog abnormalnog razoja ličnosti često se dešava da se razvoj suštine zaustavi u jednoj veoma ranoj fazi, tako da ona ostane veoma mala i deformisana. Od neke male i deformisane stvari ništa se ne može napraviti. "Što je još gore, vrlo često se dogaña da suština umre u čovjeku dok su njegova ličnost i tijelo još uvijek živi. Značajan procenat ljudi koje svakodnevno susrećemo na ulicama velikih gradova su ljudi koji su prazni iznutra, tj. oni su, u stvari, već mrtvi.” [Ovo sto Gurñijev ovdje reče, trebalo bi nam odnekud biti poznato!? Pogledaj temu: Organski Portali] "Na svu našu sreću, mi to nismo u stanju da vidimo i znamo. Kad bi mi znali koliko ljudi je stvarno mrtvo i koliko mrtvih ljudi upravlja našim životima, mi bi poludjeli od užasa. "Stvarno se i dešava često da ljudi polude zato što su saznali nešto slično, a da prethodno nisu bili pripremljeni za to, tj. vidjeli su nešto što nisu trebali da vide.” "Da bi čovjek vidjeo bez opasnosti po sebe, on mora već da se nalazi na putu. Ukoliko čovjek, koji nije u stanju da išta učini, vidi istinu - onda će on sigurno poludjeti. Meñutim, to se rijetko dešava. Obično, sve je tako aranžirano da čovjek ne može ništa da vidi prije vremena. "Ličnost vidi samo ono što ona voli da vidi i što nema uticaja na njen život. Ona nikada ne vidi ono što ne želi da vidi. To je istovremeno i dobro i loše. Dobro je ukoliko čovjek želi da spava, a loše – ukoliko želi da se probudi."

Na jednom od njegovih predavanja neko je postavio Gurñijevu sljedeće pitanja: "Ukoliko je čovjekova suština predmet uticaja sudbine da li to znači da je u poreñenju sa podložnošću igri slučaja, sudbina ipak poželjnija za čovjeka?" "I da li sama sudbina može da nagna čovjeka da se posveti radu na samom sebi?" "Ne, ne radi se uopšte o tome, sudbina je bolja od igre slučaja u smislu da se ona može uzeti u obzir, moguće ju je predvidjeti; moguće je se i pripremiti za ono što slijedi. "U vezi sa nekim slučajem čovjek ne može ništa da zna. Sudbina može da bude neprijatna ili teška. U tom slučaju, postoje načini da se čovjek izoluje od svoje sudbine. Prvi korak ka tome sastoji se od toga da se on mora da izoluje od dejstva generalnih zakona. Isto kao što postoje individualni nesretni slučajevi tako postoje i kolektivni nestretni slučajevi. Isto tako, postoji individualna sudbina, a postoji i opšta ili kolektivna sudbina. Kolektivnim nesretnim slučajevima i kolektivnom sudbinom upravljaju generalni zakoni. "Ukoliko čovjek želi da stvori svoju vlastitu individualnost, on se mora prvo osloboditi od generalnih

5

zakona. Generalni zakoni nisu ni u kom slučaju obavezni za čovjeka; on se može osloboditi od mnogo njih ukoliko se oslobodi od svojih ‘odbojnika’ i fantaziranja. Sve to je povezano sa oslobañanjem od ličnosti. "Ličnost se hrani fantazijama i lažima. Ako se smanji količina laži u kojima čovjek živi i ako se smanje njegove fantazije, ličnost će uskoro početi da slabi i čovjek će početi da biva kontrolisan ili od strane sudbine ili same prirode rada na samom sebi koja je opet kontrolisana od strane volje jednog drugog čovjeka; to će ga voditi sve dok se kod njega ne formira njegova vlastita volja, sposobna da se odupre oboma, kako igri slučajeva, tako i njegovoj sudbini, ukoliko je to potrebno."

Hrana za Mjesec (Iz knjige U Potrazi za Čudesnim; P.D. Uspenski): G. je uvijek govorio o planetama i mjesecu kao o živim bićima koja imaju odreñenu starost kao i odreñen period života, pa time i mogućnosti razvitka i tranzicije na više ravni postojanja. Iz onoga što kaže možemo vidjeti da on ne podrazumijeva mjesec nikakvim “mrtvim” planetarnim tijelom, nego nasuprot tome, planetom koja je u “fazi rañanja”, odnosno, jednoj veoma ranoj fazi svog razvoja i koja još uvijek nije dostigla “stepen inteligencije koju posjeduje naša planeta zemlja”: "Ali Mjesec raste i razvija se i jednom će, vjerovatno, doseći isti nivo kao i zemlja. Onda će se u njegovoj blizini pojaviti novi mjesec a zemlja će postati sunce. Nekada davno je i sunce bilo slično zemlji a zemlja mjesecu." "U kakvom je odnosu inteligencija zemlje sa inteligencijom sunca?" pitao sam ga. "Inteligencija sunca je božanske prirode," rekao je G. "Ali i zemlja može postati to isto; samo, to naravno nije garantovano, jer zemlja može i da umre i tako da ne postigne ništa." "Od čega to zavisi?" pitao sam ga. G.-ov odgovor je bio nejasan. "Postoji jedan odreñen period," rekao je, "da se učini odreñena stvar. Ukoliko se do jednog odreñenog vremena ne uradi ono što treba da se uradi, zemlja može da propadne i tako da ne ostvari ono što je mogla da ostvari." "Da li je poznat taj period?" pitao sam ga. "Da, on je poznat," odgovorio je G. "Meñutim, nema nikakve koristi ako bi to ljudi znali. Čak bi bilo još gore. Jedni bi vjerovali u to, drugi ne, a treći bi tražili dokaze. Nakon toga bi počeli da se meñusobno čupaju za kose. Tako sve završava kada su ljudi u pitanju." [Možda bi bilo bitno za zapamtiti ovo što je G. rekao: "Postoji jedan odreñen period, da se učini odreñena stvar. Ukoliko se do jednog odreñenog vremena ne uradi ono što treba da se uradi, zemlja može da propadne i tako da ne ostvari ono što je mogla da ostvari." Čini se da nam ovdje Gurñijev priča o "razvoju mjeseca," ili OPS verziji budućnosti zemlje. Mjesec možemo smatrati “planetom drugog denziteta,” koji je sam po sebi oblast Organskih Portala. Organska bića OPD tipa koja su trebala biti “most” izmeñu materije i duha su izmanipulisana od strane OPS entiteta, tako da ona ne obavljaju tu funkciju. U jednoj od seansi, Kasiopejci su rekli sljedeće: O: Čak kada brzina svjetlosti ili još “veća” ne bi bila moguća, ne postoji razlog zašto neka

6

je pričao o jednoj jedinstvenoj vezi koja vlada izmeñu svega u ovom univerzumu: "Prema naučnim tumačenjima. organski život je neka vrsta slučajnog izraštaja koji narušava integritet jednog mehaničkog sistema. sve ima svoju funkciju.” "Tako je organski život nešto kao jedna nezamjenljiva karika u lancu svijetova. i zemlja raste. odnosno. sve ima razlog za svoje postojanje. i da nikada neće ni biti. isto kao što ni on ne može bez njih. zemlje i mjeseca. treba da razumiješ da ne postoji ništa što je slučajno u prirodi. organski život mora da evoluira kako bi se prilagodio tim potrebama planeta i zemlje. To znači. Oni su možda prevalili velike razdaljine u vremenu i prostoru tražeći pogodan svijet za osvajanje. u svakom slučaju. "Ista stvar će se dogoditi. Organski život mora biti u stanju da zadovolji tu glad. ili da će on morati izbaciti neku vrstu bočne grane. takoñe je potreban i jedan mnogo finiji. Ta vrsta znanja ga ne dovodi u vezu ni sa čim. izgraditi baze na nekim tvrdim površinama u tom solarnom sistemu. Planetarni uticaji koji su za nju bili dovoljni u jednom periodu njene egzistencije postali su nedovoljni. nakon sprovoñenja u djelo jednog dugotrajnog. senzitivniji aparat. je mjesec. bar onaj dio grane koji se nalazi iza organskog života. u drugom slučaju. kako smo razumjeli. oni mogu instalirati taj brod na jednu propisno udaljenu orbitu. niti izvlači bilo kakve zaključke iz njegove egzistencije. Vrh te grane. i u slučaju da se razvoj ili evolucija organskog života 7 .vanzemaljska rasa ne bi konstruisala svemirski brod. ne u smislu njene veličine nego u smislu rasta njene svijesti.” " Prethodno smo već rekli da organski život prenosi na zemlju raznovrsne planetarne uticaje i da to služi da bi se hranio mjesec kako bi mu se omogućilo da naraste i ojača. Odatle. A onda. sporog i grandioznog projekta programiranja uma te populacije. "U isto vrijeme iz onoga što je prije bilo rečeno možemo vidjeti da rast mjeseca zavisi od organskog života na zemlji. nešto kao grana drveta – jedna grana koja stalno raste. Ukoliko taj organski život nestane ili umre. koji ne mogu da egzistiraju bez njega. da bi ispunio svoj zadatak organski život mora evoluirati i stajati na nivou potreba planeta. zemlji sada trebaju finiji uticaji. Da bi se takvi uticaji prihvatili. onda će se i cijela ta grana osušiti. sve od Apsoluta pa do mjeseca. a onda strpljivo nastaviti sa manipulacijom odabrane civilizacije sve dok ona ne izgradi jednu podesnu tehnološku infrastrukturu. meñutim. jednostavno se ušetati i preuzeti je. njen završetak iz kojeg se pojavljuju novi izdanci. to bi onda značilo da će se rast cjelokupnog zraka stvaranja zaustaviti. Sada ćemo nastaviti dalje sa materijalom iz gorenavedene knjige. Nakon što su našli jedan takav. i živjela na njemu tokom nekoliko generacija. [Napomena: ovdje bi trebalo gledati na “mjesec” kao na nešto što simbolizira “svijest pokloništva materijalnom aspektu kreacije”] "Ukoliko mjesec ne bi rastao. kasnije doñu vremena kada prestane da se zadovoljava sa tom vrstom hrane. ne može više da raste uz njenu pomoć te počne da biva gladan. inače. samo malo sporije. on ne bi odgovarao svojoj namjeni. i mjesec se može neko vrijeme zadovoljiti hranom koju mu daje organski život jednog odreñenog kvaliteta. ukoliko ne bi davao nove izdanke niti ih obećavao. G. "Moramo upamtiti da je zrak stvaranja. kada situacija za tako nešto bude najpovoljnija. "Tome slično. Meñutim. Meñutim. Odatle slijedi da rast zraka stvaranja zavisi od organskog života na zemlji.] Jednom prilikom.

sloboda u vezi s jednim. preciznije rečeno. [U vrijeme kada je Gurñijev ovo govorio. Pojava bilo kakvog novog kvaliteta podrazumjeva istovremenu pojavu drugog. nestanak jednih predrasuda utiče na pojavu i rast drugih. "U isto vrijeme. ona je samo jedna mogućnost. uspješan rast te grane nije zagarantovan i on zavisi od harmonije i aktivnosti koje se odigravaju u njenom vlastitom tkivu. ili bolje rečeno ovom njegovom dijelu kojeg nazivamo zemlja-mjesec. koji evoluira. "Sve ovo što je rečeno u vezi ovog zraka kreacije. [ovdje primjećujemo još jedan nagovještaj postojanja “dvaju rasa”] u meñuvremenu. sve u svemu. kada ispitujemo istorijski razvoj čovječanstva. i tako dalje. uzrokuje ropstvo u vezi s drugim. Opšti razvoj je moguć samo pod uslovom da ‘vrh grane’ raste. "Uopšteno govoreći. uzrokuje porast ignorancije u drugom. "Ukoliko čovječanstvo ne evoluira to znači da će evolucija organskog života takoñe prestati i to će imati za posljedicu zaustavljanja rasta ovog zraka stvaranja. ka degeneraciji. prestanak njegove evolucije može istovremeno podrazumijevati i uništenje čovječanstva. kao i dijelovi koji služe kao hrana za one koji evoluiraju. onakvog kakvog ga mi znamo. U jednom vijeku čovječanstvo uništava sve što je stvorilo u drugom. Meñutim. postoje i ćelije koje evoluiraju u sklopu tkiva koja evoluiraju. Organski život na zemlji je jedan kompleksan fenomen u kome svi njegovi zasebni dijelovi zavise jedan od drugoga. Ili. Ovo moramo upamtiti. gledaćemo na čovječanstvo kao na jednu cjelinu. ili ne. čini se da je stvarno bilo došlo do odreñene stagnacije. "Stagnacija podrazumjeva da se odreñeni proces našao u stanju ravnoteže. ali o tome ćemo pričati kasnije. "Dio organskog života koji evoluira je čovječanstvo. Onda. Na taj način. prefinjenost na jednoj strani izaziva pojavu vulgarnosti na drugoj strani. ono će onda postati beskorisno. "Porast znanja u jednom domenu. s tačke gledišta svrsishodnosti zbog koje je stvoreno. Ako jedno tkivo prestane da raste onda i sva ostala tkiva prestanu s rastom. U isto vrijeme. data je ista prilika za rast i razvoj kao što je ona data i svakoj drugoj posebnoj grani jednog velikog drveta.” "Tom zraku stvaranja. U svakoj posebnoj ćeliji koja evoluira nalaze se i njeni dijelovi koji evoluiraju. njegovog dijela zemlja-mjesec. ukoliko čovječanstvo prestane da evoluira.zaustavi i prestane da ispunjava ono što se od njega traži. mora se upamtiti to da za tu evoluciju ne postoje nikakve garancije. "Mi nemamo nikakve naznake koje bi nam mogle ukazati na to u kom se periodu planetarne evolucije sada nalazimo. Meñutim. Čovječanstvo takoñe ima jedan svoj dio. takoñe važi i za organski život na zemlji. postoji mnogo razloga da slobodno možemo zaključiti da se čovječanstvo sada nalazi u jednom zastoju i da iz tog zastoja postoji jedan put koji vodi pravo prema dole. koji mu je proturiječan. te će i ono kao takvo morati biti uništeno. kao i ćelije koje služe kao hrana za one od njih koje evoluiraju. a onda se nastavlja sa razvojem mehaničkih stvari iz poslednjih stotinjak godina na račun gubitka mnogih drugih stvari koje su možda daleko više važnije za njega. Ta grana se onda može osušiti. i da li će zemlja i mjesec morati da čekaju na odgovarajuću evoluciju organskog života. u organskom životu postoje tkiva koja evoluiraju a postoje i tkiva koja služe kao hrana i medijum za ona koja evoluiraju. 8 . tj. i može da se zaustavi na svakom mjestu i u svakom momentu. dolazimo do zaključka da se on odvija u jednom krugu.

I obojica očekuju da im svi povjeruju.” ~***~ "Naravno. uništenje mogućnosti za evoluciju. onda se ništa više ne može učiniti nakon toga i taj proces će nastaviti da se razvija prema mehaničkim zakonima. koje su joj podreñene. – podreñenu ulogu koju čovječanstvo i organski život igraju u procesima svijeta. ukoliko želi. od tih teorija. ali ljudi ne prestaju da vjeruju u svoje ili tuñe teorije i vjeruju kako je moguće učiniti nešto. Tako oni onda izmišljaju razne teorije koje bi po njihovom mišljenju mogle da promijene život cijelog čovječanstva. njegovo ništavilo. uništenje tzv. One naglašavaju da je čovjek. "Ponavljam. uglavnom zbog toga što ne uzimaju u obzir najvažniju stvar. da organizuje svoj život na racionalnim principima. kao npr. sve te teorije u vezi opšteg ljudskog dobrostanja i opšte jednakosti ne samo da se ne mogu sprovesti u djelo. tj. Izmeñu tih ‘raskrsnica’ ništa se ne može učiniti. sile koja sama po sebi može promijeniti situaciju. Uništenje patnje. tj.. sunce. ukoliko odreñeni proces proñe kroz jednu ‘raskrsnicu’ i ništa se ne dogodi. "Sve te teorije su prilično fantastične. i postepeno izaziva to da cijeli organizam počne da služi tom cilju a ne samo da jede. mjesec.Kako trenutno stvari stoje.: jedna odreñena grupa ćelija postepeno postaje svjesna. pije i spava. To počinje na isti način. postoji mnogo ljudi koji smatraju da se čovječanstvo ne kreće u onom pravcu u kome oni misle da bi trebalo. mislim da smo se strmoglavili prema dolje. ništa se ne učini. "Isto tako. "I cijelo ovo vrijeme pojavljuju se nove teorije koje se suprostavljaju onim starim teorijama. prvo. I tako je to sa svim intelektualnim teorijama. One čak zaboravljaju čovjekovu relativnu visinu. ‘šokova’. one evolucije koja je moguća za čovječanstvo kao cjelinu.. "Uništenje nejednakosti podrazumjevalo bi.’ a koje smo u oktavama nazvali ‘intervalima’ mi-fa i si-do. 9 . sposoban da promijeni cijeli svoj život. Drugi odmah smisli drugu koja je suprotna prvoj. tj. onda ona privlači k sebi druge ćelije. značilo bi uništenje cijele jedne serije vrsta percepcije zbog koje čovjek postoji. "Proces evolucije. oni neće biti u stanju bilo šta da poduzmu. potpuno je analogna procesu evolucije koji je moguć za individualnog čovjeka. "Intelektualne teorije stavljaju čovjeka u centar svega. ] "Sada. i dugo. ako se sjetimo Zakona Oktave. trebalo bi nam biti jasno da se jedan uravnotežen proces koji se kreće u jednom odreñenom pravcu ne može promjeniti u bilo kom željenom momentu. I stvarno se dešava da mnogo ljudi povjeruje u jednu. ili drugu. Sve u prirodi ima svoj cilj i svrhu. "Život se prirodno kreće svojim vlastitim tokom. i ako čak onda ljudi i primjete da se bliži jedno neminovno opšte uništenje. on se može promijeniti i usmjeriti na novi put samo na odreñenim ‘raskrsnicama’. nego bi imale jedan fatalan učinak ukoliko bi se uspjele ostvariti. poduzeti se može nešto samo u odreñenim momentima koje sam ja upravo nazvao ‘raskrsnicama. a sve te teorije zajedno sa bitkom koja se odvija meñu njima nesumnjivo sadrže u sebi jednu od onih sila koje drže čovječanstvo u ovom stanju u kakvom ono trenutno jeste. "To je evolucija i ne postoji nikakva druga evolucija. takoñe i ljudska nejednakost i patnja. Jedan izmisli jednu teoriju. zemlja. njegovu prolaznu egzistenciju i ostalo. sve postoji radi njega. "Pored svega.

] "Te suprotne sile mogu ponekad čak i da pobijede”. " "Može li se reći da postoji jedna svjesna sila koja se bori protiv evolucije čovječanstva?" pitao sam ga. i na kraju. kao i kod individualnog čovjeka. Sve mehaničke sile ovog života bore se protiv stvaranja tog jezga svijesti kod čovječanstva. "Sa odreñene tačke gledišta. "Suprotne snage nisu ograničene izborom sredstava. one uništavaju oboje i evoluciju i involuciju. to se može tako reći. "Ali svijest i svjesno suprostavljanje jednom evolutivnom procesu. one mogu da se služe samo odreñenim sredstvima i na odreñene načine." rekao je G. izdvojeni fragmenti svijesti koji su zaustavljeni u svom razvoju mogu se takoñe ujediniti i živjeti odreñeno vrijeme boreći se protiv evolutivnog procesa. onda nam neće biti teško da utvrdimo da li se može smatrati da čovječanstvo sada evoluira. "Ali kao što sam prije rekao." "Odakle potiće ta sila?" pitao sam ga.' Razlika izmeñu njih je u sljedećem: Involutivni proces počinje svjesno u Apsolutu a onda na sljedećoj stepenici postaje mehaničan – kako se razvija. "Razlog za to je taj što sile koje upravljaju evolucijom imaju na raspolaganju veoma ograničen izbor sredstava. njegova sljedeća tvrdnja je nešto nad čim se moramo zamisliti. A ako se sjetimo one analogije izmeñu čovječanstva i čovjeka. može takoñe u odreñenim momentima da se pojavi i kod involutivnog procesa. tj. to pitanje nema praktičnu vrijednost za nas. sve počinje sa formiranjem jednog svjesnog jezgra. "To bi uzelo dosta vremena da bi se objasnilo” rekao je G. Ja bilježim ovo. sve to čini evolutivni proces mnogo interesantnijim. Za nas je veoma bitno da uspostavimo indikacije za početak evolucije i odvijanje evolucije. Postoje dva procesa koji se ponekad nazivaju 'involutivni' i 'evolutivni. u nekim momentima može da doñe i do bitke sa ovim veoma moćnim silama. što se dalje razvija. Svaki zastoj uzrokuje jedno odvajanje od osnovnog procesa. po toj tački pitanja. ukusi i slabosti protiv čovjekovog svjesnog pamćenja samog sebe. mada se one naravno ne mogu porediti s onima koje upravljaju evolutivnm procesima. da u ovom svijetu postoje dvije sile koje se meñusobno bore – “svijest” i “mehaničnost. naravno. evolutivni proces počinje polu-svjesno ali on postaje sve svjesniji i svjesniji.. [Da li nam ovdje Gurñijev priča o 4 D OPS silama?!? U svakom slučaju. "Taj evolutivni proces mora da se odvija neprekidno."Kod čovječanstva. na isti način kao što se bore sve mehaničke navike. one se mogu koristiti svim načinima i sredstvima. drugim riječima. 10 . jer se to čini u kontradikciji sa onim šta je on prethodno rekao. "a ne može imati nikakav značaj za nas u ovom momentu. "Odakle mu stiže ta svijest? " Od evolutivnog procesa. "Umjesto borbe sa mehaničkim silama. čak i onima koja im mogu obezbjediti samo privremen uspjeh. Ti zasebni. tako postaje sve više mehaničan. Ako ništa.

automatiziraju se i pretvaraju u dijelove mašine. da životom upravlja grupa svjesnih ljudi? Gdje su oni? Ko su oni? "Ono što vidimo. a to je da čovjekovo ropstvo raste i povećava se. Čovjek postaje rob svojom vlastitom voljom. razvoj vještačkog. najači i najhrabriji elementi? Ništa od toga. možemo veoma jasno vidjeti jedan razvoj ličnosti na račun suštine."Da li možemo reći. u ovoj situaciji u kojoj se čovječanstvo sada nalazi. naravno." "Koliko ljudi bi moralo biti u jednoj takvoj svjesnoj grupi?" neko je upitao. "Zamislite da postoje dva ili tri čovjeka koji su budni usred jedne mase ljudi koji spavaju. "Sve što sam do sada govorio. tj. koja će uticati. gledajući na to s jedne druge tačke gledišta. "Znači. vidimo i porast automatizma. oni koji se nalaze u najdubljem snu. i onog što je strano. lažnog. istinskog i onoga što je stvarno naše. na račun prirodnog. odnosno." rekao je G. On počinje da voli to svoje ropstvo. to su nove podjele. meñutim. "Samo oni sami mogu to da znaju. "Da li možemo reći da u ovom životu preovladavaju najbolji. "Nasuprot tome. "Nasuprot tome. "Nemoguće je reći gdje je kraj svega toga i gdje se nalazi izlaz — ili da li uopšte postoji kraj i izlaz iz toga. u svakom slučaju mi moramo uzeti u obzir da je ta grupa veoma mala. mi vidimo preovladavanje vulgarnosti i gluposti svake vrste. pa čak se i ponosi time. možemo reći da se čovječanstvo trenutno nalazi u jednom takvom stanju da je ono nesposobno da prihvati voñstvo jedne svjesne grupe. govorio sam u vezi čovječanstva kao cjeline. Ali kao što sam naglasio prije. "Da li se može reći da jedna takva grupa postoji? "Možda na osnovu odreñenih znakova možemo reći da ona postoji. evolucija čovječanstva može da se nastavi samo preko evolucije jedne odreñene grupe. kada uporeñujemo čovječanstvo sa individualnim čovjekom. nova nasilja i nerazumijevanje. i preslaba da bi imala ikakav uticaj na ostatak čovječanstva. to je upravo suprotno: ovim današnjim životom upravljaju upravo oni koji su najmanje svjesni. "A to je i najstrašnija stvar koja se uopšte čovjeku može dogoditi. Njemu ne trebaju više nikakvi lanci. "Da li se može reći da se u ovom životu mogu primjetiti težnje ka jedinstvu ili ujedinjavanju? "Ništa od svega toga. Oni će 11 . "Kako bi drugačije moglo da bude?" pitao je G. I ljudi nesumnjivo gube svoje stečene navike za nezavisnost. ne postoji ništa što bi ukazivalo na neke znakove da se evolucija odvija. "Da li to znači da oni poznaju meñusobno jedan drugog?" opet je upitala ista osoba. Ili. "Zajedno sa tim. "Moderna kultura zahtijeva automatizaciju. na primjer. Jedna stvar je sigurna. povesti za sobom ostatak čovječanstva. Ono što jedino možemo da vidimo.

u kojem postoji i nekoliko drugih krugova. Gurñijev je pomenuo mogućnost da grupa ljudi može pozitivno da utiče na sudbinu ove planete. Ali ih oni koji spavaju ne mogu prepoznati. "Meñutim. isto kao što nije svjesna ni onih planetarnih uticaja. kad smo pričali o ljudskoj istoriji da se život čovječanstva kojem mi pripadamo nalazi pod upravom sila koje proistiću iz dva različita izvora: prvi. ili ih još uvijek nema dovoljno. planetarni uticaji koji djeluju na jedan potpuno mehanički način i koje ljudske mase. Kraljem Svijeta." To je jedna od stvari koju moramo ozbiljno uzeti u obzir. Isti slučaj je možda i sa “Nama iz budućnosti”. On je takoñe pomenuo period kada ćemo se naći na jednoj "raskrsnici. uticaji koji potiću iz unutrašnjeg kruga čovječanstva čijeg postojanja i značaja većina ljudi nije svjesna. Jednom prilikom Kasiopejci su rekli sasvim jasno: “Vi će te raditi ono što će te raditi” i da će stanje stvari zavisiti od “pisaca programa”. ili možda ostali ljudi spavaju previše čvrstim snom. Oni koji su čitali alhemičarsku priču “Konferencija Ptica”. isto kao i individualni ljudi. misleći na cjelokupno istorijsko i praistorijsko čovječanstvo koje je poznato nauci i ovoj civilizaciji. i onda. ukoliko bi oni postojali i ukoliko bi oni mislili da je to potrebno i pravedno." Čini se da je ta “raskrsnica” koja se nalazi ispred nas ono što mi ovdje nazivamo “Talas”. znaju kako je jedna njihova grupa krenula u potragu za “skrivenim majstorima (gospodarima)”. šta bi to značilo i kakvu vrstu odgovornosti to podrazumijeva za svakog od nas? U nastavku." “Još prije smo naglasili. ili oni to možda neće. "Koliko ima takvih? Mi to ne znamo niti ćemo znati sve dok ne postanemo kao oni. primaju nesvjesno. Na kraju su shvatili da su ONI sami ti “skriveni majstori” i da su oni upravo kroz svu tu njihovu potragu i borbu sami postali ono što su tražili. Gurñijev je takoñe pomenuo mogućnost da jedna takva grupa svjesnih individua već postoji na ovoj planeti kao i to da je broj njenih članova premal. "Prije je bilo jasno rečeno da svaki čovjek može vidjeti u skladu sa nivoom svog bića. tj. 12 . ili možda još uvijek nije došlo pravo vrijeme za to. Ako smo mi “sve što imamo na raspolaganju”. mogli bi da promijene cijeli život na zemlji. ili da oni nisu odlučili da stupe u akciju. "Ali dvije stotine svjesnih ljudi. vas/nas iz budućnosti.sigurno prepoznati jedan drugog. u realnosti čini samo vanjski krug čovječanstva. "Ovo čovječanstvo kojem mi pripadamo. Moguće je da NE BUDE POMOĆI sa strane. Gurdjijev priča o različitim grupama: "Sada smo došli do problema ezotericizma. ili možda nisu ni mogli jer čovječanstvo previše čvrsto “spava”." Kako smo vidjeli u prošlom dijelu.

s tom razlikom što je njihovo znanje više teoretskog karaktera. "Pripadnik mezoteričnog kruga kalkuliše. "Treći krug se naziva – ‘egzoterični’. pretvaranja ljudi u sljedbenike i zahtijevanja da se slijede odreñene odrednice. to nema ništa zajedničkog sa naturanjem odreñenih ideja nekoj grupi ljudi (kao što je to slučaj se religijama. zato što je to vanjski krug unutrašnjeg dijela čovječanstva."Tako. njihova aktivnost je potpuno ko-ordinisana i vodi ka jednom zajedničkom cilju bez ikakvog posebnog nagona. Ovdje se radi o individuama od kojih svaka posjeduje svoju individualnost u najvećoj mogućoj mjeri. što znači da svaki od njih posjeduje individualnost u svom krajnjem razvojnom stepenu.' "To se naravno odnosi na znanja kosmičkog karaktera. sredina. dok pripadnik egzoteričnog kruga kontemplira. Znači.” "U isto vrijeme. više teoretske prirode. "Ovi ljudi ne mogu poduzimati radnje koje su u suprotnosti sa njihovim razumijevanjem. svo znanje koje je moguće da čovjek ima. Meñutim. Znači. [Kolinearnost je ključ jedne ezoteričke grupe. izmeñu njih ne može biti razlike u razumijevanju. s tim što je njihovo kosmičko znanje više filozofskog karaktera. identično sa razumijevanjem ljudi koji pripadaju ezoteričkom krugu. "Meñutim. što podrazumijeva jedno nepodjeljivo ‘Ja’.] "Sljedeći krug se naziva .' što znaci. to razumijevanje je u poreñenju sa razumijevanjem onih iz ezoteričkog kruga. što bi značilo. jedno nedjeljivo ‘Ja’.] 13 . Oni znaju i razumiju mnoge stvari koje još uvijek nisu u stanju da izraze na jedan praktičan način. sve vrste svijesti koje su moguće za čovjeka. meñu njima ne može da bude nikavih nesloge niti razlike u razumijevanju. sve vrste svijesti moguće za čovjeka i punu kontrolu nad tim stanjima svijesti. odnosno. razumiju i svi ostali. kao što je već prethodno rečeno. njihovo razumijevanje je isto kao. Jedan od njih razumije isto kao što svi oni razumiju. oni znaju mnogo više nego što su u stanju da pretvore u praksu. vanjski. ono je više apstraktno u poreñenju sa znanjem onih iz mezoteričnog kruga.'mezoterični. Njihovo razumijevanje često nije izraženo u njihovom aktivnostima. i jednu slobodnu i nezavisnu volju. niti imati razumijevanje koje nije odraženo u njihovim radnjama. "Unutrašnji krug se naziva 'ezoterični'. Odatle. ono koje je nama poznato i ono koje nije. i svi razumiju na isti način kako jedan razumije. moramo da zamislimo da se cijelokupno čovječanstvo. [Ovdje se radi o jednoj istinskoj – kolinearnosti. taj krug se sastoji od ljudi koji su dostigli najveći razvojni stepen koji je moguć za čovjeka. Ono što razumije jedan. "Meñutim. sastoji od nekoliko koncentričnih krugova. "Izmeñu njih ne može da bude nesporazuma niti nerazumijevanja. sektama i ‘tajnim društvima’). jer je sve bazirano na jednom zajedničkom i identičnom razumijevanju. Ljudi koji pripadaju ovom krugu posjeduju sve one kvalitete koje posjeduju pripadnici ezoteričkog kruga. Ljudi koji pripadaju tom krugu posjeduju mnogo onoga što karakteriše ljude iz ezoteričnog i mezoteričnog kruga. sve znanje moguće za čovjeka. i jednu slobodnu i nezavisnu volju. da tako kažemo.

[Ovdje primjećujemo da ono . kojim mogu da idu oni koji iz bilo kog razloga ne mogu da idu bilo kojim od ona prva tri puta.. puta monaha. jer meñusobno razumijevanje počinje samo u egzoteričkom krugu i samo tamo je ono moguće. "Ukoliko ljudi koji pripadaju tom krugu postanu svjesni ovog opšteg nedostatka razumijevanja i dobiju želju da razumiju i da se njih razumije. "U ovom krugu jedno zajedničko razumijevanje izmeñu ljudi je nemoguće. ‘egzoterični krug’ je nešto veoma daleko i veoma visoko iznad nas. 1." ili "svako stvara svoju vlastitu realnost" je jedna od glavnih karakteristika ovog kruga mehaničkog čovječanstva. put čovjeka br. put namijenjen za ljude tipa čovjeka br. čovječanstvo se dijeli samo na dva kruga. svjesnost o nedostatku razumijevanja ljudima obično dolazi na jedan potpuno drugačiji način. gdje niko nikoga ne razumije. unutrašnjeg kruga. "Pored ova tri puta postoji i četvrti put. naziva se normalnim životom. i svako drugačije. "Meñutim. osim u rijetkim slučajevima u vezi stvari koje nisu od nekog ozbiljnijeg značaja i koje se nalaze u okviru granica datog stvorenja. Ovdje jedno jako tijelo i um nisu toliko potrebni. U realnosti. je krug mehaničkog čovječanstva. 2. tj. tj. već samo to podrazumijeva ‘ezotericizam’. tako da mogućnost razumijevanja jednog čovjeka zavisi od mogućnosti njegovog prodora u egzoterični krug gdje razumjevanje počinje. onda to podrazumijeva da oni imaju jednu podsvjesnu tendenciju ka unutrašnjem krugu. religiozni put. tj. "Ta četiri prolaza su ujedno u vezi sa četiri puta. "Osnovna razlika izmeñu prva tri puta. kroz koje ljudi iz mehaničkog kruga mogu da proñu. egzoteričnog kruga. egzoterični krug. koji su fizička tijela. kako vidimo. koji se nalazi nasuprot ezoteričnog. "Prvi put je put fakira. Prvi znak po kome se taj krug raspoznaje je taj što meñu ljudima koji mu pripadaju nema niti može biti zajedničkog razumijevanja. tj. 3. instiktivno-pokretačko-osjetilni ljudi bez mnogo pameti i bez mnogo srca."ovo što ja kažem je istina. put ljudi tipa čovjeka br. o kojima smo prije pričali. emocionalnih ljudi. Za običnog čovjeka. "Treći put je put jogija. puta jogija i četvrtog 14 . tu takoñe možemo zamisliti četiri prolaza na kružnici trećeg.. niti se iko trudi da ga drugi razumiju. Ovdje srce i tijelo ne trebaju biti nešto posebno jaki."U literaturi koja priznaje postojanje ezoterike. jer bi to predstavljalo samo jednu smetnju na tom putu. to je krug u kome svako priča svojim jezikom. " Ovaj ‘vanjski krug' kome mi pripadamo i kojeg jedino znamo. "Ako zamislimo čovječanstvo u obliku četiri koncentrična kruga.] "Ovaj krug se ponekad naziva krugom ‘jezičke zabune’. To je put uma/intelekta. "Drugi put je put monaha. Svako razumije na svoj lični način. puta fakira.

on će brže postati korisniji za njega i više će biti u stanju sam da dobije nešto od njega. " U normalnim životnim uslovima jedina šansa da čovjek pronañe jedan “put” je mogućnost da se sretne sa početkom posla ove vrste. sama šansa za nailaženje na jedan ovakav rad kao i mogućnost da se iz njega izvuče neka korist zavisi od mnogih okolnosti i uslova. one se samo spolja razlikuju od religijskih škola. prvo pravilo je – PRESTANI da se ponašaš mehanički. oni su bili mnogo bliži jedan drugome. tako i od strane kojekavih sekti i ‘tajnih društava’)] "Sam rad u skolama četrvrtog puta može imati mnoge oblike i mnoga značenja. [Ne ovo bi trebalo obratiti pažnju. Kad se posao završi. četvrti put onda nestaje sa odreñenog mjesta. jer se u ovom slučaju radi o našoj ‘zajedničkoj sudbini’. da bi se kasnije možda pojavio opet na nekom drugom mjestu i u nekom drugom obliku. kao takvi. "Četvrti put se razlikuje od starijih i novijih puteva po činjenici da on nikada nije jedan stalan put. "Što prije čovjek uvidi svrhu jednog ovakvog rada koji se odvija. U temelju ovih institucija nalazi se religija. "Mehanička pomoć nije uputna ni u kakvom radu koji je u vezi sa četvrtim putom.. Ljudi koji su započeli taj rad silaze sa 15 . molitve.. on nije nikada bez preduzimanja jednog poduhvata. "Ova tri tradicionalna puta predstavljaju stalne puteve koji postoje u okviru našeg istorijskog perioda. niti institucije koje su vezane za njega. On nema nikakve odreñene oblike. bez obzira na to kakav je krajnji cilj tog rada.puta sastoji se u činjenici da su oni uvezani u jednom stalnom obliku koji postoji kroz jedan dugi vremenski period naše istorije i oni se skoro. nisu nimalo promijenili. [ "mehanička pomoć nije uputna. U različitim istorijskim periodima postojala su razna društva i redovi fakira u različitim državama i ona još uvijek postoje. "Četvrti put nije nikada bez jednog odreñenog značenja." (Nije nimalo slučajno zašto se oni nameću ljudima. i kojekakvi rituali – nema nikakve pomoći. "Tamo gdje postoje škole jogija. Meñutim. On se pojavljuje i nestaje pod uticajem nekih njegovih posebnih zakona. Kada se s tim poslom završi. Ukratko rečeno. “RITUALI SPUTAVAJU I OGRANIČAVAJU ČOVJEKA. One nikada ne postoje same od sebe za svrhu obrazovanja ili obuke. kako od strane vjerskih institucija. škole postoje sve dok se taj rad odvija. da tako kažemo. tako da je prvi zadatak za ljude koji počinju sa radom. i on može jedino postojati oko njega i u vezi s njim. škole se zatvaraju.] "Meñutim. on nestaje u tom svom odreñenom obliku. da stvore svjesne pomoćnike. Mehanički čovjek nije sposoban za jedan svjestan rad. Samo jedan svjestan rad može biti koristan prilikom rada na četvrtom putu. "Škole četvrtog puta postoje za potrebe posla koji se obavlja u vezi sa predviñenim projektom." podrazumijeva da od kojekakvih hemijskih sredstava ili vještački izmjenjenih stanja svijesti – produžene vježbe meditacije. "Prije dvije ili tri hiljade godina postojali su i drugi putevi koji više ne postoje a ovi putevi koji postoje danas nisu nekad bili toliko podijeljeni.

počinju na jedan ili drugi način sa svojim vlastitim. koji su podijeljeni visokim zidovima. odnosno. Indijski hramovi. jer istina u svom čistom obliku. ponekad se može naći jedno zrno istine. što ne znači. pogotovo Evrope. skoro je nemoguće jasno razlikovati gdje završava istinsko a gdje počinje imitacija. pseudo-ezoterične škole. "Gola istina. ličnim radom. "Meñutim. okultnim i teozofskim školama. u pseudo-ezoteričkim pokretima.scene. "Upravo taj pojam ezotericiznma. skoro sve što mi znamo o različitim vrstama okultnih. posebno tzv. Oni koji su naučili od njih ono što se moglo naučiti i koji su dostigli mogućnost da nastave sami da se kreću putem. tradiciji. ideja o inicijaciji. a pristupiti četvrtom prstenu mogu samo Bramani i sveštenici. koncepciji njihove hijerarhije. oni predstavljaju posrednike izmeñu čovječanstva koje je uronjeno u jednom materijalističkom životu i škola koje su zainteresovane za obrazovanje jednog odreñenog broja ljudi. nalaze se svuda te tako omogućavaju i 16 . podučavaju ljude onome što su sami naučili i daju im obećanja koja su sami primili. istina može jedino doprijeti do njega samo u obliku laži – i samo u tom obliku je čovjek može prihvatiti. u crkvenim religijama. veoma teško je naći zato što one tamo postoje maskirane u vidu nekih manastira ili hramova. nimalo ne sumnjajući u same sebe ili u tačnost svojih zaključaka i razumijevanja. ponekad se dešava da se jedna škola završi i da odreñen broj ljudi koji su bili u dodiru s pošlom ostane a da su vidjeli samo vanjski aspekt tog posla. sve ovo predstavlja samo jednu vanjsku imitaciju. pogotovo oni na jugu Indije. "Ezoterične škole. Naime. Kako bi nastavili s radom oni osnivaju nove škole. pristup trećem prstenu je dozvoljen samo ljudima koji pripadaju hramu. Vjernici obično imaju pristup u prvi vanjski dio hrama a u rijetkim prilikama i posjetioci koji pripadaju drugim religijama ili dolaze iz drugih zemalja. vidjeli su cijelinu posla samo sa strane. sa nekim malim varijacijama. oni odlučuju da nastave s radom. ritualima. dopire do ljudi uz pomoć ovakvih pseudo-ezoteričkih sistema i škola. koji se nalaze jedan u drugom. Ono može biti sačuvano u njihovim spisima. Meñutim. masonskih. Organizacije ove vrste. a kad te pseudo-ezoterične škole ne bi postojale. "Iz razloga što ljudsko biće ima mnoge specifične karakteristike. velika većina ljudi ne bi ni imala mogućnost bar da čuje o postojanju bilo čega što je više od života (kojeg oni poznaju). njihovim dogmama ili u njihovim principima. kad se okrenemo nazad i pogledamo u prošlost. "Pored svega toga. "Tako oni. i alhemičarskih škola podrazumijeva te imitacije. što za svrhu njihove vlastite egzistencije što za svrhu jednog rada kosmičkog karaktera kojeg one možda mogu izvoditi. koje se možda još uvijek mogu naći u nekim zemljama istoka. "Meñutim. samo u tom obliku ljudi su u stanju da istinu probave i asimiliraju. moderni čovjek. ovakvi pseudo-ezoterični sistemi takoñe igraju jednu svoju odreñenu ulogu u radu i aktivnostima nekih ezoteričnih krugova. u svom čistom obliku. Mi ne znamo praktično ništa o stvarnim školama izuzimajući rezultate njihovog djelovanja. "Otvoreno govoreći. Naravno. za njih bi bila isto što i neprobavljiva hrana. pristup drugom prstenu dozvoljava se samo pripadnicima odreñene kaste koji imaju specijalnu dozvolu za to. pa čak i to samo u slučaju ako smo u stanju da razlikujemo rezultate jednog stvarnog posla od onih koji su proistekli iz imitacije. grañeni su na istom principu u obliku četverougaonika. njima ne može da bude dostupna. Tibetanski manastiri grañeni su u obliku četiri koncentrična kruga.

postoje samo: samo-inicijacija i samo-prezentacija. te je to podrazumjevalo jednu inicijaciju. Te Misterije predstavljaju jednu specijalnu vrstu puta kod kojih je." Gurñijev: "Da bi se shvatila suština ovog učenja potrebno je jasno razumjeti da su ovi putevi [fakira. "A u pseudoezoteričnim sistemima. prev. To objašnjava poteškoće i ekskluzivnost tih puteva. S druge strane. nećete biti u stanju da razlikujete jedan ezoterični hram ili manastir od običnog. Razvoj tih mogućnosti ne podrazumijeva nikakav zakon. to je jedno stanje ‘čovjeka-mašine’. "Ne postoji niti će ikada postojati bilo kakva spoljna inicijacija. o njima ne možemo ništa saznati. Oni pretpostavljaju da se jednim ritualom. "Meñutim. promjena bića. Ovi putevi su pravi i uski. Zakon koji važi za čovjeka je egzistencija u krugu mehaničkih uticaja. to će biti samo njegov vanjski dio. Meñutim. kako ga mi možemo prepoznati? Ukoliko uñete u njega. potpuno zavisi od rada kojeg čovjek mora da obavi sam. Tako možete obilaziti te manastire i u svakom će te vidjeti isti poredak i ukoliko vam to neko ne kaže. prim. to nam kazuje koliko je jedan takav razvoj težak i rijedak. povremeno dolazilo da jednog teatralnog prikazivanja. Legende o vanjskim obredima inicijacije stvorene su od otpadaka informacija kojima mi raspolažemo u vezi starih ‘škola misterija’. sa jednim teškim dugotrajnim radom. 17 . Ali istovremeno samo uz njihovu pomoć se nešto može postići. promjena bića se ne može ostvariti uz pomoć bilo kakvih obreda ili rituala. prilikom čega se na jedan alegoričan način prestavljao cijeli put evolucije čovjeka i svijeta. Unutrašnji rast.ezoteričnim školama da egzistiraju bez mogućnosti da ih se prepozna. To je opet u vezi sa onom psihologijom imitacije. protiv Boga.) ostvarena tranzicija bića. "Jedan od dvanaest manastira je škola. je takoñe prenesen do nas u kompletno pogrešnom obliku. monaha. Put razvoja skrivenih potencijala je put protiv prirode. specijalne vrste. oni pridaju tim ritualima jedan neovisan značaj. gdje ne nalazimo ništa drugo do te rituale. "Ritualima se može samo obilježiti (ili proslaviti. "Sam pojam inicijacije koji dopire do nas kroz pseudo-ezoterične sisteme. "Prelazi sa jednog nivoa bića na drugi nivo bića bili su obilježavani ceremonijama u kojima su takve specijalne prezentacije bile zastupljene. ali nema tog sistema ili škole koji mora da odradi za čovjeka onaj posao kojeg on mora da uradi sam. jogija] jedine moguće metode razvoja čovjekovih skrivenih mogućnosti. U stvarnosti. u vezi trećeg i četvrtog kruga. ali vi to ne znate jer će vam reći da se radi o pripadnicima odreñene kaste. rame uz rame. pretvorenim u jednu svetu tajnu prenose odreñene sile na one koji u njemu sudjeluju. U njegov drugi dio mogu ući samo učenici. Sistemi i škole mogu samo indicirati metode i načine.

ona se njemu čini pretjeranom. ovi putevi su jedan mali skoro neprimjetan fenomen koji sa životne tačke gledišta ne mora uopšte ni da postoji. u najboljem slučaju. čak i u jednom životu ispunjenom naučnim. zahtijeva jedan veliki trud i izdržljivost. vodi čovjeka do smrti i ne može ga voditi ničemu drugom. ne traži od čovjeka da se on odrekne svega s čim je do sada živjeo. takoñe ne mogu dati nikakve rezultate. Njemu je teško da prihvati pomisao da te mogućnosti mogu ostati nerazvijene i kao takve nestati. religijskim ili društvenim interesima. filozofskim. "Po pravilu. On veoma slabo razumije značenje riječi ‘mogućnost’. zato što u uslovima koji ga okružuju ne postoji ništa što podsjeća na škole joge ili fakirske škole. Pojam ovih puteva ne može se razumjeti ukoliko čovjek smatra da postoji mogućnost njegove evolucije bez pomoći ovih puteva. do besmrtnosti. U tome se sastoji njihova moć i značaj. U stvari. "Tako da bi cjelokupna situacija stvarno bila beznadežna ukoliko ne bi postojao Četvrti Put. u drugu ruku. U svakodnevnom životu. i ne može da postoji išta. Ali taj mali fenomen sadrži u sebi sve što čovjek posjeduje za razvoj svojih skrivenih mogućnosti. Ti putevi čovjeka vode. monasi ili jogiji. "U običnim uslovima kulturnog života. pozicija čak i jednog inteligentnog čovjeka. ukoliko uzmemo u obzir sve ljude koji nisu fakiri. koji traži znanje je beznadežna. ili bi trebali da ga vode.U generalnoj masi svakodnevnog života. 18 . dok su religije Zapada degenerisane do jednog takvog stepena da u njima nema ničeg živog već dugo vremena. čovjek se generalno prebacuje na zahtijevanje jednog imperativnog i neizbježnog razvoja tih mogućnosti. Svakodnevni život. To podrazumijeva da čovjek mora biti pripremljen za Četvrti Put i ta priprema se morala odvijati tokom običnog života i na ozbiljan način. "Četvrti put ne zahtijeva povlačenje u pustinju. što može da pruži mogućnosti koje su sadržane u ovim putevima. Četvrti put počinje daleko iza puta jogija. On se zavarava idejom da ukoliko on ima bilo kakve mogućnosti u sebi samom. Ti putevi su suprostavljeni svakodnevnom životu. onda sa nesumnjivom sigurnošću možemo reći da se njihove mogućnosti ne mogu razviti i neće razviti. čovjeku je teško da se pomiri s tom mišlju. zasnovani su na drugim principima i oni potpadaju pod druge zakone. onda one već moraju biti razvijene i da u njegovoj okolini moraju postojati uslovi za njihovo razvijanje. i da njihov razvoj. Ovo se mora jasno razumjeti kako bi se razumjelo ono što slijedi. nepravednom i apsurdnom. Od totalnog odbijanja da prizna postojanje tih mogućnosti u sebi. posebno modernog života. monasi ili jogiji i za koje možemo sa sigurnošću reći da oni nikada neće ni postati fakiri. Razna okultna i mistična društva sa svojim naivnim spiritističkim eksperimentisanjima. ne postoji ništa. uključujući u sebe mnoge različite strane.

u svakom smislu.Nadalje. Čovjek ne smije raditi ništa što ne razumije. fakir. 19 . a postoje i drugi koji negiraju negovo postojanje ili mogućnost. monah u drugoj a jogi u trećoj. monaha ili jogija.prev. uslovi u koje je čovjek stavljen na početku tog rada. Nasuprot tome. Mora se razumjeti to da u unutrašnjem i vanjskom životu čovjeka mogu postojati nepremostive barijere za dosezanje Četvrtog Puta. i oni neće moći koristiti ono što su naučili zato što nisu ovladali svim njihovim funkcijama. [Sušta razlika od ‘hiperdimenzionalnih tehnika’ S. Na četvrtom putu čovjek mora zadovoljiti samog sebe istinom koja mu je rečena. Postoji mnogo ljudi koji nikada nisu čuli za Četvrti Put. Ti uslovi su za njega prirodni zato što život tog čovjeka i uslovi u kojima se on nalazi odgovaraju onome što on jeste. Što više čovjek razumije ono sta radi. monah i jogi će ostaviti za sobom mnoge stvari nezavršenim. on ne smije ništa raditi. Na četvrtom putu je moguće raditi i pratiti ga. ili u svakom slučaju. monahom i jogijem. Kad dosegnu četvrtu sobu. I prije svega. njega se mora pronaći. nasuprot tome sve vrste vjera su u suprotnosti sa četvrtim putom. taj posao nalazi njega. jogi je vladar svog uma ali nije vladar svog tijela i emocija. na početku tog posla. To je posao koji se obavlja u više nego tri sobe odjednom. To je prvi ispit. radeći svoj uobičajeni posao. Fakir je vladar svog tijela. prim. održavajući svoje prethodno uspostavljene veze s drugim ljudima i bez odricanja od bilo čega. četvrti put simultano utiće na svaki aspekt čovjekovog bića. Četvrti Put nema definitivne oblike kao što je to slučaj sa fakirom. Swerdlowa. "Zatim. "Istovremeno. započinjanje četvrtog puta je mnogo lakše nego započinjanje puteva fakira. u uslovima koji ga neće onemogućavati u tome. dok čovjek istovremeno ostaje u uobičajenim životnim uslovima. Sve dok on nije zadovoljan njome. On nije tako dobro poznat kao ona tri tradicionalna puta. u kojima da tako kažemo. Fakir radi u prvoj sobi. Svi uslovi različiti od onih koji su stvoreni samim životom. četvrti put se razlikuje od drugih puteva u tome što je glavni zahtijev koji se traži od čovjeka zahtijev za razumijevanjem. su istovremeno najbolji za njega. čovjek mora živjeti u uslovima koji su pogodni za rad na Četvrtom Putu.] Na četvrtom putu vjera nije potrebna. To je fundamentalni princip Četvrtog Puta. "Zahvaljujući tome. ali ne i svog uma i emocija. monah je vladar svojih emocija ali ne tijela i uma. utoliko će biti bolji rezultati njegovog uloženog truda. bili bi vještački za čovjeka i u takvim vještačkim uslovima on ne bi bio sposoban da dotiće sve strane svog bića odjednom. osim u slučaju nekog eksperimenta koji se obavlja pod nadzorom njegovog učitelja. Nadalje.

Meñutim. riječi. onda je to zato što joj to ne dozvoljavaju ’odbojnici’. emocionalnim i intelektualnim funkcijama. ti ‘odbojnici’ se moraju uništiti.. njihovi koncepti istine mogu biti isto toliko raznovrsni kao i njihovi koncepti dobra.[. dok radimo na fizičkom tijelu moramo istovremeno raditi na našem umu i emocijama. On ne primjećuje te tranzicije isto kao što ne primjećuje ni tranzicije onih svojih ‘Ja’. zato što se čovjek nikada ne može pridržavati jedne jedine istine. "Te laži su stvorene od strane ‘odbojnika. njegove misli. "Da bi razumjeo meñusobnu povezanost istine i laži u životu. on je uštedio prilično mnogo vremena radeći na tri strane svog bića. moramo raditi na umu i fizičkom tijelu. Pored toga. Iz toga proizilazi da njegova istinitost i lažnost nemaju vrijednosti. "Permanentna istinitost i permanetna lažnost može postojati jedino za permanentnog čovjeka. "Kad čovjek na četvrtom putu stekne volju. za njega takodje ne postoji istinito i pogrešno. "U životu običnog čovjeka istina i laž nemaju moralnih vrijednosti ikakve vrste. što znači.] Uz sve to. Čovjek nije u stanju da egzistira bez kontrole. Ukoliko bi se ‘odbojnici’ uništili onda bi sva kontrola nestala. kao i one laži koje se nesvjesno govore drugima. svaka osoba može raditi samo ono što je za nju potrebno a ne raditi ono od čega nema koristi. na četvrtom putu je moguće da se individualizira rad svake osobe posebno. 'Odbojnici' automatski kontrolišu čovjekovo djelovanje. ponekad ‘ono kaže’ laž. paralelno i simultano. 20 . zato što je on stekao kontrolu nad svojim tjelesnim. Ukoliko se ona neko odreñeno vrijeme ne mijenja.. Ukoliko se čovjek stalno mijenja. u druge dvije sobe – to znači. Meñutim. Ponekad ‘ono kaže’ istinu. Čovjek nikad ne primjećuje kako on počinje da smatra pravilnim ono što je juče smatrao pogrešnim i obratno. kad radimo na našem umu. A to je isto tako tačno ukoliko se primjeni na čovjekove riječi. Njegova istina se mijenja.. A ukoliko se ljudi u svakom datom trenutku nalaze u različitom stanju. ponekad se vežu s pojmovima istinitog I pogrešnog. i njegove koncepte pravilnog i nepravilnog. jednih u druge. one konstantne i stalne laži koje neprestano govori samom sebi. dobro i zlo.' Da bi se uništile laži u nekome.] "Pojmovi. čak iako je ta kontrola samo automatska. njegova osjećanja. onda će se za njega ono što je istinito i lažno takoñe stalno mijenjati. moramo raditi na fizičkom tijelu i emocijama. oboje zavise od čistog slučaja.[. A čovjek nikada ne može reći istinu. što je u vezi s tim. misli i osjećanja. nijedno od toga na zavisi od njega.. čovjek ne može živjeti bez ‘odbojnika’. on je onda može početi i koristiti. čovjek mora razumjeti laži u samom sebi. isto kao što dobro i zlo ne postoje za običnog čovjeka. kad radimo na emocijama."Ova metoda četvrtog puta sastoji se u radu na nečemu u jednoj sobi i istovremenom radu na nečemu drugom.

može se dogoditi da on ostane sa uništenim ‘odbojnicima’ i sa voljom koja još uvijek nije dovoljno snažna. zato što on nema ništa što bi mogao izgubiti. Ovo posljednje nije lako. "U religijskim školama. tj. A pošto se volja ne može stvoriti po poruñbini u kratkom vremenskom roku. koji uključuje unistenje ‘odbojnika’. čovjek se mora odreći svojih vlastitih odluka. "To je razlog zašto prilikom rada u školi. svjesnu kontrolu. kad on počne da radi na sebi. 21 . čovjek nije toga svjestan. Čovjek koji počinje s radom na samo-proučavanju s ciljem da stekne kontrolu nad samim sobom navikao je da vjeruje u svoje vlastite odluke. čovjek mora da bude spreman da se povinuje volji drugog čovjeka sve dok se njegova vlastita volja dovoljno ne razvije. on mora shvatiti da on ne može izgubiti ništa. potčinjavanje volji drugog. Ja koristim riječ ‘proučava’ jer čovjek mora razumjeti zašto je ta poslušnost potrebna i on mora učiti kako da sluša.’ zato što u drugom slučaju volja drugog čovjeka koji upravlja njegovim radom ne bi bila u staju da kontroliše njegove postupke. "Ta svjesnost o svom ništavilu sama je dovoljna da se pobijedi strah od potčinjavanja volji drugog. Obično se ta potčinjenost volji drugog čovjeka proučava prije svega drugog. Meñutim. Iz toga proistiće da kad čovjek počne da uništava ‘odbojnike’ unutar sebe on mora istovremeno da razvija jednu volju.Samo čovjek koji posjeduje volju. može da živi bez ‘odbojnika’. Meñutim. Jedina šansa koju on ima tokom tog perioda je da bude kontrolisan od strane druge volje. poptpuno i bespogovorno potčinjavanje. "On mora shvatiti da on ne postoji. niti mijenja bilo šta u svom životu. koja je već prethodno dovoljno ojačana. rad na samom sebi nije moguć sve dok se čovjek ne oslobodi te iluzije. Za njega je veoma teško odreći se iluzije da on sam upravlja svojim životom i organizuje ga. može da predstavlja nepremostivu barijeru za čovjeka koji nije uspjeo prethodno da shvati da on u suštini niti žrtvuje nešto. "Odricanje od svojih vlastitih odluka. on mora da ‘žrtvuje svoje vlastite odluke. Škole četvrtog puta zahtijevaju razumijevanje prije svega drugog. On smatra da on ima pravo na slobodan izbor. on mora spoznati svoje ‘nistavilo’ u punom smislu te riječi. ali bez ikakvog razumijevanja. Rezultati uloženog truda uvijek su proporcionalni sa razumijevanjem. tj. Čak i činjenica da je on uvidjeo potrebu da se promijeni kazuje mu da su njegove odluke ispravne i ojačava njegovo povjerenje u njih. da je cijeli njegov život podvrgnut jednoj vanjskoj volji i da on nikada sam nije ni donjeo neku svoju vlastitu odluku. Meñutim. ‘poslušnost’ se zahtijeva prije svega drugog.

sva sumnja koju je on mogao da ima u svog učitelja nestaje. on može da sumnja u sve. niti bi ih ikad mogao imati. "Taj strah od potčinjenosti volji drugog čovjeka veoma često se ispostavlja jačim od bilo čega drugog. čak iako se uspjeo uspeti prilično visoko na stepeništu. Meñutim.."[. stavove i uvjerenja koje u stvarnosti on nikada nije ni imao. počinje odjednom da se boji da će ga neko natjerati da laže. on će moći kročiti na ‘put’. Čovjek koji nikada nije razmišljao o svom zdravlju i koji je uradio sve sto je moguće kako bi ga narušio.Koliko god čudno se to moglo činiti. Ponekad se kaže: kad se uspinje stepeništem. sve to se mijenja.. tj. na jednom nivou koji je mnogo viši od običnog životnog nivoa. "Odatle proizilazi da je nemoguće odgovoriti na pitanje iz čega počinje taj put? Taj put počinje iz nečega sto se uopšte ne nalazi u životu. Put počinje upravo tamo gdje stepenište završava. Nadalje. Čovjek koji je cijeli svoj život ‘u oči’ lagao svakoga i svugdje. sada naglo počinje da se boji da će ga neko natjerati da učini nešto nemoralno. svoje znanje i svoju snagu. Prije svega. Ja sam poznavao jednog pijanca koji se bojao više od svega. ono što on stiće je veoma nestabilno. u svog vodiča. da će ga neko tjerati da pije. taj strah je jedna od najozbiljnijih prepreka na čovjekovom putu. on se ne može uspinjati prema gore sam. i tako dalje u nedogled.] "Momenat u kojem čovjek koji se nalazi u potrazi za putom sretne čovjeka koji poznaje put. on može pasti u svakom momentu a onda morati da počne ispočetka. u to da li je ono što on radi ispravno. čovjek nije siguran ni u šta. nakon posljednje stepenice ili praga na stepeništu. tako da je nemoguće reći iz čega. Čovjek se boji da će ga natjerati da čini stvari koje su protivne njegovim principima. pogledima ili stavovima.. Istovremeno. a u isto vrijeme taj učitelj postaje njemu manje potreban nego prije. Izmedu ‘života’ i ‘puta’ nalazi se jedno ‘stepenište’. kada preñe posljednji prag i kroči na put. 22 . odjednom počinje da se boji da se ga neko natjerati da on ugrožava svoje zdravlje. naziva se prvi prag ili prvi korak. Samo kad se čovjek uspije popeti uz to ‘stepenište’. Čovjek koji nikad u svom životu nije razmišljao o moralu. njegovu vlastitu moć. Čovjek ne može razumjeti da se ta potčinjenost na koju on svjesno pristaje podrazumjeva jedini način da se stekne vlastita volja. Čovjek se penje tim stepeništem uz pomoć čovjeka koji je njegov vodič. Od tog praga počinje stepenište. taj strah momentalno stvara u njemu iluziju da on ima principe.

konkretno. Meñutim. "To je skoro sve što bi se uopšteno moglo reći o ‘stepeništu’ i o ‘putu’. Jedan čovjek može npr. on može tačno znati gdje se nalazi taj centar i kako se znanje ili pomoć može odatle dobiti. Čak iako bi tada napustio put.. njegove ideje dolaze stvarno iz ezoteričkog centra i da li on sam razumije i može da razluči te ezoteričke pojmove. Meñutim... na višem nivou će biti i učitelj. on takoñe zastaje. 23 . steći neke posebne moći ili sposobnosti i onda on može kasnije da žrtvuje te svoje moći da bi podigao druge ljude na njegov nivo. [. onda on može sve to da izgubi.. Drugo. nego uveliko zavise od toga da li ili ne. pojmove objektivnog znanja od subjektivnih. on može znati manje ili više o ezoteričkom centru. Što je učenik na višem nivou. U većini slučajeva ljudi počinju tačno od tačke koju poznaju samo na jednoj stepenici koja je viša od njihove.U mnogim slučajevima on može čak postati nezavisan i znati gdje će da ide. učenik koji nije na visokom nivou ne može računati na učitelja veoma visokog nivoa. da bi on mogao da se popne na višu stepenicu. on ne bi bio u stanju da se vrati tamo odakle je počeo. zato što postoje različiti putevi.] Učitelj uvijek odgovara nivou učenika. Do takvih situacija takoñe može da doñe. ukoliko se oni ne popnu. *** "Postoje različite mogućnosti u vezi odnosa učitelja sa ezoteričkim centrom. Taj drugi čovjek. što se čovjek više penje prema gore. tj. on ne može više tako lako izgubiti rezultate koje je stekao svojim radom i on se ne može više zateći u običnom životu. I. takodje mora postaviti trećeg čovjeka na svoje mjesto. A onda proporcionalno s njihovim vlastitim razvojem oni počinju da vide dalje i prepoznaju odakle dolazi ono što znaju. on će onda dobiti nazad sve ono što je žrtvovao. naučnih i filozofskih ideja. na četvrtom putu postoje specijalni uslovi koji se ne mogu naći na drugim putevima. Ukoliko oni zastanu. na primjer. on više i zavisi od onih koji ga prate. Ukoliko se ljudi s kojim on radi popnu na taj njegov nivo. "Rezultati rada čovjeka koji na sebe preuzima ulogu učitelja ne zavise od toga da li on tačno zna porijeklo onoga što podučava druge. Tako. ili on možda neće znati ništa o tome ili će samo poznavati čovjeka od kojeg je primio svoje znanje. Tako. uslov za napredovanje na stepeništu četvrtog puta je da se čovjek ne može popeti na višu stepenicu ukoliko on ne postavi drugog čovjeka na svoju vlastitu stepenicu. .

To je zakon. Meñutim. što je opet povezano s onim što se naziva ‘četvrti put’. Ne mogu postojati dvije vrste ‘delanja’. uzimajući ga onakovog kako je on opisan u Jevanñeljima. od njega će biti oduzeto čak i ono što mu je već dato.U stvarnosti. Ko god je stariji. S nečim nižim on se ne bi složio." [. Na četvrtom putu ne postoji jedan učitelj. čovjek nije vrijedan ni pet para ali on mora imati za učitelja nikoga drugog do samog Isusa Hrista. Meñutim. Oni čak ne spadaju ni u ‘crnu magiju’. "Na ovim predavanjima često se postavljalo pitanje. postoje mnoge imitacije tog puta. grupe koje ga oponašaju i radovi koji su samo jedna imitacija. Ovo nije neki generalni princip nego nego jedno neophodno i prilično konkretno pravilo na kome je bazirano čovjekovo napredovanje prema gore. To je krajnji zakon. onda poteškoće na učenikovom putu postaju nepremostive. a postoji i 'delanje. što se oni niže nalaze. A ukoliko razlika u nivoima izmedu učitelja i učenika preñe odreñenu granicu. kao što je učenik neophodan za učitelja. samo onda on može primiti više. niko se ne može popeti na višu stepenicu dok ne postavi drugog čovjeka na svoje vlastito mjesto. A učitelj je neophodan za učenika. 24 . on nikad ne bi ni bio u stanju da ga prati zato što bi bilo potrebno da bude na nivou jednog apostola da bi mogao biti Isusov učenik. Postoji samo jedna mehanika i to je ono što se tu ‘dešava’. to se rijetko dogaña. oni zahtijevaju da učitelj bude na višem nivou. nasuprot tome.. šta je to ‘crna magija’ a ja sam odgovarao da ne postoji ni crvena. Što je učitelj većeg ranga. obično ljudi ne samo da ne znaju ovo.. ni zelena ni žuta magija. A u njegovu glavu nikada ne ulazi to da kad bi on čak i sreo jednog takvog učitelja kao što je Isus Hrist. on je učitelj. utoliko teže za učenika. Ono što je čovjek primio on odmah mora vratiti.] "Sve što je do sada bilo rečeno odnosilo se na stvarne grupe koje su povezane sa stvarnim i konkretnim. Pravilno shvatanje ove tačke već podrazumijeva jedno prilično dobro razumijevanje. Upravo u vezi s tim zakonom javlja se jedan od fundamentalnih principa Četvrtog puta. Obično. U drugom slučaju. Niko ne može vidjeti više od onoga što se nalazi na njegovom nivou. učenik nikada ne može znati na kojem se nivou njegov učitelj nalazi. Meñutim.' 'Delanje' je magija i to ‘delanje’ može bi samo jedne vrste. Učenik ne može napredovati bez učitelja a učitelj ne može napredovati bez jednog učenika ili više njih. Kako je ranije rečeno.

On može ponekad. drugi sebe smatraju ‘učenicima’. On je nesto naučio. on je nešto čuo. 25 . i od ‘crnog maga’ se nešto može naučiti. Meñutim. "To razlog zašto kod pravog rada. da ne mora više biti potčinjen drugima. pa čak i fanatizam. ili u interesu zla. Isto tako. u svakom slučaju bio u nekoj školi. stvaranjem u njima vjere i zaluñenosti ili djelovanjem na njih strahom. bez njihovog znaja ili razumijevanja. imitacija vanjskog izgleda ‘delanja’.) nego čak nikada nisu ni sreli nekoga ko se čak zadesio u blizini škole. da može nezavisno raditi. on može samo povećati čovjekovu zabludu. Bez obzira na to. On je jednostavno jedan ‘poluobrazovan čovjek’ koji ili je bio izbačen iz škole ili ju je sam napustio misleći da već dovoljno toga zna. Svako čini sve u interesu dobra. Njihov rad se jednostavno sastoji od majmunisanja. Ono što vi nazivate crnom magijom.Meñutim. čak i sa najboljim namjerama. prim. ono što se može nazvati crnom magijom ima jednu definitivnu karakteristiku. Ta karakteristika je jedna tendencija da se ljudi koriste za odreñene svrhe. i produbljivati njegov san. bio on dobar ili zao. Meñutim. imitacije ove vrste daju čovjeku puno samo-zadovoljstva. tj. Ja sam prije rekao da niko ne čini ništa za ljubav zla. postoje falsifikati. Crna magija ni u kom slučaju ne podrazumijeva magiju ili zlo. slučajno. moramo biti svjesni toga da je ‘crni mag’. "Meñutim. zanesenost. može težiti ka dobru za čovječanstvo ili ka njegovom spasenju od stvarnog ili imaginarnog zla. ali pogrešno. Jedan čovjek se tu osjeća kao ‘učitelj’. da kaže i nešto što je istinito. koja ne može dati nikakve objektivne rezultate ali koja može zavarati naivne ljude i izazvati u njima vjeru. on zna nešto. Crna magija može biti prilično altruistična. izazivanje zaluñenosti nije dozvoljeno. kako ga on razumije. pravog ‘delanja’. prev. razna ‘okultna’ i teozofska društva i grupe. što znači. Ne samo da njihovi učitelji nikada nisu bili u nekoj školi (misli se na ezoteričnu školu. bazirano je na zaluñivanju čovjeka i iskorištavanju ljudskih slabosti. pa čak i upravljati radom drugih. umjesto da ga smanjuje. To je i razlog zašto kažem da postoji mnogo stvari koje su gore od ‘crne magije’. Sav 'rad' te vrste može stvarati samo subjektivne rezultate. i svako je na kraju zadovoljan. Takva su npr. prilično je pogrešno tvrditi da crna magija mora u svakom slučaju biti egoistične prirode i da uz pomoć crne magije čovjek teži da ostvari neke ciljeve za sebe. To je pogrešno.

pokušava da ih ne izvrši. koje učitelj čak ni ne naziva zadacima. ako ne jednoj običnoj prevari. zato što je čovjek u stanju da o tom njegovom dijelu mnogo lakše sudi. utoliko bolje za njega. "U pravilno organizovanim grupama vjera nije potrebna. na početku se daju samo veoma lagani zadaci.] "Bitka protiv ‘lažnog Ja’. je najvažniji dio posla i ona se mora se obavljati djelima a ne riječima. Kad čovjek izvodi te zadatke on se bori sa samim sobom. umjesto spoznaje svoje vlastite ništavnosti pripadnici ovih krugova stiću jednu spoznaju svoje vlastite važnosti te tako ostvaruju rast svoje lažne ličnosti. nazivaju se ‘prepreke’.] Za tu svrhu učitelj daje čovjeku odreñene zadatke koji zahtijevaju za svoje izvoñenje pobjedu nad ovom njegovom glavnom crtom ili manom. ono što je potrebno to je malo povjerenja. On zna ono šta on zna i zna šta ne zna. "Ti teški zadaci. Meñutim. teoretski aspekt tog rada može se ispostaviti kao koristan. može takoñe biti ispravna.. on radi na sebi.[. protiv glavne čovjekove karakteristike ili glavne mane. "U početku je veoma teško odrediti da li je rad (neke grupe) ispravan ili pogrešan. tu se radi o jednoj iluziji i samo-zavaravanju. Posebnost tih prepreka sastoji se u činjenici da nakon što savlada jednu ozbiljnu prepreku.. u normalan život. praktična strana. to onda znači da on ne želi ili ne može da radi. čovjek se više ne može vratiti u normalan san. Ukoliko on vidi da ga učenik razumije i da su zadaci izvršeni onda on postavlja učeniku sve više težih zadataka. da li su njihova uputstva ispravna ili pogrešna. A postoje i ljudi koji tome vjeruju. Ukoliko on izbjegava te zadatke. Nasuprot tome. "Po pravilu. [Koliko Swerdlow-ove "hiperdimenzionalne" tehnike ovdje mogu pomoći?!? prim.Tu se jedno shvatanje svoje ništavnosti ne može postići a ljudi tvrde da su ga postigli. prev. iako su oni samo subjektivno teški. 26 . to će mu u odreñenoj mjeri biti garancija da i druga. i on o njima ne govori mnogo nego ih daje u obliku aluzija. Sva okultna i duhovna društva i krugovi tvrde da posjeduju novo znanje. On zna šta se može naučiti na jedan normalan način a šta ne. U tom smislu. jer što prije čovjek počne da verificira sve što čuje. A ukoliko on nauči nešto novo. nešto što se ne može naučiti na neki normalan način iz knjiga ili slično. pa čak i to samo za neko vrijeme. to je naravno daleko od neke potpune garancije pošto su i ovdje greške moguće.

Pošten čovjek će se ponašati pristojno čak iako misli da se s njim nepravedno ili pogrešno postupilo. pa se onda uplaši od onih koji ga prate i od onoga što slijedi. i tako dalje. kakav će on biti ukoliko ga malo ogrebete? "Ali. Ponekad se takvi ispiti namjerno udese. u njima samima. pa čak i da se odlučno okrene protiv tog posla. da se opravdava. Sve dok ste vi dobri prema čovjeku. namjerno pridaje pogrešno značenje onome što je čuo. a onda može sve da baci. Onda ga se posmatra da se vidi kako će se ponašati.. i njegovo zadržavanje ili gubljenje tih odrednica. ne postoji ništa što otkriva čovjeka bolje od njegovog odnosa prema poslu i učitelju. on će da tako kažemo ostati izmeñu dvije prepreke i neće biti u stanju da se pomakne ni naprijed. ni nazad. A postoji li neka gora kazna? [. onda nakon toga optužuju druge. glavna stvar je njegov lični odnos. drugim riječima. ljudi se okrenu protiv posla. A ponekad je to jedan način koji je neophodan da bi se otkrila čovjekova priroda. njegovo lično vrednovanje ideja koje on prima ili je primio. Odatle. "Oni su svoja vlastita kazna. Čovjek može misliti dugo vremena i to prilično iskreno da želi da pristupi poslu i da učini veliki napor na tome. "Često se dešava da kod zastoja pred nekom preprekom.Ako on preñe prvu prepreku. on je dobar prema vama. Meñutim. Čovjeka se dovede u takvu poziciju da on mora da napusti rad i da on ima potpuno pravo da se tuži na učitelja ili na neku drugu osobu. to nije glavna stvar. čišćenje i popravak ljudske mašine. "Ništa — šta im se može desiti?" rekao je G. učitelj mora biti veoma pažljiv kod izbora zadataka i prepreka. protiv učitelja i protiv drugih članova grupe. izmišlja kojekakve izmišljotine.. nakon što je on to napustio. pa se opet kaju. i optužuju ih upravo za onu stvar koja im je otkrivena o njima." "Šta im se dešava zbog toga?" pitao je neko iz publike. često najmanjom i najjednostavnijom. i ne nastavi dalje. To je najgora stvar koja se čovjeku može dogoditi. "Ponekad se oni kasnije pokaju. mnogi ljudi u ovakvim situacijama pokazuju onu stranu njihove prirode koju drugačije nikada ne bi pokazali. 27 . on reskira i daje odreñene zadatke koji zahtijevaju pobjeñivanje unutrašnjih prepreka samo onim ljudima koji su se veš pokazali dovoljno jakim na manjim preprekama. i tako stalno. pa počnu da optužju sebe. Meñutim. Meñutim.] "Morate shvatiti da učitelj preuzima na sebe jedan veoma težak zadatak.

njihove prethodne zasluge. postoje dvije vrste iskrenosti. pogotovo ako je on već prethodno uložio odreñeni trud. koja se stalno pravi.Naravno. Meñutim. koje se po svojoj prirodi mogu očistiti. bilo kakvo sakrivanje. od njega se neće mnogo zahtijevati. Oboje. isto kao što postoje pametna neiskrenost i glupa neiskrenost. to znači da on danas mora uraditi više. Što on ulaže veće napore. ~***~ "Kao što sam već prije naglasio. Ali. bitno je naglasiti da se iskrenost ne smije pretvoriti u ‘nedostatak konsideracije’. ali njegovi napori momentalno povećavaju ono što će se od njega zahtijevati. čak i ona najbeznačajnija. Jedna laž upućena učitelju. čak i sakrivanje nečega što je neko drugi rekao da treba da bude tajna. Meñutim. Oni misle da im trud kojeg su prethodno uložili. biće veći i zahtijevi od njega. on prije svega mora biti iskren prema svom učitelju i prema ljudima koji su iznad njega što se tiče samog posla. ako čovjek juče nije uradio ništa. postaju beznadežne ukoliko počnu da govore laži. ništa ne dobija. To je. prvi uslov je iskrenost. i smatraju da im to može služiti kao opravdanje ukoliko prestanu da rade ili kasnije učine nešto pogrešno. Svaki napor kojeg čovjek uloži povećava ono što se od njega zahtijeva. Ko ništa ne čini. "Ovdje je nešto što morate imati na umu. Ništa što je čovjek uradio juče. ili nečega što je čovjek sam rekao drugome. ukoliko je on juče uradio bilo šta. naravno. daju neku vrstu prava ili prednosti. 28 . Meñutim. Upravo suprotno. da tako kažemo. ako čovjek hoće da nauči da postane pametno iskren. potpuno pogrešno. da smanjuju ono što će se od njih zahtijevati. To bi bila ‘pametna iskrenost’. Sve dok čovjek nije uložio neki znatan napor. on će prihvatiti samo one mašine koje će on biti u stanju zakrpiti. glupa iskrenost i glupa neiskrenost podjednako su mehaničke prirode. momentalno zaustavlja rad tog čovjeka. ne može ga opravdati danas. Ukoliko je slomljeno ili pokvareno nešto što je bitno u toj mašini. onda će on odbiti da je uzme. Postoji pametna iskrenost a postoji i glupa iskrenost. To naravno ne znači da je bolje ništa ne činiti. "Na ovom nivou ljudi često prave jednu grešku. od njega se ni danas ništa neće zahtijevati. čak i takve mašine.

U svakom slučaju postoji poseban račun koji se pravi za svakog čovjeka. Ti strahovi su obično povezani s lažima meñu kojima čovjek živi. često je bolje i prihvatiti krivicu čak i kad čovjek nije kriv. jedan mali prekršaj može uništiti cjelogodišnje rezultate koje je ostvario kao i sav njegov trud kojeg je uložio na poslu. 29 . jednim potpunim priznavanjem samom sebi. predstavlja prvi pozitivni posao koji čovjek mora da radi. Laži i strahovi – to je atmosfera u kojoj živi svaki normalan čovjek. Isto kao što je pobjeda nad laganjem individualna. stvari koje mogu biti oproštene čovjeku koji nije uložio nikakav trud i koji nije ništa žrtvovao. drugima a iznad svega učitelju. zato što ukoliko čovjek nastavi da laže u toj grupi na isti način kao što on laže samog sebe i druge u svom životu. Njegovi napori i žrtvovanja zapisuju se na jednoj strani knjige a njegove greške i promašaji na drugoj. Ukoliko čovjek želi da nauči da bude pametno neiskren. "To se čini nepravednim. Ono što je zapisano na pozitivnoj strani ne može nikada iskupiti ono što je zapisano na negativnoj strani. iskrenost u grupi je jedna apsolutna potreba. Meñutim. neće biti oproštene onome koji je već bio vrlo požrtvovan. Čovjek obično ima mnogo nepotrebnih strahova. Svaki čovjek se boji nekih stvari koje su samo za njega specifične. ali taj zakon se mora razumjeti. "Borba protiv laganja u nekome i borba protiv strahova. Odatle. koji ne mogu to ni razumjeti niti cijeniti. Morate shvatiti to da ovo nema nikakve veze sa nekim strahom od pauka ili miševa ili od mračnih prostorija. pa čak i žrtvovanja na poslu ne opravdavaju nikakve njegove greške koje mogu uslijediti. što znači. on onda neće nikada naučiti da razlikuje istinu od laži. uništava svaku mogućnost za bilo kakav rad. Ono što je zapisano na negativnoj strani može se izbrisati jedino uz pomoć istine. ili sa neuračunljivim neuroznim strahovima. Prvo se ti strahovi moraju pronaći a onda uništiti. tako je isto i pobjeda nad strahom. Ukoliko čovjek primjeti svoju grešku pa i dalje nastavi da se opravdava. "Druga prepreka često podrazumijeva pobjedu nad strahom. on mora biti neiskren u vezi posla i on mora naučiti da ćuti kad treba da ćuti u vezi samog tog posla kad se nalazi s ljudima koji su izvan toga. Nasuprot tome.Nedostatak konsideracije u odnosu na učitelja ili one koje je učitelj postavio na mjesto učitelja. "On mora generalno shvatiti da pozitivni napori. kao što sam već rekao.

Neuspjeh jednog je neuspjeh sviju. imitirati je s unutrašnje strane. U grupi ne mogu postojati lični interesi u suprotnosti sa interesima drugih. naravno. Svi članovi grupe su prijatelji ili braća. Greška napravljena od strane jednog člana.Meñutim. A taj zakon je dobro utemeljen. rezultat će opet biti laganje. ne može biti ličnih simpatija ili antipatija. ili u suprotnosti sa interesima posla. Dijelovi te mašine moraju poznavati jedan drugog i pomagati jedan drugom. kao neko ko je odsječen. U drugom slučaju. pogotovo ukoliko je on izbačen od strane učitelja. kako ćete vidjeti kasnije. Onda bi to bila grupa. nego i za svoje vlastite greške. A jedini način da se pripremimo da postanemo grupa je da pokušamo imitirati grupu onakvu kakva bi ona trebala da bude." [. to je opet veoma delikatna stvar i ne smije se pretjerivati. jer ono šta jedan stekne. meñutim.] "Nemojte misliti da možemo odmah započeti sa stvaranjem grupe. Velika greška počinjena od strane jednog. Ja bih u tom poslu trebao vjerovati vama a vi bi morali vjerovati meni i jedan drugome. Grupa se započinje za jedan definitivno usaglašen posao. "Grupa mora raditi kao jedna mašina. Grupa je velika stvar. stiću svi. sa definitivnim ciljem. Mi bi se trebali pripremiti tako da bi vremenom mogli postati jedna grupa. kao npr. To često postaje jedno veoma teško pravilo. Sve do tada podrazumijeva jedan generalni rad i to bi bila samo jedna grupa u pripremi. a ne vanjske. "Ovo pravilo zajedničke odgovornosti mora vam stalno biti na pameti. "Šta je porebno za to? Prije svega morate razumjeti to da su u jednoj grupi svi odgovorni jedan za drugog. kršenje nekog od fundamentalnih zakona. Članovi jedne grupe su odgovorni ne samo za greške počinjene od strane drugih. ukoliko neki od njih napusti grupu. on prestaje da bude prijatelj ili brat i momentalno postaje stranac. 30 . meñutim.. Ono takoñe ima i drugu stranu. i laganje podstaknuto strahom. To je zakon. smatra se zajedničkom greškom sviju.. Uspjeh jednog je uspjeh sviju. neumoljivo vodi ka gašenju cijele grupe. ono je neophodno. koje ometaju rad.

Čovjek koji je napustio grupu osjeća se povrijeñenim. "Četvrti put nije nikada bez nekog posla koji ima definitivan značaj. drugo se takoñe smatra krivim i mora takoñe napustiti grupu. morate zapamtiti to da vam ja mogu pomoći samo u onoj mjeri u kojoj vi pomognete meni. četvrti put nestaje s tog odreñenog mjesta. Usred uobičajenih životnih uslova jedina šansa koju čovjek ima da pronañe ‘put’ nalazi se u mogućnosti susretanja s takvom jednom vrstom posla. "Posao u školama četvrtog puta može imati mnoge oblike i mnoga značenja. Meñutim. One nikada ne postoje same po sebi kao škole sa svrhom obrazovanja ili obučavanja. mi njih računamo kao jedno. on to ne razumije i tako izbija svaña. nego količinom i razmjerom uloženog truda. kad se cilj koji je bio postavljen prije njega ostvari. vaša pomoć. pogotovo na početku. Drugi nema pravo da mu priča bilo šta u vezi s radom grupe. majke i kćerke itd. On takoñe nema jasno definisane oblike i ne postoje institucije koje su s njim povezane." [. on nije nikada bez nekog poduhvata oko kojeg ili u vezi s kojim on može sam po sebi da egzistira. 31 . Kad se taj posao završi. Mehanički čovjek ne može svjesno raditi tako da prvi zadatak za ljude koji počinju takav posao podrazumijeva stvaranje svjesnih pomoćnika.Ljudi mogu biti dugogodišnji prijatelji i mogu ući u grupu zajedno. Da bi se to izbjeglo. tamo gdje postoje veze kao u slučajevima muža i žene. što znači da se muž i žena smatraju jednim članom grupe. U svemu što se poduzima na četvrtom putu samo svjestan rad može biti koristan. "Mehanička pomoć nije potrebna ni za jedan posao četvrtog puta. Nadalje. Nakon toga. jedan od njih napušta grupu. "Nadalje. neće se računati u smislu postignutih rezultata koji će biti skoro jednaki nuli. "Što brže čovjek shvati cilj tog posla koji se radi..] "Četvrti put se razlikuje od starih i novih puteva činjenicom da on nikada nije jedan permanentan put. što znači.. Škole četvrtog puta postoje za potrebe tog posla koji se radi u vezi sa ostvarenjem planiranog poduhvata. brže će on postati za njega koristan i više će on biti u stanju za sebe da dobije od njega. nestaje u tom svom odreñenom obliku. On se pojavljuje i nestaje pod upravom nekih svojih vlastitih zakona.. ako jedno od njih ne može nastaviti s radom i napusti ga. nastavljajući se možda na nekom drugom mjestu i u nekom drugom obliku. Tako. šansa da se čovjek sretne s takvim poslom isto kao i mogućnost da on izvuče neku korist iz te šanse zavisi od mnogih okolnosti i uslova.

Kad se posao završi. jednostavno zato što ste to vi! Cijelo vaše sljepilo je tu! Vi živite ekskluzivno na principu “ja to volim” ili “ja to ne volim”. jedna neodoljiva želja da se postane: od hladnih. bez osjećaja da imate ikakve obaveze i odgovornost. to je taj cilj naše opservacije. možda. bilo izvan vas samih ili unutar vas. Ljudi koji su počeli da rade napuštaju scenu. Njegovo poimanje se nikada neće moći promijeniti. a ako se to nastavi. Da. na bazi onoga što volite ili ne volite. koliko nadaren. čovjek moze da bude. slijepi i zahtjevni. vidjeti ih stvarno i vidjeti ih onakvim kakve one jesu. prihvatate sve. to je prva inicijacija čovjeka u samo-spoznaji. . Vaš život je ogledalo onoga što vi jeste. za istinsko postajanje. on mora naučiti da gleda. dodirnuće nas realnost. Ukoliko on vidi jednom. Vi vjerujete da su sve stvari tu zbog vas. opet ponavljam. onda on više neće moći da ne vidi."Meñutim. ne cijenite ništa do samog sebe. taj prag. sve dok on ne vidi ništa u sebi. mi ćemo postati topli. on će moći videti i drugi put. Prvi zahtijev. Čovjek od života dobija upravo ono što mu i daje. To je zato što. nego on mora vidjeti one stvari u samom sebi koje nikada prije nije vidjeo. Vaš odnos prema svijetu i životu je odnos onoga koji smatra da ima pravo da traži i uzima. vibrantni. započinju u jednom ili drugom obliku sa svojim ličnim radom. ja prvo moram 32 . škole će postojati sve dok se taj posao odvija. za rad ka sticanju samo-znanja.. da bi nastavili dalje. Mi imamo previše visoko mišljenje o sebi. On će ostati onakav kakav jeste. To je ono stanje koje se traži. To je i razlog zašto mnogo tražite i što stalno vjerujete da je sve jeftino i da vi imate dovoljno para u svom džepu da kupite sve što vam se svidi. Da bih poštovao sebe samog. Bez obzira na to koliko inteligentan.. vi nemate mjere i živite pasivno. to je ono mjesto odakle će se roditi jedna istinska želja. Vi morate biti sposobni da savladate tu prepreku. ukoliko on ne promijeni način na kojeg gleda samog sebe. teoretski ili logički. prvi ispit za nekoga ko želi da radi na samom sebi je da promijeni način na kojeg shvata samog sebe. škole se zatvaraju. Taj ispit dijeli ljude na dvije vrste: “žito” i “kukolj”. A da bi vidjeo. Oni koji su naučili od njih ono što je bilo moguće naučiti i postigli mogućnost da nezavisno nastave put. Mi ne poštujemo sebe. Uzimate sve. Vi ne priznajete nikoga iznad vas. On ne smije zamišljati. cijelog svog života. To predstavlja najveću prepreku ka jednom novom životu. Ne priznajete ništa što je iznad vas. ali u praksi ne. prvi uslov. Danas mi nemamo ništa do jednu iluziju o onome što jesmo. bez obzira na to šta je fundamentalni cilj tog posla. niti jednostavno vjerovati ili razmišljati. vaše “poimanje samih sebe” vas zasljepljuje. A vi ste pasivni. za njega neće biti nikakve nade za neki unutarnji razvoj. bez potrebe da za nešto plati ili da nešto zasluži. On je vaš odraz.

u svakom momentu. Vaše vaspitanje drugih.ja vidim sam. I ono što mislite o samom sebi – takoñe. ali zauzima mjesto i igra ulogu onoga drugog. Vidjećete da ste drugačiji od onoga što ste mislili da ste. platiti odmah. “Iskreno” pokušavajući da primjetite one momente kad nudite svoj falsifikovani novac. Vi morate razumjeti to da su sve druge mjere — talenat. A to nije ni jeftino. I vidjećete sve one trikove. da vi lažete same sebe. Učite da gledate sve dok ne naučite da uočavate razliku izmeñu te vaše dvije prirode. jedina nepromjenljiva. plaćajući sobom. S jednim višim istinskim dijelom. vašim uobičajenim načinom igre. Što ste više spremni da platite. pošteno. savjesnim. bez samo-sažaljenja. Vi posvuda lažete. Platiti sobom. uz pomoć toga. i nepoštenje kojima će vaša priroda pribjegavati kako bi izbjegla da plati čvrstom valutom. obrazovanje. mjere za detalje. bez škrtarenja. Jedina prava mjera. Jedan koji nije. Kada vidite te vaše dvije prirode. sve do tog dana. vi ste nešto odredili. laži. Vaš društveni život. platiti mnogo. lijene ljude. tako neprimijetan. A kad tako posmatrate. bez pretvaranja. 33 . I moja interakcija s drugima će biti voñena s istim poštovanjem. a s tim u vezi i moj odnos prema tom dijelu svjedočiti će i moje poštovanje koje imam prema njemu. onda ćete možda iznenada vidjeti nešto što niste nikada prije vidjeli u sebi. Moraćete to skupo platiti.prepoznati u sebi onaj moj dio koji se nalazi iznad drugih dijelova. Ali vi nikada ne prestajete s tim sto radite i šta govorite zato što vjerujete sebi. vaš porodični život . vi ste odredili jedan drugi niži dio. istina će se roditi. koji je takoñe istinit. Da vi stalno lažete same sebe. kultura. cijeli svoj život. A ta mjera. bez ikakavih falsifikata. vašim predrasudama. Vaše veze s drugima – laži. vodiće će vas do poštivanja samih sebe. platiti unaprijed. nema nade. u vama. Za loše platiše. bez varanja. Meñutim. I jedan koji jeste ali on je tako slabašan. skoro da prije nestane. vaša umjetnost . Pokušajte za momenat prihvatiti pomisao da niste ono što vjerujete da jeste. I tada ćete upoznati svoju prirodu. Bez pogañanja. dok ne vidite te laži i prevaru u sebi. To je zato što vi morate da plaćate s vašim gotovim teorijama. vašim duboko-ukorijenjenim ubjeñenjima.laži. Vidjećete da vas je dvoje. Vi ste žrtva laganja. Vasa učenja . da precjenjujete sebe. koja sama odreñuje ulogu svakog od tih dijelova. Vi morate platiti. Vaše teorije. po cijeli dan. objektivno istinska mjera je mjera unutarnje vizije. parazite. Posmatrati bez unaprijed stvorenog mišljenja. u stvari. genijalnost — samo promjenljive mjere. Na taj način ja ću da poštujem sebe.laži. vidjećete da to nije nimalo lako. I najmanja laž njega natjera da se povuče. vašim “ja to volim” i “ja to ne volim”. vaša pravila ponašanja — laži. On se ne bori. nepristrasnim trudom. prihvatajući bar za momenat tu mogućnost da lažete. Da to laganje upravlja vama do te mjere da vi to više ne možete kontrolisati. utoliko ćete više i dobiti. odričući se svih svojih pretpostavljenih bogatstava za samo jedan momenat realnosti.laži. tog dana. Vi se morate zaustaviti i iznutra posmatrati. on je već unaprijed pobijeñen. nego što se pojavi. Ja vidim . on ne pruža otpor. On ne može da podnese laži. Iskrenim.

Kako bi objektivna realnost uopšte mogla da izgleda? U filmu Matriks.ako je tako nešto moguće.” Mi.probuditi se. onda se tu sigurno radi o tamo nekim drugima. Šta to znači . Koje su to “sile” koje čovjeka drže u snu. a isto tako i to da nekima poñe za rukom da se nakratko probude. to može biti samo – objektivna realnost. pa nam je samo to stvorilo jedan nelagodan osjećaj iz kojega proizilazi pitanje. Postajemo svjesni stvari koje do sada nismo bili u stanju da vidimo.Gnostika http://www. meñutim. veoma malo smo diskutovali na temu – šta to stvarno znači . . da li to onda implicira da mi trenutno spavamo ili da živimo u nekoj vrsti transa. meñutim. ipak se nije mogao suzdržati da ne povrati.tj. hipnotičkog sna? Ono što može da se nalazi nasuprot jednom snu.htm Buñenje Do sada smo često pominjali buñenje. Kastaneda kaže da – viñenje dolazi u obliku unutarnjeg znanja. .” Šta ako objektivna stvarno realnost izgleda tako da ukoliko bi je uspjeli vidjeti a da prethodno nismo proširili svoju svijest u tolikoj mjeri da smo u stanju i da akomodiramo ono što bi vidjeli.i zašto? O tome kako neke od tih sila djeluju na čovjeka diskutovaćemo malo kasnije. mada su one uvijek bile tu. i ako smo čuli za ovako nešto. mada je prethodno već dugo sumnjao u “koncenzus realitet” u kome je živjeo. “Viñenje je naročito osjećanje da znaš.org/Gnosis. odnosno. nego doživjela i neku vrstu nervnog sloma. glavni junak Neo. to im se na njihovom putu ispostavljaju sve bolje “zamaskirane” zamke.akvizicija objektivne percepcije. imamo tendenciju da odmah pomislimo . a neki čak pišu i knjige. kada se suočio sa “objektivnom realnošću. On takoñe dodaje da neki mogu sanjati kako su se probudili. Znači. nakon kojeg ne bi bili u stanju više “normalno” da funkcionišemo!?! Gurdžijev kaže kako “većina ljudi cijeli svoj život provede u snu. a nikako o nama samima. koliko još ima takvih stvari koje su bitne a mi ih još uvijek nismo u stanju vidjeti? Istovremeno. Radi se o – biti u stanju percipirati i doživjeti objektivnu realnost. tada se sile koje ih drže u snu obrušavaju na njih desetorostrukom jačinom i vraćaju ih ponovo u san. često nas frustrira i to što mnogi oko nas ne primjećuju ni dio onoga što je nama već odavno postalo– očigledno?!? Šta znači biti budan? Ako govorimo o buñenju.vidjeti? K. U svakom slučaju. kako se probuditi? Mnogi od nas koji su posvetili malo više analitičke pažnje sebi i svojoj okolini postaju već frustrirani jer primjećuju kako mnoge stvari u realnosti u kojoj živimo nisu onakve kakvim nam se one na prvi pogled čine a pogotovo kako nam ih drugi prezentiraju. neki se u tom svom snu bave i naukom. većina nas ne samo da bi povratila. da znaš nešto bez i trunke sumnje” (Unutrašnji 1 . . opet. činjenica je da su “kandidati za buñenje” pod nekom vrstom specijalne prismotre i da što više napreduju.praxisresearch.

prikupljanju istinskog znanja i proširivanju vlastite svijesti i percepcije. taj Posao čovjek mora sam da uradi. 2 . čarobnih napitaka. Nisu se slučajno uništavale knjige i likvidirali ljudi tokom cijele naše istorije. kako bi se zaštitili od drugih ili kako bi manipulisali drugima. 15). a istinske demokratije većinom nema ni na vidiku. što istovremeno ne znači da je i njihov sadržaj vjerodostojan.. tetraedrona. u većini slučajeva. Naravno. odnosno. sve to nije dovoljno ukoliko on nema sa čim da objektivno interpretira ono što njegovo oko idi. političkom sistemu. Mnogi od tih rituala promovišu. što sa ezoterične tačke gledišta nije daleko od onoga što podrazumjevamo pod – robotima ili mašinama. str. danas postoji masa knjiga sa zvučnim imenima kao što su Gnostika. oktaedrona itd. koji su na ovaj ili onaj način pokušavali da dostave informacije na osnovu kojih bi mogli steći neku cjelovitiju sliku o svemu tome. meñutim. Tako se čovjek poistovjećuje sa svojom ličnošću i tijelom. vaskrsnutim majstorima. nema ni recepta. vojsci itd. Tako. od rituala. malo kome pada na pamet da bi prvo morao da spozna samog sebe i da se cijela filozofija “buñenja” i evolucije našeg bića i duše sastoji u jednom radu na samom sebi. “duhovna hijerahija” ne razlikuje puno od bilo kakve druge hijerarhije koju nalazimo ovdje u 3D. ta istina koju unutra nailazimo mahom služi da bi nas svezala za vješto plasirane dezinformacije i tako skrenula na stranputicu. Sada se javlja problem što je čovjekova svijest u velikoj mjeri kondicionirana. Istovremeno.Oganj. Mnogi od njihovih sljedbenika tvrde za same sebe kako su se probudili. imaginacijama kojekakvih svjetlosnih plašteva. kad osjeti da je spreman za to. kako bi privlačnije izgledale a oni koji ih promovišu često sebe nazivaju guruima. Čini se da se ta njihova tzv. koje je u stanju da registruje mnoge detalje. vide više od ljudi koji imaju zdrave oči i dobar vid. kako crkva. Razvojni stepen čovjekove svijesti je u direktoj vezi sa “širinom” njegove percepcije. Meñutim.” ogrču kojekavim plaštevima svjetlosti dajući nam upute šta da mislimo i šta da radimo. imamo slijepce koji upražnjavaju kojekave rituale a da nemaju jasnu predstavu ni o sebi samima. ne postoji ni jedna knjiga u kojoj bi mogli na jednom mjestu naći sve što nam je potrebno da bi to razumjeli i ostvarili. kao npr. čak suprotno. “tajnih društava. u crkvama. itd. u pravom smislu riječi. tajnim društvima. odnosno programirana uz pomoć odreñenih vanjskih “sila” a da ovaj nije toga svjestan. Tako se ponekad dešava i da neki slijepci. niti o tim ritualima a kamoli o onome šta u stvari žele time postići. U nekima od njih dezinformacije su čak umotane i u kojekave plašteve od “svjetlosti” i “ljubavi”. nosiocima. koliko god čovjek imao oštro oko. formula i riječi. Kao što su našim političarima usta stalno puna demokratije. Za tako nešto. “wicca tehnikama”. tako se i ovi majstori duhovne manipulacije s ustima punim “ljubavi. Znači. Daleko od toga da u njima nema istine. teško da može biti ikakve koristi. dok su u suštini samo jednu iluziju zamijenili drugom. itd. tako i većina tzv. Razlog za to ne bi nam trebao biti nepoznat. magijskim i drugim ritualima. možda bi trebalo krenuti od pretpostavke da smo na neki način ‘programirani’ i da se moramo deprogramirati?! Tragikomično je to kako danas mnogi u tom svom transu pribjegavaju kojekavim “merkaba” meditacijama.” pa čak i gurui “new-age” pokreta. Ezoterika itd. čuvarima ili ratnicima svjetlosti. Prečica nema. Znači.

Gurdžijev. on će nam vjerovatno odgovoriti kako nema dovoljno vremena za poduzimnanje takvih aktivnosti. tako postajemo i svjesniji da u nama ne živi samo to jedno biće. Jedan mali vanjski šok. “3 Kruga”. Ako pratimo ovu unutarnju opservaciju ili introspekciju. sretne ili nesretne prirode. je dovoljan da prouzrokuje prilično drugačiji izgled naše unutrašnje sadržine. svoje vlastite težnje i svako od njih pokušava da zadovolji svoje vlastite prohtjeve. jer se to stalno mijenja. uskoro ćemo primjetiti kako to naše “Ja. nije uvijek jedno te isto biće: to “Ja” se mijenja. To učenje je je poznato i pod imenom . Katari (Albinežani). egzoterični (vanjski). u nekom obliku dostupni i istovremenim izbjegavanjem zamki. možda možemo pokušati izvući srž iz tog učenja i povezati njegove fragmente koji dolaze sa više strana u jednu kakvu takvu cjelinu. Bogumili. bez ikakvih predrasuda. u većini slučajeva on će nam reći kako ništa ne vidi: Magla. Čini se da se tu radi o fragmentima jednog učenja koje je bilo poznato i nekim drugim grupama. kao što su npr.. Sve u svemu. Study and Commentaries on Esoteric Teachings of Eastern Orthodoxy. Kako nam taj utisak postaje sve jasniji. mezoterični (srednji) i ezoterični (unutrašnji). Istovremeno.Tradicija.” na koje smo mi toliko ponositi. Ona se dijeli na tzv. U nešto manje slučajeva. s kojim se mi složili ili ne. Postoje neki fragmenti odreñenog učenja koje vjerovatno potiće još od vremena Atlantide i koje se preko nekih grčkih i ruskih manastira prenosilo više u verbalnoj formi i kojeg su neki ruski metafizičari kao npr. Moravjev kaže: Kada upitamo nekoga ko živi pod stalnim pritiskom savremenog života da okrene svoju mentalnu viziju prema sebi samom. neprestano mijenja. situacija možda i nije toliko beznadežna. TRADICIJA Introspekcija i “fuzija” U svojoj knjizi Gnostika. 3 . u svoj knjizi Gnosis. posmatrač će reći kako on percipira nešto što nije u stanju da definiše. u stvari. Unutar nas sve se. istinske informacije kada se povežu sa rezultatima vlastitog istraživanja i ličnim iskustvima. neko nekoliko njih od kojih svako ima svoje vlastite ukuse. čovjek razvija svoj vlastiti um mnogo brže nego da mu je sve servirano na tanjiru. a koje takoñe nalazimo i u islamskom Sufi pokretu. Uspenski i Moravjev pokušali da skupe i protumaće a ovaj poslednji i da objedini.S druge strane. Tama.. Tako. Ako se i složi s tim. postaju – Znanje. Ova poslednja opservacija je tačna. povezivanjem svih elemenata koji su tu i tamo.

zbog ove stalne amplifikacije može da prouzrokuje trenje izmeñu željeznih parčića toliko intenzivno da jednog dana možemo da osjetimo kako se unutar nas pali jedna vatra. Ta pojačana senzibilnost nadalje intenzivira amplitudu i frekvenciju njihovog kretanja kad god se ti željezni parčići uznemire. Niti je dovoljno da ona samo pospano tinja ispod pepela.Ako nastavimo sa ovim istraživanjem. Kao rezultat toga. naš život je pod stalnim uticajem Zakona Slučaja (ili Zakona Akcidenta. Tako bi trebali i da priznamo važnost introspekcije kao jedne metode za praktičan rad koji nam omogućuje da upoznamo sebe i da uñemo u same sebe.) koji upravlja našom iluzornom egzistencijom. Introspekcija. Ta vatra ne smije da ostane na par bezopasnih plamičaka. sada će uzrokovati snažne reakcije. na samom početku. Svaki vanjski udar koji je nanesen toj posudi prouzrokuje pomijeranje željeznih parčića. dovodi do povećane unutarnje senzibilnosti. Tako realni život ostaje skriven od ljudskog bića zbog stalnih promjena koje se dešavaju u njegovom unutrašnjem životu. udari koji prethodno nisu bili ni primjećivani. Nakon toga svi dalji udari neće biti više u stanju da uzrokuju unutrašnje promjene u čovjeku kao što su to prije bili. možemo vidjeti kako kod čovjeka ne postoji jedno jedinstveno Ja. To je kao da se unutar nas nalaze tri bića. bez obzira na sve izazove koje mu život može donjeti. Tako. Jedna živa i rasplamsana vatra mora stalno da se održava uz pomoć naše volje da kultivišemo senzitivnost. Kad čovjek dosegne tu tačku. Unutrašnja sadržina čovjeka analogna je jednoj posudi punoj željeznih parčića koji čine jednu mješavinu čije je stanje rezultat mehaničkih aktivnosti. sva tri meñusobno isprepletena na jedan nevjerovatan način. kako ćemo vidjeti kasnije. Meñutim. struju životinjskog života osjećanja. jedan savjestan i neprekidan napor. To kretanje. kad se neumorno sprovodi. on će ostati on. onu struju ljudskog života u pravom smislu te riječi. i na kraju. da tako kažemo. mi se moramo rješavati od svih naših iluzija o sebi samima. Čak i tom slučaju. to zahtijeva rad. naše stanje će se promijeniti: toplota tog plamena počeće da uzrokuje jedan proces fuzije unutar nas. sa ezoterične tačke gledišta. uskoro ćemo biti u stanju da razlikujemo tri struje u tom neprestanom toku života: struju vegetativnog života instikata. Znači. on će dobiti jednu čvrstinu. ta besmislena i opasna situacija može da se promijeni na jedan pozitivan način. Ako ona nastavi da gori na takav način. Dok ne ostvarimo tu fuziju unutar sebe. 4 . za koju su karakteristični misli i govor. ma koliko nam one bile drage. Nakon te tačke ona unutrašnja sadržina neće se više ponašati kao gomila željeznih parčića: ona će se pretvoriti u jedan željezni blok.

konji iako čistokrvne rase. On će mu možda dati i nešto hrane za njegove konje i posuditi mu nešto novca. Vjerovatno će on dremljivom kočijašu dati i par savjeta kako da ovaj njeguje svoje konje. uzde i amovi su se odavno izlizali i samo što ne popucaju. Parabola o kočiji Kako bi se predstavilo stanje u kome se čovjek danas nalazi. u kočiji nedostaje gospodar. koji je ujedno i njen gospodar (Duša). koji je budan. U svakom slučaju. Kočijaš mora da ide da ga traži. gdje sama kočija ili kola. Kočija se i dalje kreće pravcem i na način koji mnogo ne obećava. i koji će spaziti kočijaša koji je u nevolji i priteći mu u pomoć. On će prvo zaustaviti konje kočije koja nekontrolisano juri nizbrdo. sve bi to trebalo da bude tako ali u večini slučajeva nije. 5 . pa juri niz jednu padinu. a uzde mu svakog momenta mogu ispasti iz ruku. simbolizira čovjekovo fizičko tijelo. Prvo. dati mu adresu mjesta gdje može da popravi svoju kočiju i uputstvo kojim pravcem da se kasnije uputi sa svojom kočijom. prijeti opasnost da u svakom momentu ispadne iz kočije i kako se čini. osjećanja i strasti.Da bi se oslobodio dejstva Zakona Slučaja. U svom normalnom stanju. prljavi su i neuhranjeni. konjskom zapregom. neka vrsta spasa takoñe je moguća. Kočijašu. u Tradiciji se on poredi sa jednom kočijom. Meñutim. točkovi samo što nisu otpali a osovine škripe jer odavno nisu podmazane. Ovakva jedna slika je otprilike najbliža opisu stanja u kome se većina nas trenutno nalazi i svako od nas bi trebao da se malo dublje zamisli nad njom. kočijaš predstavlja jedan intelektualni sklop koji je sposoban da rezonuje (Ličnost) a u kociji se nalazi i jedan putnik. cijeli taj sistem je u jednom besprekorno skladnom odnosu i on perfektno funkcioniše – kočijaš drži uzde čvrsto u svojim rukama i upravlja konjima i kočijom u pravcu u kom mu gospodar nalaže. Sada je već sletjela sa puta. Kočijaš spava ljuljajući se u sjedištu kočije. sve su prilike da će ga zadesiti tužna sudbina. U blizini može da se zadesi neki drugi kočijaš. odnosno. Sama kočija se nalazi u stanju raspada. čovjek mora postati sam svoj gospodar. koji je još uvijek u dubokom snu. onda će probuditi usnulog kočijaša i pokušati da ga vrati zajedno sa njegovom kočijom nazad do puta. konji predstavljaju njegove emocije.

“Ja.” još prilično dugo zadržati na našoj ravni postojanja. Vrlo je vjerovatno da će se ipak ono: “Oko za oko. ~***~ Sada ćemo pokušati da definišemo te naše unutrašnje promjene. odnos u kome se oni momentalno nalaze jedni prema drugima. Taj organizam se mijenja u zavisnosti sa vanjskim utiscima i uslovima kojima je izložen. koje su mu nanesene. Ukoliko si on opet dozvoli da zaspe.to je njegova Ličnost. Znači. okrenu mu i drugi. zato što je sam život taj koji zahtjeva od nas da stalno odajemo utisak stabilnosti u svojim razmišljanjima i ponašanju.Na samom kočijašu je to da li će on uz pomoć svog vlastog truda izvući neku korist iz te pomoći i informacija koje je dobio.i za koje se toliko trudimo da mu damo neki kredibilitet. istovremeno smo rekli nešto što je i jedna velika enigma.” Sada. I ne samo što to Ja nije stabilno. ako se ponovo vratimo na pitanje – ‘Šta je to čovjek?’ sa sigurnošću možemo da odgovorimo: . uzimajući u 6 . ali ovo podrazumjeva da to “Ja” – sigurno nije ni naša duša.” s kojim se poistovjećujemo. zub za zub. moći će da primjete kako se u njima stalno nešto mijenja. To “Ja” može da se sastoji i iz cijele jedne armije “malih Ja. čovjek kod kojeg je došlo do “fuzije” onih “željeznih parčića”. tj.) odnosno. ~***~ Oni koji pokušaju da sprovedu jednu poštenu introspekciju. koje smo prethodno pomenuli. Kada covjek kaže: – “moja duša” – evidentno je da se on prema njoj odnosi takoñe kao prema nečemu što je . ništa drugo do oni ‘željezni parčići’ koji ispunjavaju ‘posudu’ tj. niti naše tijelo. konzistenciju i kontinuitet? Pa. bilo da se oni mogu smatrati poželjnim ili nepoželjnim. ima vrlo malo toga što bi se moglo smatrati stabilnim. .Ja. nego se ono sastoji od najmanje tri čovjeka. koje osjećamo u sebi kad kažemo: . većina nas ima tendenciju da se identificira sa jednim “psiho-organizmom” koji obitava u nama i koji nema u sebi ništa stabilno ili u najmanju ruku. Šta je onda to . ili kao odgovor na traume fizičke prirode. a mi pod pojmom “Ja” podrazumjevamo momentalno stanje tih željeznih parčića u zdjeli. Šta je to što se u nama mijenja? Kada kažemo: . Ko je to onda – “Ja”? Možda zvuči paradoksalno.treće lice. čije se stanje neprestano mijenja. u poslednjem trenutku. mada se mi cijelo vrijeme trudimo da to ne pokazujemo. mi se radamo. priteći u pomoć.” Čini se da “okrenuti i drugi obraz” može samo neko ko je preuzeo vlast nad svojim instiktivnim reakcijama (“životinjske” prirode. Kada kažemo – “moje tijelo” – mi o njemu govorimo u – trećem licu.” koje nikada nije stabilno. živimo i umiremo sa jednim “Ja. teško da može očekivati da će mu neko opet. Znači.“Ja”. [* U ovom kontekstu pokušaćemo uzeti u obzir i razumjeti ono čuveno: “Ko te udari u jedan obraz.

veoma je bitno proučiti samu strukturu svoje Ličnosti. Kad god neki impuls bude primljen od strane nekog od ovih centara ili potekne iz nekog od njih. Mentalno tijelo je jedan organizam koji bi trebao da igra jednu predodreñenu ulogu. najviše iz razloga što se mi prema njemu ponašamo i koristimo ga kao neki stranci. koja predstavljaju tri struje od kojih se sastoji naš mentalni život. One su u odreñenoj vezi sa našim mislima. on trenutno nije uposlen za te svrhe. Mentalne funkcije ova tri centra su sljedeće: Intelektualni Centar .] Struktura Ličnosti Da bi čovjek postao sam svoj gospodar.upravlja sa naših pet čula. meñutim.registruje. Može se reći da ovi tipovi našeg mentalnog života imaju i svoje gravitacione centre koji su situirani u mozgu. postoje tri glavne struje koje igraju ulogu u našem mentalnom životu: intelektualna. i svojim motornim djelovanjem vlada potrošnjom te energije Motorni centar je najorganizovaniji od ova tri centra a često i najmudriji. Tako za svakog onog koji se upušta u proučavanje ezoterike. proučili a pogotovo razumjeli. Svaki od ova tri centra. Tako. koegzistiraju. treba uzeti u obzir da će se probuñen čovjek veoma rijetko uopšte naći u situaciji da mu neko može nauditi na bilo kakav način. pa nas tako povremeno i dovode u neprilike. akumulira energiju u organizmu kroz instiktivne procese. Meñutim.obzir stepen primitivizma današnjeg čovjeka. ima duplu funkciju: receptivnu i ekspresivnu (prijemnu i izražajnu). emotivna i motorno-instiktivna. osjećajima. te tako i reprezentira čovjeka kao jednu cjelinu. srcu i abdomenu. ~***~ Ljudska Ličnost. u znanju leži moć. bez da smo ga upoznali. je dakle jedna stalno promjenljiva mješavina ‘željeznih parčića’ koja po samoj svojoj suštini nije dizajnirana da bude neaktivna. Emotivni Centar – u njegov domen spadaju osjećanja. prva lekcija upravo počinje na sadržaju.u jednom. rafinirana osjetilnost (čuvstva) i strasti Motorni Centar . ovaj opis ne treba uzimati previše bukvalno. mada nisu jasno razgraničeni iz razloga kojeg ćemo pomenuti kasnije. odnosno. Oni su više 7 . meñutim. . jer na kraju krajeva. strukturi i funkcionisanju Ličnosti. druga dva centra generalno zauzimaju pasivnu ulogu. mada i oni imaju odreñenog udjela u tom procesu. kombinuje. kalkuliše. govori u ime cjelokupne Ličnosti. istražuje itd. čulima i osjetilnošću. razmišlja. Tu ćemo se morati vratiti na onu sliku gdje treba da zamislimo kako tri čovjeka žive. dok su druga dva centra često nekompletna. To se dogaña na takav način da onaj centar koji u odreñenom momentu igra glavnu ulogu. u realnosti.

a sposobnost ‘sadržavanja’ razumijevanja razlikuje se od čovjeka do čovjeka. omogućiti mu da izroni iz svog stanja neprestane anarhije i duboke besmislenosti. Taj problem je više u vezi sa čovjekovim bićem. jer sama komplikovanost našeg uma uzrokuje to da mi sve komplikujemo. Čovjekovo biće možemo u vezi s tim uporediti sa jednom čašom koja. on iznad svega neprestano mora da teži uzvišenju svog bića. Iz toga proizilazi. Iz znanja prelazimo u razumijevanje u onoj mjeri u kojoj smo u stanju da asimiliramo to znanje. Čovjekovo biće ima nekoliko aspekata a očituje se njegovim kapacitetom za asimilaciju. ona će se preliti. U nama je sve izmješano i isprepleteno. kapacitet za asimilaciju ima svoje granice. kao i svaka čaša. nemoguće je stvoriti bilo kakav red u našem mentalnom životu tj. A život upravo čine jednostavne stvari. 8 . da bi čovjek evoluirao u ezoteričkom smislu te riječi. dok se detaljno ne prouči struktura naše Ličnosti. kome je nešto nedokučivo dodano. Tako je rad na tom samoposmatranju i jedini način kako bi se ostvario taj cilj. pa tako čak i na područje motornog centra.vanjsko.pa tako ni naše djelovanje ne može da bude potpuno čisto. Kakva veza postoji izmeñu znanja i razumijevanja? Mi možemo nešto znati a da istovremeno to ne razumijemo.anarhični po svojoj prirodi i često jedan zalazi na područje drugog. ima ograničen kapacitet. Znanje je naširoko rasprostranjeno i ono je za nas . To se isto dogaña i sa nama. mi nikada nemamo jednu čistu misao. mi ne možemo nešto razumjeti ukoliko mi to ne znamo. pri ćemu ga ometaju i dovode do konfuzije. Odatle proizilazi da je razumijevanje znanje. kako bi podigao njegov nivo. Mi smo sposobni da razumijemo u okviru granica našeg kapaciteta za sadržavanje razumijevanja unutar našeg bića. ~***~ Znanje i Razumijevanje Čovjeku je najteže da razumije jednostavne stvari. ako u nju ulijemo vode preko jedne odreñene granice. dok se razumijevanje nalazi unutar nas. niti jedno čisto osjećanje: . često svakojakim vrstama konsideracija koje dolaze ili iz intelektualnog centra koji svojim kalkulacijama prlja naša osjećanja. U suštini. Stoga. Meñutim. koji magli kalkulacije intelektualnog centra. ili iz emocionalnog centra. meñutim. Znači.

Svijest Prema Tradiciji.objektivna svijest individualnog “Ja”. Ona reguliše sve procese koji se odigravaju u našem organizmu i bilježi sve što se zbiva s nama. podsvijest je vrsta svijesti koju ima svako živo biće i ona ne zavisi od njegove inteligencije ili kulturnog nivoa. ova istrajna svijest našeg istinskog ‘Ja.’ uvijek ostaje pravedna i objektivna. nalazi se . prije nego što smo naumili da napravimo neku glupost.Svijest u pravom smislu riječi. S obzirom na to da je ona uvijek prisutna u nama i da je njen glas ipak moguće čuti. Prvi viši nivo svijesti je samosvjesnost ili . Ta permanentna ‘tačka’ je ujedno i jedan nepristrasni Sudija koji obitava unutar nas i koji nam sudi za naše ponašanje. ~***~ 9 . samo zato što se ona smatra čovjekovom operativnom sviješću. Njeno prisustvo unutar nas pruža nam jednu mogućnost da evoluiramo na ezoterični način prema (apsolutnoj) Svijesti.to je subjektivna svijest od . To je svijest jednog individualnog bića ili . Iznad nje. odnosno. budne svijesti. Ta svijest našeg istinskog ‘Ja’ nas uvijek i na vrijeme upozorava na neku potencijalnu opasnost. Ona rijetko kada može da doñe do nekog izražaja jer je stalno gurana na stranu pod naletom bujice misli. iako slabašna i pasivna. To je tzv. Istinsko ‘Ja’ U nama postoji jedna stalna ‘tačka’.“Ja. Nju neki nazivaju i čista svijest. Podsvijest neprekidno radi i nikada ne spava. postoje 4 nivoa svijesti: Apsolutna Svijest Svijest istinskog Ja Budna svijest Podsvijest Ako krenemo odozdo. Budna svijest je svijest Ličnosti.” Meñutim.svijest istinskog Ja. meñutim. Njena dubina i širina u zavisnosti je sa kulturalnim razvojnim stepenom individue. Glas tog Sudije je skoro nečujan usljed zaglušujuće buke koju u nama stvaraju odreñeni dogañaji i reakcije. . čovjek se samim tim smatra i odgovornim za svoje ponašanje. apsolutna svijest ili svijest Apsolutnog (Svega Što Jeste). u ezoteričinim naukama poznate su još dvije vrste svijesti koje se nalaze iznad tzv. odnosno greške koje eventualno počini kada se nañe u nekom iskušenju. koja je skrivena iza naše promjenljive Ličnosti. strasti i osjećanja koji diriguju čovjekovim ponašanjem i često ga dovode u nezavidne situacije. kada se on nalazi u budnom stanju.

’ nego u skladu sa njegovom budnom sviješću koja pripada . .”)] 10 . Takvo jedno mišljenje o samom sebi posljedica je odreñenih nedostataka u našem sistemu prosuñivanja. kažu: “nisam samog sebe mogao/la prepoznati.’ za većinu nas ostaje samo u domenu mogućnosti i nade. On sve to mora sam sebi da prizna i prihvati. ili bolje rečeno sa jednom grupom tih malih ‘Ja’. to je da on stvori jedno jedinstvo od tog ‘zanemarljivo malog. Da bi čovjek uopšte krenuo u potragu.” Postoji jedan veliki procjep izmeñu onoga što čovjek podrazumjeva pod samim sobom. toliko će on dublje i tonuti u apsurdnosti i protivriječnostima.” Neki onda požale. napravio u nekom od svojih ‘prethodnih’ života. uveliko zavisi i od toga koliko je posla. kad kaže: . Tako se čovjek samo može pretvarati kako posjeduje nešto što u suštini ne posjeduje. Ostvarenje nivoa svijesti našeg istinskog ‘Ja. skoro zanemarljiva. pa čak ona još ima i tendenciju da se kreće u pravcu nule. bez pokušavanja da krpi bilo šta. naše Ličnosti.” pogotovo ako smo “impulsivno” reagovali na “prvu loptu” i “bez razmišljanja. u ovom smislu.“bolesnim” ili “mrtvim. njih trebaju samo oni koji su bolesni.Ja. i njegovog stvarnog. Tek onda će on biti u stanju da nañe dovoljno razloga da počne s radom na samom sebi i tek tada će on steći dovoljno snage da to izvede. u stvari.’ Tako se čovjek ni ne ponaša u skladu sa sviješću istinskog ‘Ja. onda bi on morao da uradi mnogo svjesnog i savjesnog posla na samom sebi.’ Čovjek ima tendenciju da samog sebe smatra važnim uprkos mnogim činjenicama koje ukazuju suprotno. Da razbijemo odmah i svaku iluziju.U modernom životu čovjek rijetko kad uspije da ostvari kontakt sa svojim istinskim ‘Ja. on prvo mora da proñe kroz jednu seriju. što je on više zadovoljan samim sobom.” (“Oni koji su cjelokupni.] Mi smo svi manje više ‘uzurpirani.’ [Većina nas koji se nañemo na samom početku ovog posla s ezoteričke tačke gledišta. Mi se stalno identificiramo sa malim ‘Ja.‘Ja’ . tako da ti mali ‘Ja’. Mi smo svi.Smrti. a onda djeluju u skladu s tim šta su odlučili. a ukoliko bi to stvarno htjeo postići. odnosno. I to važi za sviju. te kad je već kasno. istovremeno smatrajući svoje želje i iluzije jednom realnošću. koji čine našu Ličnost odlućuju u nama nešto. ~***~ Što je čovjek sigurniji u sebe. kako bankrotstava njegove Ličnosti.’ naše Ličnosti. Često se dogaña i da se onda jedna druga grupa tih malih ‘Ja’ u nama usprotivi onome što je odlučila i učinila prva grupa. Iako su ljudi na prvi pogled različiti. u jednom te istom čamcu. istinskog bića. ne trebaju doktore. bez obzira na sve činjenice.” “Pustite mrtve da sahrane mrtve. [Kroz koliko muke i patnje će čovjek proći prilikom svega ovoga. tu se radi o jednoj sumi koja je veoma mala.njegove Ličnosti. Ono što ezoterika očekuje od čovjeka koji je proučava. pa nam se u momentima čini kako smo u nekim situacijama toliko pogrešno postupili. algebarska suma njegovih vrlina i mana ista je kod svakog čovjeka. kao da to “nismo bili mi. još uvijek se smatra . tako i kolapsa njegovog morala.

~***~ Pitanje bića je u jednoj tijesnoj vezi sa problemom moći. Radi se o jednoj.transmutaciji. koji odgovara svijesti istinskog ‘Ja. koji se opravdano naziva – živim. kao npr. do jedno nestalno i promjenjivo ‘Ja. To se ostvaruje kroz realizaciju tog potencijala. nego se tu radi o jednom nedostatku bića. Tako neke životinje. Tako u jednoj pasivnoj formi imamo: znanje – biće – razumijevanje a u aktivnoj: biće – razumijevanje – znanje s praktičnom primjenom 11 .~***~ Da bi se objasnio problem čovjekovog objedinjavanja samog sebe.’ je nivo koji pripada ezoterički razvijenom čovjeku. niti nedovoljna želja da nešto ostvarimo. . četvrti nivo odgovara perfektnom ili kompletnom čovjeku – onome koji je stigao uz pomoć svog ezoteričnog razvoja do samog vrha evolucije koji je ostvarljiv u uslovima koji vladaju na ovoj planeti. odnosno. transformaciji naše faktične egzistencija. kao prvo. . Tu se radi o jednom progresivnom uzdizanju nivoa našeg bića. a onda tako i zadobijemo moć koja bi nam onda omogućila pristup ka znanju s praktičnom primjenom. već smo prethodno razmotrili. što je u skladu sa četiri nivoa svijesti: jedan viši nivo bića i tri niža. polazeći pritom praktično ni od čega. Naše promašene pokušaje da učinimo nešto mi često ‘objašnjavamo’ nedostatkom volje a to nije tačno. Najniži nivoi pripadaju svakom živom biću i oni se protežu kroz jedan široki dijapazon vrijednosti.’ ne može nikada imati neki kontinuitet u svom razmišljanju i ponašanju. Ono što nama fali u takvim slučajevima nije ni volja. Tu se radi o ljudima koji su zadobili svoje stalno i stabilno Ja. Postoje četiri različita nivoa bića.u stvarnu egzistenciju. neki razvijeniji sisari. prema jednom odreñenom programu. Taj posao mora da se radi u nekoliko faza. Isto kao i u slučaju svijesti. čija vrijednost leži samo u jednom potencijalu. koji pripada ljudima. Treći nivo bića. Na kraju. viši nivo bića počiva. mogu da dosegnu do sljedećeg višeg nivoa. razumijemo znanje koje smo stekli. savoirfaire) Moramo razumjeti da ne postoji mogućnost za jedan direktan prelazak od znanja u znanje s praktičnom primjenom. koje bi nam omogućilo da. Vezu izmeñu znanja i razumijevaja. Već smo indicirali to da čovjek koji nema ništa u sebi. a sada je bitno uspostaviti odnos izmeñu pojmova: znanje i .znanje s praktičnom primjenom (fr. To je i razlog zašto on nije u stanju da – djeluje (dela). bitno je razjasniti pojam samog bića. tj. da se alhemičarskim riječnikom izrazimo. oslanja se na niže nivoe.

ona je više vezana za tijelo. a drugi nenamjerno. postoji odreñena vjerovatnoća da je ono što sada prenosimo već na neki način kontaminirano prije nego što je stiglo do nas. već imaju odreñenog. koja je takoñe poznata i po odreñenom tj. za pretpostaviti je možda i to da istinska bića većine ljudi koji posjećuju ovakve vebsajtove i koji su u potrazi za istinom. nego što je za dušu. iz razloga što to u većini slučajeva takoñe čine Ličnosti a ne ljudi koji su ostvarili jednu trajnu i stabilnu vezu sa svojim istinskim ‘Ja’. sticanje znanja je relativno lagano. Stoga. A upravo biće je ono što nas vodi ka razumijevanju.” – kojeg svakodnevno pominjemo. on nije ni svjestan. Znači. kako smo već rekli.nisu oni ti koji su do sada čitali ovaj tekst. nešto većeg upliva na njihove Ličnosti. Isto tako. Jedni su to radili i još uvijek rade namjerno. nego što je to slučaj s drugim ljudima?!? Ko zna? Oni koji su malo bolje shvatili stvar. sticanje bića je nešto što je relativno mnogo teže. on sebe poistovjećuje sa svojom Ličnošću koja je više vezana za njegovo tijelo. dok svog bića. nego su ovaj materijal čitale njihove Ličnosti. tu takoñe nisu uputne nikakve “varijacije na temu. mnoge bitne riječi gube orginalno značenje kada se bukvalno ili pogrešno prevedu s jednog jezika na drugi . Ono “Ja.” s obzirom da čovjek time dovodi u opasnost samu srž učenja. Te njihove Ličnosti su već u meñuvremenu vjerovatno i donjele odreñeni sud o svemu ovome (s obzirom da Ličnosti vole da sude) i sada se postavlja pitanje – koliko jedan takav “sud” može da bude objektivan?! Drugim riječima rečeno: da li naše istinsko biće i naša Ličnost gledaju na ovo na isti način?!? U svakom slučaju. 12 . odgovara našoj Ličnosti. ___________________________ Napomena: oni koji su shvatili o čemu se radi. ništa lakše nego pogrešnim interpretacijama izvitoperiti neko ezoterično učenje. meñutim. ezoterički gledajući. u svemu ovome.najvažnija.a u ezoterici je svaka riječ bitna. našem imenu. u većini slučajeva. tj. a odatle i prema – znanju s praktičnom primjenom. razumjeće i to da je veoma teško prenositi neko ezoterično učenje a da se ono usput ne izmijeni.Kako smo već rekli. Ličnost Izmeñu našeg tijela i naše duše nalazi se Ličnost. meñutim. S druge strane. lična razboritost je . Moderan čovjek vodi više računa o svom izgledu nego o svom biću jer. Uostalom. vjerovatno su shvatili i to da .

ponosnim.3 minute vježbe svako jutro. (Ove vježbe se ne preporučuju ukoliko čovjek pati od prehlade ili neke druge bolesti) Prvi osjećaj te ‘nebule’ dolazi za vrijeme treće faze. mi nju osjećamo u sebi a svjesni smo i njenih želja. osjeća se odmornim kao da je neprekidno spavao nekoliko sati. onda moramo zaroniti malo dublje u same sebe. zatim se dah zadrži u toku 4 otkucaja srca a onda se zrak izdiše. obučenog ovako ili onako. Na mentalnom planu. kao i u predjelu srca. gdje se ona osjeti kako prelazi preko grkljana i onda na dole. staviti ruke na koljena (sa dlanovima prema dolje). te je tako ponekad možemo naći u predjelu glave. Prvi utisak koji stićemo o njoj.…ali to su.‘klobuk’). 13 . ova nebula neprestano razmišlja. samo reflekcije naše Ličnosti. u takvim slučajevima. Meñutim. ali ne i ona sama. Uz pomoć introspekcije otkrićemo kako unutar nas postoji nešto kao jedna mala ‘nebula’ (rus. razmišljanje i djelovanje. Tako je dovoljno samo da nas nešto zaboli. bilo u koje doba dana da je ta vježba izvedena. Uz pomoć jedne stalne unutrašnje opservacije. ramena prirodno poviti prema nazad a glavu. Indikacija da je čovjek uspio da zauzme pravilnu pozu je da kada provede u njoj 15 minuta. primjetićemo i to kako je ta ‘nebula’ pokretljiva. Kada razmišljamo o sebi kao o pametnim.kako mi uopšte možemo postati svjesni te svoje Ličnosti. meñutim. takoñe tokom 4 otkucaja srca.Sada se postavlja pitanje . U slučajevima velikog straha. šarmantnim. ona se obično vraća u područje gornjeg dijela glave. preko grudne žljezde. osjećanje.’ Radi se o tome da čovjek treba sjesti na neku tvrdu podlogu visine 25 . Ličnost je jedan organizam koji kao takav ima svoju grañu. ona može da siñe i u donji dio nogu. prekrstiti noge (desnu preko lijeve). Postoji i jedna odreñena mentalna vježba uz pomoć koje čovjek može ‘baciti pogled’ na svoju Ličnost.35cm. Naša Ličnost je vezana za naše tijelo mnogo više nego što mi to sami sebi želimo priznati. mi pri tome formiramo u sebi jednu sliku našeg lica i tijela. koja mora biti vertikalna. kažemo kako je on “došao sebi”. izdisanja. Osjetiti tu nebulu unutar sebe ujedno predstavlja i prvi korak. stavova. Nakon toga čovjek bi trebao biti u stanju da je osjeti od glave pa do srca. opet. trebalo bi početi sa nekih 2 . Ponekad može potrajati i par mjeseci dok čovjek ne uspije da zauzme pravilnu pozu. spoznati je? Ono što je sigurno. i iza njega. a nekada u solarnom pleksusu. Da bi se tome pristupilo. akcija itd. Evidentno je da taj klobuk ima sposobnost za doživljavanje. a nakon što se taj strah povuće. to je da ona izgleda kao jedna amorfna masa slična oblaku. taj utisak je lažan. vrat i kičmu dovesti u ravnu liniju. pa da se ostavimo svih naših uzvišenih osjećanja ljubavi ili ideja o rješavanju svjetskih problema. . ako stvarno želimo da upoznamo svoju ličnost. koju mi ne možemo da vidimo jer smo u svakodnevnom životu zaokupljeni vanjskim dogañanjima i reakcijama koje ta dogañanja prouzrokuju u nama. prije doručka a onda to vrijeme postepeno produžavati. Introspekcija je jedina metoda pomoću koje možemo otkriti istinsko lice naše ličnosti. ali ipak je nismo u stanju potpuno predstaviti samima sebi. osjeća djeluje i stalno se mijenja. odnosno. Oči u početku treba držati zatvorene a disanje uskladiti harmonično u jednom ritmu. te onda za čovjeka. bitno je biti u stanju zauzeti pravilnu pozu. tako da udisaj traje u toku od 4 otkucaja srca. Po pravilu. odnosno. koja je poznata u ezoterici i kao ‘poza mudraca.

ruke ili noge. tj. To se. motorni centar aktivno učestvuje u svakom fizičkom ili mentalnom kretanju. Prenos ovih impulsa može da se odvija i nekim drugim redoslijedom. gdje to prouzrokuje odreñene reakcije. kao jedna cjelina. kao što ih nalazimo i kod svih elementarnih čestica. ni u kom slučaju nisu autonomni. intelektualni centar. odnosno. moglo bi se reći da pozitivna strana motornog centra odgovara jednom skupu svih instinktivnih aktivnosti psiho-fizičkog organizma čovjeka. oni ne označavaju vrijednosti. a njegov negativni dio je onaj koji te ideje evaluira ili koji im “uzima mjeru. Daljom introspekcijom ustanovićemo kako je svaki od ova tri centra podijeljen na dva dijela: pozitivni i negativni. procesu. to se odmah prenosi do motornog centra. Tako npr. Tako npr. koje vladaju našim mentalnim životom. kako po svojoj strukturi tako i po svom djelovanju. Na osnovu tog svog funkcionalnog polariteta. Kada naše misli prouzrokuju odreñeno kretanje unutar nas. Tako.” da se tako izrazimo. da sami pojmovi pozitivnonegativno u ovom slučaju nemaju nikakvu konotaciju u smislu dobro-loše.Već prije smo naglasili da uz pomoć introspekcije možemo utvrditi kako se u nama nalaze tri tačke mentalnog života koje su predstavljene sa tri centra. nego samo predstavljaju dva različita naboja. Drugim riječima rečeno. dok negativni dio odgovara njegovim motornim funkcijama. Znači: misao – emocija – kretanje (akcija) Ovo nam pokazuje kako tri mentalna centra koji obrazuju njenu strukturu i regulišu i izražavaju život naše Ličnosti. motorni centar je glavni upravitelj našeg tijela. bukvalno rečeno. recimo. iz tih impresija stvara jednu odreñenu sintezu i izvlači zaključke. kao jedna cjelina. koji dupliciraju istu funkciju ili učestvuju u istom poslu i u isto vrijeme. kao npr. jer se tu radi samo o jednoj različitoj polarizaciji koja je slična onoj koju nalazimo kod parnih organa ili ekstremiteta.prosuñuje. a odatle onda do emocionalnog centra. Istu ovakvu simetriju – ove polaritete – nalazimo i kod druga dva centra. On ekvilibrira energije koje skuplja uz pomoć svog pozitivnog dijela sa onima koje se troše od strane njegovog negativnog dijela. što tom centru omogućava da razlikuje ono što je prihvatljivo od onoga što nije. koji ne predstavljaju nikakve organe u našem tijelu. Ako uzmemo za primjer motorni centar. Onda taj centar. Oni normalno stalno zajednički učestvuju u svakoj akciji. ukoliko je naš intelektualni centar nešto otkrio. aktivnostima motornog centra. u pravom smislu te riječi. Sa odreñenom rezervom. Konstruktivne i kreativne ideje rañaju se u pozitivnom dijelu intelektualnog centra. dogaña kod svake kritičke analize. Ova podjela tih centara na dva polariteta omogućava da se ostvare uslovi za poreñenje: kako bi se mogle uzeti u obzir obe strane odreñenog problema koji im je prezentiran. Djelovanje njegovog negativnog dijela suprotstavljeno je djelovanju njegovog pozitivnog dijela što ga istovremeno upotpunjuje. nego samo centre gravitacije te tri struje. 14 . motorni centar je taj koji je tu prisutan i koji reguliše tu aktivnost. odnosno. tu možemo vidjeti kako su ovi dijelovi nedjeljivi jedan od drugog. pozitivni dio svakog od ovih centara gleda u ‘glavu’ odreñenog problema a negativni u ‘rep’. u stanju je da . Isto tako je i sa emocionalnim centrom. koji su posljedica konstatacija donesenih od strane obadva dijela. To znači.

2. čisti intelektualni emocionalno-intelektualni motorno-intelektualni Emocionalni Centar (pozitivni dio) 1.Znači. imamo sljedeće ustrojstvo: Intelektualni Centar (pozitivni dio) 1. na pozitivni i negativni dio. 3. Osim ovih čistih sektora. na kraju. U intelektualnom centru nalaze se sektori koji su čisto intelektualni – pozitivni i negativni. 2. čisti intelektualni emocionalno-intelektualni motorno-intelektualni Intelektualni Centar (negativni dio) 1. tu nalazimo i sektore koji su predstavnici drugih centara. u motornom centru sektori koji su čisto motorni – pozitivni i negativni. svaki od ova tri centra podijeljen je na dva dijela. Tako u svakoj polovini ova tri centra nalazimo po jedan sektor koji posjeduje sve karakteristike tog centra u njegovom čistom stanju. 3. 2. Njihova podjela se nastavlja dalje u smislu da je i svaki od ovih dijelova dalje podijeljen na još tri sektora. Tako. u emocionalnom centru sektori koji su čisto emocionalni – pozitivni i negativni. čisti emocionalni emocionalno-intelektualni emocionalno-motorni 15 . 3.

osvajanje tog višeg nivoa bića analogno je “ponovnom roñenju.”] 16 . 2.“čovjek se mora ponovo roditi” tj. 3.Emocionalni Centar (negativni dio) 1. [Ovdje se aludira na ono šta je Isus mislio kada je rekao . da reagujemo na impulse koje smo primili i da izvodimo odreñene kompleksne operacije. bez izuzetka. on kao takav zadovoljava naše potrebe i omogućava nam da percipiramo sve psiho-fizičke elemente ovog univerzuma. u skladu sa pravilima koja su u ezoterici već milenijumima zacrtana. ukoliko izuzmemo patološke slučajeve. Postoje i vrste čovjeka koje su superiornije u odnosu na ove tri vrste. Većina ljudi se raña i umire kao jedan od ova tri tipa čovjeka. 3. one se ne stiću samim roñenjem. 2. 2. čisti instiktivni instiktivno-intelektualni instiktivno-emocionalni Motorni Centar (negativni dio) 1. čisti emocionalni emocionalno intelektualni emocionalno-motorni Motorni Centar (pozitivni dio) 1. Ovaj sistem možda izgleda prilično kompleksno. ~***~ Tako na osnovu ove studije grañe ljudske Ličnosti. cijeli sistem radi kao jedna skladna cjelina.) Tako. uz pomoć ovih sektora koji predstavljaju druge centre. meñutim. Zahvaljujući jednom ovakvom ustrojstvu. čisti motorni motorno-intelektualni motorno-emocioanalni Tako strukturu naše Ličnosti formira ukupno 18 sektora. i ljude takoñe možemo podijeliti na tri glavna tipa: čovjek 1 – je onaj čiji mentalni gravitacioni centar obitava u motornom centru čovjek 2 – je onaj čiji je gravitacioni centar situiran u emocionalnom centru čovjek 3 – je onaj čiji se gravitacioni centar nalazi u intelektualnom centru Ovo su tri fundamnetalna tipa čovjeka koji važe za cijelo čovječanstvo na ovoj planeti. Da bi čovjek dostigao jedan viši nivo. ni jedan od ovih centara ne može da djeluje na jedan potpuno autonoman način (naravno. on mora da ulaže jedan veliki i stalni trud. 3. meñutim.

od kojih jedan razmišlja. ~***~ “Ja’ ličnosti sastoji se od jednog značajnog broja malih ‘Ja’. kao onakvog kakav bi on želio da bude ili postane. Kada zaspemo. Motorni centar se može smatrati ‘organom’ za manifestaciju ‘Ja’ tijela. kod čovjeka nema nekog logičkog kontinuiteta u njegovim idejama ili u djelima. koje u sebi ne sadrže nikakve duhovne komponente. drugi osjeća a treći radi. Tako se često dogaña i to da ‘Ja’ tijela nameće svoje prohtjeve mentalnom ‘Ja’ Ličnosti. U svemu tome ostavlja se utisak i odreñenog kontinuiteta. istinsko Ja bi trebalo preuzeti odgovornost za upravljanjem cijelim sistemom (sjetimo se one “kočije” !!) Meñutim. [u vezi pozadine “Adamovog izgnanstva” pogledaj tekstove Matriks i Šta Ako. tako i drugih Ime koje nosimo pripada našoj Ličnosti. Teoretski. to ‘Ja’ Ličnosti nema integriteta. kada jedan partner vara drugog. Nakon perioda adolescencije. On na to mjesto. ‘Ja’ Ličnosti (mentalno) i potencijalno istinsko ‘Ja’ (duhovno).’ a to su: ‘Ja’ tijela (fizičko). Taj kontinuitet je više baziran na tri elementa: naše ime iskustvo. upuštajući se u razne seksualne veze. kojem bi se normalno ono trebalo povinovati.” istinsko ‘Ja’ je odgurnuto u pozadinu svijesti.Vanjski čovjek ima tri ‘Ja.’ bez obzira u kakvom se odnosu jedni prema drugima oni trenutno nalazili. stalno se mijenja a stoga se i eratično ponaša. tj. koristimo se sa ‘Ja’ naše Ličnosti. kao pijan plota. U Tradiciji se to interpretira kao 3 čovjeka u jednom. mi prestajemo biti svesni toga ‘Ja’. čovjekovo ime takoñe predstavlja sliku koju on ima o sebi samom. kači jednu idealnu sliku samog sebe. još od “Adamovog izgnanstva iz raja. što onda rezultira u nelogičnosti našeg mentalnog života zbog jednog stalnog suparništva ili konkurencije koja vlada izmeñu ‘Ja’ tijela i ‘Ja’ Ličnosti. koji često obrazuju razne grupe koje se povremeno mijenjaju u upravljanju našim razmišljanjem i ponašanjem. pa on tako provodi cijeli svoj život klateći se izmedu akcije i reakcije ili reakcije i akcije. pri svemu tome izmeñu njih često dolazi i do konflikta. dok se ‘Ja’ Ličnosti normalno izražava preko emocionalnog i intelektualnog centra. kada je budan. Tako. kako samih sebe. jer se istovremeno svaki od njih trudi da preuzme kontrolu nad ostalom dvojicom. na metafizičkoj strani vebsajta] ~***~ Kada smo ‘budni’. onoj ‘mješavini željeznih parčića. Zbog toga se čovjek toliko čvrsto drži svog imena. u nekim slučajevima. Jedan od najčešćih primjera šta se onda dogaña je taj. čovjek nije u stanju 17 . Sve što postoji ima svoje ime. U većini slučajeva ‘Ja’ Ličnosti se koristi ovim centrima na pogrešan način a često pokušava da utiće i na funkcionisanje motornog centra. bez imena. Naravno. kojom sada dominira mentalno ‘Ja’ Ličnosti. tada ‘Ja’ tijela preuzima njegovu funkciju. Kako smo već prije rekli. onakvo kako je ono fiksirano pamćenjem sposobnost laganja.

zamisliti bilo bilo šta, bilo kakvo postojanje nečega, fizičko ili mentalno, istinsko ili vještačko. U slučaju čovjeka, njegovo ime (zajedno sa njegovim hrišćanskim imenom, ukoliko ga ima) pokriva jedno ustrojstvo koje bi mogli definisati kao njegov vlastiti univerzum – kako sa svojim materialnim, tako i imaginarnim elementima. On ovo poslednje često smatra istinskim. Memorija je direktna funkcija bića jedne individue. Što je viši nivo bića, memorija je bolja, kao i kapacitet za njeno sadržavanje. Ukoliko čovjek zaboravi kako se zove, on time gubi vezu i sa univerzumom kojeg je prikačio za svoje ime; to onda pretvara normalnog čovjeka u ludog, te tako on gubi i svaki kontinuitet. Sposobnost laganja je treći elemenat našeg lažnog života. Ona ima veoma važnu ulogu jer nam pomaže kod odavanja privida da on ima nekog kontinuiteta. Mi veoma lako možemo spoznati stepen važnosti te naše sposobnosti laganja, jednostavno tako što samo treba da zamislimo - kako bi živjeli kad ne bi imali tu osobinu. Život bi nam postao nemoguć zbog svih trauma i sukoba s kojima bi se tada morali suočiti. Na taj način, laži nam služe kao neki puferi za ublažavanje udaraca, slično kao oni na željezničkim vagonima. Moramo se takoñe podsjetiti i na to, da mi sami sebi volimo da dajemo i neke osobine koje u suštini ne posjedujemo – mi se pretvaramo da smo iskreni zato što govorenje istine i življenje istinskog života spada u mogućnosti koje mogu postati ostvarljive; što je na kraju krajeva i tačno - ali tek nakon jednog dugog i mukotrpnog rada na samima sebi. U meñuvremenu, mi smo osuñeni na laganje. Ko god ovo negira, samo potvrñuje koliko nam je teško prihvatiti istinu. ~***~ Laganje Pitanje našeg laganja je od velike važnosti. Sposobnost laganja je odraz naše imaginacije, koja sama po sebi spada u kreativne vrline. Prije nego što bilo šta stvorimo, mi prvo moramo zamisliti ono što želimo da napravimo. To je vrlina koja pripada samo ljudima, jer je životinje ne posjeduju. Tako, mi tu sposobnost laganja imamo zahvaljujući našoj vrlini imaginacije, jednom daru koji ima božansku prirodu. Mi lažemo iz različitih razloga, mahom da bi ublažili neku situaciju ili eventualne posljedice našeg ponašanja koje bi nam bilo prilično teško prihvatiti. Tako te laži omogućavaju rad jednog mehanizma za racionalizaciju i opravdavanja, koji su ujedno i vidovi ‘zakrpljivanja’ stvari. Zbog svega toga, stav ezoteričke Doktrine (Tradicije) prema laganju je jasan i realističan. Tu se od čovjeka se ne traži da naglo, odmah na početku, prestane da laže, zbog toga što je malo ko u stanju da ostvari tako nešto. Ono što se od čovjeka traži , to je da on prvo prestane da laže samog sebe. Čovjek ne može da prestane da laže druge, ukoliko laže samog sebe. Prestanak laganja samog sebe je preduslov da bi on uopšte mogao da počne sa ezoteričkim radom na samom sebi, tako da tu nema nikakvog popuštanja. To je zbog toga što je sam cilj ezoteričnog rada jedan pohod ka Svijesti, što znači, ka – Istini. Tako bi se našli u velikoj kontradikciji kada bi se pokušali približiti Istini, a da istovremeno nastavimo sa laganjem ili vjerovanjem u naše vlastite laži. To znači da mi moramo eliminisati svaki pokušaj laganja samih sebe, i tu nema nikakvog kompromisa koji bi se mogao tolerisati ili opravdanja koje bi se moglo prihvatiti. 18

Meñutim, dok se nalazimo u stanju u kakvom jesmo, gdje nismo u stanju da živimo bez laganja drugih, mi moramo bar da - budemo svjesni - tih naših laži. Mada, postoji još jedan savjet kojeg bi mogli dati u ovom domenu. Moramo se uvježbati da budemo u stanju da u cijeloj gomili laži koje prezentiramo drugima, odredimo koje su od tih laži stvarno neizbježne, koje su od njih stvarno korisne, a koje su beskorisne. Doktrina nalaže onima koji je proučavaju da se energično bore protiv beskorisnih laži. Samo uz pomoć vježbi ovog tipa, mi možemo postepeno steći kontrolu nad tendencijom da lažemo, koja je duboko ukorijenjena u nama. Stoga se preporučuje da čovjek ne žuri sa svim tim iz nekih “uzvišenih pobuda,” jer će mu svaki pokušaj odmah na početku propasti. Mi živimo u jednom svijetu koji je baziran na lažima i koji se održava uz pomoć laži. ~***~ Vrlo je bitno biti na stalnom oprezu kad se radi o pokušaju laganja samih sebe. To je jedna od naših osobina koje smo stekli još u ranom djetinjstvu i protiv čega se moramo boriti svim sredstvima. Tako postoji jedan naš odnos prema nekim stvarima, koji na prvi pogled može da izgleda nedužno, ili čak da ima pozitivnu prirodu kada se upotrebljava u kojekavim raspravama a njegov nastup se prepoznaje po frazi: ‘da ali…’. Meñutim, ukoliko čovjek to primjenjuje na samog sebe, za svoje vlastito dobro, s ciljem kako bi ublažio neki udarac ili pronašao unutrašnji mir nakon što je zgriješio, odnosno, pokušao da opravda svoje ponašanje i greške, ovaj idiom se tokom vremena kristalizira u nama da bi na kraju stvorio jedan istinski mehanizam za auto-trankvilizaciju (samosmirenje). Tu se radi o jednom istinskom mehanizmu mentalne anestezije koji je baziran na prefinjenim, rafiniranim i zamaskiranim lažima. On u čovjeku sije hipokriziju prema njemu samom. Taj se auto-trankvilajzer, kao i svi drugi moralni puferi, mora uništiti. ~***~ Da se sada vratimo na našu Ličnost i one male ‘Ja,’ koji je sačinjavaju. Već nam je poznato da se ona sastoji od 3 mentalna centra, od koji je svaki podijeljen na 6 sektora. To znači da svaka Ličnost ima 18 različitih ‘organa’ svijesti. Tako, kada kažemo – “Ja,” to se, u stvari, odnosi na jednu mješavinu odreñenog broja malih ‘Ja’. U Ličnosti, svako malo ‘Ja’ ili neka grupa sačinjena od tih malih ‘Ja,’ povremeno stupa na scenu u skladu sa datim okolnostima. Svako malo ‘Ja’ nije ništa drugo do frakcija svijesti Ličnosti. Tako, prostom računicom izmeñu broja centara i sektora, dolazimo do podatka da tu postoji 987 različitih mogućih kombinacija. Sve dok čovjek u sebi ne postigne jednu fuziju tih ‘željeznih parčića,’ ovih 987 mogućih kombinacija centara i njihovih sektora stvaraće isti toliki broj parcijalnih stanja svijesti kod odreñene Ličnosti a svako od njih će podrazumjevati samog sebe kao jedno kompletno ‘Ja’. Ta smjesa malih ‘Ja,’ kao željezni parčići u jednoj zdjeli, nalazi se pod stalnom dominacijom vanjskih sila i dogañanja, te se tako pod tim vanjskim uticajima neprestano i modifikuje na jedan relativno anarhičan način, tako da je teško u stanju da unaprijed odredi neki stabilan i dugoročan plan ili da zamisli i ostvari neki cilj. To neprestano trenje izmeñu željeznih parčića, koje se svakodnevno odvija tokom našeg života, nije dovoljno intenzivno kako bi bilo u stanju da prouzrokuje jednu vatru, koja bi onda dovela do transfiguarcije cjelokupnog bića, - što bi mu onda omogućilo i da nadvlada smrt. 19

[alhemija i “retorte”!] Ono što je posljedica cijelog fenomena ovog trenja, to je neprestano iscrpljivanje čovjeka, koje ga tako troši i vodi u smrt. Sa ezoterične tačke gledišta, - smrt je bankrotstvo. [Ovo bi značilo da čovjek mora zapaliti tu unutrašnju vatru dok ima vremena i dok ima s čim, jer jedino uz pomoć te vatre on može ostvariti unutrašnju fuziju]

Sada ćemo pogledati u kakvom odnosu se nalaze Ličnost i istinsko ‘Ja’, koje je naše suštinsko biće a isto tako i jedan nepristrasan, pravedan, ali i pasivan - sudija.

Slika 1 Krug na lijevoj strani predstavlja ‘Ja’ Ličnosti – mješavinu malih ‘Ja’ – što je u stvari i jedno Ne-Ja. Krug na desnoj strani je istinsko ‘Ja’. Kod ljudi tipa 1, 2 i 3, dominira Ličnost. Ona je ta koja djeluje dok istinsko ‘Ja’, još od vremena ‘Adamovog pada’, mora cijelo vrijeme da snosi konsekvence za njene postupke. Tako Ličnost pokušava da ostvaruje svoje vlastite ciljeve i ponaša se kako joj se sviña, često pri tome kršeći principe i težnje istinskog ‘Ja’. Tako se čovjek često nañe u situaciji da radi nešto što mu “nije po volji” ili što “mrzi”. To je i situacija u kojoj se nalazi svaki čovjek koji živi svoj život u ignorisanju svojih skrivenih potencijala, odnosno, istinskog Života. Takva jedna vrsta vještačke egzistencije može se porediti sa “životom na kredit,” – ona je privremena i završava se smrću. (Iz prašine nastao u prašinu se vratio.) Kakva je svrha jedne takve egzistencije? Što se čovjek više identifikuje sa svojom Ličnošću, utoliko on manje razmišlja o svojoj smrtnosti. Bez obzira što vidi kako sve oko njega umire, on nema nikakav spontani osjećaj svog vlastitog mortaliteta. To je jedna situacija bez izlaza sve dok se čovjek identifikuje sa svojom Ličnošću i relativnom sviješću koja ispunjava težnje i ideale njegove Ličnosti. [Široka su vrata i širok je put što vode u propast (Mat.VII, 13)] Odakle onda dolazi ono – “kao što su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze” (Mat.VII, 14) Odgovor na to pitanje pokušaćemo da nañemo uz pomoć ispitivanja veze izmedu Ličnosti i istinskog ‘Ja’. Ko god hoće da pobjegne iz te vještačke egzistencije, ko god je spoznao 20

Onda život za njega gubi svoj vještački karakter te tako postaje logičan i stvaran. To se postiže stvaranjem jedne stalne i neprekidne veze izmeñu Ličnosti i pasivnog istinskog ‘Ja’. čovjek će ponovo otkriti svoje istinsko ‘Ja’ u svoj svojoj cjelokupnosti i permanentnosti. Znanje i znanje sa praktičnom primjenom koje nam ona omogućava da steknemo predstavlja filozofov kamen starih mistika. 31) – pusti korijen u čovjekovom mentalnom životu. nego kao na jednu potencijalnu mogućnost. dovodi do njenih 21 . on nije više u stanju da podiže nivo svog bića. on može da bude pronalazač. utoliko će Ličnost sve više i više bivati podvrgnuta volji tog ‘sudije’. Ona nam kaže da se biološki. je jedno ezoteričko Znanje. kad se o vanjskom čovjeku radi. situacija mogla kompletno promjeniti: što više to istinsko ‘Ja’. kao . kako bi se uspostavilo njegovo prisustvo na području aktivnosti Ličnosti. Već prije smo naglasili da je istinsko ‘Ja’ pasivne prirode. Tačno je to da na skoro svakom polju čovjek nastavlja da funkcioniše. Onaj ‘tijesan put koji vodi u Život’ pruža nam mogućnost. koja je stvarna. Ličnost toga mora prethodno biti svjesna i unaprijed prihvatiti tu okolnost. Onda bi se vremenom.svu njenu uzaludnost – moraće usredsrediti sve svoje napore u tom pravcu. Tako u mnogim slučajevima sama mogućnost pojave tog ‘Ja’ i njegovo stalno prisustvo u dnevnom životu koje podrazumjeva i gubitak slobodne volje Ličnosti. psihološki i moralni rast i razvoj vanjskog čovjeka zaustavlja na jednom odreñenom nivou. ona čak mora tome da teži. zavisno od jačine našeg truda. sastoji se od činjenice da ta transmutacija zahtjeva od Ličnosti da ustupi svoju dominantnu poziciju istinskom ‘Ja’. pa i da žudi za tim. može na neki način i da doprinosi društvu. meñutim. Sva nada se tu nalazi.zrno sjemenke gorušice (Marko. kojim je sve do tada dominirala Ličnost. Da bi stvar bila još teža. IV. Ona mu se mora pokloniti i potčiniti. Identificirajući se s njim. Kao rezultat toga ubrzo dolazi do procesa degeneracije koji počinje od fizičkog tijela vodeći ga ka njegovom starenju i smrti. kako je to predstavljeno na gornjoj slici. da preokrenemo situaciju u kojoj se nalazimo. Velika poteškoća koja čini taj put ‘uskim’ i bolnim. To novo stanje može se predstaviti na ovaj način: Slika 2 Ta stalna veza koja mora biti uspostavljena izmeñu Ličnosti i istinskog ‘Ja’. To je onda nadalje u stanju da izazove i onu transmutaciju kojoj čovjek teži. ~***~ Ezoterična nauka gleda na čovjeka ne kao na jednu datu činjenicu. pa čak i da se konstruktivno ponaša na višim nivoima svoje budne svijesti – pogotovo u vezi sa svojom profesijom.

a poznato je. To istinsko ‘Ja’ moglo bi se uporediti sa nekim sudijom koji sjedi u sudu ali nikoga ne osuñuje.oštrih reakcija. odnosno. on se smatra – bogatim. ‘ljudske mudrosti’ i ‘božanske mudrosti’. da će – ‘kamila lakše da proñe kroz iglene uši. sve dok ga čovjekova Ličnost sama ne pozove. njihova recipročna pozicija će se postepeno izmijeniti. doći će i do promjena u čovjekovom odnosu prema svojim željama. Meñutim. nego što će bogat čovjek da uñe u carstvo božije’. 22 . Istinsko ‘Ja’ tada postaje apsolutni gospodar. Njegova uloga je pasivna. To nam daje jednu mogućnost. većinom se ne manifestuje nikako. Izvan tri mentalna centra Ličnosti – koje ćemo od sada nazivati – donjim centrima – mi u sebi imamo i dva viša centra. One ne moraju da budu stalne ali mogu da budu opasne jer su bazirane su na jednom arogantnom ponosu Ličnosti koja želi da zadrži ulogu vrhovnog autoriteta. ili .XIX. 24) U pronalasku ovog puta leži i istinsko značenje našeg života. odnosno. Sve dok je on zadovoljan sa samim sobom onakvim kakav on jeste. a Ličnost i ‘Ja’ tijela moraju onda da mu se povinuju. (Mat. Dok je prva vrsta znanja dostupna ‘životinjskom-čovjeku’. koje je apsolutno i neograničeno. ova dva viša centra predstavljaju našu Dušu. koja je aktivna. pogotovo njenom intelektualnom centru. Naš unutrašnji glas nas poziva da iskoristimo ovaj dar. i na koji način. ono je relativno. Takoñe smo rekli da ukoliko uspijemo da uspostavimo jednu vezu ezoteričkog znanja izmeñu Ličnosti i istinskog ‘Ja’. Sada se postavlja pitanje da li je moguće da čovjek dosegne tu ‘božansku mudrost. tj. potencijal kojeg imamo u sebi. ograničeno i nesvjesno da postoji i jedna druga vrsta znanja.’ koja je karakteristična za više ravni postojanja. mi moramo neprestano i neumorno raditi na samima sebi. koja su nezavisna od našeg fizičkog tijela i naše Ličnosti. Tada istinsko ‘Ja’ postaje aktivno.kako se bar možemo približiti tome? ~***~ Vidjeli smo da se istinsko ‘Ja’ veoma rijetko manifestuje u čovjeku. ~***~ U Tradiciji se podrazumjeva da postoje dvije vrste znanja. o kojoj naš trenutni jezik govori u trećem licu. da bi uspjeli. Kada se ovo dogodi. za razliku od uloge Ličnosti. Sada bi trebalo već biti jasno to da prije nego što bi uopšte kročio na tu tijesnu stazu. ~***~ Sada ćemo pogledati kroz koje organe se istinsko 'Ja' ispoljava kod čovjeka i kako neko može da poveća i pojača tu njegovu manifestaciju. Isto tako postoji i razlika izmeñu tzv. U svom zajedničkom skupu. Prvo je ono što je dostupno Ličnosti. počeo se baviti ezoteričnim radom – čovjek-Ličnost mora unaprijed prihvatiti potrebu za prolazak kroz jedno moralno bankrotstvo. drugu vrstu znanja može steći samo ‘duhovni-čovjek’.

Oni stalno kucaju na vrata. kad se ne bi nalazio u stanju kojeg smo upravo opisali. Meñutim. On je često podložan osjećaju inferiornosti iz kojeg se onda raña jedna potreba za kompenzacijom. koja ujedno postaje i njegova motivacija. Dva viša centra rade mnogo brže nego niži centri. Direktne i trenutne posljedice te čovjekove iluzije su ponos. laganje koje je prešlo u naviku. motorni je nešto brži od njega. što istovremeno formira i jednu barijeru koja ponekad dozvoljava samo najrudimentarnijim porukama da proñu kroz nju. oni se nazivaju – očima Duše. uzrokuju opasnu distorziju emocionalnog centra. emocionalni centar je onaj koji se nalazi u najlošijem stanju. iako nam ova dva centra neprestano emituju svoju komunikaciju. On je degenerisan do tačke da je postao instrument za destrukciju našeg bića. a isto tako i montorni. Tako se on već toliko izdeformisao. Tako on sada radi relativno sporo kao i motorni centar.Dok su donji centri kod vanjskog čovjeka nepotpuno razvijeni. Intelektualni centar je najsporiji od njih i ima prirodnu tendenciju da drijema. ovakvi kakvi jesmo. mi trenutno možemo primjetiti samo jedan zanemarljiv dio njihove komunikacije. najsporiji je intelektualni. ~***~ Jedan od razloga zašto ne možemo ostvariti komunikaciju sa našim višim centrima je taj što su naši donji centri prilično deformisani. kako smo već rekli. a na nama je da li ćemo čuti taj glas i otvoriti im. pribjegavajući kritikovanju svega i svačega a često se i odavajući uživanju u negativnim emocijama. U ovoj našoj civilizaciji on nikada nema priliku da dobije neku racionalnu edukaciju. To je bitno zato što taj centar igra veoma važnu ulogu u našim mentalnim aktivnostima i mi ga moramo koristiti kako bi ostvarili svoje ezoteričke ciljeve. Oni različito djeluju. ovi viši centri su perfektni i rade sa punim kapacitetom. a emocionalni bi trebao biti najbrži od njih. da ga je sada teško prepoznati. 23 . doveo na jedan viši nivo obrazovanja i funkcionisanja. egocentričnost i egoizam. od koje niko nije pošteñen. Društvene norme kojima je neprestano izložen. Stoga su odreñene ezoteričke vježbe veoma bitne kako bi se ovaj centar. Od donjih centara. Njegovo formiranje i razvoj prepušteno je stihiji ili slučajnim okolnostima. Motorni centar je jedini od donjih centara koji funkcioniše skoro normalno. Na sljedećoj slici je predstavljen šematski prikaz čovjeka kada se on nalazi u svom kompletnom obliku: Slika 3 Viši emocionalni centar se nalazi na nivou srca a viši intelektualni na nivou glave. Razlog za to je taj što čovjek ne vidi u sebi ništa drugo do svoju Ličnost. pogotovo laganje samoga sebe i opšta hipokrizija u društvu. U Tradiciji. Od nižih centara.

on ostaje zarobljen unutar granica ‘matriksa’. Uspostavljanje veze sa višim intelektualnim centrom istovremeno nas dovodi i do nivoa Svijesti – što nam onda omogućava participaciju u univerzalnom ‘Ja’. koliko god ona bila racionalna i pozitivna. utoliko prije će on postići svoj normalni ritam.Drugi razlog što ne možemo registrovati poruke koje nam dolaze od viših centara je taj što naši niži cenri ne samo što nisu dovoljno razvijeni. kao i sve sektore iz kojih se oni sastoje. jer mu ona ne može omogućiti prelaz na viši nivo svijesti. Sa ezoterične tačke gledišta ona ima svoju vrijednost koja će nam biti od velike pomoći kada se u nama počne formirati Individualnost. Bez obzira na nivo inteligencije koju vanjski čovjek ostvari. To znači da bi čovjek trebao da posveti pažnju izgradnji Ličnosti u smislu ekvilibriranja i regulisanja rada tri niža centra. mi moramo da počnemo od samog početka. pa nas odatle i intelektualna kultura koja je baza našeg obrazovanja ne može dovesti do viših nivoa svijesti. što je osnovni razlog zašto moramo posvetiti veliku pažnju kultivaciji našeg emotivnog života. od posvećivanja jedne veće pažnje našem srcu i rafiniranju našeg emotivnog života. Uz pomoć samo-posmatranja (introspekcije) mi moramo raspoznati svaki od tih centara. To je upravo ono što je preduslov za ostvarenje kontakta izmeñu nižeg emocionalnog centra i višeg emocionalnog centra. nego nisu ni ekvilibrirani. Znači. 24 . Što nam više uspije da pročistimo i razvijemo naš niži emocionalni centar. Slika 4 Ostvarenje veze sa višim emotivnim centrom istovremeno podrazumjeva i ostvarenje nivoa svijesti istinskog i individualnog ‘Ja’. Meñutim. Života. odnosno. Ta veza će se formirati postepeno počinjući od nižeg emocionalnog centra. što znači. onda bi nam to trebalo omogućiti ostvarenje jedne permanentne veze sa višim centrima. To je ujedno i ono što dominira u ezoteričnom učenju. ne može dovesti na jedan viši nivo postojanja. To je ujedno i poslednji stepen moguće evolucije čovjeka u zemaljskim uslovima. uključujući njihove pozitivne i negativne dijelove. Bijeg iz ‘matriksa’ je jedino moguć uz pomoć srca. To bi istovremeno značilo i da ne postoji nikakva veza nižeg intelektualnog sa višim intelektualnim centrom. Kasnije se preko višeg emocionalnog centra uspostavlja kontakt sa višim intelektualnim centrom. to ni u kom slučaju ne znači da je ona i beskorisna. naši viši centri su dvije božanske iskre: jedna proizilazi iz druge: viši emotivni centar – ‘iskra Sina’ – a viši intelektualni centar – ‘iskra Oca’ u njegovom konsupstancijalnom aspektu – ‘Svetog Duha’. Meñutim. iako nas čista intelektualna kultura. Ukoliko nam poñe za rukom da tako dovedemo u ravnotežu naše niže centre.

te tako uspostavlja i jednu svjesnu organsku vezu s njim. ‘drvom života’.‘Svijet’). sve dok se ne riješi svojih emocija’. te se oslonio na niže centre. Tu se prezentiraju i odreñene tehnike uz pomoć kojih on može suzbiti svoje emocije. mi posjedujemo u sebi u embrioničnom ili odraslom stanju – sve elemente od kojih je ovaj Univerzum sačinjen (u Tradiciji se za Univerzum koristi pojam . Postepenim ovladavanjem i preuzimanjem kontrole nad svojom Ličnošću.Kada bi se sažeo smisao puta kojim moramo da proñemo od našeg roñenja pa do vrha ezoterike. koje stalno prelazi iz jednog oblika u drugi. Postoje četiri nivoa ‘Ja’ koji odgovaraju četiri nivoa bića i svijesti. novi oblik. čovjek uz pomoć tog kompleksnog instrumenta uspijeva da Spozna Univerzum. uključujući i sve njegove dijelove. Lišavanje od emocija može da bude pogubno po čovjeka. Gabrijel Derjavin definiše ovu evoluciju uz pomoć formule: ‘Ja sam crv. Moramo imati na umu da je “Adamovim padom” duhovni-čovjek postao životinjski čovjek. odnosno. Navodno. Bez obzira na to. da napreduje. [Platon: “Slično može da bude shvaćeno samo od strane sličnog.ništa drugo. On se time može pretvoriti samo u robota/materiju. a da pri tome ne uništava svoje prethodne forme. Ja sam Kralj.‘čovjek ne može da bude uspješan tj. čovjekove emocije su od odlučnog značaja u njegovoj evoluciji. Stoga nije nikakvo čudo što se u poslednje vrijeme pojavljuju mnoge ‘metafizičke škole’ i ‘gurui’ koji promovišu ideju kako su emocije kočnica u čovjekovom napretku. onda bi to mogli da zamislimo kao evoluciju ‘Ja’. Ja sam Bog. sa samom Ličnošću i njena tri centra. sa kojim se mi cijelo vrijeme identificiramo i od kojeg se moramo odvojiti uz dosta muke. Već smo rekli da se tu radi o jednom organizmu koji predstavlja “Ne-Ja”. Ti elementi su predstavljeni odgovarajućim dijelovima naše Ličnosti. Ja sam rob. .] ~***~ Sada se postavlja pitanje kakav je uopšte značaj i kakva je svrha evolucije Ličnosti.’ ~***~ [Znači. tj. onaj koji se potrudi uspjeće 25 . na ‘drvo znanja o dobru i zlu’.”] To je objektivan značaj i mjesto Ličnosti u evoluciji ‘Ja’: uz pomoć jedne vrste svjesne identifikacije koja je opet plod odreñenih vježbi i koncentracije. i . koji je izgubio kontakt sa svojim višim centrima.

što znači. tj. često i jedna protiv druge. On je stalno podstican s njihove strane na način na koji one djeluju u odreñenom momentu. primjetićemo kako su ove sile usmjerene u svim pravcima. Oni se nazivaju ‘A’ uticajima [uticaji ‘matriksa’]. Zakon Slučajnosti. Kada malo bolje pogledamo taj dijagram. To znači da je njihov cijeli sustav. Taj postupak će mu obezbjediti mogućnost da stekne moć. koja mu onda može omogućiti da evoluira. njihov pojedinačni efekat je realan tako da ih vanjski čovjek prihvata kao stvarne. tako je čovjek najviše izložen dejstvu onih sila koje su u njegovoj neposrednoj okolini. čija je glavna karakteristika odbacivanje vjere u Ličnost. kao jedne permanentne vrijednosti. uz pomoć njegove Ličnosti. koji predstavlja prvu stepenicu ka prilazu istinskom ‘Ja’. Kao i sa svakom energijom radijativne prirode. koji je lociran izvan opštih životnih zakona. prva stepenica je obuhvaćena pojmom egzoterika. u suštini. ~***~ Sada ćemo pokušati objasniti kako čovjek može na jedan praktičan način doseći ezoteriku. Cijeli ovaj skup ‘A’ uticaja obrazuje i tzv. Ono što ovdje primjećujemo to je da su oni ravnomjerno rasporeñeni po cijeloj površini kruga života. efekat ovih sila obrnuto je proporcionalan sa kvadratom rastojanja. U širem smislu riječi ovaj pojam je proširen tako da u sebe uključuje još dvije stepenice koje omogućavaju pristup tom području. jedna sila bi svojim dejstvom potirala dejstvo druge. Vanjski čovjek proživi cijeli svoj život upravljan dejstvom ovih sila. ~***~ Pod ezoterikom se podrazumjevaju svi fakti i akti koji su pristupačni našim višim centrima. Bijeli krug predstavlja ezoterički Centar. uz pomoć unutrašnjeg ‘Ne-Ja’. te se tako on stalno vrti u krug. području svijesti istinskog ‘Ja’ i području same Svijesti. meñutim. iluzorne prirode. tako kada bi ih ostavili same. 26 . Ovaj problem se u Tradiciji predstavlja sljedećim dijagramom (to je ujedno i dijagram koji se u ezoterici smatra najvažnijim): Slika 5 Crne strelice predstavljaju uticaje stvorene u životu od strane samog života. i mezoterika. te bi tako krajnji ishod njihovog djelovanja bio jednak nuli. kome je čovjek podložan.u Spoznaji vanjskog ‘Ne-ja’.

Magnetni centar će ih odbijati. u smislu u kome to ovaj svijet pod tim podrazumjeva. u nastavku. kasnije pravilno i razvije. u svakom slučaju. Ti uticaji su ubačeni životni metež i oni potiću iz ezoteričnog centra. posjeduje ‘D’ uticaje. ovisno o intenzitetu i rezultirajućim efektima sila kojima je izložen. koji se u čovjeku stvori. Ponekad to odbijanje ‘crnih strelica’ može biti i veoma žestoko i beskompromisno. Taj magnetni centar je predstavljen na dijagramu u smislu onih bijelih područja u krugovima koji prestavljaju (vanjskog) čovjeka. koji je u svemu ovome izolovan. pa time i provocira mnoge sukobe u čovjeku i oko njega. on će se pojaviti iz nje sa uvjerenjem da su ‘B’ uticaji ništa drugo do jedna iluzija. te će ga tako dovesti do jednog čovjeka koji ima ‘C’ uticaje. Ako se taj magnetni centar. meñutim. ukoliko je taj njegov trud za skupljanjem i upijanjem ‘B’ uticaja stalan i dovoljno jak. ukoliko on izañe iz te bitke kao pobjednik. Posto ‘A’ uticaji meñusobno neutrališu jedni druge. Tako. Tako se i prašina vraća prašini. koje su stalno aktivne. koji će biti njegova veza sa Ezoteričkim Centrom ‘E’. koji će dugo vremena ispoljavati na njemu to svoje dejstvo. onda će on završiti svoj život tamo gdje ga je i počeo. taj magnetni centar krši. one obrazuju jednu vrstu magnetnog polja. malo po malo. ‘briljantnu karijeru’. onda će njegov magnetni centar da se konsoliduje i ojača. Meñutim. čovjek često može u svom životu napraviti i tzv. prevazilazi ili potire zakone vanjskog života. i koji posjeduje jedan jači magnetni centar. zahvaljujući efektima uticaja lanca ‘B’-‘C’-‘D’-‘E’. Odatle. Tu se radi o jednom mehaničkom životu pod uticajem Zakona Slučajnosti. Poprečne linije simboliziraju nehomogenost prirode vanjskog čovjeka. Sa ezoteričke tačke gledišta. Tako. jedina realnost je ona koja se predstavlja ‘A’ uticajima. nastaviti da živi izložen dejstvu ‘A’ uticaja. ukoliko on razvije ukus za njihovo skupljanje i upijanje. ove strelice su sve upravljene u istom pravcu. U svom životu svako biće je izloženo jednoj vrsti iskušenja. takva jedna situacija je mnogo lošija od one u kojoj je on bio kada je tek počeo da razlikuje ‘A’ i ‘B’ uticaje. poslednji čovjek koji je u vezi s nekim drugim. Ukoliko čovjek provede cijeli svoj život bez razlikovanja ‘A’ uticaja od ‘B’ uticaja i njihovog razlučivanja. Uopšteno govoreći. on će zauzeti svoj vlastiti oblik i počeće da ispoljava odreñeno dejstvo na posljedice koje su nastale djelovanjem ‘A’ strelica. S obzirom da su stvorene izvan života. njegova mješovita unutrašnja priroda će polako započeti sa jednim procesom evolucije. unutar njega će doći do formiranja jednog magnetnog centra. ukoliko on stalno stremi tome da ih što bolje asimilira. Mali krugovi osjenčeni poprečnim linijama predstavljaju čovjeka. Ukoliko čovjek izgubi tu bitku. koji su jači od onih koje on ima. ‘B’ uticaji su ti koji sačinjavaju jedinu stvarnost. 27 .Bijele strelice predstavljaju uticaje koje zovemo – ‘B’ uticaji. Ukoliko mu poñe za rukom da razluči ‘B’ uticaje. Tako čovjek na kraju završava tu svoju karijeru i svoj život a da nije naučio niti spoznao ništa od (obektive) Realnosti. Tada se onaj magnetni centar koji on stvorio u sebi polako re-apsorbuje i gubi. taj čovjek u svom životu neće više biti izolovan. Meñutim. U svom zajedničkom skupu. On će.

i koji nemaju nikavu direktnu ili indirektnu vezu sa ezoteričkim Centrom. Način na koji te mehaničke veze funkcionišu je upravo i razlog zašto je sve u čovjeku pomješano. Kakvu garanciju čovjek može imati da neće samog sebe zavarati i naći se u pomenutoj situaciji? Odgovor je jednostavan: čistoću magnetnog centra on mora skrupulozno održavati od početka pa sve do kraja svoje evolucije. svaka akcija ili pokret jednog od njih povlači odreñene odgovore u ostala dva centra. [Ovo podrazumjeva da se ‘A’ uticaji mogu i “maskirati” kao ‘B’ uticaji. U skladu sa stepenom svog razvoja. čovjek nije u stanju da ima bar jednu istinski čistu misao. Kakve se to promjene dogañaju u mentalnom organizmu kojeg smo nazvali Ličnost. Mehaničke veze izmeñu nižih centara predstavljene su na sljedećem dijagramu: 28 . Ukoliko on to uspije da ostvari prije svoje smrti. Ovdje moramo napomenuti da nije rijedak slučaj da se čovjek cijelo vrijeme zavarava vjerujući da apsorbuje i reaguje na ‘B’ uticaje. taj čovjek će izbjeći dominaciji Zakona Slučajnosti i ući će u domen Svijesti. kao rezultat pojave i rasta magnetnog centra unutar nas? Generalno se može reći da će on pomoći u razvoju i perfekciji naših nižih centara.njegov magnetni centar će se razviti. sve dok je mentalni život čovjeka baziran na tim raznoraznim kombinacijama i procesima koji se odigravaju u nižim centrima. To na drugoj strani može da ima i odreñene reperkusije na njegove odnose sa onima oko njega. onda on može da kaže da nije živjeo uzalud. Zbog svega toga. koji kao i neke od onih crnih strelica slučajno idu u istom pravcu i paralelno sa ‘B’ uticajima. koji su sami sebe na isti način zavarali ili zavaravaju druge. Taj fenomen zajedno sa nedovoljnim razvojnim stadijumom ovih centara kao i sa raznim poremećenim odnosima izmeñu njih. čisto osjećanje ili da donese neku definitivnu odluku. što će onda imati snažan uticaj na čovjekov život. čovjek ih ipak ne može ignorisati. Vidjeli smo da se niži centri zajedno sa svim svojim sektorima nalaze u stalnoj meñusobnoj zavisnosti jedan od drugog. dok on u suštini apsorbuje ‘A’ uticaje. ujedno je i razlog za sve one sumnjičavosti i untrašnju borbu u kojoj se čovjek svakodnevno nalazi.] Tako će to dovesti čovjeka u kontakt sa ljudima koji imaju magnetne centre iste prirode kao i on. Kao rezultat toga. Iako ti odgovori drugih centara nemaju nikada istu snagu kretanja kao centar iz kojeg je odreñena akcija potekla. Pod njegovim uticajem odnos izmeñu nižih centara će biti radikalno modificiran.

Meñutim. pogotovo ona izmeñu intelektualnog i emotivnog centra. te tako čovjek postaje nemoralan. 9 – 10)] 29 . Pojava magnetnog centra može da prouzrokuje duboke promjene u mentalnom organizmu. koja vremenom postaje sve više i više izražajna.koje nisu više mehaničke. Razne promjene kod ovih veza mogu da proizvedu cijelu jednu seriju psiholoških fenomena. Kod takvih individua onda dolazi do gubitka svakog osjećaja moralnosti (kao i ‘savjesti’). već odavno je poznato da ezoterična nauka u svojim podučavanjima ide mnogo dalje od jednostavnog pružanja informacija. Radi se o jednom dugotrajnom procesu neprestane borbe. . ponekad će se on osjećati shrvanim pod teretom izazova i problema kojima će biti zasut za vrijeme te svoje potrage. ne smijemo se zavaravati da jedno ovakvo stanje nastaje preko noći. svaki od ovih centara će biti u stanju da radi nezavisno i pod kontrolom magnetnog centra. Od te tačke. činiće mu se da ga sve ovo gura van granica njegovih sposobnosti. [Svucite starog čovjeka s djelima njegovijem i obucite novoga… (Pavle. .sa ostala tri centra (pogledaj dijagram). III. koji osigurava njihovu koordinaciju. Njen cilj nije ništa drugo do transformacija upravo onog bića koji je proučava. sa jednom serijom uspona i padova.Slika 6 Kod vanjskog čovjeka ove veze su uglavno dovoljno čvrste da funkcionišu tokom cijelog njegovog životnog vijeka. taj centar uspostavlja direktne veze. Slika 7 Kada se ove nove veze dovoljno konsoliduju. Kološanima. To na kraju može da dovede do njihovog pucanja. Nakon toga čovjek ponovo ostvaruje sposobnost da ima čiste misli i čista osjećanja. onaj koji traži Put. one zamjenjuju stare. Tako prestajemo da budemo žrtve naših impulsivnih akcija i reakcija a naše reakcije na vanjske uticaje raznovrsne prirode. koje se na kraju gube. nego svjesne prirode. ne više izvitoperena usljed njihove meñusobne mehaničke zavisnosti. zapadaće u krizu i obeshrabrenje. što se često ispoljava u vidu jedne hipokrizije. Uostalom. što se ovog života tiče. postaju sve više i više reflektivnije i svjesnije. mada se u nekim slučajevima u modernom životu dešava i to da neke od njih zakržljaju ili puknu. više nego jednom. Nakon ostvarenja odreñenog stepena rasta. Više nego jednom.

te od ljudi zahtjevaju poniznost prema “bogu”. drugim riječima. S obzirom da su one nepostojane. . Ezoterično učenje pokazuje put prema stalnom. Ona to mora učiniti unaprijed. koja bi se mogla predstaviti ovako: Iluzija. oklijeva te tako i pati. na njegov račun. one su i iluzorne. To je uloga poniznosti.U svakom slučaju. a to je ponos. jednim aktom vjere i nade a da istovremeno ne zna tačno. ili tačnije. Odatle možemo da razumijemo značenje i one stare maksime: “’bog’ zazire od ponositih a milosrdan je prema poniznim. Tako smo mi pozvani da “imamo jedno povjerenje u ‘boga’”. Ukoliko ignorišemo veze izmeñu centara. koja se ponaša na osnovu maksime: ‘Ovo je moje. od Ličnosti se traži da ona bude i ponizna. cijeli univerzum se trese od smijeha kad čuje da neko rezonuje na ovakav način. ponos je afirmacija svog preimućstva. koje ga vuće prema ambisu. to će mu onda potvrditi kako je on bio u pravu. To je ono kako stvari stoje. sve one vrijednosti kojima ona normalno teži su samo privremene: one su joj samo posuñene. kao i ostalim autoritetima ovdje na zemlji. Ličnost koja normalno upravlja čovjekom. [Navodno. on mora razlučiti te uticaje. Ezoterika nudi čovjeku čisto zlato. čovjekova Ličnost je ta od koje se očekuje da bude. s tačke gledišta Ličnosti. od strane Ličnosti. ezoterički zakon je nedvosmislen – “bog” kaže: ‘ja stojim na vratima i kucam’.” Znači. u odnosu na istinsko ‘Ja’.] U ezoteričkom smislu. mora pokloniti i prihvatiti superiornost istinskog ‘Ja’. Ako on uspije u životu. Meñutim. Nemoguće je dosegnuti Istinito putem laži i hipokritičnih igara. dok je u suštini. religije su izvitoperile ovaj koncept. Da bi se ono dostiglo. na neki način. [U odreñenom smislu. zajedno sa ‘Ja’ tijela. koja misli da je realnost. jednom izdvojenom i svemoćnom entitetu. i zahtijeva sve. mora se savladati jedna velika prepreka. Kod vanjskog čovjeka takav jedan stav je sasvim prirodan. zauzvrat. sada ćemo ispitati pojam onoga što je suprotno od poniznosti. što znači da je svaki čovjek stalno izložen pritisku koji dolazi iz ezoteričnog Centra u obliku ‘B’ uticaja. koja je sine non qua uslov za bilo kakav praktičan ezoterički rad. gledajući odozdo. U svakom slučaju. koji on smatra pravim. ponizna u odnosu na njegovo istinsko ‘Ja’. uplašen da će biti prevaren. mora da se pokori istinskom ‘Ja’ i da mu pruži utočište. savladavajući svoju ponosnu prirodu. stvari se mogu vidjeti u sasvim drugačijem svjetlu. Ličnost vanjskog čovjeka je smrtna.gdje će to sve da vodi. čovjekova kompletna struktura izgleda ovako: 30 . ona takoñe. Da bi se to ostvarilo.koje on nije u stanju da prepozna – u zamjenu za njegov lažni novac. Sile Iluzije dejstvuju kod čovjeka najviše uz pomoć seksualnog centra. Čovjek mora da plati sve. Naravno. onda se Ličnost. . Čovjek. Meñutim. kad ezoterična nauka nudi sve. smatra realnost iluzijom. od čovjeka se traži da odvoji svoje srce od nepostojanog.] Gledajući odozgo. jer u ovom slučaju mi tražimo da stvarno jesmo a ne da se samo čini da jesmo. čovjek mora da otvori vrata svojim vlastitim trudom. U skladu s tim. i to je tako’.

S tim u vezi. meñu kojima možemo pomenuti zabunu izmeñu nerealnog i Realnog (neistinskog i Istinskog). zadavajući svakome od njih odgovarajuću ulogu i održavajući ih u ravoteži (ekvilibracija). identifikujući se. postaje čovjek 4. Kroz cijeli ovaj proces svoje evolucije čovjek ima zadatak da obraća pažnju na modalitet funkcionisanja svakog od ova tri centra. cijelo to vrijeme. sa višim emotivnim centrom. Tako onaj koji je bio čovjek tipa 1. Tako se magnetni centar odgaja na najoptimalniji način. Slika 9 Kada se jedna takva unija ostvari. i nije podijeljen na sektore. Kada magnetni centar oformi svoju strukturu. nema svoj negativni dio. Kako se odvija taj pravilan rast magnetnog centra.Slika 8 Seksualni centar je analogan višim centrima: on je nedjeljiv. što duže ‘Ja’ Ličnosti boravi u magnetnom centru i identificira se s njim. To prouzrokuje nastanak negativnih fenomena. onda će se ‘Ja’ Ličnosti sve češće pomijerati i boraviti u magnetnom centru. kao i mnoge manifestacije beskompromisnosti. magnetni centar se jednom za uvijek identifikuje sa višim emotivnim centrom. Kada su sva tri niža centra potpuno razvijena i ekvilibrirana. Meñutim. kojeg on (viši emotivni centar) na kraju apsorbuje. Ukoliko se odupremo ovim iskušenjima. utoliko će taj centar i brže rasti. Od tog momenta će niži emotivni centar zajedno sa magnetnim centrom formirati jedan integralni dio višeg emotivnog centra. on onda postaje neprikosnoven autoritet nad sva tri centra Ličnosti. niži intelektualni centar ili niži emotivni centar – ili oba zajedno – mogu uzurpirati dio njegove energije. vukući zajedno sa sobom niži emotivni centar. postaje čovjek 5. 31 . tako on postepeno apsorbuje u sebe niži emotivni centar. 2 ili 3. onaj koji je uradio taj posao na samom sebi.

i uz pomoć jednog provizornog ‘Ja’ Ličnosti.mora da prizna postojanje tri niža centra. 2 i 3. Čovjek 7 – konsoliduje stečene rezultate    Ta konsolidacija se postiže sublimacijom seksa. . koji se nazivaju vanjski ljudi. Čovjek 5 . koja se slobodno kreće kroz tri niža centra. Čovjek 6 – razvija svoje novostečene sposobnosti do krajnjih granica.Nasuprot ljudima tipa 1. 8. 2. ~***~ Ljudi tipa 1. vještački egzistiraju pokretani energijom iz seksualnog centra. lišeno logike i koje se stalno mijenja. da im omogući rast i razvoj do krajnjih mogućih granica. nakon čega. moramo imati na umu da će sada ista ta slika. apsorbovao je u sebe niži emotivni centar.istinski tragalac postane unutarnji čovjek: 5. 6 i 7 su unutarnji ljudi.stiče nove sposobnosti i moći. sve što mu preostaje to je da učvrsti tu vezu i njene rezultate. ljudi 5. izgledati ovako: Slika 10 To je šematski prikaz čovjeka koji je postao kompletan i besmrtan. sada smješten u centru ovog dijagrama. Viši emotivni centar. gledajući iz drugačijeg ugla. čovjek 5 postaje čovjek 6. koje je nestabilno. Ta konsolidacija ujedno predstavlja i poslednju fazu ezoteričke evolucije. i 3. Kada uspostavi vezu izmeñu višeg emotivnog i višeg intelektualnog centra. Zadaci koji se trebaju ostvariti u svakoj fazi evolucije mogu se predstaviti ovako:  Čovjek 4 . pa 6 i na kraju 7: 32 . kompletnog čovjeka. i da reguliše njihov rad. Ta situacija se kompletno mijenja kad – uspješnim prolaskom kroz prvu fazu čovjeka 4. Kad uzmemo u obzir sliku br.

~***~ Kakvo onda značenje ima čovjekov život u ovom kosmosu. Isto tako. bili naši organi. on se oslobaña uz pomoć sticanja istinske -----------------------------------. on postaje stalno svjestan svog ---. a to je ujedno i nagrada za sav trud koji je svjesno uložen od strane tragaoca. kada bi i mi bili dovoljno velikih dimenzija. meñutim. Ovdje se samo radi o efektima Principa Relativiteta. Kada bi mogli vidjeti svoje tijelo iznutra. on nam se čini ogromnim. pravilan tretman i trening.Volje ‘Ja’ – Svijest – Volja obrazuju trostruko dostignuće ezoteričnog učenja. gustina cijelog njegovog sistema analogna je gustini našeg tijela. te tako i biti iniciran u ‘božansku mudrost’. počne da zanemaruje svoju Ličnost ili tijelo. Ukoliko mu poklonimo dovoljnu pažnju i njegu. [Napomena: bitno je da se pojam poniznosti ‘koja se traži od tragaoca’.Svijest Postajući čovjek 7. on stiće stalnu --------------------------. čovjek može prevazići posljedice ‘Adamovog pada’ i postati duhovni čovjek. Nasuprot tome. jedan živi organizam. odnosno. U istom kontekstu. iz perspektive jednog mikro-organizma. u stvari. sa ezoteričke tačke gledišta on se smatra jednim integralnim dijelom. kako majke Zemlje. onda bi nam se ono činilo kao zvjezdano nebo puno galaksija koje bi. na ovaj Univerzum. te da tako čovjek ode u drugu krajnost. Uz pomoć ovakve evolucije. Tradicija preporučuje da čovjek tretira svoju Ličnost i tijelo isto kao što bi i dobar konjušar tretirao jednog konja. zajedno sa svim onim što je u njemu. tako i Univerzuma. odnosno. kavog ga mi znamo? Čovjekov život ima dvije svrhe: 33 . Bitno je da čovjek vrednuje nešto onoliko koliko to nešto stvarno zaslužuje. onda bi vidjeli ovaj univerzum kao jedno tijelo. Gledajući svemir iz naše perspektive.- Postajući čovjek 5. pogrešno ne shvati.istinskog ‘Ja’ Postajući čovjek 6. tako da se čovjek u Univerzumu može porediti sa jednim mikro-organizmom u čovjekovom tijelu. gleda se kao na jedan živi organizam.] Univerzum Bez obzira sto današnji čovjek sve više i više ima tendenciju da odvaja sebe od prirode. taj konj će biti u stanju da nas daleko odnese.

koji ga drži na svom mjestu. Poznato nam je da organizam može da pretrpi bez većih posljedica prestanak funkcije odreñenog broja ćelija. Tako taj zakon osigurava zdravlje cijelog organizma. tako da nestanak odreñenog broja ćelija može relativno lako promaći njegovoj pažnji. Tu čovjek može dati maha svim svojim fantazijama i ambicijama a da sve to nema nikakvih štetnih posljedica na funkcionalnost ‘organa’ kao cjeline.nagon za 34 . odrade svoj posao i da posvete svoj život ispunjenju zadatka koji im je dat. drugi faktor je lanac: seksualni instinkt . Kao ćelija čovječanstva. čovjek se nalazi pod uticajem Generalnog Zakona. što bi nadalje dovelo do poremećaja na nivou cijelog organizma. postoje i dva zakona koji tu vladaju a to su Generalni (ili Opšti) Zakon i Zakon Izuzetka. U skladu s tim. Generalni Zakon osigurava da organ. dok joj drugi omogućava odreñenu slobodu. te dozvoljava čovjeku nešto slobodnog kretanja u okviru zadatih granica. ako to drastično ne narušava rad cijelog organa. možemo se poslužiti sljedećim primjerom: Uloga čovjeka u Univerzumu slična je ulozi jedne ćelije u čovjekovom tijelu. Prvi zakon drži ćeliju na svom mjestu. čiji je ćelija dio. onda ni taj organ ne bi bio u stanju da funkcioniše. U svemu tome. pa odatle potreba da se radi kako bi se obezbjedio fizički opstanak. te igra i veoma važnu ulogu u ekonomiji sunčevog sistema. Taj zakon nalaže ćelijama da ostanu na svom mjestu. on može da ima i sprovodi u djelo svoje vlastite ciljeve Kako bi se ovo razumjelo. ulaze u domen u kojem vlada Zakon Izuzetka. Mada za razliku od ćelija koje vjerovatno nesvjesno izmiču ispunjenju svojih obaveza. Kao jedna ćelija tog organa. ćelije koje sačinjavaju taj organ moraju tokom svog života da odigraju ulogu koja im je data. Ovaj zakon ima i odreñen stepen tolerancije. Generalni Zakon nadgleda funkcionalnost odreñenih organa u svoj cjelini. Unutar tih granica. nesmetano obavlja svoju funkciju. Neki od elemenata koji čine Generalni Zakon su: glad. Tako se simbolično može reći da one ćelije koje uspiju da umaknu. Iz toga se podrazumjeva da ukoliko taj zakon ne bi držao odreñene ćelije unutar granica organa kome pripadaju i ukoliko se one ne bi povinovale izvršenju svojih zadataka. Organi u većini slučajeva mogu da kompenziraju manje poremećaje nastale usljed ‘nefunkcionalnosti’ odreñenog broja ćelija. Svaka ćelija predstavlja dio nekog organa koji je opet dio grupe organa koji omogućavaju obavljanje odreñenih funkcija organizma kao jedne cjeline. pa čak i kad se neki dijelovi njegovih organa ili neki organi potpuno odstrane.- kao elemenat univerzalnog organizma on služi ispunjenju njegovih ciljeva kao jedna izolovana individua. mada se nekome on može subjektivno činiti i veoma velikim. čovjek čini dio organskog života na Zemlji. Taj život u svojoj cijelosti predstavlja jedan veoma osjetljiv organ naše planete. prostor koji je čovjeku ostavljen za kretanje je objektivno gledajući veoma mali. kod čovjeka se sve ovo dogaña na jedan drugačiji način.

on može proživjeti svoj život bez većih posljedica nastalih djelovanjem Generalnog Zakona na njega. Njegovo dejstvo na moralnom planu čovjek je još od pamtivjeka sklon da interpretira kao jednu personifikaciju poznatu kao: ðavo. ukoliko i oni ne idu istim putem: to dejstvo se onda ispoljava na moralnom području. bar na individualnom nivou. Tu nalazimo opise mnogih veoma sofisticiranih i podmuklih načina kojima se ðavo služi kako bi se crne ovce obeshrabrile i odagnale svaku pomisao na promjenu uslova igre ili bijeg iz tora. prijetnje tipa: “ekser koji najviše strči.razmnožavanje . Tu se podrazumjeva cijela jedna pletora karijera u svim granama društvenih aktivnosti. X. Ezoterička maksima objašnjava ovo na sljedeći način: tjelesna ljubav je potrebna za opšte dobro. Generalni Zakon onda djeluje na njega simultano. na nekoliko nivoa: fizičkom. Nakon toga. Ukoliko se čovjek čvrsto usmjeri prema ostvarenju svog cilja. On se tada direktno suprotstavlja djelovanju tog Zakona i svih njegovih derivata na njega. ovaj zakon ce početi da djeluje na njega indirektno. te stoga čovjek nema čega da se boji. u većini slučajeva preko njegovih bližnjih. . nagovaranje da se ponaša kao i svi drugi i ispunjava svoje obaveze. Stvar je potpuno drugačija ukoliko on pokuša da prevaziñe granice koje je ovaj Zakon uspostavio. on će uspješno da prebrodi sve prepreke koje će mu se ispostaviti na putu. personalizirani moralni aspekt Generalnog Zakona. U Tradiciji (Doktrini) demonologija zauzima jedno značajno mjesto. najčešće u obliku iskušenja. Treću grupu faktora koji su ovdje u pitanju čini. Ovdje moramo imati na umu da su oba ova zakona božanske prirode. prvi je koji biva udaren čekićem”…itd. često u emocionalnom obliku. čovjek i dalje služi cjelini. zabrinutost za njegovo mentalno stanje. mnogi će se susresti i sa ovim aspektom otpora. koji je kako smo već rekli. Izborom da živi na području djelovanja Zakona Izuzetka. on je često izložen raznim ispitima. odnosno. čovjek se direktno suprotstavlja Generalnom Zakonu. bogatsvo. mentalnom i moralnom. Onaj prostor koji je čovjeku ostavljen od strane Generalnog Zakona. samo na jedan drugačiji i neuporedivo efikasniji način. zajedno sa svim svojim mnogobrojnim varijantama. Tako će on dokazati da ima dovoljnu snagu da se otrgne autoritetu Generalnog Zakona. Njega se čak poziva da ga zbaci. koji u ovom slučaju podrazumjeva spasenje i slobodu. apelima na njegovu sentimentalnost i najviša osjećanja. 36)] 35 . ljubav.roditeljska pažnja i ljubav prema djeci. može se ukratko predstaviti pojmom – buržujske sreće. Ono što se mora razumjeti je to da kad preñe u domen Zakona Izuzetka. Sve dok čovjek prihvata princip finalne anihilacije svoje Ličnosti bez pomisli na pružanje otpora. porodica.strah. za vrijeme te svoje borbe protiv prvog zakona. priznanja itd. Tako.’ (Mateja. Upravo kad počnu sticati prve rezultate svog ezoteričnog rada. Čovjekovo spasenje će onda zavisiti od njegove pobjede nad ðavolom. [To je situacija kad počinje da važi ono: ‘I neprijatelji čovjeku postaće domašnji njegovi.

Tragaoc traži promjenu svog stanja: da bi prevazišao Smrt i ostvario Spasenje. . krenuće onom ‘uskom stazom…’] ~***~ Univerzum je stvoren u Prostoru. [Jer ako živite po tijelu. Sve što postoji u Kreaciji. može se analizirati i proučavati na bazi ova tri principa. Rimljanima VIII. bilo da se radi o bićima.ezoterički rad je po samoj svojoj prirodi jedno revolucionarno djelo.~***~ Sada ćemo još jednom ponoviti. plan za učenje mora odgovarati predmetu i strukturi onoga što se proučava. Ako uzmemo za primjer stvaranje nekog preduzeća. Taj princip se mora poštovati od samog početka projekta. u skladu sa Dinamičkim Principom. objektima ili dogañajima. prvo se kreće od same ideje o njegovom osnivanju. dinamičkom i neutralizirajućem principu. jer on ovdje podrazumjeva održavanje ravnoteže izmeñu radova potrebnih da se preduzeće osnuje. ali na malo drugačiji način: u ovom slučaju. ~***~ Postoje i dva fundamentalna zakona koji vladaju svime što postoji i živi na svakom koraku Univerzuma. življećete. Prvi od tih zakona uslovljava postojanje svega što ispunjava Kosmos. gdje se svaki od ovih principa ponaša i manifestuje u skladu sa odreñenim zakonom. posebno procesima života u svim njegovim oblicima. Tri fundamentalna uslova Svega Što Jeste/Kreacije manifestuju se u ovom Univerzumu u obliku tri osnovna životna principa: statičkom. Oni istovremeno važe na svim nivoima Kosmosa. Ukoliko se radi o naučnim studijama – a tu takoñe spadaju i ezoterične nauke – i tu se mora održavati ekvilibrijum. 13] Čovjek koji živi pasivno i nesvjesno na osnovu prvog zakona – čak i u slučaju da je veoma primjeran grañanin – nalazi se na onom ‘Širokom putu koji vodi u propast…’. ako li duhom poslove tjelesne morite. pomrijećete. sve do onih najsuptilnijih kretanja karakterističnih za misli 36 . Drugi fundamentalni zakon vlada svakom aktivnošću i kretanjem. Vremenu i u Ekvilibrijumu. To je bazirano na Statičkom Principu. jer je to veoma važno. onaj koji izabere Zakon Izuzetka. Onda se prelazi na praktičnu realizaciju ideje. taj projekat se onda studira i na osnovu svega toga se prave odreñeni planovi. U praksi bi ovo preduzeće propalo ukoliko direktori ne bi uzeli u obzir treći princip Ekvilibrijuma i pažljivo ga aplicirali na to svoje stvaralačko djelo. kao i raspoloživih materijalnih i drugih sredstava.

roba predstavlja pasivnu silu. postoji kao rezultat konvergentnih dejstava tri sile. Ta dva fundamentalna zakona su sveprisutna i oni prozimaju sve. Gledajući iz tog ugla. aktivne i neutralizirajuće. dok novac ovdje služi kao neutralizirajuća sila. na jednu istu tačku i u isto vrijeme: pasivne. želja kupca za odreñenom robom. S obzirom da se ovdje radi o silama. u nekom drugom slučaju može da bude provodnik aktivne a u trećem. Sve što postoji. 1 Zakon Broja Tri U ezoterici.i osjećanja. na svakom njegovom nivou i na svakom koraku. Bitno je shvatiti da supstanca koja u jednom slučaju služi kao provodnik pasivne sile. mi moramo imati brašno. sve tri ove sile su . Imena su im nadjevena u cilju opisivanja uloge koju svaka od njih igra u toj meñusobnoj saradnji iz koje se raña odreñeni fenomen koji se uzima u obzir. ~***~ Slika br.Zakon Broja Tri (ili Zakon Trojstva). prvi zakon se zove . neutralizirajuće sile. tako da njima ništa ne može izmaći. U ovom slučaju. život u ovom Univerzumu je jedan stalni proces neprekidnog stvaranja koji se odvija u svakom njegovom domenu. Jedan od klasičnih primjera na kojima se može predstaviti meñusobna interakcija ove tri sile je kruh. Aktivna sila je proizvod dinamičkog principa: Vrijeme. odnosno. aktivnu silu. Neutralizirajuća sila obezbjeñuje održavanje Ekvilibrijuma u cijelom Univerzumu.aktivne. Da bi smo ga napravili. U slučaju trgovine. vatru i vodu. manifestuje. brašno je provodnik pasivne sile. Pasivna sila je produkt statičkog principa: Prostor. 37 . na svakom njegovom nivou. vatra aktivne a voda neutralizirajuće sile.

prijesan hljeb…) Pasivna sila sadrži u sebi sve mogućnosti stvaranja odreñenog fenomena. Analizirajući dijagram u 3-ćem dijelu teksta na kome su prikazane ‘A’ i ‘B’ sile. premalo vatre . što smo već jednom pomenuli.zagorio hljeb. Da bi prešlo iz ne-manifestovanog. prva je morala biti . ne samo da bi sami sebi dokazali njegovo postojanje. Tako od pocetka Kreacije.misao. ponuda predstavlja pasivnu. Tako je nastalo Univerzalno Ja i Univerzalno Vi. aktivna sila interveniše kao izvoñać (realizator). Stoga je veoma bitno da sami potražimo primjere gdje se očituje dejstvo Zakona Broja Tri. vidjeli smo da ‘A’ sile. Ta pre-eminencija je bila direktan rezultat stanja kod prvog Stvaranja Svijeta. predstavljene u smislu onih crnih strelica koje se kreću u raznim pravcima. u opštem smislu. božanska egzistencija postaje bipolarna. dok je istovremeno činjenica da je on relativne prirode pa čak i iluzoran. Neutralna sila najčešće izmiće našoj pažnji zbog bipolarne prirode našeg uma. (Previše vatre . Ovaj ‘Svijet’ se u svoj svojoj cjelokupnosti sastoji od jednog konglomerata ‘A’ uticaja. Tako kod kruha imamo i razne moguće varijacije u meñusobnoj interakciji ovih sila. Tako možemo odatle da vidimo da je odnos/stav Apsoluta regulisan u skladu sa pasivnom silom. u manifestovano stanje. Ta struktura je perfektno adaptirana u skladu s onim što se u pravoslavnom ezoteričkom učenju Tradicija naziva – ‘Svijetom’.Isto tako se može reći i da. kao onu treću. dok je ljubav ta koja igra neutralizirajuću ulogu u održavanju odnosa izmeñu univerzalnog ‘Ja’ i univerzalnog ‘Vi’. premalo vode . neutralizirajuću silu. To ujedno i objašnjava činjenicu zašto je pasivna sila ta kojoj se pridaje pre-eminencija ovog fenomenalnog svijeta. šarmantnost ili seksipilnost neke žene može predstavlja pasivnu silu koja je po svojoj suštini aktivna. nego da bi ubrzali re-edukaciju naše inteligencije na jednoj ezoteričnoj bazi. koja održava odnose izmeñu jednog i drugog.tvrd hljeb. potražnja aktivnu a plaćanje neutralizirajuću silu. To je ovaj svijet u kojem mi sada živimo i koji se čovjekovoj Ličnosti čini kao jedina realnost. Tako ste Vi ti koji ste bili prvo zamišljeni. u kojem se Božanstvo nalazilo prije Stvaranja Svijeta. I pasivna sila je sila i kao takva ona može da ima aktivan karakter. Već znamo da je struktura nižeg intelektualnog centra bipolarna. monopolarnog stanja koncentrisanog na svoju posebnu svijest i suštinu. 38 . koji odreñuje njihovu dozu na jedan optimalan način. sa ljubavlju kao neutralizirajućom silom. Ta ideja koja je podrazumjevala i Božansko požrtvovanje u smislu osuñivanja samog sebe na samo-ograničenje. Na psihološkom planu. sadrži u sebi Ljubav. dok se neutralizirajuća sila ponaša kao regulator odnosa izmeñu druge dvije sile. Ona u nekim slučajevima može da igra i ulogu katalizatora dok je njena fundamentalna uloga u povezivanju.

~***~ Razliku izmeñu ‘A’ i ‘B’ uticaja ne smijemo previše usko shvatati. da se orjentiše u poljima njihovih neposrednih i najudaljenijih uticaja. Prvi je ovaj svijet koji se sastoji od jedne skupine ‘A’ sila – ‘zemlja’. ‘A’ uticaji će se meñusobno udružiti i veoma silovito i razorno suprostaviti onima koji ih napadaju. djelovanja.imaju svoje isto toliko jake rivale koji djeluju iz suprotnih pravaca.’ sačinjen od ‘B’ sila. potpomognut od strane Zakona Slučajnosti. Moramo imati na umu da ‘A’ uticaji djeluju kroz Generalni Zakon i da se oni takoñe moraju povinovati Božanskoj volji. jurišajući na njih kao Don Kihot na vjetrenjače. nauči kako da prepozna dejstvo ‘A’ i ‘B’ uticaja. mi znamo da je ovaj ‘Svijet’ u svojoj suštini iluzorne prirode. U takvim slučajevima. Oni koji proučavaju ezoterične nauke ne smiju ni u kom slučaju da se počnu naivno suprostavljati ‘A’ uticajima. Od tragaoca se sada očekuje da pažljivim proučavanjem ovih triju sila. Mi im moramo pokloniti naše povjerenje i pruziti dokaz naše čvrste riješenosti da se oslobodimo dejstva ‘A’ uticaja. ne smijemo zaboraviti da je ipak sve relativno. Zadatak tragaoca nije da uništava ‘A’ uticaje ili da se probija izmeñu njih. kombinatorike. Meñutim. tako da se njihovo zbirno dejstvo u tim meñusobnim odnosima potire. drugi je ezoterični svijet – ‘nebeski svijet. Moramo biti svjesni da mi to ne možemo učiniti svojim vlastitim snagama. proračunavanja. (Mateja VI 19-20)] Ovdje se. radi o dva svijeta koji meñusobno prožimaju jedan drugog. Meñutim. i da ih meñusobno raspozna. On mora da izbjegne izvan uticaja tih sila. i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu. [Ne sabirajte sebi blaga na zemlji gdje moljac i rña kvari. pa čak i stvaranja unutar granica polja dejstava tih sila. nego samo uz pomoć prikupljanja ‘B’ uticaja – božanskih sila sa jedne više ravni postojanja. znači. kao jedno oličenje (“slika i prilika”) ovog ‘Svijeta’. da primjenjuje neke svoje sposobnosti i vještine na njih u smislu istraživanja. Tako i bipolarna struktura naše inteligencije. gdje ni moljac ni rña ne kvari. Njihova je uloga da služe interesima cjelokupnog ‘Ustrojstva’. Ovo je jedan od najvažnijih elemenata one re-edukacije koju smo maloprije pomenuli. intervenisanja. koje su mnogo moćnije. omogućava čovjeku da proučava i raspoznaje sve ‘A’ uticaje. da ‘B’ uticaji predstavljaju jedinu neprikosnovenu i neuništivu realnost u životu. 39 . i gdje lupeži potkopavaju i kradu. kojim vlada Generalni Zakon. To nam ujedno simbolizira Stvaranje Svijeta koje počinje od Nule dijeleći se na dvije grupe sila koje su jednake po svojoj snazi ali dijametralno suprotne po pravcu svog djelovanja. Nego sabirajte sebi blago na nebu.

Na svom početku. on će morati da obavi i neku misiju ili zadatak u svijetu ‘A’ uticaja. nije ništa drugo do jedan instrument čije funkcionisanje ostaje uvijek čisto mehaničko. i te tri sile postoje meñusobno sjedinjene unutar Njega. učenik ezoteričnih nauka mora veoma dobro da pazi da ne zapadne ni u kakve ekstremnosti. uprkos njenoj kompleksnoj strukturi i mnogim njenim sposobnostima. stepenicu po stepenicu. Iznad svega. To ujedno podrazumjeva onu tradicionalnu doktrinu Svetog Trojstva. ne smije se zaboraviti da Ličnost. upravljanju i razvoju te više ravni postojanja. Na prvom koraku. on ni u kom slučaju ne smije da potcjenjuje ili zapostavlja svoje intelektualne sposobnosti. stižemo i do same kore Kreacije. ovakav kakvog ga imamo. Svaka od ovih stvaralačkih sila predstavlja grupu zakona istog reda i ti zakoni će uslovljavati svijet koji pripada odreñenom nivou kako bi omogućili da on obavlja svoju funkciju. prema Platonovom principu. Te tri sile Apsolutnog. Inteligencija se mora razviti i izoštriti do krajnjih granica a misao mora postati oštra kao vrh igle. Stvoreni od strane tri (sada) razjedinjene sile oni su i dalje stalno njima prožeti. direktno su ovisni o volji Apsoluta. Tako ona nije u stanju da prevaziñe te granice. Mi ovdje na zemlji živimo vezani sa 48 grupa zakona – što je jedan enorman broj. stvaraju cijeli ovaj fenomenalni Univerzum i sve sto on sadrži. Ti Svijetovi. U mnogim slučajevima. sada razdvojeni od Jednog. one stvaraju Svijetove. i još dalje sve do najinertnije materije. sada će nam biti lakše da razumijemo i Zrak Stvaranja/Kreacije (slika br. Samom svojom agnostičkom prirodom. Daljim razvojem Zraka Kreacije. slično uz pomoć sličnog. 40 . koju Tradicija označava pojmom . Nañ bipolarni intelekt.Onaj čiji se napori krunišu uspjehom. volja Apsoluta prožima sve i sva bića u Univerzumu sve do najprimitivnijeg organizma. ona ne zna. On je Jedan. ona je svojim oblikom i funkcijom ograničena na tri dimenzije. zaokupljenima raznim fenomenima. u svojoj sjedinjenosti i nepodjeljivosti. Na kraju. odozgo prema dolje. ~***~ Nakon sto smo saznali nešto o Zakonu Trojstva.koji postigne jedan viši nivo bića. 1). Upravo zbog toga. omogućava nam da upoznamo i razumijemo. koje promovišu neka ezoterična učenja. što se ezoteričnih stvari tiče. onda se može reći da mi živimo u jednoj ‘divljini’ zakona i stoga nije nikakvo čudo što u životu stalno nailazimo na sve vrste kojekavih prepreka. obdarene autonomnom voljom ali meñusobno zavisne. Tako idući odozgo prema dole. sav ovaj posao traži jedno temeljito proučavanje bipolarnog svijeta a inteligencija je jedini alat koji posjedujemo kako bi to mogli da ostvarimo. . Znajući sve ovo.kamen. Svaki svijet je stvoren od strane tri sile koje su njemu namijenjene i jednako podvrgnute autoritetu sila koje upravljaju prethodnim fazama stvaranja. stvaranje se stalno odvija istim ovim procesom. dobiće priliku da učestvuje u životu. te iskreno prihvata ovaj svijet ‘A’ uticaja jedinom realnošću koja postoji. niti će ikada išta znati sa nekom sigurnošću. Apsolut se nalazi u svom prvom vidu Njegove manifestacije. Kada ovim zakonima dodamo još i one zakone koji su potekli iz ljudskog društva.

u Svijetu stvorenom meñusobnom interakcijom tri sile. U ezoterici. Iako uvijek ista po svojoj suštini. moramo biti svjesni da naše oslobañanje iz domena ‘A’ uticaja. manifestuje se u Univerzumu kao sila renesanse i stalnog obnavljanja. kojima smo vezani. uzimajući različite oblike na svakom koraku Kreacije. Ovo su bile najbitnije karakteristike prvog božanskog zakona. svaka akcija. Zakon Broja Sedam Zakon Broja Sedam je drugi fundamentalni zakon. Ovaj zakon nema uticaja na stvaranje i egzistenciju stvari i fenomena u prostoru. On se primjenjuje na sve tipove kretanja na svim ravnima i nivoima Kreacije. što smo više njima vezani. Mi to često ne možemo primjetiti zbog nedostataka u našoj percepciji i prosuñivanju. Meñutim. Ezoterička nauka nam kaže: ‘Mi se ne možemo boriti protiv ovih zakona. ~***~ Znači. postoje šanse da se sve to prevaziñe. napadajući ih jednog po jednog. moć znači sloboda. odnosno. ~***~ S obzirom da ova hijerarhija zakona nije ništa drugo do hijerarhija moći. i da bi se shvatila njegova važnost.Spasenje čovjeka se upravo nalazi u progresivnom oslobañanju od ovih zakona. ali ima na njihovu evoluciju u Vremenu. što ćemo vidjeti kasnije. Tako moramo prvo da razumijemo pojam – moć. djelovanje podvrgava se u svom pravcu jednoj ili više promjena. a kao konsekvenca tog principa. ~***~ Ljubav je inicijalna kreativna sila. kao božanska hipostaza. takvim jednim ponašanjem ne možemo ništa postići. Iz toga proistiće: Ljubav je Bog. ~***~ Život u ovom univerzumu organizovan je i odvija se u jednom striktnom i perfektnom redu. ova sila prožima cijeli Univerzum od njegovog vrha do dna. direktno pripadaju domenu ovog zakona. dinamički i ekvilibrijum. [Bog je Ljubav.’ Trebale bi nam hiljade života da bi postigli željeni rezultat na jedan takav način.] Ljubav. Zakon Trojstva odražava tri fundamentalna principa Kreacije: statički. odnosno. ona je unaprijed osuñena na 41 . Prema ovom zakonu. Ona je ona neutralizirajuća sila koja veže univerzalno Vi sa Apsolutnim ‘Ja’. Zakona Trojstva. Da bi se bolje razumjeo Zakon Broja Sedam. utoliko manje moći imamo. radnje koje pri tome moramo poduzimati.

zadavajući mu dodatne impulse u pogodnim momentima i u pogodnim tačkama. Tako se pod uticajem Zakona Broja Sedam. proizilazi iz destruktivnog karaktera Vremena. drugom odstupanju. kod zadnje devijacije. i tako stalno.propast. proučavajući ovaj zakon i principe njegovog djelovanja. nakon što je otpočelo. Zakon Broja Sedam je vještački zakon. do opšteg uništenja ne dolazi odmah u prvom krugu niti u narednim krugovima sve dok ne doñe do iscrpljenja inicijalne sile. kao drugog uslova Kreacije. Tako ćemo naučiti i kako da se izborimo sa tim devijacijama kojima smo izloženi na našem putu i tako nastavimo u pravilnom pravcu ka ostvarenju naših ciljeva. slijedeći geometrijski oblik heksagona. Nijedno kretaje se ne može odvajati od njegovog trajanja. U meñuvremenu. (krug predstavlja prvobitni cilj prema kom smo krenuli) Dok je Zakon Broja Tri prirodan. svaka aktivnost nastala u ovom Univerzumu odvija ukrug. moći ćemo objektivno da razumijemo i osnovne osobine tih devijacija. cikluse. kretanje se završava tamo gdje je otpočelo. Meñutim. taj zakon omogućava da se oživi svako kretanje koje gubi svoju energiju ili brzinu. Zakon Broja Sedam sastoji se od činjenice da se svako kretanje. ~***~ Priroda Zakona Broja Sedam i potreba za njim. podvrgava jednoj devijaciji u odreñenom momentu a onda nako što je prošlo odreñenu razdaljinu u novom pravcu. nego ga samo ublažava zakrivljavajući svaku aktivnost kako bi ih zatvorila u krugove. 42 . On na taj način ne neutralizira potpuno destruktivno dejstvo Vremena. S obzirom da svaka aktivnost podrazumjeva jedno vanjsko ili unutarnje kretanje. Taj Zakon predstavlja jedno sredstvo uz pomoć koga je ublažena destruktivna priroda vremena. Slika 2. Zbog Zakona Broja Sedam. Ukoliko je inicijalni impuls dovoljno jak. odnosno. tako svaka aktivnost uzima odreñeno Vrijeme.

1-prvi impuls. mi u njima. Koliko je samo krvi proliveno u ime božjeg izaslanika koji 43 . i ona je ograničena. ta Vječnost nije beskrajna. kao rezultat od 2+3 Veliki Ciklus. Kao i svaka druga stvorena stvar. smatra se od strane Tradicije kao Vječnost. Ako se ono prepusti samo sebi. nastavljanje u pravcu prvog impulsa. uključujući i fizičke. sve od prvog impulsa božanske manifestacije pa do njenog Ispunjenja (Kompletiranja). Krivolinijsko Vrijeme. Tako kad uzmemo u obzir ovu zakrivljenost Vremena i svih kretanja. tj. koji obuhvata Vrijeme. Svakom kretanje koje se odvija prema odreñenom cilju. kretaće se u dijametralno suprotnom pravcu od onoga kojim je krenulo. 2tendencija ka prvoj devijaciji. 3-dodatni impuls. do kraja ovog Svijeta. moralne i mentalne aktivnosti bilo kakve prirode. u svakom momentu.Slika 3. da bi se nastavilo odvijati u pravcu tog cilja moraju se dodati odgovarajući dodatni impulsi u odreñenim momentima i na odreñenim njegovim tačkama. . ~***~ - - Što se tiče ljudskih aktivnosti.što je rezultat Zakona Broja Sedam – omogućava taj povratak na početnu tačku nakon zaokruživanja poligona Vječnosti. kod treće devijacije kretanje koje je pratilo odreñeni pravac. Meñutim. osnovni principi Zakona Broja Sedam bi bili: - Svako kretanje koje počinje da se odvija u odreñenom pravcu. podložno je jednoj devijaciji u odreñenom momentu. Ona obuhvata cijelu Manifestaciju i sadrži u sebi ispunjenje svih mogućnosti i obećanja. možemo da nañemo korelaciju sa gornjim principima.

Što su vibracije sporije to energija dobija veće materijalne karakteristike. ~***~ U ezoterici je od davnina poznato da materija i energije stoje u jednoj veoma bliskoj vezi. Tradicija (Doktrina) smatra svako kretanje kao ubrzavanje ili smanjivanje vibracija istog reda. u njena 3 oblika. ona spada u fikciju. postoji kao rezultat kretanja. (pogledaj sliku) Prvi se nalazi izmeñu nota MI i FA. Struktura muzičke oktave perfektno odrazava taj zakon.je propovjedao Ljubav? Koliko je zla i nasilja posijano za vrijeme revolucija koje su dizane u ime slobode i jednakosti. i nalazi se u neprekidnom stanju kretanja. U momentima kada se one pojave. Ovakvih primjera možemo naći bezbroj. Pod oktavom podrazumjevamo udvostručavanje vibracija. Ta stabilnost u kretanju je jedan veoma važan fenomen jer je on taj koji omogućava stvaranje materije. Polu-tonovi koji nedostaju locirani su na mjestima označenim strelicom. Sada ćemo vidjeti način na koji se te vibracije prostiru. izražen u frakcijama i cijelim brojevima na jednoj. Jedina stabilnost koja se može prihvatiti. onakve kakvu je mi znamo. Sa ezoterične tačke gledišta. na drugoj strani. 44 . Prema ezoteričnom zakonu: gustina materije i gustina vibracija obrnuto su proporcionalni. a drugi izmeñu SI i DO. u kome se vibracije povećavaju. Sva energija se manifestuje u obliku cikličnih vibratornih kretanja. s obzirom da se stabilnost se ne može ni zamisliti. Materija je samo statični oblik energije – mada je priroda energije u samoj svojoj suštini dinamična. tako da smo nesvjesni kada one počnu da nas vode u suprotnom pravcu. ~***~ Sada ćemo vidjeti kako Zakon Broja Sedam djeluje na kretanje. Ona odbacuje pojam stabilnosti. mi te devijacije većinom ne primjetimo i uvjereni smo kako slijedimo željeni pravac. i funkcijom diskontinuiteta muzičke oktave. s obzirom da sve što postoji. Muzička skala je locirana izmeñu granica jedne oktave i sastoji se od sedam tonova i pet polu-tonova. to je stabilnost u kretanju.

italijanskom benediktinskom svešteniku. (iako sama Velika Oktava podrazumjeva silaznu ‘putanju’). On se tom prilikom poslužio Odom Jovanu Krstitelju. 45 . izražava se aspiracija kretanja (čovjeka) od grubog ka prefinjenom.). u svom progresu od Apsoluta prema “dole”.g. kao funkcija Vremena. lombardijski istoričar. mora u svakom slučaju da prati silaznu sekvencu oktave. koja ima uzlaznu skalu. u svojoj orginalnoj verziji izgleda ovako: UT gueant laxis REsonare fibris MIra gestorum FAmuli tuorum SOLve polluti LAbil reatum Sancte Johanes U kontekstu ove ode. Ona je silazna: ~***~ Ova ezoterična istina sigurno je bila poznata i čovjeku po imenu Guido of Arezzo (995 – 1050. pod uticajem .se kasnije dalje razvija u Vremenu. koju je 200 godina prije toga u hermetičkom smislu komponovao Paul Diacre. Oda Jovanu Krstitelju. Tako Zrak Stvaranja. koji je sastavio muzičku skalu i nadjenuo imena tonovima. i da je svaki fenomen po svojoj suštini jedno kretanje. Dejstvo Apsoluta. ili drugačije rečeno. koje je stvorilo ovaj Univerzum . na osnovu Zakona Broja Sedam. To se u Tradiciji naziva Velika Oktava ili Kosmička Oktava.Zakona Oktave.čije se postojanje na svakom njegovom nivou osigurava uz pomoć Zakona Broja Tri. Svako kretanje. .~***~ Već smo rekli da svaki postojeći fenomen egzistira u Vremenu. nalazi se pod uticajem Zakona Broja Sedam.

U svakom gamutu. pojma Vremena. taj prirodni progres podložan je devijaciji. Meñutim. kao i njegove karmičke pozadine. krećući se od roñenja na zemlji prema roñenju na nebu. u smislu Duha. što podrazumjeva uterus (maternicu).D. sa nešto više pažnje posvećene individualnom razvoju ljudskog bića. on istovremeno djeluje i selektivno u smislu da će se jačina napora i količina uloženog truda u savladavanju ove prepreke razlikovati od čovjeka do čovjeka. Ezoterička nauka počinje iza područja koje se normalno proučava od strane tzv. Taj void predstavlja jednu veliku prepreku koja se može prebroditi samo uz pomoć ogromnog truda. njegovog grananja u smislu lateralnih oktava.drugim riječima. ipak se radi o faktorima koji su 46 . koja se označava pojmom void. zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi. pozitivnih nauka. načinu stvaranja unverzuma uz pomoć Velike Oktave. (…) * [S obzirom da mi je cilj da ovim tekstom predstavim samo osnovne elemente gnostičkog učenja koje se naziva Tradicija (ili Doktrina). ukoliko se pravilno izvode prema načelima ezoteričke nauke. organ čovjekovog začeća. autor nije koristio slog DO kao prvi ton (od DOminus) nego UT. Izmeñu ove dvije grane znanja nalazi se jedna zona iluzije. načina kako ga Tradicija/Doktrina objašnjava itd. vrata drugog Roñenja.Zaista. U Potrazi za Čudesnim i Četvrti Put. omogućiti čovjeku da evoluira. čitaoci koji žele da saznaju nešto više o samom Zakonu Broja Sedam. Uspenskog. Tako. Znači. On se suzbija a ponekad i zaustavlja kad dostigne intervale izmeñu DO i SI. ~***~ Zakon Broja Sedam je jedan opšti zakon koji upravlja svim vrstama kretanja koja se odvijaju u Univerzumu. a SI. (Ivan III. 3)] Tako ovaj uzlazni gamut Paul Diacre-a predstavlja jednu oktavu regeneracije. od ljudske ravni postojanja ka božanskoj ravni postojanja.XI. bila ona svjesne ili mehaničke prirode. UT . mogu naći mnogo više detalja na tu temu u knjigama Borisa Moravjeva. 11)] u svoj svojoj imperfekciji. uticaja ovog Zakona na individualne aktivnosti čovjeka. [.simbolizira vrata roñenja u smislu ‘mesa’. Gnostika i P. To će ovisiti o prirodi i stepenu mentalne deformacije svakog vanjskog čovjeka. odnosno... i izmeñu FA i MI. ne može vidjeti carstva Božijega..] Put Pojam – Put – podrazumijeva skup radnji koje će. To znači da se svako kretanje odvija kroz jedanu skalu. Kako bi implicirao da se radi o stremljenju (smrtnog) čovjeka [kao što je on roñen od žene (Mat.

koja ga onda vodi u smrt. Mi u suštini nismo svjesni stepena u kome smo podvrgnuti kontroli od strane Generalnog Zakona. Zmija personifikuje iluziju. Na kraju ga obuzima jedna opšta isrpljenost. navodeći nas da često prihvatamo laži kao istinu. 36). Nema proroka bez časti. [ I neprijatelji čovjeku postaće domašnji njegovi – (Mateja X. osim na postojbini svojoj i u domu svojemu.individualni. kao bi ga vratila na onu tačku na kojoj on. koja nas često dovodi u opasnost. ukoliko ne silazi sa “utabane staze. Jedino stupanjem na ezoterički Put. koje su rezultat jedne serije iluzija koje ona proizvodi. Njegovo dejstvo ostavlja nam veoma malo prostora za djelovanje i ograničava nas na različite načine. ako čovjek počne poduzimati odreñene radnje koje nisu uobičajene. Marko VI 4. Bitno je napomenuti da ova sila. Djelujući na nas isto kao i na naše ćelije. koja je u službi Generalnog Zakona. nalazi pod kontrolom Generalnog Zakona a tek kada uspije da pobjegne od njega. meñutim. pa dva nazad. mora da bude. 47 . Slobodno se može reći da ukoliko čovjek živi ‘kao i svi ostali’. Da bi se ovaj void prešao. zajedno sa jednim planskim i praktičnim radom. onda će ona u mnogim slučajevima pokušati da djeluje na nas indirektno. ima i jednu svoju pozitivnu stranu. čak iako ga nisu direktno upoznali. Luka IV 24. samo njeno djelovanje čovjeku odaje utisak jednog valovitog kretanja. za čovjeka je moguće da se otrgne od iluzije i tako ispravi grešku koju su načinili naši zajednički pretci. U Tradiciji. Meñutim. zbog toga što. sila iluzije držaće svakoga od nas na svom mjestu i tjerati nas da neprestano ponavljamo jednu te istu grešku. i tako stalno. od vanjskog čovjeka se zahtjeva da poduzme duboko teoretsko izučavanje. (Mateja XIII 57. jer će ga u tom slučaju taj zakon vjerovatno ignorisati. pa jedan nazad. sila koja nas drži u iluziji simbolično se predstavlja zmijom. Tom silom iluzije moguće je ovladati i integralno je usmjeriti u pozitivnom pravcu. Ukoliko ta konzervativna sila.” moguće je da on nikada ni ne primjeti dejstvo ovog zakona na samom sebi. pogotovo ako se počne baviti ezoterikom. tj. Kod vanjskog čovjeka ta sila izaziva negativne posljedice. čini jedan korak naprijed. Sve dok se njome ne ovlada. Već prethodno smo uporedili čovjeka sa jednom ćelijom organskog života na zemlji i naglasili da se on. a to je . Mnogi od nas intuitivno znaju da ovaj zakon postoji i da on može biti obučen u različita odijela. tačnije – moć iluzije koja je implantirana u čovjekov organizam. Tako čovjek uronjen u lažnoj realnosti umjesto da napreduje. kao i moć koju ona ima na raspolaganju.stvaralačka mašta. Jovan IV 44)] U ezoterici. takvo jedno njeno preobraćanje mogu ostvariti samo oni koji se kreću prema ezoteričnom Putu ili se već nalaze na njemu. taj zakon nas stalno sputava težeći da nas vrati na naše mjesto. onda ova sila počinje da djeluje na njega tako što će ga izložiti svakoj vrsti poteskoća i prepreka. ova sila se označava pojmom – mala zmija. preko ljudi koji se nalaze u našoj blizini. samim tim što pripada tom organizmu. kada se ona probudi i uputi u konstruktivnom pravcu. dva naprijed. prema Generanom Zakonu. ne može da nas zaustavi djelujući direktno na nas. on se može izdići do jednog višeg nivoa gdje će biti pod uticajem Zakona Izuzetka.

Uz pomoć drugog Roñenja. naravno. ali ono što je sigurno. Ponekad smo u stanju da vidimo kako ta iluzija djeluje na druge ali ne i kako ona djeluje na nas. to je – kraj. nego nakon 80 astralnih godina. kada preñe prag unutrašnjeg ezotericizma. Sada. Šta dobro može proisteći iz jedne ovakve situacije? Ako se tiho držimo svog mjesta. odnosno. možda se bavimo nekim istraživanjem. 4. raspad Personaliteta ili ličnog Ja. radimo…? Da li naše srce može prihvatiti jednu ovakvu sudbinu bez ikakve odbojnosti? ~***~ Ukoliko se vratimo na ono što je Pavle rekao: “Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomrijeti. Šta je on onda mislio pod onim: “svi nećemo pomrijeti…?” Za vanjskog čovjeka destrukcija fizičkog tijela koje predstavlja matericu za njegov astralni fetus.U ovom vještaškom životu koji se nalazi pod direktnom upravom Iluzije. ono ostaje stalno prisutno. da imamo sretan ili nesretan život. naziva se – druga Smrt. 48 . On će si onda uzeti drugo. Kako god to da nazovemo. podrazumjeva i uništenje ovog drugog. a ovo je ujedno i istinsko značenje Pavlovih riječi. ili da ih ne ispunimo. trijumfuju. Onda dolazi kraj. pozitivne nauke. što podrazumijeva 2 miliona i 400 hiljada zemaljskih godina. sve ovo se mora činiti u duhu discipline i preciznosti. Tako nastavljamo da iz dana u dan živimo na isti način. Za čovjeka br. kako bi se stiglo do cilja koji se u ezoteričinom učenju naziva Put. Tu se podrazumijeva poduzimanje odreñenih istraživanja. prilikom izučavanja ezoterike. učimo. stvorimo porodicu. Ovo je ujedno i činjenica od koje se mora početi. formirajući tako Individualnost. tako da ćemo se svi mi “pretvoriti” (promijeniti). U životu nam se mnoge stvari mogu dogoditi ili ne dogoditi. Tako da to onda ne predstavlja nikakvu katastrofu. poštovanje odreñenih pravila. i podalje od voida. ispoljava svoje dejstvo na svakoga od nas na individualom. ukoliko mu to bude potrebno. isto kao i na kolektivnom nivou. Ličnost. da proputujemo. ali ne nakon 40 dana od smrti fizičkog tijela. smrt. mi dosežemo nivo planetarnog života i tako izbjegavamo drugu Smrt. i svi ćemo se pretvoriti…” (Korinćanima XV 51). ukoliko ne želimo da upadnemo i u neku drugu zamku. dolazimo i do onog čuvenog pitanja kojeg si ljudi od pamtivijeka postavljaju: da li je smrt stvarno neminovna? Zar ne postoji neka druga alternativa? Kako možemo prihvatiti činjenicu da se uzalud rañamo. šta bi moglo da podrazumijeva ono “svi ćemo se pretvoriti…? Prije ili kasnije. Čak možda i više nego tamo. dok one sile koje označavamo pojmom ñavola. može se desiti da dobijemo priliku da napravimo nekakvu karijeru. Svaki ljudski um je falsifikovan na jedan zaseban način. mi svakodnevno moramo sami sebi da potvrñujemo svoje vrijednosti. opservacija odreñenih principa. Postoje i odreñeni uslovi koji se moraju ispuniti. Naše rezonovanje postaje mnogo racionalnije kada počnemo razmišljati o tom kraju. koja je karakteristična i za tzv. smrt fizičkog tijela biće istovijetna napuštanju jednog zastarjelog i izlizanog odijela. možemo da ispunimo neke svoje težnje. kada se rodi astralno tijelo sa svojom kompletnom fuzijom i kada je ono integrisano sa Istinskim Ja. razvijamo. i obavljanje odreñenog posla. Do te druge Smrti će jednom ipak doći. U jeziku Tradicije. odnosno. Mi živimo u jednom iluzornom svijetu. Sila iluzije koja nas drži okovane u njenim lancima. svako od nas će napustiti svoje fizičko tijelo. jer ovdje čovjek mora neprestano vježbati. slikamo ili pišemo.

To je i razlog zašto u ezoteričkom učenju pridajemo toliko veliku važnost razvitku jednog kritičkog duha koji je usmjeren ka nama samima. a da pri tome ne zakidamo kada se radi o ulaganjima u naše obrazovanje. prema fenomenima našeg unutrašnjeg života. situacija je još maglovitija jer nam je vrlo teško da se tu orjentišemo u smislu razlikovanja onoga što proistiće iz nas samih. jedna vrsta ‘baterije’. prvi korak ka slobodi predstavlja konzerviranje vlastite energije. Iako se uz pomoć logike mogu formulisati odreñene jasne definicije na intelektualnom planu. čovjek igra jednu odreñenu ulogu u razvoju Zraka Stvaranja. ~***~ Kao ćelija organskog života na zemlji. moramo imati na umu da je rad inteligencije kontrolisan od strane Iluzije. intelektualnom pogotovo. nakon što čovjek postane svjestan situacije u kojoj se nalazi. koja u mnogim situacijama iskrivljava našu percepciju. nekontrolisana mentalna gimnastika. a kamoli na emocionalnom. Da bi uspješno igrali tu svoju ulogu. To je ujedno i razlog zašto je čovjeku nametnuta Iluzija. fantazije koje proistiću iz nekontrolisanog maštanja. tj. emocionalni život je upravo ono što je primarni objekat ezoteričkog rada.razvijati i oštriti svoj kritički duh. koji joj to omogućavaju: sterilne emocije. drugim riječima. što se može činiti uz pomoć jednog lažnog zastora. meñutim. jer u protivnom on ne bi mogao da se pomiri s ovom svojom ulogom. naš prvi imperativ postaje da zaustavimo nepotrebno oticanje te energije. kao i sposobnost prosuñivanja. Istovremeno se moramo čuvati da ne padnemo ponovo u iluziju. Na emocionalnom planu. bitno je za razumjeti da se pod pojmom “mjeseca” u istočnoj ezoterici podrazumjeva jedna ‘sfera postojanja’ koja crpi ljudsku energiju. tu je teško razlikovati šta je Ja. kao ljudska rasa. moraćemo zamisliti i stvoriti jednu vrstu zastora koji će nas štititi od razornog dejstva “Mjeseca”. a šta nije Ja. 49 . koja čini veći dio njegove budne svijesti. od onoga što je rezultat vanjskih uticaja. jer bi u protivnom došli u situaciju da trošimo tu našu energiju na nepotrebne stvari. odnosno. *[S obzirom da se nalazimo u periodu kada se više nema mnogo vremena za simboliku i okolišanje. Jedan aspekt tog razvoja je i održavanje u životu “Mjeseca”. što zahtijeva ogromnu količinu energije koja uglavnom potiće iz onog dijela organskog života na zemlji kojeg čini čovjek. Tako. Tako. kako bi stvorili znatne rezerve koje će nam kasnije biti potrebne. Kad postanemo svjesni ove situacije. ogovaranja i prazne konverzacije. koju mi podrazumjevamo pod realnošću. Istovremeno moramo da uskladištimo što više te energije. što podrazumijeva zatvaranje svih slavina i ventila. odreñene sile koje mahom potiću iz iste te “sfere” drže nas u nekoj vrsti mentalne iluzije. Tako se moramo cijelo vrijeme ponašati kao jedan mudri finansijski ministar. umjesto da se ekonomski ponašamo kad je ona u pitanju. razvoj lične inteligencije i na polju radnih aktivnosti. Sve ovo je potrebno jer u našem unutrašnjem svijetu ne postoje precizno odreñene granice. Razlikovanje izmeñu objekta i subjekta često nije lako ni na fizičkom planu. tj. što podrazumjeva da smo mi.

)] ~***~ U prošlom dijelu. vidjeo se divan dvorac od kojeg ga je dijelilo korito jedne modre rijeke. meñutim još uvijek su se mogle vidjeti njihove svjetlucave izgladnjele oči. Bio je sav mokar. Hladnoća ga je toliko paralizovala da skoro nije mogao da diše. rekao je Glas…” matica je snažna i brza a voda je ledeno hladna. iza čovjekovih leña začulo se zaglušujuće zavijanje. stigao je do ruba šume. da si odbio da plivaš. gdje se uspinje na prvu stepenicu koja vodi ka dvorcu. Kamen ispod njega postao je sklizak što mu je onemogućilo da napreduje.prag. One su vodile do jednog ogromnog polukružnog pročelja kojeg su sa strane štitila dva tornja. čovjek počinje da procjenjuje kako da napravi svoj sljedeći korak i samo što se uspravio. podstaknut nekim zbunjujućim. Odlučno se baca u rijeku i počinje da pliva. Oluja je polako utihnula. kako bi mogli da je skupimo u količini koja će biti dovoljna da se odupremo tim “vanjskim” uticajima. koje su mu se činile ogromnim.” Uprkos svemu tome. tamno crveni horizont upozoravao je na skorašnji dolazak oluje. Odjednom. meñutim. koji se često u Tradiciji označava i kao .sprečavanje njenog oticanja. Sada ćemo pokušati predstaviti ovaj pojam uz pomoć sljedeće parabole: Zagubljen u šumi punoj divljih zvijeri. “Kako da doñem do tamo?” pitao se. sada bi te oni vukovi raskomadali. Tu su bila i dvoja zatvorena vrata koja su vodila do njih. začuo je jedan tihi Glas koji se javio negdje iz dubine njegovog srca. Okrenuo se i ugledao kako se na proplanku. Na kraju. nebo kao da se prolomilo i na njega se obrušio snažan pljusak. na kojoj je stajao. čovjek je odmah zaboravio na svoj zamor kao i sve one opasnosti kroz koje je do tada prošao. jedan unezvijeren čovjek tumara u potrazi za putem. ipak je na kraju uspjeo da se održi na nogama. Iza dvorca rasprostirala se jedna divna dolina obasjana poslednjim zrakama zalazećeg sunca. Prizor koji se pružao ispred njega ispunjavao ga je istovremeno jednom mješavinom ushićenosti i strahopoštovanja. (U vezi one “sfere” nešto više se može saznati iz nekih prethodno objavljenih materijala na ovom vebsajtu. pojavljuje čopor vukova. čovjek osjeća kako se u njemu naglo gomila neka nova snaga. nisi ni rizikovao bogznakoliko. voda mu se cijedila sa glave i odijela na kamenu stepenicu. neodreñenim i dubokim osjećajem. Čovjek je u sebi ponovo začuo onaj Glas: “Sve u svemu. S druge strane na brežuljku. meñutim. Sa lijeve strane. u par navrata smo pomenuli pojam – void. na kome je maloprije bio. Iznad njega su sada stajale još tri granitne stepenice. iscrpljen nakon što je prebrodio bezbrojne opasnosti. Odjednom. 50 . Zadivljen a istovremeno i obuzet neodoljivom željom da stigne do dvorca.” Užasnut pomišlju kako je u poslednji čas izbjegao zlu sudbinu. Mrak je bio skoro već pao. “Ova rijeka se jedino može preći plivajući”. uz pomoć nadljudske volje on uspijeva da se uz pomoć nekoliko snažnih zamaha domogne njene druge strane.

” Noć je već bila pala a mladi mjesec se pojavio s njegove desne strane. svaki povratak nazad je zabranjen.“Nije to toliko bitno. u kome je možda sve do juče 51 . Ovdje se ne radi ni o kakvoj naredbi ili principu koji dolazi iz vana.” rekao mu je onaj Glas. “Iz kog razloga i u čije ime si prebrodio sve ove prepreke i uspeo se stepenicama raja?” Obuzet osjećajem neizmjerne sreće. koji skoro da ga je bacio unazad. To je bio Gardijan. Odatle proistiće da će ta osoba postajati iz dana u dan sve čudnija i čudnija za svoju okolinu. “Ko si ti hodočasniče?” pitao je. uzima čovjeka za ruku i prevodi ga preko praga otvorenih vrata… ~***~ Ova prethodna priča dočarava neke aspekte problematike prilaska Putu. nije nimalo izmorio ovog čovjeka. pa će te onda zemlja progutati. polarnog vjetra. “nemoj gubiti vrijeme skrivajući se tu. Čovjek se nasmijao. Gardijan vraća mač u korice. on se uhvati čvrsto za tlo. ta stepenica može u svakom momentu da pukne. čiji je vrh bio usmjeren prema došljaku. Sada je već zakoračio na treću stepenicu. tako da se on sada bez poteškoća penje na vrh četvrtog stepenika. “pa ionako si se već smočio kad si preplivavao rijeku. obučen u oklop koji je blještao u mraku i sa isukanim mačem u svojoj desnoj ruci. To podrazumjeva da kada se jednom krene Putem. čuvar dvorca. Meñutim. jedna čestica koja želi da se ujedini sa Stvaralačkim Principom!” “Tvoj odgovor je ispravan” – odgovara Gardijan. nego jednostavno o tome što svaki korak naprijed. te za zid koji je ujedno bio dio četvrte stepenice. čak kao da se njegova snaga sada udvostručila. tamo gdje je sunce već bilo zašlo. Kada se uspravio na noge. imao je priliku da vidi kako u mraku ispred njega stoji neka svjetlucava figura. te tako hrabro odgovara Gardijanu: “Ja sam Duša u potrazi za božanskom srećom. Vrata na tornju s desne strane se otvaraju. On osjeća kao da su te riječi postale sada njegove vlastite. “Nije to sve. čuo je jednu trubu koja kao da svira na uzbunu. osjetio je strahovit udar hladnog. “Dobar znak” – čuo je negdje iz dubine svog bića. Iznenada mu je neki užaren vjetar udario u lice i kada je jedva nekako uspio da podigne pogled. čovjek je polako ponovio svaku od riječi koje su stizale iz dubine njegovog srca. koji se napravi na Putu. neopozivo mijenja unutrašnji sadržaj onoga koji je krenuo njime. Noge i ruke su mu već bile prilično izranjavane i samo što je uspio tu da se ispravi. Veoma bitno za razumjeti je sljedeće: put je jednosmjerna cesta. a istovremeno će sve više i više gubiti interes za vanjski život. a onda je u njemu pronašao jedan procjep koji mu je poslužio kao zaklon od oluje.” Sav onaj otpor kojeg je pružio oluji.” reče mu onaj Glas.

koja su mu se prije činila sasvim običnim. nepodnošljivim. 52 . . – “maglu… i njuške svinja…”) Što više čovjek napreduje Putem. čovjek će takoñe primjetiti da neka lica. kao da se on nalazi ispred naših vrata. Meñutim. počne da primjećuje odreñene životinjske crte. pa i odbojnim. Meñutim. nego usred jedne – Divljine. Tako se on jednoga dana može zaprepastiti kad iza fasade nekih osoba. a ono što mi trebamo da učinimo da bi se našli na njemu. jer njegov vid postaje izoštren i u stanju da vidi ono što se nalazi ispod ljudske fasade. ne možemo se. Ono što sada možemo imati u ruci je samo jedna jedina karta – a to je naša želja da se domognemo Puta. Ono što bi trebali shvatiti je i to da ovakvi kakvi smo sada. ali da tu takoñe postoji i jedan Put koji je označen ‘B’ uticajima. prije nego što požure sa prelaskom praga ili modre rijeke. da odvažu sve faktore.‘aktivno’ učestvovala. osim na postojbini svojoj i u domu svojemu). Da bi dospjeli do Puta. to nije baš toliko jednostavno. .“Šta vidiš?” reče Nikolaj Gogolj u jednom momentu mentalne bistrine. U očima čovjeka koji je krenuo putem. prethodno moraju dobro da razmisle. jer oni koji su krenuli ka istini vremenom postaju sve bliži i bliži jedni dugima. Počinju nova i interesantna druženja s onima koji su takoñe krenuli u istom pravcu. koje je sve do juče smatrao lijepim. nije sve toliko crno. Takoñe. To podrazumjeva da se mi trenutno ne nalazimo čak ni na tom Prilaznom putu. iz dana u dan će se mijenjati. naći na tom Putu. (. Nama prvo treba da postane jasno da je vanjski život jedna istinska divljina.da. izgled stvari a pogotovo drugih bića. sada sijaju u njegovim očima nekim novim sjajem i ljepotom. mi moramo prvo da pronañemo a onda da pratimo. Nakon odreñenog perioda. Kod sviju – ne. ‘A’ uticaji. Tako se on može drugima učiniti dosadnim. ali kod mnogih. ~***~ Do sada smo pričali o Putu. to je samo da zakoračimo na njega. bi trebali razumjeti da je taj Put poseban i da ne postoji put izvan tog puta. tek tako. Stoga oni koji žele da poduzmu ezoteričko istraživanje.Prilazni put. tj. (Nema proroka bez časti. utoliko se više pojačava i njegov osjećaj da postaje stranac. u kojoj vladaju tzv.

kojeg čovjek doživi ima i svoju pozitivnu stranu. Tradicija ostavlja mogućnost da ne moraju svi da proñu kroz ovu tzv. onda će ga jedno takvo iskustvo učiniti još slabijim. ~***~ 53 . bacaju ih u jedan duboki mentalni san. To može imati dvije dijametrično oprečne posljedice. ostane tvrdoglav. tj. Sa ezoteričke tačke gledišta. ne može prići Prilaznom putu. (Filokalija. takvih osoba je danas veoma malo. pokušavajući da opravda svoju Ličnost štiteći je izvan svake logike i bez ikakvog istinskog opravdanja. Ukoliko čovjek ne prihvati situaciju u kojoj se nalazi. zahvaljujući kratkotrajnoj iluminaciji od strane svijesti istinskog ‘Ja’. Za večinu drugih ljudi.ukoliko on uprkos svim dokazima. onda se on okreće leñima Prilaznom putu. onda on neće pognuti svoj pogled pred neumoljivom realnošću. To bi takoñe značilo da je on u tom momentu stupio na stazu. ukoliko prethodno ne proñe kroz jedan unutrašnji bankrot. upravo onako kako mu se ono čini. i tako baca samog sebe još dublje u divljinu. Ovoga su pošteñeni samo oni ljudi koji se mogu nazvati bezgrešnicima. da stignemo do Puta. na kraju.Ukoliko je ta naša želja stvarno iskrena. to obično znači da se u njemu samom nešto srušilo ili prelomilo. jer ta skromnost upravo predstavlja jedan zaklon koji će ga štititi od svih štetnih uticaja koji bi mogli usljediti kao rezultat njegovih uspjeha na unutrašnjem ili vanjskom planu. [Čak i ljepota izvan svake mjere. nego sretne okolnosti. . Sve ima svoju mjeru. u svom pokušavanju da bude ponizan ili skroman. umjesto da ih probude. koji vodi do pravog Puta.)] Taj kolaps. uz pomoć koga ćemo. I p. To preispitivanje obično je isprovocirano nizom manje više nasilnih šokova ili trauma koje su dovele i do stvaranja negativnih emocija. Ponavljamo: niko. onda ćemo jednostavno lako uspjeti da pronañemo jednu stazu koja vodi do Prilaznog puta. U suprotnom slučaju. meñutim. U svemu ovome. može da izgleda izdeformisano. pogotovo svoje unutrašnje stanje. Isak Sirijski. čovjek mora da izbjegava sve ekstremnosti. koja vodi prema Prilaznom putu. On tada počinje da gleda na stvari u drugačijem svjetlu. nesretne okolnosti i traume. fazu “bankrota” Ličnosti. uspjeh i radost. predstavljaju bolji temelj za ezoterički rad. ukoliko je čovjek slab. On će imati dovoljno hrabrosti da se suoči sa stvarima onakvim kakve one jesu i prihvatiti sve konstatacije koje mu se odatle nameću. ili moralni kolaps. Meñutim. Zajedno sa tim ide i jedna duboka analiza svih svojih dosadašnjih ubjeñenja i moralnih vrijednosti. koje u očima tragaoca gube onu vrijednost koje im je on prije davao. Ukoliko je čovjek dovoljno jak i nepristrastan. osim onih koji su bezgriješni. Tradicija od čovjeka traži da bude nadasve skroman. bez obzira koliko teško one bile prihvatljive. ~***~ Kada čovjek krene u potragu za Putom. koje život do tog momenta nije nimalo isprljao i koji se usljed pozitivnih životnih iskustava i emocija odlučuju na ezoterički rad . čine im upravo suprotno.

tragaoc se počinje osjećati sve više i više izolovanim. [Ako svijet na vas uzmrzi. Ovaj “Svijet” će zauzeti neprijateljski odnos prema njemu. Mnogi od tih problema mogu se izbjeći ukoliko tragalac zauzme pravilan stav od momenta kada kroči na stazu koja vodi ka Prilaznom putu. ~***~ S druge strane. jer on ima jednu sasvim drugačiju svrhu. doći će i taj dan kada će tragaoc biti izložen otvorenoj mržnji onih meñu kojima živi. kojeg je zauzeo prema vanjskom životu. oni koji proñu kroz moralni bankrot i zakorače na stazu. koji kao što smo već rekli pokušava da održi čovjeka na svom mjestu. a nikako u onome što je ostalo iza nas. centar gravitacije njegovog interesovanja će se progresivno okretati ka ezoteričkom radu. Prije ili kasnije. S obzirom da put vodi samo u jednom pravcu. to je da budu čvrsti i istrajni. ~***~ 54 . Naravno. na tragaoca će se ustrijemiti upravo oni koji se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini. Zbog svega toga. znajte da mene omrznu prije vas. te mu ne odgovara da se ovakve tendencije pojedinaca prošire i na druge. (Jovan XV 18-19)] Što čovjek više napreduje sa svojim ezoteričkim radom. Tradicija kaže: Put ima samo jedan pravac. čovjek mora dobro razmisliti prije nego što stupi na stazu koja vodi ka Putu. [Nikakav prorok nije mio na svojoj postojbini (Luka IV 24)] ~***~ Oni koji kroče na stazu. oni koji su već krenuli stazom. Meñutim. osim u rijetkim izuzecima. odatle se spas može naći samo u onome što stoji ispred nas. onda bi svijet svoje ljubio. mnogo prije nego što dostignu Put. manipulišući one koji se nalaze u neposrednoj blizini tragaoca. Kad bi ste bili od svijeta. U interesu tragaoca je da ne odaje drugima svoj novi stav. a kako niste od svijeta…zato mrzi na vas svijet. čak i ako on ne obraća pažnju na to. Svijet Istine je jedan živi svijet i on zaživljava u svakom onom ko ga je okusio. Kada on to nije u stanju da učini uz pomoć Iluzije. moraju se otarasiti svakog oklijevanja. što će ga na kraju potpuno apsorbovati.Sada moramo naglasiti da će se svi oni koji krenu u potragu za Putom. postaju drugačiji od onih koji nastavljaju da žive u Iluziji. moraju biti svjesni da se tu radi o jednom putovanju bez povratka. utoliko će on više postajati objektom mržnje. “klasična situacija”. Oni jedino što mogu. To je tzv. Znajući sve ovo. [Ni jedan nije pripravan za carstvo Božije koji metne ruku svoju na plug pa se obzire natrag (Luka IX 62)]. Generalno govoreći. veoma brzo suočiti sa cijelim nizom problema. onda će pokušati da ostvari to na indirektan način. Ta njihova negativna reakcija rezultat je dejstva Generalnog Zakona. Nema okretanja unazad. radi se o preprekama koje su rezultat dejstva Generalnog Zakona. Meñutim.

On prvo mora da ovlada svojim unutrašnjim svijetom. osim uz pomoć posredovanja sličnih elemenata koji formiraju dio njenog unutrašnjeg svijeta. čovjek se podvrgava uticaju Zakona Izuzetka i započinje sa odupiranjem uticajima Generalnog Zakona. Stalnim prikupljanjem “B” uticaja. Frontalni napad na “A” uticaje mora se po svaku cijenu izbjegavati. i u meni nema ništa. sve odjednom promijeniti oko njega i da će njegov život čudesno krenuti ispočetka. čovjek izbjegava dejstvo istih uticaja koji dolaze iz vanjskog svijeta – što znači. savladavanjem “A” uticaja koji su dio našeg unutrašnjeg svijeta. sve do juče. on prvo mora da ostvari pobjedu nad samim sobom. i vuk preobraćen u povjerljivog psa čuvara. te tako izbjegne izvan uticaja Generalnog Zakona. Oni će još uvijek biti tu i u većini slučajeva. Pobjeda nad “Svijetom” je ono što svako ko teži istinskom Životu. “A” uticaja iz čovjekovog unutrašnjeg svijeta. Vjerovali su da je nemoguće moguće. možemo reći da vanjski uticaji ne mogu drugačije da djeluju na neku individuu. koji na jedan odreñen način formira i jedan novi centar svijesti. on će djelovati tako što će nam nagovijestiti načine i kako da ga riješimo. jer bi to bilo analogno Don Kihotovom napadu na vjetrenjače. Ponavljamo: Uspostavljanjem kontrole i ovladavanjem nad “A” uticajima u svom unutrašnjem svijetu. Hiljade i hiljade dobronamjernih ljudi je doživjelo propast jer su činili jednu te istu grešku. Generalni Zakon neće više imati uticaja na tu individuu i ona će tada potpuno preći pod okrilje Zakona Izuzetka. sve dok ona spada u kategoriju tzv. Imajući to u vidu. Stupajući na stazu. predstavljaće jednu smetnju u njegovom radu na ezoteričkom polju. Tu se moramo vratiti na onu Platonovu postavku koja kaže da se slično može primjetiti i razumjeti samo od strane sličnog. tako i pritisak Generalnog Zakona na nas sve više jača. Kako se centar gravitacije našeg interesovanja u životu postepeno pomijera prema ovom magnetnom centru. u čovjeku se formira magnetni centar. mi istovremeno zatvaramo vrata i za sve “A” uticaje koji dopiru spolja. Tako. to je izraženo ovako: Zvijer mora biti ukroćena. Da bi čovjek imao odreñene koristi od Zakona Izuzetka. on tako bježi iz kandži Generalnog Zakona. “Duh” koji vlada “A” uticajima i nadzire aplikaciju ovog zakona iz vana. vanjskog čovjeka. Jezikom Tradicije. mora da ostvari. unutrašnji svijet čovjeka je takoñe podložan uticajima “A” i “B” tipa. (Jovan XIV 30)] To je ujedno i stanje koje svako ko je u potrazi za Putom. To što proučavanje ezoterike postaje jedan novi elemenat u njegovom životu. 55 . samim tim ne znači da će svi oni elementi koji su. tj. U tom slučaju. Sam princip ovog metoda je prilično jednostavan. pokušava da djeluje na čovjeka uz pomoć svojih agenata. Kada se odreñeni problem pravilno ustanovi. spadali u dio njegove egzistencije. prekonoći nestati. Ovaj “Svijet” je neuporedivo jači od svake izolovane individue. [Jer ide knez ovoga svijeta. mora da dostigne. da bi bio u stanju da nadvlada “Svijet”.Čovjek ne smije misliti da će se samim tim što je on odlučno kročio na stazu.

onakav kakav jeste. dok se kod praktičnog poduzimanja ovih radnji može javiti dosta individualnih varijacija i raznoraznih problema koje je skoro nemoguće klasifikovati u odreñene kategorije. Iluzija je upravo ono što uzrokuje odstupanje objektivnih parametara odreñenog problema. ona mogu da budu i veoma bolna. Izmeñu ostalog. Svaki mjerni instrument ima odreñen stepen odstupanja od realnih vrijednosti. Svako od nas je posebna individua i u skladu s tim. morati da poduzme jedno opsežno istraživanje moralnih vrijednosti u svom životu. mi je još više iskomplikujemo. u njegovom objektivnom svjetlu. nema nikakvu moć nad činjenicama. tako možemo steći i prilično jasnu sliku koliko nas je ovaj život do sada uprljao. Tako mi često imamo tendenciju da umjesto da pojednostavimo neku situaciju. 2 ili 3. iako se te činjenice nalaze izvan njegove kontrole. sve dok ne bude u stanju da ih sagleda u pravom. sve ovo je samo teoretski aspekt ove problematike. Svaki problem ima svoju objektivnu suštinu i veoma je bitno da razvijemo svoje sposobnosti kako bi mogli odreñeni problem da vidimo u njegovom istinskom svjetlu. Svaki problem će se pojaviti pred njim u svom istinskom. Veoma mali broj ljudi je u stanju da gleda na neki problem na objektivan način. a ona je jedino ono što čovjeka može osloboditi. onda će to rezutirati u njegovom pojednostavljenju i razbistrivanju situacije. Na njih treba gledati kao na individualne lekcije koje su dizajnirane prema našim ličnim potrebama i karakteristikama. ili bar – objektivnijem svjetlu. ovakvo jedno preispitivanje vrijednosti uzeće dosta vremena. pojaviće se i objektivna. Razvitak sposobnosti rasuñivanja zajedno sa sticanjem objektivnosti u direktnoj je vezi sa čovjekovim napretkom na ezoteričkom polju. Ukoliko poduzmemo odreñene mjere na osnovu našeg neobjektivnog viñenja nekog problema. Da bi savladao “A” uticaje u svom unutrašnjem svijetu. Čovjek mora da preduzme svjesne napore da ispita činjenice.Naravno. Ta revizija naših moralnih vrijednosti mora neprestano da se sprovodi na principu nelaganja samog sebe. Meñutim. Čovjek tipa 1. čovjek prvo mora da promijeni svoj stav prema njima. 56 . stav koji on zauzima prema njima zavisiće samo od njega. To podrazumjeva i prosuñivanje situacije zajedno sa okruženjem u kojem se trenutno nalazi kao i jedno radikalno preispitivanje svojih odnosa s onima iz njegove blizine. onakav kakav on stvarno jeste. da odredimo taj stepen odstupanja što na kraju uzimamo u obzir da bi došli do objektivnih rezultata. čovjek će se neprestano morati da vraća na neke od svojih problema. kalibraciju. problemi na koje ćemo nailaziti često će imati individualnu prirodu. nego ćemo ga samo iskomplikovati. U nekim slučajevima. S obzirom da čovjekova moć rasuñivanja nema niti može u kratkom vremenu da ostvari svu potrebnu objektivnost. Razlog za to je većinom to što ta rješenja u sebi sadrže put prema Istini. mada u mnogim slučajevima. tj. Ukoliko uspijemo da vidimo odreñeni problem na ispravan način. Tako će i svaki od onih koji se nalaze u potrazi za Putom. Tako će doći i dan kada će on prestati da dramatizuje odreñene činjenice ili da traži opravdanja za samog sebe. sve su prilike da problem nećemo riješiti. prilikom njegove percepcije od strane naše svijesti. te da bi odredili njihovu pouzdanost mi moramo s vremena na vrijeme da vršimo tzv. objektivnom obliku. Stoga se može reći da se ovaj proces preispitivanja u čovjeku treba da odigrava cijelo vrijeme. pravilna i pravedna rješenja. U istom tom momentu. mada on često misli da ima.

2 ili 3. da bi kompenzirali ovaj nedostatak snage. kako polagano raste. danas je veoma malo onih koji su u stanju da si tako nešto obezbijede. mi moramo da napravimo jednu odreñenu psihološku strategiju ponašanja. uveliko će si olakašati posao ukoliko uspije da razmišlje o tome non-stop. Drugi način podrazumijeva izgradnju jednog zaklona u unutrašnjosti samog tragaoca. (Kao kad razmišljamo o voljenoj osobi) Čovjek mora da uloži maksimalan napor kako bi osnovao svoje prebivalište u tom kavezu. tako i prema vanjskom svijetu. dok je prisustvo u sebi. Odatle proizilazi i jedno od glavnih pravila – on mora raditi u tišini. Sve ovo traži dosta rada. te tako nad njima uspostavlja jedan apsolutni autoritet.~***~ Mašinerija “A” uticaja koja upravlja čovjekom u momentu kada se on odluči da krene u potragu za Putom. Imajući ovo na umu.čovjek mora da izgradi jedan kavez u samom sebi. Ponavljamo: ovo je samo moguće kad čovjek radi tiho.veoma slab. U svakom drugom slučaju. Sve u njemu je ograničeno. Ne smijemo zaboravati da je čovjek tipa 1. To podrazumjeva da on mora dovesti sebe ne samo u jedno stanje stalnog prisustva. odnosno. jer će reakcija “Svijeta” na njega biti ekstremno jaka. To tragaoc mora sam da učini. . 57 . mnogo je jača od njegove odbrambene moći. Taj kavez se mora graditi uz pomoć veza i uputstava od strane svih unutrašnjih centara. Da bi ovaj kavez uspješno igrao svoju ulogu jednog upravnog organa. nego i u stanje prisustva u samom sebi. bez obzira na to što se on čini jakim u vanjskom svijetu. novi centar svijesti koji. Prisustvo je u vezi sa svijesti ‘Ja’. energije. Postoje dva načina kako se to može ostvariti. koje se neprijateljski odnose prema svakome ko uporno traga za Istinom. kako prema samom sebi. tako da će većina tragaoca ipak morati da poduzme ezoterički rad u svijetu u kome živi. To je upravo razlog za postojanje tzv. u ovom pojmu lako prepoznajemo onaj magnetni centar. popravlja.onaj koji se prihvati ezoteričkog rada. sa ezoteričke ili objektivne tačke gledišta. što nije jedna te ista stvar. Naravno. renovira i uljepšava. hermetičkog ili monaškog života. Ono što on mora da uradi. bez privlačenja pažnje “duhovačuvara” Generalnog Zakona i onih snaga u životu. pojedinačnoj ili grupnoj. tako i preuzima kontrolu nad ona tri niža centra. on će biti izgubljen. Kada “knez ovoga svijeta ne bude imao/nalazio ništa u njemu”. on mora stalno da se proširuje. Prvi je da čovjek pronañe utočište u kome se fizički može zakloniti od uticaja “Svijeta”. onda će mu on moći da mahne i kaže – zbogom. Razlika izmeñu to dvoje je veoma bitna. Meñutim. truda i upornosti. to je da ovlada “A” uticajima koji su dio njegovog unutrašnjeg svijeta. a time i pritisak okoline. Tradicija takoñe kaže: . Za ovu izgradnju treba dosta vremena. u vezi sa svijesti od – JA JESAM. koliko god je to moguće. te mora biti dovoljno čvrst da bi mogao uspješno da odoli svakoj pobuni malih ‘Ja’. Tradicija kaže: . tako da ne bi privlačio na sebe pažnju.

U ovom svom obliku. Tek kad vježbom nuči da se otrijezni. Na intelektualnom planu često se javlja koncept “podrazumijevajućih prednosti koje proističu kao rezultat proučavanja ezoterike”. I to je sve. veoma slični “B” uticajima. stvar postaje mnogo teža kada se Generalni Zakon počne da manifestuje u obliku iskušenja. Uslov za to će biti da se u njega ne puštaju “A” uticaji. On će i dalje s vremena na vrijeme da se zanosi. U nekim slučajevima to će biti prilično lako. Meñutim. Prvo smo se trudili da ovladamo jednom grupom tih uticaja u sebi. Naravno. zavoñenje. izvan kaveza. Ti oblici mogu da variraju u nedogled i često su karakteristični za individualne slučajeve. čovjek mora paziti da u njega ne prodiru bilo kakvi “A” uticaji. kad postane – prisutan. ~***~ Već smo konstatovali da uprkos svoj svojoj odlučnosti u potrazi za Putom. od sada. novac. koji će u budućnosti postati njegov komandni centar. pa nadalje. dok je u stvarnosti samo zanesen. Uz pomoć formule: JA JESAM. “A” uticaji mogu da se pojavljuju u cijelom jednom spektru varijacija. onda će biti i u stanju da odredi razliku izmeñu zanesenosti i trezvenosti. kao rezultat dejstva vanjskih sila.Kada se čovjek ‘utopi’. meñutim. te u vezi s tim. uz pomoć identifikacije sa drugom grupom. zaboravi na sebe samog. milosrña i plemenitosti. da bi se uopšte došlo do te faze. Čineći to. Sve ovo podrazumijeva jedan svjestan trud kojeg čovjek ulaže u početku izgradnje svog kaveza. meñutim. (koja tada često znaju da budu i ‘šarmantne’ prirode). u njegovom unutrašnjem svijetu. ambicije… Ukoliko im uspijemo da odolimo. koji i dalje nastavljaju da stvaraju raznorazne okolnosti u našim životima. on će tako napraviti prvi korak u svom vezivanju za nešto što je trajno. smješteni u kavezu koji je ispunjen samo “B” uticajima i osnaženi našom novom formulom JA JESAM. Meñutim. naš stav prema “A” uticajima dobija jedan 58 . Za to vrijeme čovjek će se sklanjati u to svoje utočište i činiti sve što je u njegovoj moći da ga konsoliduje i napravi od njega svoj komandni centar. Sada. tj. meñutim. s nečega što je privremeno. naš odnos prema njima počinje da se mijenja. on tada toga nije svjestan. onda ta iskušenja uzimaju sve prefinjenije oblike koji su često paralelni ili moglo bi se reći. moraju se razotkriti aktivnim korištenjem razboritosti i jedan čvrst i nedvosmislen stav mora se zauzeti prema njima. čovjek mora naučiti kako da prepozna te “A” uticaje. dugo vremena i dalje će nastavljati da bjesne “A” uticaji. uronjen u jedan mentalni san. biće dozvoljen ulaz u njega. mi i dalje živimo meñu “A” uticajima. on će takoñe biti u stanju da se koncentriše na pojam JA JESAM. žene. misli da nešto čini. on onda biva ponesen od strane mentalnih struja koje prolaze kroz njega. ~***~ Kada u sebi sagradi taj kavez. Kavez će postati za njega jedno sveto utočište i samo uticajima tipa B-C-D ili E. Oni “A” uticaji koji su maskirani u “B” uticaje. Tako čovjeka na emocionalnom planu mogu naglo da zapahnu uzvišene ideje pune strasti. čovjek po prvi put ulaže odreñen napor u suprostavljanju mnogobrojnim mentalnim strujama koje ga zanose i za koje on ne predstavlja ništa drugo do jednu igračku. odnosno. i da održava tu svoju trezvenost.

Prvo. meñutim. (Jovan XVI 33)] Tragaoc će morati da smogne dovoljno snage kako bi se suprotstavio svemu tome. Stoga je veoma bitno da on sve to radi tiho. . ne može se obaviti bez jednog svjesnog napora. Taktika se sastoji u sljedećem: čovjek mora nastaviti da živi u istim uslovima kao i juče. bez rada i bez borbe. Ta omamljenost. To razmatranje nije moguće sve dok čovjek ne uloži dovoljan trud da bude prisutan u samom sebi. Nevolje će biti neminovne. od kojeg on sada pokušava da se oslobodi. 59 . kako ne bi privlačio pažnju. prije toga. kojeg on greškom podrazumijeva pod realnošću. koji nas štiti od uticaja Generalnog Zakona (čija se uloga ovdje može porediti sa onom ulogom koju ima i gravitacija). reakciju Generalnog Zakona. koliko god je to moguće. Prelazak iz jednog stanja u drugo. koja je nastala kao posljedica “Adamovog grijeha” napravila je od adamičnog čovjeka jedan objekat. unutrašnjeg razmatranja. Čovjek koji je danas odlučio da stupi na stazu u potrazi za Putom. On će to ostvariti uz pomoć odreñene ezoteričke strategije. sam taj trud uložen u ostvarenje stanja prisustva u samom sebi ubrzava čovjekovo kretanje prema Putu. onaj koji se nalazi u potrazi za Putom. prosuñivanju i jednoj stalnoj pažnji. rade za “B” uticaje. Vanjsko razmatranje podrazumijeva svjesne napore u razlikovanju. ali ne bojte se. Savjesnim vježbanjem prisustva u samom sebi i daljim razvijanjem tog stanja. Oni u svakom slučaju i dalje ostaju u polju našeg djelovanja. po svojoj božanskoj prirodi bio – subjekat. Mi ćemo raditi za njihov račun i zastupati njihove interese.novi aspekt. kojeg smo ranije pominjali. imaće dvostruku korist. vanjskim razmatranjem. što kasnije dobija tendenciju da se samo-održava. dok će se istovremeno morati da služi tzv. mi ćemo se ponašati kao agenti koji zastupaju. [U svijetu ćete imati nevolju. uz pomoć praćenja sljedeće sekvence: prisustvo u samom sebi – vanjsko razmatranje – prisustvo u samom sebi. u takvom stanju on nije sposoban da se direktno uhvati u koštac sa Generalnim Zakonom. On prvo mora da prikupi dovoljno snage. jer su čovjekove reakcije po svojoj prirodi mehaničkog tipa. mi se sada nećemo upuštati u direktan obračun s njima. mada on u suštini ostaje slabašan i ranjiv kao što je juče bio. To je nemoguće. odnosno. adamički čovjek se našao u sferi uticaja Generalnog Zakona. Unutrašnje razmatranje i stapanje su direktne posljedice čovjekove stalne omamljenosti što dovodi do toga da on stalno zaboravlja samog sebe. jer ja nadvladah svijet. u principu je postao drugi čovjek. Čovjek mora da dobije na vremenu i tako odloži. U drugu ruku. Znači. Padom sa jednog višeg nivoa postojanja.dok je on. Od sada. što je normalno izvan ljudskih sposobnosti. Moramo biti svjesni toga da nas naš unutrašnji kavez neće moći zaštititi od svakog zla kojem će nas Generalni Zakon pokušati da izloži. ovom vježbom se ujedno gradi i onaj zaklon. ali umjesto stapanja sa vještačkim životom. on mora paziti da ostane izvan njega što je moguće duže a isto tako i osloboditi se od tzv.

Tako se nastavlja ona nevidljiva bitka koja ga vodi ka Putu. Sama pravila igre i zaboravljanje prošlosti utičnu na to da sami sebi lako možemo da opravdavamo sve svoje slabosti i padove. kako bi opravdali naše tjelesne. oni koji gube – pobjeñuju. ovdje moramo biti na oprezu da ne padnemo u zamku. čovjek falsifikuje i iskrivi tu svoju ulogu koju je trebao da odigra. oni koji pobjeñuju.Vanjsko razmatranje mora se odigravati u obliku jedne igre. Čovjek uvijek daje prednost svom rezonovanju i prosuñivanju. Meñutim. malo je onih kojima to poñe za rukom. On ne samo da zaboravlja tu svoju ulogu. čovjek mora da se drži principa – ‘Hrani krokodila. on sada mora da ga igra uz pomoć jednog svjesnog napora uloženog u vanjsko razmatranje. Na kraju. meñutim. ponašajući se istovremeno tako kao da je i on utopljen (u lažnom životu). (na temu životnog filma ćemo kasnije pokušati reći nešto više) Za sada je bitno razumjeti sljedeće: od momenta kada stupi na stazu i počne da se njome kreće. čovjek ne može više da vodi svoj život kao prije. To će se većinom dogañati u onim periodima intervala (izmeñu nota) i u svemu tome je bitno da čovjek to uvidi na vrijeme i onda da se vrati nazad i nastavi sa svojom igrom. a to njegovo rezonovanje i prosuñivanje je uvijek deformisano usljed življenja života u lažima. rijetko kada pridaje neku ozbiljniju pažnju onom tihom unutrašnjem glasu. Iz već poznatih razloga. naše ambicije ili neke druge koristi. Skriven iza zidova svog kaveza. on će težiti tome da se čini kao i svi drugi. pročišćen od svih tragova 'A' uticaja. Igrajući tu svoju ulogu na ovaj način. seksualne i druge prohtjeve. Ovo ne važi samo za one naše padove do kojih dolazi za vrijeme nevidljive bitke. za svog života. što znači. što je praktično neminovno i toga se ne treba plašiti. da će opet povjerovati da je scena u kojoj se igra odvija stvarna. On sada mora da igra svoju ulogu u životu. čovjek će se ponekad toliko uživjeti u nju. “To je nešto što je jače od mene” – nije nikakav izgovor za onoga koji teži da stigne do Puta. u stvarnosti – gube. kao da se ništa ozbiljno ili opasno nije dogodilo. a ne i da bude. ukoliko ne želi da bude zgažen od strane onih slijepih sila koje djeluju u vidu “A” uticaja. Svaki čovjek je roñen da odigra jednu predodreñenu ulogu u životu. Figurativno rečeno sve ovo se može shvatiti i kao jedna igra u kojoj se igrač mora ponašati tako kao da su sva pravila izokrenuta. te će se utopiti u nju. 60 . da te ne bi pojeo’. ~***~ Čovjek nadasve mora kultivisati u sebi smirenost. nego i kod slučajeva kada pokušavamo da doñemo do nekog kompromisa sa samim sobom. ali samo da se čini. Tako on. Čovjek koji se kreće prema Putu mora razumjeti da on više ne može učestvovati u životu sa onom vrstom entuzijazma kakvog je nekad imao i da sada mora da postane oprezan i obazriv. on zaboravlja čak i to da scena u kojoj igra nema nikakve veze sa istinskim životom. Sada. on će uskoro biti u stanju ne samo da razumije nego i da izmjeri koliko je ogromna razdaljina izmeñu ova dva pojma.

Ukoliko mu to ne poñe za rukom. Čak bi se moglo reći da se napretkom naše civilizacije povećava i potreba za laganjem.~***~ Sada vjerovatno već možemo razumjeti koliko je bitno to . svoje govori: jer je laža i otac laži.ambisu. tj. koji nam se kroz istoriju predstavljao pod raznim imenima. kad govori laž. Druga. Čak i ako uspije da ga sagradi. U ovom periodu ćemo kao čovječanstvo.da čovjek koji je stupio na stazu. Jezikom Tradicije rečeno. (Jovan. uspjeti da preñemo na jedan viši nivo postojanja. nepotrebnim laganjem drugih. jer “sve svoje uvijek nosimo sa sobom”. zajedno sa ovom planetom. rasnoj grupi ili staležu da govorimo. Laganje i potkradanje su dominantne crte ljudskog karaktera. VIII 44)]. drugačije nije ni moguće. mi živimo i u zoni ‘jednog’ lažnog boga. beskorisnim lažima. Tu se često radi o jednoj reflekciji tzv. pre-adamične svijesti ili nostalgije za vremenima kada smo živjeli na jednoj višoj ravni postojanja. Čovjek laže zato što u svijetu koji je upravljan od strane laži. (I Korinćanima. je ta da čovjek prestane i sa tzv. jer nema istine u njemu. sada već postaje neoprostiva. ili ćemo završiti u . vjerskoj. Čini se da ezoterički rad kojeg je čovjek uložio u samog sebe neće ni u kom slučaju biti nepovratno izgubljen. treba u nadanju da ore. gdje laži nisu ljudima bile potrebne. odmah prestane da laže samog sebe. 61 . ušli smo u eru koja se označava znakom poznatim kao – misterija Ostvarenja. veoma bitna stvar. U ovom drugom slučaju. [koji ore. Hipokrizija prema samom sebi. jer takve laži u suštini nemaju nikakvu pozitivnu svrhu. Istovremeno. ~***~ Mi sada živimo u jednom veličanstvenom vremenu. Ipak. tamo negdje duboko u sebi večina ljudi osjeća da nebi trebali lagati. sa eksperimentom će se morati krenuti ponovo iz početka. onda on neće biti u stanju da sagradi u sebi onaj kavez. i slasti oca svojega hoćete činiti: on je krvnik ljudski od početka. [Vaš je otac ñavo. Tom vrstom laganja čovjek samo gubi onu finu energiju koja mi je prijeko potrebna za napredovanje u njegovoj potrazi za Putom. bez obzira o kojoj nacionalnoj. i ne stoji na istini. IX 10)] Mi živimo u jednom svijetu kojim upravljaju laži. njegovi zidovi će popustiti čim ovaj prvi put pokuša da prevari samog sebe.

razuma ako će nestati. te na kraju počnu da vjeruju svoje vlastite laži i tako izgube osjećaj za istinu. često se zaboravlja da laži obavezuju. ne misli o zlu. Čovjek mora uložiti znatne napore kako bi se riješio potrebe za laganjem a pogotovo navike. ne srdi se. svucite staroga čovjeka s djelima njegovijem. sve trpi. sve vjeruje. ~***~ Svi oni koji odlučno stupe na stazu u nadi da će stići do Puta. onda mu ovo što je ovdje rečeno. ne čini što ne valja. po obličju onoga koji ga je sazdao. XIII 4-8)] Onaj koji dosegne (istinsku) Ljubav neće više biti u stanju da laže.Čovjek. jezici ako će umuknuti. kad se jednom prozbore. Postoje različiti aspekti ovog problema: laganje drugih laganje samog sebe korisne laži beskorisne laži hipokrizija integralne laži Integralno laganje je karakteristika onih ljudi koji imaju potrebu da lažu i varaju cijelo vrijeme ili kad god im se za tako nešto ukaze prilika. a raduje se istini. Kad čovjek postane ‘unutrašnji čovjek’. sve snosi. ne mogu očekivati nikakve znatne rezultate u svom ezoteričkom radu. i obucite novoga. ne nadima se. koji se obnavlja za poznanje. Meñutim. ljubav se ne veliča. neće biti nimalo nepoznato: [Ne lažite jedan drugoga. moraju razumjeti važnost problema laganja. Oni kojima to ne poñe za rukom. protiv naših spontanih tendencija i protiv mehaničnosti koja nas stalno navodi na laganje. Mi moramo biti čistog srca i žedni pravde. [Jer nema ništa tajno. ne traži svoje. Ljubav nikada ne prestaje. milokrvna je. poistovijećen sa svojom Ličnošću. ljubav ne zavidi. što neće biti javno. ne raduje se nepravdi. Hipokrizija i integralno laganje su dva slučaja koje je najteže liječiti. Bitka protiv laganja je duga i iscrpljujuća. (Marko IV 22)] Hipokrizija je najpodmukliji oblik laži. To je prvenstveno jedna bitka protiv nas samih. a proroštvo ako će i prestati. ima tendenciju da misli kako će lažima moći sebi da osigura mnogo povoljniju poziciju u ovom životu. III 9-10)] Radi se o jednom putu istinske Ljubavi. 62 . (Kol. (Kor. Šta je to istinska Ljubav? [Ljubav dugo trpi. Istina ne trpi laži u svojoj blizini. niti ima što sakriveno što neće izaći na vidjelo. svemu se nada.

čovjek će razumjeti punu vrijednost magične moći slobode. te ih je stoga lakše savladati i eliminisati. [I poznaćete istinu. Čovjek koji počne s borbom protiv laganja samog sebe mora biti svjestan da bi njene posljedice mogle da podrazumijevaju rušenje nekih ili svih njegovih najviših “životnih vrijednosti ili principa”. dok on uporno pokušava da racionalizuje stvar i nalazi bezbroj opravdanja za situaciju u kojoj se nalazi. potrebna je jedna stalna pažnja u kombinaciji sa prisustvom u samom sebi. odnosno. o čemu ćemo govoriti kasnije. Jedna neprestana analiza i preispitivanje. stabilnije i trajnije.Beskorisne laži su mnogo manje štetne od laganja samog sebe. potrebno je da uložimo samo malo dodatnog truda u obliku pojačane pažnje i tako ćemo je spriječiti da sklizne u konverzaciju. to se dogaña i kod nekih koji nikad nisu imali priliku da poduzmu bilo kakvu vrstu ezoteričkog rada. Meñutim. tragaoc ponovo postaje jedan subjekat. Preporučuje se da se u bitku za Istinu krene upravo od tačke obračunavanja sa ovom vrstom laganja. Tako. U vezi s nekim aspektima ove problematike. koliko god ona da bila bolna. Da bi se uspjelo izaći na kraj s ovom vrstom laganja. jedini je način na koji se možemo otarasiti ovih naših duboko ukorijenjenih laži. Laganje drugih je mnogo lakše za kontrolisati. U momentu kada nam se laž nañe na vrh jezika. i istina će vas izbaviti. čovjekovi lijepi snovi nestaju jedan za drugim. te ih upravo to nagoni da krenu u potragu za vrijednostima koje su mnogo čvršće. principa i uvjerenja koji nisu ništa drugo do podmukle i vješto zamaskirane laži. Svaki pokušaj održavanja takvih veza može da ima veoma ružne konsekvence. meñutim. to je – istina i osjećaj slobode. Mi imamo mnogo ličnih stavova. tragaoc će imati sve jači i jači osjećaj duboke zahvalnosti za svoje osloboñenje od ovog apsurdnog ropstva koje ga je napravilo objektom u odnosu na izmišljena ljudska prava i slobode. 63 . ~***~ Objektivni rezultati u ezoteričkom radu mogu se dobiti tek onda kada čovjek prestane da laže samog sebe. On će ponekad žaliti za njima. Potrebno je samo obratiti malo više pažnje na ono što nam izlazi iz usta. ono što će istovremeno početi da se sve više pojavljuje. VIII 32)] Tokom ove operacije untrašnjeg pročišćenja. Tako se opet vraćamo na onu konstataciju da istinski ezoterički rad može da počne tek onda kada čovjek doživi. Laganje samog sebe je veoma opasno. Jedan od primjera laganja samog sebe je i kada se čovjek nañe u bračnoj vezi koja ne funkcioniše. (Jovan. Zajedno sa napretkom u tom radu na samom sebi. To je ujedno i razlog zašto ovoliko naglašavamo važnost izlječenja od ove duboko ukorijenjene čovjekove navike. bitno je razumjeti koncept “polarnih bića”. jer se tu često radi o veoma prefinjenim lažima koje je veoma teško prepoznati. Nakon što dosegne odreñen stepen svog unutrašnjeg osloboñenja. proñe kroz jedno opšte bankrotstvo i kad odbaci sve svoje dotadašnje bogove i svetinje. što mu po božanskom pravu i pripada.

Ukoliko ga čuje. Svaki čovjek može čuti njen glas. ~***~ Da bi mogućili božanskoj sili da se manifestuje kroz nas. To čovjeku onda omogućava da može objektivno pratiti rad svoji nižih centara. (Mateja VII 6)] Sam princip “nepričanja o tome” nije obavezan tokom cijelog ezoteričkog rada. Meñutim. koja nam na kraju krajeva omogućava nepristrasnu opservaciju i rasuñivanje. Stav Tradicije je čvrst i nedvosmislen: . jer čovjek mora da kaže ono što treba da bude rečeno. U svakom drugom slučaju možemo se samo dovesti u opasnost ili nepotrebno gubiti energiju pokušavajući objasniti nekome nešto. kako smo već rekli. ili centar za navigaciju. mi sa svoje strane moramo uložiti odreñeni trud. To je. ona neće biti u stanju da se manifestuje u nama. kakav stav onda treba da zauzmemo prema drugim ljudima? Čovjek koji doživi osjećaj unutrašnje slobode i radost nakon svake pobjede nad samim sobom. Ta opservacija se odvija iz magnetnog centra. kada prestanemo da lažemo sami sebe. III 20)] Božanska sila je uvijek tu i ona pokušava da dopre do nas. Iskrena otvorenost u razgovoru na temu ezoterike preporučuje se kada o ovim stvarima razgovaramo s ljudima koji su sami takoñe poduzeli odreñene korake na ezoteričkom polju. niti mećite bisera svojega pred svinje. jedna oblast gdje vladaju ‘B’ uticaji. on u svakom slučaju ima potrebu da podijeli ta svoja iskustva sa ljudima oko sebe. čovjek će sam biti u stanju da odredi s kim. i on sa mnom. sve u odreñenim granicama. nego samo na njegovom početku. Ukoliko je ne čujemo i ne otvorimo joj vrata. (Otkr. da ga ne pogaze nogama svojima. kad treba da bude rečeno i kome treba da bude rečeno. 64 . kada je naš unutrašnji kavez potpuno formiran i pretvoren u jedan komandni centar.~***~ Ostvarenje unutarnje slobode je uslov za uspjeh u ezoteričkom radu.. koga ta tematika u suštini ne interesuje ili nije u stanju razumjeti o čemu pričamo. koji ujedno predstavlja i njegov “komandni toranj”. i vrativši se ne rastrgnu vas. ući ću k njemu i večeraću s njima. o čemu i kad može ili treba da priča. Kasnije. ‘B’ uticaji ce početi prožimati njegovo biće i naseljavati se u njemu.Ne pričaj o tome. [Ne dajte svetinje psima. [Evo stojim na vratima i kucam: ako ko čuje glas moj i otvori vrata. Na nama je da li ćemo “čuti njen glas” i “otvoriti joj vrata”. čovjek koji nadvlada potrebe vanjskih ljudi. Kad se naš unutrašnji svijet dovoljno pročisti penetracijom ‘B’ uticaja ili zrakama ‘Kosmičkog Sunca’.

To je upravo ono što se stvarno dogaña u životu. odredimo. izmeñu njih uvijek postoji razlika. odnosno. kao što je to slučaj sa ogledalima. Meñutim. Postoje dva praktična metoda za razvijanje sposobnosti pronicljivosti. posljedice. preporučuje se za čovjeka br. smatra se ovladavanjem sposobnošću pronicljivosti. Negativna metoda – ili metoda isključivanja. jednako I – istinskom. pomnoženim sa jednim zamišljenim brojem. 65 . oni mogu da proizvedu stvarne efekte . Teškoću u njihovom razdvajanju čini to što .~***~ Postoje četiri uslova koje čovjek mora ispuniti da bi se upustio u potragu za Putom: strastvena želja da se stigne do njega razboritost/pronicljivost čelična disciplina inicijativa Naravno. koji su danas najviše zastupljeni u ovoj našoj današnjoj civilizaciji. on onda mora da razvije svoju pronicljivost do krajnjih granica i po svaku cijenu. Kada smo okruženi ogledalima. jer tu dolazi do obrtanja slike u odnosu na stvarni objekat – ovo važi za sve što proističe iz nestvarnog a nama daje priliku da mi to primjetimo. . kvadratnim korijenom od minus jedan. gdje god da se Iako je Nestvarno po svom izgledu veoma blizu Stvarnom. gdje su istinske i imaginativne činjenice i fenomeni savršeno izmješani. bez ispunjenja prvog uslova.prepoznamo. Moramo ponovo da naglasimo da živimo u svijetu poznatom kao Mixtus Orbis. odnosno. na sličan način kao što pozadina ogledala odražava ono što je prezentirano s njegove čelne strane. Svaki od njih je pogodan za jedan od dva tipa čovjeka. mi veoma lako gubimo osjećaj za to šta je stvarno istinsko a šta nije.ono što je zamišljeno liči na istinsko. Matematičkim jezikom ovo se može izraziti sljedećom jednačinom: gdje je N – nestvarno. po svojoj prirodi su nestvarni. Tako nas npr. koje preporučuje Tradicija. meñu kojima mi živimo. meñutim. kad čovjek već ima tu želju. ‘A’ uticaji. Sposobnost prepoznavanja on nalazio. neraspletivo isprepleteni. 3 (intelektualni tip). . strah od nekog zamišljenog dogañaja može navesti na to da poduzimamo odreñene mjere zaštite. odnosno. iluzorno bi bilo bilo šta pokušavati u vezi sa ezoteričkim radom.

Opasnost se ovdje nalazi u odabiranju pravog ideala. Luka. Ova metoda ne traži od čovjeka nikakve ideale i vjerovanja. i ne samo to. Tako. i bude potonje gore čovjeku onome od prvoga. posmatrač će primjetiti da odreñeni elementi imaju trajnu i stabilnu prirodu. Ova metoda je suprotna od prošle po tome što se ovdje ne radi ni o kakvom isključivanju nestabilnih elemenata. i došavši nañe ga praznog. Kada se ovakve konstatacije stalno ponavljaju na jedan kontrolisan način. Onda reče: da se vratim u dom svoj otkuda sam izašao. Tada otide i uzme sa sobom sedam drugijeh duhova gorijeh od sebe. XII 4345. Ni ova metoda nije bezopasna. onda u čovjeku dolazi do podijeljenosti i pucanja unutrašnjih veza. onda će čovjek postati nemoralan i opasan. i ne nañe ga. te se kao takvi ne mogu podvrgavati principu objektivnog isključivanja: on će se onda naći relativno blizu praga svog istinskog ‘Ja’.- Pozitivna metoda – metoda unutrašnje integracije. [A kad nečisti duh izañe iz čovjeka. 2 (emotivni tip). Centar gravitacije njegovog mentalnog života je u intelektualnoj aktivnosti. odnosno. (Mateja. i u njihovom prepoznavanju što kasnije vodi ka shvatanju da se tu radi o jednom ‘Ne-Ja’. ona poduzima jednu njihovu kritičku i nepristrasnu analizu. kako za sebe samog. onda mu prijeti opasnost da zapadne u iluziju dublje nego što se u njoj prethodno nalazio. Tako će se on naći u situaciji koja je gora od one prijašnje. on raspoznaje i izbacuje sve ono što ne indicira. odnosno. Jedina opasnost ove metode je u tome što ona traži od čovjeka jednu potpunu nepristrasnost prilikom tih njegovih posmatranja. iz kojih će on kasnije sam izvlačiti zaključke. pozitivna metoda. 66 . Taj čovjek ima neki svoj ideal i pokušava da ga ostvari. On će u tom slučaju morati da sastavi. malo po malo. nema tendenciju trajnog i stabilnog postojanja u strujama njegovog mentalnog života. Čovjek br. tako i za druge. Ukoliko to nije učinjeno sa jednom dubokom iskrenošću prema samom sebi. 3 ima tendenciju da ne vjeruje. uspostavljene veze izmeñu njegovih centara mogu popucati i ako njegov magnetni centar nije dovoljno jak da preuzme kontrolu nad njima. Tako. posmatrajući kretanja u unutrašnjem životu. Nadalje. Radi se o opservaciji pojavljivanja i gubljenja malih ‘Ja’ ili cijelih grupa sačinjenih od tih malih ‘Ja’. ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja. i ušavši žive ondje. odnosi se na čovjeka čiji se centar gravitacije mentalnog života nalazi u njegovom srcu. Negativna metoda uzima ovo u obzir. što na kraju može završiti rascjepom u Ličnosti. pridruži sve elemente u njegovoj Ličnosti koji u sebi sadrže sjemenje tog ideala. preporučuje se za čovjeka br. On je više skeptične prirode – i on teži da podvrgava jednoj kritičkoj analizi sve činjenice i probleme s kojima se suočava u svom životu. odreñen trud mora da se uloži kako se čovjek ne bi identifikovao s njima. XI 24-26)] Druga. Ukoliko čovjek ne uspije da bude nepristrasan u svemu ovome. nego o sintezi onih elemenata koji imaju odreñene karakteristike. pometenog i ukrašenog.

koje nas oslabljuju i u nama izazivaju gubitak onih sila koje smo uspjeli da skupimo uz pomoć velikog napora. što predstavlja plod Drveta Dobra i Zla. ~***~ Odnos muškarca i žene sa ezoteričke tačke gledišta [Ali niti je muž bez žene. U nekim slučajevima. Simbolično rečeno. Naravno. da bi čovjek mogao napredovati. Uloga žene u ‘iskupljenju’. U mnogim slučajevima. Pažnja je jedini kapital kojeg mi posjedujemo. Pažnja nam je veoma bitna. žena nakon što je u svojoj plodnoj i bujnoj mašti začela ideju da okusi pojam Iluzije. na povratku u ‘raj’ muškarac i žena moraju da rade zajedno. Mi takoñe posjedujemo jednu silu koja nam može omogućiti da radimo na tom izboru. koja će nam onda omogućiti da nastavimo sa svojim ezoteričkim radom. U realnosti. tu se radi o jednoj velikoj zabludi.Nepristrasnost i iskrenost prema samom sebi su dva ključna pojma u svemu ovome. Još jedna stvar koja nas često dovodi do zabune je ta što mnogi od nas misle da je teoretsko znanje o svemu ovome sasvim dovoljno. kako bi se konsolidovalo svako zrno uspjeha kojeg smo skupili na našem maršu prema Putu. ezoterički rad zahtjeva jedno neprestano ulaganje napora u analizu i sintezu. Ta sila se zove – pažnja. trebala bi biti slična onoj ulozi koju je ona odigrala u dogañanjima neposredno prije ‘izgnanstva iz raja’. pustimo pozitivne emocije da slobodno teku i tako nas obogate i omoguće nam da skupimo dodatnu snagu. te je tako jednostavno. jer su zajedno i izgnani iz njega. Ona treba da bude nosilac inspiracije. Meñutim. odnosno. To može biti njen muž. Jedno budno motrenje će nam pomoći da zaustavimo ovu vrstu emocija u momentu kad se one pojave. Uticaji kojima nas život neprestano izlaže su izmješani i uzurpirani. kao polarna bića. nakon kušanja. Tada je počeo i jedan dugačak put učenja. Isto tako. ona je taj njen plod. Nije samo Adam ‘izgnan iz raja. brat. Kasnije ćemo biti u stanju da na terenu koji je pročišćen na ovaj način. mi ga možemo koristiti na ispravan ili pogrešan način. tako da su oboje zajedno posrnuli.’ nego Adam i Eva. moglo bi se reći da je to jedna naša sposobnost koju mi rijetko koristimo. 67 . Ukoliko ona želi da dosegne odreñeni cilj. zajedno. ona mora naći muškarca koji ima isti cilj i pokušati da ga ostvari zajedno s njim. muškarca i ženu. (I Korinćanima. povratku nazad. XI 11)] Ezoterička evolucija. Svako od njih dvoje je doživjeo taj ‘pad’ na svoj način. ili na Putu. niti žena bez muža u Gospodinu. to može ići toliko daleko da uzrokuje jedan potpuni raspad sistema unutar nas. dok žena nema kapacitet za tako nešto. Mi posjedujemo odreñene sposobnosti i jednu odreñenu slobodu djelovanja. kako bi mogli birati izmeñu njih. duhovni učitelj ili neko ko dobro vlada tajnama ezoteričke nauke. pogotovo za kontrolu negativnih emocija. U Tradiciji postoji jedan postulat koji kaže da je muškarac u stanju da se kreće direktno u pravcu do jednog odreñenog cilja. po svojoj prirodi je evolucija koja uključuje oboje. puštamo da se raspršava. ponudila i svom mužu.

Problem je u tome što čovjek nema u sebi jedan apsolutni koncept o Dobru i Zlu. gura ga nazad ili uopšteno rečeno. bez obzira što on razumije da je sve relativno. Ta vatra. iako u suštini polarni. koja se pretvara u jedan unutrašnji oganj. Ukoliko muškarac i žena rade zajedno i . . Za one koji krenu u potragu za Putom. Ona će kao inspirator pružati podršku muškarcu u trenucima kada on padne u krizu i kada se obeshrabri. sve sto ga zavlači na stranu. usljed koje će neki od tragalaca da prekinu svoj rad na ezoteričkom polju. Ljudi čija psiha nije orjentisana uz pomoć neke ideje vodilje. Tako. jedna takva bitka je svakom tragaocu neophodno potrebna jer samo ona ima taj potencijal da u njemu proizvede jednu jaku napetost koja u jednom momentu može postati fizički skoro nepodnošljiva.uloga žene će u svemu ovome biti isto toliko važna kao i uloga muškarca. Tu dolazi do jedne unutrašnje borbe izmedu afirmacije i negacije. kada dostignu nivo čovjeka br. Ona će takoñe inicirati one dodatne šokove kada ezoterički rad ude u fazu zastoja. u kojoj sve što je lažno – mada. što će na kraju dovesti do izbijanja jedne vatre koja će mu ‘zapaliti’ srce. To je zbog toga što oni. Tek kada oni postepeno počnu odbacivati sa sebe djelove te fasade i kada se 68 . bilo fizičke ili psihološke prirode. kada smo ušli u eru Svetog Duha. sve što mu stvara prepreke. su generalno nepokretni sve do momenta kada na osnovu nekog vanjskog impulsa odluče nešto. na putu koji ga vodi prema cilju. za njega predstavlja – Dobro. predstavlja prvi važan i opipljiv rezultat ezoteričkog rada.Pojam pronicljivosti je veoma bitan jer se bez pronicljivosti ili razboritosti ne može daleko stići na ezoteričkom polju. ~***~ Jedna jaka psihička kriza je nešto što će zadesiti svakog tragaoca odmah na početku njegovog ezoteričkog rada. prouzrokuje u čovjeku jednu fuziju (nju smo prethodno već pomenuli). Tako. Sada. Moglo bi se reći da ovakva jedna vrsta saradnje izmeñu muškarca i žene potvrñuje polarizovanost ta dva bića. ponekad i sa najboljim namjerama – mora da pukne i doživi raspad. što im onda neko odreñeno vrijeme diktira njihovo ponašanje u životu. oktave Zakona Broja Sedam. Čovjek nije u stanju da donese neku permanentnu odluku. pogotovo ako psihički šokovi kojima je on bio prethodno izložen nisu bili dovoljno jaki. Svaka zraka svjetlosti koja dospije u njegovo oko nosi sa sobom i jednu sijenku. koja bi trebala biti polarna. zaustavlja ga. koja ukoliko se pravilno upotrijebi. jer i ezoterički rad prolazi kroz tzv. Upravo u tom momentu će se pojačati i trenje izmeñu onog mnoštva elemenata u njegovoj Ličnosti. postaje za njega – Zlo. sve ovo se mijenja. 4 i nañu se na pragu 5-tog nivoa. koja može da izazove jednu duboku sumnju. Realno rečeno. To će s vremena na vrijeme biti neminovno. različitim pokrovima. problem istinskog polariteta parova od ključnog je značaja. Ta dva bića.ukoliko su oni polarna bića. Ta potraga predstavlja jedan stalni cilj. kad iskreno hoćemo da riješimo neki problem. Ovo predstavlja jednu opštu definiciju koja važi kada se o potrazi za Putom radi. mi nalazimo skoro isti procenat razloga za i protiv odreñenog rješenja. svaki sa sobom nose i jednu prošlost koja prekriva njihovo istinsko ‘Ja’. takav čovjek je sada u stanju da ovlada konceptom pozitivnog i negativnog: sve ono što ga vodi prema cilju kojeg si je on postavio i sve što mu pomaže da ga ostvari. koja je često u stanju da zavara i one koji su prilično inteligentni. ne mogu biti apsolutno sigurni u tu svoju polarnost sve do odreñenog vremena u budućnosti.

koja podrazumijeva Smrt. Indirektni ciljevi karakteristični su za opšti slučaj. a samo jezero odražava u sebi nebesku ljepotu. ljubavi i smrti. čovječanstvo kao jednu cjelinu. od mehaničke egzistencije. On se individualno penje kosmičkim stepenicama. Tako će i njihova ljubav svakim danom sve više rasti. Na svom putu. Drugim riječima rečeno. do – biti proizvodać. Put se predstavlja kao jedna rijeka koja se ulijeva u Okean kroz svoja tri rukavca.ispod nje počne pojavljivati njihovo istinsko lice. ~***~ Prema Tradiciji. nakon što je prvo neutralizovao uticaj “Mjeseca” unutar sebe. ~***~ Pitanje cilja je veoma bitno. Jedan jedini cilj mora se postizati ili ostvarivati u jedno odreñeno vrijeme i on mora biti u dometu snaga koje tragaoc posjeduje u sebi. Čovjek prati životni tok. meñutim. kojeg on ispoljava na organski život kako bi zadovoljio svoje vlastite potrebe. postoji samo jedan Put. radi se o usponu stepenicama koje vode od – biti proizvod. i tako doprinosi razvoju Zraka Stvaranja. Direktan cilj se ne može shvatiti. Ona će danas biti veća nego juče ali mnogo manja nego sutra. Direktni ciljevi stvoreni su za specijalne slučajeve. koji predstavlja Život. Šta je to cilj života? Šta bi mogao da bude njegov cilj? Život je besmislen ukoliko nema neki cilj – u ezoteričkom smislu te riječi. Evolucija prema Svijesti podrazumijeva kretanje iz zone posljedica ka zoni uzroka. meñutim. Voda iz te rijeke potiće iz jednog mirnog jezera koje se nalazi visoko u planinama. Nesvjestan da to čini. doći će i do njihovog postepenog otkrivanja jedno drugom. Postoji samo jedan direktan cilj. čovjek koji teži da dosegne Put. To je put Pobjede. . postoje i tri Prilazna puta koja vode ka njemu i svaki od njih je u vezi sa jednim od tri osnovna tipa vanjskog čovjeka. Ta tačka gledišta istovremeno pravi razliku izmeñu indirektnih i direktnih ciljeva ljudske egzistencije. Ovdje čovjek ide protiv opšteg životnog toka. tu se radi o jednom dugoročnom cilju koji koji se jedino može ostvariti u fazama. kratkoročne i srednjeročne ciljeve.prema egzistenciji kojom upravlja stvaralački duh. on služi interesima “Prirode” kroz jednu igru rañanja. mora da formuliše svoje tzv. formulisati i slijediti od strane čovjeka osim po cijenu jednog svjesnog napora. što im može donijeti jednu neopisivu radost i sreću. 69 .

Tradicija dalje kaže da se značenje Kreacije sastoji u jednoj realizaciji. To znači da je naša misija da u životu takoñe ostvarimo jedan količnik Sjedinjenja. Kvantitativno gledajući taj odnos predstavlja jednu veoma malu varijaciju. posuñenu egzistenciju. njemu se čini da je relativno. Tako da smo mi time dobili jednu tzv. *[Ovo je normalno izraženo grupom matematičkih formula koje predstavljaju Stvaranje. Tradicija naglašava da je veoma bitno spoznati duboku važnost čovjekove sposobnosti razlikovanja izmeñu pojmova biti i činiti se. počinjući od količnika Nule. kao izvora inspiracije podizanje fizioloških procesa do nivoa budne svijesti sticanje novih sposobnosti aktivno učestvovanje u obavljanju nekog ezoteričkog projekta kompletna regeneracija svog bića ~***~ Gledajući sebe i druge. Prema metodologiji same Kreacije.Ovo je par primjera nekih mogućih direktnih ciljeva: postati gospodar nad samim sobom sticanje stvaralačkog duha. ono što je stvarno Istinsko. u odnosu na Nulu. vanjski čovjek često nije u stanju da odredi kad nešto – stvarno jeste i kad se nesto čini da jeste. gdje odnos izmeñu Beskonačnog i Nule takoñe odražava odnos izmeñu jedne beskonačno velike količine i beskonačno male količine. inicijalna Nula se dijeli na beskonačan broj zasebnih nula a svako od nas potiče iz jednog od količnika te Nule. Da bi se razumjela suština te problematike. Gledajući kroz prizmu nerazvijenog organizma svoje Ličnosti. Sjedinjenja koje po svojoj suštini analogno Beskonačnosti. pa do Ostvarenja Univerzuma. što je u stvari naša Ličnost. niti on može da shvati razliku izmeñu ta dva pojma. preko ideje. 2 ili 3. od faze nemanifestovanog Apsoluta. trebalo bi se vratiti Izvoru i razumjeti da se Manifestacija izražava u obliku stvorenog Univerzuma. koje sam ja ovom prilikom izostavio. To inače spada u jednu posebnu ezoteričku granu pod nazivom Doktrina Brojeva]. ona je prilično velika. koji nemajući stvarne kriterijume za odreñivanje te vrste razlike. uz pomoć sredstava koja mu stoje na raspolaganju.’ što je jedna tvrdnja koja ima samo relativnu vrijednost. na kraju kaže: ‘sve je relativno. meñutim. Razlikovanje istinskog od relativnog je posebno teško za čovjeka tipa 1. ~***~ 70 . sa kvalitativne strane.

u stanju je i da zadrži mir i pribranost. Kod vanjskog čovjeka. što bi se današnjim riječnikom moglo usporediti sa životom na kredit. taj produžetak je veoma kratak i individualne je prirode. njegovo se disanje ubrzava te tako i trajanje Sadašnjosti smanjuje. naša Ličnost. Nasuprot tome. ali šta je to Sadašnjost? ‘Ja’ Ličnosti. Naš klasični koncept o Budućnosti i Prošlosti je takode pogrešan. biće pobjednik. Budućnost se misteriozno pretvara u Prošlost. za nas ne postoji. Istinska Sadašnjost. Tako. Drugim riječima. ~***~ Biti podrazumjeva bivstvovanje u Sadašnjosti. te često žale zbog odluka koje su donjeli u tim momentima. To vrijeme podrazumjeva njegovo maksimalno trajanje Sadašnjosti. samo je jedno privremeno ‘Ja’ koje čovjek koristi u nedostatku svijesti istinskog ‘Ja’. Ličnost nema Sadašnjost. U realnosti. tako se i one gube kad zapadnu u konfliktne situacije. Za vanjskog čovjeka. sve što postoji. Tako bi nam i naše tijelo. Mi ne možemo još uvijek biti u Budućnosti. Sadašnjost se smanjuje proporcionalno sa ubrzavanjem disanja. što simbolično predstavlja našu transformaciju iz vještačkog u istinito. koji joj je neophodan.) Za ljude koji su skloni čestom utapanju (u vanjski život) Sadašnjost se gubi. koje je u suštini samo jedan kredit. Ukoliko mu se ne da taj elemenat vremena. Sa ovim ‘Ja’ Ličnosti. Da bi se potvrdilo njegovo postojanje. što podrazumijeva u prosjeku 3 – 4 sekunde. Ono što mi nazivamo Sadašnjošću. taj momenat traje od njegovog udisaja do izdisaja. što mu onda omogućava donošenje racionalnih odluka. U momentu kada se kod čovjeka naglo pojave emocije. trebalo omogućiti da ostvarimo jedno istinsko sjedinjenje. jedan objekat koji posjeduje tri dimenzije u prostoru i koji je formiran od čvrste materije. neko ko – uz pomoć integracije svoje Sadašnjosti – uspjeva da u nenormalnim uslovima održi svoj fizički ritam u svom normalnom stanju. Kada se ta linija dosegne. još uvijek treba jedan elemenat vremena. je pogrešna. koje predstavlja samo jedno boravište za našu Ličnost. sastoji se od jedne neprekidne sukcesije nezavisnih i autonomnih čestica istinske Sadašnjosti. nismo više ni u Prošlosti. ili bar dva za dva. sukcesija dogañaja u Vremenu. U stvari. ~***~ Kod svih živih bića trajanje Sadašnjeg momenta je individualno. (Onaj koji je u stanju da za vrijeme bitke čuje topot kopita svog konja. Nama bi trebalo biti jasno da kredit kojeg smo dobili nije neograničen i sa te tačke gledišta trebalo bi obratiti pažnju na ono što je rečeno u Paraboli o talantima. čovjek živi ili u Budućnosti ili u Prošlosti. postoji u Vremenu. kako se čini. naša predstava o jednoj demarkacionoj liniji gdje se Budućnost transformiše u Prošlost. Tako bi mi uz pomoć te Ličnosti trebali ostvariti istinsku Individualnost što bi nam onda omogućilo da uzmemo aktivnog učešća u opštoj evoluciji ovog Univerzuma. 71 . ona joj se samo čini kao jedna nejasna demarkaciona linija. u suštini ima jednu posuñenu egzistenciju.Znači. Sadašnost ima jedan svoj produžetak. to je u stvari nedavna prošlost zajedno sa našim slutnjama o bliskoj Budućnosti. (Mateja XXV 13-30) Stoga mi u našoj potrazi za Putom moramo zaraditi pet talanata za pet. Istorija u svakom svom aspektu. on onda ne može da egzistira.

Iza tih sukcesivnih sekcija od kojih svaka predstavlja jedan jedini momenat. periodu od jednog udisaja do drugog. što je čovjekova koncentracija dublja. zamislimo jedno jednodimenzionalno biće. Ljudsko biće je trodimenzionalno u prostoru a jednodimenzionalno u vremenu. a drugi iza. disanje je sporije a Sadašnost duža. Ona ne traje. i nije u stanju da primjeti ništa izvan te linije. Ukoliko npr. Isto kao i u slučaju one tačke iz gornjeg primjera. mada je sama Sadašnjost smještena izvan Vremena. Zbog toga što njen um nema sposobnost koncepcije druge dimenzije. Sadašnjost nema svoje trajanje. jednu živu tačku obdarenu inteligencijom. od koji se jedan nalazi ispred. nego samo širinu otvora kaleidoskopa. Tako čovjek živi u Vremenu pravolinijski. svo njegovo poimanje svodi se na to šta stoji neposredno iza njega. ukoliko uz pomoć odreñenih vježbi ona naša živa tačka zadobije osjećaj za dugu dimenziju i ako se onda odvoji od one geometrijske linije za koju smatra da je sve što postoji. u Sadašnjosti. Izmeñu njegovih granica označenih rodenjem i smrću. Tako uz pomoć primjera kaleidoskopa možemo reći da mjereći trajanje nečije individualne Sadašnjosti. mi ćemo morati koristiti pojam ‘trajanje Sadašnjosti’ kako bi naš linearni um lakše shvatio ovaj koncept. Kod stanja kontemplacije. Meñutim. uz pomoć vremenskih jedinica. odnosno. sva druga bića s kojim smo bili u kontaktu. kroz kojeg čovjek posmatra životni film. iza nje i tamo gdje jeste. onda možemo reći da će ta tačka biti svjesna prostora samo u smislu onoga što je neposredno ispred nje. pošto joj pojam zakrivljenosti ne može biti poznat. kao i jedan skup moralnih i materijalnih okolnosti koje su nas okruživale. taj film predstavlja cijeli nas život. nego da istovremeno vidi i dva fragmenta linije na kojoj živi. Širina otvora kaleidoskopa odgovara našoj Sadašnjosti. To se može porediti i sa onim što se dogaña kada gledamo neki film kroz onaj uski otvor na kaleidoskopu. ispred njega i tu gdje se on trenutno nalazi – tj. sve što traje. (diferencijalna razlika prezenta) U realnosti. koju on percipira bez onog njenog produžetka .S druge strane. ona će misliti da živi na jednoj pravoj liniji. mi u suštini ne mjerimo Sadašnjost. ~***~ Doktrina Sadašnjosti Čovjek na sebe gleda kao na jedan jedan poprečni presjek sadašnjeg momenta a tako ga vide i drugi slični njemu. ona će biti iznenañena kad uvidi da sada može vidjeti ne samo onu tačku ovdje. Meñutim. To nam daje i jednu iluziju kretanja u vremenu. mi možemo naći jedan cijeli film. samo se proteže u Vremenu i tako automatski egzistira na cijelom području Budućnost-Prošlost. koja živi na jednoj zakrivljenoj geometrijskoj liniji. sadašnjost se ne može percipirati. 72 .

To znači da je sam pojam Budućnosti i Prošlosti samo jedan relativan pojam karaterističan za ograničenu inteligenciju vanjskog čovjeka. dok u realnosti. objektivno. može razumjeti ona Isusova gramatički apsurdna fraza: … ja sam prije nego se Abram rodio – Jovan. tako će i ovaj čovjek biti sposoban da istovremeno posmatra sadašnji momenat. Otvor kojeg posjeduje vanjski čovjek. s ove tačke gledišta. Prošlost i Budućnost. kao primjer se daju sljedeći navodi: “djeco! Kako je teško onima koji se uzdaju u svoje bogatstvo ući u carstvo 73 . taj otvor se mora adekvatno proširiti. Sadašnjost koja se posmatra na taj način podrazumijeva Život. Moramo se sjetiti da je ta linija zakrivljena usljed dejstva Zakona Broja Sedam. [Da li se onda. Kada jedna osoba proñe kroz fazu čovjeka br. onda ona stiće sposobnost da percipira i drugu Vremensku dimenziju. on ne može vidjeti devijacije te linije u budućnosti. stvar je potpuno ista. Da bi se to postiglo. ništa drugo ne postoji do samo Sadašnjost. nije ništa drugo do svijest istinskog ‘Ja’. Isto kao i u onom slučaju kada se ona živa tačka odvaja od svoje linije. VIII 58] Sada možemo već reći da ezoterički rad na samom sebi ima suštinski cilj da proširi čovjekov individualni otvor kroz koji on direktno posmatra Sadašnjost. Budućnost i svu Prošlost. S obzirom da je čovjekov um jednodimenzionalan u Vremenu. a onaj otvor koji je širok tri sekunde predstavlja ona čuvena široka vrata.(nova tačka opservacije) Sa čovjekom koji živi na jednoj Vremenskoj liniji. jedan film koji – u bilo kom svom krugu – sadrži sve. tako da bi mogao da ima neke koristi od svega toga. (Marko X. 5. Taj otvor istovremeno predstavlja i one “iglene uši”. 4 i postane čovjek br. Percepcija ‘Ja’ koja je u stanju da obuhvati Budućnost i Prošlost u sklopu Sadašnjosti. 25) ~***~ Tradicija nalazi neke paralele u ovom poslednjem navodu kako bi pojasnila odreñene faktore koji čovjeku pomažu ili otežavaju pristup Putu. U tom smislu. nije dovoljno širok da bi on mogao kroz njega da posmatra istovremeno Prošlost i Budućnost stopljene zajedno sa jednom širom Sadašnjošću (samo Sadašnjost postoji).

~***~ 74 . (Nju smo pomenuli u jednom od prošlih dijelova ovog teksta). Te vježbe su istovremeno fizičke i psihičke prirode. tijelo se mora držati u jednom skoro perfektnom stanju ekvilibrijuma. Već smo prije naglasili da čovjek. onaj koji oslanja na nju. prvo mora da doživi jedan moralni bankrot. [Blago siromašnim duhom jer je njihovo carstvo nebesko. XIII 24-25 i Mateja XIX 23-24) Sada se postavlja pitanje: ko je bogat čovjek? U ezoteričkom smislu bogat čovjek je onaj koji pridaje veliki značaj svojoj Ličnosti. ~***~ Treća grupa ovih vježbi ima za cilj zauzimanje ispravne poze. Stoga je bitno da čovjek pravilnom ishranom i redovnim fizičkim vježbama obezbjedi redovno pražnjenje svog probavnog trakta. da bi uopšte krenuo Putem. trebalo bi razumjeti da svaka vrsta konstipacije probavnog trakta izaziva odreñen stepen intoksikacije organizma. poklanja joj svoje povjerenje i ulaže nadu u nju. tako da se sva pažnja može posvetiti objektu vježbe. “poza mudraca”. (Mateja. Luka. V 3)] ~***~ Postoji jedna grupa ezoteričkih vježbi namijenjena za ljude koji su stekli odreñenu količinu teoretskog znanja i uz pomoć koje oni mogu početi sa praktičnim radom. Tada će lako proći kroz one iglene uši. Cilj ovih vježbi je sticanje istinske Sadašnjosti. Tu se radi o održavanju jednog visokog nivoa lične higijene ~***~ Druga grupa se odnosi na unutrašnju čistoću. Bio on bogataš ili prosjak. Da bi se pravilno sprovodile psihičke vježbe. njih je potrebno ih je izvoditi cijelom dužinom Puta jer one služe za: ovladavanje svojim tijelom ovladavanje svojom Ličnošću uspostavljanje kontakta sa višim nivoima svijesti ~***~ Prva grupa ovih vježbi se odnosi na održavanje vanjske čistoće. X 24-25. To nema nikakve veze sa njegovim materijalnim bogatstvom. (Marko.Božije! Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije. najbolja poza koju bi trebalo zauzeti je tzv. U vezi s tim. u tom momentu on će sigurno biti siromašan duhom. On tek onda može spoznati sav zalud iluzije ponosa i istinsku vrijednost skromnosti i poniznosti. U vezi s tim.

- 75 . tad smo već napravili odreñeni napredak. Ovom grupom vježbi se ulazi na tzv. Istinsku konstataciju. Unutrašnja konstatacija – gdje posmatramo jednu ili više karakternih crta. prilikom čega posmatramo i sebe ‘iz vana’. osobina. ritmičkog disanja. Ukoliko ubacimo u igru i pažnju. meñutim. * [Danas postoje razne tehnike vježbi disanja od kojih neke mogu biti opasne zbog izazivanja plućnog emfizema. Ova vrsta opservacije sa dupliranom pažnjom. ona se deformiše u izvještavanje. svima kažem: stražite.U četvrtu grupu spadaju vježbe pravilnog. na objekat i na samog sebe. Već nam je poznato da čovjek može da gleda a da pri tome ništa ne vidi. XIII 37)] Već smo vidjeli da vanjski čovjek živi odsutan od samog sebe. Odatle. dok je čovjek istovremeno svjestan samog sebe. zahtijeva se od nas cijelom dužinom Puta ka vrhu ezoterične evolucije. koja je simultano usmjerena prema vanjskom i prema unutrašnjem. To se u Tradiciji naziva održavnjem trezvenosti. u snovima tokom noći i u snovima po danu. koja nam donosi odreñene rezultate ezoteričke prirode. psihičko područje. što je karakteristika za većinu naših vizuelnih utisaka. (Marko. ~***~ Konstatacije je u svojoj suštini jedna stalna bitka protiv sila koje drže čovjeka u mentalnom snu. onda to možemo nazvati opservacijom. Kad gledamo i vidimo nešto. činjenica ili fenomena iz našeg ličnog unutrašnjeg života. Radi se o proučavanju samog sebe. [A što vam kažem. Konstatacija obuhvata 2 grupe vježbi: Vanjska konstatacija – gdje posmatramo jedan ili više vanjskih objekata uključujući i sebe. On živi u snovima. Pojam konstatacije podrazumijeva – sposobnost spoznavanja objektivnog stanja jedne odreñene stvari ili fenomena za svrhu odreñenja činjenica. Ova vježba zahtijeva od čovjeka svu nepristrasnost koju je on u stanju da ostvari. bez upotrebe svog vlastitog mišljenja. što sa ezoteričke tačke gledišta nema nikakvu vrijednost. te se u vezi s tim preporučuje veliki oprez. opservacija sama nije dovoljna da bi se postigli odreñeni ezoterički rezultati jer čak i kada smo obratili svu pozornost. Konstatacija podrazumijeva udvajanje pažnje. možemo dosegnuti samo kad prilikom opservacije uložimo jedan odreñen svjestan napor ili pažnju. svaki akt konstatacije uključuje jednostavnu opservaciju neke činjenice. objekat kojeg posmatramo još uvijek nas može zavarati do te mjere da izgubimo svijest o samom sebi. U svakom drugom slučaju.] ~***~ Peta grupa: – konstatacija.

Ovakva jedna nova vizija samog sebe uvijek nosi nešto sa sobom. Meñutim. Poznato nam je da se naša slika obrne u ogledalu. II 17)] ~***~ Vanjska konstatacija može biti pasivna. uz praktikovanje – konstatacije. sve do one tačke kad ono postaje jedno stvarno prisustvo u samom sebi – čovjek može ostvariti svoje drugo Roñenje. Tada će on dobiti i jedno novo ime. Ona može biti i aktivna. Čovjek koji spava zadržava neke svoje odreñene utiske u smislu životnih iskustava koje je imao u budnom stanju svijesti. kada se radi o objektima koji su nam prezentirani od strane vanjskog filma dogañaja. U svom aktivnom obliku vanjska konstatacija se može vježbati uz pomoć jednog metoda. konstatovanje sa reflekcijom. ili slikanje samog sebe. prilikom njegovog prelaza sa ovog na viši nivo svijesti. što je u suštini jedan neuništivi spoj njegove razvijene i novoroñene Ličnosti sa njegovim istinskim ‘Ja’. tako da lijevo postaje desno i obratno.. na nivo svijesti istinskog ‘Ja’. (Otkr. koji nam ukoliko se češće izvodi. kada ih mi ne biramo. kojega niko ne zna osim onoga koji primi. može pomoći da saznamo kakav utisak ostavljamo na druge. Kad se probudi. Odreñeni nedostaci i crte na našem licu čine se pojačanim. ova dva suštinska elementa će mu nedostajati: iskustvo tog života i poznavanje svog imena na tom nivou.Mi provodimo svoj život u jednom dubokom snu. Samo uz pomoć jednog neprestanog rada. za koga normalno nemamo priliku da znamo kako izgleda. koje je simbol njegove Ličnosti. […koji pobijedi daću mu da jede od mane sakrivene. Da bi tu sliku još bolje upoznali. tj. Jedan album sačinjen od ovakvih snimaka pomaže nam da u našem ‘mentalnom oku’ rekonstruišemo svoju sliku koju prezentiramo drugima. kada se usmjerava na neki odabrani objekat. i na kamenu novo ime napisano. Ova vježba traži malo više treniranja. uz pomoć njega možemo spoznati i odbaciti sve one lažne predstave koje imamo o sebi samima. jer se često dešava da u početku ne vidimo 76 . onda se ta naša slika koriguje što nam onda odaje jedan čudan utisak. zajedno sa pamćenjem svog imena. U svom pasivnom obliku. Kako uopšte. ova vrsta memorije će mu pomoći da povrati svoju budnu svijest bez nekih većih problema. Ova vrsta konstatovanja se zove. a evo i zašto. unutrašnje konstatovanje je najbolje vježbati ujutro u pozi mudraca. možemo da prevaziñemo ovakvu jednu situaciju? To je veoma teško. ~***~ Drugu grupu konstatacija čine tzv. Tu takoñe postoji razlika izmeñu pasivnih i aktivnih vježbi. roñenje Individualnosti. Ti snimci imaju najveću vrijednost kada ih napravimo na nekom sastanku tj. s obzirom da sada naše oko ne može automatski da ispravlja greške kao što je to slučaj sa obrnutom slikom. Tu moramo uložiti jedan veliki napor konstatacije u smislu da se osjetimo onako kako smo viñeni u tom momentu od strane drugih. možemo se poslužiti jednom jednostavnom vježbom sa dva ogledala. kao što je to slučaj sa vanjskim konstatovanjem. unutrašnje konstatacije. u momentu kada se obraćamo nekoj većoj grupi ljudi. i daću mu kamen bijel. Kada gledamo same sebe uz pomoć dva ogledala. Kada se nalazimo u toj pozi i kada su nam svi mišići dovoljno opušteni. u praksi. koja istovremno podrazumijeva ulaganje svjesnog napora da se postigne prisustvo. moraćemo pasivno da konstatujemo sve ono što nam se javlja ispred našeg mentalnog oka. Ova vježba će nam pomoći i da vidimo svoj vlastiti profil. Mada to nije svrha ovog metoda.

ne pada ni na pamet da poduzmu ovu vrstu introspekcije. [I zaista vam kažem. Ista ova vježba konstatacije ima još jednu prednost koja se sastoji u tome što uz pomoć nje prepoznajemo glavne karakteristike naše Ličnosti. i svega onog vještačkog kao što su raznorazna uputstva. u nekim slučajevima će se dogoditi da on. koje mu se u njegovom normalnom snu za vrijeme budnosti mogu da učine stranim. Drugi razlog je taj što čovjeka plaši to što on u stvarnosti jeste. Cilj je isti kao i kod vanjskog konstatovanja. Ovo podrazumjeva na neki način i jednu fazu selekcije. ne bude u stanju da se suoči sa ovim aspektima samog sebe. S obzirom da bi čovjek trebao da izvodi ovu vrstu vježbi kad se nalazi na Prilaznom putu. On može spoznati i to kako je on u suštini jedan egoista. osloboñen od svih laži i iluzija o samom sebi. ezoterički rad je jedino što čovjeka može izvući iz divljine u kojoj živi. Uostalom. sa ezoteričke tačke gledišta. pošto će se čovjek tu zateći iznenañenim kad u sebi otkrije odreñena emocionalna i instiktivna kretanja i odreñene ideje. Tako će čovjek pronaći kako u njemu egzistiraju i neki elementi koji će mu se činiti nemogućim i absurdnim. kod drugih. 4. te kao takav. Tako. obrazovanje i životna iskustva položili u njega. prije toga mi ga moramo potpuno izolovati od naše budne svijesti. on ne može više da ima jednu lažnu sliku o samom sebi. živi u lažima i umire u lažima. koja bi istovremeno. Čovjek mora da se suoči s faktima koji mu pokazuju ono što on stvarno jeste. On to čini iz dva razloga. Kasnije će taj svijet postati objektom našeg rada. vanjski čovjek se rada u lažima. spreman da nañe opravdanje za sva ona stanja u sebi samom. jer svako okretanje glave u stranu i vraćanje one stare slike sebe. 77 . Postoji mnogo takvih crta koje čovjek baca u pozadinu svoje svijesti i tamo ih sakriva.ništa. Prvi je taj što čovjek ima tendenciju da stvara o samo sebi jednu sliku koja je daleko od realnosti. ako se ne povratite i ne budete kao djeca. vanjskim ljudima koji žive u vanjskom životu. što se postiže uz pomoć jednog tihog i nepristrasnog pasivnog konstatovanja. te on tako izbacuje sve one elemente koji se ne uklapaju u tu sliku. u svom tipičnom obliku tu se radi o jednoj praksi ispitivanja svijesti. Sve ovo nas ne bi trebalo ni malo čuditi s obzirom da sve to potiče iz jednog sistematskog laganja samog sebe. unutrašnje konstatovanje izabire jedan odreñen predmet iz našeg unutrašnjeg života na kojeg treba obratiti pažnju. jer se smatra da kad čovjek stigne negdje pred kraj Prilaznog puta. U svom aktivnom obliku. te se tako okrene nazad. On mora da postane kao dijete. jer kako već znamo. Malo po malo. Meñutim. bio spreman da proglasi užasnim ili kriminalnim. siñe s puta i uroni ponovo u još dublju iluziju. bićemo u stanju da otkrijemo cijeli jedan svijet pun života i živopisnih boja. predstavlja jedno laganje samog sebe. nećete ući u carstvo nebesko (Mateja xviii 3)] Ove vježbe unutrašnjeg konstatovanja predstavljaju jedan instrumenat uz pomoć koga hrabri i uporni tragaoc postaje dijete. mi moramo da ga savladamo. ukoliko je odviše slab. Nepristranost je ovdje od presudnog značaja. čiji će cilj biti da u njemu zavedemo red i da nad njim preuzmemo kontrolu. ezoteričkim riječnikom rečeno. on postaje čovjekom br.

preko medijuma kojeg čine tzv. čiji objekat može biti vanjski ili unutrašnji. Nju postižemo kada smo u stanju da održimo koncentraciju na istom objektu tokom odreñenog vremenskog perioda. čovjek ne zna ni o čemu drugom unutar sebe samog. U stvari. Koncentracija praćena jednom produženom kontemplacijom vodi čovjeka ka ekstazi. sa kojom od tada pa na dalje. U tom tijelu nalazi se njegova Ličnost. Iza ovog organizma takoñe postoje potpuno formirani viši organi svijesti istinskog ‘Ja. Ličnost je mnogo čvršće vezana za tijelo. koje se s njim identificiralo. Meñutim. često predstavlja njegovom dušom. . ~***~ Ove poslednje tri grupe vježbi ne mogu biti od koristi ukoliko se nisu postigli opipljivi rezultati prilikom vježbi konstatacije. Sada ćemo ponoviti sve glavne faktore. Ona mu se. Čovjek živi u fizičkom tijelu. kako bi bolje razumjeli sam koncept Puta. jer se ‘Božje Carstvo nalazi i u nama i izvan nas’ istovremeno. ~***~ Koncentracija. Sila istinskog ‘Ja’ će onda učiniti lično ‘ja’. a to je stvaranje njene čvrste veze sa istinskom. To podrazumijeva istinsko značenje riječi Spasenje. viši centri svijesti. ona postaje jedno. postoji samo jedan način za spasenje ove ovakve duše-Ličnosti. To ujedno objašnjava i onu kontradikciju gdje čovjek smatra dušu neuništivom a istovremeno priča o opasnosti da je izgubi.3 pretvorio u čovjeka br. početi će da sija svjetlošću besmrtne Duše. 78 . vjećnom i neuništivom Dušom. što je uslov za otvaranje Puta ezoterične evolucije pred tragaocem. što je u suštini jedna vrsta stanja svijesti. ~***~ U 7-mu grupu vježbi spada kontemplacija. 4.besmrtnim. To je jedan suptilni organizam sa provizornim ‘Ja’.Svaka od ovih vježbi može dalje voditi do koncentracije. u odnosu na njegovo tijelo. Sve ovo je od velike pomoći kako bi se čovjek br. Taj kompleks duše-Ličnosti je kao takav nestalan i osuñen je na propast. osim svoje Ličnosti. ~***~ Cilj poslednje grupe vježbi je ekstaza. Ta istinska Duša može da se manifestuje u čovjeku pod odreñenim uslovima. zbog svog neprijateljskog stava prema istinskom ‘Ja’. Osim rijetkih slučajeva. odnosno o svom ‘spasenju’. Uz pomoć te fuzije. nego za njega. spada u 6-tu grupu vježbi. Ona se sastoji u odvraćanju pažnje od svega što nije objekat moralne ili fizičke koncentracije.’ kao i sama Svijest. duša-Ličnost koja po svojoj suštini sama nema nikakvu svjetlost. Kod vanjskog čovjeka često dolazi do konfuzije zbog njegove nedovoljno razvijene Ličnosti.

u širem smislu riječi.tragaoci koji su prešli prvi Prag i koji napreduju prema drugom Pragu. u cijelom svom sklopu. sastoji od sedam sekcija ili etapa izmeñu tri Praga. izvan dohvata ili bilo kakvog uticaja Smrti. Individualnost. . . naredni dio Puta. s ciljem da se ona dovede do perfekcije. jer bitka protiv Smrti koju je on započeo. čovjek prolazi kroz tri različita stanja: katehumeni (staza). ovdje završava Pobjedom. ~***~ Put se. tj. u pravom smislu te riječi. To se dogaña kad magnetni centar apsorbuje niži emocionalni centar. Onda. njena čvrsta unija sa istinskim ‘Ja’. sa svim ostalim fenomenima koji idu zajedno s tim. kojeg smo označili kao Prilazni put. a do njega ne može doći osim u slučaju jednog dugotrajnog rada na Ličnosti. Nakon ove Pobjede. U prvih deset faza. nakon regulisanja i dovoñenja u ravnotežu tri niža centra Ličnosti. Taj Put je zamišljen prema Zakonu Broja Sedam i vodi u 10 faza od vanjskog života do trećeg Praga – što je granica za evoluciju zemaljskog čovjeka. (Put). Čovjek prolazi kroz svaku od ovih faza uz pomoć ulaganja i usmjerenja svog napora u jedan stvaralački rad. podrazumijeva jedan rad koji mora da se obavlja u potpuno drugačijim uslovima. 79 .~***~ Već smo pomenuli da se ostvarenje veze izmedu Ličnosti i višeg emocionalnog centra ne može ostvariti sve do drugog Roñenja. Odatle proistiće i definicija Prilaznog puta: Prilazni put se sastoji od progresivnog sticanja znanja i znanja s praktičnom primjenom (savoir-faire).pravi Put. koji se mora uskladiti sa Zakonom Broja Tri. kako bi se ostvarilo drugo Roñenje. (Prilazni put). .tragaoci koji su prešli drugi Prag i sada evoluiraju prema trećem Pragu.oni koji su uz pomoć razlikovanja ‘B’ uticaja uspjeli u sebi formirati embrionični magnetni centar. - - Praćenje Puta podrazumijeva pretvaranje ezotericizma u praksu. stupa na Put. koje omogućava razvoj Ličnosti. ili bolje rečeno . Ova gornja definicija pokriva samo dio Puta. Taj dio je ujedno za tragaoca i najvažniji. Ta Pobjeda se takoñe sastoji u apsorpciji magnetnog centra od strane višeg emocionalnog centra. roñena na takav način. On vodi od Smrti ka Životu.

5. zona katehumena II – mezotericizam III – ezotericizam. isto kao i izmeñu DO i SI sljedeće oktave. i 7.0 – divljina. i izmeñu FA i MI. ~***~ Prva faza 80 . 6. zona unutrašnjeg čovjeka Poslednja zona je podijeljena na tri koncentrična kruga. . u centru. Tako se dijagram Puta može predstaviti na sljedeći način: Na ovom dijagramu Put je predstavljen u skladu sa skalom koja ide od DO do DO i tako formira jednu oktavu. Intervali (meñutonovi) izmeñu DO i SI.predstavljaju ona tri Praga. Sada ćemo prokomentarisati svaku fazu Puta. u korelaciji sa čovjekom br. zona vanjskog čovjeka I – egzotericizam.

tragaoc je istovremeno stupio na put.Prostor lijevo od prvog Praga predstavlja vanjski život. bez gledanja unazad. 81 . sama od sebe nije dovoljna kako bi se čovjek oslobodio od ‘A’ uticaja. On takoñe mora objektivno da prosudi one oko sebe i svoje odnose s njima. ujedno. Rezultati koje će dobiti zavisiće od objektivnosti i hrabrosti koje je on unjeo u ovaj svoj ispit. On se sada suočava. postoje samo dvije opcije: napredak na Putu ili propast. Uz pomoć jednog veoma preciznog razlikovanja ‘A’ i ‘B’ uticaja. Kasnije je mnogo teže vratiti se u ‘matriks’ ili bolje rečeno. To. jednu jaku želju da preñe drugi Prag. pred čovjekom će se sam otkriti mezoterični dio posla kojeg on mora da obavi prije nego što dostigne notu SI. jer je bolje da se čovjek povuće prije nego što se preñe prvi Prag. To je i razlog zašto tragaoc mora posvetiti posebnu pažnju radu na noti SI Puta. - Snaga te želje i čvrstina njegove odluke su jedina mjerila uspjeha. ~***~ Druga faza Kada je dosegao tu tačku. Taj ispit se sastoji od jednog opšteg preispitivanja svih njegovih životnih vrijednosti. stvara se embrio magnetnog centra. uz pomoć te analize. nakon što čovjek preñe prvi Prag. iskrena želja da se izañe iz vanjskog života. S druge strane Praga. oči u oči sa Životom: sa svojim ličnim životom i svim svojim rješivim i nerješivim problemima. (Luka IX 62)] Zadatak predviñen za ostvarenje note SI je taj da tragaoc sada mora da pažljivo proñe kroz svoj životni film kako bi ostvario dva cilja: da u toj fazi svoje evolucije koliko je god to moguće objektivno razluči izmeñu stalnih. ~***~ Treća faza Prelazak prvog Praga podrazumijeva jedan ogroman korak naprijed. Čovjek ovdje mora da ispolji jedan veliki i svjestan trud kako ne bi zaobilazio i odbacivao odreñene stvari ili lagao samog sebe. To je ujedno i vrijeme kada se mora donjeti definitivna odluka. meñutim. [Nijedan nije pripravan za carstvo Božije koji metne ruku svoju na plug pa se obzire natrag. koja je bila inspiracija za taj prelazak. da stimuliše u sebi. s obzirom da je sama priroda puta – jednosmjerna. On sada mora da se učvrsti i da se odlučno usmjeri prema naprijed. koji je karakterizovan anarhijom tri centra Ličnosti. predstavlja i njegov prvi ezoterički ispit. U ovom periodu čovjek obično počne da gubi interes u vanjski život koji je baziran na ‘A’ uticajima a centar gravitacije njegove Ličnosti se pomjera prema njegovom magnetnom centru. pod čijim uticajem se tragaoc privlači ka prvom Pragu. vječnih elemenata i onih privremenih ili karmičkih.

4 još uvijek ostaje u nekim aspektima vanjski čovjek. Rast i razvoj njegove Ličnosti već bi trebao biti dotjeran do svojih krajnjih granica. Nakon njegovog prelaska. prelazeći preko nota LA i SO. Pošto je vrijeme za boravak na svakoj od tih stepenica ograničeno. Moramo imati na umu da čovjek br. kome će onda ti niži centri biti podreñeni. Mi ne možemo ostajati dovijeka na nekoj od ovih stepenica. u pravom smislu riječi. svugdje i uvijek u zakašnjenju. iza kojega. Teoretski. tragaoc ce stići do note FA. ne više taj vanjski život sa svim njegovim iluzijama. Moral koji je eliminisan iz njega biće nadomješten uz pomoć dejstva njegove svijesti. on će postati čovjek br. stepenicu po stepenicu. Meñutim. onda će on doživjeti sa velikom radošću apsorpciju svog nižeg emocionalnog centra od strane magnetnog centra. 4. Prilikom svog uspona ovim Stepeništem. on to radi daleko od neke perfekcije. 4 do momenta kada stigne do note FA. čija će svjetlost polako penetrirati. Kada ostvari taj stepen. i on je još uvijek smrtan. čovjek treba biti svjestan svog odnosa prema vanjskom životu uopšte. čine Prilazni put koji vodi ka Putu. on će biti zamijenjen embrionom svijesti istinskog ‘Ja’. ne uspijeva potpuno da ispuni soje zadatke predviñene za svaku stepenicu na Stepeništu. Ova se faza. Ne smijemo nikada smetnuti s uma da čovjek bilo šta da radi. Meñutim. tragaoc postaje čovjek od uticaja ‘C’. Ovo ezoteričko stepenište ima jednu posebnu osobinu koju moramo stalno imati na umu. Nakon jednog odreñenog zastoja koji će biti dovoljan da čovjek ispuni zadatak koji se od njega zahtijeva od strane note koja je na snazi. čovjek br.da dovede u ravnotežu tri donja centra zamjenom mehaničkih veza izmeñu njih svjesnim vezama svakog od tih centara sa magnetnim centrom. odnosno. uključujući notu SI. on mora uzimati objektivnim. on pod nagonom straha od pada. on je sada spreman da preñe preko drugog Praga. počinje Put u pravom smislu riječi. Penjući se Stepeništem na ovaj način. tragaoc će morati da obavi sljedeće zadatke: nota LA – da omogući svojoj Ličnosti da raste u najvećem mogućem stepenu nota SO – da je razvije nota FA . prelazi na sljedeću stepenicu. trebao bi već da bude potpuni gospodar nad samim sobom. ~***~ Četvrta. predstavlja u smislu Stepeništa uz koje se čovjek mora da popne. Kada ispuni zadatak predviñen za tu notu. peta i šesta faza One odgovaraju notama LA. to se rijetko kad dogaña većinom zbog toga što čovjek. nego film svog vlastitog života. SO i FA Puta.Prije prvog Praga. 82 . malo po malo. počinjući od note SI. Ukoliko je to stvarno slučaj. ta stepenica će ga pustiti da se popne na nju. kroz magnetni centar sve dok ne obasja cijelu Ličnost tragaoca. zaklonjen od ‘A’ uticaja i Zakona Slučajnosti. Ove note. tačnije rečeno.

U vezi s tim. Drugim riječima.strašna. 83 . On će tako biti veoma iznenañen onim što će tamo zateći. tragaoc mora da se suoči sa životom. on će spoznati sve konsekvence svoje Karme kao i sve distorzije koje je to napravilo u njegovom biću. i bez mogućnosti za ikakvo izvrdavanje. Po prvi put u svom životu. Svi dugovi moraju biti plaćeni u istinskoj valuti. tragaoc će vidjeti sebe objektivno onakvim kakav on jeste. najblaže rečeno. sve što je do tada bilo naučeno na jedan mehanički način. zbog karmičkog duga kojeg svako od nas nosi sa sobom. svi odbojnici.često vukavši za sobom neki dio svog karmičkog duga. To je dozvoljeno ali samo pod uslovom da se potpuno pročišćenje obavi na noti FA. jer sve do tog momenta. On mora ovdje da zauzme jedan napadački stav. ~***~ Sedma faza Prilikom dostizanja prvog Praga. . U tom momentu čovjek će postati gospodar nad samim sobom. Za jednog pravednika. Ta konfrontacija sa samim sobom često ima jedan dramitičan tok. to je neizbježno. jer samo u tom slučaju Ličnost-monstrum će popustiti. Na isti način. on mora da se suoči. Istovremeno. Perfektan ekvilibrijum Ličnosti ne može se ostvariti. Kad dostigne drugi Prag. to će podrazumijevati jedan pad koji je pun opasnosti svakojake vrste. Za sve druge – a to je slučaj sa većinom – ovakava jedna vizija samog sebe čini se. Meñutim. oni su najteži i za neutralisanje. Ukoliko čovjek pobjegne od ovog monstruma – u kojem on mora da prepozna samog sebe. zaturen tamo negdje u arhivama podsvijesti. gubi svoj značaj. tragaoc se mora riješiti svih onih svojih iluzornih i zamišljenih obaveza koje ponekad mogu da imaju na njega jedno hipnotičko dejstvo i kojima ljudska bića često pridaju istinsku vrijednost. osim u slučaju kompletne neutralizacije svih karmičkih konsekvenci. oči u oči. od velikih herojskih podviga pa do najogavnijih kriminalnih djela. To su najteži elementi za konstatovanje. bez i najmanjeg opravdanja ili kompromisa. pogotovo one distorzije koje su rezultat njegove lične hipokrizije i laganja samog sebe. Kada se čovjek suoči sa drugim Pragom. svi auto-trankvilajzeri (“sredstva za samosmirenje”) moraju se slomiti i odbaciti. Čovjek sada mora napraviti inventuru svog svojeg mentalnog inventara. on će vidjeti svoju Ličnost u cijelom svom sklopu i u svakom njenom detalju. To predstavlja . bez ikakve šminke. najveći dio te njegove svojine bio je izvan polja njegove opservacije. sa samim sobom. ovo će biti momenat beskrajne radosti.drugi veliki ispit.

Ličnost se sjedinjuje sa istinskim ‘Ja’. 84 . On sada . sa svake tačke gledišta. Ono prolazi kroz iste faze. On se sastoji od tri etape na koje možemo gledati kao na note MI. Sa psihološke strane ovo stanje se karakteriše egoizmom: sve za mene. Nakon što je dostigao prvi Prag. Nakon prelaska drugog Praga. Nakon što dostigne prvi Prag. zato što on sada više ne vjeruje u apsolutnu vrijednost ‘A’ uticaja. te počeo i da ih razaznaje od drugih uticaja. ono je već u tečnom stanju. On će počinjati da sumnja nakon što je primjetio postojanje ‘B’ uticaja . Daljim radom izmeñu dva Praga. ~***~ Čovjekova Ličnost može imati tri različita ‘agregatna’ stanja.jeste. stavljajući se na njihovo mjesto. On mora da prenese na nju jednu sliku koja zrači istinskom Ljepotom. on nije više toliko tvrd. koji je sada postao čovjek 5. on sada postaje mekan. Za takve ljude kažemo da su ‘otvorene svijesti’. i tek u tom momentu on će biti u stanju da sa sigurnošću i iskrenošću kaže da je sretan što se rodio. čovjek 4. Prije Prvog praga. ~***~ Prelaskom drugog Praga. U takvom stanju on je često uvjeren da je uvijek u pravu. nego razvijeno do krajnjih svojih granica. koje je analogno. Tečni mentalitet je u stanju da razumije ne samo sebe nego i druge.čovjek 5.Od tada pa nadalje. privlačne molekularne sile su mnogo jače od centrifugalnih sila. Tako će ono provizorno ‘Ja. čovjek ne može da razumije nikoga. čovjekov zadatak će biti transfiguracija njegove Ličnosti. Nakon prelaska drugog Praga. To ujedno prestavlja i drugo Roñenje. veoma samouvjeren. stiće gasovito mentalno stanje – koje sve prožima. ‘Ja’ Ličnosti se nalazi u čvrstom stanju. deveta i deseta faza Nakon drugog Praga počinje pravi Put. raña se jedna razvijena i harmonizirana Ličnost. On je. RE i DO. te mu tako omogućava i da razumije sva bića i sve stvari. tragaoc nije više u toliko čvrstom stanju. ~***~ Osma. Ova neuništiva unija formira njegovu Individualnost. sada biti zauvijek sjedinjeno sa istinskim ‘Ja’: Čovjek tako postaje . U tom čvrstom stanju. U tom stanju. njegovo mentalno ‘Ja’ postaje sve suptilnije i kada dostigne notu FA. slično kao što to može imati i materija. a za sve svoje padove optuzuje druge ili ih pripisuje slučajnim ‘nesrećama’. jednom fizičkom roñenju. Tako se može reći da tek od tog momenta čovjek počinje stvarno da egzistira. takoñe.’ koje nije bilo uništeno.

što je ujedno i nivo kojem taj centar prirodno pripada. on počinje da ih dalje razvija sve dok im ne da jednu integralnu izražajnost. ali na jednom višem nivou. (“Darovi ‘Svetog Duha’”) Na tom stepenu čovjek postaje ‘majstor’. Tako se ciklus zatvara.viših centara. a gledajući odozgo.Pod okriljem note MI. Nakon što to postigne. To se karakteriše posvećenjem postignutih rezultata. Ta sposobnost će biti jedan znak po kome će se moći prepoznati novi čovjek u Ciklusu Svetog Duha (u ovoj epohi u kojoj se trenutno nalazimo). na kraju ciklusa. Na desetoj. aktivnost seksualnog centra se manifestuje još jednom. U sljedećoj. on će postati čovjek 6. unutrašnji čovjek stupa na jedan viši nivo ezoteričnog učenja. On tako stiće Svijest koja se manifestuje u njemu kroz medijum višeg intelektualnog centra. na nivou . Prva nova sposobnost – zajednička za sve Individualnosti a razvijana kroz faze MI i RE – je sposobnost spontanog razlikovanja istinskog od lažnog. devetoj fazi. nakon što je stekao nove sposobnosti i osobine koje su u skladu s njegovom Individualnosti. čovjek 5.asistent. Svaka životna manifestacija počinje seksualnim aktom. čovjek 6 postaje čovjek 7. Kraj 85 . . On se sada obavezuje da počne da uči druge. gledajuci odozdo. pod okriljem note RE. (“baptizacija Vatrom i Duhom”). on istovremeno stiće nove sposobnosti i osobine koje su u skladu sa odreñenim elementima njegove Individualnosti. poslednjoj stepenici Puta. Tokom tog učenja drugih. To posvećenje se postiže sublimacijom seksa. koji djeluje kroz viši emocionalni centar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful