8.

ΛΥ΢Η ΢ΥΜΒΑ΢Η΢ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢
Ο ηξόπνο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο:


Αλ πξόθεηηαη γηα ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κε ιήμε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξόλνπ ή
κε θαηαγγειία γηα ζπνπδαίν ιόγν.
Αλ πξόθεηηαη γηα ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ, κε θαηαγγειία από ηνλ εξγνδόηε ή ηνλ
εξγαδόκελν.
Αλ πξόθεηηαη γηα ζύκβαζε έξγνπ, κε ηελ νινθιήξσζε/παξάδνζε ηνπ έξγνπ.

Τέινο, ε ζρέζε εξγαζίαο, ζα ζρέζε πξνζσπνπαγήο, ιύεηαη κε ην ζάλαην ηνπ κηζζσηνύ.Λύζε ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ
o Με ηε ιήμε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξόλνπ
o Με θαηαγγειία γηα «ζπνπδαίν ιόγν»
o Γηαηππώζεηο
Λύζε ζύκβαζεο ανξίζηνπ ρξόλνπ
o Απόιπζε θαη νηθεηνζειήο απνρώξεζε
o Πνηεο απνιύζεηο είλαη άθπξεο;
o Γηθαηώκαηα απνιπόκελνπ
o Απνδεκίσζε απόιπζεο (τροποποίηση βάσει του Ν.3863/10 ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ)
o Οκαδηθέο απνιύζεηο (τροποποίηση βάσει του Ν.3863/10 ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ)
Παξαίηεζε ή νηθεηνζειήο απνρώξεζε
Λύζε ζύκβαζεο έξγνπ
Θάλαηνο κηζζσηνύ

7.1 Λύζε ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ
7.1.1 Με ηε ιήμε ηνπ ζπκθωλεκέλνπ ρξόλνπ
Η ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ ιήγεη απηόκαηα κε ηε ιήμε ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξόλνπ θαη δελ
απαηηείηαη έγγξαθε αλαγγειία θαη θαηαβνιή απνδεκίσζεο. Δάλ όκσο κεηά ηε ιήμε ηεο ν
εξγαδόκελνο ζπλερίζεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο γηα ζρεηηθά καθξύ ρξνληθό δηάζηεκα, ε
ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη αλαλεώζεθε γηα αόξηζην ρξόλν, κε όιεο ηηο ζρεηηθέο γηα ηνλ εξγνδόηε
ζπλέπεηεο (ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε απόιπζεο θιπ). Ωο ζρεηηθά καθξύ,
ζεσξείηαη εθείλν ην ρξνληθό δηάζηεκα, ην νπνίν δελ αθήλεη πεξηζώξηα εξκελείαο ηνπ ζαλ
ρξόλνπ παξνρήο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο ηεο ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ (π.ρ.
ηειεπηαίεο εξγαζίεο επνρηαθήο επηρείξεζεο ιίγν πξηλ ην θιείζηκν, ρξόλνο ελεκέξσζεο ηνπ
ππαιιήινπ-αληηθαηαζηάηε θιπ).
Με ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα δώζεη ζηνλ
εξγαδόκελν πηζηνπνηεηηθό εξγαζίαο, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ν ηειεπηαίνο ιακβάλεη
από ηνλ ΟΑΔΓ επίδνκα αλεξγίαο.

7.1.2 Με θαηαγγειία γηα «ζπνπδαίν ιόγν»
Η ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ κπνξεί λα θαηαγγειζεί πξηλ ηε ιήμε ηεο γηα «ζπνπδαίν ιόγν».
Η έλλνηα ηνπ ζπνπδαίνπ ιόγνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζηεί κε αθξίβεηα από θάπνην λόκν.
Μόλν ηα δηθαζηήξηα κπνξνύλ λα απνθαζίζνπλ θαηά πεξίπησζε, αλ ηα ζηνηρεία πνπ
επηθαινύληαη ηα αληηδηθνύληα κέξε απνηεινύλ ζπνπδαίν ιόγν ή όρη.

Φαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο από ηνλ εξγνδόηε:     Δπαγγεικαηηθή αλεπάξθεηα Αξλεζε παξνρήο εξγαζίαο θαη κε ζπκκόξθσζε ζε εληνιέο ηνπ εξγνδόηε Υβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά εξγαδόκελνπ Μαθξόρξνλε απνπζία από ηελ εξγαζία Φαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηώζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο από ηνλ εξγαδόκελν:     Υβξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδόηε. εθόζνλ ε θαηαγγειία είλαη έγθπξε. κείσζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ εξγαδόκελνπ Αζέηεζε νπζησδώλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο Παξαηεηακέλε κε θαηαβνιή απνδνρώλ Παξάιεηςε ηήξεζεο ππνρξεώζεσλ γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα 7. ε άξλεζε παξνρήο εξγαζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπνπδαίνο ιόγνο γηα θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο. ε απνδεκίσζε πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο κηζζνύο πνπ ζα έπαηξλε σο ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο. αλαθέξνληαο επηγξακκαηηθά ηνπο ιόγνπο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ θαηαγγειία. λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ηεθκήξηα. εμαηηίαο ησλ νπνίσλ είλαη αδύλαηε ε ζπλέρηζή ηεο.5 ΢πλέπεηεο άθπξεο θαηαγγειίαο Αλ δελ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιόγνο θαη ην δηθαζηήξην αλαγλσξίζεη αθπξόηεηα ηεο θαηαγγειίαο. εθηόο από ελδερόκελε ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηνλ εξγνδόηε.1. ε απνδεκίσζε πεξηιακβάλεη ηελ θάιπςε ηεο αληίζηνηρεο δεκηάο πνπ πηζαλόλ ππέζηε από ηελ αζέηεζε ηεο ζύκβαζεο. ε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ δελ απαηηείηαη λα θαηαγγειζεί εγγξάθωο.1.   Αλ θαηαγγέισλ είλαη ν εξγαδόκελνο. έρεη ην δηθαίσκα απνδεκίσζεο από ηελ άιιε πιεπξά.4 ΢πλέπεηεο έγθπξεο θαηαγγειίαο Ο θαηαγγέιωλ ηε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ (εξγνδόηεο ή εξγαδόκελνο). απηή ηε θνξά από ηνλ εξγνδόηε. 7. Βέβαηα ν εξγνδόηεο κπνξεί λα ηελ θαηαγγείιεη θαη εγγξάθσο. ηόηε θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο σο πξνο ηελ απνδνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδόκελνπ θαη νθείιεη λα ηνπ θαηαβάιεη όιεο ηηο απνδνρέο ηνπ από ηελ εκέξα ηεο (άθπξεο) θαηαγγειίαο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο.«Σπνπδαίνο ιόγνο» είλαη ε ύπαξμε γνγνλόησλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. Αλ θαηαγγέισλ είλαη ν εξγνδόηεο. ζύκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ρξεζηά ζπλαιιαθηηθά ήζε.2 Λύζε ζύκβαζεο ανξίζηνπ ρξόλνπ . ν εξγαδόκελνο κπνξεί λα αμηώζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδόηε. 7. έηζη ώζηε ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο. Μπνξεί λα αζθεζεί θαη πξνθνξηθά αξθεί απηό λα γίλεηαη κε ζαθή ηξόπν. ηόηε εμνκνηώλεηαη κε άξλεζε παξνρήο εξγαζίαο.1. 7. θαζώο θαη ηελ θάιπςε πηζαλήο δεκηάο πνπ ππέζηε από ηελ αζέηεζε ηεο ζύκβαζεο. Τόηε. Αλ ηελ άζθεζε ν εξγαδόκελνο. ηόηε:   Αλ ηελ άζθεζε ν εξγνδόηεο.3 Γηαηππώζεηο θαηαγγειίαο ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ Σε αληίζεζε κε ηε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ. Δπηπιένλ αλ ε άθπξε θαηαγγειία ζπληζηά θαη πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηαο.

(Γηα λα είλαη ε απόιπζε έγθπξε δελ πξέπεη λα είλαη αληίζεηε κε ζπγθεθξηκέλεο απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο. ζηξαηεπκέλνη κηζζωηνί. ησλ ρξεζηώλ εζώλ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ή νηθνλνκηθνύ ζθνπνύ ηνπ δηθαηώκαηνο. αιιά επηζείνληαη ελαληίνλ ηνπ πνηληθέο θπξώζεηο . Να θνηλνπνηεζεί ζηνλ εξγαδόκελν εγγξάθωο 2. Ο εξγαδόκελνο πνπ απνιύεηαη λα έρεη πξνεγνπκέλωο αζθαιηζζεί Τν έγγξαθν ηεο απόιπζεο πξέπεη λα επηδνζεί ζηνλ εξγαδόκελν κε θάζε ηξόπν: είηε απεπζείαο ζηνλ ηόπν εξγαζίαο είηε κε δηθαζηηθό επηκειεηή ζην ζπίηη ηνπ. Απόιπζε πνπ γίλεηαη ιόγσ ηεο λόκηκεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο ηνπ εξγαδόκελνπ ή γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο. Απόιπζε πνπ γίλεηαη ιόγσ δηθαζηηθήο δηεθδίθεζεο ησλ αμηώζεσλ ηνπ εξγαδόκελνπ.1 Απόιπζε θαη νηθεηνζειήο απνρώξεζε Η θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κνλνκεξώο. Απόιπζε ιόγσ αξλήζεσο ηνπ εξγαδόκελνπ λα δερηεί παξάλνκε απαίηεζε ηνπ εξγνδόηε. Όκσο αθόκε θη αλ νη ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο έρνπλ ηεξεζεί.2. Αλ δελ ην θάλεη. εθηόο θη αλ βάζεη ηνπ λόκνπ απαηηείηαη ζπνπδαίνο ιόγνο. Καηαρξεζηηθή έρεη θξηζεί επίζεο ε πξνζθπγή από ηνλ εξγνδόηε ζηελ απόιπζε γηα πεηζαξρηθή παξάβαζε ή νπνία ήηαλ δπλαηόλ λα αληηκεησπηζζεί κε επηόηεξα κέηξα. άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. από ηης οποίες επερεάδεηαη ο θαλοληθός ρσζκός ηες εργαζίας. Σην έγγξαθν πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζαθώο ε απόιπζε. Πνιιέο πεξηπηώζεηο απόιπζεο έρνπλ θξηζεί από ηα Γηθαζηήξηα ζαλ θαηαρξεζηηθέο. ε απόιπζε κπνξεί λα θξηζεί από ην δηθαζηήξην άθπξε. ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο αξλείηαη λα ην παξαιάβεη.7. Τέηνηεο πεξηπηώζεηο είλαη: ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε πνπ πξνζηαηεύνληαη. είηε από ηνλ εξγαδόκελν. αγωληζηέο Εζληθήο Αληίζηαζεο) Αλ κία από ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο δελ έρεη ηεξεζεί ηόηε ε θαηαγγειία ζεσξείηαη απηνκάησο άθπξε θαη ε ζύκβαζε εξγαζίαο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη. Γειαδή. ν εξγνδόηεο δελ ππνρξενύηαη λα ηεξήζεη ηηο δύν πξώηεο πξνϋπνζέζεηο (έγγξαθε αλαγγειία θαη απνδεκίσζε). 7. Δπίζεο ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη εληόο 8 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ηνπ εγγξάθνπ ζηνλ εξγαδόκελν λα αλαγγείιεη ηελ απόιπζε ζηνλ ΟΑΔΓ. δελ ζίγεηαη ηελ εγθπξόηα ηεο απόιπζεο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα αλαθέξνληαη νη ιόγνη ηεο απόιπζεο. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε λνκνζεζία απαγνξεύεη ξεηά ηελ απόιπζε. αλ ν εξγνδόηεο άζθεζε ην δηθαίσκα θαηαρξεζηηθά. Να θαηαβιεζεί ζηνλ εξγαδόκελν ακέζωο ε λόκηκε απνδεκίωζε 3.2. έγθπεο εξγαδόκελεο. νπόηε νλνκάδεηαη θαη απόιπζε. όπσο πρ ζηελ απόιπζε εγθύνπ. θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα. είηε από ηνλ εξγνδόηε. Γηα λα είλαη έγθπξε ε απόιπζε πξέπεη θαηαξρήλ λα ηζρύνπλ 3 ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο: 1. ππεξέβε ηα όξηα ηεο θαιήο πίζηεο. πνιύηεθλνη. εθηόο θη αλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιόγνο. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα:     Απόιπζε πνπ γίλεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε από ηνλ εξγνδόηε αηζζήκαηνο εθδίθεζεο πξνο ηνλ εξγαδόκελν πνπ είλαη άζρεην κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο. νπόηε κηιάκε γηα παξαίηεζε ή νηθεηνζειή απνρώξεζε.2 Πνηεο απνιύζεηο είλαη άθπξεο. Γεληθά θαηατρεζηηθή είλαη θάζε απόισζε ποσ δελ δηθαηοιογείηαη από ηο θαιώς ελλοούκελο ζσκθέρολ ηοσ εργοδόηε ή από άιιες αληηζσκβαηηθές ελέργεηες ηοσ εργαδόκελοσ. (!) ΕΞΑΙΡΕ΢Η: Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο εξγαδνκέλνπ πνπ δελ έρεη ζπκπιεξώζεη 2 κήλεο δνπιεηάο.

7. Παξόια απηά θη εθόζνλ επηδηώθεη λα καηαηώζεη ηελ απόιπζε. Αλ ε άθπξε θαηαγγειία ζπληζηά θαη πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ απνιπζέληα. ζε πεξίπησζε πνπ ε θαζπζηέξεζε ηνπ πξνμελήζεη δεκηά από ηε κε θαηαβνιή επηδνκάησλ αλεξγίαο. ηόηε ν ηειεπηαίνο κπνξεί επηπιένλ λα απαηηήζεη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ ππέζηε.3 Γηθαηώκαηα ηνπ απνιπόκελνπ Ο εξγαδόκελνο ζε πεξίπησζε άθπξεο απόιπζεο. δεκηνπξγώληαο ζέκα λνκηκόηεηαο. ε 3κελε πξνζεζκία αξρίδεη θαη πάιη από ηελ εκέξα πνπ ν εξγνδόηεο ζηακάηεζε λα απνδέρεηαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ εξγαδόκελνπ θαη όρη από ηε κέξα ηεο θνηλνπνίεζεο). Τν ύςνο ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα. αιιηώο ε αγσγή απνξξίπηεηαη σο εθπξόζεζκε. αλεμάξηεηα αλ ηνλ ηειεπηαίν κήλα ν εξγαδόκελνο γηα θάπνην ιόγν δελ απαζρνιήζεθε (πρ αζζέλεηα. Τν εάλ ε απόιπζε γίλεθε κε πξνεηδνπνίεζε (ηήξεζε πξνζεζκίαο πξνκήλπζεο) ή όρη 4. ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ακέζσο ηελ απνδεκίσζε ζην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ θαη λα γλσζηνπνηήζεη ηελ παξαθαηάζεζε ζηνλ απνιπόκελν. (Αλ ε αθπξόηεηα νθείιεηαη ζε κε θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ. (*) Σ' ό. κε θαζεζηώο πιήξνπο απαζρόιεζεο 2. Σε πεξίπησζε πνπ ν εξγαδόκελνο απνδερηεί ηελ απόιπζε αιιά ζεσξήζεη όηη δελ έιαβε νιόθιεξε ηελ απνδεκίσζε πνπ δηθαηνύηαη.2. είηε γιηηώλνληαο ρξεκαηηθά πνζά κεηαθίλεζεο θιπ. αλ ν εξγνδόηεο είλαη πξνζεθηηθόο. ζηελ πεξίπηωζε ηεο άθπξεο απόιπζεο. απνπζία θιπ). κπνξεί λα αξλεζεί λα ηελ εηζπξάμεη. έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη αγσγή θαη λα ππνρξεώζεη ηνλ εξγνδόηε λα απνδερζεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Η ζρεηηθή αγσγή πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε δηάζηεκα 3 κελώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο απόιπζεο. Είηε ζαλ απαζρνινύκελνο ζε άιιν εξγνδόηε. 8. ηόηε κπνξεί λα αζθήζεη αγσγή κέζα ζε 6 κήλεο από ηελ εκέξα ιύζεο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο.2. κπνξεί λα αζθήζεη αγσγή θαη λα δεηήζεη ζρεηηθή απνδεκίσζε από ηνλ εξγνδόηε. ην πηζαλόηεξν είλαη ν εξγνδόηεο λα επηρεηξήζεη λ' απνδείμεη δηθαζηηθώο όηη ν εξγαδόκελνο ζηνλ ίδην ρξόλν ωθειήζεθε ρξεκαηηθά από ηε κε παξνρή εξγαζίαο ζ' απηόλ. δειαδή δελ . Τν εάλ ν απνιπόκελνο είλαη ππάιιεινο ή εξγαηνηερλίηεο ΣΑΚΣΗΚΔ΢ ΑΠΟΓΟΥΔ΢ Ο ππνινγηζκόο ηεο απνδεκίσζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα κε θαζεζηώο πιήξνπο απαζρόιεζεο. Τν ρξόλν πξνϋπεξεζίαο 3.(ρξεκαηηθή πνηλή θαη έσο ηξίκελε θπιάθηζε) ν δε εξγαδόκελνο. Δδώ ν όξνο θαζεζηώο πιήξνπο απαζρόιεζεο δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηνπο όξνπο πιήξεο θαη κεξηθή απαζρόιεζε.ηη αθνξά ηνπο κηζζνύο ππεξεκεξίαο. Καη κ' απηόλ ηνλ ηξόπν λα κεηώζεη ην νθεηινύκελν πνζό. Σ' απηήλ ηελ πεξίπησζε. Σ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ν εξγνδόηεο επηπιένλ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ εξγαδόκελν ην ζύλνιν ηωλ απνδνρώλ από ηελ εκέξα ηεο άθπξεο θαηαγγειίαο κέρξη ηε κέξα πνπ ζα μαλαδερζεί ηηο * ππεξεζίεο ηνπ (κηζζνί ππεξεκεξίαο ). είηε απηναπαζρνινύκελνο.4 Απνδεκίωζε απόιπζεο (!) ΢ΗΜΕΙΩ΢Η Η κε επηθύιαμε είζπξαμε ηεο απνδεκίσζεο δελ απνηειεί παξαίηεζε ηνπ εξγαδόκελνπ από ην δηθαίσκα ηνπ λα δηεθδηθήζεη ηελ αθύξσζε ηεο απόιπζεο. Καζεζηώο πιήξνπο απαζρόιεζεο ζεσξείηαη ε θαλνληθή απαζρόιεζε πνπ πξνβιέπεηαη από ηε ζύκβαζε. Τν ύςνο ηεο απνδεκίσζεο εμαξηάηαη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 1.

Όηαλ ν εξγνδόηεο είλαη ην Γεκόζην. Οδνηπνξηθά έμνδα θαη εθηόο έδξαο. ν πξνζαπμεκέλνο κεληαίνο κηζζόο ππνινγίδεηαη σο εμήο: (14*κηζζνί+επίδνκα1+επίδνκα2 + .αλαθέξεηαη ζην λόκηκν σξάξην. αξθεί όκσο ν εξγνδόηεο λα έρεη θαηνρπξώζεη ζηε ζύκβαζε ηελ αλαθιεζηκόηεηα ησλ παξνρώλ απηώλ. Σειεπηαίνο κήλαο ζεσξείηαη ην δηάζηεκα από ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ πξνεγνύκελνπ κήλα κέρξη ηελ εκέξα ηεο απόιπζεο. ΥΡΟΝΟ΢ ΠΡΟΫΠΖΡΔ΢ΗΑ΢ ΢αλ ρξόλνο πξνϋπεξεζίαο ινγαξηάδεηαη ε ηειεπηαία ζπλερήο θη αδηάθνπε απαζρόιεζε ηνπ απνιπόκελνπ ζηνλ ίδην εξγνδόηε. θαζώο θαη άιιε παξνρή ζε είδνο θαη ζε ρξήκα πνπ δίλεηαη ηαθηηθά. αιιά ζην σξάξην πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Έηζη ν κεληαίνο κηζζόο πξνζαπμάλεηαη θαηά 1/6. ΑΠΟΛΤ΢Ζ ΜΔ ΠΡΟΜΖΝΤ΢Ζ . επίδνκα ηζνινγηζκνύ γηα ηνπο ινγηζηέο θιπ) Αλ ην επίδνκα δίδεηαη ζε εηήζηα βάζε. (Μόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνγξάθεθε λέα ζύκβαζε θαηά ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ σο ππαιιήινπ. ε απνδεκίσζε ζα ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο κεησκέλεο ώξεο πνπ έρνπλ ζπθσλήζεη λα παξέρνπλ εξγαζία. Αλαιπηηθά ζπλππνινγίδνληαη:       ηα δώξα Χξηζηνπγέλλωλ θαη Πάζρα θαη ην επίδνκα αδείαο. κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ θη αλεμαξηεηα ηνπ εάλ εξγαδόηαλ ζαλ εξγάηεο ή ππάιιεινο. Αλ ε επηρείξεζε κεηαβηβαζζεί ζε άιιν πξόζσπν. επεηδή ιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα επηδόκαηα από εηδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΙΚΑ θαη όρη από ηνλ εξγνδόηε) Όια ηα επηδόκαηα πνπ πξνβιέπνληαη από ηε ζύκβαζε (αλζπγηεηλήο εξγαζίαο.. Τξάπεδεο. ππεξεξγαζίαο θαη λόκηκεο ππεξωξίαο. εθόζνλ όκωο παξέρνληαλ ηαθηηθά θαη παξαζρέζεθαλ θαη ηνλ ηειεπηαίν κήλα. ηόηε ν ρξόλνο πξνϋπεξεζίαο αξρίδεη από ηελ εκέξα πξόζιεςήο ηνπ ζαλ εξγάηε κέρξη ηελ εκέξα απόιπζεο.. πξνζαύμεζε λπρηεξηλήο εξγαζίαο. ε δε απνδεκίσζε ζα ππνινγηζζεί βάζεη ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ππαιιήινπ. εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο. (Δμαίξεζε απνηεινύλ νη νηθνδόκνη. Σαθηηθέο απνδνρέο ζεσξνύληαη ν κηζζόο.000 δξρ. Πρ αλ ε απόιπζε έγηλε 11 Απξηιίνπ.500. Πξνκήζεηεο ή πνζνζηά επί ηνλ πσιήζεσλ. Σηελ πεξίπησζε ησλ κεξηθώο απαζρνινύκελσλ. πξνβιέπεηαη αλώηαην όξην απνδεκίσζεο πνπ ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 1. ζηνπο νπνίνπο δελ ππνινγίδεηαη απηή ε πξνζαύμεζε. εθόζνλ θαηαβάιινληαη ζε κόληκε βάζε. Οξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο ή Δπηρεηξήζεηο πνπ επηρνξεγνύληαη από ην θξάηνο. ηειεπηαίνο κήλαο ζεσξείηαη ην δηάζηεκα 11 Μαξηίνπ-11 Απξηιίνπ. ν ρξόλν πξνϋπεξεζίαο αξρίδεη λα κεηξά από ηε κέξα ζύλαςεο εξγαζηαθήο ζρέζεο κε ηνλ πξώην εξγνδόηε. Παξνρέο ζε είδνο πνπ κπνξνύλ λα αλαρζνύλ ζε ρξήκα (πρ παξνρή γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ) εθόζνλ δίδνληαη ζαλ αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή εξγαζίαο.)/12. Υπάξρνπλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζην ύςνο ηεο απνδεκίσζεο:   Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απνδεκίσζεο ησλ ηδησηηθώλ ππαιιήισλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη κεληαίεο απνδνρέο θαηά ην ηκήκα πνπ ππεξβαίλνπλ ην 8-πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε πνιιαιαζηαδόκελν επί 30. Πρ αλ θάπνηνο πξνζειήθζε ζαλ εξγάηεο θαη κεηά θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα έγηλε ππάιιεινο ζην γξαθείν ηνπ εξγνδόηε. Δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ηαθηηθέο απνδνρέο νπνηεζδήπνηε νηθεηνζειείο παξνρέο (bonus). εθόζνλ ρνξεγνύληαη ηαθηηθά (θαη ρνξεγήζεθαλ ηνλ ηειεπηαίν κήλα) θη εθόζνλ δελ δηαθόπηνληαη θαηά ηελ άδεηα ή ηελ αζζέλεηα. ΝΠΓΓ. ε πξνϋπεξεζία ζα κεηξήζεη από ηε δεύηεξε απηή ρξνληθή ζηηγκή) Η έλλνηα ηνπ εξγνδόηε αλαθέξεηαη ζηελ εξγνδόηξηα επηρείξεζε θαη όρη ζηελά ζην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν ηνπ εξγνδόηε.

ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ) Όηαλ ε απνδεκίσζε ιόγσ θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ππεξβαίλεη ηηο απνδνρέο δύν (2) κελώλ.5 μηνών 10 ετών (σσμπλ) 6 μηνών 4 μηνών 3 μηνών 11 ετών (σσμπλ) 7 μηνών 4 μηνών 3. νπόηε ε νθεηιόκελε απνδεκίωζε κεηώλεηαη θαηά 50%.5 μηνός 1 ετοσς (σσμπλ) 2 μηνών 1 μηνός 1 μηνός 2 ετών (σσμπλ) 2 μηνών 2 μηνών 1 μηνός 3 ετών (σσμπλ) 2 μηνών 2 μηνών 1 μηνός 4 ετών (σσμπλ) 3 μηνών 2 μηνών 1.5 μηνός 5 ετών (σσμπλ) 3 μηνών 3 μηνών 1. όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.5 μηνών 16 ετών (σσμπλ) 12 μηνών 5 μηνών 6 μηνών 17 ετών (σσμπλ) 13 μηνών 5 μηνών 6.5 μηνών 26 ετών (σσμπλ) 22 μηνών 6 μηνών 11 μηνών 27 ετών (σσμπλ) 23 μηνών 6 μηνών 11.5 μηνών 9 ετών (σσμπλ) 5 μηνών 3 μηνών 2.5 μηνών 20 ετών (σσμπλ) 16 μηνών 6 μηνών 8 μηνών 21 ετών (σσμπλ) 17 μηνών 6 μηνών 8.5 μηνών 14 ετών (σσμπλ) 10 μηνών 4 μηνών 5 μηνών 15 ετών (σσμπλ) 11 μηνών 5 μηνών 5. ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη θαηά ηελ απόιπζε κέξνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο απνδνρέο δύν (2) κελώλ.3863/10 . θαζεκία από ηηο νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξε από ηηο απνδνρέο .5 μηνών 24 ετών (σσμπλ) 20 μηνών 6 μηνών 10 μηνών 25 ετών (σσμπλ) 21 μηνών 6 μηνών 10.5 μηνών 22 ετών (σσμπλ) 18 μηνών 6 μηνών 9 μηνών 23 ετών (σσμπλ) 19 μηνών 6 μηνών 9.1 έτοσς 1 μηνός 1 μηνός 0.5 μηνός 6 ετών (σσμπλ) 4 μηνών 3 μηνών 2 μηνών 7 ετών (σσμπλ) 4 μηνών 3 μηνών 2 μηνών 8 ετών (σσμπλ) 5 μηνών 3 μηνών 2.5 μηνών 28 (σσμπλ) και άνω 24 μηνών 6 μηνών 12 μηνών ΥΡΟΝΟ΢ ΚΑΣΑΒΟΛΖ΢ (Ν. Τν ππόινηπν πνζό θαηαβάιιεηαη ζε δηκεληαίεο δόζεηο.5 μηνών 12 ετών (σσμπλ) 8 μηνών 4 μηνών 4 μηνών 13 ετών (σσμπλ) 9 μηνών 4 μηνών 4.5 μηνών 18 ετών (σσμπλ) 14 μηνών 5 μηνών 7 μηνών 19 ετών (σσμπλ) 15 μηνών 5 μηνών 7.3863/10 του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ: Χξόλνο πξνϋπεξεζίαο Απνδεκίωζε ρωξίο πξνεηδνπνίεζε Πξνεηδνπνίεζε Απνδεκίωζε 2 μηνών .Ο εξγνδόηεο κπνξεί λα απνιύζεη έλαλ ππάιιειν είηε απξνεηδνπνίεηα (έθηαθηε θαηαγγειία) είηε κε πξνεηδνπνίεζε (ηαθηηθή θαηαγγειία κε πξνκήλπζε). Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ρξόλν πξνϋπεξεζίαο ζηελ απνδεκίσζε θαη ζηελ πξνζεζκία πξνκήλπζεο.

γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε θαηά ηνλ ζπλήζε ηξόπν. Σε πεξίπησζε πνπ πξνθύπηεη θιάζκα θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πνζνζηνύ.ηη αθνξά ηνλ ππνινγηζκό ηεο απνδεκίσζεο.δύν (2) κελώλ. Ο ηειηθόο αξηζκόο ηωλ απνιύζεωλ είλαη πξνϊόλ δηαπξαγκαηεύζεωλ θαη κόλν. . 7.3863/10 ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ) Ο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ απαζρνινύκελσλ ηόζν ζην θεληξηθό όζν θαη ζε ηπρόλ ππνθαηαζηήκαηα. (Ν. όρη όκσο ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.10 ετών 30 ημερομισθίων 10 ετών (σσμπλ) -15 ετών 60 ημερομισθίων 15 ετών (σσμπλ) .3863/10 ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ) Πνζνζηό 2-3% 5% ηνπ πξνζσπηθνύ θαη κέρξη 30 άηνκα γηα επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ πεξηζζόηεξνπο από 200 150 εξγαδόκελνπο. Σε αληίζεζε όκσο κε ηνπο ππάιιεινπο: α) ν ππνινγηζκόο γίλεηαη βάζεη ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη β) δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο απόιπζεο κε πξνεηδνπνίεζε δειαδή κε θαηαβνιή ηεο κηζήο απνδεκίσζεο.1 έτοσς 5 ημερομισθίων 1 έτοσς (σσμπλ) .2 ετών 7 ημερομισθίων 2 ετών (σσμπλ) . εθηόο θαη αλ ην πνζό πνπ ππνιείπεηαη γηα ηελ εμόθιεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο απνδεκηώζεσο είλαη κηθξόηεξν.5 Οκαδηθέο απνιύζεηο Οκαδηθέο απνιύζεηο ζεσξνύληαη όζεο γίλνληαη από επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο πνπ απαζρνινύλ πεξηζζόηεξνπο από 20 εξγαδόκελνπο. δηαθνξεηηθή όκσο είλαη ε δηαδηθαζία πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. ΑΠΟΕΖΜΗΩ΢Ζ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ Σηνπο εξγαηνηερλίηεο ν ππνινγηζκόο ηεο απνδεκίσζεο γίλεηαη πάιη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ ηειεπηαίνπ κελόο ππό θαζεζηώο πιήξνπο απαζρόιεζεο.2. Με βάζε ηελ ηειεπηαία ΔΓΣΣΔ (εηώλ 2002-2003) ε απνδεκίσζε ησλ εξγαηνηερληηώλ αθνινπζεί ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Χξόλνο πξνϋπεξεζίαο Απνδεκίωζε 2 μηνών . Γηα λα εθαξκνζζεί ε λνκνζεζία γηα ηηο νκαδηθέο απνιύζεηο πξέπεη πξώηα απ΄ όια λα μεπεξαζηνύλ ηα παξαθάησ όξηα γηα θάζε εκεξνινγηαθό κήλα:    4 εξγαδόκελνη γηα επηρεηξήζεηο κε 20 έσο 200 εξγαδόκελνπο 6 εξγαδόκελνη γηα επηρεηξήζεηο κε 20 έσο 150 εξγαδόκελνπο (Ν. Σνλίδεηαη όηη εθόζνλ ελεξγνπνηεζεί ε δηαδηθαζία ηωλ νκαδηθώλ απνιύζεωλ δελ ηίζεηαη όξην από ην λόκν ζηνλ αξηζκό ηωλ απνιύζεωλ.5 ετών 15 ημερομισθίων 5 ετών (σσμπλ) . γηα ιόγνπο πνπ δελ αθνξνύλ ην πξόζωπν ηωλ απνιπόκελωλ αιιά νπνηαδήπνηε άιιε νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλεπάξθεηα ηεο επηρείξεζεο.20 ετών 95 ημερομισθίων 20 ετών (σσμπλ) .30 ετών 135 ημερομισθίων 30 ετών (σσμπλ) και άνω 150 ημερομισθίων Η απνδεκίσζε ππόθεηηαη ζε θνξνιόγεζε όπσο θαη νη απνδνρέο.25 ετών 115 ημερομισθίων 25 ετών (σσμπλ) . Η πξώηε δόζε θαηαβάιιεηαη ηελ επνκέλε ηεο ζπκπιήξσζεο δηκήλνπ από ηελ απόιπζε. Γηα ηηο νκαδηθέο απνιύζεηο ηζρύνπλ ηα ίδηα ζε ό.

ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απνιπζεί λα ππνβάιιεη αληίγξαθν ηνπ παξαπάλσ εγγξάθνπ ζηε δεκόζηα αξρή λα πξνβεί ζε δηαβνπιεύζεηο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ.2874/2000. Ο εξγαδόκελνο πνπ ζθνπεύεη λα θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε εξγαζίαο νθείιεη λα . ζηα πιεξώκαηα ζάιάζζησλ ζθαθώλ. ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηα πιαίζηα ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢: Τν πεδίν εθαξκνγήο θαη ε δηαδηθαζία ησλ νκαδηθώλ απνιύζεσλ θαζνξίδνληαη από ην λ. ηξνπνπνηήζεθε πξόζθαηα από ην λ. ησλ ΟΤΑ ή ΝΠΓΓ νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ κε θαλόλεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. Τν αληηθείκελν ησλ δηαβνπιεύζεσλ απηώλ. Δάλ επηηεπρζεί ζπκθσλία νη απνιύζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη ε ζπκθσλία ζα ηεζεί ζε ηζρύ 10 εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ πξαθηηθνύ ζηνλ Υπνπξγό Δξγαζίαο ή ζην Ννκάξρε.1387/1983. Αλ θαη πάιη δελ επηηεπρζεί εθινγή εθπξνζώπωλ. ην ζπκβνύιην εξγαδνκέλωλ ή. είλαη ε δπλαηόηεηα απνθπγήο ή ν πεξηνξηζκόο ησλ νκαδηθώλ απνιύζεσλ θαη άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ. Εθπξόζωπνο ζηηο δηαβνπιεύζεηο ζεωξείηαη ην ζωκαηείν ηεο επηρείξεζεο ή. εθόζνλ θπζηθά δελ έρεη ιήμεη ε ζύκβαζή ηνπο.3 Παξαίηεζε (ή νηθεηνζειήο απνρώξεζε) Η ζύκβαζε εξγαζίαο κπνξεί λα θαηαγγειζεί θαη από ηνλ εξγαδόκελν. Τν άξζξν 1 πνπ πξνζδηνξίδεη ηα πξναλαθεξζέληα όξηα ησλ νκαδηθώλ απνιύζεσλ. αλεπάξθεηα θιπ) νύηε νη νηθεηνζειείο απνρσξήζεηο. κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία. ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ απνιύζεσλ. ηόηε νη εθπξόζωπνη νξίδνληαη από ην ηνπηθό Εξγαηηθό Κέληξν. αλ δελ ππάξρεη νύηε ζπκβνύιην εξγαδνκέλωλ. Οκαδηθέο απνιύζεηο πνπ γίλνληαη θαηά παξάβαζε ηεο πην πάλω δηαδηθαζίαο θαζίζηαληαη άθπξεο. ησλ ΟΤΑ ή ζε ΝΠΓΓ νη νπνίεο δελ ιεηηνπξγνύλ κε θαλόλεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. ζηνπο εξγαδόκελνπο εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ιόγσ δηαθνπήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. ηξηκειήο ή πεληακειήο επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη από ζπλέιεπζε ηωλ εξγαδνκέλωλ ηεο επηρείξεζεο κε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 51%. ν εξγνδόηεο πνπ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ζε νκαδηθέο απνιύζεηο πξέπεη:    λα ελεκεξώζεη εγγξάθωο ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο ιόγνπο ησλ νκαδηθώλ απνιύζεσλ. εθόζνλ ν θύξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ην Γεκόζην ή ΝΠΓΓ.Δπίζεο ζηνλ αξηζκό ησλ νκαδηθώλ απνιύζεσλ δελ ζπλππνινγίδνληαη νύηε νη απνιύζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πξόζσπν ηνπ απνιπόκελνπ (αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Σπγθεθξηκέλα ν λόκνο εθαξκόδεηαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ζε εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. Δάλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία ηόηε κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δξγαζίαο ή ηνπ Ννκάξρε κπνξνύλ είηε λα παξαηαζνύλ νη δηαβνπιεύζεηο είηε λα κελ εγθξίλεη κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ ζρεδηαδόκελσλ απνιύζεσλ. Βάζεη ηνπ λόκνπ. αλ δελ ππάξρεη ζωκαηείν. Ο λόκνο δελ εθαξκόδεηαη     ζηνπο εξγαδόκελνπο επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 7. νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηζρύ ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. ησλ αξηζκό θαη ηελ θαηεγνξία ησλ απαζρνινύκελσλ.

. επηδόκαηα ή άιιεο ακνηβέο γηα εξγαζία πνπ είρε ήδε πξνζθέξεη ν ζαλώλ.4 Λύζε ζύκβαζεο έξγνπ Η ζύκβαζε έξγνπ ιύεηαη κε ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηνπ έξγνπ.2 ετών 7 ημέρες 3.25 ετών 105 ημέρες 52.5 ημερομίσθια 2 ετών (σσμπλ) . Η ζρέζε εξγαζίαο δελ θιεξνλνκείηαη.5 ημερομίσθια 25 ετών (σσμπλ) και πάνω 125 ημέρες 62.4 ετών 1 μήνας 4 ετών (σσμπλ) .10 ετών 30 ημέρες 15 ημερομίσθια 10 ετών (σσμπλ) -15 ετών 60 ημέρες 30 ημερομίσθια 15 ετών (σσμπλ) .5 μήνας 6 ετών (σσμπλ) . Μνλαδηθή ππνρξέσζε ηνπ εξγνδόηε είλαη λα αλαγγείιεη ηε ιύζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ ΟΑΔΓ. ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε πξνϋπόζεζε.8 ετών 2 μήνες 8 ετών (σσμπλ) -10 ετών 2.5 ημερομίσθια 1 έτοσς (σσμπλ) . αξθεί λα είλαη ζαθήο ρσξίο λα αθήλεη πεξηζώξηα ακθηβνιηώλ.5 ημερομίσθια 7.5 ετών 15 ημέρες 7. Η ζρέζε ρξόλνπ πξνϋπεξεζίαο θαη πξνζεζκίαο πξνκήλπζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο δίδεηαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα (ε δεύηεξε ζηήιε νξίδεη θαη ην πνζό ηεο απνδεκίσζεο ζα ζπλάξηεζε ηνπ κεληαίνπ κηζζνύ.1 έτοσς 5 ημέρες 2.5 μήνες 10 ετών (σσμπλ) και πάνω 3 μήνες Σε θακηά πεξίπησζε ν ρξόλνο πξνκήλπζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο ηξεηο κήλεο! (λ.ηεξήζεη ηελ πξνζεζκία πξνκήλπζεο πνπ νξίδεη ν λόκνο.6 ετών 1.5 Θάλαηνο κηζζωηνύ Η ζρέζε εξγαζίαο ιύεηαη κε ην ζάλαην ηνπ εξγαδόκελνπ.2112/1920). ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνζεζκηώλ): Χξόλνο πξνϋπεξεζίαο Πξνζεζκία πξνκήλπζεο 2 μηνών . όκσο νη θιεξνλόκνη ηνπ κηζζσηνύ κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ από ηνλ εξγνδόηε πάζεο θύζεσο απνδνρέο.5 ημερομίσθια 5 ετών (σσμπλ) . δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη εθείλνο απνδεκίσζε ζηνλ εξγνδόηε.1 έτοσς Μισός μήνας 1 έτοσς (σσμπλ) . Η ζρέζε ρξόλνπ πξνϋπεξεζίαο θαη πξνζεζκίαο πξνκήλπζεο γηα ηνπο εξγαηνηερλίηεο δίδεηαη από ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Χξόλνο πξνϋπεξεζίαο Πξνζεζκία πξνκήλπζεο Απνδεκίωζε 2 μηνών . 7. Η θαηαγγειία από ηνλ εξγαδόκελν δελ απαηηεί ηδηαίηεξε δηαηύπσζε θαη κπνξεί λα αζθεζεί εγγξάθσο ή πξνθνξηθώο.20 ετών 90 ημέρες 45 ημερομίσθια 20 ετών (σσμπλ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful