You are on page 1of 11

U NI VE R S I T A T E A DI N O R AD E A F A C UL T A T E A D E Ş T I I NŢ E E CO NO MI CE - F S E Str. Universităţii, nr. 1, cod poştal 410087, Oradea, jud.

Bihor, România Telefon: Secretariat: 0259-408276, 0259-408407; Decanat: 0259-408109; Fax: 0259-408409 Web: http://steconomice.uoradea.ro; E-mail: steconomice@uoradea.ro

Aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din data de 06.02.2013

METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare la Facultatea de Ştiinţe Economice – Universitatea din Oradea

Capitolul I. Dispoziţii generale Art. 1.1. Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea organizează examene de finalizare a studiilor universitare în conformitate cu legislaţia naţională şi cu procedurile interne, şi anume:Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor din învăţământul superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţiile de învăţământ superior acreditate; Ordinul ministrului nr. 3271/14.02.2012, privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie, cu modificările şi completările ulterioare; Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare, aprobată prin HS nr. 4 din 12.03.2012.

-

-

-

Art. 1.2 La Facultatea de Ştiinţe Economice, examenele de finalizare a studiilor, conform art. 143 alin (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt: - examen de licenţă, pentru ciclul de studii universitare de licenţă; - examen de disertaţie, pentru ciclul de studii universitare de masterat; - examen de susţinere publică a tezei de doctorat. Art. 1.3 Pentru anul universitar 2012/2013, examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă (examenul de licenţă) constă în:

1

să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei. 2. Prezentarea şi susţinerea sunt publice. Disertaţia se realizează de către student sub coordonarea ştiinţifică a cadrelor didactice cu gradul didactic de profesor universitar.pentru absolvenţii programelor de studii universitare de masterat.1 Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba 1 a examenului de licenţă) se va face prin susţinerea orală a probei conform tematicii stabilite pentru fiecare program de studiu la nivelul departamentelor de specialitate ale Facultăţii de Ştiinţe Economice şi care au fost aprobate de Consiliul Facultăţii.5. Lucrarea de finalizare a studiilor trebuie să demonstreze cunoaşterea temei abordate. de rezolvare a unor probleme specifice domeniului de pregătire. conferenţiar universitar sau lector universitar/şef de lucrări. Universitatea din Oradea). Prezentarea şi susţinerea sunt publice.prezentarea şi susţinerea disertaţiei (modul de susţinere a probei: oral). Examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat (examenul de disertaţie) constă într-o singură probă: .pentru absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă (proba 2) şi disertaţia . Acestea sunt lucrări complexe şi reprezintă o referinţă de bază pentru demonstrarea competenţelor absolventului. 2. la avizierele facultăţii şi pe pagina web a acesteia. Art.Proba 2 – prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (modul de susţinere a probei: oral). precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora. cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea probelor. asistent universitar cu titlul ştiinţific de doctor sau personalul didactic asociat al Universităţii din Oradea cu încadrare echivalentă cu gradul didactic de profesor universitar. Pregătirea examenului de finalizare a studiilor Art. Lucrarea de licenţă se realizează de către student sub coordonarea ştiinţifică a cadrelor didactice cu gradul didactic de profesor universitar. cu minim 6 luni înainte de data examenului în conformitate cu planurile de învăţământ şi fişele de disciplină/programele analitice după care au studiat absolvenţii. Art.2. Art.3.4. lector universitar/şef de lucrări. . conferenţiar universitar. (conform Anexei 1 – Tematica pentru examenul de licenţă . în condiţii date. conferenţiar universitar. 2 .. originalitatea. 2. Capitolul II.Facultatea de Ştiinţe Economice. capacitatea de a expune şi de a argumenta cunoştinţele dobândite. Art.Proba 1 – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate ( modul de susţinere a probei: oral). 2. 2. Aceste tematici se afişează. conferenţiar universitar sau lector universitar/şef de lucrări cu titlul ştiinţific de doctor. Scopul lucrării de finalizare a studiilor este de a evalua capacitatea absolvenţilor de analiză şi sinteză. Lucrările de finalizare a studiilor sunt: lucrarea de licenţă . lector universitar/şef de lucrări cu titlul ştiinţific de doctor sau personal didactic asociat al Universităţii din Oradea cu încadrarea echivalentă cu gradul didactic de profesor universitar.

4 – Plagierea: ce reprezintă şi cum poate fi evitată?). Art. În cazul excepțional în care un student dorește. La întâlnirile periodice de pe parcurs. având anexate Cererile depuse de către studenţi. în care va specifica motivele obiective. 2.Anexa 3c/3d pus la dispoziţie de către prodecanul de resort. contactează coordonatorul ştiinţific care a propus tema şi se înscriu la coordonator în vederea îndrumării pe tema aleasă cel târziu în cursul lunii iunie a penultimului an universitar (anul II de studiu pentru studiile universitare de licenţă şi respectiv. unde se completează Anexa 3c/3d – Centralizatorul alocării lucrărilor de licenţă/disertaţie cu numele şi prenumele studenţilor înscrişi. Cererea de schimbare a temei/coordonatorului nu poate surveni mai târziu de data de 1 noiembrie a anului universitar terminal. graficul întâlnirilor. studentul va trebui să prezinte partea din lucrare elaborată – subcapitole. se aduc la cunoştinţa studenţilor prin afişare la departamente precum şi prin postare pe site-ul facultăţii. studenții completează o Cerere de înscriere la lucrarea de licență/disertație (Anexa 4). Centralizatorul completat la nivel de departament.utilizându-se aplicaţii informatice specifice pentru detectarea cazurilor de plagiere (a se vedea Anexa nr. 3 . va face o cerere în acest sens. şi consemnează participarea studentului la întâlnirile periodice. bibliografia minimală obligatorie de consultat de către student.10. vizată de cadrul didactic coordonator . 2.7. să schimbe tema sau coordonatorul. Cererile şi stadiul alocării întocmit de către coordonatorul ştiinţific sunt centralizate la nivel de Departament. Temele aprobate se afişează la aviziere şi se postează pe site-ul facultăţii până la data de 10 mai a fiecărui an universitar. căruia îi va explica şi motivele care stau la baza deciziei sale. Coordonatorul ştiinţific stabileşte modalitatea concretă de îndrumare a fiecărui student.6. îndrumătorii de ani/coordonatorii de programe de masterat vor completa Anexa 3e şi o vor depune la Decanat până la data de 15 iulie a fiecărui an universitar. 2. această cerere va fi adusă la cunoştinţa coordonatorului iniţial şi va fi avizată de către noul coordonator. capitole. care vor fi verificate. pentru anul universitar următor. 2. anul I de studiu pentru studiile universitare de masterat). pe baza Centralizatorului alocării lucrărilor de licenţă/disertaţie . din motive întemeiate. În acest sens. se depun la Decanat pentru aprobare în cadrul Consiliului Facultăţii. Art. pentru anul universitar următor. un cuprins orientativ. precum şi modalităţile de documentare.. Pentru monitorizarea situaţiei studenţilor înscrişi la lucrările de finalizare a studiilor la nivel de program de studiu. Studenţii îşi aleg tema lucrării de finalizare a studiilor. Lucrarea de finalizare a studiilor trebuie să se circumscrie ariei tematice a programului de studii absolvit.9. 3a/3b – Centralizatorul temelor lucrărilor de licenţădisertaţiilor și se supun aprobării Consiliului Facultății. prin centralizarea propunerilor înaintate de coordonatorii ştiinţifici şi completarea Anexei nr.Art. 2. După aprobare.8. Art. Temele lucrărilor de finalizare a studiilor se stabilesc la nivelul departamentelor Facultăţii. de regulă până la data de 1 iulie a fiecărui an universitar. coordonatorul ştiinţific va aviza sau va respinge partea din lucrare elaborată de către student. Art. În urma verificării.

Pentru lucrările de licenţă/disertaţiile avizate. acordă avizul . Se poate prezenta dezvoltarea istorică/evoluţia a problemei. Art. Se recomandă abordarea comparativă. . coordonatorul ştiinţific verifică conţinutul şi forma lucrării de finalizare a studiilor.Cuprins (capitole. Art.Partea practică/aplicativă prezintă contribuţiile autorului lucrării. studiu experimental. . participarea la întâlnirile periodice (Anexa 6).Anexe (dacă e cazul).prin inserarea pe prima pagină a lucrării a menţiunii „Avizat pentru susținere. În urma verificării. . studentul este obligat să cunoască şi să respecte prevederile Metodologiei de finalizare a studiilor aprobată la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a Universităţii din Oradea. semnătura…” . teoriile şi modelele relevante pe care se fundamentează elaborarea temei în speţă.. coordonatorul ştiinţific întocmeşte un Referat privind lucrarea de finalizare a studiilor în care va aduce menţiuni suplimentare cu privire la calitatea lucrării elaborate de student. 2.Sitografie: Lista referinţelor on-line utilizate la elaborarea lucrării.Lista abrevierilor utilizate în lucrare..Partea teoretică prezintă conceptele.12. 2. În vederea acordării avizului final necesar înscrierii la examenul de finalizare a studiilor. prezentarea unui model.Concluzii (eventual propuneri) Modul de valorificare. La finalul 4 . 2. un proiect. coordonatorul ştiinţific trebuie să evidenţieze progresul făcut de student în tratarea temei şi în realizarea lucrării de finalizare a studiilor.14. . Art.La fiecare întâlnire cu studentul. studiu de caz şi analiza lui ş. Datele trebuie să fie actuale şi actualizate. critică şi nu abordarea strict descriptivă. .. . caz în care trebuie să argumenteze în scris hotărârea sa şi să depună referatul întocmit în acest sens la secretariatul comisiei de licenţă/disertaţie.11. . studiului sau cercetării. 2. În realizarea lucrării de finalizare a studiilor. Art. importanţa acesteia şi obiectivele lucrării. un studiu de fezabilitate. într-un cuvânt fiind sinteza competenţelor pe care candidatul le-a dobândit în timpul programului de studiu. și nu poate depăși 20 pagini. Minimul acceptat pentru o lucrare de finalizare a studiilor este de 40 de pagini (fără bibliografie. sitografie şi anexe).13. Această parte vine să conchidă fuziunea cercetării teoretice cu cea aplicativă. . Data . indicând originalitatea. seriozitatea acestuia.a. pe minim 20 pagini. subcapitole. să reprezinte suportul acesteia.Introducerea în această parte se prezintă după caz: motivaţia alegerii temei lucrării. formularea unor opinii/observaţii asupra aspectelor sesizate în urma evaluării. Contribuţiile se pot concretiza într-o cercetare cantitativă sau calitativă empirică.Lista tabelelor/graficelor/figurilor/schemelor/anexelor (după caz). paragrafe). .sau respinge lucrarea. Structura lucrării de finalizare a studiilor trebuie să cuprindă următoarele părţi: . Partea teoretică trebuie să fie relevantă pentru partea practică. Redactarea va respecta cerinţele de realizare a lucrărilor ştiinţifice (conform Anexei 5 şi a Procedurii privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor elaborată la nivelul Universităţii din Oradea). puterea de analiză şi sinteză.Bibliografie: Lista referinţelor bibliografice utilizate la elaborarea lucrării. în funcţie de specificul domeniului.

3. Capitolul III.nu sunt avizate de coordonatorul științific.nu sunt imprimate pe CD/DVD pentru a putea fi verificate cu privire la originalitatea/ autenticitatea lor. 3. coordonatorul propune nota pentru lucrarea de finalizare a Art.nu au atașată Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea semnată şi completată în original de către absolvent (Anexa 7). Economia Comerţului. Art. şi anume: Afaceri Internaţionale. Examenul de licenţă este organizat pentru absolvenţii proprii şi/sau ai altor instituţii de învăţământ superior (în baza unui Protocol de colaborare şi/sau aprobării Consiliului Facultăţii/Senatului Universităţii. condiţiile de înscriere la examenul de licenţă. Studiile universitare de licenţă se finalizează prin susţinerea examenului de licenţă pentru programele de studiu acreditate ale Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea la formele de învăţământ cu frecvenţă (IF)/ învăţământ de ZI şi învăţământ la distanţă (ID). . în conformitate cu legislaţia naţională. după caz). Art. . Art.2. inclusiv prima pagină cu numele absolventului și titlul lucrării – într-un singur document/fișier). 2. Marketing.și va conține toată lucrarea.coordonatorului ştiinţific .sesiunile: iulie şi septembrie 2013. Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă . prin afişarea la sediul facultăţii şi pe pagina web a acesteia. Finanţe şi bănci.secretarului de licenţă/disertaţie. 5 . un exemplar din Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea (Anexa 7). în momentul înscrierii la examenul de finalizare a studiilor în vederea susţinerii publice a lucrării . Facultatea de Ştiinţe Economice are obligaţia de a informa candidaţii cu privire la calendarul de desfăşurare a examenului.un al doilea exemplar din lucrarea de finalizare a studiilor pe suport de hârtie și format electronic (MS Office Word . la solicitarea coordonatorului ştiinţific (fișierul va fi obligatoriu în format editabil – MS Office Word .editabil) însoţit de Declarația pe proprie răspundere privind autenticitatea (Anexa 7). menţionat. la solicitarea acestuia. Contabilitate şi informatică de gestiune. 2. Turismului şi Serviciilor.16. pe suport de hârtie sau suport electronic şi. studentul va preda: .nu coincid varianta tipărită cu varianta electronică.un exemplar din lucrarea de finalizare a studiilor în forma finală. . precum şi alte informaţii utile. Management.15.1. În urma avizului primit de la coordonatorul ştiinţific. . cu prezenta Metodologie şi cu Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare valabilă la nivelul Universității din Oradea. Nu se admit la înscriere la examenul de finalizare a studiilor lucrările care: .referatului studiilor.

3. 3. cadre didactice care pot prelua atribuțiile unuia/unora dintre membrii comisiei. în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele analitice/fişele de disciplină după care au studiat absolvenţii promoţiei curente. la înscriere.6. Secretarul comisiei de examen răspunde de gestionarea documentelor de examen şi va preda secretarului şef al facultăţii catalogele celor două probe din cadrul examenului de finalizare a studiilor. nemijlocit. un preşedinte şi un secretar. după un barem elaborat anterior corectării și făcut public. Comisiile de licenţă se stabilesc. 3. Art. În cadrul comisiilor de licenţă pot fi cooptate cadre didactice care au predat ore la disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ al programului de studii pentru care se organizează examenul de finalizare a studiilor. Tematica pentru proba 1 este cea stabilită de către departamentele de specialitate pentru promoţia respectivă. Art. după cum urmează: . pe suport de hârtie.Art. Preşedintele comisiei trebuie să aibă titlul de profesor sau conferenţiar universitar.3. conform cerinţelor. 3.proba 2 . Secretarul comisiei de licenţă poate fi asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.şi constă în 2 probe. Membrii comisiei trebuie să fie cel puţin şefi de lucrări/lectori cu titlul de doctor.4.evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate .CD/DVD. şi pe suport electronic . la propunerea Consiliului Facultăţii. eliberat în condiţiile legii şi reglementărilor în vigoare. Lucrarea de licenţă se depune de către student la secretariatul facultăţii. Comisia va include și 1-2 membri supleanţi (rezerve). în cadrul perioadei de înscriere la examenul de licenţă. împreună cu Declaraţia privind autenticitatea lucrării (cf. Cele două probe menţionate la art.Tematicile şi bibliografia pentru proba 1 se stabilesc de către departamentele de specialitate. prin Decizia Rectorului şi cu aprobarea Senatului Universităţii. cu cel puţin 6 luni înainte de desfăşurarea probelor. se aprobă în Consiliul Facultăţii şi se afişează. în conformitate cu planurile de învăţământ şi programele analitice/fişele de disciplină după 6 .proba 1 .16.5. la avizierul facultăţii şi pe pagina web a acesteia. 3. Secretariatul va prelua numai lucrările care au avizul coordonatorului ştiinţific și care nu se află în vreuna din situațiile enumerate la art. O comisie este formată din minimum trei membri. Anexei 7). Art. 2. prin prezenţa în acelaşi loc şi în acelaşi moment a comisiei de examen şi a examinatului. în cazul indisponibilității obiective a acestora (pe caz de concediu medical sau deplasări în interesul Universității ce nu pot fi amânate).7. un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă străină. Examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă (examenul de licenţă) se organizează în două sesiuni . Avizarea lucrării de către coordonatorul ştiinţific presupune acordul acestuia privind susţinerea lucrării de finalizare a studiilor în sesiunea respectivă. Candidaţii la examenul de licenţă vor prezenta.prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. Art. Prin excepţie. 3. absolvenţii din promoţii anterioare care au de susţinut probe scrise.iulie şi septembrie . acestea vor fi corectate și notate de către toate cadrele didactice membre ale comisiei.3 se susţin oral şi se desfăşoară prin contact direct. pe domenii/programe de studii.

a notelor acordate de membrii comisiei de licenţă. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi. La cererea comisiei de licenţă.00.7. Candidaţii vor susţine examenul de licenţă cu comisia de licenţă aferentă domeniului/programului de studii urmat în cadrul facultăţii.11. au fost aprobate în Consiliul Facultăţii şi au fost afişate la avizierul facultăţii şi pe pagina web a acesteia.00 la 10.8. iar coordonatorul ştiinţific al lucrării – dacă nu este membru al comisiei – poate participa în calitate de membru cooptat.„Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” promovată în sesiunile anterioare. observaţiile făcute. După încheierea înscrierilor.16. având rol orientativ).. precum şi cele referitoare la originalitatea lucrărilor. coordonatorul ştiinţific va prezenta înscrisurile care dovedesc acţiunile de pe parcursul elaborării lucrării de finalizare a studiilor: participarea la întâlnirile periodice.00 necesară promovării la examenul de finalizare a studiilor. este minimum 5. secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice va întocmi şi va afişa în ordine alfabetică. prin trunchiere. în baza unei cereri care se va depune la Secretarul Şef al Facultăţii o dată cu înscrierea la examenul de licenţă. prin trunchiere.12.care au studiat absolvenţii promoţiei respective. pe baza criteriilor stabilite de Consiliul facultăţii (nota propusă de către coordonatorul ştiinţific nu contează în calculul mediei notei finale. 3.„Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate” -. constituită conform prevederilor de la art. O probă se consideră promovată dacă media finală a probei. 3.00. 3. în sesiuni anterioare. Examenul de finalizare a studiilor (licență) se consideră promovat dacă media finală este minimum 6. Nota finală la fiecare dintre cele două probe ale examenului de licenţă se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale. prin trunchiere. Art.Rezultatul fiecărei probe se comunică prin 7 . părţile din lucrare elaborate şi avizate. Art. însă fără drept de notare. de la 10 la 1 (unde 10 este nota maximă posibilă). Susținerea este publică. atunci respectivului absolvent i se poate recunoaşte nota obţinută anterior la Proba 1 . va fi recunoscută în cazul absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor la Universitatea din Oradea. Proba 1 .9. Art.10. Art. Media finală a examenului de licenţă rezultă din media artimetică a mediilor celor două probe. calculată cu două zecimale. în baza unei cereri care se va depune la Secretarul Şef al Facultăţii o dată cu înscrierea la examenul de licenţă. 3. 2. Fiecare membru al comisie de licenţă (inclusiv preşedintele acesteia) va acorda câte o notă pentru fiecare probă a examenului de licenţă. recomandările formulate etc. ca urmare a îndeplinirii condiţiilor specificate la art. însă nu a obţinut minimum media finală 6.00 acordate de membrii comisiei. listele cu numele candidaţilor care au dreptul să se prezinte la examenul de licenţă. însă va trebui să susţină din nou Proba 2 – “Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă”. a notelor de la 1. 3. 3. Proba 2 – “Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă” promovată în sesiunile anterioare nu va fi recunoscută. calculată ca medie aritmetică cu două zecimale. Art. În cazul în care un absolvent a promovat în sesiunile anterioare ambele probe ale examenului de finalizare a studiilor.

La fiecare înscriere oficială se suportă de către candidat taxa aferentă examenului de licenţă. 3. Eventualele contestaţii referitoare la calculul mediei artimetice obţinute la cele două probe se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea acestuia şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor. lucrările de licenţă sunt disponibile pentru a fi consultate de către membrii comisiei de examen. Absolventul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii universitare de licenţă şi a obţinut cel puţin media 6 la examenul de finalizare a studiilor.afişare la sediul facultăţii organizatoare şi pe pagina web a acesteia. după înscrierea oficială. se poate prezenta în anii universitari următori. pe bază de proces verbal şi opis. poate fi repetat într-o sesiune ulterioară. Comisia de contestaţii este aprobată de către Rector. Art. cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.8 din Metodologia de privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a a studiilor universitare la nivelul Universităţii din Oradea. va primi o adeverinţă de absolvire a programului de studii universitare de licenţă precum şi situaţia şcolară. Candidatul la examenul de licenţă care nu obţine nota de promovare. În cazul în care candidatul la examenul de finalizare a studiilor universitare de licenţă nu s-a prezentat sau nu a promovat examenul în una din cele două sesiuni (iulie şi septembrie). Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat . Secretarul comisiei de licenţă gestionează lucrările de licenţă până la susţinere şi în perioada susţinerii acestora. După finalizarea examenului pentru susţinerea lucrării de licenţă – proba 2. Capitolul IV. nu se admit contestaţii cu privire la notele obținute la probele orale. Art. şi este formată din 3 cadre didactice având cel puţin gradul de şef lucrări/lector universitar cu titlul ştiinţific de doctor.14. în cadrul examenului de finalizare a studiilor programat pentru absolvenţii anului respectiv şi cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de examinare (taxă pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor). la avizierul facultăţii. Pentru prima examinare nu se percep aceste taxe.4. În conformitate cu art. stabilite prin hotărâre de Senat.16. stabilite conform legii.15.13. Examenul de licenţă nepromovat de două ori consecutiv. 3.sesiunile: iulie şi septembrie 2013. 3. Art. 3. Rezultatele se comunică/afişează în termen de cel mult 48 ore de la data susţinerii examenului. cătrepersoana desemnată cu gestionarea acestora în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea. În acest interval de timp. în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia. la propunerea decanului facultăţii. Art. primeşte diploma de studii universitare de licenţă însoţită de suplimentul la diplomă. secretarul comisiei predă lucrările. întocmit conform reglementărilor în vigoare. 8 . în conformitate cu reglementările instituţiei organizatoare.

pe domenii/programe de studiu. Membrii comisiei trebuie să fie cel puţin şefi de lucrări/lectori cu titlul de doctor. Avizarea lucrării de către coordonatorul ştiinţific reprezintă acordul acestuia privind susţinerea lucrării în sesiunea respectivă de finalizare a studiilor. În cadrul comisiilor de disertaţie pot fi cooptate cadre didactice care au predat ore la disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ al programului de studii pentru care se organizează examenul de finalizare a studiilor. precum şi alte informaţii utile. O comisie este formată din minimum trei membri. împreună cu Declaraţia privind autenticitatea lucrării (cf. Preşedintele comisiei trebuie să aibă titlul de profesor sau conferenţiar universitar (de regulă. Propunerea se aprobă în Consiliul Facultății şi. coordonatorul programului de studii respectiv). Secretariatul va prelua numai lucrările care au avizul coordonatorului ştiinţific și care nu se află în vreuna din situațiile enumerate la art. fiind propuse de către coordonatorul programului de studii. comisia este numită prin Decizia Rectorului. prin afişarea la sediul facultăţii şi pe pagina web a facultăţii. Comisia va include și 1-2 membri supleanţi/rezerve. Art. Examenul de disertaţie se organizează în două sesiuni: iulie şi septembrie.5. Secretarul comisiei de disertaţie trebuie să fie un cadru didactic cu gradul minim asistent.16. Facultatea de Ştiinţe Economice organizează examen de disertaţie pentru programele de studii universitare de masterat acreditate. Art. Anexei 7). condiţiile de înscriere la examenul de disertaţie. 2.6. 4. propunere avizată de directorul departamentului care gestionează programul de studii. 4. membru al departamentului coordonator al programului de studiişi are numai atribuţii de administrare a documentelor. Facultatea de Ştiinţe Economice are obligaţia de a informa candidaţii cu privire la calendarul de desfăşurare a examenului. Disertaţia se depune de către student la secretariatul facultăţii. 4. Comisiile de disertaţie se stabilesc.3. un preşedinte şi un secretar.1. cadre didactice care pot prelua atribuțiile unuia/unora dintre membrii comisiei. 4. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă. Art. Art. 9 . şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Secretarul comisiei de disertaţie răspunde de gestionarea documentelor de examen şi va preda secretarului şef al facultăţii catalogul probei privind susţinerea examenului de finalizare a studiilor. în cazul indisponibilității obiective a acestora (pe caz de concediu medical sau deplasări în interesul Universității ce nu pot fi amânate). pe baza aprobării în Senat.4. Art.Art. nemijlocit. prin prezenţa în acelaşi loc şi în acelaşi moment a comisiei de examen şi a examinatului. 4. Studiile universitare şi postuniversitare de masterat se finalizează prin susţinerea examenului de disertaţie.2. 4. Modul de susţinere a probei este oral şi se desfăşoară prin contact direct. în cadrul perioadei de înscriere. pe suport de hârtie conform cerinţelor şi suport electronic CD/DVD.

11. După finalizarea examenului de disertaţie. prin trunchiere. 4. Examenul de disertaţie se consideră promovat dacă nota finală obţinută este minimum 6. iar coordonatorul lucrării – dacă nu este membru al comisiei – poate participa în calitate de membru cooptat. Secretarul comisiei de disertaţie gestionează disertaţiile până la desfăşurarea examenului de disertaţie şi în perioada acestuia. fără drept de notare.9. listele cu numele candidaţilor care au dreptul să se prezinte la examenul de disertaţie ca urmare a îndeplinirii condiţiilor referitoa re la originalitatea lucrărilor (depuse pe CD/DVD).4.00. 4. nu se admit contestaţii. În acest interval de timp. 4.în ordine alfabetică -.8 din Metodologia de privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a a studiilor universitare la nivelul Universităţii din Oradea. Art. părţile din lucrare elaborate şi avizate.8. va primi o adeverinţă de absolvire a programului de studii universitare de masterat şi situaţia şcolară. în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia.13. Toţi membrii comisiei (inclusiv preşedintele acesteia) evaluează examenul de disertaţie cu note întregi de la l la 10 (unde 10 este nota maximă posibil a fi acordată). întocmit e conform reglementărilor în vigoare. coordonatorul ştiinţific va prezenta înscrisurile care dovedesc acţiunile de pe parcursul elaborării lucrării de finalizare a studiilor: participarea la întâlnirile periodice. Art. 4. Susținerea disertaţiei este publică.10. Art. recomandările formulate etc. disertaţiile sunt disponibile pentru a fi consultate de către membrii comisiei de examen.12.Art. examenul de finalizare a studiilor constând dintr-o probă orală. Art. În conformitate cu art. La cererea comisiei de disertaţie.14. secretarul comisiei de disertaţie predă disertaţiile. Studentul care a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de studii universitare de masterat şi a obţinut cel puţin media 6 la examenul de disertaţie. 4. a notelor acordate de către membrii comisiei. către persoana desemnată cu gestionarea acestora în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea.. Rezultatul susţinerii disertaţiei se comunică prin afişare la facultate. se poate prezenta în anii 10 . Art. primeşte diploma de studii universitare de masterat însoţită de suplimentul la diplomă. 4 – Plagierea: ce reprezintă şi cum poate fi evitată?).7. 4. Candidatul la examenul de disertaţie care nu obţine nota de promovare. 4. În cazul în care candidatul la examenul de disertaţie nu s-a prezentat sau nu a promovat examenul în una dintre cele două sesiuni (iulie şi septembrie). 4. pe bază de proces verbal. După încheierea înscrierilor. Nota propusă de către coordonatorul disertaţiei are caracter orientativ şi nu se ia în calculul mediei. observaţiile făcute. Art. secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice va întocmi . ce vor fi verificate utilizându-se aplicaţii informatice specifice pentru detectarea cazurilor de plagiere (a se vedea Anexa nr. Media examenului de disertaţie se stabileşte ca medie aritmetică cu două zecimale. Art.

universitari următori. copiate sau procurate prin cumpărare ori pe alte căi. Art. 5. 11 .1. stabilite prin hotărâre de Senat.3.2. anexându-se probele care o atestă. Pentru prima examinare nu se percep aceste taxe. Fapta se va consemna într-un proces verbal semnat de toţi membrii comisiei de examen. aceasta poate fi anulată în condiţiile legii. este considerată tentativă de fraudă şi ca urmare studentul va fi exclus din examen. în cadrul examenului. Capitolul V. în cadrul examenului de finalizare a studiilor programat pentru absolvenţii anului respectiv şi cu suportarea de către acesta a cheltuielilor de examinare (taxă pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor). 5. Atunci când se dovedeşte că un certificat sau o diplomă de studii a fost obţinută prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară. 5. Art. Dispoziţii finale Art. a unor lucrări de licenţă sau disertaţii plagiate. Prezentarea. Prezenta metodologie a fost actualizată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din data de 6 februarie 2013 și intră în vigoare începând cu această dată.