P. 1
UPSR Percubaan 2012 K.lumpur B.melayu Pemahaman

UPSR Percubaan 2012 K.lumpur B.melayu Pemahaman

|Views: 4|Likes:
Published by jamalos
UPSR Percubaan 2012 K.lumpur B.melayu Pemahaman
UPSR Percubaan 2012 K.lumpur B.melayu Pemahaman

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: jamalos on Apr 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

http://gudangsoalan.blogspot.

com

SUTIT 011 Eahasa Malaysia 20L2 5Ominit

011

JABATAN PELAJARAN NEGERI WII.AYAH PERSEKUTUAN

PEPERIKSAANPERCUBAAN UPSR

O{1 . BAHASA ilIALAYSIA Lima puluh minit

DIBERITAHU SOALANINI SEHINGGA JANGANBUKA KERTAS soalan. 1. Kertassoalanini mengandungi40 2. Jawabsemua soalan. ada satu 3. Tiaptiap soalandiikutioleh4 pilihanjawapanr\ B, C dan D. Antaranya, jawapan jawapansahajayang palingsesuai.Pilihjawapanilu.Kemudian, tandakan ruanganpadakertasjawapan. kamudenganmenghitamkan padamkan tanda yangtelahdibuat. 4. Jika kamu hendakmenukarjawapan, Kemudian, hitamkanjawapanyang baru.

Kertas soalan ini mengandmgi 13 halaman bercetak

@2012 Hak Cipta JPMI/P

[Lihat helaman sebelahl STILIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

2

"Sudah sepurnama orang tua ituA B C D beta patik hamba tuan hamba

tersesat di pulau ini,"kata panglima Awang kepada

Ayam kampung peliharaan Rusdi mencari makanan. A B C D menguis mengais menggali menggaru

tanah di belakang rumah untuk

berasagembira kerana dapat menyertai program Hari Keluarga," kata ibu kepadarakan-rakannya. A B C D Saya Kita Kami Mereka

Soalan4 berdasotranganbu di bawah.

Pekerja restoran itu berjalan sambil pelanggnnya A B C D mengandm membimbit menatung mengangkat

dulang hidangan yang dipesan

@20lzl{ak CiptarnvWp

[Lihathahman s€belrhl

SIruT
http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

PakAli menggunakanbeberapa

arang untuk membakar ikan Pari.

A B C D
6

puntung batang ketul brji
keluarga

Zaki menulis surat kepadaabangnyauntuk menceritakan merekadi kampung. A B C D perihal perkara peribumi peribahasa

Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

,t,
Izzat menggigil perjalanannya ke sekolah. A B C D kesejukan kebeluan kehujanan kebasatmn

|

,'

kerana bajunya basahterkena hujan semasa

Taufiq sul€r untuk memegangbelut yang baru ditangkapnya dari sawah kenanalculit

belut itrterlalu A B C D liat liut licik licin

AzOI2Hak CiptaJPNWP

[Lihat halnnan sebelshl STILIT http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

Soalan 9 berdasarkan gombar di bawah.

Mereka tampak persekolahantahun ini. A B C D l0 terlalu amat benarsekali terlalu paling sungguhnian

gembira kerana dapat bertemu semula pada awal

*Semasa bergotong-royong mernbersihkan kawasan persekitaran sekolah, janganlah pula ada yang mengarrbil kesempatan unhrk muridnya. A B C D mandi peluilr langkah kiri berattulang curi trlang

II

kerana bekalan yang dibawa semakin sedikit Merekaterpaksa hutan simpan itu. beradadi karryasan akan lagi mereka dua hari sedangkanmasih A B C D alas perut ikatperut makanhati makansuap

@mr2H4k ciSTaJPNWP

pihat hehmen sebclnhl STILIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

$rrrrian 12 lserd*,gtsrltnx gsmhardi b*vclt

i:j.1 Fincik Aumi mcnerima sepucuk surat I*ar negara dalan jurusan kejuruteraan.

anakr:ya yang sedang belajar rii

A B il i} 'i:i

rt*ii Fnda kepada +i'.:ripada

Fas=E:rur b*:iaj*rin=usek+l;ifr rs!€.ileng dalam p*riawe:er: gc.telg ini s*kiiaa3a :nelangkalrke p=*riagkatak*ir. A FJ C tr hasus.-. dapat a;:*=ti-"-baleh sudah,..t**h:; perll: ".. hre*dek
keiarn i'e daia".ilpcnuk.

?4. Em"ckrc**=:*=*kkg::b*'+eiapa A B tr *
;i !-l

b*buli belrcia kckecang b,eirawarrg _**lawanny'a s€belum lir*i*gl=k** tumbukan

Fetinjuiru
A
fi

*+Eage-!age
16:rr? fiGu**{;tr

C *

*r+liba-q-Xihs mengae*h**cah

ggskCiFt€ JFI{E} 4-1?SE?

halamen *%m, [Li&e€
http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

6

16

Hari Usahawan sekolah yang telah dirancang itu akan melibatkan

oftmg ibu bapa murid sebagaipembanhr guruA B C D L7 para semua beberapa setengatr

tlafiztidak dapat menyampaikanucapannyadengan lancar kerana terlalu gementar. Pilih perkataan secrti bagi gsm€ntar. A B C D tertekan bimbang gemunrh tergamam

l8

Pasarraya itu mer{adi lengane setelahkejadian tembak- menembak berlaku di situ awal bulan ini. Pilih perkatasn berlawan bagi lengang. A B C D sibuk kacau balalt haru

Soelen 19 berdasarkan gambar di bawah.

lg

Hakim relah ,, ,, jenayahpng dilakukannya A B C D jatuhlran mmjatuh rnenj*rhi menjaruhton

huluman penjara18bulanakibat dengan penjenayah

Oml2 HakCipta JPNWP

pihathaleman sebellhl ST'LIT http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

7 20 berjayamencipta Aiman memenangipingat emaskeranajarak_____________3elurunya rekod baharu. A B C D balingan lemparan rejamlontaran

2l-22 Soalan Pilihayaryong betul. 2l A B C D Watr, lain kali sajalahawak ikut saya! Amboi,saya sangkaawak sudahPergl! Natr, banyak awak membeli hari ini! Eh, ini bukan barang-barangsaYa! Rumah saiful terletak antara balai polis dan hospital. b4iu kurung untuk anaknya Ibu menjahit sepasang di kampung itu sehinggaduatahun. tinggal telah Pak Leman Budak lelaki itu telah menemukanbungkusanyang terkandungwang itu.

22A B

c

D

23

Pilih ayat tanya yang betul bogii m, apan yang diberikan. Saya akan pergi ke pasar malam petang ini. A B C D Awak ingin ke manaAlia? Ke manakahkamu ingn pergt? Bilal€h awak akan perg ke pasar malam? Siapakatryang akan perg,ke pasar malam?

Pilih iawrpn

yang seuai kcPadasoalanyang diberifun.

Di manakah kamu bertemu denganA*ar? A B C D Saya bertemu dengannyadi perhentian bas. Sudah seminggu saya tidakberternu denganAzhar. bertemu denganAzhar. Banr sebenar tadi say.a Mungkin sayaakan bertemu dengEnA*ar paang ini.

@20l2Hsk Cip,taJPNWP

[Lihsf halaman scbelahl STTLIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

25 -26 Soalran Pitih ayat yangsama maksud denganayat yang diberikan. Pencemaransungai berlaku akibat pembuangansampalrsarap ke dalam sungai. A B C D Sampatrsarapdi dalam sungai mencemarkanair sungaiAir sungai akan tercemar sekiranya sampahsarapdibuang ke dalam sungaiApabila sampahsarapdibuang ke dalam sungai, air sungai akan tercemar Pembuangansampatrsarapke dalam zungai menyebabkanp€nc€maftrn sungai.

Suziana dan ibunya memasakkari ayam untuk hidangan makan malam.

A B C D

Suziana dan ibunya dihidangkan dengan kari ayam. Hidangan kari ayam itu dimakan oleh Suziana dan ibunyaKari ayam yang dimasak oleh Suziana dan ibunya untuk hidangan makan malam. Kari ayam yang dimasakoleh Suziana itu menjadi hidangan makan malam ibunya.

Smlan 27 -ZE Pilih ayat-ayat yang menggunakanperkataan bergaris dengan betul 27 I il m IV Sikap Aminah yang ceratr itu disukai ramai oftmgWajah kal€k kelihatan cerah selepasmenggunakanpencuci muka menggembirakan ibunya ' Keputusan peperiksaanyang.-gerah Peluang pemain itu ke peringkat al*rir agak cerah kerana lawannya mengalami kecederaan. Idantrsahda I dan Itr satraja. trdanltrsahaja trdanlVsahaja

' A B C D

e 2012HakCipfiaJPNwP

pihet halamanscbclrhl

sIruT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

28r II
III

ry
A B C D

t itr tia* uoieh meriyeb"*ngi kuala sungai i rtu. *10:3:llry& oasang alaskusyen yang
fo!1q
Razilah terlalu gembira keranadihadiahkan dua pasane baju baru.

Lima.butir butangperlu pa&ngpada baju kebaya itu

berwarna biru itu.

Idanllsahaja IIdan IVsahaja I, II dan IV satraja II, mdanlVsahaja

Soalan 29 -30. Pi Ii h ayat -ayat ya ng betaL

I 'I 5 ry A B

Pemandangan yangdinyatakan orehAishahditerimaorehketuanya. semenjak berhijrah ke lota Amanjarang:t;;;;G ke kampung. kami beigotongroyongmembersihkan fi-lujung minggu, -' kawasan rumah. Sehinggahari ini,Amizatrmisitrtiiut rn"rrig*;"y
I dan II sahaja II dan IV sahaja I, II dan tII sahaja II, III dan IV sahajaMereka berbisik-bisik apabila mendengarberita itu-

c
30 I

D

u m
ry
A B C D

yuran persekorarran. l"T"i rylqiar;petaj*.r-k"tq ituperrrirnembayar Aminatr berterima kasih kepada pemuda tg r*,It"iJ -Jnf"ru-u*u*yuKotakyangberat itu tidakterangkat oreh buiaklang bertian kurusitu.
I dantV sahaia IfdanfUsana;a I,mdantVsahaja [I, m danfV sahaja

O20r2l{ak Citra JpNWp

pihet hahman scbohhl SULIT http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

Soalan31 hinggaSoalan35 petikandibawah, kemudianiawabsodawsoalanyang brikutnya. Bac€ Hari ini 2 September2911, aku dan keluargasibuk membtlatpersiapanakfiir untuk menyambutkedatanganHari Raya Aidilfiti. Pagi-pagi 119i,ibu srdah tidak menang tangan ibu di dapur.Pada pdang itu' pdUaglijuadah. Aku dan kakakturut menrbantu menyeOiafan kAgpat, iendangdaging,gulai ayam,dan kuah kacang.lbu furut menyediakan ibu rirernasa1 iaitu lontong. makanankegemaranku dodol.Tahunini mengercau rumah,ayahdan abangLongpulasedangsibr.ft Di belakang pula Adik-adikku raya. hari juadah sebagai dodol nerupkan tahun-keduakaini nenyediakin bermain Sambil rumah. di halaman kawannya bersama-sama Oersdrafdang sambil bermain lagu'Balik Kampung'danlaguharirayamerekamenyanyikan kedengaran sesekali .Janganterlalusuka sangatbermaintu!' jerit ibu yangturut menjenguk keluartingkap' adikkuituorang dua keselamatan akan bimbang di daprr, ibu ief,apberasa Dalamkesibukan keadaan dalam mereka bahawa ibu meyakinkan Sayupsayup kedengaransuara aciit<-aditcku Syawal ketibaan menanti lagi (etitca saoar-sabar tiolr seolah-olah Mereka berm-ain. sgirmat gembirapaling yang pada budak-budaklah raya hari yangmulia-Biasalah, ucaFn Selepas memhntu ibu, aku beralihke ruangtamu pula.Aku menyusun-kad-kad itu aku Kd{<ad kawarr'k*an. dan sauOara sanakhari rrya yang telah diterima'dad@a pada itu sernpd pastr Dalam bunga. di dalam yairg pokok anemCcan ganunb,la;l pida rantirq dadpadakd tersebut. ;qga aku membacasebahagian solat hari raya, Aku tidak sabar untuk menanti hari esok kerana selepas menunaikan berhariraya keseronokan merasakan mula Aku kami akan bertolakpulangke kampurg ayah. -suasana ayah kamgrrg di raya hari bersama sanak- sbuOa6 Oi fcardpurfi. 1m{ mq"l dari berkunjung akan Mereka ronrboogan. kerana merekaberh;ri raya oalar'ruiputan sdu satu rumahke satu rumahYanglain3l yang-dilalukanoleh ibtr penulis? pertama Apakahperkara A B C D Mengacaudodol MenggantungkaducaPan juadalt Menyediakan Pelbogai lagu'BalikKampring'Menyanyikan

adik+eradikpenulis? 32 Berapaorangkali A B C D 2 onng 3 orang 4 orang 5orang

l{ak CiparfUWr OZOVZ

fi,ihet helanan seb€hhl

$ruT

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

11 tersebut' 33 pilih aktiviti yang tidak dilakukan oeh penulis dan keluarganyapadahari A B C D Mengacaudodol. Balik ke kamPungMembanhr ibu memasakMenggantung kad ucapanhari raya'

Frasatidak menang tangan bermaksud A B C D terlalu sibuk. tidak bertenaga. tergopoh-gaPalu kelurangantenagakerja

3 5 Mengapakahpenulis tidak sabarmenanti hari esok?
A B C D Akanpulang ke kamPungibu Menunaikan solat hari raYa Pulang ke kamPung ayalt Membacakad hari raYa

@2Al2 Hak Citra JPN\IIP http://gudangsoalan.blogspot.com

pihatheleman seUefenl SUI.IT

http://gudangsoalan.blogspot.com

L2 Soalan 36 hingga Soalan 40 Baca petilran di bawah, ftemudianiawab soalan-soslan yang berifutnya.

18 Mac 2010 4.ffi petang Kami selamat tiba di lokasi penginapanyang terletak di pinggir bandar. Kami bersyukur kerana sepanjangperjalanan dari Kuala Lumpur semuanya selamat. Cikgu Naai mengaratrkansemlur po.tta *tntot gatt masuk ke bilik yang telah ditetapkan. Kami meletakkan beg di dalam bilik lima orang rakan yang lain. tersebuf Aku ditempatkan di sebuahbilik bersama-sama 19 Msc 2010 9.30 pagi Kami melawat kilang membuat kain batik di PengkatanChepa yang terletak tidak jauh dari bandar Kota Bharu. Kami diberi peluang oleh pelukis batik di situ untuk melakar corak pada kain batik. Aku membeli sehelai kain batik untuk ibu, sehelai kemeja batik untuk ayatr dan sehelai selendang sutera untuk kakak. Selesai makan tengah hari dan solat, kami bertolak ke Pantai Cahaya Bulan untuk bersantai sarnbil menonton persembahantradisional. Aku sempat membeli cenderamataberupa rantai kunci berbentuk wau di gerai yang terdapat di situ.

2.30 petang Kami dibawa melawat sekitar bandar Kota Bharu dan singgah di Pasar Besar Siti Khadiiah. Sungguh berteza dengan pasar ditempatku. Kebanyakan peniaga di pasar tersebut terdiri daripadakaum wanita- Mereka sungguhperamah.Aku kagsm akan kegigihan mereka8.00 malam Selepassolat dan makan malam, t<amibertotak pulang ke Kuala Lumpur. Sepanjangperjalanan' tceUanyatan rakanfu tertidur kerana kepenatan- Pengalaman melawat Kelantan akan aku ceritakan kepadakeluarga dan kawan-kawanku nanti-

@2012Hak CiptaJPNWP

pihathalrmen sebetihl ST'LIT http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

13

36 Apakah peluang yang diberi kepadapenulis dan rakan-rakan setibanyadi kilang batik?

A B

c
D

Mencanting batik Membeli baju batik Melakar corak batik Mewama corak batik

3 7 Keistimewaaan PasarBesar Siti tftadijah terletak pada
A B C D kain batiknya yang sangatcantik serta bermutu tinggi. harga baranganyang dijual di pasartersebutamat murah. kebanyakan peniaganyaterdiri daripada kaum perempuan. keramahanpeniaga dan pemberi yang berurusandi pasartersebut.

3 8 Jika 30 oftmg murid menyertai lawatan tersebu! berapakahbuah bilik untuk mereka? A B
4 buah bilik 5 buah bilik 6 buah bilik 7 buahbilik

c
D

Benda-bendayang berikut dibeli oleh penulis semasalawatan ke Kelantan, kecuali A B C D sepasangbaju batik seutasrantai kunci wau sehelai kemeja batik sehelaiselendangsutera

N

Pe*ataan kepenatandalam petikan bemrat<sud

A B

c
D

keletihan keperitan. kesunyian. kelerralran-

KERTAS SOALAN INI TAI\,TAT @zAI2Hak CiptaJpN\tt{p pihathahman sebelahl SIILTI http://gudangsoalan.blogspot.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->