You are on page 1of 2

PPIK 1: Perubahan bentuk tenaga 1. Apakah yang anda telah pelajari daripada aktiviti ini?

Melalui aktiviti ini, saya telah mempelajari bahawa terdapat pelbagai bentuk tenaga yang wujud dalam kehidupan kita. Contohnya, tenaga elektrik, tenaga kinetik, tenaga keupayaan, tenaga cahaya, tenaga kimia, tenaga bunyi dan tenaga suria. Selain itu, saya juga mengetahui bahawa setiap benda yang ada di bumi ini akan mengalami perubahan bentuk tenaga dan tenaga ini adalah tidak dapat dicipta atau hilang begitu sahaja. Contohnya, apabila kita menggunakan kalkulator tenaga suria, bentuk tenaga surianya didapati akan berubah menjadi bentuk tenaga elektrik dan seterusnya kepada bentuk tenaga cahaya. Selain itu, apabila kita sedang menyalakan lilin, bentuk tenaga kimianya didapati akan berubah menjadi bentuk tenaga haba dan tenaga cahaya.

2. Dimanakah bahagian kurikulum sains sekolah rendah mengajar topik ini? Topik ini telah diajar dalam Sains Tahun 5, iaitu yang bertema menyiasat daya dan tenaga serta dalam bidang pembelajaran yang bertajuk tenaga.

3. Bincangkan bagaimana anda boleh menggunakan aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran? Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, saya boleh menjalankan aktiviti ini dalam kelas apabila saya mengajar tentang topik perubahan bentuk tenaga. Pertama sekali, pada fasa penstrukturan semula idea, saya boleh meminta murid menjalankan aktiviti ini dengan membuat pemerhatian yang teliti terhadap perubahan bentuk tenaga yang berlaku dan mencatatkan hasil pemerhatian mereka dalam jadual serta membuat inferens terhadap hasil pemerhatian mereka dengan menggunakan strategi eksperimen. Hal ini disebabkan murid-murid akan menjadi lebih memahami tentang konsep perubahan bentuk tenaga ini sekiranya mereka membuat pemerhatian yang teliti terhadap perubahan bentuk tenaga yang terlibat dalam setiap alatan yang berlainan ini semasa eksperimen. Dengan itu, kami bukan sahaja akan

mempercepatkan kefahaman murid tentang topik ini, malah, kami juga dapat melatih murid untuk menjadi seorang yang berdikari, berkeyakinan, dan minat serta bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Selain itu, saya juga boleh menggunakan aktiviti ini untuk menarik perhatian murid untuk belajar pada fasa set induksi, iaitu saya akan

memberikan cadangan penambahbaikan dan mengalakkan murid untuk terus berusaha lagi pada masa akan datang. barulah murid dapat mempelajari topik ini secara konstruktivisme. 4. guru harus memberi peluang kepada murid-murid untuk menjalankan aktiviti ini dengan diri sendiri. .menjalankan demonstrasi aktiviti ini dan meminta murid untuk membuat pemerhatian. Hal ini disebabkan kebanyakan murid adalah sangat berminat terhadap penggunaan bahan maujud dalam P&P dan dengan itu mereka akan lebih bersedia untuk melibatkan diri dalam P&P yang disediakan. Tambahan pula. sebagai seorang fasilitator. kita harus membimbing murid. menggerakkan murid-murid dalam proses eksperimen dan memberi bantuan kepada murid-murid apabila mereka menghadapi masalah semasa menjalankan aktiviti. Apakah peranan yang dimainkan oleh guru dalam aktiviti ini? Guru boleh memainkan peranan sebagai seorang fasilitator dalam aktiviti ini. Contohnya. guru juga harus membimbing murid membuat refleksi dengan merenung kembali kekurangan dan kelebihan aktiviti itu. Oleh itu. Dengan sedemikian. selepas aktiviti eksperimen selesai.