You are on page 1of 6

Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului financiar propriu are ca scop respectarea normelor legale cu privire la existenta, integritatea

, pastrarea, paza bunurilor si valorilor de orice fel si detinute cu orice titlu pentru care este deci necesar sa se ia masuri pentru o corecta si legala organizare a gestiunilor. Prin gestiune se întelege totalitatea bunurilor, valori materiale sau banesti, încredintate uneia sau mai multor persoane, în vederea primirii pastrarii si eliberarii acestora prin operatii legale care sa asigure integritatea lor. Ţinând seama de aceasta definitie, pot constitui gestiuni urmatoarele:  depozitele, magaziile, silozurile în care sunt adapostite materii prime, materiale, combustibili, carburanti si lubrifianti, deseuri, semifabricate, produse finite, piese de schimb, mijloace de transport, obiecte de inventar, echipament si materiale de protectie, alimente, medicamente, imprimate etc.  magazinele în care se primesc si se desfac marfuri cu ridicata sau cu amanuntul, raioanele si tonetele acestor magazine în cazul în care activitatea lor este evidentiata separat în contabilitate.  inventarul societatilor indiferent daca obiectele care-l compun sunt folosite, în unul sau mai multe locuri(camere, etaje, sali, boxe, etc).  gestiunile de numerar sau imprimate care sunt valori prin ele insele sau care pot fi transformate în bani sau folosite pentru schimb(ex. valorile aflate la casieri, factori, remizeri, etc). C.F.G. se efectueaza cel putin odata pe an, în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, posibilitatilor de sustrageri, conditiile de pastrare si gestionare, precum si de frecventa abaterilor constatate anterior, cuprinzându-se un numar reprezentativ de repere si documente, care sa permita tragerea unor concluzii temeinice asupra respectarii actelor normative din domeniul financiar, contabil si gestionar. Activitatea de control se desfasoara pe baza unor programe de lucru semestriale întocmite de seful compartimentului de control financiar de gestiune, aprobate de conducatorul în subordinea caruia se afla acest compartiment. În aceste programe se vor nominaliza gestiunile si activitatile ce urmeaza a fi controlate, perioada supusa controlului si cea stabilita pentru efectuarea controlului ca si organele care efectueaza controlul. C.F.G. se efectueaza de salariati cu studii economice superioare sau medii în functie de complexitatea gestiunilor, încadrati în compartimentul de control cu aprobarea conducerii societatii respective, cu sarcini exclusive de efectuarea a controlului la termenele si în conditiile stabilite de lege. Organele de control financiar de gestiune vor urmari în timpul verificarilor pe care le efectueaza urmatoarele: I. Respectarea normelor legale cu privire la existenta si utilizarea mijloacelor materiale si banesti. 1. Integritatea mijloacelor materiale si banesti detinute cu orice titlu.

Se va verifica existenta faptica a valorilor materiale si banesti, concordanta valorilor materiale si banesti, inventariate faptic cu datele evidentei tehnic operative si contabile, legalitatea

expeditia. extrasele de cont si evidenta financiar contabila sau de gestiune. compensatii si sporuri la salariul de baza. daca sunt create conditii pentru depozitarea. 2. a resurselor materiale refolosibile. e) Se va verifica legalitatea constituirii fondurilor de premiere. a) Se va verifica legalitatea si realitatea stabilirii si platii drepturilor cuvenite salariatilor. b) Se va verifica modul cum s-a efectuat receptia (autoreceptia) valorilor materiale aprovizionate sau din productie proprie. pastrarea si evidenta carnetelor de munca ale personalului. Aprovizionarea. concordanta sumelor înscrise în statele de salarii cu cele din contractele de munca. instalatiilor. degradarilor. transferare. realitatea încasarilor si platilor efectuate în numerar cât si ale intrarilor si iesirilor celorlalte valori. c) Se va verifica legalitatea si realitatea platii îndemizatiilor de conducere. legalitatea si realitatea platii acestora. casare. a deseurilor. etc. completarea. a popririlor. 4. precum si masurile luate pentru prevenirea si diminuarea lor. a depozitelor. remanierilor. a) Se va verifica respectarea prevederilor legale privind încheierea si executarea contractelor economice pentru aprovizionarea cu bunuri materiale. b) Se va verifica respectarea dispozitiilor legale privind. calcularea si plata drepturilor reprezentând sporuri pentru vechime în munca. 3. concordanta sumelor încasate si consemnate si documente de încasari cu cele înregistrate în registrele de casa. transformare. despagubirilor si altor retineri din salarii. precum si a altor indemnizatii. pastrarea. deprecierilor.documentelor justificative si realitatea operatiilor de intrarea si iesire din gestiune a mijloacelor materiale. manipularea si eliberarea acestora. întocmirea. pentru prestari de servicii sau executari de lucrari. înregistrate în evidenta tehnic operativa si contabila. b) Se va verifica darea în consum. etc a bunurilor materiale. transportul si receptia bunurilor materiale.Utilizarea mijloacelor materiale în procesele activitatii unitatilor de productie si administrativ gospodaresti a) Se va verifica modul cum sunt întretinute mijloacele tehnice din dotare. depozitarea . f) Se va verifica aplicarea dispozitiilor legale cu privire la calcularea retinerea si varsarea impozitului pe salarii precum si pe veniturile suplimentare. normele de dotare sau alocare. prevederile statelor de organizare. etc. reflectarea în evidente a resurselor materiale refolosibile. conservarea. în folosinta sau în exploatare a valorilor materiale potrivit destinatiei acestora si în concordanta cu normele de consum. dupa caz. d) Se va verifica respectarea dispozitiilor legale referitoare la stabilirea. d) Se va verifica realitatea recuperarii utilizarii sau valorificarii. ratelor. manipularea si eliberarea acestora precum si asigurarea locurilor de primire si eliberare(vânzare) cu aparate de masura si control verificate în conditiile prevazute de lege. expeditia si transportul bunurilor materiale. perisabilitatilor. normele de întretinere si reparatii. cum sunt respectate reglementarile legale în vigoare si a instructiunilor sau normelor tehnice de utilizare ori de exploatare. conservarea. scoatere din uz sau folosinta. fisele tehnologice. .Încadrarea si salarizarea personalului. proiectele de executie. a contributiei pentru pensia suplimentara si ajutorul de somaj si asigurari sociale de sanatate. c) Se va verifica legalitatea si realitatea operatiunilor de declasare.

a diferentelor constituite si modul cum s-au regularizat acestea. a) se va verifica aplicarea prevederilor legale privind organizarea si conducerea clara. etc. utilizate si justificate formularele cu regim special si daca s-au respectat regulile de evidenta ale acestora. exacta si la zi a evidentei contabile si tehnic-operative. b) Se va verifica cum s-au stabilit rezultatele inventarierii.g) Se va verifica exactitatea calculelor si a reporturilor din documente pe baza carora se ridica. Întocmirea si circulatia documentelor primare si conducerea evidentei tehnic operative si contabile. b) Se va verifica asigurarea securitatii numerarului prin pastrarea în case de bani sau fisete metalice în încaperi separate. întocmirea si completarea documentelor justificative. a) Se va verifica modul cum este organizata paza bunurilor. în conditii care sa previna sustragerile. Efectuarea inventarierilor periodice. a personalului unitatii si a altor persoane precum si organizarea si exercitarea controlului permanent si inopinat asupra intrarii si iesirii mijloacelor de transport si a persoanelor.F. semnarea de cei în drept si predarea lor la termen persoanelor îndreptatite. b) Se va verifica respectarea dispozitiilor legale referitoare la utilizarea. pastrarea. c) Se va verifica legalitatea si realitatea evaluarii pagubelor produse patrimoniul unitatii si recuperarii de la cei vinovati a contravalorii acestora. pierderile. Se va verifica daca s-au respectat prevederile legale privind organizarea si exercitarea C. cu cele din evidenta sintetica precum si concordanta soldurilor si datelor din bilant cu soldurile si rulajele din evidenta contabila. descoperirea si recuperarea pagubelor si stabilirea raspunderilor pentru diminuarea patrimoniului. a intrarii si iesirii mijloacelor de transport. 4.P. circulatia si utilizarea formularelor cu regim special Se va verifica modul cum sunt gestionate. care temporar se afla în posesia unitatii ce efectueaza inventarierea(custodie. a) Se va verifica modul cum s-au efectuat inventarierile periodice si neperiodice ale patrimoniului precum si altor bunuri apartinând altor unitati. prin transportul la si de la banca sau la punctele de efectuare a platilor. precum si a controlului ierarhic interior în ceea ce priveste administrarea si gestionarea patrimoniului unitatii 5.Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv si a controlului ierarhic interior. se elibereaza si se platesc drepturile salariale ale personalului. Evidenta. Aplicarea masurilor pentru prevenirea. II. 2. precum si a celor referitoare al evidenta si control. . 3. c) Se va verifica existenta si realitatea extraselor de cont. regularizarea si valorificarea diferentelor constate. 1. concordanta datelor evidentei contabile analitice. corecta.Respectarea normelor legale cu privire la apararea patrimoniului. etc) si la termenele prevazute de lege.

7. care intra sub incidenta controlului.G.. Încadrarea. prin interpretarea sau aplicarea gresita a dispozitiilor legale în vigoare. furnizorii si ceilalti debitori si creditori precum si celorlalte date înscrise în bilantul contabil La cererea organelor de C. numirea. b) înscriu în actele de control date sau fapte ireale ori inexacte. solicitat si încasat penalizari pentru nerespectarea clauzelor contractuale ori a disciplinei operatiunilor de casa precum si recuperarea de la cei vinovati a penalizarilor amenzilor. e) Nu întocmesc si înainteaza conducatorului unitatii actele de control la termenele stabilite.F. Se va verifica realitatea posturilor de decontari cu bugetul statului. b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le are în pastrare. e) Sa semneze cu sau fara obiectii actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite în urma controlului. a) se va verifica respectarea reglementarilor legale. locatiilor si dobânzilor penalizatoare platite de unitate. în conditiile prevazute de dispozitiile legale în vigoare. III. drepturile. trecerea sau mentinerea în functie numai a gestionarilor care îndeplinesc conditiile legale. b) se va verifica constituirea garantiilor de catre gestionari. c) Sa elibereze. dupa caz. . corespondenta actele. Se va verifica realitatea comunicarilor referitoare la realizarea acestor masuri precum si eficienta masurilor luate de unitate pentru a preveni repetabilitatea deficientelor si aparitia altora în viitor. 6.F. nesemnalând încalcarile de la dispozitiile legale în vigoare constatate cu ocazia normelor legale. Salariatii împuterniciti sa exercite C. sau cu buna stiinta nu consemneaza toate deficientele constatate. conducerile si salariatii unitatii supuse controlului au obligatia: a) sa puna la dispozitia registrele. d) Dispun. documentele solicitate în original sau în copii certificate. cu clientii. Realizarea masurilor stabilite ca urmare a verificarilor anterioare efectuate de organele de control financiar.d) Se va verifica daca s-au calculat. masuri care produc prejudicii. piesele justificative si altor documente necesare controlului. potrivit legii. obligatiile si raspunderile gestionarilor. c) lucreaza cu superficialitate. d) Sa dea informati si explicatii verbal si în scris dupa caz în legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului. Respectarea normelor legale cu privire la realitatea datelor înscrise în bilanturile contabile. cu privire la angajarea. în situatiile în care: a) nu efectueaza controlul conform programului de activitate aprobat.G. f) Sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari si sa dea concursul pentru clarificarea constatarilor. raspund disciplinar. contraventional sau penal.

În continutul functiei de gestionar se cuprind numai actele materiale directe de primire. pastrarea si eliberarea bunurilor) ca atributii principale de serviciu. în cadrul sarcinilor de serviciu. e) taxatorii sunt gestionari de bani. . de exemplu. care are ca atributii principale de serviciu primirea. d) persoana încadrata ca bibliotecar are calitatea de gestionar. Rezulta deci doua criterii pentru determinarea calitati de gestionar : a) b) Criteriul material Criteriul formal a) Potrivit criteriului material o persoana poate fi considerata gestionar daca este încadrata în unitate cu contract de munca si îndeplineste cele trei categorii de atributii)primirea. dupa cum urmeaza: a) în sectii mici de fabricatie nu se justifica din punct de vedere economic încadrarea unei persoane care sa aibe ca sarcina principala de serviciu. pastrarea si eliberarea de bunuri iar persoanele încadrate pe asemenea functii devin gestionari. Sunt unele situatii speciale când unei persoane i se poate atribui calitatea de gestionar alaturi de calitatea functiei pe care s-a încadrat. încredintarea unor bunuri unei persoane pentru a le folosi în interesul unitatii. poate fi considerat gestionar. tragerea la raspundere a celor vinovati. Functia de merceolog poate fi inclusa de unitate pe lista functiilor cu gestiune deoarece el trebuie sa raspunda de integritatea bunurilor achizitionate din momentul preluarii lor de la depozitul furnizorului si pâna la predarea efectiva a acestora la magazia societatii beneficiare. Angajarea gestionarilor. b) merceologul care achizitioneaza materiale de la furnizori si le transporta sau însoteste transportul lor sediul sau depozitele societatii. nu atribuie persoanei în cauza calitatea de gestionar iar functia sa nu este o functie cu gestiune.f) Nu iau sau nu propun masurile necesare pentru înlaturarea lipsurilor si abaterilor consemnate în actele de control. b) Potrivit criteriului formal poate fi socotit gestionar acea persoana pentru a carei functie s-a stabilit ca este functie gestionara. g) Nu îndeplinesc sau îndeplinesc defectuos sarcinile ce le revin. pastrare si eliberare si nu acele de folosire. constituirea garantiilor si raspunderea acestora în legatura cu gestionarea bunurilor sunt reglementate de Legea nr. pastrarea. iar raspunderea acestora va fi identica cu aceea a oricaror altor gestionari pentru lipsurile constatate în gestiunea lor. astfel aceasta sarcina i se poate încredinta maistrului de fabricatie sau sefului sectiei care va avea dubla calitate de maistru sau sef de sectie si gestionar. Astfel. c) personalul încadrat pe baza cota procentuala . pastrarea si eliberarea de bunuri aflate în unitate indiferent de modul lor de dobândire si de locul unde se afla. Astfel de persoane pot fi investite cu calitatea de gestionar si este necesar sa se încheie cu acestea contract de munca specifice unui astfel de contract. Pentru aceasta este necesar sa se stabileasca de catre consiliul de administratie al societatii care sunt functiile gestionare în cadrul acesteia si în atare situatie.22-1969 care defineste si notiunea de gestionar ca fiind acea persoana încadrata de o unitate. functiilor respective li se stabilesc ca atributii principale de serviciu primirea.remizerii. ei având ca obligatie de serviciu sa încaseze si sa predea sumele încasate. primirea si eliberarea bunurilor sectiei.

cu miscare lenta. în sensul ca în aceste liste se înscriu numai sortimentele la care cu ocazia inventarierii se constata lipsuri sau plusuri de inventar. ca bunurile respective se afla în pastrarea si raspunderea sa si ca nu mai sunt bunuri care nu au fost inventariate. Listele de inventariere si situatiile comparative de gestiune se întocmesc pe locuri de depozitare. are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate pentru care s-au întocmit documentele necesare. soldurile. pe fiecare fila. dupa terminarea operatiei de inventariere faptica. Declaratia gestionarului se ia înainte de începerea controlului asupra gestiunii.  respectarea normelor metodologice cu privire la înregistrarea în fisele de magazie si în contabilitate a tuturor documentelor de intrare si iesire a valorilor materiale  concordanta dintre evidenta gestionara si contabila  confirmarea stocurilor inventariate în fisa de magazie. în custodie. rezultate. Evaluarea stocurilor faptice se face cu acelasi pret folosit la înregistrarea în contabilitate. prin semnatura. etc) În listele de inventariere se consemneaza toate valorile materiale si banesti aflate în gestiune în momentul efectuarii inventarierii. in plus sau în minus. de catre organul de control si gestionari. are plusuri în gestiune despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta. detine numerar rezultat din vânzarea marfurilor aflate în gestiunea sa. de catre comisia de inventariere.În cazul controlului prin inventariere a unor gestiuni. are în pastrare si late bunuri apartinând tertilor. Listele de inventariere se utilizeaza în cazul gestiunilor cu evidenta global valorica. listele de inventariere sau situatia plusurilor si a lipsurilor constatate si explicatiile gestionarilor asupra concluziilor acestora.  înscrierea în listele de inventariere a eventualelor plusuri sau minusuri constatate. la procesele verbale de control se anexeaza declaratiile gestionarilor. gestionarul mentioneaza ca toate cantitatile au fost stabilite în prezenta sa. Listele de inventariere se pot întocmi într-o forma simplificata cu exceptia gestiunilor a caror evidenta se tine global valoric. gestioneaza valori materiale si în alte locuri de depozitare decât acelea la care se ia declaratia si unde anume. are documente de primire sau eliberare care nu au fost operate la zi în evidenta gestiunii sau nu au fost predate la contabilitate. evaluarea si regularizarea lor potrivit normelor legale. Pe ultima fila a listei de inventariere. Listele de inventariere se semneaza. În acest caz este necesar sa se asigure urmatoarele conditii. iar soldurile scriptice se certifica de contabilul care conduce evidenta analitica a gestiunii si de seful compartimentului financiar-contabil. Din aceasta declaratie trebuie sa rezulte daca gestionarul are lipsuri în gestiune cunoscute. pe gestionari si categorii de bunuri si separat pentru bunurile de prisos fara miscare. a primit sau eliberat bunuri fara documente legale. iar situatia plusurilor si a lipsurilor (situatia comparativa de gestiune) în cazul gestiunilor cu evidenta cantitativ valorica. scriptice potrivit evidentei contabile si diferentele. deteriorate si apartinând altor unitati economice (închiriate. .