( Word Reader - Unregistered ) www.word-reader.

com BÁO CÁO LAB DSP

LAB 1A

Exercise 1

diary Nhom %Ten va duong dan cho script dampedCosine.m disp('NAME: Tong_Hung_Cuong') disp('SECTION: D:\') datestr(cputime) %Ve do thi hai tin hieu, tin hieu thu hai co chu ki gap doi tin hieu thu nhat figure x = -5:0.01:5; y2=exp(-abs(x)).*cos(pi*x); subplot(2,1,2); plot(x,y2); xlabel('time'); ylabel('amplitude'); title('f(x)=exp(-|x|)cos(pi*x)'); subplot(2,1,1); y1=exp(-abs(x)).*cos(2*pi*x); plot(x,y1); xlabel('time'); ylabel('amplitude'); title('f(x)=exp(-|x|)cos(2*pi*x)'); diary off

*(f.*t). f=0:0.25+j.*exp(-(d. %giua phan thuc va phan ao function compexp(f.01:5.*2*pi)). tín hiệu thứ hai f2 = 0.( Word Reader .com Tín hiệu thứ nhất có tần số f1 = 1 Hz (T1 = 1s) . compexp(f.5 Hz (T2 = 2s) Exercise 2 Chương trình chính d=0:0.01:5. .Unregistered ) www.word-reader. y=3.*0.d) Hàm compexp %Ham compexp ve do thi 3-D cua ham mu phuc suy giam.01:5. moi quan he giua bien do va pha.d) %Ve do thi 3-D cua ham mu phuc suy giam figure t = 0:0.

2).*exp(-(d.xlabel('t').*(f.2.title('Re(y(t))').plot(t.xlabel('t').abs(y)). 1. ylabel('Angle').angle(y)).*(f.*0. subplot(2.title('Magnitude . thay đổi biểu thức y thành: y=3.2.*0.2.25+j. 0.*t).*pi)).real(y).xlabel('t').real(y)).75.25 thành 0.title('Phase .5. phần thực và phần ảo Để tần số dao động giảm xuống một nửa.imag(y)).( Word Reader . tăng hệ số của d trong biểu thức y (ví dụ tăng 0. %Ve do thi bien do va pha theo thoi gian figure subplot(2.*exp(-(d.imag(y)). grid xlabel('t').plot(t.1). LAB 1B Exercise 1Fader . %Ve do thi phan thuc va phan ao theo thoi gian subplot(2. subplot(2. …): y=3.3).ylabel('Re(y)').plot(t.xlabel('t').*t). pha.*2*pi)). Để suy giảm nhanh hơn.title('Im(y(t))').com plot3(t.zlabel('Im(y)').Arg(y(t))'). ylabel('Magnitude').2. title('3-D plot of a Complex Exponential').4).|y(t)|').word-reader. ylabel('Magnitude').plot(t.Unregistered ) www.25+j. ylabel('Angle'). Đồ thị 3-D của hàm mũ phức suy giảmĐồ thị theo thời gian của biên độ.

Hàm fade function [ y ] = fade(x. 1.com Chương trình chính time = 0:. level) %Ham fade dung de lam suy giam bien do tin hieu theo thoi gian %Tao vector do doc t = linspace(0.word-reader.* 25).Unregistered ) www. fade(y)). . %Nhan vector audio voi vector do doc de lam suy giam tin hieu y = (1 .(t)) .( Word Reader . plot(time.* x. y = cos(time .* pi .01:1. length(x)).

word-reader. y = cos(time . y=repeat(blueslick.Unregistered ) www. time = 0:.3) Hàm repeat function [ out ] = repeat(in. fade(y. đổi biểu thức y thành: y = (1 .01:1. Sử dụng hàm fade để vẽ tín hiệu sin: Exercise 2Repeater Chương trình chính load blueslick.* pi .( Word Reader .com Sử dụng biến level để thay đổi độ dốc của đồ thị. plot(time.* x. N) fori =1:N sound(in) .0)).(t .* level)) .* 8).

1).'YDataSource'.'DisplayName'. N) fori =1:N sound(in) sound(0) end out=1. plot(a.in]. end . a=delays(blueslick.'DisplayName'.figure(gcf) title(' tin hieu chua delays').word-reader.grid on.1.1).'a'.com end out=1.1.2).Unregistered ) www. subplot(2. Hàm delay function [ out ] = delays(in. grid on.'a'). out = [zero. end Chỉnh sửa hàm repeat để có khoảng im lặng giữa các lần lặp: function [ out ] = repeat(in.( Word Reader . end Exercise 3Delay (Shift) Chương trình chính load blueslick.figure(gcf) title(' tin hieu da delays').10000).N) %Ham delay tin hieu am thanh zero = zeros(N. subplot(2.'blueslick').'YDataSource'.'blueslick'. plot(blueslick.

a= mixer(blueslick.Unregistered ) www.( Word Reader . sound(a) . load rainstick.rainstick).word-reader.com Exercise 4Mixer Chương trình chính load blueslick.

2.8000. plot(y. sound(y).1] thì âm thanh nghe được bị nhiễu.blueslick). Đồ thị của âm thanh được vẽ ra trong hình dưới: . k=mixer(rainstick. load blueslick.( Word Reader . x=[2.rainstick.'y'). end Nếu biên độ tín hiệu tổng hợp vượt quá khoảng [-1.3. Lúc này cần dùng lênh soundsc để âm thanh nghe được như cũ (nhiễu mất đi). Exercise 5Make Your Groove load rainstick.'YDataSource'.com Hàm mixer function [out] = mixer(in1. tạo ra âm thanh dài 18s.*k.wav').'DisplayName'.wav').figure(gcf) Chương trình trên sử dụng hàm mixer đã được định nghĩa ở exercise 4.blueslick]. wavwrite(x.in2) %Tien hanh tron 2 tin hieu in1 va in2 bang cach cong in1 va in2 voi nhau out = in1 + in2.blueslick.Unregistered ) www.*k.*rainstick. y=wavread('music.'music.word-reader.'y'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times