ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား(Aိတ္ၾကီး)Aခ်စ္တကၠသုိလ္
က်ေနာ္တို႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္မွာ Aမ်ိဳးသမီးေတြ မ်ားစြာကို ပံုစံAမ်ိဳးမ်ိဳး Aျဖစ္Aပ်က္ AစံုAလင္န႔ဲ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ၾကဘူးမွာပါ။
Aဲဒီထဲကမွ တစ္ခ်ိဳ႕ကလဲ Aသက္Aရြယ္ေတြရ၊ Aိမ္ေထာင္ေတြAသီးသီးက်သြားခဲ့ၾကေပမယ့္လည္း Aခ်စ္ဆိုတ့ဲ
သံေယာဇU္ေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုေနၾကတုန္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း လိင္ဆိုတဲ့ တဏွာမီးေၾကာင့္ ထိေတြ႔ေနၾကတာေတြ ရွိေနၾကမွာပါ။
က်ေနာ္တို႔ ကိုယ္၌ကလည္း ျပန္စU္းစားမိရင္ မသင့္ေလ်ာ္တာေတြ ေတြးသိေနေသာ္ျငားလည္း ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔ မရတဲ့ သံေယာဇU္၊
လြန္ဆန္ဖို႔ခဲ့ယU္းတဲ့ တဏွာစိတ္ေတြေၾကာင့္ Aမွားေတြကို မသိမသာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ထိေတြ႔ေနမိၾကတဲ့ "ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ
မိန္းမမ်ား" Aေၾကာင္းကို ေရးၾကရေAာင္။
( ၁ ) ညိဳ
၁၉၉၄ ခုႏွစ္- တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝ ညိဳဆိုတဲ့ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆံုခ့ဘ
ဲ ူးတယ္။ ေက်ာင္းသားဘဝနဲ႔ Aခ်ိန္ေတြကို
ညိဳနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးတာေပါ့။ တစ္ကယ္ေတာ့ ညိဳဟာ က်ေနာ္ရဲ့ Aခ်စ္Uီးပါ။ ညိဳAတြက္လဲ က်ေနာ္ဟာ
သူမရဲ့ Aခ်စ္Uီးပဲေပါ့။ ခ်စ္သူေတြဘဝမွာ Aနမ္း Aထိ Aေတြ႔ Aရွိဳက္ေတြၾကားမွာပဲ လူၾကီးမိဘေတြကို လိမ္ညာလို႔
Aေဝးတစ္ေနရာမွာ Aခ်စ္နယ္ေတြကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ လြန္ကၽြံခဲ့ၾကဖူးတယ္။
Aျပန္Aလွန္ ကတိစကားေတြႏွင့္Aတူ ႏွစ္Uီးစလံုးရဲ့ စိတ္ထဲမွာလည္း လက္ထပ္ၿပီး Aတူေနထိုင္ၾကဖို႔ ရည္ရယ
ြ ္ထားခဲ့ၾကတာေပါ့။
က်ေနာ္တို႔ရဲ့ Aခ်စ္ခရီးလမ္းက ဘယ္လိုပဲေတြးၾကည့္ သာယာေျဖာင့္ျဖဴးေနခဲ့တာ။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္- မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ရေသာ AေျခAေနတစ္ခုက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပဲ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ရတယ္။ ညိဳရဲ့ မိဘေတြက ညိဳနဲ႔
က်ေနာ္ကို သေဘာမတူၾကဘူး။ Aေၾကာင္းAရင္းကေတာ့ ေရွးရိုးစြဲ ဆန္လြန္းတဲ့ ညိဳရဲ့ မိဘေတြ Aျမင္မွာ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ
တစ္ကားကားဝတ္တတ္တဲ့ က်ေနာ္က လမ္းသရဲပံုေပါက္ေနလို႔ သူတို႔သမီး ညိဳနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ေရွ႕ေရးကို စိတ္မခ်ဘူးတဲ့။
ဒါကလည္း မိဘက သား/သမီးေပၚမွာ ထားတတ္တဲ့ ေစတနာ တစ္ခုပါ။ မိဘေတြ မွားမွားမွန္မွန္ သားသမီးဆိုတာ
လြန္ဆန္ဖို႔ခက္သားပဲ။
ဘယ္လိုမွ ညိွဳႏိႈင္းလို႔မရတဲ့Aဆံုး က်ေနာ္နဲ႔ ညိဳ ညင္သာစြာလမ္းခြဲခဲ့ၾကတာေပါ့။ လမ္းခြဲခဲ့ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔
ခ်စ္သူေတြလိုမဟုတ္ေတာ့ပဲ သူငယ္ခ်င္းေတြ Aျဖစ္နဲ႔ပဲ Aျပင္မွာ ေတြ႔ဆံုေနမိတုန္းပဲေပါ့။ လမ္းခြၿဲ ပီး ၅ ႏွစ္Aၾကာမွာ
က်ေနာ္မိန္းခေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေစ့စပ္လိုက္ၿပီလို႔ ညိဳကိုေျပာလိုက္ေတာ့ ညိဳဟာ ျမကၽြန္းသာ ပန္းၿခံထမ
ဲ ွာ
သည္းထန္စြာငိုေၾကြးေနခဲ့တာကို က်ေနာ္ A့ံၾသတႀကီးေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ညိဳ ဒီလိုငိုေၾကြးေနတာကို ေတြ႕မိေတာ့ က်ေနာ္ရ့ဲ
လုပ္ရပ္ေတြဟာ ျပင္ဆင္လို႔ ရေသးတယ္လို႔ ေျပာမိေတာ့လည္း ညိဳဟာ ေခါင္းကို တြင္တြင္ခါရင္း ျပင္ဆင္ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး။ ညိဳဆီက
ၾကားလိုက္ရတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကေတာ့ " နင့္ကိုငါ Aရမ္းခ်စ္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ပါ" တဲ့။
ဒီလိုနဲ႔ ၂၀၀၂ မွာ က်ေနာ္Aိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ေတာ့တယ္၊ ညိဳလဲ ၂၀၀၃ မွာ Aမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္န႔ဲ Aိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္တယ္။
က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္Uီးဟာ မိတ္ေဆြေတြAျဖစ္ မၾကာခဏဆံုေတြ႔ေနမိၾကတုန္းေပါ့။ Aခု ၂၀၁၃ Aထိေတာင္ ေရာက္လာခဲ့ၿပီ၊ က်ေနာ္တို႔
Aသီးသီး သားေတြ သမီးေတြေတာင္ ရလာခဲ့ၾကၿပီ က်ေနာ္တို႔ ဆံုေတြ႔ေနၾကတုန္းပဲ။ ဘယ္စကားကို မဆိုလတ
ြ ္လပ္စာြ
ေျပာခြင့္ရွိခဲ့ၾကတယ္၊ တစ္ခါတရံ ရည္းစားဘဝက လြန္က်ဴးခဲ့ၾကတဲ့ လိင္ကိစၥကို ရယ္စရာ ၾကည္ႏူးစရာAေနနဲ႔ ေျပာမိၾကတယ္။
ညိဳရဲ့ လက္ဖမိုးေလးကို က်ေနာ္ နမ္းရွိဳက္ခြင့္ရွိေနေသးတယ္။ ညိဳကလည္း က်ေနာ္ရဲ့လက္ကို ခပ္တင္းတင္းေလး
Page 1

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား
ျပန္ဆုပ္ကိုင္ေပးေနေသးတာပဲ။
ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ညိဳနဲ႔ က်ေနာ္ ရည္းစားဘဝကေန လမ္းခြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းကေန AခုAခ်ိန္Aထိ လိင္ကိစၥကို
ကာယကံေျမာက္ က်ဳးလြန္းၾကျခင္းေတာ့ မရွိေတာ့ဘူး။ ညိဳနဲ႔ က်ေနာ္တိုရဲ့ ပတ္သတ္ခဲ့မႈဟာ Aခုဆိုလွ်င္ ၁၉ ႏွစ္နားကို နီးလာခဲ့ၿပီ။
ညိဳရင္ထဲမွာ က်ေနာ္ရွိေနခဲ့သလို က်ေနာ္ရင္ထဲမွာလည္း ညိဳဆိုတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ညိ္ဳဟာ က်ေနာ္ရ့ဲ
ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး Aမွတ္တရ ျဖစ္ေနရတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ဆိုတာ က်ေနာ္ခံစားသိရွိေနမိေတာ့တယ္။

( ၂ ) ဝါ
က်ေနာ္ ညိဳနဲ႔ လမ္းခြဲၿပီးေနာက္ပိုင္း Aိမ္မွာပဲ Aသည္းကြဲတယ္ဆိုတဲ့ ေဝဒနာကို တစ္Uီးတည္း ေငါင္ေၾကာင္ေၾကာင္န႔ဲ
ခံစားေနရတဲ့Aခ်ိန္ က်ေနာ္ဘဝထဲကို ထပ္မံဝင္ေရာက္လာသူက တစ္လမ္းတည္းမွာ ေနထိုင္တ့ဲ ဝါ ဆိုတ့ဲ မိန္းမတစ္Uီး။ သူမမွာက
ခ်စ္သူရွိတယ္။ ေAးေAးခ်မ္းခ်မ္း ေနတတ္တယ္။ စာနာ သနားစိတ္ Aျပည့္ရွိတယ္။ က်ေနာ္Aိမ္ကို ဝါAၿမဲလာၿပီး ႏွစ္သိမ့္တယ္။
ေျဖသိမ့္ဖို႔ Aၿမဲလာေျပာေနတယ္။ AဲဒီAခ်ိန္ေရာက္မွ က်ေနာ္သိလိုက္ရတာက ညိဳနဲ႔က်ေနာ္ႀကိဳက္ေနကတည္းက
AရာရာAားလံုးကို ဝါ သိေနတယ္ ဆိုတာပဲ။ ဘာေၾကာင့္မ်ား သူမက က်ေနာ္ကို စိတ္ဝင္စားေနခဲ့ရတာလဲ။
ဒီလိုနဲ႔ ညိဳနဲ႔လည္းလမ္းခြဲၿပီ ၆ လေက်ာ္Aၾကာ၊ ဝါကလည္း Aခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ က်ေနာ္ရ့ဲ Aနားမွာ ရွိေပးေနခဲ့ၾကေတာ့
တစ္ခါတစ္ရံ က်ေနာ္ရင္ထဲမွာ ဝါနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ လႈပ္ခတ္မႈေလးေတြရွိလာတယ္လို႔ ခံစားမိေနတယ္။ သာယာမိတာလား
Aခ်စ္စိတ္လာဆိုတာေတာ့ သိပ္ၿပီးမေသခ်ာခဲ့ဘူး။ တစ္ေန႔ မနက္ခင္း Aိမ္မွာ က်ေနာ္တစ္ေယာက္တည္းရွိေနတယ္။
က်ေနာ္ေရခ်ိဳးခါနီးAခ်ိန္မွာ ဝါ ဟာ Aိမ္ကိုေရာက္လာခဲ့ၿပီး က်ေနာ္ေရခ်ိဳးေနတာကို ဝါ ဟာ မမိွတ္မသုန္
စိုက္ၾကည့္ေနေတာ့တာေလ။ က်ေနာ္ေရခ်ိဳးလို႔ ၿပီးသြားေတာ့ ဝါက မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ ယူၿပီး က်ေနာ္ရ့ဲ ကိုယ္ေပၚက ေရစက္ေတြကို
သူမကိုယ္တိုင္ ပဝါနဲ႔ သုတ္ေပးေနရင္းကေန...................
ဝါ နဲ႔က်ေနာ္ Aိပ္ယာေပၚမွာ ေမာဟိုက္ႏြမ္းလွ်စြာနဲ႔ တစ္Uီးကိုတစ္Uီး Aျပန္Aလွန္ဖက္ထားရင္း ေဘးခ်င္ယွU္လို႔
လွဲေနၾကေတာ့တာ၊ Aခ်ိန္ေတြ Aေတာ္ၾကာေAာင္ Aတူလွဲေနၿပီးေနာက္မွ ဝါက က်ေနာ္ကို ေျပာတယ္ "နင္ေပ်ာ္လား" တဲ့။
ဝါဟာ သူမရဲ့ခ်စ္သူနဲ႔ လိင္ကိစၥမွာ Aေတြ႔Aႀကံဳရွိထားပံုေပၚတယ္။ က်ေနာ္နဲ႔ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ Aေပၚမွာ စိုးရိမ္တာ၊ တုန္လႈပ္တာ၊
ျပန္လည္ခ်ည္ေႏွာင္တာေတြ မရွိခဲ့ဘူး။ သူမကိုယ္တိုင္လည္း က်ေနာ္ႏွင့္Aတူ လိင္ကိစၥကို သာသာယာယာခံစားေနတာကို
ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း ဝါဟာ က်ေနာ္Aနားကို ေရာက္လာဖို႔ တကူးတက ေခၚေနစရာမလိုခ့ဘ
ဲ ူး၊
က်ေနာ္တစ္ေယာက္တည္း Aထီးက်န္ ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ဝါ ဟာAၿမဲေရာက္လာတတ္တာပဲ။ သူမဟာ က်ေနာ္ရ့ဲ ရင္ထက

ေက်ကြဲေနမႈေတြ၊ ေသြးသားရဲ့ လိုAပ္ခ်က္ေတြကို သူမ တတ္စြမ္းသေလာက္ ေပးဆပ္သြားခဲ့ေတာ့တာ။
က်ေနာ္ Aိမ္ေထာင္ က်သြားတဲ့ Aခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မွ ဝါဟာ တစ္စံုတရာကို ရွင္းျပစရာမလိုပဲ Aနားကေန မသိမသာ
ထြက္ခြာသြားခဲ့ေတာ့တယ္။ Aခုေတာ့လည္း ဝါဟာ သူမရဲ့ ခ်စ္သူနဲ႔ ေပါင္းဖက္လို႔ သား ၂ Uီးေတာင္ ထြန္းကားေနခဲ့ၿပီ၊ က်ေနာ္
မိဘေတြAိမ္သြားလည္တိုင္းလည္း ဝါတို႔Aိမ္ကို မပ်က္မကြက္ သြားလည္ေနတုန္းပဲေပါ့။ မိတ္ေဆြAဆင့္ထက္ေတာ့ မပိုေတာ့တာ
ေသခ်ာတယ္ေလ။ သူမကလည္း က်ေနာ္ဘဝမွာ Aမွတ္ရမိေနတဲ့ Aျဖည့္ခံ ပန္းေလးတစ္ပြင့္ပါပဲ။

Page 2

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား
ကိုယ့္ကုိယ္ကိုရင့္က်င့္ျပီလုိ႔ထင္ထားတဲ့Aရြယ္မွာ မိန္းကေလးတေယာက္ကိုႏွစ္ႏွစ္ကာကာခ်စ္မိသာြ းခဲ့တယ္။
သံုးႏွစ္သံုးမိုးခ်စ္ခဲ့တာမဟုတ္ပဲ သံံုးႏွစ္သံုးမုိးေက်ာ္လုိ႔ေလးႏွစ္ထဲ၀င္လာတဲ့Aထိတုိင္ေAာင္ သူ႔Aေပၚစြစ
ဲ လ
ဲြ န္းလန္း
နဲ႔ ခ်စ္ေနမိတုန္းပဲ။သူကခါးခါးသီးသီးျငင္းတယ္။ကၽြန္ေတာ္ကႏွစ္ႏွစ္ကာကာခ်စ္တယ္။ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္လုိက္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ခ်ိဳ႕တဲ့ တဲ့ဘ၀၊ဆႏၵရဲ႕မေျပလည္မႈ။ ဒီလုိနဲ႔သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္သူေတြမဟုတ္ေပမယ့္ လမ္းခြဲခ့ၾဲ က
တယ္။သိပ္မၾကာဘူး၊ သူနဲ႔ဂုဏ္ရည္တူတဲ့လူတေယာက္နဲ႔လက္ထပ္သြားခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္AရူးAမူးဖက္တြယ္ထားတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ယဲ့ယဲ့ေလးလံုး၀ၿပိဳကြဲသြားျပီ။ကၽြန္ေတာ္AလူးAလိမ့္ခံစားခဲ့ရတယ္။
ေဆာက္တည္ရာမဲ့ေနတဲ့ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ထဲကုိ သူမက ၀င္ေရာက္လာခဲ့တယ္။ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြ၊
ေ၀ဒနာေတြကိုမွ်ေ၀ခံစားေပးရင္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိAေဖာ္ျပဳေပးခဲ့တယ္။နားလည္မႈရဲ႕Aဆံုးစြန္တဖက္ကုိႏွစ္ေယာက္
Aတူေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ဘယ္ႏွၾကိမ္ေျမာက္မွန္းမသိေတာ့တဲ့စည္းေတြကို Aထပ္ထပ္ေက်ာ္မိခ့ၾဲ ကတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ကုိAဆံုးစြန္ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီကဘာဆုိဘာမွသူမေတာင္းဆုိခ့ဘ
ဲ ူး။ကၽြန္ေတာ္ဟာAတၱ
ၾကီးသူပါ။ျပန္မရေတာ့တဲ့Aေ၀းကAိပ္မက္တခုကုိသာတမ္းတရင္း Aနီးဆံုးကသူတေယာက္ရဲ႕ဆႏၵကုိလစ္လ်ဴရႈထားခဲ့မိတယ္။
AခုAခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ေနာင္တရမိေနတယ္။ကၽြန္ေတာ့္ဆီက ယုယမႈေလးတစြန္းတစသာ
သူျပန္ရခဲ့ရင္ သူဘယ္ေလာက္ေပ်ာ္ရြင္လုိက္ေလမလဲ။
AခုAခ်ိန္မွာေတာ့ Aတၱၾကီးလြန္းတဲ့သူသာ Aထိီးက်န္ဆံုးဆုနဲ႔ပဲAထုိက္တန္ဆံုးလူပါ။သူ ဘယ္ကုိေရာက္ေနမလဲ။
ကံၾကမၼာAလွည့္သင့္လုိ႔ ျပန္ဆံုေတြ႔ခြင့္ရခဲ့ရင္ လြန္ခဲ့သမွ်ကုိဒူးေထာက္ေတာင္းပန္ခ်င္မိတယ္။
( ၃ ) ႏွင္း
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝကို ၄ ႏွစ္တာ ျဖတ္သန္းလို႔လည္း ၿပီးသြားခဲ့ၿပီ၊ ဘြတ
ဲ စ္ခုရလို႔ လုပ္ငန္းခြင္ထလ
ဲ ည္း ေရာက္လာခဲ့ၿပီ၊
AဲဒီAခ်ိန္Aထိ ဝါဆိုတဲ့ မိန္ခေလးဟာ က်ေနာ္Aနားမွာ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ထပ္ၿပီးဆံုေတြခ့ရ
ဲ တာက ႏွင္းဆိုတ့ဲ
မိန္းခေလးပဲ။ AေနAထိုင္ရိုးၿပီး ေရွးရိုးဆန္တယ္။ Aရွက္တရားသိပ္ၿပီးႀကီးမားတဲ့ မိန္းခေလးပါ။ မိဘေတြဆံုးပါးသြားၿပီးေနာက္
AမAပ်ိဳႀကီးရဲ့ Aုပ္ထိန္းမႈေAာက္မွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသူေလးေပါ့။
သူမနဲ႔ ပတ္သတ္ရင္ က်ေနာ္ရဲ့ စိတ္ေတြ သိ္ပ္ၿပီးေတာ့ မလႈပ္ရွားခဲ့ဘူး။ သာမန္ လုပ္ရိုးလုပ္စU္တစ္ခုကို နိစၥဒူဝ လုပ္မိေနခဲ့သလိုမ်ိဳး၊
သူမကို ခ်စ္ခြင့္ပန္မိခဲ့တယ္။ သူမဖက္ကလည္း စU္းစားပါရေစဆိုၿပီး Aခ်ိန္ေတြဆြဲထားခဲ့တာ
ဘယ္ေလာက္မ်ားၾကာသြားခဲ့သလဲဆိုလွ်င္၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Aခ်ိန္မွာ Aေျဖျပန္ေတာင္းဖို႔ကိုေတာင္
က်ေနာ္ဖက္ကေမ့ေလ်ာ့သြားခဲ့ရတဲ့ Aျဖစ္ပါ။ သူမဆီက Aေျဖျပန္ရေတာ့ က်ေနာ္ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းလည္းမရွိဘူး၊
စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းလည္း မရွိခဲ့ဘူး။
သူမနဲ႔ က်ေနာ္ဟာ Aလုပ္ကျပန္ခ်ိန္ေတြမွာ ရံဖန္ရံခါ ခ်ိန္းေတြ႔ျဖစ္ၾကတယ္။ ညေနေစာင္း ေမွာင္ရိပ္ေတြမွာ
မၾကာခဏဆံုမိၾကေတာ့ AထိAေတြ႔ေတြေၾကာင့္ ေသြးသားကိစၥေတြ ပါလာခဲ့ေတာ့တာ။ က်ေနာ္ဖက္ကေတာ့
ပံုမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စU္Aတိုင္း လုပ္ေနေပမဲ့ သူမဖက္မွာက ဒီလိုAထိAေတြ႔ေတြဟာ ခံစားမႈAသစ္ေတြေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ေနခဲ့သလိုပဲ။
က်ေနာ္ရဲ့ Aေပၚယံထိေတြ႔မႈေတြကို ႏွင္းAေနနဲ႔ ဘယ္လိုမွ တြန္းလွန္ ဆန္႔က်င္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘူးေလ။ AဲဒီAခ်ိန္မွာ ႏွင္းနဲ႔
ပတ္သတ္လို႔ က်ေနာ္သတိထားမိလိုက္တာက ႏွင္းဟာ လံုးဝAပ်ိဳစင္ တစ္ေယာက္ဆိုတာပါပဲ။
ေတြ႔ဆံုၾကတဲ့ Aခ်ိန္ေတြ ၾကာလာတာႏွင့္Aမွ် က်ေနာ္ရဲ့ ႏိႈးဆြမႈေတြၾကားထဲမွာ သူမရဲ့ Aပ်ိဳစင္ဘဝ ေပးဆပ္ဖို႔ လိုက္ေလ်ာလာခဲ့ၿပီ။
ဒီလိုနဲ႔တစ္ေန က်ေနာ္နဲ႔ ႏွင္းဟာ ႏွစ္Uီးတည္းေတြ႔ဆံုဖို႔ ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကေတာ့တာေပါ့။ ဟိုတယ္တစ္ခုရ့ဲ Aခန္းထဲေရာက္ေတာ့ ဘာကိုမွ
Page 3

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား
ခ်က္ခ်င္းလုပ္လို႔မႏိုင္ခဲ့ဘူးေလ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ႏွင္းဟာ သူမရဲ့ first sex မွာ Aရွက္တရားနဲ႔ Aေၾကာက္တရားကို
ႀကိဳးစားၿပီးတြန္းလွန္ေနခဲ့ရတာကို သတိထားမိေနရတယ္ေလ။ AရာရာAားလံုး ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။ Aဝတ္Aစားေတြကို
Aားလံုးကုန္စင္ေAာင္ေတာင္ ခၽြတ္လို႔မရခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ဟာ လိုရင္းကိုသြားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ခက္ခက္ခဲခၾဲ ကားမွာ
က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းနဲ႔ပဲ သူမရဲ့ first sex ကို ရရွိခဲ့တာေပါ့။ က်ေနာ္ရဲ့ စိတ္ထဲမွာလည္း တစ္ႀကိမ္တည္းနဲ႔ Aရမ္းပင္ပန္းသြားသလို
ခံစားသြားခဲ့ရတာေပါ့။
AဲဒီAခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွာ က်ေနာ္ရဲ့စိတ္ေတြ မသိမသာေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး ႏွင္း ဆီကို သိပ္မေရာက္ျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ Aခ်ိန္ေတြ
ေရြ႕လ်ားလာတာနဲ႔Aမွ် က်ေနာ္ ႏွင္း ဆီကို လံုးဝမေရာက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္Uီးေဝးကြာသြားခဲ့ၾကရတယ္။
ဒီဇာတ္လမ္းမွာ က်ေနာ္က ႏွင္းကို ထားခဲ့မိတာပါ။ ေနာက္ထပ္ခ်စ္သူထပ္ရလိုလဲ မဟုတ္ က်ေနာ္ရ့ဲ စိတ္ေတြကိုက
ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရတာ။ က်ေနာ္ ႏွင္းကို လံုးဝမခ်စ္ခဲ့ဘူး။ က်ေနာ္ရဲ့ Aားလပ္ေနတဲ့ Aခ်ိန္ေတြမွာ သူမကို Aသံုးခ်မိခ့တ
ဲ ာ။ က်ေနာ္
ျပန္ေတြးမိတိုင္း သူမကို Aားနာရွက္ရြံ႕ေနခဲ့မိတယ္။ သူမရဲ့ Aပ်ိဳစင္ဘဝကို ရယူခဲ့တဲ့ က်ေနာ္ကိုယ္ က်ေနာ္လည္း
မေကာင္းဆိုးဝါးတစ္ေကာင္Aျဖစ္ ေတြးမိၿပီး ေနာင္တရေနမိခဲ့ရတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ဘ၀ထဲမွာေမ ့ေပ်ာက္လို ့မရႏိုင္တဲ ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္...
ကြ်န္ေတာ္သူကိုAရမ္းခ်စ္ခဲ ့တယ္.....ဒါေပမဲ ့သူသစၥာေဖာက္သြားတယ္
ကြ်န္ေတာ္AခုထိသူAေပၚမွာစိတ္မနာႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္....ကြ်န္ေတာ္နဲ ့ေတြ ့တိုင္း
ခ်စ္တယ္..Aရမ္းခ်စ္ပါတယ္ဆိုျပီးခဏခဏေျပာဘူးတဲ ့ေကာင္မေလးပါ
ကြ်န္ေတာ္နဲ ့ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနရင္းနဲ ့....မွတ္မွတ္ရရဆယ္တန္းစာေမးပြဲ
ေAာင္စာရင္းထြက္ျပီးေနာက္တစ္ရက္ပဲသူAိမ္ေဘးကလူတစ္ေယာက္နဲ ့..
ခိုးရာလိုက္ေျပးသြားတယ္......ကိုယ္မွာေတာ ့သူစာေမးပြဲေAာင္တာကို၀မ္းသာAားရေျပးေျပာေပမဲ ့သူမရွိခဲ ့ဘူး
Aခ်ိန္ေတြေတာ္ေတာ္ျကာခဲ ့တယ္...သူနဲ ့တေန ့Aမွတ္မထင္ျပန္ဆံုခဲ ့တယ္...သူေတာ ့မသိဘူးကိုယ္မွာေျပာ
ဖို ့Aင္Aားေတြမရွိဘူးကြ်န္ေတာ္ေရွာင္ထြက္သြားခဲ ့တယ္....ဒါေပမဲ ့မရဘူး.....သူAေနာက္ကေနလိုက္လာျပီး
ကြ်န္ေတာ္ေရွ ့ပိတ္ရက္ျပီးေတာ ့...Aခ်ိန္ခဏေပးႏိုင္မလားဆိုျပီးေတာ ့ေျပာတယ္..ကြ်န္ေတာ္မျငင္းဆန္ႏိုင္ျပီး
သူေတာင္းပန္တယ္....ကြ်န္ေတာ္ကိုပဲခ်စ္တာပါတဲ ့..သူခိုးရာလိုက္ေျပးမိတာကလဲAေျကာင္းေျကာင္ ့ပါလို ့ေျပာတယ္
ကြ်န္ေတာ္သူကိုစကားတစ္ခြန္းပဲေမးမိတယ္......နင္ေပ်ာ္ရဲ ့လားလို .့ ...ျပန္မေျဖခဲ ့ဘူးမဂၤလာေဆာင္ဖိတ္တယ္
မသြားျဖစ္ခဲ ့ဘူး....ထပ္ျပီးေတာ ့မခံစားႏိုင္ေတာ ့လို ့....Aခုေတာ ့မေတြ ့ျဖစ္ေတာ ့ဘူး...သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ ့ေျပာတယ္
သမီးေလးတစ္ေယာက္ရေနျပီတဲ ့...သူေပ်ာ္ရင္ကြ်န္ေတာ္ေက်နပ္ပါတယ္.....Aခုေတာ ့ဘာသတင္းမွလမ
ဲ ျကားရေတာ ့ဘူးသူနဲ
့လဲထပ္မေတြ ့ေတာ ့
ျဖစ္ေတာ ့ဘူး..ဒါေပမဲ ့Aခုခ်ိန္ထိရင္ထဲမွာသူပဲရွိတယ္....ဒီဘ၀မွာမဆံုခဲ ့ေပမဲ ့....ေနာက္ဘ၀ဆိုတာရွိခဲ
့ရင္.....ျပန္.........ဆံုခ်င္တယ္
(၄) ေစာ
ႏွင္းကို က်ေနာ္ထားခဲ့ရတာ Aေၾကာင္းတစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ က်ေနာ္ရဲ့ ဘဝတိုးတက္ဖို႔Aတြက္ Aသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း
ပညာရပ္တစ္ခု ေလ့လာဖို႔နဲ႔ Aလုပ္Aကိုင္ ေကာင္းေကာင္းရွာေဖြဖို႔Aတြက္က ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ Aေျခခံဘ႔ဲြ
တစ္ခုရၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ ဘြဲလြန္သင္တန္းေတြကို ႏွစ္Aေတာ္ၾကာေAာင္ ထပ္ၿပီးတက္ေရာက္ေနခဲ့ရတာေပါ့။
Page 4

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား
တစ္ဖက္မွာလည္း သင္တန္းေတြတက္ရင္း Aလုပ္ကိုလည္းလုပ္ၿပီး ေငြရွာရေသးတာ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္ေရာက္လာေတာ့
က်ေနာ္ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ျပည့္ေျမာက္ဖို႔ကလဲ နီးကပ္လာခဲ့ၿပီ။ Aဲဒီမွာပဲ သင္တန္းေဖၚလည္းျဖစ္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္လည္းျဖစ္တ့ဲ
'ေစာ' ႏွင့္စၿပီးေတြခဲ့ရေတာ့တာပဲ။
ေစာက ရွမ္း၊ တရုပ္၊ ဗမာစပ္ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ပါ။ သူမႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ရာက Aစျပဳလို႔ Aတူသာြ း
AတူလာေတြAထိျဖစ္လာခဲ့ရေတာ့တယ္။ သူမရဲ့ Aိမ္ကိုလည္း Aဝင္Aထြက္လုပ္လို႔ရတဲ့ AေျခAေနေတြကို
ေရာက္လာခဲ့ရတာေပါ့။ ေစာတို႔က မိသားစုႀကီး Aသိုင္းAဝိုင္းႀကီးထဲကပါ။ ဒါေပမယ့္ မိသားစုေတြက ျမန္မာျပည္မွာ
သိပ္မရွိၾကဘူး။ ဒီေတာ့ သူမရဲ့ Aိမ္ေရာက္တိုင္းလည္း Aိမ္မွာ မည္သူမွ မရွိတာက မ်ားတာေပါ့။
ဒီလိုနဲ႔ ညUီးပိုင္း တစ္ညမွာေပါ့.... ေစာက သူမရဲ့ Aိမ္ကို တစ္Aိမ္လံုး တစ္ခန္းဝင္ တစ္ခန္းထြက္ က်ေနာ္ကို လိုက္လံျပသရင္း
ေနာက္ဆံုးမေတာ့ သူမရဲ့ Aိပ္ခန္းကိုေရာက္လာခဲ့ေတာ့တယ္။ ေစာေရာ က်ေနာ္ပါ ဘယ္လိုျဖစ္သာြ းလည္းေတာ့ မသိေတာ့ဘူး၊
Aခ်ိန္က စုစုေပါင္း ၁ နာရီေက်ာ္ၾကာသြားတဲ့Aခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ေရာ ေစာပါ သူမရဲ့ ကုတင္ေပၚမွာ Aဝတ္Aစားေတြ ကင္းမဲ့စာြ နဲ႔
Aျပန္Aလွန္ဖက္လို႔ ႏြမ္းလွ်စြာ Aနားယူေနၾကေတာ့တာေလ။ မွတ္မိေနတာက က်ေနာ္ ေစာကို ေယာကၤ်ားတို႔ရ့ဲ
လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ ျပဳAပ္ေသာ နည္းစနစ္ Aကုန္Aစင္နဲ႔ ဆက္ဆံေပးမိလိုက္တယ္။ ေစာကလည္း က်ေနာ္ရ့ဲ
လုပ္ေဆာင္မႈေတြေပၚမွာ ထြန္႔ထြန္႔လူးေနေAာင္ ခံစားေနတာကိုလည္း မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ခ့ရ
ဲ တာေပါ့။
Aဲဒီေန႔က Aစျပဳလို႔ ေစာနဲ႔ က်ေနာ္ Aခ်ိန္ရလွ်င္ ရသလို သူမရဲ့ Aိမ္မွာ Aတူတူေနျဖစ္ခဲ့ၾကေလ။ Aိမ္ထမ
ဲ ွာ ရွိေနတဲ့
Aခ်ိန္တိုင္းမွာလည္း သူမနဲ႔ က်ေနာ္ဟာ Aဝတ္Aစားေတြ ေလွ်ာ္ရသက္သာေAာင္မ်ားလား မသိ....Aဝတ္Aစားေတြက ကိုယ္မွာ
မကပ္ၾကေတာ့ဘူး။ သူမရဲ့ ပိပိဟာလည္း က်ေနာ္ရဲ့ သုတ္ရည္ေတြနဲ႔ ျပည့္လွ်ံေနခဲ့သလို၊ က်ေနာ္ရ့ဲ လိင္တံဟာလည္း သူမရဲ့
Aရည္ေတြနဲ႔ Aၿမဲစိုစြတ္ေနခဲ့ရေတာ့တယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ေစာနဲ႔ က်ေနာ္ဟာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ႏွစ္ပါးဂေဟဆက္လို႔ လက္ထပ္ခ့ၾဲ ကတယ္ေလ။ ငတ္မေျပတဲ့
ကိေလသာေတာထဲမွာ စီးေမ်ာေနမယ့္Aစား Aိမ္ေထာင္ေရး ေႏွာင္ႀကိဳးကို ခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ ေစာကေတာ့ က်ေနာ္ဘဝမွာ
Aမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး၊ ယေန႔Aခ်ိန္Aထိ က်ေနာ္ေဘးမွာ Aိမ္ရွင္မ ဝတၱရားေတြကို
ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ေနရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာ မိသားစုဘဝကို ပဲ့ကိုင္ေနသူ ျဖစ္ေနခဲ့ပါၿပီ။

(၅) ႏိုင္ဒိန္ဆုန္း
က်ေနာ္ဘဝ Aမွတ္တရ မိန္းခေလးေတြကေတာ့ လူမ်ိဳးစံုသားဗ်၊ ညိဳဆိုတာက မြန္+ဗမာ၊ ဝါက တရုပ္မေလး၊ ႏွင္းကေတာ့
ဗမာစစ္စစ္၊ ေစာက ရွမ္း+တရုပ္+ဗမာ၊ ေဟာ...Aခုတစ္ေယာက္က ႏိုင္ဒိန္ဆုန္းဆိုတာ ခ်င္းမစစ္စစ္ေလး၊ ဆုန္သင္းပါတို႔
လူမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ၊ သူနဲ႔ ဆံုျဖစ္တာက သိပ္ေတာ့ မထူးဆန္းလွဘူး၊ ၃ လမ္းေက်ာ္မွာ မိန္းခေလးေဘာ္ဒါေဆာင္ တစ္ခုရွိတယ္။ တစ္ည
မိုးေတြကသည္း Aေဆာင္ထိပ္က လၻက္ရည္ဆိုင္မွာ က်ေနာ္လည္း မိုးခိုေနရင္း လၻက္ရည္ေသာက္ေနတာေပါ့။
ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ ဘတ္စ္ကားေပၚကေန ေျပးဆင္းလာၿပီး ထီးမပါလို႔ ထင္တယ္၊ က်ေနာ္ရွိေနတဲ့ လၻက္ရည္ဆိုင္ထက
ဲ ို
ဝင္လာေတာ့တာ။ ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တည့္တည့္ႀကီးမွာ ထိုင္ေနေတာ့တာေလ။
Aသားညိဳတာကလြဲလို႔ မ်က္လံုး၊ မ်က္ခံုး၊ ႏွာတံ၊ ရင္သား၊ ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္က Aေတာ္ဆဲြေဆာင္မႈရွိသဗ်။ Aထူးသျဖင့္
Page 5

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား
Aခ်ိဳးက် က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ကိုယ္လံုးေပၚမွာရွိတဲ့ ရင္သားေတြက ပိုလို႔ေတာင္ ဆြဲေဆာင္ေနေသးတာ။ သူေလးကလဲ
က်ေနာ္Aားေပးေနတာ ရိပ္မိေနေတာ့ ပဲေလးေတာ့ ျပန္ေပးေနတာေပါ့။ မိုးကလံုးဝ မတိတ္တ့A
ဲ ျပင္ ပိုလို႔ေတာင္ သည္းလာၿပီး
ၿမိဳ႕ထဲရဲ့ ထံုးစံAတိုင္း ေရပါႀကီးလာေတာ့တာ။ Aခ်ိန္က ည ( ၉ ) နာရီေက်ာ္လာၿပီ၊ မဒီေလးခဗ်ာ ပဲမေပးႏိုင္ေတာ့ နာရီၾကည့္လိုက္
Aျပင္ၾကည့္လိုက္နဲ႔ ေယာက္ယပ္ေတြ ခပ္လာတာ သတိထားမိလာေတာ့တယ္။ က်ေနာ္ တစ္ခုေတြးမိလိုက္တာက သူမရဲ့
Aိမ္ျပန္ခ်ိန္ပဲ။ Aခက္Aခဲေတာ့ ရွိေနၿပီ ထင္ပ။ သူေလးမွာ ထီးပါမလာတာေတာ့ ေသခ်ာေနၿပီ။
က်ေနာ္လဲ မ်က္ႏွာAမူAရာ လက္AမႈAရာနဲ႔ သူ႔ကို လွမ္းေမးလိုက္ေတာ့ ေသခ်ာတယ္ ထီးမပါလို႔ ျပန္ဖို႔ခက္ေနၿပီ။ ဒါနဲ႔ပဲ
က်ေနာ္ရဲ့ လက္သံုးေတာ္ ထီးေကာက္ရွည္ကို သူ႔ကို ျပလိုက္ေတာ့ မ်က္စိေတြ ဝင္းသြားတာမ်ား လွ်ပ္စီးေတြ
လက္သြားသလားေတာင္ ထင္မိတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေငြရွင္းလို႔ ဆိုင္ကထ သူေလးကို ဆိုင္Aျပင္ေခၚထုတ္ၿပီး ျပန္မယ့္ေနရာကို
ေမးလိုက္ေတာ့ Aေဆာင္တဲ့။ လိုက္ပို႔ေပးရင္းနဲ႔ Aခ်င္းခ်င္းမိတ္ဆက္ၾကရင္း ထီးတစ္ေခ်ာင္းေAာက္မွာ ပူးကပ္လို႔ လမ္းေပၚမွာ
Aတူတူေလွ်ာက္ခဲ့ၾကတာေပါ့ေလ။ Aခ်ိန္Aားလံုးဟာ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ပဲၾကာေလာက္တယ္၊ က်ေနာ္သိခ်င္တာေတြလည္း
သိလိုက္ရၿပီ၊ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ဖို႔လည္း Aခြင့္Aေရးရလိုက္ၿပီ၊ Aဆစ္Aေနနဲ႔ လမ္းAတူေလွ်ာက္ရင္း သူမရဲ့
ရင္သားတင္းတင္းေလးကိုေတာင္ က်ေနာ္ရဲ့ လက္ေမာင္းနဲ႔ မၾကာမၾကာဖိမိလိုက္ေသးတာ။
တစ္ျခားAေၾကာင္းေတြ မေျပာပဲ လိုရင္းပဲေရာက္ေAာင္သြားရေAာင္ဗ်ာ။ ဒီလိုနဲ႔ ေတြ႔ေနၾကရင္း သူမလိုတာေလးေတြကို
ေငြေၾကးကAစ ကူညီပံ့ပိုးေနရင္း ေနာက္ဆံုးေတာ့ ( ၁ ) လ Aတြင္းမွာ ဟိုတယ္ကို Aတူသာြ းAိပ္ျဖစ္တ့ဲ AေျခAေနကို
ေရာက္ပါေလေရာ။ ခ်င္းမေလးက ထန္တယ္၊ တင္းတယ္၊ ၾကမ္းတယ္ဗ်ာ။ ၂ နာရီAတြင္းမွာ ကိုယ္ေတာင္ တစ္ခ်ီမက်ေသးဘူး၊
သူက ၄ ခါၿပီးသြားၿပီတဲ့။ က်ခါနီး ေAာ္ၿငီးသံကလဲ လိင္စိတ္ေတြ ပိုၾကြခ်င္စရာ။ ေနာက္တစ္ခုက Aသက္ငယ္လို႔လားမသိ
တစ္ညလိုး Aဆြဲခံႏိုင္တယ္ဗ်ိဳ႕၊ သူမက ၁၉ ႏွစ္ပဲရွိေသးတာ၊ ဟိုေနရာက Aရည္ေတြ တရႊဲရႊဲထက
ြ ္ေနလို႔သာ ေတာ္ေသးတယ္၊
ႏို႔မို႔ဆို ပြတ္တိုက္မႈေတြေၾကာင့္ မီးထေတာက္ၿပီ။ ပိပိကလည္း တယ္ၿပီးစီးေနသကိုး၊ တစ္ခါတစ္ေလ သူမရဲ့ ပိပိက ညွစ္ေနတာမ်ား
ကိုယ့္ေတာင္ မက်သြားေAာင္ စိတ္ေတြကို တစ္ျခားလႊင့္ထားရတယ္။
Aဲဒီညက က်ေနာ္ ၄ ခါၿပီးရတယ္၊ သူမက မနက္မိုးလင္းေတာ့ ဖတ္ဖတ္ေမာလို႔ ေပ်ာ့ဖတ္ေနၿပီ၊ ေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၉
ခါေလာက္ကို တုန္တက္သြားၿပီး ေကာင္းသြားေတာ့တာတဲ့။ Aဲတာေတာင္ မျပန္ခင္ ေရခ်ိဳးရင္း တစ္ခ်ီက်ိတ္လိုက္ေသးတာ၊
က်ေနာ္ရဲ့ လိင္တံလည္း က်ိန္းေနေတာ့တာပဲ၊ သူမဖက္ကလည္း က်ိန္းေနတာပဲတ့၊ဲ ဒါေပမယ့္ လာထည့္ရင္ေတာ့
ခံခ်င္ေသးတယ္တဲ့ဗ်ားးးးး၊ ေသလို႔ရေလာက္တယ္၊
ဒီလိုနဲ႔ က်ေနာ္ Aဲဒီခ်င္းမေလးနဲ႔ ၂၀၀၄ ကေန ၂၀၀၆ ေလာက္Aထိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာလက္တြဲခဲ့ေသးတာေပါ့၊ ေျပာဖို႔ေမ့သာြ းတာ
တစ္ခုရွိေသးတယ္။ က်ေနာ္Aိမ္ေထာင္ရွိေနတာကို သူကိုAသိေပးထားေတာ့ ေAးေAးေဆးေဆးနဲ႔ ဘာေရွာ့မွ မရွိခ့ပ
ဲ ါဘူးဗ်ာ၊
တစ္ခုပဲဆိုးတာက သူနဲ႔Aိပ္ၿပီးသြားရင္ Aိမ္က မိန္းမနဲ႔ Aိပ္ဖို႔ Aားကိုမရွိေတာ့ဘူး၊ ခ်င္းမက က်ေနာ္ဆီကေန Aားေတြ
စုပ္ယူသြားသလိုမ်ိဳး ကုန္သြားေတာ့တာ။ Aခုေတာ့လည္း 'ဘယ္ဆီကိုမင္းေရာက္ေနလည္း၊ ဘယ္သူန႔ဲ မင္းAိပ္ေနလည္း' လို႔ပဲ
သီခ်င္းဆိုရမလိုျဖစ္ေနၿပီ။ မေတြ႔ေတာ့ဘူးဗ်ာ၊ ခရစ္စတီးနားပံုကိုျမင္တိုင္း လြမ္းမိသဗ်၊ Aေတာ္တူတာေလ။
ကၽြန္ေတာ္လဲ ေရးခ်င္လာလုိ႕ ေရးလုိက္Aုံးမယ္ဗ်ာ
၂၀၀၈ ကုန္ေလာက္ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္....
ကၽြန္ေတာ္ မႏၱေလးမွာ Aလုပ္ဝင္တဲ့ Aခ်ိန္ကေပါ့၊ ကုမၸဏီမွာပါ..........
စက္ရုံမွာလုပ္ေနရင္းနဲ႕ စာေရးမေလးတစ္ေယာက္ Aသစ္ေရာက္လာတယ္၊ ၅ ေယာက္ေျမာက္လုိ႕ ထင္ပါတယ္....
Page 6

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား
စာေရး ကိစၥေလးေတြသင္ေပးရင္းနဲ႕ သူ႕ကုိ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းျပတာ သူကလည္းျပန္ေျပာေတာ့ ညွိသာြ းၾကတာေပါ့........
ေနာက္ေတာ့ပထမဆုံး သူနဲ႕ ပိတ္ရက္မွာ ေလွ်ာက္လည္ဖုိ႕ေခၚေတာ့ သူလည္းမျငင္းဖူးေလ............
ဘုရားသြားၿပီးေနာက္ေတာ့
ထုံးစံAတုိင္း ညွိရတာေပါ့ ေနာက္ေတာ့သူလည္းလုိက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ပဲ တည္းခုိခန္းကုိ ေခၚသြားၿပီး Aခ်စ္ရည္ လူးခဲ့ၾကပါတယ္။
မဆုံးႏုိင္တဲ့ Aခ်စ္ေရယာU္ေၾကာမွာ Aတူစီရင္း နဲ႔ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္မွန္းကုိ မသိေတာ့ပါဘူး။
ေတြ႕တုိင္း သူနဲ႕စခန္းသြားေနတာပါပဲ သူ႕ဘက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ကုိ ဘယ္လုိေႏွာင္ႀကိိဳးမွ မခ်ည္ခ့ပ
ဲ ါဘူး။
သူ႕ကုိ လုိက္တဲ့ေကာင္ေလးေတြလဲ Aမ်ားႀကီးပါ။
ကၽြန္ေတာ္သိလုိ႕ေျပာေတာ့ Aကုန္လုံး ကုိ ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ဇာတ္လမ္းကုိ သူေရာ ကၽြန္ေတာ္ေရာ ၂၀၁၃AခုAခ်ိန္Aထိ ကေနတုန္းပါပဲ။
Aခုဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္က ရန္ကုန္မွာ သူကေတာ့ မႏၱေလးမွာပါ တစ္ျခားစက္ရုံမွာ လုပ္ေနတယ္။
ဖုန္းနဲ႔ေတာ့AၿမဲAဆက္Aသြယ္ရွိေနပါေသးတယ္။
Aမွတ္ရစရာေတြAားလုံးထဲမွာ သူတစ္ေယာက္ပဲ က်န္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္မႏၱေလးေရာက္ရင္ သူနဲ႕ေတြ႕ၿပီး စားေနတုန္းပါပဲ။
သူ႕ဘက္က ေပးဆပ္ဖုိ႕ပဲ သိပါတယ္။
စာသိပ္မေရးတတ္လုိ႕ Aခ်ိတ္Aဆက္မမိတာေတြျဖစ္ေနရင္ သီးခံၿပီး ဖတ္ေပးၾကပါ။
( ၆ ) မီးငယ္
Aသားျဖဴျဖဴ မ်က္ႏွာဝိုင္းဝိုင္း ကရင္မေလးေပါ့။ မိဘမ်ားက လွည္းကူဖက္မွာရွိတာ၊ ေကာင္မေလး ရန္ကုန္မွာ Aေဆာင္ေနရင္း
Aလုပ္လာလုပ္ေနေတာ့ က်ေနာ္နဲ႔ေတြ႔ရျပန္ၿပီ ေနာက္တစ္ေယာက္ေပါ့။ သူမကိုေတြ႔ခဲ့တာ ပန္းဆိုးတန္းက ဂ်ဴနီယာဒက္မွာ
Eည့္ႀကိဳေလးလုပ္ေနတုန္းကေပါ့။ က်ေနာ္ကလည္း ေတာ္ကီေတြလႊတ္၊ ေကာင္မေလးက ေရလိုေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ မထမပိုင္းမွာ
ေရျဖန္းေပးလိုက္တယ္။ Aနားေရာက္လာတာေပါ့။ မဆိုးပါဘူး...............
ေနာက္ေတာ့ ေရပါေလာင္းေပးလိုက္တယ္။ ဟိုတယ္ခန္းထဲကိုပါလာပါေလေရာ။ Aသားက Aေတာ္ျဖဴၿပီး ရင္သားေတြက
ေတာ္ေတာ္ထြားတယ္။ ၃၆ ေလာက္ရွိတာေပါ့။ စေတြ႔တုန္းကဆို ႏို႔သီးေခါင္းေလးေတြက Aထဲဝင္ၿပီး ငုပ္ေနတယ္ေလ။
က်ေနာ္နဲ႔လည္းေတြ႔ေရာ ႏို႔သီးေခါင္းေလးေတြ Aျပင္ကိုဆူထြက္လာၿပီး ျပန္ဝင္ပါဆိုတာေတာင္ မဝင္ခ်င္ေတာ့ဘူးတဲ့။ Aသက္က
၂၄ ႏွစ္ လိင္ကိစၥမွာ ဆူတုံး ၿဖိဳးတုံး Aရြယ္။ နဲနဲေလးမဆြလိုက္နဲ႔ ကရင္ေသြးကပါေနေတာ့ ၾကြေနၿပီ။ သူန႔ဲ လိင္ဆက္ဆံရတာ
Aင္မတန္ တက္ၾကြစရာေကာင္းတယ္။ ေAာ္ၿငီးသံေတြနဲ႔Aတူ ခႏၶာကိုယ့္ရဲ့ တုန္႔ျပန္မႈကလည္း တစ္ကယ္ေကာင္းတာ။ ခါးကလည္း
Aရမ္းကစားႏိုင္တယ္။
သူနဲ႔ထိေတြ႔ရတိုင္း က်ေနာ္ရဲ့လိင္တံက တြင္းတိမ္တိမ္ထဲမွာ Aၿမဲေရငုပ္ၿပီး မြန္းက်ပ္ေနရတယ္။ ပိပိတစ္ခုလံုးက သူမရဲ့
Aရည္ေတြနဲ႔ Aၿမဲ ျပည့္လွ်ံေနၿပီး Aျပင္ကိုေတာင္ စီးက်လာတတ္တာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုေကာင္းတာက သူမရဲ့
ရင္သားႏွစ္လံုးၾကားမွာ က်ေနာ္ရဲ့ လိင္တံကို ညွပ္ၿပီး titjob ေကာင္းေကာင္းလုပ္လို႔ရတယ္၊၊ ၿပီးရင္ သုတ္ေတြကို ရင္သားေတြေပၚကို
ျဖန္းခ်ေပးလိုက္တိုင္းမွာ သူမက သုတ္ေတြနဲ႔ ရင္သားေတြကို လိမ္းေတာ့တာပဲ။ မီးငယ္နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ Aၿမဲတမ္းAမွတ္ရေနတာက
လိင္ဆက္ဆံရင္ ၂ ပံုစံပဲႀကိဳက္တယ္တဲ့၊ သူမက ေAာက္ကေနၿပီး Aေပၚကေန ေထာင္းထည့္ရင္ထည့္၊ မထည့္ရင္ သူမက
Page 7

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား
Aေပၚတက္ၿပီး ျမင္းစီးခ်င္တာဆိုပဲ။ က်န္တဲ့ ပံုစံေတြဆို Aားမရဘူးတဲ့၊ ကရင္မ တင္းခ်က္က လန္ထက
ြ ္ေနတာ။
မီးငယ္နဲ႔လည္း Aခ်ိန္Aေတာ္ၾကာေAာင္ တြဲလိုက္ခဲ့ေသးတာ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ သူမေနတဲ့ လွည္းကူးAိမ္Aထိေတာင္ လိုက္ၿပီး
မၾကာခဏAိပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ညဖက္ဆိုAိမ္ေလးက တသိမ့္သိမ့္ေပါ့ဗ်ာ။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ က်ေနာ္ သူမဆီ
မေရာက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေဝးကြာသြားလိုက္တာ က်ေနာ္ေနာက္တစ္ေယာက္န႔ဲ ထပ္တတ
ဲြ ့ဲ Aထိပါပဲ။

( ၇ ) ယု
တစ္ေန႔ Aလုပ္ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ ကုမၸဏီတစ္ခုကို သြားခဲ့ရတယ္။ Aဲဒီမွာ သူမကိုစေတြ႔ခဲ့ရတာ။ သူမဆိုေပမယ့္ Aသက္က ( ၄၅ )
ေက်ာ္ေနပါၿပီ။ သူမက Aဲဒီကုမၸဏီမွာ ရာထူးႀကီးတဲ့ Aမ်ိဳးသမီးတစ္Uီးပါ။ ရုပ္ရည္ကေတာ့ သာမန္ေလာက္ပဲရွိၿပီး Aသားညိဳတယ္၊
ေဘာ္ဒီေတာ့ ေတာင့္တယ္။ ညေန ရံုးခ်ိန္ၿပီးေတာ့ သူမက က်ေနာ္ကို ညစာနဲ႔ Eည့္ခံတယ္ေလ။ က်ေနာ္ကေတာ့
၀ီစကီေလးေသာက္၊ သူမကေတာ့ ဘီယာေလာက္ပဲေသာက္တယ္။ ည ( ၁၀ ) နာရီေလာက္ေရာက္ေတာ့ ႏွစ္Uီးသား လမ္းခြၿဲ ပီး
Aိမ္ျပန္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ AဲဒီAခ်ိန္Aထိေတာ့ Aလုပ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သာမန္ခင္မင္မႈေလာက္ပါပဲ။
ဒီလိုနဲ႔ သူမနဲ႔ မေတြ႔တာ တစ္ပတ္ေလာက္Aၾကာ ေသာၾကာေန႔ ညေန ( ၇ ) နာရီေလာက္မွာ သူမက က်ေနာ္ဆီဖုန္းေခၚလာတာ။
'ဒီေန႔ Friday Fever ဘယ္မွမသြားဘူးလား.... တစ္ျခားAစီAစU္မရွိလွ်င္ သူမနဲ႔လာ join ေလ' တဲ့။ Aဲလိုန႔ဲ သူမနဲ႔ က်ေနာ္ 50
Street ဘားမွာ ဆံုလိုက္ၾကတယ္ေလ။ က်ေနာ္က ထံုးစံAတိုင္း ဝီစကီေလးေသာက္၊ သူမကဘီယာေလးေသာက္ေပါ့။
ဒီတစ္ခါေတြ႔တာ ၂ ႀကိမ္ေျမာက္ရွိလာၿပီဆိုေတာ့ Aလုပ္ထက္ ခင္မင္မႈေတြက ပိုလာတယ္လို႔ထင္မိတယ္။ တစ္Uီးနဲ႔ တစ္Uီး စတာ
ေနာက္တာေလးေတြ ရွိလာခဲ့တယ္ေလ။
က်ေနာ္ကလည္း ခပ္ဆိုးဆိုး၊ သူမက ဘီယာေတြေသာက္ Aေပါ့ေတြ ခဏခဏသြားေနရတယ္။ တစ္ခါေတာ့ သူမ toilet
သြားေနတုန္း သူမရဲ့ ဘီယာခြက္ထဲကို ဝီစကီ နဲနဲေရာေပးလိုက္တယ္ေလ။ Aဲဒီတစ္ခြက္ေသာက္ၿပီးတဲ့ Aထိေတာ့ သူမ ok
ေနေသးတယ္။ ေနာက္ထက္ဘီယာ တစ္ခြက္မွာလဲ က်ေနာ္ ဝီစကီကို ထပ္ထည့္ေရာဗ်ိဳ႕။ Aဲဒီမွာ သူမစကြၿဲ ပီ။ ဆိုင္မွာ
ထိုင္ေနကတည္းက သူမက က်ေနာ္ပုခုန္းကို မွီေနရၿပီ။ သူမရဲ့ ရင္သားက က်ေနာ္လက္ေမာင္းကို လာၿပီးဖိကပ္ေနခဲ့ၿပီ။ ည ( ၁၀ )
နာရီေက်ာ္ေတာ့ ကားေလွ်ာက္ေမာင္းမယ္။ ဒီတစ္ညလံုး ကဲမယ္ဆိုၿပီး ဆိုင္Aျပင္ကိုထြက္လာေတာ့ သူမက လမ္းေတာင္
ေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
က်ေနာ္လည္း ကားေသာ့ကို သူမဆီကယူၿပီး ေမာင္းရေတာ့တာေပါ့။ ေတာ္ၾကာ ႏွစ္ေယာက္လံုး ေသကုန္ေတာ့မွာ။ ကားကို
စၿပီးေမာင္းရံုရွိေသးတယ္၊ ေလေလးက တစ္ဟူးဟူးနဲ႔ တစ္ခါးေပါက္ ေခါင္းေလးထုတ္လို႔ Aန္ၿပီး ဆန္ျပဳတ္ေတြ ေရာင္းေတာ့တာ။
ဒါနဲ႔ပဲ တစ္ျခားကိုေလွ်ာက္မသြားေတာ့ပဲ သူမရဲ့ Aိမ္ကိုပဲ သြားဖို႔ ကားကိုေမာင္းခိုင္းေတာ့တာေလ။ ကြန္ဒိုတစ္ခုကိုေရာက္ေတာ့
က်ေနာ္လည္း သူမကို Aခန္းAထိေရာက္ေAာင္ လိုက္ပို႔ၿပီး ျပန္ေတာ့မယ္Aလုပ္ သူမက က်ေနာ္လက္ကိုဆလ
ဲြ ို႔
မျပန္ခိုင္းေသးဘူးေလ။ Aိမ္က Aနည္းငယ္ ရွဳပ္ပြေနေပမယ့္ ေနရထိုင္ရတာ Aဆင္ေျပပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း
Aခန္းကိုၾကည့္ရင္း စပ္စုေနတုန္း သူမကေျပာတယ္ 'လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေန....ဒီAိမ္မွာ တစ္ေယာက္တည္းေနတာ' တဲ့။
က်ေနာ္စိုးရိမ္စိတ္ေတာ့ နည္းနည္းျဖစ္မိလာတယ္။
ခဏၾကာေတာ့ သူမကပဲ 'Aဝတ္Aစားေတြေၾကာင့္ Aသက္ရွဳက်ပ္တယ္' ဆိုၿပီး Aဝတ္Aစားေတြကို Eည့္ခန္းမွာပဲ စၿပီး
Page 8

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား
ၾကယ္သီးေတြစၿဖဳတ္၊ မိန္းမတစ္ေယာက္မွာ ရွိသင့္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ရွိေနလိမ့္မယ္ဆိုတာ သိေနေပမယ့္ စိုးရိမ္စိတ္ေတြၾကားကေန
ရင္ေတာ့ခုန္မိသား။ Aဝတ္Aစားေတြကို Aကုန္မခၽြတ္ပါဘူး။ Aေပၚၾကယ္သီး ႏွစ္လံုးေလာက္ပဲ
ျဖဳတ္လိုက္တာ...ဘရာေAာက္ကရင္သားေတြကိုေတာ့ ျမင္ရတာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္ေတာ့ သူမရဲ့ Aၾကာင္းေတြကို မူးမူးနဲ႔
ေျပာျပေလေရာ။ တိုက္ပြဲမွာ က်ဆံုးသြားတဲ့ ဗိုလ္မႈးတစ္ေယာက္ရဲ့ ဇနီး တစ္ခုလပ္ဗ်ာ။ Aခုေတာ့ ဒီAခန္းမွာ
သူမတစ္ေယာက္တည္းေနတယ္ေပါ့။ လပ္ေနတာေတာ့ ၾကာၿပီေပါ့တဲ့။ Aိမ္း...စားကံႀကံဳ ေမးေစ့ပ်ားစြၿဲ ပီေပါ့(မုတ္ဆိတ္ေမႊးမရွိလို႔
ပ်ားက ေမးေစ့ကို တန္းစြဲပါေၾကာင္း)။
ေနာက္ေတာ့ သူမက Aဝတ္Aစားေတြ သြားလဲမယ္ဆိုၿပီး Aထ၊ ျပန္လဲက်၊ က်ေနာ္ ဘီယာခြက္ထက
ဲ ို ထည့္လိုက္တ့ဲ ဝီစကီ
ႏွစ္ပတ္က Aေတာ္ကို တန္ခိုးျပေနေတာ့တာ။ က်ေနာ္လည္း သူမရဲ့ ကိုယ္လံုးကို ေပြ႔ဖက္လိုက္ၿပီး Aိပ္ခန္းကိုလိုက္ပို႔၊ Aခန္းထဲကို
ေရာက္ရံုရွိေသး သူမက လံုခ်ည္ကိုခၽြတ္ခ်...Aကၤ်ီကိုလည္း ခၽြတ္ခ်လိုက္ေတာ့ Aတြင္းခံေလးေတြန႔ဲ ျဖစ္သာြ းေလေရာ။
က်ေနာ္လည္း Aလ်င္Aျမန္ပဲ ငမ္းလိုက္ၿပီး Aခန္းထဲကေန ျပန္ထြက္မယ္လည္း လုပ္ေရာ...
'ရွဴရွဴးသြားေပါက္လိုက္Uီးမယ္....ျပန္ေျပးမသြားနဲ႔...ဒီမွာပဲေစာင့္ေန' သူမကေျပာေလေရာ။ ေတြ႔ၾကၿပီေပါ့
ဇရက္ေတာင္ပံက်ိဳးရယ္.......
က်ေနာ္တစ္ခုေတာ့ စိတ္ဝင္စားေနတာ ရွိတယ္။ သူမရဲ့ Aသက္Aရြယ္က Aခ်ိန္လြန္ေနၿပီဆိုေတာ့ ေသြးဆံုးေနၿပီးလား
ဆိုတာေပါ့ေလ။ toilet ထဲကေနျပန္ထြက္လာေတာ့ Aတြင္းခံေလးေတြနဲ႔ပဲ သူမရဲ့ ကုတင္ေပၚ ဗုန္းကနဲ ပစ္လွဲခ်လိုက္ၿပီး က်ေနာ္ကို
သူရဲ့ Aနားကိုဖိတ္ေခၚေတာ့တာဗ်ာ။ က်ေနာ္ ျငင္းဆန္းလိုက္ဖို႔ကို.............................မႀကိဳးစားခဲ့ပါဘူး။ သူမလည္းမူး၊
က်ေနာ္လည္းမူး။ မူးမူးနဲ႔ ၆ လက္မတြင္းကို တစ္ညလံုး တူးလိုက္တာ၊ က်ပ္လည္းက်ပ္တယ္၊ Aရည္လည္းထြက္ေသးတယ္ဗ်ိဳ႕
(ေသြးမဆံုးေသး)။ မိုးလင္းလို႔ Aိပ္ရာႏိုးေတာ့ Aဖြားႀကီးက ရွက္ေသြးေလးျဖာၿပီး Aမူေတြ ပိုေနေသးတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္လည္း
သူမက က်ေနာ္ကို စေနေန႔ တစ္ေန႔လံုးေတာင္ ျပန္မလႊတ္ေတာ့ပဲ ကဲေနမိေတာ့တယ္ေလ။
Aစပိုင္းေတာ့ မၾကာမၾကာေတြ႔မိၾကၿပီး ေနာက္ေတာ့လည္း Aလုပ္ေတြမ်ားတာနဲ႔ တစ္ျဖည္းျဖည္း မဆံုျဖစ္ေတာ့ဘူး။
ရံဖန္ရံခါေတာ့လည္း ေျခUီးလွည့္မိသား။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူမကိုေတာ့ က်ေနာ္စိတ္က သတိရမိတတ္သားပဲ။
( ၈ ) သစၥာ
က်ေနာ္ကုမၸဏီ တစ္ခုမွာ Aလုပ္လုပ္ေတာ့ ေဘာစိဆိုတဲ့ ဘဲက Aေတာ္Aက်င့္မေကာင္းတာဗ်ာ။ ေဘာစိမိသားစုက
မေလးရွားမွာေနတယ္။ သူက ျမန္မာျပည္လာၿပီဆိုရင္ စေန၊တနဂၤေႏြမွ လာတတ္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ကို Aစည္းAေဝးေခၚပါေလေရာ။
ဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ပိတ္ရက္လည္းမနားရ။ Aဲဒီလိုလုပ္ပါမ်ားေတာ့ ေပါက္ကြဲခ်င္လာတယ္။ ပိတ္ရက္ကေလးေတြမွာ မိသားစုန႔ဲ
မေနရပဲ သူကေခၚေခၚထားတာ လစာလည္းပိုရတာမဟုုတ္။
ေဘာစိမွာေတာ့ သမီးေလးတစ္ေယာက္ရွိတယ္၊ သစၥာတဲ့ ရန္ကုန္လာတိုင္း သူ႔Aေဖနဲ႔ ပါလာတတ္ေတာ့ က်ေနာ္န႔လ
ဲ ည္း Aေတာ္
Aေပါက္Aလမ္းတည့္ေနၿပီ။ ေကာင္မေလးက Aသက္ ၂၀ ေက်ာ္ ဆက္ဆီမေလး။ စေနတစ္ေန႔ ထံုးစံAတိုင္း
ေဘာစိတို႔ေရာက္လာ၊ Aစည္းAေဝးလုပ္ေနတုန္း စာရြက္တစ္ရြက္လိုလို႔ က်ေနာ္ရံုးခန္းကိုသာြ းAယူ၊ သမီးေတာ္က
က်ေနာ္စားပြဲေပၚက notebook မွာ online ကေန ေAာကားၾကည့္ေနတာ က်ေနာ္နဲ႔ ပတ္ပင္းႀကီးတိုးေရာဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း
လူႀကီးပီပီ ဘာမွမေျပာပဲ သူရဲ့ေခၚင္းေလးကို ပုတ္လို္က္ၿပီး လိုေနတဲ့ စာရြက္ကို ယူလို႔ Aခန္းထဲက ျပန္Aထြက္မွာ ေကာင္မေလးက
က်ေနာ္ကို flykiss ေတာင္ေပးလိုက္ေသး။
Page 9

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား
က်ေနာ္လည္း Aစည္းAေဝးခန္းထဲ ျပန္ေရာက္ေတာ့ Aလုပ္ထဲ စိတ္ေတာင္မေျဖာင့္ေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ဟိုမွာက ဂြင္စေတြ႔ေနၿပီ။ မနက္
၁၀ နာရီက စလိုက္တဲ့ Aစည္းAေဝး မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွာ ၿပီးသြားတယ္။ က်ေနာ္ရဲ့ ရံုးခန္းကို ျပန္ေရာက္ေတာ့ ေကာင္မေလးက
onlineမွ
onlineမွာ ၾကည့္ေကာင္းေနတုန္းဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး Aခန္းဝကေနျပန္ထက
ြ ္သာြ းမယ္Aလုပ္မွာ သူမက
လာထိုင္ေလ ၾကည့္မလားလို႔ ေမးေတာ့ သူမကို ၿပံဳးျပလိုက္ၿပီး ေဘးမွာ မတ္တပ္ရပ္လို႔ ခဏေတာ့ၾကည့္ေနမိတာေပါ့။
ယပလတ္မကို Aမဲေကာင္က Aုပ္ေနတဲ့ Aခန္းဗ်ိဳ႕။ က်ေနာ္လည္း သူမရဲ့ ပုခုံးစြန္းကို က်ေနာ္ဟာေလးနဲ႔ မသိမသာထိရင္းနဲ႔
ပြတ္ေပးလိုက္ေတာ့ သူမလည္း ၿငိမ္ေနသဗ်။ Aထွာေတာ့ က်ေနၿပီ။ ေနာက္ေတာ့ ခံုယူၿပီးေဘးမွာထိုင္၊ သူမက ေၾကာက္သလို႔
လန္႔သလိုနဲ႔ လက္က က်ေနာ္ရဲ့ ေပါင္ကိုလာကိုင္ၿပီး Aမဲေကာင္က ေဆာင့္ထည့္ေလေလ သူမရဲ့ လက္က က်ေနာ္ရ့ေ
ဲ ပါင္ကို
ခပ္တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ေလေလေပါ့။
က်ေနာ္ရဲ့ Aခန္းက ေထာင့္ခန္း၊ သူမရဲ့ Aေဖက ေAာက္ထပ္Aစည္းAေဝးခန္းမွာ။ Aကယ္၍ Aေပၚထပ္တက္လာရင္လည္း
က်ေနာ္က ႀကိဳျမင္ေနရတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းကလည္း ေAးေနၿပီ။ က်ေနာ္ရ့ ဲ Uီးေႏွာက္ေတြလည္း Aေတာ္Aလုပ္လုပ္ေနၿပီ။
သူမေတာင္ က်ေနာ္ေပါင္ကို ကိုင္ေသးတာ၊ က်ေနာ္လည္း ျပန္ကိုင္ေရာဗ်ိဳ႕၊ Aဆစ္Aေနနဲ ပြတ္ေတာင္ေပးလိုက္ေသး၊
စကတ္တိုဆို Aေတာ္ Aဆင္ေျပ၏။ ပြတ္ေပးရင္းနဲ႔ ေပါင္ရင္း ဂြၾကားAထိတိုးေတာ့ သူမက ေပါင္ကို ဟေပးထားသဗ်။
လမ္းေၾကာင္းေတာ့ ပြင့္ေနၿပီ။ သူ႔မ်က္ႏွာကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေAာကားထဲမွာ စိတ္ဝင္စားေနသေယာင္ေယာင္။
ေပါင္းရင္း ဂြၾကားဆံုကိုထိမိေတာ့ ပင္တီမွာ စိုစြတ္ေနတာကို က်ေနာ္ရဲ့ လက္က ခံစားလိုက္ရတယ္၊ ဒီေတာ့လည္း
က်ေနာ္ဆိုေတာ့ေကာင္က Aဂၤ်င္ဝိုင္တိုင္းဖို႔စႀကိဳးစား၊ သူေလးကလဲ ဟိတက္ေနတာ့ မျငင္းေတာ့ဘူးထင္ပ။ ပင္တီေဘးကေန
Aဂၤ်င္ဝိုင္တိုင္းဖို႔ လက္ညိွဳးကို လွ်ိဳသြင္း Aဝကိုေတြေတာ့ ထိုးထည့္လိုက္တာ သူမလဲ တြန္႔ကနဲ ျဖစ္သာြ းၿပီး Aထဲမွာလည္း
ရႊဲရႊဲစိုေပါ့။ ၁၀ ခ်က္ ၁၅ ခ်က္ေလာက္ပဲ Aဝင္Aထြက္ကေလးလုပ္ေပးရေသးတယ္။ သူမလက္က က်ေနာ္ရ့ဲ ေမႊေနတဲ့ လက္ကို
ဆုပ္ကိုင္လိုက္ၿပီး ၿငိမ္က်သြားပါေလေရာ။ ၿပီးေတာ့ သူမရဲ့ လက္က က်ေနာ္ရ့ ဲ မစၥည္းကို မရဲတရဲန႔ဲ Aေပၚကေန ပြတ္ေပးေသးတယ္၊
ဖုဖုေဖာင္းေဖာင္းႀကီးေလ။ ေနာက္ေတာ့ သူမက မတ္တပ္ရပ္လိုက္ၿပီး က်ေနာ္ေရွ႕ကေန Aျပင္ကိုထက
ြ ္ ဖင္န႔ဲ က်ေနာ္ရ့ဲ
လက္ေမာင္းကိုပြတ္သြားေသးတာ။
သူမက ေAာက္ထပ္ကိုဆင္းသြားတယ္။ ခဏAၾကာမွာ သူမရဲ့ Aေဖ၊ က်ေနာ္ရဲ့ ေဘာစိက က်ေနာ္ကိုေခၚၿပီး ေျပာတယ္၊
"သမီးေလးေနျပည္ေတာ္ကို သြားခ်င္းလို႔ Aေဖာ္လိုက္သြားေပးပါ" တဲ့။ ရံုးမွာက်န္ေနတဲ့ လူေတြကို ဟိုတယ္ booking
လုပ္ခိုင္းထားၿပီး က်ေနာ္က Aိမ္ျပန္လို႔ Aဝတ္Aစားေတြယူ။ သူမကလဲ ျပန္ယူ။ ညေန ၅ နာရီမွာ ယာU္ေမာင္းတစ္ေယာက္ကို
ေခၚလို႔ ခရီးႏွင္ခဲ့ေတာ့တာေပါ့ေလ။ ကားေပၚမွာ ႏွစ္ေယာက္သားေနာက္ခန္းမွာထိုင္မိၾကေတာ့ သူမက က်ေနာ္ရ့ဲ မၾကာခဏ
လာပြတ္ေပးေနတယ္။ ၁၁၅ မိုင္မွာ ထမင္းစားေတာ့မွ သူမရဲ့ AႀကံAစည္ကို သိရေတာ့တယ္။ "AတူတူAိပ္ခ်င္လို႔ ခရီးသြားတာ"
တဲ့။
Aႏွစ္ခ်ဴပ္ေျပာရရင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်ေနာ္ ၂ ရက္နဲ႔ ၂ ညတိတိ ေဘာစိရ့ဲ သမီး မုဒိန္းက်င့္တာကို ခံလိုက္ရတယ္ဗ်ာ။
Aိမ္ေထာင္မက်ေသးတဲ့ Aပ်ိဳသာဆိုတယ္ Aေပါက္က ေခ်ာင္ေခ်ာင္လည္လည္ရယ္။ တင္းတာကေတာ့ Aျပင္းစားပဲ။
AဲဒီAခ်ိန္ကေနစလို႔ တစ္လတစ္ေခါက္ ေဘာစိလာရင္ က်ေနာ္လည္း Aစည္းAေဝးတက္စရာမလို၊ သူ႔သမီးနဲ႔ပဲ
ခရီးသြားတာလိုက္သြားရၿပီး ၂ ေယာက္ထည္း မီတင္လုပ္ေတာ့တာဗ်ိဳ႕၊ ေဘာစိရဲ့ သမီးဆိုေတာ့လည္း ဘာေျပာလို႔ရမွာလည္း
သူAလိုက်ပဲ ေျခေတာ္Aတင္ခံလိုက္ေတာ့တယ္ဗ်ာ။ တစ္ႏွစ္Aေက်ာ္ေလာက္မွာ သူလဲ Aိမ္ေထာင္က်ေရာ က်ေနာ္တို႔
ဇာတ္လမ္းလဲ ရပ္လိုက္ေတာ့တယ္။ ဒါေတာင္ မဂၤလာမေဆာင္ခင္ AကာAကြယ္မယူေတာ့ပဲ Aမုန္းလာဆြဲသာြ းေသးတယ္။
Page 10

ဘဝတစ္ေကြ႔မွ Aမွတ္တရ မိန္းမမ်ား
ေနာက္ေတာ့ က်ေနာ္လည္း AဲဒီAလုပ္ကေန ေျပာင္းသြားေတာ့တာ။
တစ္ႏွစ္မျပည့္ခင္မွာ ခေလးေမြးတယ္ၾကားေတာ့ က်ေနာ္သြားမေတြ႔ရဲဘူး၊ က်ေနာ္နဲ႔ တူေနမွာစိုးလို႔ေလ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္သူကို
သတိရေနတတ္တယ္ေလ။ ႏွစ္Uီးသားမွာ ခ်စ္တာေတြ၊ ေမတၱာေတြ မသိဘူး၊ သစၥာနဲ႔ေတာ့ Aတူတူ Aိပ္ခ့ၾဲ ကဘူးတာေပါ့။
Aိတ္ႀကီး
dotekyimaung@gmail.com

Page 11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful