You are on page 1of 3

Gia su Day kem Tphcm

Tinhmo.Blogspot.Com
1
LUYN THI I HC MN TON
(KHI B. D - 180 pht)
Phn bt buc

Cu 1: (2 im)
Cho hm s
3 2
4 y x ax = +
, a l tham s.
1) Kho st v v th hm s trn khi a = 3.
2) Tm m phng trnh
3 2
4 0 x ax + =
c nghim duy nht

Cu 2: (2 im)
1) Gii h phng trnh
2 2
4 4 2 2
7
21
x y xy
x y x y
+ + =

+ + =2) Gii bt phng trnh :
2 4 4
3 8.3 9.9 0
x x x x + + +
>


Cu 3: (2 im)
Gii phng trnh :
1)
3
4cos 3 2sin2 8cos x x x + =

2) Cho tam gic ABC c cc gc A, B, C tha h thc
2 2 2
sin sin 2sin B C A + =

Chng minh :
3
A
t
s


Cu 4: (2 im)
Trong khng gian vi h ta Oxyz, cho hnh lp phng
ABCD.ABCD sao cho A trng vi gc O, B(1; 0; 0); D(0; 1; 0)
A(0; 0; 1). Gi M l trung im ca AB, N l tm ca hnh vung
ADDA
1) Vit phng trnh mt cu (S) i qua cc im C, D, M, N.
Gia su Day kem Tphcm
Tinhmo.Blogspot.Com
2
2) Tm bn knh ng trn giao ca (S) vi mt cu i qua cc im
A, B, C, D.
3) Tnh din tch thit din ca hnh lp phng ct bi mt phng
(CMN)
Phn t chn
(Th sinh chn cu 5a hoc 5b)
Cu 5a: (2 im)
1) Tnh tch phn
2 2 2
0
.
a
x a x dx
}
trong a l hng s dng

2) Tnh gii hn
2 3
1
7 5
lim
1
x
x x
x
Cu 5b: (2 im)
1) Tnh din tch hnh phng gii hn bi cc ng :
2
4 3 y x x = +
v y = 3 trong mt phng ta Oxy
2) Bit rng tng tt c cc h s ca khai trin nh thc
( )
2
1
n
x +
bng
1024, hy tm h s a ( a l s t nhin ) ca s hng
12
ax
trong khai
trin


---- HT ----


Gia su Day kem Tphcm
Tinhmo.Blogspot.Com
3