evsjv‡`k e¨vsK

cªavb Kvh©vjq

áÚD±üà˜ á¼éÏàéÏîÏ áxŸàuîé±™u-1
(Ἄïãué±™u Gš AàDuéÏàáÏîK DBK)

(éÏ™uýའ©üàKN A© ©àK½àéÿÅ)

gwZwSj, XvKv-1000

evsjv‡`k

m~Î bs t GBPAvi-1(AviI)101/2013-1126
ABU SUFIAN
S/D/W/O : IBRAHIM MILON
C/O: KHANDOKAR MD. OBAIDUL HAQ (MUKTO)
CHITTAGONG STEEL WOEKS LTD
PANCHABOTI, FATULLAH, NARAYANGANJ

ZvwiL t 03/04/2013
é¼à½ ˜µ¼ :
uýüàáNK ˜µ¼ :

40419
133-247058-596067

áŸý» ±éÚàÿ»,
©àK½àéÿÅ ©üàKéN 'ÏÚNà¼â Ÿá¼fà½N (éj˜àé¼½ ÏàBx)' Ÿéÿ
á˜é»àéY¼ MCQ Test I á½áXˆ Ÿ¼âT༠Ÿýé©ÅŸŒ |
DŸºîã‰ï ŸéŽ á˜é»àéY¼ j˜ü AàŸ˜à¼ Aà驎阼 éŸýáTéˆ AàYà±â 26/04/2013 ˆàá¼X ÆŒï©à¼ á©Nའ02:30uà
Willes Little Flower School & College, Kakrail,
Úéˆ 05:30uà Ÿºî›ó
XvKvq A˜ãáˈ©ü 01 a™uà ©üàŸâ MCQ
Test (100 ˜µ¼) I 02 a™uà ©üàŸâ á½áXˆ Ÿ¼âTà» (200 ˜µ¼) AKÅYýÚƒ N¼à¼ j˜ü AàŸ˜àéN A˜ãé¼à• N¼à Ú½ |

G á©Èé» á˜²á½áXˆ á˜éŽîÅ੽⼠ŸýሠAàŸ˜à¼ ÿçáÊ AàNÈîƒ N¼à ºàégh L
1. Ÿ¼âTà Ƽä ÚI»à¼ N±ŸéT 30(áŒÅ) á±á˜u Ÿåé©î Ÿ¼âTà éN陎ý DŸáÓõˆ Úéˆ Úé© |
Ÿ¼âTà Ƽä ÚI»à¼ 15 (Ÿé˜¼) á±á˜u Ÿ¼ NàDéN Ÿ¼âT༠Úé½ Ÿýé©Å N¼éˆ èÿ»à
Úé© ˜à |
2. Ÿ¼âTà» Nàé½à Nàá½¼ ©½ Ÿé»™u N½± ©ü©Ú༠N¼éˆ Úé© | AàŸ˜à¼ ˜à± I è¼à½
˜µ¼ Ÿ¼âT༠D‰¼ŸéŒ¼ á˜áÿîÊ Óõàé˜ A©ÅüB á½Xéˆ Úé© |
3. MCQ G¼ Ÿýáˆáu ï× D‰é¼¼ j˜ü 1(GN) ˜µ¼ 鎻à Úé© G©K Ÿýáˆáu ®ã½ D‰é¼¼
j˜ü 1/4 ˜µ¼ Nàuà ºàé© |
4. Ÿ¼âTà éN陎ý¼ Ÿýé©Å c‡_ G©K Ÿ¼âT༠Úé½ Nˆî©ü¼ˆ Ÿá¼ŽÅîN鎼 éŽXàé˜à¼ j˜ü
G Ÿýé©ÅŸŒáu A©ÅüB Ïée Aà˜éˆ Úé© |
5. Ÿ¼âT༠Úé½ é±à©àB½ é¥à˜, áxájuའaáz, Nüà½Nãé½u¼, ©üàY G©K ©B Aà˜à ºàé© ˜à |
6. Ÿ¼âT༠Úé½ AéÏìj˜ü±å½N Aàf¼ƒ áNK©à AÏŽãŸà» A©½µé˜¼ j˜ü Ÿ¼âTà ©àሽ N¼à Úé© |
7. Ÿ¼âTà» Úàáj¼ ÚI»à¼ j˜ü éNàé˜à ŸýN༠¯±ƒ®àˆà ©à êŽá˜N ®àˆà ŸýŽà˜ N¼à Úé© ˜à |
8. é±ìáXN Ÿ¼âT༠j˜ü Ÿýé©ÅŸŒáu ÏK¼Tƒ N¼éˆ Úé© |

AàŸ˜à¼ á©ÅùÓò,

(G.‡K.Gg. gwnDwÏb AvRv`)
DŸ-±Úà©ü©ÓõàŸN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful