You are on page 1of 4

Orodje za raziglanje

Raziglevalci iz kerami~nih vlaken


PATENTIRANO

Za raziglanje in povr{insko bru{enje

raziglanje

nastanek igle po rezkanju raziglanje s kerami~nimi vlakni

Brez brusnih zrn!


Prednosti

a! Samo kerami~na vlakn

- Primerno za uporabo na cnc obdelovalnih centrih, robotih, avtomatiziranih napravah in vrtalnih strojih. - Odline brusne lastnosti, konica keraminega vlakna se samodejno ostri, proces bru{enja je stabilen. - Odline brusne lastnosti zagotovimo z izbiro ustreznih parametrov (globina reza in vrtljaji). - Hkrati razigla in brusi rob obdelovanca. - Zmanj{a stopnjo hrapavosti povr{ine, zato lahko skraj{a ~as celotnega procesa obdelave. - Idealno za fino raziglanje in bru{enje povr{ine razli~nih obdelovancev.

Kerami~na vlakna in struktura


Kerami~no vlakno ima 1000 rezilnih robov

SEM fotografija konice kerami~nega vlakna


( elektronski mikroskop )

Ekstremno velika mo~ bru{enja


60 krat vi{ja mo~ bru{enja od najlonskih vlaken. Igle so popolnoma odstranjene.

Stabilno in u~inkovito bru{enje


Kerami~na vlakna zagotavljajo stabilno in u~inkovito bru{enje.

Ni deformacije
Kerami~no vlakno ohranja obliko tudi po ve~kratni uporabi. Primerjava deformacije vlaken po uporabi: 1.Medeninasta {~etka 2.Jeklena `ica 3.Abrazivna najlon {~etka 4.Xebec kerami~no vlakno

Vsaka kerami~na pal~ka je narejena iz 1000 kerami~nih vlaken, ki v premeru merijo le nekaj mikronov. Konice vsakega od 1000 kerami~nih vlaken so rezilni robovi. Konice kerami~nih vlaken so samo-ostrilne in imajo izjemno sposobnost bru{enja. Stabilna kakovost kerami~nga vlakna zagotavlja stabilno zmogljivost bru{enja.

Zmogljivost bru{enja kerami~nih vlaken


Primerjava zmogljivosti bru{enja z najlonom in medeninasto {~etko.
Zmogljivost odvzema na SUS303 (suho) Hrapavost povr{ine Zmogljivost odvzema na S50C (emulzija) Hrapavost povr{ine Zmogljivost odvzema na S50C (emulzija) Hrapavost povr{ine

~as obdelave (s)

~as obdelave (s)

~as obdelave (s)

Najlon {~etka (g.180) Medeninasta {~etka (3,0m - 3000min-1)

Najlon {~etka (g.180) Medeninasta {~etka (3,0m - 3000min-1)

Najlon {~etka (g.180) Medeninasta {~etka (3,0m - 3000min-1)

Odvzem materijala

Odvzem materijala

Odvzem materijala

~as obdelave (s)

~as obdelave (s)

~as obdelave (s)

Najlon {~etka (g.180) Medeninasta {~etka (3,0m - 3000min-1)

Najlon {~etka (g.180) Medeninasta {~etka (3,0m - 3000min-1)

Najlon {~etka (g.180) Medeninasta {~etka (3,0m - 3000min-1)

Najlon {~etka vsebuje abrazivna zrna. Navedeni parametri so globina reza (mm) in vrtljaji (min-1). Odvzem materijala lahko uravnavamo z globino reza in vrtljaji. Primerjava je narejena na optimalnih parametrih za vsako od orodij. Test je narejen na ravni povr{ini, zato je globina reza relativno velika.

Aplikacije
Fino raziglanje
Pred Rezultat

Fino raziglanje po izdelavi zobnika


Pred Rezultat

Obdelovanec: plo{~a, materijal: SPH440 Obdelava: fino raziglanje robov na plo{~i

Obdelovanec: zobnik, materijal: ogljikovo jeklo Obdelava: fino raziglanje po NC stru`enju

Odstranitev raz po rezkanju s krogelnim rezkarjem

Raziglanje izvrtin (~opi~asti raziglevalec)

Materijal: Ti-6-Al-4V Obdelava: po rezkanju Ra max 28.3 mikronov po 8 prehodih {~etke: Ramax 2.2 mikrona

Raziglanje izvrtine

Poliranje povr{ine

Priporo~ila
Namen uporabe
Velikost igle: debelina igle pribl. 0,1 mm Materijali: aluminij, jeklo, siva litina, Ti,... do 57 HRc, plastika

Parametri obdelave
(priporo~eni vstopni parametri) Vrtljaji 80% maksimalnih vrtlajev Maksimalni vrtljaji:
100mm: 1.200min-1 40mm: 3.000min-1 15mm: 6.000min-1 60mm: 2.000min-1 25mm: 5.000min-1 6mm: 10.000min-1

Izbira tipa {~etke


Izberite {~etko glede na materijal in zadnjo obdelavo.

Globina reza
Za vertikalno iglo ap: 0,5mm Za horizontalno iglo ap: 1,0mm

Stranski del {~etke nima brusnega uinka.

Pomik
F 4.000mm/min kadar je debelina igle manj kot 0,1mm*
*(iglo lahko upognemo z nohtom)

F 2.500mm/min kadar je debelina igle ve~ kot 0,1mm**


**(igle ne moremo upogniti z nohtom)

Prekrivanje
premer {~etke 100 - 25: 15mm premer {~etke 15: 10mm in 6: 5mm

Suho/mokra obdealva
Mo`na je suha in mokra obdelava. U~inek bru{enja je pri mokri obdelave ve~ji kot pri suhi. Kadar igla po obdelavi ostane, pove~ajte vrtlaje. Kadar se {~etka prekomerno obrablja in je brusni u~inek premo~an, zmanj{ajte vrtljaje (60% od max.).

Izbira kerami~nih raziglevalcev


Kerami~ni raziglevalci - {~etke

Raziglevalec-{~etko uporabite samo z vpenjalom (razen pri ~opi~asti obliki). Kerami~na vlakna so razporejena le na zunanjem obodu {~etke (razen pri Axx-CB06M, Axx-EB06M, Axx-EB03M) Vpenjalo ni potrebno pri ~opi~asti obliki, kjer sta {~etka in steblo iz enega dela.

Vpenjala za kerami~ne raziglevalce

Uporabite nastavitveni vijak na vpenjalu za nastavitev izpetja {~etke iz vpenjala. Vpenjalo S15-P je ekonomi~ne izvedbe in izdelano iz umetne mase. Proizvajalec lahko spremeni specifikacije brez vnaprej{nje navedbe.

Priporo~ila za uporabo
Maksimalni vrtljaji
100mm: 1.200min-1 60mm: 2.000min-1 40mm: 3.000min-1 25mm: 5.000min-1 15mm: 6.000min-1 6mm: 10.000min-1 Vrtljaji nad max. lahko povzro~ijo lom vlaken.

Dr`alo za stabilizacijo obremenitve


Koda: XEFH-ST12

vzmet

Globina reza
Za obdelavo se uporablja samo konica vlaken, naju~inkovitej{a je pri globini od 0,5mm do 1,0mm in max. 1,5mm, Pregkomerna globina p{koduje vlakno.

Varnostni napotki
Uporabite za{~itna o~ala, rokavice, za{~ito dihal in dolge rokave, prav tako naj to upo{tevajo osebe, ki delajo v bli`ini delovnega obmo~ja. Vpnite celotno steblo vpenjala in trdno vpnite v pu{o oz. trn. Ob pojavu vibracij ali loma takoj zaustavite aplikacijo. Ne zadr`ujte se v delovnem obmo~ju, ker lahko letijo delci odlomljenih vlaken, to velja tudi za ostale osebe, ki se gibljejo v bli`ini delovnega obmo~ja. Pri obdelavi nastajajo pra{ni delci, ki lahko npr. slabo vplivajo na vodila, zato jih sproti odstranjujte.

Izpetje {~etke
Z vijaki na vpenjalu (kovinska pu{a) lahko nastavimo izpetje {~etke. Z dalj{im izpetjem pove~amo premer raziglanja (v izvrtinah) s tem se pove~a upogib vlaken. Max. izpetje: 100mm: do 20mm 60mm: do 15mm 40mm: do 15mm 25mm: do 15mm 15mm: do 15mm 6mm: do 10mm

Obraba
S dalj{im ~asom uporave se vlakna skraj{ajo, u~inek odvzema se pove~a zato zmanj{ujte vrtljaje in globino.

Suho/mokra obdealva
Mo`na je suha in mokra obdelava. Uporavite sesalec pra{nih delcev za ostanke vlaken.

Za ve~ podrobnosti obi{~ite spletno stran http://www.bts-company.com/orodja/xebec

Cene so Akcijske brez DDV, ponudba velja do 30.9.13, oz. do razprodaje zaloge.