You are on page 1of 11

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA --

--

THUẬT TOÁN GẮN BÓ TRÊN CƠ SỞ DẤU VÀ BÀI TOÁN DUY TRÌ MỘT SỰ GẮN BÓ MẠNH GIỮA CÁC BẢN SAO
Giáo viên hƣớng dẫn: PGS. TS. Lê Văn Sơn Học viên: Trần Thị Thùy Dƣơng Ngành: Khoa học máy tính Khóa học: 2008 - 2010

1

Mỗi một yêu cầu được phát đi cho tập hợp các trạm.Có sự gắn bó yếu giữa các bản sao. . Nguyên lý .Tập hợp các yêu cầu cập nhật được sắp xếp theo cùng một kiểu trên tất cả các trạm nhờ cơ chế dấu. .Thuật toán duy trì sự gắn bó trên cơ sở dấu 1. 2 . .Tên mỗi trạm. tồn tại một tiến trình Server đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận các yêu cầu theo trật tự của dấu.

.Thuật toán duy trì sự gắn bó trên cơ sở dấu 2. Triển khai hệ ổn định (1) .Việc xác định các yêu cầu cần xử lý là hoàn toàn có thể.Khi trạm i truyền các thông điệp cho trạm j. trật tự nhận các thông điệp tại j là hoàn toàn giống với trật tự của các thông điệp phát đi.Các giao dịch cần xét là các khả năng đọc. . ghi hay cập nhật. 3 .Mỗi server tiếp nhận các yêu cầu ghi đến từ trạm cục bộ ở thời điểm cho trước. .Tiếp nhận các yêu cầu và tính toán trên cơ sở dấu theo tiêu chí lâu nhất. .

Ta có được các thông điệp đến từ tất cả các trạm. 4 . Triển khai hệ ổn định (2) Có hai trường hợp cần xem xét: a) Yêu cầu lâu nhất chính là yêu cầu đang chờ. b) Tồn tại các trạm mà không có bất kỳ yêu cầu nào được truyền đến.Thuật toán duy trì sự gắn bó trên cơ sở dấu 2. truyền thông điệp yêu cầu và bắt buột phải xác nhận.

hoặc là tất cả đều phải nhận được hoặc là không trạm nào nhận được cả. . + Việc phát một thông điệp là một phép toán không chia cắt được nữa.Thuật toán duy trì sự gắn bó trên cơ sở dấu 3.Thuật toán chỉ sống khi có sự cố. nếu thỏa mãn: + Việc đột nhiên biến mất đi một trạm nào đó phải được các trạm khác nhận biết tự động. Các hành vi bên ngoài của chế độ bình thƣờng . Nếu điều kiện đầu tiên có thể được khống chế.Cho phép rút ra hay chèn vào tùy ý một trạm nào đó. thì điều kiện thứ hai rất khó đảm bảo 5 .

Các trạng thái khác nhau cần xem xét cho mỗi bản sao Stt Trạng thái Giải thích 1 2 3 Nghỉ ngơi Hoạt động Thụ động Trạm không thực hiện cập nhật nào cả Trạm đã nhận một yêu cầu cập nhật cục bộ mà yêu cầu này đã được truyền cho các trạm khác để kiểm tra Trạm đồng ý cho một cập nhật và chờ trật tự tương ứng Trạm đang trong tình trạng chuyển của cập nhật.Duy trì sự gắn bó mạnh giữa các bản sao 1. trong khi đó tất cả các yêu cầu khác truyền đến đều được lưu trữ. Chúng sẽ được xử lý khi quay về một trong các trạng thái khác 6 4 Cập nhật .

Duy trì sự gắn bó mạnh giữa các bản sao 2. Sơ đồ thuật toán Nghỉ ngơi 1 2 Hoạt động Lựa chọn yêu cầu có thời gian dấu dài nhất nếu có nhiều yêu cầu được đưa ra Thụ động 3 4 Cập nhật 7 .

.. b12 b11 S1 Hệ thống viễn thông Sn bn2 . bnm bn1 Sơ đồ mô tả hệ thống nhiều bản sao ...Duy trì sự gắn bó mạnh giữa các bản sao bij với i = 1..Các bản sao của toàn bộ các đối tượng: b11= b21 = . b2m S2 b1m .... = bnm Gọi M là cực đại của các cập nhật có thể diễn ra đồng thời M=nxm 8 t1 t2 .q là trạm Các ràng buộc: ... b1m = b2m = ..n chỉ server j = 1.m chỉ bản sao tk với k = 1.. = bn ..Bản sao của một đối tượng: b1 = b2 = .... tq b21 b22 .... = bn1 b12 = b22 = ... = bn2 .

Xử lý sự cố trên một trạm (1) 1 Gắn bó Không Gắn bó 2 Trước khi cập nhật (thay đổi) 3 Sau khi cập nhật (thay đổi) Ba giai đoạn của một giao dịch 9 .

Giao dịch T bắt buộc phải được thực hiện một cách trọn vẹn. 10 .Nếu có sự cố diễn ra thì bắt buộc nó phải quay trở lại điểm xuất phát.Xử lý sự cố trên một trạm (2) Cơ chế cho phép duy trì gắn bó trong môi trường phân tán có sự cố: . => Chọn các thuật toán nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. .

CHÂN THÀNH CÁM ƠN! 11 .