Pengenalan Negara Malaysia merupakan salah sebuah negara yang memiliki rakyat yang

berbilang kaum atau etnik. Perbezaan kaum ini juga membawa kepada perbezaan fahaman ediologi, biologi masyarakat, kebudayaan dan agama yang dianuti. Terdapat tiga kaum besar atau majoriti di Malaysia iaitu kaum Melayu, Kaum Cina dan kaun India. Walau bagaimanapun, terdapat juga kaum lain yang merupakan kaum minoriti dalam negara. mereka terdiri daripada suku-suku kaum yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Rakyat yang berbilang kaum dan keturunan ini telah menyebabkan Malaysia dikenali dunia sebagai negara yang mempunyai rakyang yang majmuk. Sesebuah negara yang mempunyai rakyat pelbagai kaum memerlukan satu sistem tang kuat untuk menjamin keharmonian dan kesejahteraan negara. sistem sosial yang diperlukan adalah perpaduan negara.
1

Perpaduan negara bermaksud satu keadaan rakyat yang datangnya daripada pelbagai

kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. secara dasarnya, wujud lima konsep perpaduan dan intergrasi di negara ini iaitu yang dinamakan segregrasi, akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi. Perpaduan rakyat merupakan suatu perkara yang penting bagi sesebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum. Perpaduan negara perlu dilaksanakan dengan lebih mantap lagi. Hal ini kerana, perbaduan negara dan perpaduan rakyat yang lemah akan menyebabkan keadaan yang kucar kacir akan berlaku. Sebagai contoh peristiwa 13 MAY 1969. Peristiwa 13 MAY 1969 merupakan satu peristiwa hitam yang berlaku di negara ini. Semasa peristiwa berdarah itu berlaku, banyak nyawa orang yang tidak berdosa telah menjadi mangsa kekejaman penduduk pada ketika itu. 2Peristiwa 13 MAY 1969 berlaku selepas Pilihan Raya Umum tahun 1969. pada ketika itu, parti perikatan telah kalah besar. tidak sefahaman dan masalah peerkauman yang tinggi telah menyebabkan rusuhan kaum pada waktu itu terjadi. Rusuhan kaum ini menyebabkan banyak kerosakan dan memjadi cermin untuk melihat bahawa masih banyak lagi yang perlu dibuat untuk memjamin kesejahteraan kaum yang pelbagai di Malaysia.

1

Satu keadaan di mana rakyat dari pelbagai kumpulan etnik, agama dan wilayah, hidup dengan aman sebagai satu bangsa yang bersatu dengan memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaaan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Mesyuarat Panel Penasihat Perpaduan Negara, Februari 1992)
2

Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 ialah rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan "Pilihan Raya Umum 1969" merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia.

[Type text]

Page 1

Konsep Integrasi Nasional Integrasi merupakan satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan-kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. selepas Tanah Melayu merdeka imigran yang datang dari luar ini telah diterima untuk menjadi rakyat Tanah Melayu. Penerimaan kaum yang bukan Melayu sebagai warganegara Tanah Melayu telah menyebabkan kebudayaan kaum laim juga turut diserap masuk dan diterima oleh semua masyarakat melayu di Tanah Melayu. Selain itu. Jun 1991) [Type text] Page 2 . Setelah kedatangan penjajah British. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Malaysia pada hari ini begitu mementingkan aspek perpaduan negara. kaum yang terbesar di Malaysia adalah kaum Melayu. semnagat dan nilai bersama antara kaum serta satu perasaan nasionalisma kebangsaan perlu diwujudkan secara bersama dalam kalangan mereka yang rata-rata terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan etnik. Intergrasi Nasional juga merupakan 3 satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri Sabah dan Sarawak. Banyak dasar-dasar yang telah digubal bertujuan untuj memperbaiki lagi sistem sosial ini. Sebagai contoh. untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang mempunyai identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Selain itu. perpaduan penting bukan sahaja kepada rakyat. tetapi sangat penting kepada negara Malaysia deni menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju pada tahun 2020 kelak. Perlaksanaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan telah menyebabkan banyak kebudayaan yang dimiliki oleh 3 satu proses dinamik untuk merapatkan masyarakat negeri-negeri dalam Malaysia khususnya di antara negeri-negeri di Semenanjung dengan Negeri Sabah dan Sarawak. Oleh sebab itulah. Namun. untuk membentuk satu Bangsa Malaysia yang mempunyai identitinya sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. (Jawatankuasa Integrasi Nasional. konsep atau makna yang boleh digunakan untuk mengambarkan intergrasi ini adalah intergrasi nasional juga boleh didefinisikan sebagai satu proses yang yang dilakukan bertujuan untuk menyatupadukan anggota masyarakat dalam sesebuah negara secara keseluruhanya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti kaun atau etnik yang boleh mengambarkan diri mereka. kaum-kaum yang lain telah dibawa masuk ke tanah Melayu untuk tujuan bekerja.Selepas peristiwa ini kerajaan kelah mengambil banyak langkah bagi mengatasi masalah perpaduan ini.

4 Kelompok etnik pula merujuk kepada satu kategori kelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri budaya yang sama dan juga dalam satu kelompok institusi sosial. kegiatan ekonomi. Keturunan yang berbeza ini membawa kepada pelbagai kelainan dan fahaman yang berbeza antara satu entik dengan etnik yang lain. cina. kumpulan etnik ini merujuk pada orangt Melayu. kini Malaysia telah menikmati kejayaan dari segi pembangunan yang membanggakan. Kumpulan etnik ini lazimnya dibezakan melalui ciri-ciri budaya seperti adat resam. Murut dan sebagainya. pola keluarga. Selain itu.Dalam masyarakat malaysia. dan pola hiburan. Perbezaan yang dimaksudkan ini adalah yang terdiri daripada perbezaan dari segi biologi dan adat serta keturunannya. Oleh sebab itulah. pencapaian ekonomi yang mampan dan keharmonian masyarakatny terdiri dari masyarakat yang berbilang kaum. [Type text] Page 3 . Malaysia juga mempunyai kestabilan daripada semua aspek termasuklah kestabilan politik yang tinggi. mereka juga boleh diaanggap sebagai satu entiti yang berbeza berdasarkan ciri-ciri kebudayaan yang mereka miliki serta interaksi sosial yang kerap berlaku di antara mereka dan sesama mereka. (Mohd Foad Sakdan 1997). Namun tugas untuk membina bangsa dan membentuk perpaduan nasional bukanlah satu tugas yang mudah terutama sekali dalam bidang pekerjaan yang 4 Kelompok etnik pula merujuk kepada satu kategori kelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri budaya yang sama dan juga dalam satu kelompok institusi sosial. Iban. India.pelbagai kaum terutama sekali di Malaysia telah terpelihara dan bebas untuk diamalkan dengan aman. pakaian. Kadazan. Pembentukan Masyarakat Malaysia Tidak dinafikan bahawa semenjak kemerdekaannya pada tahun 1957. orientasi politik. Konsep Etnik Konsep etnik juga boleh ditafsirkan sebagai sebilangan besar orang ramai yang menganggap diri mereka sebagai orang lain. Hal ini merujuk kepada penggunaan kebudayaan dan corak hidup yang berbeza boleh digunakan untuk menentukan sesebuah etnik yang terdapat di sesebuah negara. peranan budaya dan kebudayaan masyarakat yang berbilang bangsa ini telah menjadi satu ideologi kepada tercetusnya identiti nasional yang bertujuan untuk membezakan antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik yang lain.

Hal ini kerana ekomoni ini biasanya dilakukan oleh masyarakat kampung sahaja. ekonomi tradisional ini hanya memerlukan modal yang kecil dan lebih bertujuan untuk membekalkan sumber makanan pada ekonomi moden. Pihak British telah menggalakkan kedatangan tenaga buruh dari negara China dan India untuk kepentingan ekonomi penjajah dalam sektor perlombongan bijih timah. Hal ini kerana. Ekonomi sara diri atau lebih dikenali sebagai ekonomi tradisional lebih bersifat sara diri dan ekonomi ini hanya bertujuan untuk mencari oendapatan yang sedikit dan hanya untuk cukup-cukup makan sahaja. Hal ini telah menyukarkan perpaduaan yang ingin di capai. Hanya orang Melayu yang mempunyai status bangsawan dan keturunan pembesar sahaja layak untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Selain itu. Latar Belakang Ekonomi Malaysia Ekonomi Malaysia pada suatu ketika dahulu merupakan ekonomi yang berteraskan kepada ekonomi sara diri dan ada sebahagian sahaja merupakan ekonomi komersil. perdagangan dan perladangan Manakala. Dilihat dari perspektif sejarah Malaysia. Hai ini adalah bertujuan untuk menjamin kemakmuran negara. Kegiatan ekonomi sara diri ini biasanya lebih tertumpu di kawasan luar bandar sahaja. penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara 'plural' melalui amalan 'pecah' dan perintah. dasar yang telah British laksanakan inilah yang telah menyebabkan wujudnya masyarakat yang berbilang kaum di Tanah Melayu. sejak zaman penjajahan British dahulu.terdapat di Malaysia. orang Melayu pula bekerja sebagai petani dan nelayan sahaja. British telah membuat dasar yang telah menyebabkan semua kaum di Malaysia berpecah. [Type text] Page 4 . Hal yang sedemikianlah yang menyebabkan satu bentuk perpaduan dan intergrasi antara kaum perlu di wujudkan selepas kemerdekaan negara. Walau bagaimanapun.

selain itu. melalui dasar pecah dan perintah yang telah dilaksanakan oleh penjajah British telah menyebabkan imigran yang datangnya dari luar masuk ke Tanah Melayu untuk bekerja di sektor perlombongan dan sektor perladangan. o Modal yang besar dan hasil dieksport ke luar negeri. o Modal yang kecil dan lebih bertujuan membekalkan sumber makanan pada ekonomi moden. Tertumpu pada kegiatan perlombongan bijih timah dan perladang getah Perkembangan eksport kedua-dua hasil menjadi$ penggerak utama  Kegiatan komersial lain  Kemajuan infrastruktur dipertingkatkan  Pembinaan infrastruktur tertumpu di kawasan bandar  Pemerintahan British di Tanah Melayu lebih tertumpu kepada kegiatan ekonomi [Type text] Page 5 .”cukup makan” dan kurang maju. Selepas kemerdekaan negara pada tahun 1957. Hal ini kerana.EKONOMI TRADISIONAL o Lebih bersifat sara diri. Imigran yang datangnya daripada China telah diletakkan di kawasan perlombongan bijih. kerajaan juga telah membentuk dasar luar negara yang memja LATAR BELAKANG EKONOMI MALAYSIA. Orang Melayu pula telah diletakkan di sektor pertanian yang rata-ratanya berada di luar bandat atau kampung-kampung. kegiatan ekonomi negara telah berkembang dengan pesat sejajat dengan matlamat negara untuk mencapai negara maju pada tahun 2020 kelak . ekonomi Tanah Melayu pada ketika itu menjadi antara ekonomi yang kurang maju. melibatkan pelaburan yang banyak khasnya dari pelabur asing dan berkembang pesat. Manakala imigran yang datang daripada negara India telah diletakkan dalam sektor perladangan. Sebelum merdeka. o Kegiatan bertumpu di kawasan pantai barat dan berkembang dengan sokongan sistem pengangkutan yang baik. Malaysia telah meletakkan harapan untuk maju dalam bidang perindustrian terutama dalam bidang automotif negara. Kegiatan bertumpu di kawasan luar bandar. EKONOMI MODEN o Bersifat komersial. menerusi dasar perindustrian negara.

Selain itu. Hanya sebilangan kecil sahaja kuata yang diberikan kepada golongan bukan bumiputera. [Type text] Page 6 . Dasar ekonomi British Kesan dari ekonomi British DASAR EKONOMI BARU Dasar ekonomi baru mempunyai dua matlamat 1) Membasmi kemiskinaan 2) Menyusun semula masyarakat. Walaupun dasar ini dilihat menguntungkan semua pihak. Hal ini lah yang menyebabkan • dasar ini kurang berjaya terutama sekali dari aspek perpaduan negara yang cube dibentuk dalam bidang pekerjaan. namun jika dikaji dari aspek perpaduan pula. penetapan atau pengkuataan bidang pekerjaan yang terdapat di Malaysia telah menyebabkan jurang perkauman yang berbeza. melalui Dasar Ekonimi Baru. dalam sektor pekerjaan awan negara banyak diberikan kepada kaum bumiputera sahaj. Formatted: No bullets or numbering KAEDAH PENYELIDIKAN YANG DIGUNAKAN. Dasar ekonomi baru ini mengariskan pelbagai langkah yang perlu untuk menjayakan matlamat DEB ini.

10 pt. Fo color: Black.67& ( 14 ORANG ) [Type text] Page 7 .JUMLAH Formatted: Font: (Default) Calibri.33% PEREMPUAN 53. Kern at 12 pt 46.67% 53. Shadow.33% ( 16 ORANG ) LELAKI 46.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful