You are on page 1of 91

SEKOLAH MENENGAH

FAIL MEJA
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

NAMA SEKOLAH ALAMAT NO. TELEFON NO. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

: : : : : :

1

FAIL MEJA
GPM

1.0 Maklumat Pegawai GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan

2.0 Senarai Tugas
Bertanggungjawab kepada Pengetua bagi menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan untuk program-program Pusat Sumber

1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1.1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 – 8 waktu seminggu

2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan pusat sumber sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajajaran dan pembelajaran. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.

2

FAIL MEJA
GPM

2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

Merancang, melaksana dan menyalaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan pusat sumber sekolah. Merancang dan mengurus program promosi pusat sumber sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber Berhubung dan bekerjasama dengan pusat sumber pendidikan negeri, PKG/perpustakaan awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program pusat sumber sekolah. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK induk dan JK kerja pusat sumber sekolah Memantau dan megawal selia pelaksanaan program pusat sumber sekolah. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah negeri (PSSP) Menjalankan penyelidikan/ kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun.

3.0 Objektif SEKOLAH
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar. Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan profesionalisme guru Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar.

3

FAIL MEJA
GPM

Meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran serta prestasi pencapaian akademik 2. Menggalakkan para pelajar dan guru-guru menggunakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran di PSS 3. Menggalakkan tabiat belajar sendiri. Membantu guru-guru dan para pelajar dalam usaha menghasil dan menilai berbagai alat-alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran .0 Objektif PUSAT SUMBER 1. tabiat ingin tahu atau bertanya di kalangan para pelajar melalui penggunaan bahan di Pusat Sumber 4. membuat kerja rujuan serta menggunakan alat-alat hardware. 6. tabiat gemar membaca. Melatih para pelajar menggunakan perkhidmatan mengesan maklumat. 4 FAIL MEJA GPM . 5.4. Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai unntuk memenuhi keperluan para pelajar yang berbeza antara satu sama lain .

0 Carta Organisasi Jabatan SEKOLAH PENASIHAT Pengetua PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum NAIB PENGERUSI 1 PK HEM NAIB PENGERUSI 2 PK KOKU SETIAUSAHA Guru Perpustakaan Media / Penyelaras Pusat Sumber KETUA BIDANG / KETUA PANITIA * PERPUSTAKAAN * BAHAN BANTU MENGAJAR * KO KURIKULUM * BANK SOALAN * KOMPUTER * PERKEMBANGAN STAF * KURIKULUM * NILAM 5 FAIL MEJA GPM .5.

6.0 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai PUSAT SUMBER PENASIHAT Pengetua / Guru Besar PENGERUSI PK / GPK 1 NAIB PENGERUSI 1 PK HEM / GPK HEM NAIB PENGERUSI 2 PK / GPK KOKU SETIAUSAHA Guru Perpustakaan Media / Penyelaras PSS AHLI JAWATANKUASA PERPUSTAKAAN BBM/BBB MEDIA ELEKTRONIK NILAM KOMPUTER PEMBANTU PERPUSTAKAAN PENGAWAS PUSAT SUMBER 6 FAIL MEJA GPM .

mingguan.8 waktu seminggu a.7. Ketua Panitia Guru Subjek Memantau pelaksanaan program dan aktiviti 7 FAIL MEJA GPM . Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan progra m dan aktiviti berkait an. Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 . b.0 Senarai Tugas. Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit Jawatan : : PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas 1 Pengetua / Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Kanan Pentadbiran 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian. dan tahunan (mengikut subjek yang diajar.

0 Proses Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 1.1 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Menyedia rancangan pengajaran harian. mingguan dan tahunan mengikut subjek yang diajar Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini Aktiviti Khusus 1.1 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1.8. Beri cadangan dan maklumbalas kepada pentadbir sekolah tentang prestasi pelajar 6. Pengemaskinian rancangan jika ada 5. Hantar rancangan mengajar untuk semakan 4.1. Kenalpasti prestasi pelajar 2. Menyediakan rancangan pengajaran 3. Membuat tindakan susulan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 8 FAIL MEJA GPM .

1 1/1 Mula Kenalpasti prestasi pelajar Menyediakan rancangan pengajaran Hantar rancangan mengajar kepada Pengetua/Guru Besar.1. mingguan dan tahunan mengikut subjek yang diajar Muka surat ini Aktiviti Khusus 1.1 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Menyedia rancangan pengajaran harian.1 Carta Aliran Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 1. Pengemaskinian rancangan Beri cadangan dan maklumbalas kepada pentadbir sekolah tentang prestasi pelajar Membuat tindakan susulan Tamat 9 FAIL MEJA GPM .8.

1 Muka surat ini 1/1 Bi l 1 2 3 4 5 Aktiviti Kenalpasti prestasi pelajar Menyediakan rancangan pengajaran Hantar rancangan mengajar kepada Pengetua/Guru Besar.Kenal pasti prestasi pelajar 8.2 Senarai Semak GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 1. Pengemaskinian rancangan Beri cadangan dan maklumbalas kepada pentadbir sekolah tentang prestasi pelajar Membuat tindakan susulan Tindaka n Catatan 6 10 FAIL MEJA GPM . mingguan dan tahunan mengikut subjek yang diajar Aktiviti Khusus 1.1.1 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Menyedia rancangan pengajaran harian.

5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri 2. 3.8. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Borang TOV 2.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan 8.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Borang Penilaian Prestasi 11 FAIL MEJA GPM . Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 8. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3.

0 Proses Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 1.9 . Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran 3. Menyediakan rancangan harian mengikut prestasi pelajar dan kelas 2.2 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1. Menjalankan aktiviti pengukuhan dan pemulihan 4. Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan. Membuat tindakan susulan. 6.Menyediakan Laporan Pencapaian pelajar 7. Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 12 FAIL MEJA GPM .2. Merekod prestasi pelajar 5.1 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Muka surat ini 1/1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan 1.

2.1 Carta Aliran Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti Aktiviti Khusus 1.2 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Muka surat ini 1/1 1.1 Mula Menyediakan rancangan harian mengikut prestasi pelajar dan kelas Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Menjalankan aktiviti pengukuhan dan pemulihan Merekod prestasi pelajar Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan. Menyediakan Laporan Pencapaian pelajar Membuat tindakan susulan Tamat 13 FAIL MEJA GPM .9.

1 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Muka surat ini 1/1 Bi l 1 Aktiviti Menyediakan rancangan harian mengikut prestasi pelajar dan kelas Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Menjalankan aktiviti pengukuhan dan pemulihan Merekod prestasi pelajar Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan.2 Senarai Semak GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 1.2.2 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1. Menyediakan Laporan Pencapaian pelajar Membuat tindakan susulan Tindaka n Catatan 2 3 4 5 6 7 14 FAIL MEJA GPM .9.

4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 9. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Borang TOV 2.9. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri 2. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Borang Penilaian Prestasi 15 FAIL MEJA GPM . Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. 3. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan 9.

Ketua Panitia Guru Subjek Memantau pelaksanaan program dan aktiviti 16 FAIL MEJA GPM . Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua.0 Senarai Tugas. guru dan murid.Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. seimbang dan kemas kini. kakitangan pusat sumber sekolah . Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit Jawatan : : PUSAT SUMBER SEKOLAH GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas 2 Pengetua / Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Kanan Pentadbiran a. Melaksanakan progra m dan aktiviti berkait an. b.Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah.10. c.

Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan pusat sumber sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajajaran dan pembelajaran. e. h. Merancang. f. Merancang dan mengurus program promosi pusat sumber sekolah. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber Melaksanakan progra m dan aktiviti berkait an. Ketua Panitia Guru Subjek 17 FAIL MEJA GPM .Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas 2 Pengetua / Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Kanan Pentadbiran Memantau pelaksanaan program dan aktiviti d. g. melaksana dan menyalaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan pusat sumber sekolah.Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.

Hadir Mesyuarat Pengawas PSS 6. Maklumkan program yang dirancang kepada warga sekolah 7. Melaksanakan dasar dan Program tahunan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 18 FAIL MEJA GPM . Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1.11.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS 2. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk pelaksanaan dasar dan program 2. Menyediakan Takwim dan Perancangan Tahunan 8.0 Proses Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2.1. kakitangan pusat sumber sekolah . guru dan murid.1 bersama-sama pengetua. Merujuk kepada Fail Kuasa PSS dan membuat pindaan jika ada 4. Hadir Mesyuarat JK Kerja 5. Hadir Mesyuarat JK Induk 3.

1 Carta Aliran Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2.11.1 Mula Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk pelaksanaan dasar dan program Hadir Mesyuarat JK Induk Merujuk kepada Fail Kuasa PSS Ada pindaan Buat Pindaan Hadir Mesyuarat JK Kerja Menghadiri Mesyuarat Pengawas Maklumkan program yang dirancang kepada warga sekolah Menyediakan Takwim dan Program Tahunan Melaksanakan dasar dan Program Tahunan Tamat 19 FAIL MEJA GPM . kakitangan pusat sumber sekolah . Aktiviti Khusus 2. guru dan murid.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.1.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersamasama pengetua.

Tindaka n Aktiviti Khusus 2.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersamasama pengetua.1.1 Bi l 1 Aktiviti Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk pelaksanaan dasar dan program Hadir Mesyuarat JK Induk Merujuk kepada Fail Kuasa PSS dan membuat pindaan jika ada Hadir Mesyuarat JK Kerja Hadir Mesyuarat Pengawas PSS Maklumkan program yang dirancang kepada warga sekolah Menyediakan Takwim dan Perancangan Tahunan Melaksanakan dasar dan Program tahunan Catatan 2 3 4 5 6 7 8 20 FAIL MEJA GPM .1.2 Senarai Semak GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2. guru dan murid. kakitangan pusat sumber sekolah .11.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.

Borang Kehadiran 2. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 11. Borang Maklumat AJK Kerja 21 FAIL MEJA GPM .3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan 11.5 Senarai Borang-borang yang Diguna Fail Meja 1. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil /1992 : Panduan Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4.11. 3. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.4 Senarai Undang-undang dan Pekeliling Fail Meja 1.

2 sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. Rancang dan buat agihan peruntukan mengikut arahan dan keperluan 4.12.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber 2.1. Pekeliling Kewangan Bilangan 5 / 2002 22 FAIL MEJA GPM . Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1.Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk merancang dan menguruskan belanjawan tahunan 2. Sediakan kertas kerja program 5.0 Proses Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2. Sediakan implikasi Kewangan Tahunan PSS 5.Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Buat Laporan Bulanan / Tahunan Kewangan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1.

1. Hadir Mesyuarat JK Kerja Rancang dan buat agihan peruntukan mengikut arahan dan keperluan Sediakan kertas kerja program Sediakan implikasi Kewangan Tahunan PSS Buat Laporan Bulanan / Tahunan Kewangan Tamat 23 FAIL MEJA GPM .1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah.12. Muka surat ini 1/1 Mula Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk merancang dan menguruskan belanjawan tahunan .1 Carta Aliran Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2.

Hadir Mesyuarat JK Kerja Rancang dan buat agihan peruntukan mengikut arahan dan keperluan Sediakan kertas kerja program Sediakan implikasi Kewangan Tahunan PSS Buat Laporan Bulanan / Tahunan Kewangan Catatan 1 2 3 4 5 6 24 FAIL MEJA GPM .12. Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bi l Aktiviti Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk merancang dan menguruskan belanjawan tahunan .1.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.2 Senarai Semak GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2.

4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. Borang Kehadiran Mesyuarat 2. 12. Borang kewangan 25 FAIL MEJA GPM .12. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat pusat sumber 3. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 12.

Bincang dalam mesyuarat JK Kerja 3. Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan pembinaan koleksi 4.13.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2. Wujudkan jawatankuasa pemilihan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran 5. seimbang dan kemaskini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1.0 Proses Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2. 26 FAIL MEJA GPM . Buat pembelian mengikut peruntukan kewangan yang ada Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Dapatkan maklumat daripada pembekal 5. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.3 Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprensif.1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang pembelian bahan koleksi yang kurang atau belum ada 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.

seimbang dan kemaskini Muka surat ini 1/1 Mula Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang pembelian bahan koleksi yang kurang atau belum ada Bincang dalam mesyuarat JK Kerja Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan pembinaan koleksi Wujudkan jawatankuasa pemilihan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran Dapatkan maklumat daripada pembekal Semak bahan bekalan dan pastikan ianya tepat dan bersesuaian Buat pembelian mengikut peruntukan kewangan yang ada Tamat 27 FAIL MEJA GPM .1 Carta Aliran Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2.3 Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprensif.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.13.1.

1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktivit Khusus 2.13.1. seimbang dan kemaskini Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bi l 1 Aktiviti Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang pembelian bahan koleksi yang kurang atau belum ada Bincang dalam mesyuarat JK Kerja Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan pembinaan koleksi Wujudkan jawatankuasa pemilihan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran Dapatkan maklumat daripada pembekal Semak bahan bekalan dan Pastikan ianya tepat dan bersesuaian Buat pembelian mengikut peruntukan kewangan yang ada Catatan 2 3 4 5 6 7 28 FAIL MEJA GPM .2 Senarai Semak GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2.3 Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprensif.

Borang Pesanan Bahan 29 FAIL MEJA GPM .3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5.13. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pengetua 13. Borang Nota Minta 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolaj 2. 13. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

0 Proses Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan 2.1.14.4 Perkhidmatan PSS yang menyokong pelaksanaan P & P Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1. Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Merancang pembelian bahan koleksi Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guruguru 4. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. 30 FAIL MEJA GPM .

2 Senarai Semak GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 31 FAIL MEJA GPM .1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1 Carta Aliran Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2.1.4 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan PSS yang menyokong pelaksanaan P & P Muka surat ini 1/1 Mula Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan Hadir Mesyuarat JK Kerja Memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru Menyediakan borang-borang tempahan dan pinjaman bahan Menyediakan tempat/ bilik / jadual penggunaan dan bahan Menyediakan rekod pinjaman dan rekod penggunaan Membuat penyelenggaraan bahan yang rosak Merancang pembelian bahan dan koleksi Tamat 14.14.

Bi l Aktiviti Tindaka n Catatan 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Bincang dengan Pengetua / Penolong 1 Aktiviti Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan Merancang dan melaksanakan Aktiviti Muka Program Kemahiran Maklumat dan 2.1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.4 JK Kerja 1/1 2Khusus Hadir Mesyuarat surat ini Perkhidmatan PSS yang menyokong pelaksanaan P & P 3 Memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru 4 5 6 7 8 Menyediakan borang-borang tempahan dan pinjaman bahan Menyediakan tempat/ bilik / jadual penggunaan dan bahan Menyediakan rekod pinjaman dan rekod penggunaan Membuat penyelenggaraan bahan yang rosak Merancang pembelian bahan dan koleksi 14. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 32 FAIL MEJA GPM . pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3.3 Peraturan-Peraturan Pengurusan Fail Meja 1.

Rekod Penyelenggaraan Bahan 15.4. Rekod Pinjaman 6. Jadual Penggunaan Bilik 5.5 Pembacaan ( NILAM ) dan Pembudayaan Ilmu . 14. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. Borang Pinjaman Bahan 4. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 14. Muka surat ini 1/1 33 FAIL MEJA GPM .1.0 Proses Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti 2.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1. Borang Tempahan Bilik 3. Borang Pesanan Bahan 8. Rekod Penggunaan 7. Borang Kehadiran Mesyuarat 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus Merancang dan Mengurus Program 2.

Pekeliling 1.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Pentadbiran DAN PENTADBIRAN 2. Merangka aktiviti pembacaan (TQM) sepanjang tahun Perkhidmatan Awam 5. Pekeliling kepada guru-guru Kemajuan PENGURUSAN 6. pembacaan dan pembudayaan AJK Pusat Pengurusan ilmu Sumber Kualiti Menyeluruh 4. Taklimatkan kepada semua guru DAN dan murid tentang pelaksanaan PENTADBIRAN dan pemantapan program Awam Bil 8 1991 bacaan : Panduan Mengenai 7.5 dengan Pembacaan JK kurikulum Ketua Panitia 1/1992 1/1 ( NILAM ) dan Khusus surat ini untuk pelaksanaan program Panduan Pembudayaan Ilmu .1.Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan 1. Kemajuan Kanan untuk merancang program Pengetua / Penolong Kanan PENGURUSAN dan perkhidmatan PSS Aktiviti 2. Menjalankan aktiviti pembacaan Manual dan pembudayaan ilmu Prosedur Kerja dan Fail Meja 8. Bincang dengan Pengetua / Pen. Bincang 2. Hantar Laporan Status NILAM ke PKG 3 kali setahun .1 Carta Aliran Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Mula Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan FAIL MEJA 34 GPM . Hadir dalam mesyuarat JK Kerja Ketua Bidang/ Awam Bil Merancang dan Mengurus Program Aktiviti Muka : 3. 15. Memaklumkan program dan perkhidmatan yang disediakan 2.

Hadir dalam mesyuarat JK Kerja Bincang dengan JK kurikulum untuk Aktiviti 2.2 Senarai Semak GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Bi l 1 Aktiviti Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan Tindaka n Catatan 35 FAIL MEJA GPM .murid Menjalankan aktiviti pembacaan dan pembudayaan ilmu Hantar Laporan Status NILAM ke PKG 3 kali setahun . Tamat 15.1. Muka surat ini 1/1 Merangka aktiviti pembacaan sepanjang tahun Memaklumkan program dan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru Taklimatkan kepada semua guru dan murid tentang pelaksanaan dan pemantapan program bacaan Sediakan Buku Rekod Bacaan yang mencukupi untuk murid.5 Merancang dan Mengurus Program Pembacaan ( NILAM ) dan Pembudayaan Ilmu .1 URUSAN pelaksanaan DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER program pembacaan dan pembudayaan ilmu Sub aktiviti 2.

pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 5.2 3 Hadir dalam mesyuarat JK Kerja Bincang dengan JK kurikulum untuk pelaksanaan program pembacaan dan pembudayaan ilmu Merangka aktiviti pembacaan sepanjang tahun Memaklumkan program dan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru Taklimatkan kepada semua guru dan murid tentang pelaksanaan dan pemantapan program NILAM Sediakan Buku Rekod Bacaan Menjalankan aktiviti pembacaan dan pembudayaan ilmu Hantar Laporan Status NILAM ke PKG 3 kali setahun 4 5 6 7 8 9 15. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 6. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 36 FAIL MEJA GPM . Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.3 Peraturan-Peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 7. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2.

6 Staf dan Program Latihan Dalaman Berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 37 FAIL MEJA GPM . 3. 15. 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.0 Proses Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Aktiviti Utama 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus Merancang. Melaksana dan Menyelaras Program Pembangunan 2.15.1. Borang Laporan Status NILAM Buku Rekod Bacaan Jauhari dan Rakan Pembaca Borang Rekod Bacaan Kelas 16.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1.

Sediakan Kertas Kerja Program 5. Melaksana dan Menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman Berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Mula Muka surat ini 1/1 Bincang dengan Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran untuk aktiviti yang bakal dijalankan di sekolah 38 FAIL MEJA GPM .1.1. Laksanakan program dan latihan 7. 16. Sediakan laporan aktiviti dan Implikasi kewangan. Hadir mesyuarat JK Kerja 4. Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Induk 3. Pilih peserta program dan latihan 6.6 Merancang.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Utama 2. Bincang dengan Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran untuk aktiviti yang bakal dijalankan di sekolah 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1.

6 Merancang.Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Induk Tentukan Program dan Latihan Hadir mesyuarat JK Kerja Semak semula kertas kerja Tidak Lulus Sediakan Kertas Kerja Program Lulus Pilih peserta program dan latihan. Melaksana dan Menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman Berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1/1 Bi l 1 Aktiviti Bincang dengan Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran untuk aktiviti yang bakal dijalankan di sekolah Tindaka n Catatan 39 FAIL MEJA GPM . Tamat 16.2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Utama 2.1. Sedia bahan untuk program pembangunan staf dan latihan Laksanakan program dan latihan Sediakan laporan aktiviti dan Implikasi kewangan.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.

Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 40 FAIL MEJA GPM . 8 9 16. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. Sedia bahan untuk program pembangunan staf dan latihan Laksanakan program dan latihan Sediakan laporan aktiviti dan Implikasi kewangan.2 Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Induk Tentukan Program dan Latihan 3 4 5 Hadir mesyuarat JK Kerja Sediakan Kertas Kerja Program 6 7 Pilih peserta program dan latihan. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1.

Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. Borang Penilaian Program 41 FAIL MEJA GPM . Borang Kehadiran Latihan 3. 16.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1.16. Borang Maklumat Peserta 4. Borang Kehadiran Mesyuarat 2.

Menjalankan promosi .17 .menyediakan brosur PSS . Hadir mesyuarat J/K Kerja 3.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER 2. Membuat laporan dan kajian keberkesanan untuk penambahbaikan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 42 FAIL MEJA GPM . Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk menjayakan program 2.menyediakan buletin PSS 5.1. Membincangkan jenis program promosi yang akan dijalankan 4.7 Merancang dan Mengurus program Promosi Pusat Sumber Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Aktiviti Khusus 2.

1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.17.1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.1.menyediakan buletin PSS Membuat laporan dan kajian keberkesanan untuk penambahbaikan Tamat 43 FAIL MEJA GPM .7 Merancang dan Mengurus program Promosi Pusat Sumber Muka surat ini 1/1 Mul a Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk menjayakan program Hadir mesyuarat J/K Kerja. Membincangkan jenis program promosi yang akan dijalankan Menjalankan promosi .menyediakan brosur PSS .

2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.1.17.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.menyediakan buletin PSS Membuat laporan dan kajian keberkesanan untuk penambahbaikan .menyediakan brosur PSS .7 Merancang dan Mengurus program Promosi Pusat Sumber Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Catatan 1 2 3 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk menjayakan program Hadir mesyuarat J/K Kerja Membincangkan jenis program promosi yang akan dijalankan Menjalankan promosi . 4 5 44 FAIL MEJA GPM .

Borang Kehadiran Mesyuarat 2. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan sekolah 2. 17. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 17. 3.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5.17. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. Borang Kekesanan 45 FAIL MEJA GPM . Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1.

1. Wujudkan jawatankuasa pemilihan dan penyediaan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran 5. 2. Membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 46 FAIL MEJA GPM .18. Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan penyediaan bahan 4. Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Penyediakan bahan yang Bersesuaian dengan P & P 6. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang pemerolehan bahan P & P yang sesuai .1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.8 Bekerjasama dengan Guru-guru dalam Muka Pelaksanaan P & P Berasaskan surat ini Sumber 1/1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan 1.

Hadir Mesyuarat JK Kerja .1.18.1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.8 Bekerjasama dengan Guru-guru dalam Pelaksanaan P & P Berasaskan Sumber Muka surat ini 1/1 Mul a Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang pemerolehan bahan P & P yang sesuai .1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2. Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan penyediaan bahan Wujudkan jawatankuasa pemilihan dan penyediaan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran Penyediakan bahan yang Bersesuaian dengan P & P Membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS Tamat 47 FAIL MEJA GPM .

8 Bekerjasama dengan Guru-guru dalam Pelaksanaan P & P Berasaskan Sumber Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang pemerolehan bahan P & P yang sesuai .1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub Aktiviti 2.18. 2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.1. Hadir Mesyuarat JK Kerja Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan penyediaan bahan Wujudkan jawatankuasa pemilihan dan penyediaan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran Penyediakan bahan yang Bersesuaian dengan P & P Membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS 2 3 4 5 6 48 FAIL MEJA GPM .

Borang Pesanan Bahan 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah. 3. Borang Pinjaman Bahan 3. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Sekolah 2. 18. Borang Penggunaan Bahan 49 FAIL MEJA GPM .4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 18. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.18.

19.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER

Aktiviti Khusus

2.1.9

Bergabung dan bekerjasama dengan BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam untuk Meningkatkan Perkhidmatan dan Program Pusat Sumber
Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang program dan perkhidmatan yang perlu 2. Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Merancang program untuk Menaiktaraf PSS 4. Mendapatkan khidmat bantu daripada BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam 5. Membuat laporan program

Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber

50

FAIL MEJA
GPM

19.1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER

Subaktiviti

2.1.9

Bergabung dan bekerjasama dengan BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam untuk Meningkatkan Perkhidmatan dan Program Pusat Sumber

Muka surat ini

1/1

Mul a

Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang program dan perkhidmatan yang perlu Hadir Mesyuarat JK Kerja.

Merancang program untuk menaiktaraf PSS

Mendapatkan khidmat bantu daripada BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam

Membuat laporan program

Tamat

51

FAIL MEJA
GPM

19.2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER

Subaktiviti

2.1.9

Bergabung dan bekerjasama dengan BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam untuk Meningkatkan Perkhidmatan dan Program Pusat Sumber
Tindaka n

Muka surat ini

1/1

Bil

Aktiviti

Catatan

1

Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang program dan perkhidmatan yang perlu Hadir Mesyuarat JK Kerja Merancang program untuk Menaiktaraf PSS Mendapatkan khidmat bantu daripada BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam Membuat laporan program

2 3

4

5

52

FAIL MEJA
GPM

53 FAIL MEJA GPM .

19.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua

19.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

19.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja
1. Borang Khidmat Bantu 2. Borang Kehadiran Mesyuarat 3. Borang Penilaian 4. Borang Laporan

54

FAIL MEJA
GPM

20.0 Proses Kerja GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
Aktiviti Utama Aktiviti Khusus 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER

2.1.1 0

Menyelia dan mengurus bahanbahan pss
Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Muka surat ini

1/1

Proses Kerja

UndangUndang / Peraturan

1. Menerima bahan dari pembekal 2. Menyemak bahan yang diterima 3. Menandatangani SAP 4. Menjalankan proses teknik bahan 5. Memulakan sistem sirkulasi 6. Membuat pemantauan penggunaan 7. Menyediakan laporan pemantauan penggunaan

Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber

1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.

55

FAIL MEJA
GPM

20.1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media
Aktiviti Utama Aktiviti Khusus 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER

2.1.1 0

Menyelia dan mengurus bahan-bahan pss Mula

Muka surat ini

1/1

Menerima bahan dari pembekal Semakan bahan yang diterima
Pulangkan semula pada pembekal

Tidak Lulus

Tandatangan SAP

Lulus

Menjalankan proses teknik mengikut carta aliran porses teknik. Memulakan sistem sirkulasi

Memantau penggunaan Menyediakan laporan pemantauan penggunaan

Tamat

56

FAIL MEJA
GPM

2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Utama Aktiviti Khusus 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER 2.20.1.1 0 Menyelia dan mengurus bahan-bahan pss Muka surat ini 1/1 Bi l 1 Aktiviti Menerima bahan dari pembekal Tindaka n Catatan 2 Menyemak bahan yang diterima 3 Menandatangani SAP 4 Menjalankan proses teknik mengikut carta aliran Memulakan sistem sirkulasi 5 6 Melaksanakan pemantauan penggunaan 7 Menyediakan laporan pemantauan 57 FAIL MEJA GPM .

Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 20.20. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Borang Penghasilan Media Cetak / Media Bukan Cetak 2. Borang Penilaian Media Cetak / Media Bukan Cetak 58 FAIL MEJA GPM . Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1. 20. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri 2. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3.

1 1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK kerja PSS Muka surat ini 1/1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan 1. 2. Menyediakan minit mesyuarat danmaklum balas yang lalu 4.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Aktiviti Khusus 2.21. Berbincang dengan Pengetua / Guru Besar bagi menentukan tarikh mesyuarat. Mengedarkan mint mesyuarat Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 5. Menyediakan surat panggilan mesyuarat untuk ditanda tangan oleh pentadbir 3. Mengadakan mesyuarat 6.1 2.1. Mencatat minit mesyuarat 59 FAIL MEJA GPM .

11 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK kerja PSS Muka surat ini 1/1 Mul a Berbincang dengan pengetua /Guru Besar mengenai tarikh Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Menyediakan minit mesyuarat dan maklum balas yang lalu Mengedar minit mesyuarat Mengadakan mesyuarat Mencatat minit mesyuarat Tamat 60 FAIL MEJA GPM .21.1 2.1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Subaktiviti 2.1.

1 2. Menyediakan minit mesyuarat dan maklum balas yang lalu . Mengedar minit mesyuarat Mengadakan mesyuarat Mencatat minit mesyuarat .2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Subaktiviti 2.11 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK kerja PSS Tindaka n Muka surat ini Catatan 1/1 Bil Aktiviti 1 2 3 4 5 6 Berbincang dengan pengetua /Guru Besar mengenai tarikh Menyediakan surat panggilan mesyuarat. 61 FAIL MEJA GPM .1.21.

Borang SAP 2. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Sekolah 2. Borang Senarai Sekolah 62 FAIL MEJA GPM . pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3.21. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. 21.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 21.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1.

Terima arahan Pengetua / Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2 Berbincang dengan JK.1.1 2. Membuat laporan 63 FAIL MEJA GPM . Merancang Program PSS 4.22.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Aktiviti Khusus 2. Menyelaras Program PSS 5. Membuat pemantauan program 6.1 2 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1. Kerja PSS 3.

22.12 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Muka surat ini 1/1 Mul a Terima arah daripada Pengetua / Guru Besar Berbincang denganJK Kerja Baik Merancang program Semak semula Tidak Menyelaras program Pemantauan program Laporan pemantauan Tamat 64 FAIL MEJA GPM .1.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.

1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub Aktiviti 2. Membuat laporan 65 FAIL MEJA GPM .2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2. Kerja PSS Merancang Program PSS Menyelaras Program PSS Membuat pemantauan program 6.12 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Catatan 1 Terima arahan Pengetua / Guru Besar 2 3 4 5 Berbincang dengan JK.22.1.

Borang SAP 2. 22. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Borang Senarai sekolah 66 FAIL MEJA GPM . Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Sekolah 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1.22. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 22.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1.

Menyemak stok perolehan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 3. Menutup stok 67 FAIL MEJA GPM .1. Membuat stok pergerakan bahan 4. Melabel bahan 5. Melaksanakan pelupusan bahan 7.1 3 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1. Menempatkan bahan 6.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Aktiviti Khusus 2.1 2.23. Terima arahan daripada pengetua/ guru besar 2.

Menempatkan bahan.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Mul a Terima arahan dari Pengetua/Guru Besar Semak stok perolehan Semak semula Baik Tidak Stok pergerakan bahan Melabel bahan.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2. Pelupusan bahan Tamat FAIL MEJA GPM 68 .1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.1.23.

2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.1.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Catatan 1 Terima arahan daripada guru besar pengetua/ Menyemak stok perolehan 2 3 Membuat stok pergerakan bahan Melabel bahan Menempatkan bahan 4 5 6 Melaksanakan pelupusan bahan Menutup stok 7 69 FAIL MEJA GPM .23.

23. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 23.Kew PA 4.23. Perolehan buku dan bukan buku 70 FAIL MEJA GPM . Kew PA 3.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1.Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Stok Pejabat 2. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3.

1. Mengedarkan boran pendaftaran Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 4. Terima arahan Pengetua/Guru Besar 2.24. Menerangkan peranan persatuan PSSP 3.1 2.1 4 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1. Menyertai aktiviti persatuan 71 FAIL MEJA GPM . Membantu pendaftaran ahli 5.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Aktiviti Khusus 2.

Tamat 72 FAIL MEJA GPM .1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.1.24.14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Mul a Terima arahan Pengetua / Guru Besar Penerangan peranan persatuan PSSP Edar borang pendaftaran Bantu pendaftaran ahli Sertai aktiviti persatuan.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.

24. 2 3 4 5 73 FAIL MEJA GPM .14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Catatan 1 Terima arahan Pengetua/Guru Besar Menerangkan peranan persatuan PSSP Mengedarkan boran pendaftaran.2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.1.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2. Membantu pendaftaran ahli Menyertai aktiviti persatuan.

Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5.Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua . pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. 24. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1.24. 24. Borang ahli persatuan 74 FAIL MEJA GPM .5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2.

Membuat penambahbaikan 75 FAIL MEJA GPM .1 2. Menyediakan laporan 8. Mengenalpasti masalah 3.1 5 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran 1. Membuat kaji selidik 4.25.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti Aktiviti Khusus 2. Menyediakan instrumen 5.Terima arahan pengetua / Guru Besar Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2.1. Membuat analisis 7. Menjalankan kaji selidik 6.

1.15 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Mul a Arahan Pengetua / Guru Besar Kenalpasti masalah Membuat kaji selidik Menyediakan instrumen Ya Menjalankan kaji selidik Membuat analisis Menyediakan laporan kajian Membuat penambah baikan Tamat 76 FAIL MEJA GPM .1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.25.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.

Menyediakan instrumen. Membuat kaji selidik.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2. 5 6 7 8 Menjalankan kaji selidik Membuat analisis kajian. Mengenalpasti masalah.1.25. Menyediakan laporan.2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.15 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil 1 2 3 4 Aktiviti Catatan Terima arahan pengetua / Guru Besar. Membuat penambahbaikan 77 FAIL MEJA GPM .

Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3.25. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 6.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1. Borang Soal Selidik 78 FAIL MEJA GPM . Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. 25. 2.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. 25. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.

Menyediakan laporan.26. Menyediakan perancangan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 3. Mengambil tindakan terhadap perancangan 5.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2. Memberi maklum balas terhadap aktiiti 79 FAIL MEJA GPM . 4. program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1.1 6 Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1. pengurusan. Terima arahan daripada Pengetua/Guru Besar 2.

Maklumbalas terhadap aktiviti Tamat 80 FAIL MEJA GPM . Tindakan terhadap perancangan Menyediakan laporan .1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.26.16 Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Mul a Terima arahan daripada Pengetua/ Guru Besar Menyediakan perancangan. pengurusan.

Mengambil tindakan terhadap perancangan Memberi maklum balas terhadap aktiiti 2 3 4 5 81 FAIL MEJA GPM . program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah Tindaka n Muka surat ini 1/1 Bil 1 Aktiviti Catatan Terima arahan daripada Pengetua/Guru Besar Menyediakan perancangan Menyediakan laporan.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.16 Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan. pengurusan.2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.26.1.

Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat.26.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. 26.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. Borang perancangan aktiviti 82 FAIL MEJA GPM .4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 26. 5. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam.

Menyediakan maklumat dan data Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 4.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2. Menyediakan laporan 5. Menghantar ke BTP. Mengumpul maklumat dan data 3. Terima arahan Pengetua / Guru Besar 2.0 Proses Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja UndangUndang / Peraturan 1. BTPN dan PKG 83 FAIL MEJA GPM .1.1 7 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun.27.

Muka surat ini 1/1 Mul a Terima arahan Pengetua / Guru Besar Kumpul maklumat dan data Sedia maklumat dan data Menyedia laporan Hantar ke BTP.27.1 Carta Aliran Kerja Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.1.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. BTPN dan PKG Tamat 84 FAIL MEJA GPM .1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.

BTPN dan PKG 85 FAIL MEJA GPM .2 Senarai Semak Guru Perpustakaan dan Media Aktiviti 2.1.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber Muka sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada surat ini BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2. Tindaka n 1/1 Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti Catatan Terima arahan Pengetua / Guru Besar Mengumpul maklumat dan data Menyediakan maklumat dan data Menyediakan laporan Menghantar ke BTP.27.

Kad Daftar Harta Modal (KEW PA 2 ) 3.4 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling Fail Meja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat. 2. Inventori dan Bekalan Pejabat. 27. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1991 : Penggunaan Borang-Borang Baru bagi Pengurusan Harta Modal. 4. Kad Daftar Inventori (KEW PA 3) 4. 3. Borang Sijil Akuan Penerimaan (SAP). Buku Daftar Bekalan Pejabat (J300 & J4 ) 86 FAIL MEJA GPM . Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam.3 Peraturan-peraturan Pengurusan Fail Meja 1. 2.27.5 Senarai Borang-Borang Yang Diguna Fail Meja 1. pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 27. 2. 5. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3.

180 2 hari 4.0 Norma Kerja Fail Meja Guru Perpustakaan dan Media Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. 360 360 3 hari 2 hari 87 FAIL MEJA GPM . melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung Masa Yang Diambil (minit) 40 Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 320 2. 180 3 hari 3.28. 360 3 hari 5. 1 Jenis Kerja Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6-8 waktu seminggu Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. 360 3 hari 6 7. Bil. seimbang dan kemaskini Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan pss yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Merancang dan mengurus program pembacaan (program NILAM) dan pembudayaan ilmu Merancang. kakitangan PSS Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama jawatankuasa kurikulum sekolah Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif.

2160 3 hari 15. 360 2 hari 13. 120 Mengikut Keperluan 10. 16. 360 2 hari 12. 10800 36 minggu 14. dan mengurus program promosi pss Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN. 360 Mengikut Keperluan 11. 720 2160 2 hari 3 hari 88 FAIL MEJA GPM . PKG dan pepustakaan awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program pss Menyelia dan mengurus bahan-bahan pss Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK induk dan JK kerja pss Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program pss Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pss Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pss negeri Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pss Masa Yang Diambil (minit) 300 Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 4 item 9. Jenis Kerja Merancang. 8.dengan PSS Bil.

Bil. Jenis Kerja Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. 360 1 hari 89 FAIL MEJA GPM . melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. Masa Yang Diambil (minit) Jumlah Unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 17. 2160 3 hari 18. program dan aktiviti serta kewangan pss Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pss khasnya laporan pss dan NILAM ke BTP. pengurusan.

Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.0 Senarai Tugas Harian Fail Meja Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Nama Pegawai : Jawatan : PERPUSTAKAAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (GURU DAN MEDIA ) Bil Butir-Butir Tugas Catatan 90 FAIL MEJA GPM .51.

91 FAIL MEJA GPM .