P. 1
Filehost_dr Financiar Fiscal - AP

Filehost_dr Financiar Fiscal - AP

|Views: 1|Likes:
Published by Ani Soara

More info:

Published by: Ani Soara on Apr 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2014

pdf

text

original

LICENTA 2011 SUBIECTE SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA DREPT FINANCIAR FISCAL

1. Care rãspuns reprezintã element specific al notiunii de impozit ? a. caracterul bilateral b. caracterul rambursabil c. naturã de platã generalã

2. Indicati categoriile de impozite si taxe în cazul clasificãrii în functie de forma în care se obtin de cãtre stat: a. impozite în naturã b. impozite personale c. impozite sau taxe pe consumatie

3. În raport de obiectul impunerii, avem urmãtoarele categorii de impozite : a. impozite pecuniare b. impozite sau taxe pe cheltuieli c. impozite si taxe pe consumatie

4. Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor strãine înfiintate în România se face : a. . pe baza comisioanelor încasate de reprezentantã b. pe baza normei de venit stabilitã pe tipuri de reprezentante c. ca echivalent în lei a sumei de 4000 Euro, stabilitã pentru un an fiscal

5. Impozitul pe venit este datorat de urmãtoarele persoane : a. .persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit b. persoanele fizice nerezidente care desfãsoarã activitãti dependente în România c. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri decât cele obtinute dintr-o activitate independentã fãrã existenta unui sediu permanent în România

6. Indicati categoria de venituri pentru care se datoreazã impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti : a. venituri din salarii primite pentru activitãti efectuate în strãinãtate b. venituri din cedarea folosintei bunurilor situate în strãinãtate c. redevente de la un rezident

1

7. Precizati care este principiu (criteriu) care se aplicã în legislatia fiscalã românã în ceea ce priveste asezarea impozitelor si taxelor ? a. natura impozitului sau taxei b. teritorialitatea c. obiectul impozitelor si taxelor

8. Veniturile reprezentând redevente provenind dintr-un stat contractant si plãtite unui rezident al celuilalt stat contractant din conventiile fiscale încheiate de România sunt impuse : a. numai în statul de sursã b. numai în statul de rezidentã c. în ambele state contractante, în anumite limite

9. Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent utilizatã în conventiile bilaterale încheiate de România ? a. metoda scutirii progresive b. metoda creditãrii ordinare c. metoda creditãrii totale

10. Care sunt ipostaze din care pot fi abordate impozitele? a. ca instrumente de orientare a economiei, prin obiectivele stabilite de cãtre puterea publicã b. ca instrument de solidaritate si înfrãtire c. ca instrument al promovãrii proprietãtii private

11. Indicati deosebirea dintre impozite si taxe: a. sursa din care se face plata b. termenele de platã c. caracterul rambursabil

12. Ce greutãti creeazã frecventele modificãri si completãri ale legislatiei fiscale? a. în cunoasterea corectã si aplicarea unitarã a legislatiei fiscale b. numai nesigurantã pentru agentii economici c. numai stare de neîncredere pentru investitorii interni

2

13.Un santier de constructii al unui nerezident constituie sediu permanent în România numai dacã santierul dureazã mai mult de: a. 10 luni b. 6 luni c. 12 luni

14. Care sunt elemente pentru stabilirea valorii în lei a venitului în naturã în vederea impunerii? a. numai pretul de piatã al bunurilor în cauzã b. numai cantitatea (volumul) c. atât pretul de piatã, cât si cantitatea (volumul) bunului

15. Subiectul impozitului (contribuabilul) este definit ca fiind: a. obiectul impozitului (impozabil) b. persoana fizicã sau juridicã obligatã de lege la plata impozitului c. sursa impozitului

16. Platitoare de accize armonizate care au devenit exigibile, este, in capul iesirii unor produse dintr-un regim suspensiv de accize: a. antrepozitarul autorizat, destinatarul inregistrat sau orice alta persoana care elibereaza produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori in numele careia se efectueaza aceasta eliberare b. numai importatorul produselor accizabile c. numai persoane care produc produsele accizabile

17. Cand se face plata accizelor pentru cafea verde la bugetul de stat pentru produsele provenite din teritoriul comunitar ? a. la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import b. in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost receptionate produsele c. in termen de 10 zile de la receptionarea produselor

18. Cum se determina suprafata construita desfasurata a unei cladiri in cazul impozitului pe cladiri ? a. prin insumarea anumitor sectiuni ale nivelurilor cladirii b. prin insumarea unor sectiuni ale nivelurilor cladirii, inclusiv suprafetele podurilor c. prin insumarea suprafetelor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol

3

cand sunt detinute in coproprietate b. Plata impozitului pe reprezentantele persoanelor juridice strãine se face : a.19. egal cu echivalentul în lei 4000 EUR d. cota de 15% asupra venitului realizat 4 . egal cu echivalentul în lei a 25% din venitul realizat exprimat în EUR 21. încasarea sau plata directã a impozitului si cota progresivã b. O persoanã juridicã strãinã care are o reprezentantã autorizatã în România are obligatia de a plãti un impozit anual: a. dupã deducerea tuturor cheltuielilor efectuate pentru obtinerea venitului c. venitului net. dupã scãderea anumitor cheltuieli d. dupã deducerea unor cheltuieli forfetare de 25% 24. în 4 transe egale. retinerea la sursã (stopaj la sursã) si cotã proportionalã c. cand suprafata construita depaseste 120 mp c. anual. Impozitul pe veniturile nerezidentilor obtinute din România se aplicã asupra: a. cota de 10% asupra venitului realizat b. egal cu echivalentul în lei a 16% din venitul realizat exprimat în EUR b. venitului net. in caz ca sunt cladiri dobandite prin succesiune legala 20. impunerea si debitarea de cãtre organele fiscale si cotã fixã 23. Ce procedeu de impunere si ce categorie de cotã de impozit se aplicã în cazul impunerii veniturilor obtinute de nerezidenti în România? a. pânã la 15 februarie a anului urmãtor d. pânã la data de 15 a ultimei luni din trimestru 22. egal cu echivalentul în lei 1000 EUR c. veniturilor brute b. venitului net. trimestrial. In ce cazuri nu intra sub incidenta majorarii impozitului. în douã transe egale. Care este cota de impozit datorat de nerezidenti pentru veniturile provenind din comisioane de la un rezident realizate din România? a. persoanele fizice care detin in proprietate mai multe cladiri utilizate ca locuinta ? a. pânã la data de 25 a lunii urmãtoare b. pânã la 20 iunie si 20 decembrie c.

prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 65% asupra venitului brut b. Nu sunt incluse în veniturile salariale si nu sunt impozabile. toate categoriile de pensii 26. costul abonamentelor telefonice.c. cheltuielile sociale. Diferentele de impozit pe venit rãmase de achitat conform deciziei de impunere anualã se plãtesc în termen de: 5 . Sunt cheltuieli deductibile limitat pentru stabilirea venitului net din activitãti independente pe baza datelor din contabilitatea în partidã simplã: a. toate veniturile din agriculturã si silviculturã b. indiferent de sumã c. cumulat pentru toate veniturile obtinute într-un stat c. urmãtoarele sume: a. drepturile în bani si în naturã primite de militarii cu termen redus d. cheltuieli de deplasare. În situatia în care un contribuabil obtine venituri din strãinãtate din mai multe state. cota de 16% asupra venitului realizat 25. în limitã de 4% din fondul de salarii realizat anual c. Sunt considerate venituri neimpozabile pentru impozitul pe venit: a. Venitul net din cedarea folosintei bunurilor pentru stabilirea impozitului pe venit se determinã: a. în întelesul impozitului pe venit. cumulat pe toate statele din care obtine venituri b. cheltuielile de protocol. nu s-a renuntat la cote diferentiate pentru constructii si alte bunuri 29. creditul fiscal extern pentru impozitul pe venit se determinã astfel: a. separat pentru fiecare tarã si pe fiecare naturã si sursã de venit 30. sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului b. toate premiile obtinute de sportivii medaliati c. la orice nivel 28. în limitã de 2% din baza de calcul 27. orice sume reprezentând plãti compensatorii d. prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut c. cotizatiile plãtite la asociatiile profesionale în limita a 5% din baza de calcul b.

b. este detinut si utilizat in productia. In categoria cheltuielilor efectuate pentru realizarea de venituri impozabile in scopul impozitului pe profit se incadreaza: a. orice cheltuieli cu dobanda.a. c. pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative. are o durata normala de utilizare mai mare de 6 luni si o valoare mai mare de un million lei. 30 de zile de la data comunicãrii deciziei b. b. altele decat cele prevazute de art. 35. Este mijloc fix amortizabil in cazul impozitului pe profit orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a. din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. Banca Nationala a Romaniei. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora. dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile. si are o durata normala de 6 . persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice straine 32. b. b. trezoreria statului. asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari. d. c. Categorii neexceptate de la plata impozitului pe profit sunt: a. persoane juridice romane. 45 de zile de la data comunicãrii deciziei c. Cum se determina impozitul pe profit? a. fiscal 33. cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat c. 28 C. asociatiile de familie. 60 de zile de la data comunicãrii deciziei 31. livrarea de bunuri sau prestarea de servicii. cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite b. la care se adauga cheltuielile nedeductibile. are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare de Guvern. 34. ca diferenta intre veniturile si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora. d. asociatiile fara personalitate juridica. Care dintre urmatoarele categorii de persoane sunt contribuabili pentru impozitul pe profit? a. ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri dintr-un an fiscal. persoane juridice straine. fara sediu permanent in Romania. c.

semestrial. Cu ce cota se impoziteaza profitul realizat din activitatea de bar de noapte? a. 7 . c. are o valoare de intrare egala cu cea stabilita de Guvern si o durata normala de utilizare mai mare de un an. prin aplicarea unei cote impozit. b. se plateste pana la data de 30 septembrie a anului respectiv. stabilita de lege. c. 36. 40. 37. pe langa activitatea de comerciant. b. impozitul pe profit. asupra dividendului brut. cu conditia ca suma impozitului datorat pentru aceasta activitate sa nu fie mai mica de 5% din venitul realizat din activitatea de bar de noapte. cu cota de 40%. cu cota de 16%. Plata impozitului pe dividende retinut de persoana juridica romana din suma datorata unei persoane juridice romane se face: a. desfasoara si activitatea de bar de noapte. 39. c. In cazul in care dividendele distribuite nu sunt platite pana la sfarsitul anului in care sau aprobat situatiile financiare anuale. b. se plateste pana la data de 30 iunie a anului respectiv. b. c.utilizare mai mare de un an. Care dintre urmatoarele obligatii fiscale sunt impozite sau taxe locale? a. prin aplicarea unei sume fixe de impozit. impozitul pe cladiri b. O societate comerciala. anual. cu cota de 25%. Impozitul pe dividende se calculeaza de catre persoana juridica romana platitoare catre o persoana juridica romana: a. prin deducerea unei sume fixe din dividendul brut. Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit : a. trimestrial. anual. stabilita prin lege. c. c. impozitul pe dividende: a. semestrial. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator 41. 38. b.

c. 1% si 1. nu se mai datoreaza impozit. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 50%. Valoarea impozabila a cladirii in cazul persoanelor fizice contribuabil este influentata de: a. c. c. Baza impozabila pentru impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice este : a. 0. b. valoarea de inventar a cladirii. c. ori demoleaza o cladire. 42. 47. Cum se procedeaza la calcularea impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladiri a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii? a. se aplica impozit pe valoarea impozabila redusa cu 15%. precum si de rangul localitatii unde aceasta este amplasata. numai persoana care demoleaza o cladire. valoarea de piata a cladirii. Care este cota de impozitare pentru cladirile persoanelor juridice? a. b.25% si 1. b. valoarea impozabila a cladirii. este aceasi indiferent de locul unde sunt situate cladirile. numai de suprafata construita a cladirii. 8 . impozitul pe venit.50% asupra valorii de inventar a cladirii. c. niciun raspuns corect 44.5% si 1% asupra valorii de inventar a cladirii b.c.50% asupra valorii de inventar a cladirii. 45. c. 0. numai persoana care extinde sau modifica o cladire. Cine are obligatia de a depune o declaratie de impunere pentru impozitul pe cladiri? a. Cota de impozitare a cladirilor in cazul persoanelor fizice: a. 46. suprafata construita si vechimea cladirii. b. valoarea de piata a cladirii 43. orice persoana care dobandeste sau construieste extinde sau modifica. difera pentru cladirile situate in mediul urban fata de cladirile situate in mediul rural. b.

48. b. b. in functie de suprafata exprimata in hectare a terenului. c. Impozitul pe spectacole se plateste de persoanele care organizeaza : a. in raport de categoria de folosinta a terenului. c. mijloace de transport ale institutiilor publice. anual. anual. b. in doua rate (pana la 31 martie. c. Taxa hoteliera se stabileste: a. numai in raport de amplasamentul terenului 50. b. Impozitul asupra mijloacelor de transport se datoreaza pentru: a. mijloace de transport public de pasageri. 52. 54. numai activitati distractive in videoteci si discoteci. c. in functie de destinatia cladirilor aflate pe teren. lunar. pana la data de 15 inclusiv. b. Impozitul asupra mijloacelor de transport se plateste: a. prin aplicarea cotei de taxare (intre 0. o competitie sportiva sau orice activitate distractiva. 51. b. semestrial. 49. numai in functie de categoria de folosinta a terenului. rangul localitatilor si zona din cadrul localitatii. prin aplicarea unei sume fixe in functie de rangul unitatii de cazare 9 . trimestrial. c. Plata impozitului pe spectacole se face: a. a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.5% si 5%) stabilita de consiliul local la tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare. inclusiv in videoteci si discoteci. mijloace de transport cu tractiune mecanica. respectiv 30 septembrie). c. a suprafetei in hectare si a categoriei de folosinta a acestuia. o manifestare artistica. Impozitul pe terenurile cu constructii situate in intravilan se stabileste: a. b. Impozitul pe terenurile situate in extravilan se stabileste: a. semestrial. un spectacol intr-un club de noapte 53. in raport de amplasamentul terenului.

cota standard de 19% si cota redusa de 7%. operatia sa fie realizata de o persoana care desfasoara activitati economice. este: a. Locul prestarii de servicii catre o persoana impozabila in cazul T.55. semestrial. operatia sa aiba drept scop exportul. in Romania sunt: a. c. impozit indirect. 58. o livrare de bunuri sau prestare de servicii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. in impozite directe si reale. pana la data de 10 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea. numarul mare al cotelor de impozitare. 60. Cotele de impozitare a T. b. 10 .. Plata taxei hoteliere se face la bugetul local: a.V. c. Pentru a putea fi cuprinsa in sfera de aplicare a T. 56. b.? a. anual.V.V. c. Indicati care sunt caracteristici ale T. c. cota standard de 24% si cota redusa de 9%. 59. locul in care persoana impozabila primeste serviciile si are stabilit sediul activitatii sale economice c. Cum sunt divizate impozitele de consumatie? a.A. b. in impozite generale asupra consumului si impozite specifice (speciale).A. b. cota standard de 25% si cota redusa de 9%. locul unde prestatorul are domiciliul sau resedinta sa obisnuita si unde sunt efectuate serviciile. b. lunar. c. locul unde s-a contractat prestarea de servicii. unicitatea si diversitatea.A. impozite pe cheltuieli si personale 57.A. b. operatia sa aiba drept scop importul.V.

. inclusiv T. c. cu unele exceptii. bunurile sau serviciile. sunt independente din punct de vedere juridic si sunt in relatii stranse una cu alta din punct de vedere financiar. persoanele impozabile TVA stabilite in Romania care indeplinesc urmatoarele trasaturi: a..V. inclusiv T. de regula: a. 11 . Elementele ce nu se cuprind in baza de impozitare a T. numai la data livrarii bunurilor. fara schimb si fara facturare. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. b. pentru platile fara intarziere 66. in considerarea livrarii de bunuri sau prestarii de servicii inclusiv T.A. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe expedierea bunurilor.V. valorile. sunt considerate independente din punct de vedere economic si actioneaza in nume propriu.61. c.A. c. inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.V. b.A. contravaloarea totala primita sau care va fi primita.A. din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi primita de furnizor sau prestator din partea cumparatorului. accizele si alte taxe. 64. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care incepe transportul. cu unele exceptii. economic si organizatoric 65. b. taxele vamale.V. pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii efectuate in interiorul tarii este constituita din : a. fara nici o exceptie. la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor. b.. la care se adauga. toate sumele. sunt: a.A. 62. Baza de impunere pentru livrarile si serviciile de import cuprinde valoarea in vama determinata potrivit legii. locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.V. 63. Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi: a. comisionul vamal. c. inclusiv T. dobanzile percepute dupa data livrarii sau prestarii. Faptul generator al T.V. Sunt considerate ca formand un grup fiscal unic. Baza de impozitare a T. b. sumele incasate de o persoana impozabila in numele si in contul unei alte persoane. beneficiarului sau a unui tert.VA. valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti. au o activitate permanenta si un sediu permanent. a. b. ia nastere.A. c.

69. b. tigarete. c.V.V. Guvern b. Prin ce modalitãti se asigurã autonomia bugetelor locale în tara noastrã ? a. orice taxe. Guvern sau Ministerul Finantelor Publiced c. 68. b. numai tigaretele si tigari de foi. constituirea de fond de interventie c. b. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal se aproba de: a. Cine trebuie sa solicite in Romania. In notiunea de “tutun prelucrat” accizat armonizat intra urmatoarele produse sau categorii de produse: a. 67.c. toate persoanele impozabile care realizeaza sau intentioneaza sa realizeze operatiuni taxabile sau scutite de T. tututn de fumat. c. data intocmirii documentului administrativ de insotire. toate persoanele juridice. produse energetice si electricitate. instituirea unor bugete suplimentare 12 . ce urmeaza a fi perceputa.A. Care este momentul exigibilitatii accizelor? a. Care sunt categorii de produse supuse accizelor armonizate: a. 71. momentul cand produsul accizabil este eliberat pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru consum. exclusiv T. b. numai tutun de fumat. momentul cand produsul accizabil intra in antrepozitul fiscal. inregistrarea ca platitor de T. numai bauturile fermentate.A. toate persoanele fizice. tigari si tigari de foi. numai vinurile.A. b. 70. cu drept de deducere. înlãturarea metodei regularizãrilor între bugetele locale. altele decat vinurile. c. c. Ministerul Finantelor Publice 72.? a. impozite. comisioane si alte taxe datorate in afara Romaniei precum si cele datorate in Romania ca urmare a importului.V.

numai impozitele directe . la venituri ? a. subventii de la bugetele fondurilor speciale c.73. b. reglementari specifice exercitiului bugetar respectiv. Ce elemente se au in vedere la elaborarea proiectelor de legi bugetare anuale de catre Guvern? a. bugetele ordonatorilor secundari de credite. 3 luni de la primirea conturilor de executie. plata cheltuielilor bugetare la termen 76. programele intocmite de catre ordonatorii secundari de credite bugetare b. Ce operatiuni de încasãri si plãti privind fondurile publice se deruleazã prin trezoreria statului ? a. 78. În ce termen se întocmeste Raportul public anual pe care Curtea de Conturi îl prezinta Parlamentului cu observatii asupra conturilor de executie ale bugetelor publice ? a. b. numai venituri fiscale . memorandumuri de finantare externa 77. numai veniturile bugetului de stat b. numai veniturile bugetelor locale c. organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului b. contributii numai de la persoane fizice b. prognozele indicatorilor acroeconomici si sociali numai pentru anul pentru care se elaboreaza bugetul public c. potrivit legii? a. exercitarea controlului financiar preventiv c. impozitul pe dividende 74. Indicati sursele financiare din care se formeaza veniturile bugetului asigurarilor sociale de satat a. Ce cuprinde clasificatia bugetara. 79. c. în general. Ce elemente se cuprind în proiectele legilor bugetare anuale ? a. c. încasari din împrumuturi. creditele bugetare pentru ordonatorii de credite tertiari. In ce constau faptele pentru care raspund ordonatorii de credite ai bugetelor publice. 13 . veniturile si cheltuielile bugetelor institutiilor publice 75.

c. b. cele privind înregistrarea agentilor economici cu capital de stat. Precizati care sunt factori în functie de care se face repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat : a. cele privind controlul financiar. 81 Operatiuni ce se deruleaza prin trezoreria statului sunt : a. natura de act juridic civil. 80. cheltuielile neefectuate pâna la 31 decembrie nu pot fi platite în contul bugetului expirat. c. 14 . natura de sursa de venituri. veniturile societatilor comerciale. Care sunt categorii de norme juridice care au ca obiect finantele publice? a. termenele de obtinere a creditelor bugetare . 82. atât veniturile neîncasate. plata prin virament. c. 85. b. b. veniturile neîncasate pâna la 31 decembrie se vor încasa în contul anului trecut. Natura juridica a bugetului de stat poate fi.b. în care este necesara efectuarea cheltuielilor. finantarea definitiva a deficitelor din anii precedenti ale bugetelor locale. retinerea si varsarea la bugetul de stat de catre platitorii de venituri impozabile. cele privind înregistrarea societatilor comerciale. conform teoriilor emise de literatura de specialitate : a. 6 luni de la primirea conturilor de executie. b. c. b. perioada c. 15 martie a fiecarui an. c. emiterea certificatelor de trezorerie pentru populatie precum si încasarile si platile pentru bugetul de stat. Care sunt efectele încheierii exercitiului bugetar anual ? a. 12 luni de la primirea conturilor de executie. 84. b. utilizarea dispozitiei de plata. Marcati procedeele tehnice care se utilizeaza în executia partii de venituri a bugetului de stat: a. cât si cheltuielile neefectuate pâna la 31 decembrie vor fi considerate încasate. respectiv efectuate în contul anului trecut. 83.

conducatorii institutiilor sau serviciilor publice din subordinea Consiliului judetean. egali în drepturi. un grup de senatori . Care sunt pozitiile subiectilor raporturilor juridice financiare ? a. c. 86. Care metoda de evaluare a volumului veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat se utilizeaza în România ? a. finantarea definitiva a deficitelor bugetelor locale. 91. Guvernul României. c. natura de lege. c. aplicându-se bugetul pe programe. b.c. b. egali în obligatii. c. b. stimularea activitatilor productive. c. conducatorii directiilor de specialitate din Consiliul judetean. presedintii Consiliilor judetene si primarii unitatilor administrativ-teritoriale. metoda evaluarii directe. Marcati functiile finantelor publice : a. reducerea somajului. acordarea de împrumuturi pentru acoperirea unor goluri temporare de casa la bugetele locale. metoda autonoma sau a penultimei. b. 87. nu sunt egali în drepturi si nici în obligatii. Indicati ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale : a. 90. Destinatiile pentru care se pot utiliza disponibilitatile din contul general al trezoreriei publice sunt : a. 88. 15 . Presedintele României. c. b. finantarea investitiilor straine. 89. b. functia de repartitie. Cine are initiativa bugetara în România în privinta bugetului de stat? a. metoda majorarii sau diminuarii.

se aplica în continuare prevederile bugetului pe anul încheiat pâna la adoptarea noului buget. b. Guvernatorul Bancii Nationale a României. veniturile din impozite si taxe. Ce solutie se aplica în România daca bugetul de stat nu a fost aprobat în timp util de catre Parlament ? a. este posibila numai o singura rectificare a legii bugetului de stat. 94. daca legea bugetului de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar. împrumuturile de stat interne. Cine are competenta de a aproba bugetul asigurarilor sociale de stat în tara noastra? a. 95. sunt posibile mai multe rectificari ale legii bugetului de stat. Care organe nu au atributii de control asupra executarii bugetelor locale din România? 16 . impozitul pe cladiri. 98. b. c. Guvernul României. 96. În totalul veniturilor bugetului de stat al României ponderea cea mai mare o au : a. c. Cine raspunde în fata Parlamentului României pentru executarea legii bugetului de stat? a. Camera Deputatilor. b. Camerele reunite ale Parlamentului. ANS: C 97. Care dintre veniturile bugetare de mai jos sunt datorate bugetelor locale? a. Presedintele Curtii de Conturi. transferurile primite din strainatate. b. Presedintele României. poate fi modificata numai în semestrul I. În cursul exercitiului bugetar. daca nu a fost aprobat de catre Parlament pâna la 31 decembrie.92. cheltuielile bugetare lunare se finanteaza în proportie de 1/3 din volumul aprobat al acestora pe exercitiul bugetar expirat. c. c. accizele. taxele vamale. proiectul legii bugetului se considera adoptat în forma înaintata de Guvern. b. legea anuala a bugetului de stat poate fi modificata prin legi rectificative adoptate de Parlament : a. c. 93. b. în cursul exercitiului bugetar. c.

persoane juridice si fizice. nu se admite perceperea unui venit public pentru finantarea unei anumite cheltuieli. Indicati care sunt fazele functiei de repartitie a finantelor publice: a. numai formarea capitalului b. b. Ce reglementare importanta instituie Legea nr. b. transfer nerambursabil. 101. organele de control financiar ale Ministerului Finantelor Publice. c. 102. b. Care sunt categoriile de relatii banesti care formeaza obiectul notiunii de relatii financiare în sens restrîns ? a. faza de control financiar. adica finantele publice. Este adevarat ca functiile finantelor intreprinderii sunt urmatoarele? a. pe lânga formarea capitalului. faza de analiza a oportunitatii. consiliile locale. functia de distribuire. c. c. b. functia de repartitie si functia de control. Functia de control a finantelor intreprinderii se manifesta : a. c. c. 100. 17 . relatii de transfer a unei parti din produsul social. atât în procesul utilizarii capitalului cât si stabilirii obligatiilor bugetare. formularea mai completa a proiectelor de legi de rectificare a bugetului de stat. Curtea de Conturi. faza de distribuire (repartizare) a fondurilor publice pe beneficiari. finante private sau finante ale întreprinderilor. numai la constituirea fondurilor speciale . functia de personal.a. Functia de repartitie a finantelor intreprinderii cuprinde: a. 104. obligatia Guvernului de a propune Parlamentului modificarea unor acte normative pentru desfiintarea veniturilor si cheltuielilor cu destinatie speciala incluse în bugetul de stat. 99. 103. functia de repartitie se manifesta si cu ocazia stabilirii participarii întreprinderii la constituirea fondurilor comunitatii locale sau a bugetului central. b. relatiile financiare propriu-zise. 500/2002 pentru întarirea principiului unitatii bugetare ? a. c.

donatii. 108. Care sunt categoriile de norme juridice care au ca obiect finantele publice? a. c. se efectuau. 110. dupa 1949. c. numai la stabilirea veniturilor bugetare. între cele doua razboaie mondiale. se facea de catre comisii de constatare locale compuse din: a. dupa caz. delegatul serviciului financiar local. legile fondului funciar. legile bugetare anuale.b. pentru: a. în principal. c. b. responsabilitatea institutiilor publice. în etapa dupa al doilea razboi mondial si. un consilier comunal delegat si un delegat al contribuabililor. controlul financiar. b. reforma constitutionala. cu destinatie speciala. numai în procesul utilizarii capitalului. mai ales. c. Principalele elemente ale raporturilor juridice financiare publice sunt: a. 18 . 107. Cheltuielile bugetului de stat. b. 109. c. pentru finantarea economiei nationale. Indicati directiile principale în care s-a orientat legislatia finantelor publice între cele doua razboaie mondiale: a. c. cele privind creditul public si controlul financiar. stimularea activitatilor productive. stabilirea veniturilor publice. un consilier comunal delegat si un delegat al contribuabililor. masuri pentru accelerarea executarii silite. b. 105. cele privind finantele intreprinderilor. 106. Precizati care sunt categoriile de legi ordinare care cuprind cele mai importante norme juridice financiare: a. unificarea sistemului fiscal si reforma fiscala radicala. b. la orase. apararea tarii. sau notarul comunal. legile privind organizarea si functionarea societatilor comerciale. Constatarea veniturilor publice provenite din taxe si contributii în cadrul administratiilor locale. b. judecatorul de ocol si un consilier comunal delegat.

116. Indicati exceptiile de la principiul universalitatii bugetului de stat: a. veniturile bugetare. bugetul de stat si bugetele locale. reconstituirea creditelor bugetare si donatiile. b. Elemente specifice care definesc bugetul public sunt: a. impozitele pe venit. Care sunt principalele categorii de bugete publice care sunt cuprinse în bugetul public national? a. da. c.c. cât si persoanele juridice si fizice cu drepturile si obligatiile acestora. c. c. administrare. atât organele financiare de stat. c. 111. nu se poate recurge nici la emisiune monetara si nici la finantare directa de catre banci. b. procedura de formare. cu destinatie speciala. înlaturarea transferurilor ce se admiteau între bugetele locale. c. numai persoanele juridice. 115. Elementele specifice care definesc dreptul bugetar constau în: a. bugetele intreprinderilor cu capital de stat. 19 . c. b. b. 114. excedentele bugetelor locale se includ în fondul de tezaur local. numai organele financiare de stat. b. bugetele societatilor comerciale pe actiuni. act de autorizare si de previziuni. 112. se poate recurge numai la finantare directa de banci. Pentru situatiile în care apar goluri temporare de casa se poate recurge la emisiune monetara sau la finantare directa de catre banci? a. b. 113. Subiectii raporturilor juridice privind finantele publice cuprind: a. da. se poate recurge numai la emisiune monetara. comisioanele percepute la unele servicii publice. subiectii raporturilor juridice financiare publice. angajare si utilizare a fondurilor publice. subventiile bugetare.

Sursele proprii ale bugetului Uniunii Europene se compun din : 20 . c. b. controlul totalitatii veniturilor si cheltuielilor. 119. urmaresc numai corelarea cheltuielilor la nivelul unor unitati care concura la înfaptuirea unui obiectiv din resurse bugetare. propuneri de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor tertiari de credite. b.117. c. 118. nu urmaresc în primul rând eficienta actiunilor care se intentioneaza a se realiza. c. Sunt documente ce stau la baza elaborarii proiectului bugetului de stat urmatoarele: a. b. b. de dimensionare a acestora. au devenit limitate. adoptarea proiectului de buget. deficitul bugetar. 120. deficitul sau excedentul bugetar. deoarece metodele clasice (traditionale) de evaluare a cheltuielilor publice. fara modificari. b.7% din PIB al deficitului bugetar al României în anul 2007 se încadreaza în nivelul maxim admis pentru introducerea monedei unice EURO? a. c. nu se încadreaza. Legile bugetare anuale cuprind în continutul lor urmatoarele categorii de dispozitii: a. prelevarile agricole. Raportul comun al Comisiilor de buget-finante din Parlament privitor la proiectul bugetului de stat face propuneri motivate constând în: a. da. 121. 123. întrucât: a. c. Nivelul de 2. Este necesara trecerea la bugetul pe programe pe termene medii si lungi. Factorii care influenteaza luarea deciziei privind adoptarea modului de calcul al anului bugetar sunt. nivelul de dezvoltare a economiei. spre exemplu: a. se bazeaza pe un volum prea mare de informatii. c. 122. nivelul maxim este de 2%. organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului. politici si strategii sectoriale prezentate de catre primarii de orase. reglementari specifice pentru patru ani urmatori. posibilitatile de finantare a deficitului bugetar. propuneri de cheltuieli ale ordonatorilor de credite. se încadreaza. b.

126. finantele publice. 125. relatii specifice orânduirii sclavagiste. 127. b. investitii în domeniul finantelor private. asa-numitele finante private sau finantele întreprinderilor. la nivelul statelor. respective prezentarea de observatii privind executarea bugetului UE si recomandari privind descarcarea de gestiune a Consiliului si Parlamentului. În procesul repartitiei si circulatiei produsului social apar relatii banesti care conduc la constituirea de fonduri pentru: a. de a angaja cheltuielile si de a constata drepturile de încasat. controlul intern. c. b. c. la nivelul executiei bugetare si are în vedere ordonatorii de credite si contabilii. 21 . c. relatii sociale de natura economica. 129 În ce raport se afla sfera finantelor cu cea a relatiilor banesti: a. când au aparut finantele într-o forma incipienta. taxe prevazute în tariful vamal comun si prelevari agricole. prelevari din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. satisfacerea unor nevoi generale ale societatii sau pentru obtinerea sau repartizarea de profit. realizarea transferului unei parti din produsul social în forma baneasca. b. b. Care sunt categoriile de control financiar ce se exercita în Uniunea Europeana? a. b. prelevari din impozitul pe profit. relatii fiscale. Misiunile Curtii Europene de Conturi sunt: a. b. misiunea de recomandare. c.a. executarea bugetului. în toate orânduirile finantele au actionat ca: a. este mai restrânsa. c. 124. Din perioada descompunerii comunitatii gentilice si începutul orânduirii sclavagiste. fondurile bugetelor publice. Relatiile banesti vizând formele valorii constituie: a. 128. c.

realizarea rolului si functiilor statului c. în sens restrâns. obligatia fiscala. Mijlocul financiar si juridic prin care statul procedeaza la repartitia sarcinilor publice. În scopul relatiilor de asigurare. si anume: a. creditul public. temporar. cât mai rentabil posibil. obligatoriu. c. c. este identica 130. aleatoriu. în sens larg. 133. categorii de relatii banesti în cadrul carora rambursabilitatea prestatiei are caracter aleatoriu 134. Sfera finantelor include numai relatiile banesti care exprima: a. constituirea si distribuirea fondurilor banesti. b. b. finantele publice. b. privind cheltuielile statului. 132. c. b. transferul si constituirea fondurilor banesti. având un caracter nerambursabil. c. categorii distincte si autonome de relatii banesti. c. sunt relatii financiare: a. b. categorii de relatii banesti care au la baza obligatia de rambursare. 135 Functia de repartitie a finantelor publice cuprinde doua faze.b. un transfer de produs social (de venit national) 131 Relatiile referitoare la formarea si repartizarea fondurilor bugetelor publice. este mai cuprinzatoare c. b. Relatiile de credit si cele de asigurare trebuie tratate drept: a. îl reprezinta: a. rambursabilitatea prestatiei are caracter: a. între persoanele fizice si persoanele juridice. numai transferul fondurilor banesti 22 . o schimbare a formelor valorii.

este data în competenta autoritatilor publice si se face în raport cu: a. cererea de resurse financiare. conceptiilor moderne 23 . Doctrina interventionista. oferta de resurse financiare. functiile de alocare. de distribuire. functia de alocare. conceptiilor clasice b. Distribuirea sau redistribuirea produsului intern brut prin intermediul finantelor publice are loc în cadrul aceluiasi tip de proprietate când: a. c. functia de alocare. de repartitie. de stabilizare. conceptii moderne c.136. de control b. are loc un transfer de resurse între stat si agentii economici cu capital privat sau mixt c. de distribuire. 139. 138. oferta si cererea de resurse financiare. Conceptiile potrivit carora rolul statului se reduce la înfaptuirea sarcinilor si functiilor traditionale. c. constând în mentinerea ordinii interne. are loc un transfer de resurse între stat si populatie. b. Richard si Peggy Musgrave sustin existenta a trei functii ale finantelor publice a. Distribuirea. conceptii clasice b. administrarea justitiei si a lucrarilor publice. b. conform careia statul este chemat sa exercite un rol activ în viata economica sta la baza: a. 140. resursele banesti ale finantelor publice sunt mobilizate: a. de distribuire. apararea nationala sunt: a. cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice. conceptiilor postmoderne c. În proportie covârsitoare. cu titlu definitiv si fara contraprestatie. c. conceptii postmoderne 141. având la baza principiul rambursabilitatii. prin valorificarea unor bunuri proprietate de stat 137. are loc un transfer de resurse între stat si unitatile sale în ambele sensuri b.

Breslele si birnicii reprezentau cele doua mari categorii de contribuabili în: a. Patenta împaratesei Maria Tereza de la 1754. 146. privat sau modern. a conceptiilor postmoderne (contemporane). b. c. c. Adevarata reforma financiara s-a realizat în Tarile Române prin: a. financiar sau civil. al carei obiect îl formeaza: a. c. Conventia de la Paris. Serbia. 147. b. b. 24 . a conceptiilor clasice. c. Clasificarea finantelor în publice sau private se face în functie de natura dreptului dupa care entitatile îsi conduc activitatile: a. titlurile de valoare (actiuni. 144. c. 145 Piata capitalului este o piata specifica. Tara Româneasca si Moldova. Tara Româneasca si Moldova. Regulamentul Organic. disponibilitatile banesti ale populatiei. 143. Serbia. b. disponibilitatile banesti ale întreprinzatorilor. c. a conceptiilor moderne. obligatiuni. titluri de stat). Darile de repartitie si darile de calitate reprezentau sursele principale de venituri ale statului pâna în 1830 în: a. c. disponibilitatile banesti. b. b. 148. Piata financiara este un loc cadru de întâlnire între nevoile de resurse banesti ale întreprinzatorilor. plasamentele economiilor populatiei. Transilvania. public sau comercial.142 Armonizarea intereselor si interventiei statului cu cele ale sectorului privat reprezinta o trasatura specifica: a. disponibilitatile banesti ale societatilor de asigurari. ale producatorilor si: a. Transilvania. b.

1929. drepturile si îndatoririle ce revin subiectilor raporturilor juridice privind finantele publice. obiectul raporturilor juridice financiare publice. 151. în timpul razboiului din 1916-1918. hotarâri de guvern. c. continutul raporturilor juridice financiare publice. îndatorirea de a executa obligatia financiara. b. 25 . 154. b. prin reforma din: a. b. 1921.149. taxe. c. hotarâri ale consiliilor acestor unitati. c.) au si un obiect material. activitati de natura organizatorica în materie bugetara. Legea privind finantele publice. Drepturile si îndatoririle ce revin celor doi subiecti ai raporturilor juridice privind finantele publice reprezinta: a. reforma fiscala radicala si masurile pentru echilibrarea bugetului public reprezinta cele trei directii principale de orientare a legislatiei finantelor publice: a. c. în perioada 1886-1904. b. b. Functionarii din domeniul fiscal au fost împartiti în functionari apartinând serviciilor de constatare a impozitelor si functionari apartinând serviciilor de încasari si plati. Principalul izvor al dreptului finantelor publice îl constituie: a. 153. Constitutia. dupa 1918 150. c. 152. Legea privind finantele publice locale. etc. Unificarea sistemului fiscal. 1923. reprezentat de: a. lege. b. c. sumele de bani respective. Bugetul propriu al fiecarei unitati administrativ-teritoriale care are personalitate juridica se aproba anual prin: a. Raporturile juridice care implica încasarea si plata unor sume (impozite.

c. 159 Principiul universalitatii. 26 . fondurile de sprijin si reconstituirea creditelor bugetare sunt exceptii de la principiul: a. Regulamentul Organic al Munteniei si Moldovei (1831-1832). unitatii bugetare. Raporturile juridice financiare pot fi grupate în raporturi bugetare. act de previziuni. act-conditiune de natura administrativa. administrarea fondurilor necesare pentru finantarea actiunilor de interes general al societatii. Donatiile. b. raporturi valutare. condicile de venituri si cheltuieli din vremea lui Brâncoveanu. relative la Moldova. particularitatile obiectului lor. bugetului asigurarilor sociale de stat. raporturi de credit public. În România. lege. în functie de: a. b. raporturi privind emisiunea si circulatia baneasca. c. act administrativ. condicile de venituri si cheltuieli din vremea lui Gheorghe Voda. 157. 160. presupune ca toate veniturile publice sa se realizeze numai în cadrul: a. stabilirea si încasarea veniturilor publice de la toti contribuabilii. act administrativ. c. raporturi fiscale. b. bugetului public. specializarii bugetare. b. relative la Muntenia. 156. ca principiu al dreptului bugetar. raporturi de control financiar. Cele trei elemente specifice ale bugetului public sunt: a. act de previziuni. actiunile de control financiar.155. cuvântul „buget” apare pentru prima data în: a. b. act de autorizare. c. În domeniul privat. 158. c. act de autorizare. act anual. normele juridice privind finantele publice actioneaza pentru: a. actiunile referitoare la administrarea fondurilor publice. formarea fondurilor necesare pentru finantarea actiunilor de interes general al societatii. b. bugetului trezoreriei statului.

c. niciun venit public sa nu poata fi instituit decât cu acordul Parlamentului. c. veniturile bugetului public sa acopere integral cheltuielile publice. cuprinderea în bugetul public a veniturilor si cheltuielilor publice cu sumele lor totale în sume brute. b. c. Creditele aprobate din fondurile speciale neutilizate la finele anului bugetar se reporteaza în anul viitor. Banca Nationala a României.c. b. principiul specializarii bugetare. Ministerul Finantelor Publice. Ministerul Finantelor. cu pastrarea destinatiei initiale. perceperea unui venit public pentru finantarea unei anumite cheltuieli bugetare. b. 161. Principiul unitatii bugetare implica: a. c. 166. Parlament. 164. universalitatii. b. Guvern. folosirea rationala a fondurilor. c. Principiul neafectarii veniturilor bugetare presupune: a. ca veniturile încasate la buget se depersonalizeaza. b. b. principiul anualitatii. Supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare si a contului general anual de executie este asigurata de: a. nu este admisa perceperea unui venit public pentru finantarea unei anumite cheltuieli. Principiul echilibrului bugetului public implica faptul ca: a. 165 Elaborarea raportului privind situatia macroeconomica pentru anul bugetar în discutie si proiectia acesteia în urmatorii 3 ani este asigurara de: a. înscrierea într-un singur act a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice. 27 . c. Guvern. principiul unitatii bugetare. 162. ca veniturile încasate la buget se utilizeaza pentru anumite categorii de cheltuieli. 163. ceea ce constituie o exceptie de la: a.

Ministerul Finantelor Publice. Guvern. prin lege separata de legea bugetului de stat. b. prin hotarâre de guvern. c. 170. Parlament. Guvern. b. 172. Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat se elaboreaza anual de catre: a. Parlament. Parlament. Bugetul trezoreriei statului presupune: a. Examinarea periodica a executiei bugetare si stabilirea masurilor pentru mentinerea sau îmbunatatirea echilibrului bugetar este asigurata de: a. c. ale legilor de rectificare precum si ale legilor privind aprobarea contului general anual de executie se asigura de: a. Aprobarea clasificatiilor bugetare precum si a modificarilor acestora se face de catre: a. Guvern. Guvern. 169. b. 28 . Ministerul Finantelor Publice. 171. Pregatirea proiectelor legilor bugetare anuale. operatiuni de încasari si plati între persoane fizice. prin aceeasi lege cu cea a bugetului de stat. c. Banca Nationala a României. Trezoreria statului. Agentia Nationala de Administrare Fiscala. operatiuni de încasari si plati între societati comerciale cu capital privat. operatiuni de încasari si plati de si catre institutiile publice.167. Guvern. b. c. c. Ministerul Finantelor Publice. Bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat se aproba de: a. c. b. 168. ordonatorii principali de credite. b. 173. b. Bugetul asigurarilor sociale de stat se adopta: a. c.

pâna la data de 1 iunie a fiecarui an. b. b. consiliilor locale si consiliilor judetene. b. pentru finantarea altui ordonator principal de credite. metodologiile de elaborare a acestora. pot fi utilizate numai în anumite conditii pentru finantarea altui capitol. trimestrial. c. în anumite conditii. pâna la data de 15 iunie a fiecarui an. b. c. b. Virarile de credite bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului: a. Creditele bugetare aprobate la un capitol: a. c. ordonatorilor principali de credite. Autorizarea creditelor bugetare aprobate se face: a. nu pot fi majorate si nu pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli. dar nu pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli. pâna la data de 15 iulie a fiecarui an. nu se pot vira si utiliza pentru finantarea altui ordonator principal de credite. primarului. dar pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli. Creditele bugetare aprobate pentru un anumit ordonator principal de credite: a. 29 . c. nu pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol. Alocatiile pentru cheltuielile de personal. semestrial. b. Ministrul Finantelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza caruia vor fi întocmite proiectele de buget. sunt interzise de lege. 180. 177. precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern: a. Competenta de aprobare a bugetelor locale apartine: a. se pot vira si utiliza pentru finantarea altui ordonator principal de credite. pe capitole: a. aprobate pe ordonatori principali de credite si.174. 179. pot fi majorate. în cadrul acestora. c. 175. c. pentru întreaga durata a exercitiului bugetar. pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol. 176. nu pot fi majorate. 178. se pot vira si utiliza.

c. sunt permise de lege în anumite conditii. metoda evaluarii directe. metoda majorarii (diminuarii). Efectuarea de calcule pentru fiecare sursa de venit si fiecare categorie de cheltuieli reprezinta: a. b. blocarea procedurii de adoptare. c. 182. În situatia când presedintele României are obiectiuni la proiectul legii bugetului de stat poate cere: a. 185.b. b. 184. sunt permise de lege. Presedintele României. 186. reexaminarea acestuia. metoda autonoma. Legile de rectificare trebuie sa fie elaborate cel mai târziu: a. primul ministru al României. Promulgarea legii este operatiunea finala a procedurii legislative si consta în emiterea unui decret de promulgare de catre: a. metode moderne de evaluare a veniturilor si cheltuielilor bugetare. Parlamentul României. metoda majorarii (diminuarii) si metoda evaluarii directe reprezinta: a. c. 183. Metoda autonoma. metode de impunere. 181. la data de 15 noiembrie. proceduri speciale. c. aceleasi proceduri ca si legilor bugetare initiale. Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare carora li se aplica: a. metode clasice de evaluare a veniturilor si cheltuielilor bugetare. c. c. b. b. 30 . proceduri diferite de cele ale legilor bugetare initiale. la data de 30 noiembrie. b. c. la data de 31 decembrie. b. respingerea acestuia.

188. Ministerului Finantelor Publice. 192. Conducerea trezoreriei nationale e asigurata de: a. Guvernului. ordonatorilor principali de credite. c. Ministerului Finantelor Publice. ordonatorilor de credite. b. precum si controlul de gestiune asupra patrimoniului public este o atributie exercitata de: a. 191. Angajarea. Efectuarea transferurilor catre autoritatile colectivitatilor locale. ordonatorilor principali de credite. Ministerul Finantelor Publice. 189. c. pe capitole de clasificatie bugetare este o atributie ce revine: a. b. b. Guvern. Guvernului. Efectuarea controlului preventiv si de gestiune asupra veniturilor si cheltuielilor publice. ordonatorilor principali de credite. Ministerului Finantelor Publice. Deschiderea creditelor bugetare si alimentarea cu fonduri a conturilor bancare deschise pentru ordonatorii principali de credite este o atributie ce revine: a. 190. b. Guvernului. ANS: A 31 . Ministerului Finantelor Publice. lichidarea si ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate si aprobate legal reprezinta obligatia: a. c. c. ordonatorilor secundari de credite. în limitele prevazute în bugetul de stat în functie de necesitatile executiei bugetare este o atributie ce revine: a. b. Guvernului. b.187 Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor din bugetul de stat. c. ordonatorilor secundari de credite. Ministerului Finantelor Publice. Banca Nationala a României. c.

198. b. realizarea politicii cheltuielilor publice. Ministerului Finantelor Publice. 196. cheltuieli urgente sau neprevazute. finantarea regiunilor defavorizate. Guvernului. Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului este folosit pentru a. îndeplinirea parteneriatului public-privat ANS: B 197. Parlamentul României. ordonatorii principali de credite. Organizarea monitorizarii programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice reprezinta obligatia: a. b. Ministerul Finantelor Publice. c. subventionarea agentilor economici. Titlurile de valoare si împrumuturile de la societatile comerciale bancare sau de la alte institutii de credit sunt instrumente ale: a. b. Contul general anual de executie a bugetului de stat. c. ordonatorii principali de credite. b. 199. Parlamentului. finantarea unor actiuni urgente împotriva calamitatilor. 194. c. Ministerul Finantelor Publice. c. Blocarea sau reducerea utilizarii unor credite constatate ca fara temei legal sau fara justificare în bugetele ordonatorilor principali de credite se poate face de catre: a. 195. Presedintele României. Guvern. Fondul de interventie la dispozitia Guvernului se utilizeaza pentru: a. c. Curtea de conturi. a bugetului asigurarilor sociale de stat si celelalte conturi anuale de executie se aproba prin lege dupa verificarea acestora de catre: a. b. Controlul politic al executiei bugetului public se efectueaza de catre a. b. c.193. ordonatorilor de credite. consiliilor locale 32 .

fundatiile în domeniul artistic 33 .b. societatea comerciala. Indicati care este organism statal implicat în activitatea financiara publica: a. institutiilor publice. trezoreria publica. c. 200. c. b. datoriei publice locale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->