ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ/ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ από ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Τι είναι αυτό που σας προσέλκυσε στη συγκεκριμένη θέση στην εταιρία και ποια προσόντα σας
πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται σε αυτή;

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες αρμοδιότητές σας; Υπήρξε καμία αλλαγή σας αρμοδιότητές σας;

Τι σας άρεσε περισσότερο/ λιγότερο στην προηγούμενη δουλειά σας;

Για ποιους λόγους θέλετε να φύγετε / ή φύγατε;

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Θέτει συνεχείς διαδικασίες για τη συλλογή και αναθεώρηση απαιτούμενων
πληροφοριών για τη επιτυχή διοίκηση μιας οργάνωσης.
Συλλέγει τη σχετική πληροφορία - Ρωτά για να συγκεντρώσει την απαραίτητη
πληροφορία, οργανώνει συναντήσεις για να εξετάσει την πρόοδο και να μοιραστεί την
πληροφορία, επανατροφοδοτείται για τα αποτελέσματα από τους άμεσα
συσχετιζόμενους.

Μερικές φορές είναι δύσκολο να μείνεις ενήμερος με συνεχώς εναλλασσόμενες πολιτικές/
διαδικασίες. Μιλήστε για τη φορά που έτυχε να βρεθείτε απληροφόρητος για την αλλαγή μιας
πολιτικής ή μιας διαδικασίας. Τι συνέβη; Πώς το ανακαλύψατε;

Δώστε ένα παράδειγμα για το πώς παρατηρείτε κανονισμούς (π.χ. περιβαλλοντικούς, νομικούς) που
επηρεάζουν τον κλάδο σας. Πώς χρησιμοποιείτε την πληροφορία;

Αναφέρετε το περισσότερο που έχετε κάνει για να συλλέξετε πληροφορίες ώστε να μπορείτε
καλύτερα να καταλάβετε τις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη σας. Πώς σας βοήθησαν οι
πληροφορίες;

Ποιες πηγές πληροφοριών έχετε χρησιμοποιήσει για να ανακαλύψετε τυχόν προβλήματα στην
περιοχή εργασίας σας; Πώς σας βοήθησαν οι πληροφορίες αυτές να πάρετε αποφάσεις;

Δώστε ένα παράδειγμα για το πώς μένετε ενήμερος σχετικά με θέματα και γεγονότα στην περιοχή
της αρμοδιότητας/υπευθυνότητά σας.

Χρειάστηκε ποτέ να μεταθέσετε πόρους κατά τη διάρκεια ενός project που ήσασταν υπεύθυνος; Με
ποιο τρόπο καθορίσατε τις προσαρμογές που έπρεπε να κάνετε; Χρειάστηκε ποτέ να
επανακαθορίσετε τους πόρους/δεδομένα κατά τη διάρκεια ενός project που χρειαζόσασταν; Πώς
προσαρμόσατε τις αλλαγές που χρειάστηκε να κάνετε;

Μερικές φορές είναι δύσκολο να μείνεις ενήμερος με συνεχώς εναλλασσόμενες
πολιτικές/διαδικασίες. Μιλήστε για τη φορά που έτυχε να βρεθείτε απληροφόρητος για την αλλαγή
μιας πολιτικής ή μιας διαδικασίας. Τι συνέβη; Πώς το ανακαλύψατε;

Δώστε ένα παράδειγμα για το πώς παρατηρείτε κανονισμούς (π.χ. περιβαλλοντικούς, νομικούς) που
επηρεάζουν τον κλάδο σας. Πώς χρησιμοποιείτε την πληροφορία;

Αναφέρετε το περισσότερο που έχετε κάνει για να συλλέξετε πληροφορίες ώστε να μπορείτε
καλύτερα να καταλάβετε τις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη σας. Πώς σας βοήθησαν οι
πληροφορίες;

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΡΟΟΠΤΟ

Σας έτυχε ποτέ κατά τη διάρκεια ενός project να αντιμετωπίσετε μία απρόβλεπτη κατάσταση; Τι
έγινε; Τι κάνατε για να εξασφαλίσετε το αποτέλεσμα;

Έχετε βρεθεί ποτέ σε θέση να χρειαστεί να αναπτύξετε μια εναλλακτική ενεργειών για να
αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα ή για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό μία ευκαιρία; Ποια κριτήρια
χρησιμοποιήσατε για να καθορίσετε το νέο πεδίο δράσης σας;

Όταν δουλεύετε σε ένα project για αρκετό χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι δύσκολο να
διατηρήσετε την προσοχή σας σε λεπτομέρειες. Μιλήστε μου για τη φορά που δουλεύατε ένα μεγάλο
project και κάτι διέφυγε της προσοχής σας. Τι συνέβη;

Πείτε μου για τη φορά που στη δουλειά σας προσέξατε ότι μία διαδικασία γινόταν λάθος. Τι συνέβη;

Μιλήστε μου εάν βρεθήκατε ποτέ στη θέση να χρειαστεί να αναπτύξετε μια εναλλακτική ενεργειών
για να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα ή για να μεγιστοποιήσετε μια ευκαιρία. Ποια κριτήρια
χρησιμοποιήσατε για να καθορίσετε το πεδίο δράσεως;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Ενεργά ψάχνει για ευκαιρίες - Επιδιώκει καταστάσεις ή ευκαιρίες οι οποίες μπορούν
να οδηγήσουν είτε σε σημαντικά οφέλη είτε σε ουσιαστικές απώλειες. Υπολογίζει το
ρίσκο - συλλέγει πληροφορίες για να καταλάβει την πιθανότητα επιτυχίας, τα
πλεονεκτήματα της επιτυχίας και τις συνέπειες της αποτυχίας.

Περιγράψτε το μεγαλύτερο επαγγελματικό/ ή άλλο ρίσκο που έχετε πάρει. Ποιες πληροφορίες
λάβατε υπόψη πριν ενεργήσετε;

Περιγράψτε τη φορά που πήρατε ένα ρίσκο και νιώσατε ανακούφιση που το κάνατε. Ποιοι ήταν οι
παράγοντες που υπολογίσατε;

Διαχείριση της απόδοσης & των πόρων εταιρίας
Πόροι διαθέσιμοι- Χρησιμοποιεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους
πόρους (άτομα, διαδικασίες, τμήματα, εργαλεία) για να ολοκληρωθεί η δουλειά
αποτελεσματικά. Συνειδητοποίηση πόρων-Έμφαση στην αποδοτική χρήση των
πόρων και την αποφυγή φυράς.

Ποια οργανωτικά συστήματα / συστήματα μέτρησης της απόδοσης έχετε χρησιμοποιήσει για να
στηρίξετε την εργασία / το project σας; Εξηγήστε τη διαδικασία. Ποια τα αποτελέσματα;

Περιγράψτε πώς σχεδιάσατε ενέργειες και απαιτούμενους πόρους ώστε να εκτελεστεί ένα project.
Τι είδους πληροφορία λάβατε υπόψη;

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Επιλέγει την κατάλληλη ενέργεια - διαχωρίζει ξεκάθαρα κριτήρια απόφασης.
Αξιολογεί τις εναλλακτικές λαμβάνοντας υπόψη επιπλοκές και συνέπειες. Επιλέγει
αποτελεσματικές εναλλακτικές.

Περιγράψτε μου μία περίπτωση που θεωρείτε ότι λύσατε κάποιο πρόβλημα με μεγάλη επιτυχία.
Συγκρίνετε την με την ακριβώς αντίθετη περίπτωση (δηλ. να μην το λύσατε επιτυχώς). Τι κάνατε
διαφορετικά στις δύο περιπτώσεις;

Πείτε μου μία απόφαση που έχετε πάρει στο παρελθόν και που, αν είχατε σήμερα τη δυνατότητα, θα
την αλλάζατε.

Μερικές φορές χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις πολύ γρήγορα. Πείτε για μία φορά που
χρειάστηκε να πάρετε μία απόφαση πολύ γρήγορα. Πώς πήγε;

Ποια είναι η πιο δύσκολη απόφαση που έχετε πάρει μέχρι σήμερα;

Περιγράψτε τη φορά όπου η δική σας άμεση παρέμβαση σε ένα πρόβλημα ή κατάσταση έφερε
θετικό αποτέλεσμα. Τι συνέβη; Ποια ήταν η αντίδραση σας;

Μερικές φορές, εάν είμαστε τυχεροί, ανακαλύπτουμε ένα μικρό πρόβλημα και το διορθώνουμε πριν
ακόμα γίνει μεγάλο. Μπορείτε να μου δώσετε ένα τέτοιο παράδειγμα; Ποια ήταν η αντίδρασή σας;

Ποιες πηγές πληροφοριών έχετε χρησιμοποιήσει για να ανακαλύψετε τυχόν προβλήματα στην
περιοχή εργασίας σας; Πώς σας βοήθησαν οι πληροφορίες αυτές να πάρετε αποφάσεις;

WORK MANAGEMENT - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Αποτελεσματικά διαχειρίζεται το χρόνο και τους πόρους ώστε να διασφαλιστεί η
αποτελεσματική περάτωση της εργασίας.

Όλοι έχουμε βρεθεί σε περιόδους όπου δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε όλες τις απαραίτητες
υποθέσεις στην προκαθορισμένη χρονική προθεσμία. Πείτε μου για την φορά που συνέβη σε σας;

Υπάρχουν περίοδοι για όλους μας κατά τις οποίες οι ευθύνες και οι απαιτήσεις στην εργασία μας
είναι υπερβολικές ή μας βαρύνουν υπερβολικά. Αναφέρετε την φορά που νιώσατε αφόρητα στην
εργασίας σας λόγω αυτού. Πώς αντιδράσατε;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΛΙΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Μιλήστε για την περίοδο κατά τη οποία ήσασταν υπερφορτωμένοι με τις απαιτήσεις της σχολής
σας. Σε ποιες ενέργειες προβήκατε ώστε να είστε συνεπής με τις υποχρεώσεις σας;

Περιγράψτε πώς σχεδιάσατε το πρόγραμμα σας ώστε να αντεπεξέλθετε στις απαιτήσεις των
σπουδών σας περισσότερο αποτελεσματικά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (Also Observable)
Η ικανότητα να εκφράζει ιδέες και αποφάσεις με ξεκάθαρο, δομημένο τρόπο, προφορικά και
γραπτά.

Όλοι μας έχουμε βρεθεί να παρουσιάζουμε σε "δύσκολο" ακροατήριο. Μπορείτε να δώσετε ένα
παράδειγμα για την περίπτωση που είχατε εχθρικό ακροατήριο;

Μιλήστε για τη φορά που χρειάστηκε να παρουσιάσετε εξειδικευμένες πληροφορίες σε άτομα χωρίς
το απαραίτητο υπόβαθρο. Ποια ήταν η προσέγγιση σας;

Πώς αντιμετωπίζετε τους εξωτερικούς σας πελάτες όταν εκείνοι είναι δυσαρεστημένοι με κάτι που
κάνατε;

Ποια πιστεύεις ότι είναι τα σημεία εκείνα που σε βοηθούν να επικοινωνείς με τους άλλους;

Μοιράζεσαι τις απόψεις σου με τους συναδέρφους σου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
Κατανοεί την πιθανότητα κινδύνου, αλλά ενεργεί έτσι ώστε να υπάρχει αναγνωρισμένο
όφελος ή πλεονέκτημα

Αναφέρατε μου μία περίπτωση που ενεργήσατε παρόλο που γνωρίζατε ότι οι πιθανότητες για
επιτυχία ήταν ελάχιστες. Με βάση ποια λογική ενεργήσατε; Τι συνέβη;

Περιγράψτε μου το μεγαλύτερο επαγγελματικό ρίσκο που έχετε πάρει. Τι πληροφορίες λάβατε υπ’
όψιν σας πριν να ενεργήσετε;

Περιγράψτε μου πώς βελτιώσατε την παραγωγικότητα/ κερδοφορία του τμήματός σας. Πώς
αναγνωρίσατε αυτές τις ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για ανάπτυξη;

Επειδή ένας οργανισμός δεν μπορεί να αναπτύσσει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες κάθε μέρα, μερικές
φορές είναι σημαντικό να συνδυάζουμε τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα / υπάρχουσες υπηρεσίες
δημιουργικά για να εκμεταλλευτούμε μία νέα ευκαιρία. Αναφέρατε μου μία περίπτωση που κάνατε
κάτι τέτοιο με επιτυχία.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Γρήγορη κατανόηση & επίλυση προβλημάτων.

Πείτε μου μία φορά που αναγνωρίσατε ένα μικρό πρόβλημα και το διορθώσατε πριν να γίνει μεγάλο.
Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα που κάποια φορά συνέβη αυτό σε σας;

Αναφέρατε μου μία περίπτωση που χρειάστηκε να κάνετε ερωτήσεις σε πολλούς ανθρώπους για να
πάρετε τις πληροφορίες που χρειαζόσασταν προκειμένου να λάβετε μία σημαντική απόφαση. Πώς
ξέρατε τι να ρωτήσετε;

Αναφέρατε μου μία περίπτωση που ζυγίσατε τα υπέρ και τα κατά μίας κατάστασης και αποφασίσατε
να μη δράσετε, παρ’ όλο που δεχόσασταν πίεση να δράσετε.

Περιγράψτε μου το πιο πολύπλοκο πρόβλημα που σας ζητήθηκε να λύσετε. Τι κάνατε; Ποιες
εναλλακτικές λάβατε υπ’ όψιν σας;

COACHING & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Παρέχει έγκυρα καθοδήγηση και επανατροφοδότηση για να βοηθήσει άλλους να
ενισχύσουν συγκεκριμένες γνώσεις/ δεξιότητες απαραίτητες για να ολοκληρωθεί μια
αποστολή ή να επιλυθεί ένα πρόβλημα. Σχεδιάζει και υποστηρίζει την ανάπτυξη των
ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε να εκπληρώνουν τρέχοντες ή μελλοντικές
εργασιακές αρμοδιότητες/ υπευθυνότητες πιο αποτελεσματικά.

Αναφέρατε μου ένα παράδειγμα, όπου καταβάλατε προσπάθεια να αναπτύξετε έναν υφιστάμενό
σας, αλλά το άτομο δε βελτιώθηκε. Τι πιστεύετε ότι έφταιξε; Τι μεθόδους χρησιμοποιήσατε;

Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές τεχνικές που χρησιμοποιήσατε για να βοηθήσετε κάποιον
άνθρωπο να αναπτύξει τις ικανότητές του/ της; Δώστε ένα παράδειγμα.

Περιγράψτε πώς βοηθήσατε κάποιον/ α στην εκμάθηση ενός έργου και στην ανάπτυξη του.

Αναφέρατε μου τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε με κάποιον υφιστάμενό σας

Αν είχες αναλάβει ένα ομαδικό project και ήσουν ο υπεύθυνος του project, πώς θα ενεργούσες
ώστε να εξασφαλίσεις την αποτελεσματικότητα της ομάδας; (κατανομή εργασιών, χρονοδιάγραμμα
κτλ.)

Περιγράψτε μια πρόσφατη συζήτηση με σκοπό το coaching του συνομιλητή που καθοδήγησες.
Πώς συμπεριλάβατε το άλλο άτομο στη συζήτηση; (πχ. Προσφέροντας προτάσεις, ακούγοντας
ανησυχίες και προβληματισμούς κτλ.)

Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές τεχνικές που χρησιμοποιήσατε για να βοηθήσετε κάποιον
άνθρωπο να αναπτύξει τις ικανότητές του/της; Δώσε ένα παράδειγμα.

Δώστε ένα παράδειγμα όπου κατά τη διάρκεια ενός project με την δική σας παρότρυνση κάποιος/α
ανάπτυξε μια ικανότητα .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Θέτει υψηλά standards απόδοσης για τον εαυτό του και τους άλλους. Αναλαμβάνει
την ευθύνη για την επιτυχή διεκπεραίωση έργων. Θέτει μόνος του standards
υπεροχής αντί να του επιβάλλονται.

Τι ποσοστό επιτυχίας στους στόχους σας επιτύχατε πέρυσι; Τι ποσοστό έχετε επιτύχει μέχρι στιγμής
φέτος; Πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να επιτύχετε υψηλότερους στόχους; Σε τι οφείλεται η διαφορά;

Μερικές φορές η αξιολόγηση της απόδοσης μας από έναν προϊστάμενο διαφέρει από τη δική μας.
Σας έχει συμβεί αυτό; Τι κάνατε για αυτό;

Οι εξωτερικοί πελάτες δεν είναι πάντα ευχαριστημένοι από τις προσπάθειές μας. Μιλήστε μου για
μία φορά που κάποιος πελάτης σας ήταν δυσαρεστημένος από κάτι που κάνατε. Ποια ήταν η
αντίδρασή σας;

MANAGING PERFORMANCE - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Δημιουργεί πειθαρχημένες ρουτίνες απόδοσης που μπορούν να παρακολουθούνται,
να αξιολογούνται και να προσαρμόζονται για να επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας, είναι η παρακολούθηση των δεικτών απόδοσης και
αποτελεσματικότητας των εργασιών καθώς και η δημιουργία νέων δεικτών. Πείτε μου για τη σχετική
σας εμπειρία στο θέμα.

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΡΡΟΗ
Ενεργά συμμετέχει ως μέλος ομάδας ωθώντας την ομάδα στην ολοκλήρωση των
στόχων.

Αναφέρετε μια συνάντηση στην οποία εσείς και άλλοι συμμετέχοντες έπρεπε να συμφωνήσετε σε
συγκεκριμένα πεδία δράσεως. Κατέληξαν όλοι σε συμφωνία; Ποιος ήταν ο δικός σας ρόλος;

Πείτε μου για τη φορά που η ομάδα σας δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά. Ποιο ήταν το πρόβλημα
και τι κάνατε;

Αναφέρατε μία περίπτωση που χρειάστηκε να λειτουργήσετε ως μέλος μίας ομάδας. Ποιο το
αποτέλεσμα και ποιος ο δικό σας ρόλος; Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε;

Περιγράψτε πως έχετε ενθαρρύνει τους συνεργάτες σας να μοιραστούν τις απόψεις και τις ιδέες
τους;

Πείτε μου για τη φορά που η ομάδας σας δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά.
πρόβλημα και τι κάνατε;

Μερικές φορές συμβιβαζόμαστε να συμφωνήσουμε σε μια ομαδική απόφαση αν και έχουμε
προσωπικούς ενδοιασμούς. Περιγράψτε τη φορά που έγινε σε σας.

Ποιος ο δικός σου ρόλος στην ομάδα σου; Τι δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει;

Ανάφερε μια συνάντηση στην οποία μαζί με άλλους συμμετέχοντες έπρεπε να συμφωνήσετε σε
συγκεκριμένα πεδία δράσεως. Κατέληξαν όλοι σε συμφωνία; Ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος;

Μερικές φορές συμβιβαζόμαστε να συμφωνήσουμε σε μια ομαδική απόφαση αν και έχουμε
προσωπικούς ενδοιασμούς. Περιγράψτε τη φορά που έγινε σε σας.

Ποιο ήταν το

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ
Παραμένει αποδοτικός, όταν βιώνει μεγάλες αλλαγές είτε στην εργασία αυτή κάθε
αυτή είτε στο εργασιακό περιβάλλον. Προσαρμόζεται αποτελεσματικά στο να εργαστεί
με νέες δομές, διαδικασίες, απαιτήσεις ή κουλτούρες.

Πείτε μου για την πιο σημαντική/ κρίσιμη αλλαγή που έχετε βιώσει στον εργασιακό σας χώρο. Τι
κάνατε; Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Ορισμένες φορές χρειάζεται να δουλεύουμε σύμφωνα με νέες αλλαγές ή διαδικασίες με τις οποίες
μπορεί να διαφωνούμε. Δώστε μου ένα πρόσφατο παράδειγμα που δε συμφωνούσατε με κάποια
νέα πολιτική ή διαδικασία που επεβλήθη από τη Γενική Διεύθυνση. Πώς αντιδράσατε;

Πείτε μου μία περίπτωση, κατά την οποία έπρεπε να προσαρμοστείτε γρήγορα σε μία σημαντική
αλλαγή στην επιχείρηση, το τμήμα ή την ομάδα σας. Πώς σας επηρέασε η αλλαγή; Τι κάνατε;

Περιγράψτε μου μία περίπτωση όπου εσείς ήσασταν υπεύθυνος να εξηγήσετε σε μία ομάδα
εργαζομένων ότι κάποια αλλαγή (π.χ. στη διαδικασία, στην πολιτική κλπ) ήταν αναγκαία. Ποια ήταν
η αλλαγή; Τι κάνατε;

Περιγράψτε κάποια αλλαγή που έχει συμβεί στη ζωή σας και πώς την αντιμετωπίσατε.

Σου αρέσει να δοκιμάζεις καινούργιες μεθόδους στην εργασία σου ή προτιμάς να ακολουθείς τις
διαδικασίες που ήδη ξέρεις;

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Βρίσκει καινοτόμες λύσεις σε θέματα εργασίας. Δοκιμάζει διαφορετικούς και
πρωτοποριακούς τρόπους στην αντιμετώπιση εργασιακών προβλημάτων και
ευκαιριών

Αναφέρατε μου μία περίπτωση κατά την οποία έπρεπε να εφαρμόσετε μία σύνθετη οδηγία από την
εταιρία σας. Εξηγήστε πώς προσεγγίσατε το πρόβλημα. Τι συνέβη;

Αναφέρατε μου μία περίπτωση που έπρεπε να συνδέσετε μία γενική κατευθυντήρια γραμμή της
Διεύθυνσης με την ατομική απόδοση του κάθε υφισταμένου σας. Πώς το φέρατε εις πέρας και πιο
ήταν το αποτέλεσμα;

Αναφέρατε μου μία περίπτωση που προτείνατε μία σειρά ενεργειών ως απάντηση σε τάσεις της
αγοράς/ επιχείρησης. Ποιες πληροφορίες χρησιμοποιήσατε για να κάνετε την πρότασή σας;
Υλοποιήθηκαν οι ενέργειες που προτείνατε; Ποιος ήταν ο ρόλος σας;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Προληπτική συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού & διόρθωση βλαβών για την
επίτευξη της όσο το δυνατόν της όσο το δυνατόν απρόσκοπτης λειτουργίας των
γραμμών παραγωγής.

Στην προηγούμενη δουλειά σας, έχει τύχει ποτέ να χρειαστεί να κάνετε κάποιες περικοπές στα
έξοδα σας; Από ποιον τομέα της ευθύνης σας αποφασίσατε να μειώσετε τα έξοδα πρώτα;

Πείτε μου μία περίπτωση που διαχειριστήκατε κάποιο μεγάλο ποσό που σας δόθηκε στα πλαίσια της
δουλειάς σας (π.χ. budget) αποτελεσματικά. Πώς αποδεικνύεται αυτό;

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Δημιουργεί και αναθέτει σχέδια δράσης για τον εαυτό του και σας σας, προκειμένου
να διασφαλίσει ότι η δουλειά θα ολοκληρωθεί αποτελεσματικά
Καθορίζει πόρους και επιτεύγματα - Θέτει τις απαιτήσεις των project σπάζοντας τα σε
μικρότερα και αναγνωρίζει τον εξοπλισμό, τα υλικά και τους ανθρώπους που
χρειάζονται.

Αναφέρατε μου μία περίπτωση που είχατε να αντιμετωπίσετε αντικρουόμενες προτεραιότητες. Πώς
καθορίσατε την σημαντικότερη προτεραιότητα (top priority);

Πώς αποφεύγετε προβλήματα προγραμματισμού, όταν δουλεύετε σε ένα project με άλλα άτομα;

Τι στόχους είχατε να πετύχετε αυτό το χρόνο; Τι βήματα κάνατε για να σιγουρευτείτε ότι πηγαίνατε
καλά σε όλους;

Το να βάζουμε σε προτεραιότητα σας δουλειές σας αποτελεί καμμία φορά πρόκληση. Πείτε μου για
την τελευταία φορά που θα μπορούσατε να είχατε θέσει ορθότερα σας προτεραιότητες σας. Τι
συνέβη;

Πείτε μου για τη φορά που είχατε να αντιμετωπίσετε συγκρουόμενες απαιτήσεις. Πως καθορίσατε τις
προτεραιότητες;

Μιλήστε για την περίοδο που έπρεπε να συντονίσετε τους πόρους (ανθρώπους, διαδικασίες,
τμήματα, εξοπλισμό) ώστε να ολοκληρωθεί ένα περίπλοκο project.

Δώστε μου ένα παράδειγμα όπου το πρόγραμμα σας διακόπηκε λόγω απρόσμενων συνθηκών.
Πώς χειριστήκατε την κατάσταση;

Πώς σχεδιάζεις τα στάδια και πώς οργανώνεις τις ενέργειες όταν σου ανατίθεται ένα project;

Σου έχει τύχει σε κάποιο project να υπάρξουν απρόβλεπτες καταστάσεις κι τι έκανες για να
εξασφαλίσεις το αποτέλεσμα;

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ
Συνεχής βελτίωση - Δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών, προϊόντων
και υπηρεσιών και εξετάζει καινοτόμους τρόπους εκτέλεσης της εργασίας.

Πότε υπήρξατε περισσότερο ικανοποιημένοι /δυσαρεστημένοι στη δουλεία σας; Τι ήταν εκείνο που
σας ικανοποιούσε ή σας δυσαρεστούσε;

Ποιον θεωρείτε τον πιο υψηλό στόχο που θέσατε στον εαυτό σας μέχρι σήμερα. Ποιες ενέργειες
κάνατε για να τον επιτύχετε;

Πώς αισθάνεστε με τα όσα έχετε πετύχει μέχρι σήμερα στη ζωή σας;

Ποιοι είναι οι στόχοι σου και σε ποιο βαθμό είσαι διατεθειμένος/ η να τους πετύχεις; Πώς:

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη συγκεκριμένη θέση και από την εταιρία μας;

Ποιες διαδικασίες θα αλλάζατε στο τμήμα σας (π.χ. πολιτικές, περιβάλλον, δομή) ώστε να γίνει μια
εργασία περισσότερο ευχάριστη;

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη θέση του Προϊσταμένου Διασφάλισης Ποιότητας και Ποιοτικού
Ελέγχου και από την Coca-Cola Τρία Έψιλον;

FUNCTIONAL QUESTIONS

Από την εμπειρία σας σε ομαδικές συνεργασίες δώστε μας ένα παράδειγμα που χρειάστηκε η
συμβολή σας για την επίλυση κάποιας σύγκρουσης. Ποια ήταν η φύση του προβλήματος και
γιατί κρίνατε σκόπιμο να παρέμβετε; Ποια ήταν η μορφή της παρέμβασης / συμβολής σας;
Ποιο ήταν το αποτέλεσμα;

Μιλήστε μας για μία περίπτωση που από σφάλμα ή ασυνέπεια ενός συνεργάτη προέκυψαν
αρνητικές συνέπειες / κριτική για εσάς. Ποιο ακριβώς ήταν το λάθος; Πώς αντιδράσατε σε σχέση με
τις συνέπειες / κριτική; Πώς αντιδράσατε σε σχέση με το συνεργάτη σας;

BUY TIME QUESTIONS

Ποια είναι τα 3 πιο σημαντικά πρόσωπα κατά την περίοδο της επαγγελματικής σας πορείας;

Σε ποιους τομείς θεωρείς τον εαυτό σου περισσότερο ικανό και σε ποιους λιγότερο;

Αναφέρετε τις δυνατότητες που έχετε και για τις οποίες δεν μιλήσαμε.

Ποιοι είναι οι επαγγελματικοί σου στόχοι και πώς πιστεύεις ότι θα τους πετύχεις;

Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστείτε σε
περίπτωση μετάβασης από τη θέση στην προηγούμενη εταιρία στη δική μας εταιρία;

Πώς πιστεύεις ότι μπορείς να συνεισφέρεις αποτελεσματικά στην εταιρία ως market developer;

ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΣ, ΑNΘΕΚΤΙΚΟΣ, ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ
Παραμένει προσηλωμένος στα θέματα εργασίας και παραγωγικά χρησιμοποιεί το
χρόνο και ην ενέργειά του κάτω από συνθήκες στρες. Παρουσιάζει θετική εικόνα και
διατηρεί εποικοδομητικά τις διαπροσωπικές σχέσεις σε περιόδους μεγάλου φόρτου
εργασίας.

Ποιες δραστηριότητες θεωρείτε ότι χρειάζονται περισσότερη ενέργεια; Με ποιο τρόπο διατηρήσατε
την αποτελεσματικότητά σας;

Υπάρχουν περίοδοι για όλους μας κατά τις οποίες οι ευθύνες και οι απαιτήσεις στην εργασία μας
είναι υπερβολικές ή μας βαρύνουν υπερβολικά. Αναφέρετε την φορά που νιώσατε αφόρητα στην
εργασίας σας. Πώς αντιδράσατε;

Κάποιες φορές η συναλλαγή/ συναναστροφή με πελάτες φαίνεται ως πρόκληση. Περιγράψτε μια
από τις πιο αγχώδεις συναλλαγές που είχατε με εσωτερικούς/ εξωτερικούς πελάτες. Πως
ενεργήσατε;

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Σταθεροποιεί την αξία επιλεγμένων εναλλακτικών συσχετίζοντας αυτές σύμφωνα με
τις ανάγκες του άλλου μέρους. Απαντά σε αντιρρήσεις/ αντιδράσεις δίνοντας έμφαση
στην αξία. Εκθέτει προβλήματα στις μη επιθυμητές εναλλακτικές. Διευκολύνει τη
συμφωνία - Αποζητά λύση αμοιβαίου κέρδους ("κερδίζω-κερδίζεις") μέσω διαδικασίας
"δούναι-λαβείν" η οποία αναγνωρίζει τις βασικές ανάγκες κάθε μέρους.

Περιγράψτε μια κατάσταση στην οποία ένας συνάδερφος/ πελάτης είχε άδικο ή διαφωνήσατε μαζί
του/ της. Πως χειριστήκατε την κατάσταση;

Σκεφτείτε μια πρόσφατη συνεργασία / πώληση που διαπραγματευτήκατε. Περιγράψτε πως
συσχετίσατε την υπηρεσία / το προϊόν σας με τις ανάγκες του συνεργάτη/ πελάτη. Τι συνέβη;

ΔΗΜΙΟΥΡΓIΑ ΣΥΜΠΝΟΙΑΣ - ΠΕΙΘΩ
Δείχνει ικανότητα στην παρουσίαση προϊόντων, υπηρεσιών ή ιδεών με τρόπο
ξεκάθαρο τονίζοντας πώς θα μπορούσανε να παρέχουν ευκολίες και να
ικανοποιήσουν ανάγκες.

Περιέγραψε μια ανταγωνιστική κατάσταση στην οποία κερδίσατε την πώληση/ πελάτη εξαιτίας του
πώς τοποθετήσατε εσείς την προσφορά σας (προϊόν/ υπηρεσία). Ποια ήταν η προσέγγισή σας;
(ανταγωνιστική κατάσταση: υποψήφιος για θέση εργασίας, project, πώληση κτλ.)

ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Διασφαλίζει υψηλή ποιότητα - Αφιερώνει χρόνο και ενέργεια σε θέματα και υποθέσεις
ώστε να μην υπάρξει καμία παράλειψη. Δουλεύει για να ξεπεράσει τα εμπόδια ώστε
να διεκπεραιωθούν τα θέματα.

Ποια ήταν τα κριτήρια για επιτυχία ως φοιτητής στη σχολή
εργαζόμενος; Πώς ανταποκριθήκατε στα κριτήρια αυτά;

/ στην θέση σας ως φοιτητής /

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
Χρησιμοποιεί βασικές αρχές - Διαμορφώνει καλές διαπροσωπικές σχέσεις
βοηθώντας τους ανθρώπους να αισθανθούν ότι εκτιμάται η αξία τους και ότι
λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις (αυξάνει την αυτό-εκτίμηση, συμπάσχει,
ενδιαφέρεται, αποκαλύπτει, στηρίζει)

Πώς πιστεύεις ότι μπορείς να επιτύχεις την καλύτερη συνεργασία με τον πελάτη; Ποια βήματα θα
ακολουθούσες;

Αργά ή γρήγορα, όλοι μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα εξωτερικό / εσωτερικό πελάτη ο οποίος
έχει παράλογες απαιτήσεις. Θυμηθείτε μια ανάλογη περίπτωση που σας έτυχε και εξηγήστε πως
ενεργήσατε.

Περιγράψτε τις "προσανατολισμένες στον πελάτη" ενέργειες ή τις πολιτικές που εφαρμόσετε και σας
"απέδωσαν" θετικά επιχειρησιακά αποτελέσματα. Δώστε ένα παράδειγμα.

Περιγράψτε την περίπτωση που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για σας να επικυρωθεί μια καλή
συνεργασία με έναν εξωτερικό πελάτη. Τι ακριβώς κάνατε;

Αναφέρετε το περισσότερο που έχετε κάνει για να συλλέξετε πληροφορίες ώστε να μπορείτε
καλύτερα να καταλάβετε τις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη σας. Πώς Σας βοήθησαν οι
πληροφορίες;

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ, ΕΠΙΜΟΝΟΣ
Προσπαθεί να επιτύχει τους στόχους παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Εργάζεται
με έντονους ρυθμούς για να υπερπηδήσει τα εμπόδια αλλάζοντας τις στρατηγικές,
διπλασιάζοντας τις προσπάθειες και χρησιμοποιώντας πολλαπλές προσεγγίσεις και
μεθόδους κ.α. Επαναπροσδιορίζει τον προσανατολισμό όταν είναι ανέφικτος σε
σχετικούς εφικτούς στόχους.

Πείτε μου για τη φορά που συνειδητοποιήσατε ότι οι συνεχείς προσπάθειες σας δεν σας βοήθησαν
να επιτύχετε το στόχο σας. Τι ακριβώς κάνατε; [Ακούστε πώς το άτομο επαναπροσδιόρισε τις
προσπάθειες του/ της σε ένα σχετιζόμενο εφικτό στόχο].

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ / ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τι είναι αυτό που σας προσέλκυσε στην C-C 3E ή στη συγκεκριμένη θέση και ποια προσόντα σας
πιστεύεται ότι ανταποκρίνονται σε αυτή;

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Γρήγορη κατανόηση & επίλυση προβλημάτων.

Σημασία στη λεπτομέρεια.
Επιδεξιότητα.

Εφευρετικότητα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful