UPSR Percubaan 2012 Kedah B.inggeris Paper 2

SULIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

014/2

,,*-@** 't',N2#..

JABATAN PEI,AJARAN I{EGERI KEDA}I
DENGAN KER"IASA]IIA

MA.ILIS GURU BES,{R NEGERI KE}A}T

PERCUBAAN UPSR
2012

BAHASA TNGGERIS
Kertas

2 $14t2)
Satu jam lima belas

JULAI

minit

JANGAN BUKA KER.TAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAIIU

1.

Kertas soalan
soalan.

ini mengandungi

3

Untuk Ke gunaan P em eriks a Bahagian
Soalan
1

2. 3.

Markah Penuh
10

Markah Diperolehi

Jswab semua soalan.

A

Jawapan hendaklsh dinilis dalqm ruang yang disediakan dalam kertas
soalan.

z(a)

B 2(b)

r0
5

4. Kertas soalan ini
selesai.

hendaklah diselrahkon sebaik sahaja ujian ini

C

3

15

JUMLAH

4A

5. Anda hendaklah menggunaknn
pensel2B.

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

AAl2

@zatzHakciptaMGB

Kedah

[Lihat sebelah SULIT

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

1

*14t2 http://gudangsoalan.blogspot.com

SECTION A

Qustion

I

Look at the picture carefully. Write five sentences about it. You may use the words in the boxes to helP you. You are advised to spend about 15 minutes on this question.

Lihat gambar di bowah dengan teliti. Tulis Inma ayat wengenainya. Kamu ..u boteh menggunakan perkataan-perkataan di dalam kotak untuk membantu
kamu.

Kamu dincsihati supaya mengambil mcsa 15 minit untuk meniowab soalan ini.

plucking
teacher

guitar

srngrng put up

arrange

chairs
stage

flower pots

banner

su rT

01412(PERCUBAANUPSR?$IZ)
Lihat halaman sebelahl

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

0Mn 3 http://gudangsoalan.blogspot.com

(i

)

I 'l

ii)

(4)

(5)

[tr0 marks]

SUI..IT

01412 IPERCUBAAN UPSR 2OL2)
Lihat halaman sebelahl

http://gudangsoalan.blogspot.com

strLIT

http://gudangsoalan.blogspot.com SECTION B

4

0t4n

Question 2 Read the information below carefully. Then, complete the table using the information grven. You are advised to spend 25 minutes on this question.
Baca maHumat di bowah dengan telitt. Kemudian lenglwpkan jaduat berihtt menggunalmn maHwnat yang diberi. Kamu dinasihati suprya mengunbil masa 25 minit untukmenjowab soalan ini.

BADfiNTON

SEPAK TAKRfrW

NETEALL

sulrr

0141z(PERCUBAANUPSR 2OL2)
Lihat halamdn sebelahJ

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

ot4n http://gudangsoalan.blogspot.com

(a) Complete the table belowwiththe correct Eunwers. Lengkaplran jadual di bm,ah dengan jowapanyang betul.

I'AI'MINIl-,N

SEPAK TAKRA'W

NETBALL

Venue

school hall

4.

7.

1.

Day lTime

.

Tuesday

8.

2.

4.30 p.m.

-

6.00 p.m.

4.00 p.m.

-

6.00 p.m.

Equipment

3.

5.

net and ball

Fee

RM 5.00 monthly

6.

9.

Coach

Mr. Alex [,ee

Encik t+hmadZaidi

10.

[10 marks]

su

rr,,

014/2(PERCUT#TJ;#1Y:]

http://gudangsoalan.blogspot.com

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

aMn

(b) You want to be a member of a sports club. Based on the information grven, which club would you choose? Give reasons for your choice.
!{-smu ingin menjodi ahli kelab suksn. Berdasarks,n maHumst yang diberi, kelab mqnakah pilihan kamu? Beriksn sebab-sebab kamu memilih kelab tersebut?

I would choose

[5 marks]

SULIT

o14/z[PERCUBAAN UPSR 2012)
Lihat halaman sebelahJ

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

014t2 http://gudangsoalan.blogspot.com SECTION C

7

Question 3
The pictures below describe an incident. You may use the words given to help you. Write your answer in the space provided. You are advised to spend about 35 minutes on this question-

Gambar-gambar di bswoh adalah tentang suatu kejadian. Kamu baleh menggunakan perkataan-perkataan yang diberi untuk membantu ksmu. Kamu dinasihati supaya mengambil masa 35 midt untuk menjawab soalan
ini.

afternoon

- saw - mango tree - juicy

pain

- fractured-

owner

-

took

hospital

SULTT

014/2[PERCUBAAN UPSR Z.ALZ)
Lihat halaman sebelahl

http://gudangsoalan.blogspot.com

SULIT

I al4t2 http://gudangsoalan.blogspot.com

[15 marks]

KERTAS SOALAN TAMAT

SUI,IT

01.4

i Z{PERCUBAAN UPSR 20iZ)
Lihat halaman sebelahJ

http://gudangsoalan.blogspot.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.