You are on page 1of 2

Catedra de Electrotehnică

Laboratorul de Electrotehnică

STUDIUL UNUI CIRCUIT DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT
1. Obiectul lucrării
Lucrarea urmăreşte cunoaşterea metodelor de măsurare a curentului, tensiunii, puterii şi energiei, în circuite de curent alternativ monofazate, şi determinarea parametrilor echivalenţi la impedanţa, rezistenţă, reactanţă, inductanţă şi capacitate ai receptorului.

2. Schema de montaj

Lista de aparate
ATR – autotransformator reglabil ; I – întrerupător bipolar ; K – comutator bipolar ; R – cutie cu rezistenţe de putere; C – baterie de condensatoare ; B – bobină cu miez din fier, reglabilă ; V – voltmetru electromagnetic 130 – 260 V ; W – wattmetru electrodinamic cu scări multiple ; CT – contor de inducţie monofazat ; A – ampermetru electromagnetic 5 A.

3.Chestiuni de studiat
a) se vor măsura mărimile U,I,P,W pentru receptoarele: 1-rezistor R, 2 - bobină B, 3 - rezistor paralel cu bobină R||B, 4 - condensator C, 5 - rezistor paralel cu condensator R||C, la o tensiune de alimentare de 120 V sau 220V (tensiunea nominală a contorului) reglată exact pentru fiecare receptor în parte. b) se vor calcula mărimile S, P, Q, cosϕ, ϕ, Wm ,We, εW, şi Z, R, X, L, C ale receptorului echivalent şi se vor trage concluziile ce se impun; c) se vor trasa la scară diagramele vectoriale pentru toate receptoarele, iar pentru receptoarele 3 şi 5 se vor calcula grafic valorile curenţilor rezultanţi şi defazajele acestora faţă de tensiune; d) se va verifica teorema conservării puterilor active şi reactive pentru receptoarele 3 şi 5.
OBSERVAŢII: Lucrarea se va încheia cu un referat individual care va conţine: numele studentului, grupa, anul, data efectuării lucrării, titlul lucrării, schema de montaj, lista de aparate, chestiuni de studiat, tabele de valori măsurate şi calculate, formule şi exemple de calcul, graficele de variaţie cerute, observaţii şi concluzii, care pot fi personale dar vor conţine şi răspunsurile la întrebările de la paragraful 6 din prezenta foaie de platformă. Referatele fără observaţii şi concluzii vor fi notate cu nota maximă 6.

4. Tabele de date experimentale şi calculate
Sarcina Nr. recept.

Valori măsurate
U V I A KW W/div NW div. n rot t s S
VA

Valori calculate
P W Q
VAr

cos φ

φ

Wm J -

We J -

εW
% -

Z Ω

R Ω

X Ω

L/C
H/F

1 2

R B
R||B
calcul

3
4

C
R||C
calcul

-

-

-

-

-

5

Formule de calcul

S = UI [VA] - puterea aparentă ; K W =

U max I max [ W / div ] - constanta wattmetrului, P = K W N W [ W ] - puterea activă ; N max

Q = S 2 − P 2 [VAr ] - puterea reactivă; cos ϕ =
Wm = n

P P ; - factorul de putere; ϕ = arccos - defazajul dintre U şi I S S

3600 ⋅ 10 3 [J ] - energia măsurată unde kC [rot/kWh] este constanta contorului; We = P ⋅ t [J ] - energia calculată kC considerând wattmetrul ca aparat etalon, t fiind timpul cât durează n rotaţii ale discului contorului. W − We U P Q εW = m 100 - eroarea relativă a contorului în raport cu wattmetrul. Z = ; R = 2 ; X = 2 [Ω] - impedanţa, We I I I X 1 [ H ] - inductanţa receptorului inductiv; C = [F ] rezistenţa şi reactanţa receptorului echivalent serie. L = 2π f 2πf X capacitatea receptorului capacitiv, unde f = 50 Hz este frecvenţa tensiunii de alimentare.

Nici o copie integrală sau parţială din această foaie nu poate constitui parte din referatul de laborator, care se va executa numai cu mâna studentului !

Redactare, conf. dr. ing. Cleante MIHAI

La măsurarea mărimilor electrice într-un circuit de curent alternativ monofazat wattmetrul măsoară : a) Q = UI cos φ [VAr] . Dacă pentru un receptor inductiv se citeşte la wattmetru 12 diviziuni. d) 1 . d) wattmetrul şi ampermetru. ∫ e) P = W dt ∫ 6. Rezultă că valoarea curentului calculată grafic ca sumă vectorială I5C = IR + IC ≈ I5 care este valoare măsurată. fie se calculează cu relaţiile: I 3C = (I R cos ϕ R + I B cos ϕ B )2 + (I R sin ϕ R + I B sin ϕ B )2 . b) P = UI cos φ [W]. 6. Se vor cupla 2 PB IB două rezistenţe în paralel. La măsurarea mărimilor electrice într-un circuit de curent alternativ monofazat între energia activă W.tensiunea nominală a IR I 3 XR R contorului). PR Receptor 1 este un receptor rezistiv realizat din una sau RB XB U IB ϕB mai multe rezistenţe de încălzitor electric din sârmă de U nichelină bobinată pe cilindrii din ceramică.1. c) W = P t2 . Rezistorul va fi alimentat la o ϕR U tensiune reglată U=120V (sau 220V . unde PB = P2 este puterea activa consumată de I C I5 c ? IR I5 R rezistenţa bobinei iar SB = S2 este puterea aparentă XC IC consumată de bobină. conf. c)contorul. Deasemenea puterea calculată are valoarea P3C = PR + PB ≈ P3 care este valoarea măsurată. ϕ3C = arctg (I R sin ϕ R + I B sin ϕ B ) (I R cos ϕ R + I B cos ϕ B ) . c) P = UI sin φ [W]. Chestiuni teoretice. Rezultă că valoarea curentului calculată grafic ca sumă vectorială I3C = IR + IB ≈ I3 care este valoarea măsurată iar valoarea defazajului calculată grafic φ3C ≈ φ3 valoare măsurată. P3 ≈ PR PB P3 c ? I B I 3c ? Receptor 2 este un receptor inductiv realizat dintr-o XC IC bobină cu miez din fier reglabil care permite modificarea IC U inductanţei deci şi a reactanţei. Valorile I3C şi φ3C se determină prin măsurare directă pe diagrama vectorială îngrijit făcută.5 . iar cos ϕ ≠ 1? Explicaţi fenomenul. dr. Deoarece alimentarea se face IR P5 ≈ PR PC P5c ? la aceeaşi valoare a tensiunii ca în cazurile 1 şi 2 trebuie ca IR = I1 şi IB = I2. Z ≠ R . Acesta va fi parcurs de un curent IR = I1 şi va IR 3c ? RB XB I B U B consuma puterea activă PR = P1. Valoarea defazajului calculată grafic φ5C ≈ φ5 care este valoare măsurată. Acesta va absorbi un curent 4 ϕC G C PC U IB = I2 defazat în urmă cu φB = arccos PB/SB faţă de tensiune. Rezultă că defazajul curentului va fi φC = φ4 = arccos PC/ SC < π/2 faţă de tensiune. d) W = P dt . Valorile I5C şi φ5C se determină prin măsurare directă pe diagrama vectorială îngrijit desenată fie se calculează cu relaţiile: I 5C = (I R cos ϕ R + I C cos ϕC )2 + (I R sin ϕ R + I C sin ϕC )2 . b)contorul şi cronometru. e) P = UI [VA] 5. 2. Receptor 4 este un condensator real (cu pierderi) care va fi parcurs de un curent IC = I4 la aceeaşi tensiune reglată exact şi va consuma o putere activă foarte mică (1 ÷ 2 diviziuni) PC = P4 datorită pierderilor Joule şi pierderilor dielectrice prin polarizare periodică. ing. iar wattmetrul cu 120 diviziuni este pus pe 120V şi 5A.5 . puterea activă P şi timpul t există relaţia : a) W = P/t.Catedra de Electrotehnică Laboratorul de Electrotehnică 5. Defazajul dintre curent şi 3 tensiune va fi φR = φ1 ≠ 0 deoarece rezistoarele au un uşor caracter inductiv. Prelucrarea rezultatelor experimentale Pentru fiecare receptor se desena schema echivalentă şi se XR I R ϕR U R va trasa diagrama vectorială a curenţilor la scara 1A = 2 cm U 1 IR alegând ca origine de fază tensiunea de alimentare. Deasemenea puterea calculată are valoarea P5C = PR + PC ≈ P5 care este valoarea măsurată. C U GC 5 Receptor 3 este un receptor inductiv realizat din U 5c ? receptoarele 1 şi 2 în paralel. d) Q = UI tg φ [VAr]. ϕ5C = arctg (I R sin ϕ R + I C sin ϕC ) (I R cos ϕ R + I C cos ϕC ) . Cum se explică P ≠ 0 în cazul receptorului 2 şi a receptorului 4 ? Cine consumă această putere activă? 3. c) 0. Deoarece alimentarea se face la aceeaşi tensiune ca în cazurile 1 şi 4 trebuie ca IR = I1 şi IC = I4. Cleante MIHAI . e)ampermetru. ampermetrul indică 1A. b) nici o relaţie . La măsurarea mărimilor electrice într-un circuit de curent alternativ monofazat energia activă se măsoară cu : a)wattmetrul.1) rezultă S ≠ P. Receptor 5 este un receptor capacitiv realizat din receptoarele 1 şi 4 în paralel. voltmetru şi cronometru 4. e) 0 Nici o copie integrală sau parţială din această foaie nu poate constitui parte din referatul de laborator. Schema echivalentă a lui va conţine în paralel cu condensatorul ideal o conductanţă GC = PC/U2. La măsurarea mărimilor electrice într-un circuit de curent alternativ monofazat voltmetrul indică 120 V. atunci factorul de putere al acestuia este : a) 1. b) 0. Întrebări 1. De ce la măsurătorile pentru receptor rezistiv (rec. care se va executa numai cu mâna studentului ! Redactare.