You are on page 1of 1

A

Amatrs
sk Osttravsk
Badm
mintono
ov Tou
ur
6. TUR
RNAJ JEDNOT
J
TLIVC

Term
mn:

ssobota11.5.2013

Msttokonn:

SSCFAJNE
ul.GeneerlaSochora
OstravaPoruba
GPS:4949'58.575"N
N,1811'5.6
668"E

Discciplny:Dvouhraenyaamui(poeetomezenna36hr!))
aso
ovharmon
nogram:

7:307:50

prezeencevhale

8:00
0!!!!!

zattekturnaje!!!!!!!!!!!

14:0
00

ped
dpokldanukonentu
urnaje

ast: Prvo asti majhri, kte nejsou


n
a neb
byli registrovvni v eskm badmintonovm svvazu ani vza
ahraninch badmintonovch svazeech, ppadn
n se aktivnn neastn akc tmitoosvazy organizovanchh akad
zhrnabyl17
7tilet.Spo
ornppadyyepoadatel.Hrin
na1.20.m
msta3nejlephrkyyvebku
uAOBTbudoouautomatickypihleeni/ydoste
edy17.4.20013.Kdyne
epotvrdtottopihlenemailovouuzprvou
dotttodoby,taakbudouvyyazenizhrskhosezn
namuabudo
oupijmniiostatnhridledataaaasupihl
en.Dalppodmnkoujjepijtsdoobrounlado
ouasmveemnartech .
Zpsobhry:Turnajbudehrnvcarrem,minim
mlnna6kkol,7kolo dleasu,kaadtedyoddehrajeminimln6zpas.(Princcipvcarskhosystmuspovv rozdlenhrtak,abbyprotisob
vkadm kolehrli
stejn
nneboalespoconejpodobnjikkvalitnhrizpedchozzchkol,jevcezaruenaakvalitnhrraprovechnyrovnhhran,atakssidobezah rajopravdu
uvichni).H rtsebudena2hran setydo15 tibod,veetn.Za1
niztorsivyhhrazujeprv
vonazmnuuhrachosysstmuturnaaje,podle
uhraansetsebudouudlovvat3body((3bvhra15:10,9,8;2bvhra15:11,12,13
3,14;1bprrohra11,12,,13,14:15)).Hrtsebu
udena6kurrtech.Organ
hrnturnajee,Vmbudo
oupipsnyybodyzaum
mstn,vizppravidla
pottupihlen
nchadostaavenchastnknatu
urnaj.enyh
hrajspolen
nturnajsm
mui,bodovvnyalebud
douzvlboodydoensskhoebku.Poodeh

bodovacklnaawebovchstrnkch.
Ceny:1.msto,2.msto,3.msto,4.mstopytlkbrambor,lo
osovancen
na
Me:YonexMaavis350,mo
odrprouek,lutnylo
on,korkovhlava
n, telefonn kontakt a msto (obeec) ze kter
ho jste. Po naplnn
Pih
hlky: Zasle
ejte na em
mail: info@badmintonovvaliga.cz do pedmtu
u uvete: Pihlka
P
na turnaj 11. 5. 2013 a ddo zprvy uvvete Jmn o a Pjmen

kapaacitymaximln36hrr,budou
udalhrieevidovnijaakonhradn
ncivpoaddledatapi hlen.
info@
@badminto
onovaliga.cz
Starrtovn:

270,K

+
+42072456
62424

http://www.baddmintonova
aliga.cz

(Pro
onjemkurt
,mky,ceny,droboun
nkoberstvven,organizzaci)

Starrtovnseplaatpedemnaet.Popihlenn
naturnajVmvemailu
uzalemesslotuavaariabilnsym
mbol,kteruuvedetepizaplacensttartovnho.Startovnm
musbtuhrrazenonejppozdjidotter,tedy4 dnyped
turn
najem.Ase
epipeplaatbanatu
u,takVmzzalemeem
mailopotvrzzenzaplaceen.Odhlaoovnzturna
ajeprobh formouem
mailuneboppotelefonu..Vppad odhlenzturnajepo uzavenpihlekvtter,tedy
mn
nne3dnyypedturnaajem,Vaesttartovnpro
opad,vizp
pravidlanaw
webovchstrnkch.
Poeetkurt:

6kurt

Orgaaniztor:MartinPleckkaMichaelaaKaov
urnajinavlaastnnebezp
peabudessechovat
Hrajjesepodlep
platnchpraavidelBaS..Vzjemnzpasysihrirozhodu
ujsami,pp
padnkdyssedohodnounarozhoddm,budou
uhopakres pektovat.Kadhrsttartujenatu
nenipovrchhkurtu.Pod
dnmpihlkyhri
ohleedupln,abyysvmchovvnmneohrroziljin.Vppadrazu,organiztorturnajeneneseddnouzodpovvdnost.Na turnajijevyyadovnattakovobuvv,kterneznneiujean
hoturnaje .
potvvrzujsvou
astnaturn
najiasouhlaasseznnm
mpravidelB
BadmintonovvTour.Dllehrisouhhlassuvee
ejnnmsvcchjmennaw
webovchsttrnkch,ppadnsuvveejnnmffotek,ivideezprobhl