Ya mugi ngapunten panjenengan ing dosa kulo, mugi njembaraken panjenengan wonten i ng griyo kulo, lan mugi paring

berkah panjenengan dateng rizki kulo. Ya mugi parin g karidhoan dateng kulo kanti putusan panjenengan, lan mugi paring berkah panjen engan dateng kulo, tumprap barang kang sampun kapesti, ngantos kulo boten pengin ngacoaken barang kang sampun panjenengan unduraken, & mboten ngunduraken barang kang sampun panjenengan laksanaaken. Ya kulo nyuwun pangreksa saking prihatin lan susah, kulo nyuwun pangerksa saking apes lan kesed, & kulo nyuwun pangreksa sak ing sifat jireh lan medit, & kulo nyuwun pangreksa saking kathahipun utang-piuta ng saha saking pamaksanipun para kaum dholim. Ya kulo nyuwun slametipun agami, nyu wun kuwasanipun jazat, tambahipun pangertos, berkahipun rizki, kulo kapok sakder enge pejah, nyuwun rahmat wekdal pejah lan nyuwun pangapunten sasampunipun pejah . Duh pangeran kulo. Mugi empun mlengpengaken manah kulo sasampunipun pinaringan pituduh lan mugi paring rohmat dateng kulo, sajektosipun panjenegan punika zat ingkang agung peparingipun Ya mugi ngapunten panjengan ing sedoyo kalepatan kulo, lan kabodoan kulo, leluwihanipun sedaya perkawis kula, lan mugi ngapunten dateng sedaya perkawis ingkang panjenengan langkung pirsa katimbang kulo, mugi ngapunt en dateng sedaya perkawis kulo ingkang kulo senaja. Sedaya punika wonten kulo. Y a mugi dadosaken panjenengan ing nur wonten ing manah kulo, nur wonten ing kubur k ulo, nur wonten ing pamireng kulo, nur wonten ing paningal kulo, nur wonten ing rambut kulo, nur wonten ing kulit kulo, nur wonten ing daging kulo, nur wonten i ng ngajeng kulo, nur wonten ing wingking kulo, nur wonten ing tengen kulo, nur w onten ing kiwo kulo, nur wonten ing nginggil kulo, nur wonten ing ngandap kulo, kanthi rahmat panjenengan , duh zat ingkang maha welas Ya mugi ngreksa panjenengan dateng kulo saking susah, pejah, cilaka lan saking awone pesten, ugi saking geg uyune para mungsuh. Duh pangeran kulo, mugi panjenengan njembaraken dada kulo la n mugi gampilaken panjenengan ing perkawis kulo lan mugi ngudari bundele lisan k ulo supados sedaya ingkang mireng sami mangertos dateng pangucap kulo Ya mugi mari ngaken ing sedayane kesaenan ingkang sampun dumawah lan dereng, sami ugi ingkang kula sumerep tuwin ingkang kulo mboten sumerep, lan kulo nyuwun pangreksa sakin g keawonan ingkang sampun dumawah lan ingkang dereng, sami ugi kula sumerep utaw i kula mboten sumerep. Ya saestunipun kulo punika apes mugi paring kiat panjenenga n dateng kulo, lan saestuneipun kula punika ina mugi paring kamulyan panjenengan dateng kulo, saha kulo punika miskin mugiparing cukup panjenengan dateng kulo. Duh dzat ingkang maha welas asih Ya sayektosipun panjenengan punika pirsa dateng p unapa ingkang kulo umpetaken lan ingkang kulo lahiraken, mugi nampi panjenengan ing pesaben kulo lan panjenengan punika pirsa dateng hajad kulo, mugi maringi pa njenengan ing panyuwun kulo, lan malih panjenengan pirso dateng punapa ingkang w onten ing manah kulo, mugi ngapunten panjenengan ing dosa kulo. Ya sampun dadosake n bingahing mungsuh kulo kranten kesusahan kulo, sampun damel awonipin sanak kon co kulo dateng kulo, sampun nyampur ngantos kepentingan donya panjenengan dadosa ken pokok kaprihatosan kulo, lan sampun nguwasaaken tiyang mboten gadah kawelasa n nguwasani dateng kulo, duh dzat ingkang gesang tur jumeneng wonten ing dzatipu n piyambak. Gusti ingkang nyukupi marang agamaku, gusti ingkang nyukupi donyaku , gu sti ingkang nyukupi marang barang kang di prihatinaken aku, gusti ingkang nyukupi ng atasi marang wong wong kang pada pada nganiaya marang aku, ,gusti ingkang nyukupi brantas wong wong kang pada gawe ala marang aku, ugo ora ana reka daya lan kekua tan kang maedahi kejaba mung saking pitulungane gusti

lan saking sedaya bendu panjenengan . lan mugi dados tiyang kang sami merangi satru p anjenengan lang mungsuhi tiyang tiyang kang sami nyatru dhateng makhluk panjenen gan. Ya sayektos kulo nyuwun pangreksa saking wakotipun manah la n lali. sekedik rekadaya kulo. saking soal rizki ingkang sa mpun panjenengan paringaken dateng kulo. saestune kulo punika saking kagungan . ugi saget ngajeng ngajeng kulo date ng rahmat panjenengan.Ya saestu masrahaken kulo ing hajat kulo dateng panjenengan senadyan akal kulo ape s. lan mugi maringi nrima dateng kulo. lan saestu ku lo mesti wangsul dateng ngarsane . ya doa punika panjenengan ingkang saget nyembadani lan susah payah punika pan jenengan ingkang kapasrahaken. tur boten nyik sa dateng kulo. lan mugi nglampahaken panjenengan daten g kulo ing amal kesaenan ingkang panjenengan kersa nampi amal kulo sebab rizki i ngkang halal Ya duh dzat ingkang mboten saget mlarat sebab pinten-pinten dosane ma kluk lan boten saget kekirangan sebab paring pangapunten. mugi maringaken dateng kulo ing barang kang mboten mlarati lan ngirangi panjenengan. Ya sayektos kulo ny uwun pangreksa saking gadahing ilmu ingkang boten manfaat lan manah ingkang mbot en khusuk saha doa ingkan boten di tampi. lan katahipun tanggungan lan nyuwun pangrekso saking asor lan kemlaratan Ya sayektos kulo nyuwun pangreksa panjenengan saking icalipun nikmat peparing pan jenengan lan pindahipun keslametan ingkang panjenengan paringaken lan saking nga getaken siksa panjenengan. pramilo mekaten kulo inggih nyuwun dhateng panjenengan du h dzat igkang nyekapi sedaya perkawis Ya mugi dadosaken panjenengan ing kulo dados golonganipun tiyang tiyang kang ahli paring pitedah tur ahli nampi pitedah. boten wonten reka daya lan kekiyatan namung pitu lunganipun ingkang maha luhur & maha agung. Ya kulo nyuwun pangreksa saking awonipun laku lampah kulo. sanes golonganipun tiyang tiyang kang sam i kesasar tur tukang nyasaraken. boten wonten reka da ya lan kekiyatan kejawi pitulunganipun gusti Ya mugi nedahaken panjenengan ing kulo dateng saenipun budi pekerti kranten boten wonten ingkang saget nedahaken dateng budi pekerti ingkang langkung sae kejawi panjenengan. sekedik amal kulo. lan saking awonipun sedaya ingkang awon. ugi nyuwun pangreksa saking hawa nefsu ingkang gadahi bosen. lan mugi nyingkiraken awo nipun budi pekerti saking kulo. kranten boten wonten ingkang saget nyingkiraken kejawi panjenengan Ya mugi maringaken rizki kang halal dateng kulo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful