You are on page 1of 7

Leon Degrelle

Leon Degrelle: A Hitlert övező rejtély (forrás: Pannon Front, Nr. 30) Ön ismerte Hitlert. Milyen volt? Ezerszer feltették nekem ezt a kérdést 1945 óta; nehezebbet nem is kérdezhetnének. Körülbelül kétszázezer könyv foglalkozott a második világháborúval és annak központi alakjával, Adolf Hitlerrel. De vajon volt-e egy is, mely feltárta Hitler igaz valóját? A Hitlert övező rejtély minden emberi felfogóképességet meghalad, ahogy egyszer a baloldali német hetilap, a Die Zeit fogalmazott. Salvador Dali, a művészet egyedülálló géniusza, egyik erősen drámai hatású képében megpróbált a rejtély nyomára bukkanni. Minden oldalról hegyek tornyosulnak, majd az egész képet betöltve, csak néhány méternyi finoman kidolgozott és aprócska emberalakokkal kipontozott fényárban úszó tengerparti sávnak adnak helyet. Az alakok a haldokló béke utolsó szemtanúi. Egy vércseppeket hullató telefonkagyló csüng egy halott fa ágáról, imitt-amott esernyők és denevérek lógnak, egyértelműen ugyanazt a baljós érzetet keltve. Dali szavaival: Chamberlain esernyője baljós fényben jelenik meg a képen, melyet a denevér tesz egyértelművé. Megütközve vettem észre, hogy úgy festettem le, mint ami óriási aggodalomra ad okot. Aztán bizalmasan hozzátette: Mélyen profetikusnak éreztem ezt a képet, de megvallom, nem jöttem rá Hitler titkára. Csak mint őrült képzelgéseim egy tárgya vonzott, és mert olyan embernek láttam, aki egyedülálló módon képes a dolgokat fejetetejére állítani. Micsoda lecke alázatosságból azoknak a kritikusoknak, kik szamárordítást hallatva tülekednek 1945 óta nyomtatásban megjelenni jellemrajzot adó és többségében megvető hangvételű könyveik ezreivel arról az emberről, aki olyannyira nem hagyta nyugodni az introspektív Dalit, hogy még negyven év múltán is szorongás és bizonytalanság töltötte el saját vízióját ábrázoló festménye előtt. Dalin kívül ki próbált meg objektív portrét festeni erről a különleges emberről, akit Dali úgy emlegetett, mint az emberi történelem legnagyobb feszültségeket szító alakját?A vak gyűlöleten és tudatlanságon alapuló könyvhegyek elégtelenek ahhoz, hogy jellemzést vagy magyarázatot nyújtsanak a világ által valaha is látott leghatalmasabb emberről. Azon tűnődöm, hogy egyáltalán van-e ezekben az ezerszámra megjelenő, egymással össze nem egyeztethető Hitler portrékban valami is, ami emlékeztet arra a férfira, akit ismertem. Arra a Hitlerre, ki helyet foglalt mellettem, felállt, beszélt, figyelt. Ma már lehetetlen megmagyarázni olyan embereknek, akiket évtizedeken keresztül fantazmákkal etettek, hogy amit olvastak vagy a televízióban hallottak, az nem felel meg a valóságnak. Az emberek végül elfogadták igazságként az ezerszer újraismételt mesét. Pedig soha nem látták Hitlert, soha nem beszéltek vele, soha nem hallották egyetlen szavát sem. Hitler nevének puszta említése egy vicsorgó ördög képét idézi fel, belőle ered az emberek minden rossz érzése. Mint a pavlovi csengő, olyan ez, Hitler nevének említésére az emberek elveszítik józan ítélőképességüket. Idővel azonban a történelem majd többet követel, mint ilyen elnagyolt ítéleteket. Mindig magam előtt látom Hitlert: békeidőben 1936-ban, a háborúban 1944-ben. Nem lehetséges szemtanúként részese lenni egy ilyen különleges ember életének anélkül, hogy ez örökre ránk ne nyomná bélyegét. Nem múlik el nap anélkül, hogy Hitler ne jutna eszembe, nem úgy, mint aki rég halott, hanem mint élő ember, ki járkál irodájában, leül székére, piszkálja az égő fahasábokat a kandallóban. Mikor nyilvánosság elé lépett, először mindenki piciny bajuszát vette észre rajta. Számtalanszor javasolták neki, hogy borotválja le, de nem akarta, mert az emberek ilyennek szokták meg. Nem volt magas – nem volt magasabb, mint Napóleon vagy mint Nagy Sándor. Hitlernek mélykék szeme volt, melyet sokan megbabonázónak találtak; én nem találtam annak, és azt sem érzékeltem soha, hogy a keze elektromos áramot bocsátana ki. Elég sokszor ráztam vele kezet, de soha nem csapott belém a villám. A pillanat hevétől vagy lanyhaságától függően tükrözött arca érzéseket vagy érdektelenséget. Néha nem szólt egy szót sem, mintha megnémult volna, de közben állkapcsai mozogtak, mintha egy akadályt akarnának felőrölni. Aztán egyszeriben megelevenedett, beszélni kezdett hozzád, de úgy, mintha a berlini Tempelhof repülőtéren százezres tömeghez szólna. Ilyenkor mintha teljesen megváltozott volna. Még egyébként jellemző sápadtsága is eltűnt, ahogy beszélt. És ilyen alkalmakkor Hitler, mintha mágikus erőket bírna, meglepően magával ragadó volt. Ha túl keménynek tűnhetett valami megjegyzésében, azon nyomban egy csipet humorral enyhítette. A képekkel tarkított világ, a találó kifejezés készségesen álltak rendelkezésére. Egy szempillantás alatt olyan szóképet kanyarított, mely mosolyt fakasztott, vagy váratlan és lefegyverző hasonlatokkal jött elő. Ítéleteiben szigorú, sőt ellentmondást nem tűrő tudott lenni, és szinte ugyanakkor meglepően békére törekvő, figyelmes és kedves. 1945 után Hitlert minden elképzelhető kegyetlenséggel megvádolták, de természetével nem fért össze a kegyetlenség. Nagyon szerette a gyerekeket. Teljesen természetes volt, hogy ha fiatal biciklisták mellett vezetett az útja, leállította autóját, és megosztotta velük étkét. Egyszer odaajándékozta esőkabátját egy esőben caplató földönfutónak. Éjfélkor megszakította munkáját, hogy elkészítse kutyájának, Blondinak az ételét. Nem tudta elviselni, hogy húst egyék, mert az egy élőlény halálát jelentette. Nem értett egyet azzal, hogy akár egy nyulat vagy pisztrángot is feláldozzanak azért, hogy neki legyen mit ennie. Csak tojás kerülhetett terítékre, mert ha tojt a tyúk, az a tyúk életét és nem halálát jelentette. Hitler étkezési szokásai szüntelen bámulattal töltöttek el. Hogy lehet, hogy valaki, akinek ilyen szigorú volt az időbeosztása, aki tízezer számra vett részt fárasztó tömeggyűléseken, melyekről izzadságban fürödve, gyakran kettő-négy fontot is veszítve súlyából került ki, aki csak három, négy órát aludt egy éjszaka, és aki 1940-45 között 380 millió európait kormányozva az egész világ súlyát hordta a vállain, hogy

tejen és zöldséglevesen élt. a Ruhr-vidéki gyáriparos. Emlékezetből tudott teljes bekezdéseket idézni Schopenhauertől. néhány paradicsom. 1944 szeptemberében. nem volt még kabátja sem. Művészi érdeklődése szerteágazó volt. de a festést. élénken. Sokkalta műveltebb. mint más napokon. Maga mosta és vasalta ruháit. Valóban szegény volt. a Biblia és a Talmud. értett a különféle fegyverek ballisztikájához. Bécsben egy opera komponálásába kezdett. jelmezeket is megtervezte. hogy tökéletesen értett a térbeli ábrázoláshoz. mielőtt Fontainebleau-nél lemondott a trónról. Kenyéren. Mélyrehatóan értette és ismerte Buddhát. szelleme és megérzései vezették. Hitler azért is ment a század elején Bécsbe. A legösszetettebb problémák elméjében néhány alapproblémává egyszerűsödtek. az a pénz. akkor az az élete ellen július 20-án elkövetett merénylet volt. mint például Clausewitz. Homérosz. . Azon tanúságtétel. Még a díszletet. A filozófia terén is képezte magát. melyeket 15 éves korában készített. de ez nem érdekelte. Naprakészen ismerte a legkülönfélébb szerzőket. Intellektuális érdeklődése nem ismert határokat. Heteket töltött hajléktalanszálláson. A Münchenben eltöltött fiatalkori évek alatt naponta 1 márkánál többet nem költött étkezésre.. melyet halálát megelőzően.lehet . és már nagyon ügyesen rajzolt. mint Churchill. mintha ismerte volna fia végzetét. egy hetet töltöttem vele. rendesen járt. és az egyetemi professzor is könnyen követni tudta gondolatmenetét. hogy megragadja minden könyv lényegét. mint Renan és Gobineau. rajzot látja. és amelyek nyilvánvalóvá teszik. két vagy három palacsinta és egy tányér tészta? Mégis való. Hitler nemcsak művész. Az Utópia Erőd szintén ritka képzelőerővel megáldott művésznek mutatja. aztán úgy ment meghalni. Még csak tizenegy éves volt. mint Dante. mint a villámfény. Napóleont. a fiát övező óriási titokzatosság miatt. Hallottam őt bonyolult tudományos könyvekről tökéletes pontossággal beszélni. és azt szinte számítógépszerű elméjében elraktározza. Fizikuma és mentális ereje még mindig kimagasló volt. A Kancelláriában eltöltött tizenhárom év alatt soha nem volt saját pénze. Hitler önmagát képezte. A német történész. vagy Pierre Laval. Semmi nem áll messzebb az igazságtól. Ismerte a motorok működési elvét. Ez időben készült vázlatai jelentős szilárdságról és lendületességről árulkodnak. de ez mindazonáltal történelmi tény. Egyik legmegdöbbentőbb korai műve. Viselkedése és életstílusa még akkor sem változott. és hasonló arca. amiket az idő tájt készített. és elemző írókat. mint Roosevelt vagy Eisenhower. Műveinek százai legalább annyira építészeti. súlyosan elítéli e vizsgáztatókat: Minden műve kivételes építészeti tudásról és tehetségről árulkodik. Confuciust és Jézus Krisztust. Háziurak és házinénik Bécsből és Münchenből is megemlékeztek kellemes modoráról. Belső erővel rendelkezett. hogy a Szépművészeti Akadémia két egymást követő felvételiéről is kibuktatták. amikor magára költött volna. még a háború csúcspontján is. Havat lapátolt. Tudásszomja kielégíthetetlen volt. hogy vágyaival összhangban építész lehessen. olyan irodalmi óriásokat. Kétségtelen. mint egy megfáradt öregembert. előzékenységéről. hadvezérek. Shakespeare és Goethe. Az esseni munkás. különleges tartásával elénk tárt. mint ő. Schiller. gondosan előrecsomagolt elképzeléseik néha bőszítették. Viselkedése kifogástalan volt. de mindenekelőtt építész volt. Okfejtése oly világos volt. Hitler szobájában mindig ki volt rakva édesanyjának egy képe. Hitler tudásának széleskörűsége meglepheti vagy elégedetlenséggel töltheti el azokat. amikor jelentések szerint már alig botorkált. ruhái szépen vállfára akasztva. és ily magaslatokra jut fel. Magányos szívvel járt magában. Halála napjáig végigkísérte hőn szeretett édesanyjának emléke. Legfőbb vágya volt. mindig először a könyv végkövetkeztetését és az indexet. Hitler csendben kezet rázott bajtársaival. és kevés barátot számlált. Nem dohányzott. Nagyon kevéssel beérte. Sok ezer embernek ezerszeresen több lehetősége volt nyomot hagyni a világban. mint Bismarck tanulmányozásával. Hitler már kora gyermekkorától különbözött a többi gyerektől. kik nem tudtak róla. április 30-án eltávozott e földről. Kálvint és Savonarolát. Mielőtt 1945. édesanyja fényképét helyezte maga elé. ragyogó. Chamberlain és Sorel. az intellektuális mediokrata. Nietzschétől sokat tanult az akaraterőről. Első festményei és akvarelljei. Semmi sem kerülte el figyelmét: civilizációk története vagy a világtörténelem. Anyai szíve tudta. minden szükségletét fedezte. Mikor láthattunk a történelemben ily hatalmas tragédiát ily vasfegyelemmel beteljesíteni?Hitler legfigyelemreméltóbb tulajdonsága mindig is egyszerűsége volt. Szophoklész. és ezt nem rejtette véka alá. hogy élete legvégén háta meggörnyedt. szegényes étkeket evett. Úgy festik le. Ifjú korától kezdve írt verseket. Hitler soha. Bérelt egy zongorát. az orvostudományokban és biológiában való jártasságával megdöbbentette a legjobb orvoskutatókat. melyeket bárki megérthetett. Szobája mindig makulátlan. amit néhány képének eladásával szerzett. a világtól elzárt földműves. Horatius. Nem hiszem. szűkös albérletben lakott.tűnődtem gyakran. érzékeny költőiséggel áthatottak. ami abban az időben férfiaknál ritka volt. Az entellektüelek önelégült felfuvalkodottsága. felhőtlenül. az olvasást nem hagyta abba. április 29-én hajnali 3-kor. mintha saját kis rezidenciáján lett volna a Kancellária épületében a háború előtt. de elméje oly világos maradt. szegényes vagyontárgyai gondosan elrendezve. és hosszú ideig magánál hordott egy kis Schopenhauer-kötetet. A szereplők természetesen wagneri hősök voltak. Tartózkodott a társalgástól. Nagy Sándor király fia volt. Nehéz szívvel halt meg. Platón és Arisztotelész olvasásával. Oly nyugodtan teázott szállásán. Hitler körülményeivel nem sokat törődött.hogy a szervezetének elég volt napi egy főtt tojás. akkor megdöbbenve veszi tudomásul. gyakran szórakoztatóan. Cselekedetei olyan ideákon és döntéseken alapultak. Ő tudását szelektív és lankadatlan tanulmányok során szerezte. és operája komponálására összpontosított. és mérhetetlenül többet tudott. de három közkönyvtár könyveit befalta. Bécsben egy lerobbant. Megvolt hozzá a képessége. mint Hitlernek. hogy visszahúzódjék a világtól. mintha sétára indulna. Sok száz órát töltött Tacitus és Mommsen. hogy az mindent magától értetődővé tett. hogy felmérje. Egy teljes színművet diktált le Paula húgának. Amikor valaki azt a sok száz festményt. Szinte lehetetlen még egy oly sorsot elképzelni. Aquinói Szent Tamás filozófiája. birodalomépítők. nem kerülték el a kétségbeesés pillanatai. Hallgatósága holtfáradt lehetett. és felfogóképessége soha nem ütközött akadályokba. Csomagokat cipelt a pályaudvaron. Werner Masen. el nem múló példaként szolgál. Kék szeme volt. Átlagban napi egy könyvet olvasott el. hogy fia különbözik a többi gyerektől. Szerényen élt és öltözött. és jelenlétében nem tűrte a dohányzást. amikor is valaki ily kevéssel indul. vagy mintha a havas tájban és a ragyogó kék égben gyönyörködne hatalmas berchtesgadeni völgyre néző ablakán kitekintve. Hitler e század egyik legműveltebb embere volt. aki soha nem jutott túl a detektívregényeken. mint kortársát. akit megdöbbentettek elképzelései. Emlékezetből minden részletre kiterjedően meg tudta jeleníteni egy templom hagymakupoláját. az ő érintőleges történelemtudásával. hogy bárki is oly sokat olvasott volna. Életének nem volt olyan időszaka. mint Luthert. mint festői szempontból említésre méltóak. Ovidius. Fiatalsága évei idején Hitler szinte remeteéletet élt. hogy súlya gyarapodott! Nem ivott. aki nem Hitler-szimpatizáns. Titus Livius és Cicero összes mesterműve sem. mennyire érdekes számára a könyv. Soha nem látszott rajta a fáradtság semmilyen jele. Úgy ismerte Julianus Apostatát. mely a szoba felét elfoglalta. amikor Németország vezére lett. mint diplomájukkal ékeskedő akadémikusok ezrei. ha leesett a hó. 1945. Mélységes szegénysége ellenére Hitler mégis mindig tisztán. A jó családból származó Napóleon 24 évesen már tábornok. Hajnali egy-két óra tájban kandallója mellett ő még beszélt. vázlatot. vagy egy kovácsoltvas bonyolult cirádáit. csak úgy. Ha valami új erővel töltötte el. műveltebb. megreggelizett. A Harmadik Birodalom megalkotójával szemben az egykori Bécsi Szépművészeti Akadémia szégyenben maradt. összehajtva. 15 évvel a bécsi évek után Hitler még mindig egy ismeretlen tizedes. Szinte úgy viselkedett. és soha nem hordott magánál tárcát. Tudása a mechanika területére is kiterjedt. 16 éves korában.

mint a legszeretőbb fiú. Megfigyelte beáramlásukat az egyetemekre. és látta. és hangoztatta. igazat szólt. sem a burzsoá hiúság és önzés. Negyedszer: Az osztályharc előbb vagy utóbb egyaránt arra kárhoztat munkást és főnököt. A világon senki nem beszélt nekem ily ékesen Isten létéről. aki egyébként zsidó volt. hogy úgy látták. egy Hans Makart festmény vagy Wagner Ring Tetralógiája. A rejtély kulcsa Hitler szavának ereje. április 20-i dátum néhány embernek jelentett csak valamit. Ausztriában és Magyarországon is sok jelentős személy fejezte ki nemtetszését amiatt. Római államférfiak soha nem rejtették el ellenségességüket Karthágóval szemben. hogy ezek nélkül a keresztény egyház grandiózus építménye összeomlana. Hitler életének első 30 évében az 1889. Csendes szemlélő volt. Mindenhol ott voltak. rendezetten és megbecsülésben kell élnie. Amikor végül meghalt. Egyetlen ország sem élheti túl az osztályharcot. de anélkül. hanem mert felismerte Isten létének szükségszerűségét. a közös hazához tartoznak. Hitler villáma a szó volt. hogy ez kikristályosodott volna benne. hogy Benedek-rendi szerzetes legyen. vagy inkább menekült. Noha Róma teljesen lerombolta Karthágót. Hitler végül Bécsbe ment. Hitler a 8 millió ausztriai német sorsát is szívén viselte. ha az minden társadalmi osztályra kiterjed. Hitt Hitler Istenben? Mélyen hitt. jellemét nem mocskolták. oly mélyen érintette. Hitler hite meghaladta a formulákat és érintőlegességeket. Linzben ez ismeretlen jelenség volt. hogyan kaparintják meg a sajtót. Hitler magányosságát úgy tekintette. újjászületett. Először is: Az osztrákok Németországhoz. . Hitler lelkesen hallgatta a meggyőző kereszténydemokrata szónokot. akik Németországtól elszakadván megfosztattak jogos német állampolgárságuktól.és építészetszeretete nem távolította el a bécsi társadalmi problémáktól és politikai élettől. hogy amikor misére ment. Szelleme összeütközésbe került e dogmákkal. mert kereszténynek nevelték. ugyanakkor felismerte. elvégezte a házi munkákat. Propagandisták úgy állítják be. A munkást tisztelni kell. Kivételes emberek. sem a százezres munkástömeg. Meghökkent attól is. sem az emberek erkölcsi és anyagi nyomora. Hitler gondolataiba mélyedt és elzárkózott a világtól. Soha nem láttam ekkora fájdalmat – mondta édesanyjának orvosa. Másodszor: A zsidók idegenek a német társadalomban. de figyelmét semmi nem kerülte el. Ferenc József császárt keserű. sem a jövő kihívásaival. Isten volt számára mindennek alapja. Hogy ne vesszék el a terméketlen és kopár sivatagban. ugyanúgy részét képezik a hazának. és ő is köztisztviselő lesz. Vallotta. Csak szemfényvesztő lett volna. Ausztria-Magyarország hatalmas fővárosába beleveszve sorsát kutatta. Bécsi számkivetettsége alatt gyakran gondolt szerény kis otthonára és főleg édesanyjára. Hannibál hőstetteit helyesen följegyezték. és megértették indítékait hazájával szembeni kötelességeit figyelembe véve. A politika végül is egybeolvadt művészetszenvedélyével. megaláztatásban osztozott. Furcsamód ebben az időben volt az is. különös tekintettel a háborúkért való felelősségre. Amikor édesanyja beteg lett. Hogy lehetnek ezek németek? – tette fel magának a kérdést. mint mindenki másénak is. Bécsben az akadémia bürokratikus középszerűsége miatt művészi törekvéseiben megakadályozva. Hitler nem akart volna a szó erejének felhasználása nélkül vezér lenni. Hitler szónoki képességének igéző volta még nagyon hosszú ideig jelentős kutatási területet fog a pszichoanalitikusoknak biztosítani. de ezzel nem állt egyedül. amit életében látott. Tíz évvel később mindenki azokról a problémákról beszélt. karácsony estén. annak határtalan perspektíváit és lélegzetelállító szépségét felölelnie. Hitler fájdalma óriási volt. mindenek irányítója: úgy az ő sorsának. mint amilyen Myron egy márványszobra. melyből a szobrász halhatatlan formát farag. mindig magányosnak érzik magukat.Egy bencés kolostor templomának szépsége. A fiatal Hitler csendesen összegezte elméjében a tapasztalatokat. A csalogány dala. Az alkotókedvet nem szabad megtörni. Ereje belülről fakadt. jogi. Nem azért. Chapman: A gondolkodás ellenőrzésének próbája: Leon Degrelle története Ezt a dolgozatot a hatodik nemzetközi történelemújraértékelési (revizionista) kongresszuson mutatták be. zsenialitását nem nevezték őrületnek. erre volt leginkább hivatott. Hetekig gondozta. akikkel Hitler bánatban. Hitlernek tehát hosszú éveket kellett Bécs zajgó városában mintegy számkivetetten élnie. Zene-. Róma győzött katonailag. akit magát is elragad mutatványa. Hitt a teológiai dogmák és szabályok szükségességében. Nem várta senkitől. hogy gondját viselje. 40 évvel később 200.és orvosi pályákra. Ennek ellenére bizonyos alapvető tényeket és eseményeket nem süllyesztettek teljesen el. Hitler apja vámhivatalnok volt. Nem volt az. hogy a háború első halálos áldozata az igazság volt Az ellenségeknek mindig megvolt a maguk történelmi változata. Keze alatt az emberagyag olyan mesterművé vált. minden tudott és nem tudott dolog Urának tekintette. Minden művészi tehetsége mesteri kommunikációs és szónoki képességén keresztül tört magának utat. az erős lélek magában keres menedéket. művészet. Mindenható Úristennek. ahol kórustag és ministráns volt. de a helyzet nem csak a munkásokat aggasztotta. jelentéktelen öregembernek látta. mint csodálatos lehetőséget a magába mélyedésre. Harmadszor: A hazafiság csak akkor bír érvénnyel. és arra. E napon született Braunauban. dacára az emberek tömegeinek. Tanítója a szerzetesi életre biztatta. Az emberek. Hogy fennmaradhasson. hogy ne merüljön el a nemtörődömség tengerében. amikor szavainak mágikus ereje megérintette azok szívét és szellemét. hogy helyette gondolkozzék. Azok az egyszerű emberek. E nélkül soha nem lett volna Hitler-éra. Hitler még nem koncentrált a politikára. 000. hogy tönkretegyék az országot. Akkor volt teljesen elégedett. amint haraggal szívében hömpölygött tova Bécs széles sugárútjain. amikor életében szerzett tudását misztikus szépséggel átadta az embereknek. mintha ateista lett volna. Amikor Hitler később úgy nyilatkozott. mint a felsőbb körök milliomosai. aki nem tudott megbirkózni sem a napi problémákkal. úgy érezte. amelyeket ő akkoriban Bécsben megfigyelt. hogy Bécsben egyre nőtt a kaftános zsidók száma. Elolvasta a statisztikát: 1860-ban 69 zsidó család volt Bécsben. akikhez szólt. Minden egyes alkalommal. noha történészek megbízható okokat találtak a pun háborúkra. hogy társadalmi és politikai nézetei Bécsben alakultak ki. amiket ezen invázió a munkásokból kiváltott. és támaszként állt mellette. és mégis szép csendben mindent megfigyelt. de nem mutatják hibátlannak és tisztességesnek a történelemkönyvekben. csak a munkás és munkaadó közötti kooperáció szolgálhatja az ország javát. fia majd nyomdokaiba lép. hazájukat idegenek özönlik el. hogy minden embernek vannak szellemi szükségletei. és azt remélte. hősiességét és becsületességét nem vonták kétségbe. az Inn-völgyének egy kis városkájában. útja a kolostor bejáratának kőcímerébe vésett szvasztika alatt vezetett el. hogy röpke vágy ébredt benne. Hitler hazatért Bécsből. Bánattól sújtottan temette el édesanyját a kis vidéki temetőbe. Hitler ilyen lélek volt. Gyakran mondják. Megvetette az álszent és anyagias klérust. Bécs polgármesterét. a tömegek lettek az agyag. Fordította: Parragh Mónika Robert J. Ez volt az első szvasztika. más munkásokkal együtt közönséges munkásként dolgozott. hogy az emberi elmének nehéz a teremtéssel kapcsolatban felmerülő összes problémát. Hitler közvetlen szemlélője volt azoknak a szenvedélyes reakcióknak. egy virág színe és mintázata újra és újra a teremtés nehéz kérdéseihez vezették vissza.

A győztes második világháborús szövetség megállította a történelem óráját 1945-ben. Történészek voltak a terror eme demokratikus uralkodásának első áldozatai. és olyan embereket mint Voltaire. míg nyugodtabb lesz a helyzet. mint a "nácik". De gyilkosságok. Ma már nincsenek olyan országok. Olyan korszak hajnalát hozták. szovjet ember kapott kézhez. A tények eltorzítása és titokban tartása. hogy üldözőink rosszabbak. mégis szükséges volt ezt a kort hangsúlyozni. mindez a béke és demokrácia nevében. Míg a régi rendszer eltűrte azokat is. vagy kivárják. A legyőzött országok történészeinek szabadsága. Tényleg irónikus jelenség. Bizonyosan nem iróniamentes.Négyezer éven keresztül a történészek képesek voltak az emberiség eseményeinek följegyzésére. Amit a francia és marxista forradalmárok nem tudtak elérni . a francia forradalom idején a más nézeteket guillotinnal jutalmazták. Marat ideológiai örökösei." De ma az amerikai alkotmány első pontjának és a szólásszabadságnak a védelmezői csatlakoztak a történészekhez a harcban. A világ szerencséjére Danton. hogy állandósítsák uralmukat abszolút világideológiájukon keresztül. Az önfejű történészeket gyorsan kiirtották ellenforradalmárként vagy antiszemitaként. akik annak megsemmisítésére szövetkeztek. (1. akik Marx és Engels tanításain nőttek fel. 1917-ben Oroszországban uralomra kerültek. és a történelmi igazság meghalt. azonnal elkezdték üldözni. gyújtogatás és mindenfajta üldözés ellenére az elnyomás és sötétség erői nem oltották ki teljesen a szabadság zsarátnokát. Mindamellett ennek a korunkbeli zsarnokságnak a tényeit kiszűrték és nyugati történészek feljegyezték őket.standard eljárássá lett az egész Földön. melyeket az új. indította meg a szellemi zsarnokság sötét korszakát. A zsarnokság nagyon megerősödött 1917-től máig. Az angol-amerikai szövetségesek és Szovjetoroszország szövetsége nem tette demokratikusabbá a Kreml urait. Elvük az orwelli axióma: "aki uralja a múltat. melynek része a modern történelem közös változata. Az utóbbi negyven évben ők ellenőrizték a történetírást. és teljes osztályokat semmisítettek meg. aki zsarnok szeretett volna lenni. A revizonista történészeket az intoleráns dogma védői hajszolják a földkerekségen keresztül. akik jogi tiltásokat hoznak a hivatalos dogma bármilyen enyhe lazítása ellen is. hogy a Szovjetunió és az amerikai angol demokráciák győzelme Németország fölött. Még egy fontos ország került az ideológiai fanatikusok abszolutisztikus uralma alá. de végső soron félelem nélkül le lehetett írni a tényeket a megtorlástól való félelemtől mentesen. hogy alapvető joga legyen bárkinek gondolatai kimondása a megtorlástól való félelemtől mentesen. mivel a modern történelem teljes mértékben meghamisította azt a kritikus időszakot mond a Szovjetunióban. kapitalizmus és cionizmus kizáró történelmi dogmája tartja a világot sötétségben 1945 óta. hanem a "demokratikus" szövetségesek vették át a szovjet zsarnokság eszközeit. ezek kitiltása a történelemkönyvekből viszonylag új jelenség. hogy az igazságnak és szabadságnak győznie kell. "tényeket" találtak föl. akiket gyűlölnek. A kötelező katonai szolgálattal és az abszolutizmussal egybekötve először a francia forradalom kezdetén jelentkezett. A történészek. természetesen az.pontosan a történelem irányítását saját rendszerük életben tartására . vagy legalábbis a vélemények sokfélesége megmaradt az olyan országokban. lehet. A legerőszakosabban Németországot nyomják el és osztják részekre törvénytelen kormányok vezetése alatt. feltétel nélkül és mindenütt. gyűjthették a tényeket és eszmefuttatásokat. jegyzet). aki a "hivatalostól" eltérő véleményt mer nyilvánítani. Milliókat gyilkoltak le. életével és vagyonával lakozik azért. Aki a múltat uralja. Ha a győztes különösen bosszúszomjas volt. A legyőzött országoknak nem tiltották meg a saját történelemváltozatuk fenntartását. Először a történelemben szinte az egész világ ugyanannak a zsarnoki eszmének van alávetve. hogy Németországot az első világháború óta aljasul elnyomták. akik megkísérelték ezt kimutatni. A történeti átértékelés intézetének évi konferenciái mutatják az emberi szellem megtörhetetlen erejét. Noha a történelmi átértékelés egyáltalán nincs a második világháború idejére korlátozva. 1945 óta sok országban hoztak törvényeket önfejű történészek büntetésére. lázas hazugságpropaganda indul a modern médiákban ellenük. A marxizmus. (2). A történelmi igazság. hogy tovább dolgozzanak. hanem saját terrorjuk áldozataivá lettek. hasonlóan a könyvelőkhöz. fertőződött meg. Eseményeket töröltek ki az emlékezetből. uralja a jelent is. A szünet ezután rövid volt. A szerepek teljesen fölcserélődtek: az állítólag üldözöttek a tényleges üldözők. De az igazság. És ha a törvények nem elég hatásosak. melyben bárki. A forradalmi rendszer gyanított ellenségeit egyszerűen kivégezték. aminek elkövetésével a nemzeti szocialista Németországot vádolják. szintén megszűnt. hogy saját szemszögükből írhassanak történelmet. mind a demokratikus szövetségesek országaiban. Valójában a negyven év üldözés a szabadság védőit erősebbé és határozottabbá tette. a tizenkilencedik század során sok zsarnok és olyan. Soha azelőtt nem volt ilyen abszolút dogma uralkodó a Földön. és azokat a történészeket. Rousseau és Montesquieu ünnepeltek a királyi szalonokban. Marat és Robespierre nem győztek. és hozzáadhatták saját álláspontjukat a leírtakhoz. ahol nem az eszmei zsarnokság uralkodott. uralja a jövőt. hogy egy ideig a becsületes történészeknek a háttérben észrevétlenül kellett működniük. . mint valaha abban a meggyőződésben. Újra a történészek lettek az áldozatok. Valójában ők alkalmazzák a világra mindazon rosszat. vagy személytelenítettek az újra írt történelemkönyvek. A vírus kiszabadult a palackból. melyekben az üldözött történészek menedéket kereshetnének.

Egyszersmind hatalmas lehetőség azoknak a hamisításoknak a leleplezésére. Az egyik legkitűnőbb francia nyelvű író. ki lesz a következő? Mindannyiunk szabadsága forog kockán. aki nagyon megbízott benne. de Leon. pár csonttörése is volt. amikor Németországra bombák záporoztak.A hamisítók nyíltan bevallják. Sajnos. amikor a vezető hadi vereségéért hatalmának és hírnevének elvesztésével fizet. A cenzúra és elnyomás pusztító korszaka csak akkor szűnik meg. Hosszan nézett Degrelle szemébe: " Mi mind meg fogunk halni. Több mint 200 ezer könyvet írtak 1945 óta a második világháborúról. hogy az Egyesült Államok még olyan bástya. hogy milliók köszöntötték és támogatták programját. A különbség a Napóleonnal és Hitlerrel való bánásmód között mutatja. kutatás és vizsgálódás. és hogy válaszoljon a történelem kérdéseire. és eljutott a spanyol határra. A tudományos információk szokásos cseréje ez esetben teljesen hiányzik. és minden kitüntetését a fronton szolgálta meg. hogy köszöntsék a visszatérő tábornokot két hónappal a szövetségesek megszállása előtt. Hálásak lehetünk. Belgák ezrei álltak Brüsszel utcáin. A történészek szerencsétlenségére sem ő. fenyegetését és megbüntetését. A tudományos világnak és a nagyközönségnek joga van a Hitler korszak mindkét oldalát megvizsgálni. képességük arra. és ritka tehetséges katona. de tudatták ezek a tényleges történetet velünk? Például csak egy tucatnyian azok közül. Ez a könyörtelen ellenségesség az első világháborúban kezdődött és a Versaillesi szerződésekben csúcsosodott ki. hogy a történelem ezen eddig nem fölkutatott részét vizsgálja. Ezt a hősi harcot az "Oroszországi hadjárat" c. Az a nemzeti lelkesedés. adott neki kenyeret és töltött bort a poharába. Komolyan megsebesült. melyen átrepülte a megszállt Európát. A harctéri vereség Napóleon koronájába került. mekkorát süllyedt a világ a teljes zsarnokságba. (Könyvét nemrég adta ki a történelmi újraértékelő bizottság angolul). ami alól nem bújhatunk ki. Ahogy a jobb keze használható lett. művében írta meg. ennek nagy részét gipszben mozgásképtelenül. Neked élned kell. Ha ma történészeket hallgattatnak el. hogy legjobban a történelmi újraértékeléstől félnek. amely visszavonult Oroszországból. a belga történelem leglelkesebb fogadtatása várta." 1945-ben Degrelle Németországból Norvégiába menekült. Ezzel szemben Hitler veresége megsemmisítést jelentett a teljes pusztítás háborújában. és a belgákkal és franciákkal együtt németellenes légkörben nőtt föl. A történészek fölszólítása az igazság kimondására elválaszthatatlanul össze van kötve a szólásszabadsággal. sem tisztjei nem állnak rendelkezésünkre. ahol egy egymotoros gépet bérelt. több mint negyven könyvet adott ki. hogy itt az ideje. A világot átfogó gondolatzsarnokságot kihívták. Elérkezett az idő. Folyamatosan szórakoztatják a szemlélőt azzal. egyet kivéve. mely nevéhez fűződik abban mutatkozott meg. ahol nem szüntették meg a szólási szabadságot. keresés. hogy megmondd a világnak az igazat. neked élned kell. hogy az igazat mondják. 600 ezer idegen önkéntest vezetett a Waffen SS-ben. Máig tisztelik országában. Degrelle jól ismerte Hitlert. hogy megértsük a modern történelem legfontosabb pillanatainak legjelentősebb alakját: Hitler Adolfot. alá lett rendelve elsőrendű kötelességüknek a túlélésre. a belga rexista mozgalom katolikus vezetője. feltétlen megadással és feltétlen gyűlölködéssel. akik ismerték Hitlert írtak róla. Hitler Adolf Napóleonként vonult volna nyugalomra. melyet uralt és a világon. elkezdte írni mesterművét. Kutatásában. A szovjetek és demokratikus szövetségeseik. Két francia kiadást ért meg a mű. Ez a fanatikus eljárás állította meg a történeti kutatást. aki újságot adott ki. A keleti front egyik legkitüntetettebb hőseként mégis a legalkalmasabb személy a pártatlan történelemszemléletre. Ezzel legnagyobb gyöngeségüket is bemutatják: félelmüket az alapos átvizsgálástól. aki még él és kitölti az űrt: Leon Degrelle. Egy évet töltött kórházban. de az idő arrafelé halad. mely a választások után képviselőket küldött a belga parlamentbe. és egy nemzeti pártot szervezett. megtagadva tőlük alkotmányadta jogukat. Elismert volt mint szenvedélyes szónok. Utolsó közös reggeljük alkalmából Hitler szolgálta ki. de élete és becsülete megmaradt. intézményesítették a megszállottságot és megtorlást gyilkos és állandó alapon. Kettős szerep és kettős kötelesség. . az "Oroszországi hadjárat"-ot. nem a nürnbergi kínzók révén. ha a második világháború központi alakja. hogy nem tényeket használnak vitájukban. látta. hanem azok révén. melyek 1945 óta tartják fogva a világot. akik a másik oldalon tényleg történelmet csináltak. ahol elfogyott az üzemanyaga. akik a teljes háborút vezették be. A legyőzöttnek távlatot kell biztosítani. ha visszaáll a szabad vita. ami miatt Európában a "huszadik század Homérosza" névvel illették. A történelemújraértékelési intézet úgy véli. A történet javára az szolgált volna. hanem mások becsmérlését. Utolsó találkozása alkalmával Hitler Adolffal. Nem német. hogy Hitler megőrizte nyugalmát és bátor volt. az intézet kapcsolatba került az utolsó háború idején működő nemzeti szocialistával. az építészettől a történelemig. a költészettől a gazdasági témákig. Négy folyamatosan harcban töltött év után az ő csapata volt az utolsók egyike. hogy megírja megemlékezését. Mikor Degrelle visszatért Brüsszelbe négy évig tartó harc után a kommunizmus ellen a keleti fronton. A háború kirobbanása előtt Degrelle fiatal értelmiségi volt. és a Waffen SS önkéntes "Wallónia" hadosztályának a vezetője. négy évtized hazugságai után kimondhatjuk: Elég volt.

Hitler és Anglia. kezdettől a végéig. címe: Hitler. hogy az egyik oldal minden érvét felnagyítja. ismeretsége Churchillel. Belekerült a politikába.hangsúlyozta Hitler. és nem haditetteire. A német vezető megfizethető és jó minőségű lakásokat építtetett minden állampolgár számára. Modern és szép autópályákat építtetett. hogy értékes munka van születőben. Teljesen egyedül. Dinamikus szociális forradalma tényeken alapult. a Lex Degrellana-t. Megszüntette az uzsorát azon az alapon. hogy tényleges bíróság tárgyalja esetét (szemben a nürnbergi kirakatperekkel) a válasz zavar és bűnös csend volt. és a másik áldozat voltát. Időközben megbízottai Európában kutatták elrabolt gyermekeit. hogy a nemzet gazdagsága a munkaereje. Története hitelesen tanúsítja az egyik oldal agresszióját. Én semmit sem tagadok le. Degrelle megmutatja. Hitler szociális újításainak és eredményeinek listája igen hosszú. míg a másik érveit figyelmen kívül hagyja. fái. Kiadta Lavalt. amely megtiltotta bármely Degrelle könyv tartását. sem apjukkal nem volt szabad kapcsolatot tartaniuk. aki kedvelte a zenét. Németország és Ausztria-Magyarország Versaillesi megcsonkítása sok németet (beleértve a német osztrákokat is) és sok magyart szolgáltatott ki idegen és rosszindulatú szomszédoknak. Minden kötet Hitler örökségének különféle pontjait tárgyalja. Degrelle újra kezdte építeni tönkretett életét. melyek Wilson szándékát az első pillanattól keresztezték. Ez az alapmű. hogy mit csináltak a kommunisták és a nyugati szövetségesek. hogy az Egyesült államok kormánya védelmi tárgyú feladatokat bízott rá. Franco kompromisszumot kötött. de megmutatom azt is. Vállalatának minősége és hatásossága olyan jól ismertté vált. és olcsón megvehetővé tette minden munkás számára. Az állam. A Németországot kizsigerelni akaró egyesült erők addig ismeretlen gonoszsággal dolgoztak. melyet tizenhárom 400 oldal körüli könyve követ. Degrelle első kézből származó tapasztalata. Hitler és az egyház. Az új belga kormány háromszor ítélte halálra távollétében. Hat gyerekét kényszerrel szállították különféle európai fogvatartó központokba. hogy minden német családnak joga volt kellemes küllemű kertes házra virágokkal és zöldséggel. a szerencsétlen lakosok kívánságát teljesen figyelmen kívül hagyva. Az intézet megbízta ezt a hatalmas történeti figurát. hogy nyilvánosan tárgyalja esetét. született Versaillesben. mely soha nem hagyta el. községből községbe. Az Ihr (történelmi újraértékelés) vele foglalkozó művei automatikusan tiltottak Belgiumban. aki nem volt szállítható és a kórházban volt. Súlyt helyezett rá. Ezek a könyvek nagyon Hitler-pártiak lesznek? Degrelle tábornok már megadta erre a választ más munkáiban.A szövetségesek Spanyolország megszállásával fenyegetőztek. többek között katonai repülőterek építését Spanyolországban. Hitler reménytelennek tűnő helyzetben emelkedett föl népének nyomorából és kétségbeeséséből. Mindet megtalálták. hogy Hitler szociális reformjaira fognak végül emlékezni. uszodája. melyekben addig nem nyilvánosságra hozott dokumentumok és fényképek vannak kulcsszemélyekről. hogy a munkakörülményeknek nem szabad tönkretenni a munkások fizikai és lelki egészségét. Ismételt kérésére. Ez együtt hatalmas tárgyi tudásával garantálja.mondja Degrelle. Legyőzte a németek előítéleteit és ellenállását. de soha nem képesek az ellenkezőjüket bebizonyítani. irányított és élt benne. és hatalmas területek cinikus francia-brit felosztását. Hitler hangsúlyozta. 1933-ban ez mind újdonság volt. Pierre Lavalt nem adják ki meggyilkolásra. Megszervezte az olcsó népautó a "Volkswagen" gyártását. Ítéljen aztán a közvélemény. miután nevüket megváltoztatták. Tizenkét alkalommal az utóbbi negyven évben kérte Degrelle a belga kormányt. Degrelle tábornok fölméri a francia-brit intrikákat Középeurópa ügyeit illetően. először kézi munkát végzett építkezésen. Hitler és a zsidók. A hatóságok rendelkezése értelmében sem egymással. olvasását és megrendelését. első kézbeni tanút és a világ jelentős eseményeinek személyes résztvevőjét. amit Hitler tett. De elhagyásával hazudik. Hitler és Sztálin. Hitler és a politikusok. Rajzművész volt. Félelemtől és kivételezéstől mentesen ír. melyek Hitler megválasztásától a második világháború kezdetéig terjednek. Családjának tagjait és sok barátját tartóztatták le és kínoztak halálra a "demokratikus felszabadítók" Belgiumban. Hitlert demokratikusan választották meg. Degrelle fölépített egy nagy építési vállalatot fontos szerződésekkel. és gyűlölettel töltötte el Németország ellenségeit és egyesítette őket gyűlöletükben. A reménytelenség mélységeiből a meglévő erők ellenére forradalmat szervezett. És szinte ugyanúgy. A versaillesi tárgyalás kulisszái mögé is betekint. vagy amely róla szól. Hitler és a németek. és szépen tervezett épületei. Degrelle részletes történelmi tanulmánya az esetek láncolatának minden egyes láncszemét tekintetbe veszi. ahogy tábornokká lett a csatamezőn. hogy Hitler és Németország története csak a Versaillesi szerződés környezetében érthető. Egy évvel azután Degrelle egy kolostorban kapott menedéket. és a nép válaszolt neki.a nép kizárólagos szolgája. Az első kézirat 1268 oldalnyi. Hitler és a harmadik világ." . Hitler és az Egyesült Államok. Hitler és a bankok. "Ha a szövetséges változatát hallom a történetnek" mondja "Gyakran emlékeztetem a riportert. Hitler és Franciaország. kommunizmus és cionizmus egyesült erői újból hadat üzentek Németországnak. Mussolinival és a második világháború minden fő alakjával nagyon fontossá teszik ezt a projektet. Minden gyárnak volt sportpályája. és a munkavállalóval a nyereség megosztása. Címük ez lesz: Hitler a demokrata. és a Wilson féle tizennégy pont rendszeres elárulását. hogy írjon egy tizennégykötetes történeti visszaemlékezést. virágai. és nincs más hatalom fölötte. hogy úgy számol be egy vitáról. és Németország alávetésének kérlelhetetlen ellenségei által. melyet ő írt. Minden szavazatért fáradhatatlanul dolgozott városból városba. és nem a raktározott aranya. és izgalmas körülmények között jutottak el apjukhoz Spanyolországba. Mikor hatalomra került a kapitalizmus. Azzal az energiával és égő lelkesedéssel. Degrelle hangsúlyozza. Hitler és a kommunisták. nem szövegelésen. Foglalkozik Hitler újításaival mint a fizetett szabadság. Hitler nem lett volna a versaillesi szerződés nélkül. Biztos és kellemes munkakörülményekről gondoskodott. katonaruhája volt egyetlen tulajdona a Földön. a titkos szerződéseket. ha Degrellet és a francia miniszterelnököt. három részből áll. Ellenfelei átkozzák tényeit. Külön törvényt hoztak. Hitler és a hadi stratégák. de nem adta ki Degrellet.

org/jhr/v06/v06p221_Chapman.ihr. Jean Fonteno: Vörös határ Adatok: Író: Chapman. hogy szelleme meg fogja változtatni az emberiség ügyeit. A következő nemzedékeknek nagyszerű áttekintést ad. 1917-ben kivégezte a cseka (szovjet titkosrendőrség) "gondolatbűn" miatt.html . Pranaitist. Robert Conques: a nagy terror. Családom tagjaival meglátogattam Spanyolországi otthonában. Jegyzetek 1. Stefan Possony: Lenin a megszállott forradalmár. Robert Cím: A gondolkodás ellenőrzésének próbája: Leon Degrelle története Forrás: A történelmi történelemújraértékelési intézet (http://www.Szerencsém volt elolvasni Degrelle művének első kötetét. A bátor római katolikus teológust. Tanúsítom annak hatalmas jelentőségét. 2.org) Időpont: 1986 nyara Szám: 6 évfolyam.ihr. J. szám Hely: 221 oldal ISSN: 0195-6752 http://www. Raymond Arthur Davies: Odüsszea a pokolba. és meg fogja hiúsítani korunk nagy történelmi hazugságainak továbbélését. 2. aki jól tudott héberül.B. Ez a projekt mérföldkő lesz a történetírásban. Úgy vélem.