P. 1
Galileo, Sidereus Nuncius

Galileo, Sidereus Nuncius

|Views: 22|Likes:
Published by Oudeis Oudenos
The stellar messenger of Galileo, the classic containing descriptions of his discoveries made with the aid of telescope.
The stellar messenger of Galileo, the classic containing descriptions of his discoveries made with the aid of telescope.

More info:

Published by: Oudeis Oudenos on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

The Dibner Library
ofthe History of
Science and Technology

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

HERBERT McLEAN EVANS

HEHALO vr boicNCe NOi T
4*

» a
[S
5E

X

lil "l#
BURNDY
LIBRARY
ChtruriJ
in

lai

p
S
X
1

!

F

1?41

1

!

GIFT OF

Bern Dibner

.

.

.

nouiffime Author depra% hendit primus. LjtCTEO CII{CVLO. LONGEQ. . ENETIIS. Apud rhomamBagliomim. FIXIS Ils^ TiFMEBJS. GALILEO' G ALI LEO PATRITIO FLORENTINO Mathematico PERSPICILLI Patauini Gyranafij Publico I PH I LO SOPH IS atfc A STRONO I S . M D C X. - tApprime verb in tate S Stellam difparibus interualiis. rairabili circumuolutis. STELLIS I^EBVLOSISy Circa OV QJT I ATVOR PLANETIS celeri. neminiin hancvfque diein cognitos. atque MEDICEA SiDERA NVNCVPANDOS DECREVIT. SuperMfiw Peimjj* C grmlegw.VE ADMlRABlLIA I Spe«5lacula pandens . . fufpiciendaque proponens vnicuique.ACIE. atque periodis.SIDEREVS NVNC V S MAGNA. qu& a i^uper afe reperti beneficiofunt obferitata in LVWzAl F. prsfertim vero . quos .

.

. Eiuf- modi tji emm human& mentis conditio j *vt nifi ajfiduis rerum fmulacns putfetur omnis ex } m itla eam extrinfecus irmwpcntibus recordatto faciie ejftuat. ZJerum atij firmiora^ ac diuturniorajfecJantes^ter^ num fummorum yirorum prxconium non faxts>ac me*A % tattis . tam pedefires > quarru equefiresj hinc Columnamm^ atque Tyramidum^vtinquit ilte yfkmptuf ad Sydera du5ii$ hinc denique njrbes adtficat<e> ecrumque wfignitx nomimbus > quos grata are fiffix s hinc pofit£ Jtatux pojieritas attrnit ati commendandos exifiimamt .SERENISSIMO COSMO MEDICES MAGNO JD IX. <~velex _. H^TRVRIiE I VC II II- *l{&ctarum fane > atque humanitatis 3 ptenum eorumfuit mfiitutum 3 qui excellentium <uirtute yirorum tes pr&clare gefias ab inuidia tutari 9 eorumque immortatitate dignano- mina abobtiuione atqueinterim rvindie&re tonati funt* Hinc ad memoriam pofierkatis prodita Imagines Vel marmore infculptaz .

ac mirandum multorum iam fzculorum interuallo exoteuit. Atqui longe njerio- ra. acfuo qmfiiure tenentibus: in quotum catumftuftra pietas zAugufti lulium C&farem coapta-* re conata eft : nam cumStettamfuo tempore exortam quasGra:i Cometas > noftri Crinitas njocant* lutium Sydus nuncupari votuijfet^breui itta euanefcens9 ex ijs> tanta cupiditatis fpem dehftt . Herculis 3 c&terorumque heroum>quo- rum nominibus StetU appellantur > fama obfcurabU tur y quam ipforum Sydemm fptendor extinguatur. Cetfitudinitu& pojjumus augurari} lia nam <~uix dum in tetris immorta~ Ccetis lu- animi tui decora futgere c&perunt^ cum in cidaSydcra fe fe offerunt 3 qu# tanquam tingua praftaii- . incorruptiora Signa excopitauit y in qua Tem- pus edax^ atque tuuidiofa Vetuflas nutlum fibi iusyindicarct* In Ccelum itaque m. tis 3 3llercurij 3 ^uam ob rem non prius louis 3 £Mar-. attamen longius itta proffi/ciensj cum opttme intettigeret omnia hu- manamonumenta nji> tempefiate3 ac rvetuftatetandem interire.tallis >fed Mufarttm cuftodi<t > . prifcis heroibus lucidas illas fedcs oc- cupantibus . qui cum $Aftris <euo fempiter- nofrucwitur. &incorrupns littera^ rum monumentis confecrarunt <iAt quid ego ifta commemoro f quafi <-uero humana fotertta his contenta re~ gionibus y vtterius progredi non fn aufa .grans . Hoc autem kumanafagacitatis inuentum cum primis nobde.ctariJJimorum Sy- derum notis yfempiternis 3 ilhsQrbibus eorum nomina . confignauit qui ob egregia <-unti ac prope diuina facinora digni babiti funt. ac ftticiora jTrinceps Seremflime.

me admonere ntifus e[i Etenim quemadmodum h& SteiU tamquam loue dignaproies nunquam abilmfi exiguo interualio difcedunt. animi rnanfuetudinem . ita quis morum fuauitatem > regij . fanguims fptendorem x in aSiionU authoritatis ^ bus maieflatem £?» Imperij in aiios in tua Qelfitudine amplitndinem > qua quidem omnia 3 ftbi domictiium acfedem cottocarunt 3 quis inquam lup- ignorat hxc omnia ex benignijjimo louis Afiro 3 fecun- dum "Deum omnium bonorum fontem>emanare ? piter^ luppiter inquam 3 a primo Ceifitudinis tu<s orttt turbidos Hori^ontis vapores iam tranfgrejfus medmmc^ celi cardinem occupans ^Orientalemque angulum fua ^cgia HiuJiranSifoeiiciJJimum partuex fitbtimiiiio tro no profpexit 3 omnemq\fplendorem> atq y ampiitudinem - "uam in purijjimum aerem profudtt. lius latere . ijt <vniuerfam iilani . mundi centrum 3 nis tu£ nomini pra c&teris nouos hofce T?ianetas de~ fiinarem.ftantifsimdS <vktutes tuas in omne tempus toquantur> ac tetebrent . tanquam eius pr&genies y curfusfuos . orbesque confi- ciunt celeritate mirahdi interea dum njnanimi con- Soiem nempe ip~ fum 3 omnia fimul duodecimo quo^ue anno magnas ZJt autem inciito Ceifitudiconuolutiones abfoluunt cordia circa circa . ipfemet tis Sydemm Opifex perfpicuis argumen . ignorat ciementiam . En igitur quatuor Sydcra tuo mclyto noin(i~ illujiri mini referuata^nequeilta de gregario 3 ac minus gni inerrantium numero } fed ex ordine 3 njagantium qux quidem difparibus interfe motibus cir- cum louis germana Stellam c&terarum nobittjjimam .

MUm *vim . g)uo circa cum rni- hi diuinitus plane contigeritypt Celfitudini tu<e infer- uirem^atqueideo incredibilis Clementra . tu&z gloriaz cupidifftmus > & quam ita fmt. acbenigni- tatis tutfradios profius exceperim . quorum glortam Jempitemam om- .re decreui ghiod fi illas primus indagaappel- quis me mre reprxbendat . cjuod quidem pr^ftki quatuor fuperioribus annis proxime elapjis eo anni tempore 9 quo afeuerio. fijfdemquoque nomen mfcfuero. gratiffmus crgate effe cognofcar ? Jguxcum 3 cum te Aufpice C OS ME Serenijfme has Stellas fuperioribus Aftronomis omnibus inccgnitas explora- uenm yOft^mo mine ui . quid mirum > f ani- mus meus adeo incaluit njt nthil aliud propcmodum dies ^noSiesque meditetur 3 quam^vt z lum an:mo> fed etiam dominatione ipfi ortu ^quinonfoac naturajub tua\j ego fum . libwvtor argumentationibus 3 cum tdnecejfaria pro- pemodum raticne concludere . ac demonftrare queam $ Vr a Seremffmis parentibus tuis non indignus exift marer 3 qui Celfitudirii tUA in iradendis Matbematicis difctplinis operam 1>lacuit *~Deo Optimo Maximo . ribus Jiudijs ocium ejfe confueuit . nauarem . iaro ?Jptransfore> njttantum dignitatis ex hac appellattone i s Sydenbus acccdat > qu^ntum alia CAiteris Hcroibns attuierunt iuis 9{am vt taceam de Serenijfmis nium Maioribus . itire eas aAuguftifftmo Trofapia . ac pctefatem tenitrum corpufculum nmk tum anlmo nobtlioribus ornamintis iam a Deo decoraVerum quid ego probabi* to } primo fpiritu hauriret . tuxno- inflgn.ac MEOICAEA STDERA .

. DatumPatauij ^ldus Martp Ce/fltudinis %M DC X m& sAddiSiifsimw Seruus (^alileus (fa/ilem. te- cum mhilominus ipfe certes} *cc tce tfi * ac magnitudi* ne tua in dies maior euadas Sufcipe itaque C/ementifsime Trinceps hanc tibi *Aflris referuatam genti/iciam g/oriam. quin quamtui expec7ationemfe/ici/simis imperij Aufpicijs concitafli . qu<& non tam k Stel/is. Cui enim duhium ejfe potefl .4 mumhifloriarum monumenta teftantur. .fola tua <~virtus y Maxrme Heros . quamuis fummam 3 cam nonfolum 3 fuHineas 3 ac tuearis <-verum etiam longo interuallo fuperaturus fis ? vt cum alios tui fimi/es ^viceris . ab &* illis diuinis honis flce . illis zAflris impertiri potefl nowinis immortalitatem . tibi quam a Stellarum OpU ac Moderatore 'Deo deferuntur 9 quam diu~ tifsime fruere.

Marauiglia. D. . in libro a carte 3 9. Con.GliEccelientiffimi Signori Capi delVEcc.comenel librolntitola-.Secretarius Bartholomf us Cominus 6 1 o. de' X.con giuramento.LunardoMarcelloS Illuftriffimi Confilij X. loan.BaptiftaBreatto off.Nicolo Bon C Capi ddPEcc. cioe Reuer.M. Ccnf cVX. di Padoua per & to SYDEREVS non fi N VNCI VS. Conf.Ant.P. &c. adi S.a. Regiit. Datum Die primo Martij 1 61 o. D. di D Ga- lileo Galilei troua alcuna cofa contraria allaSanta Fede Cattolica 3 Prencipi 3 & buoni eofiumL& cheedegno di Stampa s concedono licen^.RefcimatoridtlStudio relatione delli due a quefto deputati . infrafcrittij hauuia fede dalli Sig.Coad.!nquifitor dalCircSecretario del Senato dal 5 Gio.Marzo. che poffl effer ftampato in queftaCitta.Blafph.Valareffo --• D.

ocuiifque palam exponere. &quse veteres. atque vifu iocundiffimumeft 3 Lu- eadem ienfui noftro nare corpus per fex denas fere terreftres diametros a nobis remotutn.Lacleo circulQ Stellisfy nehulcfis . nunquam confipeclis atque declarans. Pulcherrimum. antehac conipec~tas nunquam. cuius bene- obuiam fefe fecerunt Magnum fane eft fupra numerofam Inerrantium Steliarum mukitudinem . con.ASTRONOMICVS OB S SERV ATION ES RECENS HABlTAS I quatuor Planetis NVN I C V Noui ? erfipicilliheneficio inLunafacie. inmmeris fixis. A GN A tractatione cTquktem in hac exigua finguiis de Natura fpeculantibus inlpieienda. templandaquepropono Magna* inquam > turn ob rei ipfius pra?ftantiarn. qua? naturali ficultate ift hunc vfque diem conipici pctuerunt.. tum ob inauditamper aeuum nouitatem . alias innumeras fuperaddere . ac il B per . tum eriam propter ficio Organum. ac notas piusquam fupra decuplam multiplicitatem fuperent. S r D E R A adhuc continms^ mncupatis . tam expropinquointueri. necnen in M E D C E A .

exiftere. Alia forte praftantiora. feu de Ladleo circulo fubftuliffe. atque Mercurij circa Solem. fuas habent periodos. deinde fenfata certitudine quifpiamintelligat^Lunam &perpolita nequaquam efieindutatru fed afpera. vel a me. quod omnem admirationem ionge fuperat. profundis lacunis.& ina?quali. ac veluti ipfiusmet Telluris facies ingentibus tumoribus.nunquam extracertos Qua? omnia ope Perfpi- a me excogitati diuina prius iiluminante gratia* paucis abhinc diebus reperta. longeque aliam effe quam creditum ha&enus eft 3 iocundumerit 3 atqueperpulcrum. folidum autem corpus vicibus proxime viginti feptem milllbus maius appareat. quamdum libera tantumaciefpe&aturrexquo fuperficieleni.OBSERVAT. inftar Veneris. aut obferuatas adinuenimus. vel ab alijs n> dies adinuenientur confimilis Organi beneficio . Verum. quodve ad Monitos faciendos cun&os Aftronomos. adeo vt eiufdem Luna? diameter vicibus quafiterdenisjfuperficies vero noningentis.nedum intellectui manifeftaffe . at- que anfra&ibus vndiquaque confertam Altercationes infuper de Galaxya.modo fubfequuntur. atque Philofophos nos apprime impulit. cilli pra?eunt. quce circa Stellam quandam infignem e numetocognitarum. qui ante nos. illud eft. atque obferuata fuerunt. quod fcilicet Quatuor Erraticas Stellas nemini eorum. eiufque effentiam fenfui. SIDEREAE per duas tantum eafdem dimenfiones diftaret. cuius apparatura* necnon illius excogitandi ocformam* & caiionem . eamque modo limites ab iliadigredientes. cognitas. paruimomentiexiftimandum minimevideturiinfuperquefubftantiamStellaru^quas Nebulofas hucvfque Aftronomorum quilibetappellauit digito demonftrare.

me totum conuerterern. nonupio vero maiora apparebant.ME lia. .ac plufquam in terdecupla rationeviciniores. quam in Marittima omnino fuperuacaneum foret enumerare. exaiteravero vnumfphaee- conuexum . vt res peripfuravifa? millies fere maiores appareant. ac tubum primd plumbeum mihi paraui . me in- B 2 tukus. ac huius profe<5td ad- pinqua mirabilis effectus >nonnulla? experientia? circumfere- bantur. fuiffe RECENS HABITAE. quibus fidem alij pradbebant. Alium poftmodum exac1. qui obiecta plufquam fexageties ma- & iora repraefentabat . num mihi conftruxerim adeoexcellens. aiterum vero cauum aptaui j oculum deinde ad cauum admouens obie&a fatis magna. Sed ad Cceleftium fpeculationes contuli: acLunam prius tam ex propmquo fum miffis terrenis. Tandem laborinullo.velutiprodiftincte cernebantur. quod tandem in caufa fuit.iorem mihi elaboraui . cuius beneficio vifibi- licetaboculoinfpicientislonge diffita.quam (i naturalitantum facultate fpe&entur. Huius Inftrumenti quot. propinqua intuicus fumj tripio enim viciniora. aquodamBelga obie&a Per- fpicillum elaboratum. ldem paucospoft diesmihi perliteras a nobiliGallo Iacobo Badouere exLutetia confirmatum eft. nullifque eo i me deuentum eft. negabant ahj. quam paulopoft doctrina? de Refraclionibus innixus affequutus fum .per qua? ad confimilis Organi inuentionem deuenirem. fumptibus parcens. vt ad rationes inquirendas 3 necnon media excogitanda. vt Orga- quantaque fint commoda tam in re terreftri. * caflonem prius breuitercommemorabo. N S I B V S abhinc dece fere rumor ad aures noftrasincrepuit. in cuius extremitatibus vitrea duo Perfpicilla » ambo rice exaltera parte plana.deindehabitarum a me Obferuationum hiftoriam recenfebo.quam dum folanaturali acie fpe&arentqr.

nifi enim tale fueiit lnftrumentum> ea omnia. ambas in eodem minore qui- demaltero oculo ad Perfpicilluol admoto^ maioremi vero akero ocuSo Ubero. 5 & nulla cafigine quod obie&a peUucida. eirculos. quod tali artificio affequemur Sic: . £ D G. vtfibiPerfpicii- lum parent exa&iflimum diftin&a .. Conftiriii parato laftrumento. tum vagas incredibili animi iocunditate fa?pius obferuaui cumque harura maximarn frequentiam videtem. de ratione diftrinriaium dimetkndarura inquirendum erit . de ratione qua illaj rum interftitia demum dimetiri poffem excogitare cgpi. id autcm erit tunccii maioiis diamerer^ad diametrum akeiius iongkudine fuerit vigecupla.radijj. amba? eiufdem appaiebuntma* gnitudinis. ddnde fuperficks pariete infixas ftmul a Ionge fpectabit.. ad obieclum F G. aut quadra» tabina cartaceacontornabit. ierrentur . facii ioris inrelligentice gratia * Tubus A B C D* Tubo li- Oculus infpicientis efto E. fecundum fpidJIis C F.. SIDEREAE tuitusjacfi vix per duas Telluris diametros abefletr. dum 3 rrulia in adeifent Peripiciila o. qui ad huiufcemodi obferuationes accedere volunt* Primo enim neceffarium eft. E. tuncenim figura. ac reperi. Qua de re fingulos praemonitos efife decet. Vt autem de mulciplicatione inftrumcnti quilibet paruo negotio certior reddatur. obdu^a repra?fentet. Poft hancStellastum fixas.ea& re&as. qua? a nobis confpecta lunt iacejis > quaeve infra enumeijbuntur. commode enim id fieri iicet vno eodemque tempore oculis ambobus adaper~ tis.ied appofttis Per> . eniin . fi Organum iecundum optatam proportionem obieclu mukiplicauciit. quorura alterum quatereenties akcro maius exiftat.OBSERVAT. intueri tentabitur fruftra.. ea- demquead minus fecundum quatercentuplam rationem mukiplicetj tunc enim illa bisdecuplo viciniora cornmonftrabit. biiios..

angulosalios. conftituti .& qui prius liberi ad FG.bra&eas . coferantur Ec praehendent : accepta deinde ratione diftantia?EH. & quafi . admagnaru profeclo contemplationum exordia ibphia^ cupidos conuocantes.ad lineamHi. modo hanc modo illam prout opus fuerit fuperimponentes. quoru ©peStellarum intercapcdines per aliquot minuta adinulcem diffitarum. coarclanturenim. Quod £ Spccilio C D. Obiewlura dirigebantur.RECENS HABITAE. quem minuta quaidam tantum continere eomperiem us . citra vnius. aut alterius minuti peccatum commode dimetiri poterimus* Hsec ta- men fic leuiter tetigiffe. alias maioribus . partem tanturamodo HI. atque alios pluribus. Nunc obferuationes a nobis duobus proxi* meelapfismcnfibus habitasrecenfeamus. pnmoribus libaile labijs in praefentiarum fit fatis per aliam enitn occafio nem abfolutam huius Organi theoriam in medium proferemus. fpicillis 7 fecundum Jineas refra&as E C H. omnes vera? Philo- De facie autenx Luaas » cpas ad afpe&um noftrmn . per tabulam iinuurn reperietur quantitas anguliinoculo ex obieeto H I. alias vero mi noribus perforatas foraminibus aptauerimus. EDI. paucioribufque minutis fubtendentes pro libito conftituemus.

com- & plures enim veluti excrefcentia? Jucida? vltra lucis te- nebrarumque duntur. corporibuseoeleftibus opinata eft. Quarta aut quinta poft coniunclionem die.GBSERVAT. feu antiquas eas appellabimus. deque reliquis certo intelligamus.valliumque profunditatibus hincindediftinguitur. Quinimo . obfcuriorem alteram : clarior videtur totunt JEmiipha?rium ambire . iam obfcuram terminus . & magna nigricantium ma- cularum . afperam .ac ipfiusmet Telluris facies. at frequentia ita confitarum .lumen ingrediuntur. ad diiferentiam aliarum macularum amplitudine minorum . acquabiliter veluti fecundum oualem lineam extendiin folido perfecle fpharko accideret . praefertim vero lucidiorem partem confpergant hx vero a nemine antenos obferuata? fuerunt.qua?montium ha?c colligere licuit iugis. quamfacilioris intelligengratia induas partes diftinguo. vt magna Philofophorum coors de ipfa. admodum finuofa linea defignatur. illafque amurn omne confpexit.* fed inasquabili . confinia in partem obfcuram exten- & contra tenebricofa? particula? intra. non fccus. tumoribufque confertam .. non tur. alteram nempe ciariorem . ex ipfarum autem fa?pius iteratis infpe&ionibus. SIDEREAE vefgit tia? primo loco dicamus. non perpolitam . a?quabilem exa&iiTim^que fphaericitatis exiftere. . macu- lofamque redditj ifta? autem macula? fubofcura?. Luna? fuperficiem . veluti appofita figurarepra?fentat. cauitatibus . in eam dedu&i fumus fententiam» vt . vt totam Lunarem fuperficiem .fedcontra inajqua- lem . quapropter magnas. Apparentiae vero ex quibus ciufmodifunt. afpera . & fatisamptevnicuique funt obuia?. cum fplendidis Ltrria kk nobis cornibus offert . atque perfundere > obfcurior veroveluti nubesquaedam faciem ipfam inficit. partem a luminofa diuidens.

omninoa tenebrofa parte feparatarum 3 totam fere plagamiam Solislumineperfufam vndiquaque confpergit.modo diclas exiguas maculas in hoc femper. Adnotauimus autem. At confimilem pfnitus aipe&uni habemus inTerracirca Solis exortum.montes veroiilasex aduerfo Solis. dumvalles nondumlumine perfufas. 8 cularum exiguarum copia. vt partem habeant nigricantem locum Solis refpicientemj exaduerfoautem Solislucidioribus terminis > quafi candentibus iugis co ronentur.& omnes conuenire. ita & Lunares ifta? macula^ crefcente parte luminofa tenebras amittunt RECENS Verura .circundantesiam iam fplendore fulgentes intuemur: ac veiuti terreftrium cauitatum vmbras Sole fubiimiora petente immimuuntur.HABITAE. illa faltem excepta parte qua? magnis > & antiquis maculis eft aff e&a .

& auulfae. fed. totumque obfcurum vidiffem. . acfeparatusj moxcircaillum tresaiia^cufpides . CuillS etiam imaginem eadem fuprapofita delineatio pra?fefert ingens enim finus tenebrofus in partem luminofam fubit . permulta? apparent lixchte cufpides intra tenebrofam Luna? partem omnino ab illuminata plaga diuifa». tandem poft duas fere horas pauio infra medium cauitatis vertex quidam luminofusexurgereca> pit..interim tamen alize. aut tertiam. & cauitatum difcriminain Luna longe lateque terreftrem afperitatem fuperare videntur. SIDEREAE Verum non modo tenebrarurn & luminis in confinia Luna insequalia 3 ac finuofa cernuntur.vmbraadhuc planities occupante. ab eaque non per esiguam intercapedinem diffita?. quem quide finumcumdiutius obferuaflem .&Iargiores eorundemmontium partes illumi- nantur ^ac tandem ortoiam Sole planicierum. quse paulatim aliqua interie&a mora magnitudine. augentur. & ampliori iam fa&x iunguntur. eratque omnino adhuc aluminofa facie reuulfus. At non ne in terris ante Solis exor tum .hic vero paulatim crefcens trigonam figuramprar feferebat.altifiimorum cacuminamontiumSolaribusradijs iiluftrantur? nonne exiguo interiecto tempore ampliatur lumen dum media?. atque aliae hincinde quafi puliuIantes intra tenebrofam partemaccenduntur. 'exiguas .. quod maiorem infert admirationem .OBSERVAT. reliqua? parti lucida? . verfus inferius cornu locatus .poft vero fecundam horam. acdemum eidemluminofa? fuperficiei magis adhuc extenfe . Huius exemplum eadem figura nobis exibet . copulantur . &collium illumtnationes iunguntur f Huiufmodi autem cminentiarum . & lnmine augentur. vc infra demonftrabimus Interim filentio minime inuoluam quid animaducrfione dignum a me obferuatum dtim Luna ad primam quadraturam properaret .

RECENS HABITAE.;
€xlgua? luccrc ca?perunt,-

9

donec, Luna iam occafum verfus tendente, trigona illa figura extenfa, & amplior iam fa&a cum reliqua luminofa parte ne&ebatur, ac inftar ingentis promontorij , a tribus iam commemoratis lucidis verticibus adhuc obfefla > in tenebrbfumfinum erumpebat. Inextremisquoque cornibus tam fuperiori,quam inferiori iplendida quaedampua £la, &omnino a reliquo lumine difiun&a emergebantj veluti ineadem figuradepi&umcernitur.Eratque magna obfcurarum macularum visin vtroque cor nu 3 maxime autem in inferiori > quarum maiores, & obfcuriores apparent , quauermino lucis 3 &tenebra-

rum

viciniores funt,remotiores

xerbobfcura?minus,

acmagisdiluta?. Sempertamen, vtfupraquoquemev , nigricans ipfius maculse pars irradiationis Solarislocum refpicit, fplendidior verb limbusnigricantem maculam in parte Soli auerfa , Lunas tenebrofam plagam refpiciente, eircundat. Ha?c Lunaris fuperficies, qua maculis, inftar Pauonis cauda c^ruleis oculis, diitinguitur, vitreis illis vafculis redditur confimilis, quae adhuc calentia in frigidam imtniffa perfraClam , vndofamq; fuperficiem acquirunt^ex quo

minimus

&

a vulgoGlacialesCiatinuncunpantur. Verummagnse
eiufdem Luna?maculae confimili roodo interrupta?, atque lacunis, &eminentijs conferta?minimecernuturj fed magis xqiiabiles, &vniiormesj fblummodo enim
clarioribusnonnullis areolishac
illac fcatent;

adebvc

fiquisveterem Pythagoreorum fententiam exfufcitare velit, Lunam fciliceteffequafi Tellurem alteram, eius pars lucidior terrenam fuperficiem , obfcurior verb

aqueammagiscongrue repradentet mihi autem dubium fuitnunquam,Terreftris globia longe confpe:

£ti,atquearadijsSolaribusperfuil, terream fuperficie

clariorem,obfcurioremverb aqneam
*

kk
C

in confpe-

clum

OBSERVAT. SIDERE AE
dumdaturam.
Deprefliores infuper in Lunacernunturraagn&macuke, quam clarioresplaga?jiniiIaenim tam crefcente, quain decrefcente femper in lucis tenebrarumque eonfmio 3 prominente hincinde circaipfas magnas maculas conterminiparnslucidiorisjvduti in dtfcribendis figuris obferuauimu* ; neque depreffiores tantummodo funt diclarum macularumtermini^ fed a?quabiliores 5 necrugis,aut afperitatibus intcrrupti. Lucidiorvero pars maxime prope maculaseminetjadeo vt, & ante quadraturam primam , & in ipfa iermc fecunda circa maculam quandam 9 fuperiorem , borealemnempeLun^ plagam occupantem valde attollantur tam fuprailianijquam infra ingentes quaeda emi-

nentia^veluci appofita? prasfeferuntdelineationes.

Harc

IIECENS

m^|

.<

*

Ti

Hxc eadem macula

ante fecundam quadraturam

nigriorlbus qi>;i>uf<i«iH terminis circurauallataconfpicirur ; qui tanquam altifBma montium iuga ex parte

Soliauerfa obfcuriores apparent> qua vero Sofem refpiciunt lucidiores extant ; euius oppofitum in cauitatibusaccidit, quarum pars Soli auerfa fplendens apparet , obfcura vero
flta eft
.

3

ac vmbrofa > quae ex parte Soiis
fuperficie,

Imminuta deinde luminofa

cum

primum
clariora

tota fermediCtamacuIa tenebriseftobdu&a,

motiumdorfa eminenter tenebras fcandunt»
figura coflh

Hanc duplicem apparentiam fequentes
moftrant

C

%

Vnum

».- .-SM_N..

& tenebrarum orbem. cauitatum opacitas ab eminentiarum candore difcrerit pet. De more autem reliquarum macularum. qua? confinio contermina? funt j remotiores vero tum minores.ac figura perfectce rotunditatis. inque pe- riphaeriam perfecti circuli difpofitis occluderetur vn- dique: in Lunaenimaded elatis iugis vallatur .RECENS HABITAE. eminentiarumque differentia qualem neceffario conftituere cogimur in partelucrdio ri . Ha?c quse recenfuimus in darioribus Luna? regFonibus obferuantur . & illu- minationem afpectum .vmbrofa illius pars Solem refpicit .ita vt tandem cum Luna in oppofitione totum impleue- luminis. vt extrema hora tenebrofe Lunas parti contermina Solis lumine perfufafpectetur. tanquam firmiflimum argumentum . quod tertio libenter obfer- uandum admoneo. atque alia illuminatione radiorum Solis * prout multiplici pofitu* Lunam relpiciti acin magnis maculisexiftunt quidemj areola^ . Eundemquo ad obumbrationem facit . modieo^admodumque tenui difcrimine. luminofa vero verfus tenebrasLuna? conftituitur. afperitatum . verum in magnis maculis talis no confpicitur lacunarum . quod no aliquacum admiratione adnotaui: mediumquaLunse locum a cauitate quadam occupatum effe reliquisomnibus maiori.• macularum femper nigriores funtillae. fimontibas altiiHniis. hanc prope quadraturas ambas confpexi eandemque infecundis fupra pofitis figuris quantumlicuitimitatus fum. inarqualitatumque per totam Lunx clariorem plagam difperfarum quarum quidem .tum obfcuraminus apparent. Vnumquoque nifi ii obliuioni if minime tradam. priufquam lucisvmbraque terminusad mediam ipfius figura? diametrum pertingat . ob mutationem figurarum ex alia . ac faceret in terris regio confimilisBoemia?.

acin quet 3 anfi a&ibus . adeo vt compertum .{Imagis . & obfcuriorum idem fem per eft afpedtus. & lacunis innumeris eft repleta. in decrefcenti vero akera femicircum&rentia orientalis.quippequ3e ab vmbris tantum eminentiarum ortum ducunt.abolentur. Si enim pars illaLunaris fupei ficiei . vt iarmexpli- catam.imminuuntur.aut minus obliqui in easradij Solares incidant j iunguntur pranerea cum proximis macularum partibus leni quadamcopula. acconfundentes. luminumque rudibus difcriminibus ad lineam difterminantur. nulla 3 aut figurarum.& tot apparentijs confirmatam conclufionem indubium reuocaie cogantur.im6nonnulI«e lucidiflima?:verum & harum. ris tingitde maculis alijs minoribus clariorem Lunaepar- tem occupantibusjindies enim permutantur. qua? occafum verfus fpe&at. Veriim magna hic dubitatione complures affici fentio . indubita* tumquefit. fed exiguo admodum difcrimine paululum obfcurioresmodo apparent. fecus veroin maculis accidit fplendidiore Luna? fuperficiem occupantibus > quafi enimabruptas rupesafperis. Speclantur infuper intra eafdem magnas maculas areola? qua?damalia? clariores.OBSERVAT.confinia mifcentes. adeoque graui difficultate occupari . modo ver6clariores. attamen ifta? eundem femper faeiunt afpe(ftnm 3 neque intenditur earum opacitas* aut remittitur. vmbrasex varijs Solis illuminajiombus diuerfimode mouentibusj quodbeneconritatem.autlucis. tumoribus plenilu- . qua? fplendidius Solares radios retor- fcilicet . vmbraru. SIBEREAE areolajnonnultefubobfcuriores velutiin figurlsadnotauimus.aut opacitatis mutatio. cur in crefcenti Luna extrtma circumferentia. augentur. & angulatis fcopulis confita?.apparere iilas ob veram partium diffimila- non autem obinaequalitates tantum infiguearundcm partium.

quam tuberofam.RECENS HABITAE. & anfractibus cir- ca extremum Luna? ambitum coordinati fuerint. ac finuofo ambitu terminata.ac proindeduplicem dubitationis folutionem in medium aflfero . afpera & circinata. duplicem caufam. plenilunio totaperipha=ria finuoia . occultantur. quia totus integer limbus ex clariori Lun£ fubftantia conftat. feu in eadem feriedifpofiiorum.& ina?quabilis. SiceftuofipeiagifublimesyndarumverticesfecunJum ideta . iuxta vnicam folummodo circumferentiam difpofitarum. Huius apparentia? anfamtam grauiter dubitandi prabentis.nullifque tumoribus. & cauitates in corpore Lunari fecundum vnicam tantum circuli peripha?riam . fed in auerfo etia (prope tamen emiiphgriorum finitorein) tuncocuius a ionge profpiciens eminentiarum cauitatumque 6xfcrimina deprahendere minime poterit j intercapedines enim moncium in eodem circulo . fi oculus afpicientis in eademre&a cu dictarum eminentiarumverticibus fueritlocatus. Jacunofamque totam elfe diximus.- idque maxime . tuberofo nempe .magnarum enirn macularumnulla ad extremum vfque perimetrum exporrigitur. fed omnesprocul ab orbita aggregata? cernuntur. ijq.& in pari altitudine conftitutus.ac frequentium montium iuga fe- cundum planam fuperficiem difpofita apparent.obiecl. imodeberet Luna fub fpecie quafi dentata? rota? {qCc nobis oftendere. Primo enimjfi tumores. atque afijs ordinibus conftitutarum. ti > non verum exa&e rotunda. at fi non vaa tantum eminentiarum feries .uaHarum eminentiarum ia ahjs. Sic in terra muitorum .fi pro- fpiciensproculfuerit . protenderenturj tunc poffet quidem. non modo in emifphaerioapparente.aut cauitatibus corrolaconipiciturfatque ex eo maxime.. emifphasriuni nobisconfpicuum terminantem. fed permulti montium ordines cum fuis lacunis.

& oculus e longinquo fpectans in eodemfere plano cumverticibus illarum locatur jne- minimirum efte dcbet quod radio viforio illos abradenti. quamuisinter flu&us mtoima voraginum. atqueprofundior quidemeft circaLuna? peripha?riam. **. reprafentatque effetque potisaciem noftram terminare quominus ad Luna? foliditatem pertinge* ret. orbis quidam denfioris fubftantia? reliquo anere. vtvifui(prasfertimdum illuminatusnon fuerit) tranfituminiberevaleat. fed ad radios noftros.. fi cralfities eius foret profundior.Quodclarius in appoiita iigura intelligittnjin qua Lunare corpus ABC. profundior inquam non abfoiute . minimeque an- fra&uofam fefe offerant. quiSolis irradiationem concipere. quodnempecircaLunarecorpuseft. Orbisifta? aradijsSolaribusilluminatus. oblique illum fccantes .quamuistanta non fit opacitate pra?ditus. Lunarecorpus fub maioris fphaerefpeciera reddit .atquerefle- £tcrevalet. : .mali.veIuti cir ca Terram . relatus ac proinde vifum noftrum iniberepoteft.adeoque profundarum .& circa Idera eius perimetrum multiplcx eft eminentiarum . Huic rationi altera fuhnecti poteft. ae vela inter iliasabfcondantur. Luneque peripheriamSoliexpofitamobtegere.db carina?. & caui- tatum coordinatio . -.& lacuciarum fitfrequentia.OBSEftVATlOKES SIDEREAE planum videntur extenfi. verum etiam puppcs. vtfubliinium nauigiorum non mo.-- .ac pradertimluminofus exiftens. fecundumaequabilemlineam. Quia igiturin ipfa Luna.

pertingit pervapores DA. idqueflc manifefte declaraum Cum fxpius ame obieruatumfitin alijsatquealijs Luna? ad Solem conftitutionibus vertices nonnijilos intra tcnebrofam Luna? partem. nonatitem ira ratione tantum ad fuorumgloborum magnuudines. Oculus vero ex F. comineat erit CF. vt ad A. fupereft vt de illorum magnitudinibus dicamus 3 demonftrantes Tcrreftres afperkates lunaribus Q(ie longe mincres : minoresinquametiamabfoluteloquendo.cur maioresLuna?macu- J^nuila expartead -di extremumvfqueambitum protenconfpiciantur. atquelacunisvndiquaque confperfam. licet a termino lucis fatis rcmotosj lumine perfufos apparere . Dimetiens. liaria Italiea 7000.RECENS HABITAE. cumtamen opinabile fit nonnullas dibile videturex etiam circa iilum reperiri. 13 ab orbe vaporofo circundatur DEG. afpeclum noftrum fuo termino pra?cludit . inconfpicuasfamenefTecrceo. minusprofundos. cen« trum vero E. ac lucl- diori vaporum copia abfcondantur Effe igitur clariorem Luna? fuperfidem tumotibus. ad feptem. «bignum huius eft 3 quod pars Luna? lumine perfufa amplioris circumferentice : apparet 5 quam feliquum orbis tenebrofi atque hanceandem caufamquifpiamfor- te rationabilem exiftimabit. afc verfus cxtremam horam. quod fub profundiori. profundiorumcopia vaporum "E B. conferenseorum diftantiam ad integramLuna? diametrum 3 cognoui interftidum hoc vigefimam interdum diametri partem fuperare . C F. exiamexplicatisapparitionibusiatis apertum effe reor. qui ad ttnx diametrum eft vt duo. ad partesintermedias Luna?. 2000. Quo fumpto. JD C verd rj« . cumque terreftris diameter 3 fecundum exactiores obferuationes mil. inteiligatur Lunaris globus^ cuiusmaximuscirculus CAF.

eritplusquam 1004. Dimetiens circuli maximi. & pfsefentat j in punclo D. miliaria ioo. E. & A D. in Luna. elatu & atermino C. & aggregatum- ioioooo. emmeutior eft quadratorum D : C. cil iooo. quarvertice quempiarn advfqueSolis radfum GCD. parsautem vigefima toiius. qualium C E. a puncto C. C. fuit 1000. C F. Sitmodo CF. feu re- daCD. C 5 milia- . ioo. qualium CE. pijsquam 4. perdiftantianiCD. trahacur femidiameter E A. ddignat. cui quadratum DE.OBSERrVAT. ( qua? radium ilJuminantem. asqualeeft tota rgitur E D.remocu. crit igitur arcus C A. qui extenfus occurrat curri concingente G. SIDEREAE vcro 1000. D. re. Sublimitas igitur AD. luminofam Luna? partem ab obfcura diuidentis ( ob maximamenim elongationem Solisa Luna hic circulus a maximo fenfibiliter non differt ) ac fecundum viprogefimamillius partem diftet A.

riusappareat. lucens 3 propter obfcuriores cceli partes fibi contermmasj reliquaveio fuperiicies obfcuriore contra vi- cornuum aciem noftram obtenebrantiumcontaclum.o 3 vel camino . atque Tellurem da• & . atque euidentior . 4 verum inTcIlurcnuliicxtantinon r advnius miliarij altitudincm perpendicularem accedantj manifeilum igiturrelinquitur . Dum Luna tum ante . comua ipfa lucentia occultentur pars vero D 2 reliqua . icd muhis abhincannisobferuata difcipulis ofit. nec exiguo . non modo ipilus globus ex partequa lucentibus cornibus exornatur vifui noftro fpectandumfefe offert. quas Solis fulgoremnondum fentitJumine quodam . iliamnempe.nonnuilifque famiiiaribusamicis.. qui vix res eminentiasterreftribus elTe fublimiores. videbimus non tantum extremum tenebrofc partislimbum incerra quadam daritate lucentem y ied integram Lunae fadcm. declarata: ftenfa. atqueab ipiius ob- fcuriori campo feiungere videtur. per atque caufam quia explicata. Lubethoc loco alterius cuiufdam Lunaris apparitionisadmiratione digna?caufam aflignare. Verum exaclio- riinipecTioneremconiideremus. ob fulgentium obice inter vifum pofito ) . Verum. tenebrofa? partis. auerile Solinempe aftheris fi orbitam delineare. & Lunam ( fed procul ab-oculo . vt atecl. iiquis talem iibi eligat fitum.Lunates. non ineongrue hoc in loco reponen dam effe duxijidque etiam tum maxime vt eognatio. aut alkfuo alio detur. verumetiam tenuis quaedam fublucens periphseria.RECENS HABITAE. ihiliaribus Italicis^. albicare apparet tamen primo intuitu fubtilis tantummodo circumferentia . atque fimilitudo inter Lunam. tamen eiusobferuatioPerfpicilli opefaciliorredditur. tum etiam poft coniumftione non procui a Sole reperitur. qure licct a nobis non reccns .

clarior. quodtamen aduerfatur experientia?: fulgorenim qui in deiiquijs apparet in fus 3 ac quafi aeneus . pro cuius caufa afferenda alij aiiav in mcdium protulerunt Qiiidam enim proprium efle> ac naturalern ipfiusmet Luna? fplendorem dixerunt i ali/ aVenere illi effeimpertitum^ alij a Steliis omni« bus 3 alij a Sole/qui radijs fuis profundam Lunae foliditatem permeet. auta Stellis coilatum eiufmirabilis . cum in obfcuriffimo ccelo deftituatur.OBSERVAT.Hic lit fulgornon modicam philofophantibusintuadmirationem. SIDEREAE gam 5 . Si cnim aut propriumeffet.. vt ope exa- Perfpiciilimagna?macula? inipfadiftinguantur. fi iara no£fcurnusorror ob fblis abfentiam increuerit. modi Jumen. adeo vtpoft primam quadraturam* & ante fecundam>debilis. Compertum infupereft> hanc fecundam (vtitadicam) Luna*claritatem maioremeffe quoipia minus a Solediftiterirjperelonga- tionem enim ab eo remittitur magis j magisque . tuncluce non exigua hane quoque Luna? pJa* licecSoIari Jumine defikutamfplendere depra?hendet Jdque potiflimurn... reliquavero obfcurior femper fpectetur.illud maxime in Eclypfibus retineret. eft infuperiile mutabjlis ac loco mobiiisrvsgatur enirn adeo vt pars illa..oJtcnderetque. ex quo omni procuidubio id accideie inteliigimus > ex radiorum Soper Luna? faciem circuli 3 vmbr« terreftris lariura . &admodum incerta comperiatur 3 licet in ob• fcuriori ccelo ipecletur cum tamen in fextili. ac falfitatis euincuntur. - A rcliqua Lunaris globi afpe&ui noftro expofita relin- quatur. & mi- nori elongationej quamuis inter crepufcula mirum immodum fulgeat £ti : f ulgeat inquam adeo . Veriim huiufcemodi prolata exiguoiabore coarguuntur. Luna longe minor eft > fubru-» hic vero clarior* 3 & candidior.. qua: periph^riae propinquior eft. in campo enim obfcuriqri eademlux ciarior apparet.

Rem darius aperiamus .Soli auerfam vt a Venereipe&etur omnino effeimpoffibile/' Eflc au tem ex Sole^qui fuo lumine profundam Lung foliditatem modi lucem puerile adeo penetrct.nec a Sole mutuatus. cumq.&intrafextilem afpedu.fubtilia tamen ad nosconuertit j&leuuu: Terram illuftrat: crefcitin Luna iam 3 D .Afferereautem a Venere impertitam eiuf >• efhvt refponfione fit indignum.dum quadratum fuperauerit.qualem&ipfaa Luna in profundioribus nodis tenebris toto fere tempore recipit . albicantia cornua. quid quafo opinandum ? quid proferendumfnunquidaTerraipfumLunarecorpus. nifi folaTellus.RECENS HABITAE.circa coniun c3ionem.& omnino et hebetatur.nunqua enim imminueretur.nec Luna? fit congeni tus. Ij larium vkinitate tangcntium craffiorem quandam regio^ nenijquseLunam orbiculariter ambitjex quo cotaclu Au rora qua?dam in uicinas Luna? plagas efFunditur .atque perfundat.atque proprius. no fecus ac in terris tum mane 3 tum vefperi crepufculinum fpargitur lumen qua de re fufius in libro de Siftemate mundi pertractabimus. 1 mirum c maxime : Solaribus radijs in fuperiori fuo emifphsmo Terr^ auerfo perfunditurj emifpha?rium veio inferius.partem Luna?.autquidpia aliud opacum . quisenim adedinfciuserit 5 vtnonmtelIigat.cum medium interSolem &Terram obtinetlocu.. atque tenebrofum lumine perfundi•? quid a?qua grataque permutatione rependic Tellusparemilluminationem ipfiLuna?. tempore Lunarium Edypfium excepto diminuitur tamen dum Lunaad quadraturam properat. Luna in coniunclionibus.paritereft »nopinabile.cum femper emifpha?rium Lunaj a So le flt illuftratum.nec a Stellis vllis. Lunapaulatim a Soledigreffa iam iamaliqua ex parte in emifphserio inferiori ad nos ver> gente illuminatur. quo Terram afpicit tenebiiseft obdu&umjnullatenusigiturterreftre fuperficiemilluftrat.iam in Mundi vaftitate corpus aliud fuperfit nullu. Cum itaque eiufmodx fecundarius fulgor.

Lunaadconiun&ionem properat. debiliores alias nobislargitur verum aequalaneebeneficium aTellurecompenfatur. non modice lucens apparet Eadem Lunaper quadranteina Scleremota.. atra nox Terramoccupat .fcilicet occK duum. Tellus* ^fdem mi« nu& . viuidisque radijs illuftrati integram refpicit \» reflexuriique abipfalumen concipitrac proinde ex taJi reflcxione inferius emifpha^rium Luna?. minusve a terreftri reflexio* nerecipitlumen... eiufve proinde lux illa fceundaria exilior nobisapparet. quo terramafpicit.atquealijs adTerranv&adSo* lem habitudimbus maius.poftmodum decrefcens LunadebiIioresadnosradiosemittit.altera enimmedietas orientalis nocte obtenebra* tur:ergo &ipfa Luna fplendide minus aTerra illuftra* tur.& noftra* elariores effulgent no&es > tandem integer Luna? vultus . ri fplendore perfufa. Quod fi Lunam in oppofitione ad iolem conftituas: fpe&abit ipfaemifphamum intermediasTeliurisom: tcrreftris emifphaerij Einotenebrofum. fuperfkiem terreftris emifpherij So liexpoflti.0-BSERV'AT. extenditur adhut fuprafemreirculum fplendor inLuna. illuminatum confpkit . dimidium tantum. : . nullam prcrius illuminationem recipiet Luna. debilius illuminatur terra. In alijs. acteinftri irradiatione deftituta. Tali kaque periodo alternis vicibus Lunaris tuh gormenftruasilluminationes clariores modo. prout maiorem^aut minoremterreftiis emifpharij illuminati partem fpe&auent. aboppoftto Sole clariffimis fulgoribus irradiatuoenitet Jongelateque terreftris fuperficies Luna. fiigitur cclypiica fuerit talis oppofuio . is enim inter duos hofce Globos feruatur tenor. atigeturin terris eius luminis reflexio. Solarifimul. Dumenim LunafubSoIe circa cofi> iunctionesreperitur .licet Solari h> mine deftitutum .vtquibustemponbus a^xime a Luna ttluitrauu. SXDEREAE hm ad quadraturam aceedente Solaris iJluminatio. obfcuraqueno&eperfufum.

Ac primo illud animaduerfione dignum eft. quod fcilicet Stella»tam fix*e. fecundum quamobie&a auctio longe reliqua. &naturalibus quoque rationibus fexcentis confirmabimus.fedful* goribus quibufdam irradiata » micantibusque radijs erinita. Diximushucufque de Obferuationibus circaLunare corpus habitis. dum adhibjto Perfpicilio fpe<5tantuiv nequaquam magnitudineaugeri videntur iuxta proportionem eandem. fecundum centuplam. Atqueha?c pauca dehac rc in pr^fentiloco dictafufficiant.autquintuplam Steilas multiplices reddere credas: ratio autem huius eftjquod fcilicet Aftradum libera. vt itadicam.fufius enim in noftro Syftemate Mundij vbi complurimis & rationibus. adeo vt Perfpiciilum. & experimentis validifH- ma Solaris luminis e Terra reflexio oftenditur iliis. ex eo potiifimuin .. mundanarumque fe- cumfentinam. . nudamque .RECENS HABITAE. ac Lunam fplendorefuperantem. quam fi afcitijs iliis crinibuseuenr exutar angulus enirn viforius non a primarioStellas corpufculo. ex quo longe maiores videntur . non autem fordium.&a luminefitvacua: vagam enim iilam.cum iam increuerit nox.nuncdeSteIlis fixisea qusea&enus a nobis infpe&a fuerunt breuiterin medium adferamus. qui eam a Stellarum corea arcendam efle iactitant . & ipfamet quoque Luna. idque potiffimum.quamerrabunda?. ac naturaii oculorum acie fpectantur. xempli rationem multiplicare potens vix fecun- dumquadruplam. magnitudinem fefe nobis onerunt. efTe demonftrabimus. feda late circumfafb fplertdore termjriatur» Hoc apeiciifejie intelligas licet ex eo. non fecundura fuam llmplicem. gratia e« erit . quod a motu. & e contra. \6 ous vice verfa a Terra illuminetur Luna. acquirunt incrcmenta: verum inStellis talis quod reliqua obiecta minor apparet .

adeoexilis cernitur.OBSERVAT.&inipfamet Luna contingit . fed veluti fulgores quidam radios circumcir : ca vibrantes . riterefticit Pcrfpicillum. orbiculares apparent Fixa? vexo Stella? peripheria circulari nequaquam terminatg co- men : fpiciuntur. quaMnterSydus.aut fexta? magnitudinis Canem>ma- ximam nempe fixarum omnium sequere videatur Verum . qua? fiue in meridiana luce . crines tamen illorum diurna lux ab» radere poteftjatnon luxiftatantum. Adnotatione quoque dignum videtur efTe difcriinter Hanetarum^atque fixarum Stellarum afpcctus: Planeta? enim globulos fuos exa&e rotundos. tanquammagnitudinis prime. ac circinatos obijciunt. quorum obie&u . quod occafu intcr prima crepufculaemergentes> tametfi primoe fuerint magnitudinis . tandem figura preditae apparent Perfpicillo ac dum naturaiiintuitu fpe&antur. atqueadeofecundum minorem multiplicitatemadauclavidentunStellula enim quinta?. do meridiem & iie circumfufifulgoresStellasdeferunt.acve!uti Lunulse qua?damvndique lumineperfufas .fedadeo maiores.acciden.eiufciemfem per molis apparet intonfa igitur in medijs tenebris ipectantur Aftra . Secus in alijsobiectis. prius Hocidem pa- enim adfcititios. fiueinter profundiores tenebras fpe<5tetur. ac vitra colorata . interponaturjidemqnoque praftant nigra velamina. vc Stellula quinta?. atque admodum fcintillantes cum confimili . fed tenuis quooculumafpicicntis que nubecula. exiguseadmodum apparent.autfexta? magnitudinisperPerfpicillum vifa. atque interpofitiocirca fe . SIDEREAE co. vtvix Stellularamagnitudinisvltimsea^quarevideatur. reprsfentatur. talesque aStellis fulgores adimit los fimplices ( fi illarum inde globu- tamen figura fuerintglobofa ) augct. Venus ipfa fi quan Stellae in Solis & nobis in confpectum dederit.

RECENS HABITAE. feu veteres.- fcxvlx vltra trigintafex quarummulla abaliqua ex pra?diclis femigradumelongatur. earumcjue interftitia . &clrcaveteres'intra vnius.minores.plures enim quam fex'alia?magnitudinum differentias videas licet.ac vnis lineis notauimus j tnagnitudinum quoque difcrimina quo magis licuit feruauialias mus ctas . quaru ma quas magnitudinis feptima?.naturakm intuitum fugientium. quam magnitudinisfecundse Sydera acie naturali vifa. Peripicilli beneficio maiores. aut alterius gradus limites diffeminantur plures quin fenis qua? gentis quapropter tribus quxiti Cingulo .adeo numerofum gregem aliarum. vt vix credibik fit.Vtautem de ihopinabili fereillarum frequen tia vnam. temporis vero inopia obrutus . iores. PLEIA- .' Verum infraStellas magnitudinis fexta?. &clariores apparenr. veriim ab ingenti Stellarum copia .maiores pinximus>ac duplici linea contornauimus. quibus aliae plures quam quadraginta m- nunquam uifibiles adiacent.. PLEIADAS didepinximus ( dico autem fex.alteramve atteftationem videas Afterifmos duos fubfcribere placuit.quandoquidem feptima ferc apparet) intra anguftiflimos in ccclo caricellos obclufas. aggreliionem hanc in alia occafionem diftuii jadftarit enim. In altero exemplofex StellasTauri. Cingull&Enfis ORIONIS Afterifmus. InprimointegramOrionis Conftellationem pingere decreueram .diftincl:ionis gratia. in Enfe iampridemadnotatsefuerunt. alias adiacentes octuaginta recens vifas appofuimusjearumqj ihterftitia quo exaclius licuit feruauimus notas. dihes . feu primze inuifibiliuui appellarepoffumus.harum nostantum adnotauimus . : & : inconfpicuas. vt ab eorum exemplo de ca?teris iudicium feras.per Peripicillum intuebens. magnitunecnon veterum nouarumque difcrimina veluti in Orionc feruauimus.

• * "# c £ "*" * ^ *fa * * * * * * <* * ^ -r £t^+ ^ ** #• * ^f # * .* *** * * SJ? * .

quam Perfpicilli beneficio aded adfenfum licet intueri .PLEIADVM CONSTELLATIO.nosque a vbrboffs difputationibusliberemur.quarum compIuresfatismagna?. enim regionem illius Perfpicillumdirigas^ftatim Stellarum ingens frequentta (cSq in confpeclum profert. G AL AXY Anihil quam Innumerarum Srellarurn coaceruatim confi- tarum congeriesjin quamcunq. complures coofimilis veluti albicantis nubis fpecletur/ed coloris areola? fparfim per aethera fubfu!geant 5 fi in i-Uarum quamlibet Specilium conuertasStellarum conftipatarum cetum - .. vt & alcercationes omnes.ac valde confpicua? videnturjfed exiguarum multkudo pror» fus inexplorabilis eft At cum noo tantum in GALAXYA lacleus jlle candor.eu.ipfiu£ met LACTEI Circuli effentia. ilk * * * * ^.*$** ^ \ ^ * * * * * ^ ^ ^ "v^uod tertioloco a nobis fuit obferuatum. feu materies.qua? per tot faecula Phrlofbphos excrucia runt aboculata certkudine dirimantur.Eflenfm aliud .

non vna tantu Stella elLfed congeries Stellularum plurium quam quadraginta nos pnrter Afellos trigintafexnotauimusinhunc. SIDEREAE eoetumofTendes. candorille confurgit 3 qui denfior pars coeli .# ****** **- * ** . qui fequiturcrdinemdi: ipoiitas.OBSERVAT. dumvnaqueque ob exilitatem 3 feu maximam a nobis remotionem. Stellularurci mirum immodum confitarum gre gesfunt. exquarumradiorumcommixtione. Nosexillis nonnullas obferuauimus i daarum Afterifmos fubne&ere voluimus. oculorum aciem fugit. NEBVLOSA ORIONIS. NEBVLOSA PRAESEPE. Stellarum^ aut Solis radios retorquere valens hucufquecredituseit. Secundus NEBVLOSAM PRAESEPE mincupatam continet 3 qua. Amplius(quod magis mirabilis) Stellae ab Aftronomis fingulisin hanc vfquedie NEBVLOSAE appellatae. ****% * *- *** #. Capitis Orionis appelIn primo habes NEBVLOS & AM latanun qua Stellas vigintivnas numerauimus.

lup. eo quod fecundum exadam iineam reclam. defcripfimus. atque obferuandi. ac de Galaxya. Die itaque feptima lanuarij inftantis anni millefi' mi fexcentefimi decimi. atque Eclyptic£ pararellam diipolita? videbanac cgteris magnitudine paribus iplendidiores tur etatqueiiiarum inter ie & adicuemiaiisconftitutiOo : Ori.de 17 inerrandbus Stellis. aperiamus . quod maximum in prsefenti negotioexiftimandum videturj quatuor PLANETAS a primo mundi exordio ad noftra vfque tempora nunquam confpecios. exiguas quidem> veruntamen clarirlimaSjCognouii qua? licet e numero inerrantium'a me crederentur . nead taiem infpe&ionem incailum accedant 3 Perfpiciilp exactiffimoopus effe.hora fequentis no<5tis prima.quod nobis in hanc vfque d. atque per duos proxirne menfes obferuationes circa eorundem lationes* ac mutationes habitas.RECENS HABiTAE. DeLuna. % * * 0cc exparte3 ' E . non nullam ramen intulerunt adilli mirationem . quai ha&enus obferuata funt breuiter enarrauimus Supereft vt.atq> definiendas fe conrerant. piter (e fe obuiam fecit.necnon ipforum loca. cumque admodum excel- lens mihi paralTem inftrumentum . occafionem reperiendi.iem ob temporis anguftiamaffequi minime licuit Illos tamen iterum rnonitos facimus. vt ad illorum periodos inquirendas. ac promulgemus: aftronomos omnes conuocantes . cum ceklHa fydera per Perfpicillum fpe<5tarem.& quale in principio fermonis huius. ( quod antea ob alterius Organi debiiitatem minime contigerat) tres adftare ftellulas.

tamen ca?pit > quonam paclo luppiter ab om> nibus pra?dicl:is fixis poffet orientalior reperiri. reliqua paulo maiores apparabant. ac propterea motu proprio Stellas illas anteuertiffet: quapropter maximo cum defiderio fequentem expe&aui noclem verum a fpe. Rxx enim vti di- ximusprimocreditas fuerunt.ad infpe&ionem eandem reuerfus effem . nefcio quo Fato du&us . cum a binis ex illis pridie occicientalis fuiffetiac proinde veritus fumneforte. ac iuxta Xodiaci longitudinero adamuflim locata?.atque inter fe quam fuperiori no&e viciniores. fecusacomputo aftronomico. Erant pariter veluti anteain eadem re&acuroloue. tertia. Hax cumvidifTwiiia curcque mutauonesconfnnilesinloue nuih .cumautem die o&aua.vt opinatus fui . paribufque interftitijs mutuo . fruftratusfui* nubibus enim vndiquaque obductum fuit cglum. louem pofiun OrK duas enimtantum * & orientales ambai * * O ®CCo aderant. vna vero Occafum verfus .. Orientalior atque Occidentalis. longe aliam coftitutionem reperi j erant enim tres Steiluke occidentalesomnes aIoue. Q * * * Occ.OBSERVATIONES SIDEREAE ex partefcilicet Orientali dua* aderant Stella» . de diftantia inter iplas & louem minime follicicus fiti .dire&us foret . diffeparata? * veluti appofita prafe- Hic licet ad mutuam Stellarum appropinquationem minime cogitationem appuliifem^ fert delineatio OrL exitare . At dic decima apparuerunt Stella? in eiufmodi ad j. fub Ioue latitante.

cum tamen antecedenti nocle a?quaks ferme apparuiffent. fed inStellis adnotatis repofita effe comperi.iS atqueinfuper fpe&atas Stellas femper eafdem fuiffe cognofcerem > autprafcedentesj aut eonfequen( nulke enim alia?> tes intra magnum interuallum iuxta longitudinem Zonullaratione reponi poffeintelligerem . * * O : ° cc * duas orientalesj quarum media loue > quam ab orientaliori eratque orkntalior duplo fere maior reliqua . hora lequentis no&is pri•• mahacratione difpofitaSydera vidi. & fcrupulose magisdeincepsobferuandiaci aderant^ 4um fore fum ratus.Statutum ideo. Die itaq. Die igitur duodecima . apparentem commutationem non in Ioue. praffertim cum plures in eadem no&e habita? fuerunt appofui. Eratorientalior E 2 Stella . iam ambiguitatem in admirationem permutans .ac proinde oculate . adeoenim celereshorum Planetarum extant reuoiutiones 3 vthorarias quoque differentias plerunque liceat accipere. tres in ccelis adeffe iteilas vagantes circa louem 3 inftar Veneris. quorum permutationes exa&ius ccnfequenter obferuatas fubfequensnarratio miniftrabitjinterftitia quoqueinteripfa perPerfpkillum 3 fuperius explicata ratione. verumquatuor cffe vaga Syderacircalouem fuas circumuolutiones obeuntia. vndecimaeiufcemodiconftitutionem vidrs >n. RECENS HABITAE. omnique procul dubioa medecretumfuir.- ac non tantum tres. atque Mercurij circa Solem quod tandemluce meridiana clarius in alijs poftmoduti comStellas fcilicettantum triplo diftabat a : pluribus infpeclionibus obferuatii eft. dimetitus fum horasinfuper obferuationum .

& : Iouis intercapedines erant finguke vnius tantum mi- nuti. Stella occidentaliori fpicua> 3 ac fplendida? lis : maior. & fecundum Edyptica? iongitudincm coordinarae.amba> tamen valde con- vtra quazdiftabat a loue fcrupuprimisduobus. Diedecimaquinta j hora noctis tertia in proxime depi&a fuerunt habitudine quatuor Stellaz ad iouem i Ori. Die decimaquarranubilofa fuit rempeftas. * *Q * Occ. prazfeferebant magnicu- dinem jadicet exiguam lucidillima: tamen erant 3 ac' eiufdem magnitudinis longefplendidiores. tertia quoque Stellula apparerecg. * ^^ * * * Occ. Occ. occidentalesomnes: ac in eadem proxim redta linea difpofuaz.Erant tres occidentales. quas exparte orientali louem fere tan-gebat 3 eratque admodum exigua. rectam conftituebant . Q * * * * . Aberat orientalior 1 Ioue minuta duo reliquarum. Die decfmatertia primumame quatuor confpeelae fucruntStellula? inhac adlouemconititutione . StellsB fixis omneseandem .pithora tertia prius minimeconfpe&a. & vna orientalisj lineam proxime Ori. Omnes fuerunt m eadem re&a. quaz enim tertia a ioue numerabatur pau' luiuai .efle&ebat. media enim occidetalium paululum a reda Septentrionem verfus d. SIDEREAE Ori.OBSERVAT.

# admodum Occ re- cemodi cum loue afpeclu cta ad Erant nempe in eadem vicinior loui . qualia^ femper tum ante.6 a fecunda mimpr-. reliquse confequenter maioresapparebantjinterualla interIouem. illofemota per minutaprimatriajab hacfecunda diftabat min: vno . Dic decimafeptirnahora ab occafu e.ac duorum minutorum: at bccidentalius aberat a iibipropirjquo minutisquatuor.I0ui proxima? non maiores 3 fed lucidiores apparebant remotiori. attollebatur. O vnguem .- lulum in boream Ori. tantum. * O% * ®cc.& tria confequantia Sydera erant aequalia omnia. * * . aberant enim min. Poft vero aliam horarn dux Stellula? niedia? & ab adhuc viciniores erant. Verumhora feptima tres folumrnodo aderant Steila?. in huiuf- REGENS HABITAE. rnin: 30. iec:3o. Stella vna tantum orientalis a Gri.terria fcc: 40. huiufc niodi fuit configuratio . ta?. tum poft apparuerunt.erat exigua.^.19 propinquior Ioui erat omnium minima.& nihii fcinullantia. Die decimafexta hora prima noctis tres vidimus Stellas iuxta hunc ordinem difpofitas. tertia ver. ' * O * ° cc ioue . Duas louem Ori. jntercipiebant ab eo per rnin: o. fc: vix 30. hincinde recno vero occidentalis a iouediftabatmin: 8. Erantlucida valde.

elongabaturabillaj a linea recla per extremas. interftitiu: ha?c autcm ab occidentaliori oberat min: 4. tia Ori.ter~ . Diedecimao&aua hora o. qua? antea. a Ioue diftans min: pr:8.OBSERVAT. exparte orientali emergere cgpit. vt opinor cum priori iunela erat. . Diedecimanonahora nodis fecunda talis fuitStellarum coordinatio:erantnempe fecundum re&am Ji- & Ori. SIDEREAE Iouediftabat min: 3. & louem Srellulamediaret. ^ Q # Occ li. nec plures aderant quamifta? dua?. neamad vnguem trescum IoueStella?: Orientalisvna aloue diftans min: pr:6< InterIouem 3 &primam fequentem occidentalcm 3 mcdiabat mim 5. Erat Stella orientalis maior occidenta- & Ori. ocddentalis pariter vna a Ioue diftans min: 1 1 Orientalis duplo maior apparebat occidentali. talis fuit afpe&us. Occidentalis vero a Ioueaberat min: 10. fuitque talis pofitio . Anceps eram tunc nunquid inter orietakm Stellam . verum louiquamproxima 3 adcovt iilum fere tan^eieti At hora quinta hanc manifefte vidi . # O * * Occ. Verum poftlioras quatuor 3 hora nempe proxime quinta. ab occafu. min: 20. ** * 0cc * MediaStellaorientali quam proximamin:tantum fec 2o. &Iouem produdta paululum verfus auftru declinabat.

& onentalem Stellam talis fuerit comioccupantem^itavc locum exquifite medium iam inter Ori. * Q . media a Ioue diftabat min: o. Circa horam fex•• tam hoc pa&o erant difpofitas Orientalis enim aloue Ori. * . di 20 louem . * O-** Oca magis aberat quam antea. nempe min. Tandem hora feptima tres exoccidente vifae fuerunt Stellula? . conftitutio confimilis vifaefh Aderant tres Stellula? adeo exigua?.Iouiproxima abe. Die vigefima hora %* mim 1 5. vt vk Ori. fec: ^o..RECENS HABITAE. fec: 20. inter has veraaiiafpe&abatur paululuciadmeridiem defLe&esi ab ab c . inter hanc & occidentaliorem interuaM erat minutorum fecundorum 40. cfuplo occidentalis Oru rat i * Q* ** Occ eomim fee: 20.ab occidentaliori vero min: o. & inter ie non magis diftabant minuto vno incertus eram nunquid exoccidente cfua?* an tres adefTent StelluJa?. * O * * ®cc ' guratio Stella infuper nouifTimeconfpe&a admodum exigua fuit > veruntamen horafexta reliquis magnitudine fere fuit a?qualis. * * Qcc* percipi pofient j a loue.2.

Ipfa? medias Stelluke.OBSERVAT. erantque intercapedines fingula? min: 1.p. aequalicer inter fe 3 & * a loue dixtantes § Ori. 1. A Stella orientali ad louem minutointerftitia Ori. Sedhora nodis fexta in hac conftitutiov Ori. Orientalis louiproxima erat omnium minima . SIDEREAE ab occidenraliori non pluribus decem fecundis remota. iecundorum minutorum fuere 3 aderat quoque Stella ex occidentea loue diftans mimpr:^. fec:2o. fuit O ** * ° CCo rumprimorum interualluma Ioueadoccden- taliorem pr: 7. Orientalis admodum 5. * O * * * ° cc cxiguaerat.atque interfe proxime aequales. fecundum exiftimationem 50. # $. reliquae vero aliquato maiores. nifi quod trium occidentalium media paululum inauftru deflectebat.-o fec^o. minores erant extremis: fuerunt vero fecundum eandem reclam lineam iuxta Zodiaci longitudinemextenfas. Dux vero occidentales intermedia? d\xtabant ad inuicem min. dif- nevifae funt." Die vigeflmaprima hora o. aderant ex oriente Steilula? tres . tans a loue vt antea min:pr. ***0 vero 3 Occ. les. propinquior vero Ioui aberatab illom. Tresyerq occidenta- ad inuicemsEqualiterdirimebantur. m: 30. coniimilis fuit Stellarumdifpofitio.proxinie &a louc>& . Die vigefimafecundahora 2.

fec^o. du«e * O F 0cc lolurn- - . me- Ori. fec:2o. fplendida?. Die vigefima fermemodum Ori. omnes admodum Ori. erantq. * ° cc# tres Stellarcum Ioue in re&a linea fecundurn Zodiaci longitudinem j veluti femper fuerunt: Orientales erant dua? 3 vna verd occidentalis Orientalioraberat a fequenti min: pr: 7. 2. * ^* O loiii ° CCo propin- dia enim modice in auftrum defle&ebat. % f~) Occ. : # * O . fequens ab hac min: o„ fec: 30. {& funt 3 ac fere Die vigefimaquarta tres Stella? orfentales omnes viin eadem cu-m loue re&a linea .o.RECENS HABITAE. ab hac vero aberat orientalior min: 9. luppiter ab occidentali min: 3. min: 40 ab occafu. Stella Ioui vicinior reliquis . fub loue vt arbitror latitantes fuitque talis ^afpectirs Ori.>dua? Stel- \Xj qua? prius loui erant proxima?amplius noncernebantur. Hora vero fexta. ha?c vero a louemin. 21 duabus feqm ntisne: & bus minor apparebar. quior diftabat ab eo min: 2. Scd hora quinta. in huc erant Stellarum conftitutio fe habuit tertia hora. erantque omnes magnitudine fere asquales . omnefquein eadem re&a exquiflte dixpofita? videbantur.

* * O °cc * conftitutio 3 aderant tali enimdua? tantumStellasex orienplaga^ ea?que iatis magna*» Orientaiior a media* diftabatmin: 5.aberat. in hoc tantum difcrepans. eiufciem magnitudinis erant. tertia occidentalisaloue: ha?c ab eo mim^. quarum dua? orientales .t ap~ pofita figura demonftrat* . quod Ori. ied paululum a recla lineaverfus Boream attolkbatur. Stellarum co~ ordinatio eiufmodi fuit . media vero orientalis ab eodem diftabat min: 5. media verdalouemin. v. min: 40.altera veroab hac min:p:S. ita fe habebat Ori. a quo elongabatur propinquiormimp^. emergebat ca?teris minor aloue tunc remota min: 30.min.. in eadem re&a conftituta» . * # O * °CCa tres. Hora deinde quinta confrtutio & fere eadem fuic.in vnam^nifalloracoierantduaemedia? prius obferuata?Stellula?.-^o. Die vigefimafexta hora o. Die vigefimaquinta hora x. Orientalior vero a media min: 6.^6.X>ie vigeiima feptima hora u ab occafu. feciio. j|f * *0 *• °CQ * • prope Iouem quarta Stellula ex oriente.vnica tan~ tuia .OBSERVATIONES SIDEREAE fblummodo fefe offerebant Stellas in hocpofitu: nempecumiouein eadem re&a Iinea ad vnguem. Spedabantur enim Stella* Ori.

erant in eadem re&a Jmeaproxime. tali paclo conftituta fpe&abantur fydera:vnum aderac orientale«. aberatmin: 2. fecr^o. Orientalior vero ab ipfa rnedia min:o. reliquum iouis pofitus in eadem ab hoc min: 1. Orientalium media a louc Ori. extremorum recta linea tuit. quoTum Ioui propinquius aberar ab eo min. remota min: loue &a 7. 3. Occidentalis diftabat a Iouemin? io. duo vero cx occidente. *# O * Occ. * O & Stella * * ° cc> diftansmin:2.fec: 30. Hora veid quarta dua? orientales vicinio- Ori.a loue dum hanc conftitutionem Ori. Die vltimahora fecunda vifa? dussy vna vero occidua.fec:20. vigefimanona ob nubium Die vigefimaodtaua> interpofitionem nihil obferuare ikuit.RECEN5 HABITAE. tum OrL * as Stellula confpiciebatur. eaquc orientalis fecun- O & ° cc ? eratque admodum exigua. at : media paululum in Boream funt orientales Stellae attollebatur Occidentalior fuit reJiquis minor. Die trigefima hora primano&is. ** O F * 2 ° cc - res .orientalistanturn loui vicinior modicumquiddam in Septentrionem eleuabatur.

erantque pariteromnes in eadem re^talinea. 5(s Q # '% Occ. inter Ori.Q.0. erantin eadem reeta ad vnguem. ue min: 1. aberant enim folummo*-do mimfec.Orieritalis i Iouediftabat mm: t.OCCL- dfintali& . apparuitin hifce obferuationibus occidentalis Stdla fatisexigua. & eiufdem fere magnitudinis.OBSERVAT. min: 6.0 * * Occ. DieFebruari/ prima. ha?c alo*luppiterab occidentali fibivicinio^ ri aberat rain: 6. Diftabat orientalior Stella a Ioue: Orie. Ori. occidentalis vero S. ^ Occ.. Sed hora feptirna 3 quatuor aderanc Stella?. fecundu: Zodiaci longitudinem extenfa. fuit intercapedo. 1'uppi- .fec: 30. inter &occidentaliorem min.HarumSteilarum oricntalior diftabat a fequenti min: 4. hanc ter ab occidentali viciniori aberat mim^.-8.Die tertiahora feptima in hac ferie difpofitg fuerunt."40.. *. 2. * # . 3. Die fecunda iuxta hunc ordinemvifa? funt Stella?Vna tantum orientalis a loue diftabatmin: 6. SIDEREAE resad inuicem adhucerant. ha?c vero ab occidentaliori min. quas Iuppiter mediam occupabat fedem. fec. # .ex parte orientali Stell&i fer quxdam admodum exigua a Ioue diftabat minutis cundis 20. rectamadvnguem defignabant lineam. Scell^. hora no&is fecunda confimilis fuit conftitutio.

. 3 he. folummodo apparuerunt Stelbe me- Ori. Die quinta Ccelum fuit nubilofum. Die quartahorafecunda eircalouem quatuor ftabantStelJa^. # Cj & Oa . proximior loui reliquis paulominor apparebat. difpofita? vt in proxi- ma flgura Orientalior diftabat a fequenti min. Iuppiteraproxima . * *0 * * . ac duce occidentales in. a. OriV. 2? ab hac vero elongabatur oc- Ori. erantque asquales onmes 3 &in eadenire&a fecundumEdypticam extenfa. tatalis proxima min.ab occidentaii vero fequente min. o. iuppiter OrL ** O * * ° cc ab orientaliviciniori aberat min. ha:c vero ab occidentaliori diftabatmin. fec. 6. harc ab occidenraliori min. kc. oriemales dua?.RECENS HABITAE. ma^ gnitudineerant fere gquales. 30. Hora autem feptima orientales Stella? diiiabant tantum min. 4. * O * ' * ° cc ' eidentalioralteramimio.Diefexta dua. eadem ad vnguem recta linea. occidentali min. 2.4. 9. vero a loue aberat min. erant pra?cise in eadem recta 3 & magnitudinis a?qualis. 40.3. ° CCo .

1.OBSEItVAT. an duaeforentStellulx: videbatur enim interdum huic aliam adeife verfus ortum mirum immodum exigua . o. ** in Q Oec les hunc difpofita? modum. cumeo iunvia non cernebatur aniles omnes vt in defcriptione.4. 3. SIDEREAE diumlouemintercipientcs. fec. erant in eadem reda cum loue magnitfatur & tudinepares. intercapedines interipfas 3 6V iouem erant aequales vnius nempe minuti primi . mim 3 o. media vero abhac min.ac per ipfas 3 & ^entrum louis recla linea amba? 3 incedebat. & ab illa feiuncla per min. a Ioueorienta- Cfi. 10. Dieo&aua hora primaaderant Ori. 20. tanttun reJiqua: ve* roa Joue remotiores facla?fuerunt: aberant enimrnedia a loue min. fec. 20.o. Hora vcro tertia Stelia loui proximaillum fere tangcbat. occidentaJis vero min. tantum fuerunt omnes in eadem recta Jinea fecundum Zodiaci duetum extenfa?. 6. diftahat enim ab eo min: o. tres Stellaeorienta- *x * Q Occ. vt in £gura appofita rpt: oricntalis a Ioue "diitabat min. 2. Diefeptima dux adftabantStella?. fec. eratque fatis magna. Tandtm hora quarta 3 qua? pnus Ioui proxima erat. 10. adftabant loui Stella? duas orien- . proxima exigua ab eo min. anceps eram nunquid I-oui proxima vna tantum. Ccc. Ioui fatis diftabat : plius Dic nona hora o. orientalioradmodum exi gua ab hac diftabat min.

Stella Ioui proxima amplius non apparebat. funt: remotior diftabat aiteraquoque adeo imminutavidebatur. vt vixcerni pofler^licet aer praeelarus eflet* & a loue remotior. Orientalis iatis vicinior aberat pariter a min. 8..reliquis . erant perfpicua^. qua? fatis exigua erat a fequenti diftabat min:^. quam antea eratjdiftabatjliquidem min: 12. Diftabat occidentalis a 3 & Ori.St6lulx bina?admo dum exigua? orientales amba? in tali difpofitione vifie Ori.4. Die vndecima horaprima aderant ab OrienteStella? dua? vna ab occafu . & in eadem re&a Sed hora tertia Ori. £ Ioue min: 10. 4.qua?paruaerat diftabat min. vicinior vero min: o. ^cc. luppiterab occidentali. fee.RECENS HABITAE. * Occ Ioue Iouemin. * *0 . 20. erantque in eadem re&a Hora autem quarta . 24 &vna * occidcntalis in tali dilpoiuione . Diedecimahoraprima min:$o. orientales. mediamaior aloue aberat min: 7. 5fc ?fc- *0 * ®CCo minor SteJIa quarta Iout proximaah orknte vifa eft. 4. OtL # Q * Occ rientalior. Orientalior vero ab hacdiftabat min. O. ?fc 3» Q .

infuper min. * * * o. Occ ab hac ecci- viciniorfatis perfpicua diftabat ab eo min. Hora veioquinta cumdimidiaiam Stella orkmalis Ioui proxima ^abilloremotior fa&a mediu interipfum. SIDEREAE o. Ex dentali- . Orientalis remotior Ori. fatis confpicua? 3 re- dua ioui erant viciniflimse 3 & admedum exi- guae ^prarfertim Orientalis. 40 Occidentalisvero min Steliula quac loui erat 1. . Jiqua? to. & a recla II- nea per reliquasStelias protrscta modicum in Aquilo» nem defkctens 3 fpkndidifs'ma? erantomnes 3 ac valde confpicua?. bina? pariter aboccafu adftabant. &Stellam orkntalioremiibipropinquam obtinebat locum 3 erantque omnes in eadem re£ta. O * * Stella? bina? ° CCo ab ortu Die duodecima hora min. 30.minor .. 4. fec.illa.8. * * O ' * * 2.linea ad vnguem 3 &eiufdem magnkudinis 3 vt inappbfita defcriptione videre licet- Ori. l>ie decimatertiahora <*.:dua? SteUa^appa* ab occaiu.fec. a loue di#ka per min. qua? a ioue diftabat min. 3o. rebantab ort. OBSERVAf. orkntalior minus apparens aberat mjn. 40. Horavero quarta proxima ex orknteampiius non apparcbat. o. # vrj •* Occ aloue diftabatmin. Ionginquior vero Occidenta- Irsaberat min. erantque amba.Onentalisac loui Ori.

. Sed hora proxime quinta 3 exStel. Orientalioris verd elongatio a loue adaudta erat . inter hanc Stellula exigua 3 ac occidentaliori Stella? viciniorjcum ab ea non magis abeflet min. fec. . o. * **0 : 0co ro cernebatur occidentalis Orientalis loui proxima diftabat ab eo min. erant omnes eadem recla fecundumEcIyptica? longitudinem ad vnguem. vt modo diclum eft ab oriente Ori. vna verfus occafum cernebatur fexta in tali Stellula admodum exigua 3 a Joue remotamin. 50. eratque reliquis maior viciniores enim Ioui erant admodum exigua?.4.RECENS HABITAE. & »5 dentalibus remotior a Ioueconfpicua valdeabeodilouem intercidebat rimebatur min. 4. tres nempe erant orientales Stella? 3 nuilavc- Ori. »0 * ] Occ. 20. Stella nempe orientalis a Ioue min: G berac . conititutione 7. fec. fec. % .- Ori. ab hac vero orientalior min. £ >0 ° cc - lis loui proximis vna tantum ccmebatur a loue di- ftans min. fequens ab hac aberat min.fec. 30.s. a- Die decimafexta hora fteterunt. o.o. fuit enim tunc min. conftitutas. At hora fexta pra?ter duas . 2. 30.o. Die decimaquinta ( nam decimaquartaccelumnu* bibus fuit obduCtum^J hora prima talis fuit aftrorum in pofitus.

.3. io.z. .. } quarum dentales orientalis vero vna: diftabat orientalis a loue Otu * O * * . du& aderant Stella?. Fuerunt in vtraque obferuatione in eadem recta>& amba?fatis exigua^prasfertim orientaiis in fecundaobfcruadua? occi- tione. Std hora 6. Ho.5o. SedHora 6. 3.i.3. * O *•" ' Occ min. Omrietffueruntin eademre&a ad vngucm. 0cG * min. * O * * Occ* dem proxime eadem recta linea magnitudinis 3 iatis confpicua? 3 in exquiiue iecundum Zodiaci du- & clum.tres aderant Stella:. Occidentalisprordma m. 3 Jequens lQue.. AtHora i.occidentaliorreliqua' aberac a media m. Die decimafeptima H. ?. orientalis vna a Ioue diftans min.3. 12.8.hsecerat aliquanto minor orientali . orientalisproximior eratloui diftabatnempernr <s.& eiufdemfere magnitudinis. h&c vero a reliqua occidentaliori min. Qrientalior diflabat ifequenti m.luppiter a fequenti occidua min. erant omnes eiuf- Ori.i. fec.Stelteviciniores panbusaIoueaberantinterftitijs:occidua quoque m.occidentalis vero remotiorfuit 3 fcilicer min. Die rS.OBSERVAT. occidentalis akera diftas Ori. a.. SIDERfiAE berit.quarta S-t-elenim ab< lula viia cft inter orienraliorem & louem in taii configu ij 1 rauone .

fnamfupenoribustribusnocl:ibus coe.Ho.4o. 3. Q ^ # Occ.m.Orientales dua?.fec. Die 20.m. 7.^. ac fecundum Eclyptica? duclu difpofita?.2. Ori. Die 21. erant ad m. m.i.Q fuit nubibus obduCtum) tres apparuei ut Stci Ori.Iuppicerab occidentalifequentim.Ho.haec ver6 ab vngue in eadem reda Eclyptica?para)kla.o. fatis exigua?cerne- Orientalis abcrat aioue Ori.y. * # Q ' * ^ Occ. t}uarum dlftantia? inrcr fe 3 & a Iotie G % ajquaks .m.3o. * * Q « Occ. '** loue m.i. occidentaliori m.NubilofumfuitcceIum.erat fere a?quales 3 orien taiistanturn Iouiproxima reliquis erat paulo minor.i.Stella?dua?folnmmodooccidu£ £ loueconipecl«fueruntfati$magna? 3 & incadcmre- Ori. fiaec vero ab occidentaliori m.7.RECENS HABITAE. Stellula? tres banturinhacconftiturione . Propinquioralouediftabatm. Die i9. luppiter ab occidentali fequente. te. erantque in eadem recta Eclyptica? paraliela. ha?c verd ab occidentaliori m«6. Die2 5. #acum Ioue ad vnguem.30.jo. Ho. * Q * i » Occ.

Occidentai . Orientalior diftabat a loue min. m. Erantineademre&aadvnguemjfecunduin Eclyptica? dudum bina? Die 26. £ ()* # Occ- adnotatas tertia ex occidente prope Iouem admodum exiguacernebatur^qua^priusfub louelatitabat^ diftabatqueabeom. 1 1. Hac nocle pri mum Iouis adiacentium Planetarum progreiTum fecundum Zodiaci iongitudinem facta relatione ad fixam & quandam obferuare piacuit: ipectabatur enim fixa Stel laorientemverfusdiftansdPianctaorienulim. Orientalis erat aliquanto rainor ocridenta li.Occidentalis vna aberat a To- uemin.^.fec^ o. i q.6. 3 o. io. tres vifae funt Stelte.o.diftans nempe a loue m. 1. Orientalis vna diftans a Ioue m.io m-4» Apparebant Stella? in taii confl- guratione.pmer enim duas il Ori.ac min. Sed Hora . Ho. m Qf 5 $ Occ diftans m. s altera Oii. Orientalisvero remotioivquam antca videbatur. tantum aderan t Stella?. paululum in Auftrum deflett-ebat3 in hunc qui fequitur & modum» OrL. 11. 2. Hora o. SIDEREAE #qua!es fuerunt. * Q* ^ sfcfixa Die 27. fequens loui proximamin.2» .OBSERVAT.Occidentalis fequens aberat min.

extremaevero erantadmodum conipicuann primis ve- roocciduajre^amquelineamfecundumEclyptiCvTductum defignabant ad vnguem. 27 ( min. tertia Steilula perpendiculariterincidebat inPianetam orientaie 3 velutiinfigura.Vici- * 5fi <«()** Occ fixa nioresloui exigua? apparebant. i. ad quam lineam fixa 5. Ori. m. quatuor Stelia? orientalcs omnes . vt in appofita figura videre licet. ^o.a. Occidentalis verd m. 40. Die i. Ho. ipfienim Iuppitercumadftantib. 2. Horum PJanetarum pro greffus verfus ortum ex collatione ad prcEdi&amfixam inanifeftecernebatur.ab hacoccidentaliordiftabatmin. Stellaoiientalisioui proxima aberatabeo Die 28. praefertim Oricntalis.9. SedHo. dux tantum Stella? videbantur. 1.2. Sedhora exoriente di* OrL * * O * Occ. 0. Planetis vicinior erat .i.orien- talis diftans a loue min.Martij Ho. itans aloue m.fec. 5.RECENS HABITAE. * O * Pcci *fixa fatis confpicua?. min.confpeda ell in eiufmodi coftitutione. & in eadem re&a.Erant Ori.

©rientalior a Ioue m. Ori.quarumIouiproxima aberatal* eo ni.2.o rn. Fixa iam ducia paululum m adnotata ab occidenta.Fixa quod tertia a ioue paululum eum Ioue. quiadmodu exiguus apparebat. Aberat Ori.OrientaJiora reclaliuea perreliquos&loue Boream vidcbatur datus . Ho.3 o.20.fec.8. ** * /"*} Occ.OBSERVAT.o.i Planeta m. Die 2. rm Occidentalisveio elongabaturaloue m. & adiacentium Pbnetarum ad Fixa collatio- .7 ab hoc diftabat feques m.2.f. SIDEREAE omnesconfpectae funt.ac maiores reliquo .diftabat/eeudum perpendicularem abipio llaneua duclcm fuperlineam re&am per Flanetasomnesextenfamjvelutiappofitafigurademonftrat* Hafce louis.8£ reliquis eratminor. iequensab hacnvi.tres adftabantPlaneta^orientales tali duo^vnus vero occiduus in eonfiguratione. reliquis clariorfab iftaver6diitabatorientaliorm.4.Rectam nifi proxime defignabant linea. & orientaliori trigonuma?quilaterum conftituebatutinfigura. eratque r.erant exneJucidiores.40. *« Q * Occ. tertiajrho. attolIebatiur.

accuratepraradnotatas reuerfiones perpenden ti r reftitutiones femimenftruas habere videturJExirnium prar tcrea praeclarumq.vtex illiseorundePlanetaruai progrelTuSjtum fecundu longituc!inem.tum in occa fum anguftiffirnis tantu diuaricationibus elongentur. quin circa ilium fuas conficiant conuerfionesjnterea dum circamundicentrumomnes vna duo decenalesperiodos abfoluuntmeminidubiii eiTepoteft. lis .ab ecq. verum quatuor circa loueinftar Luna? arca Teliure .Deprehenditur infuper velociores elfe conuerfionesPlanetaru anguftiores circa iouem circulos deicribentiujpropinquiores enim loui Stella» fafpiusfpeclantur orientales.tum etiamfecudu latitudinem.& econtraiat Planetamaximupermeas orbem.modo pra?eant.eum motibus.intereaduambo annuuorbe circaSoie abfoluuni:.Conuertuturinfuper in circulis ingqualibus.qui ex tabulisauriunturad vn- RECENS HABITAE.eun demqj retrogradum pariter.impofIibilem euertendaeffearbitrenturjnunc enimnedum Planeta vnbi circaaliti -conuertibile hubemusy dii ambo magiau circa Soie perluftrantorbem.ienius nobis ( va-- gafttes . habemus argumentu pro fcrupulo ab il demendo qui in Siftemate Copernicano conuerfione Pianetarum circa Sole a?quo animoferentes^adcd pertur banturahvniusLunse circaterralatione. guem congruere quilibet intelligere poflit H^funtobferuationesquatuor Mediceorum Planetarum recens.2* fationesapponereplacuit. cj manifefte colligitur ex eo.cumpridieexoC" cafu apparuerint.ac primo a me repertorum . ex quibus quauis iliorum periodos numeris colligere nondu deturj licet faltcmqusedam animaduerfione dignapronunciare. atqj directum concomitetur. Acprimo cumlouem confimilibusinterftitijsmodo confequan tur.vthancvniuerfi coftitu- tion'etanq. quia inmaioribusaloue digreffionibus nuquabinosPlanecas iunftos videre licuitjcum tamen prope louem duo 3 tres 3 & interdum oes fimul conftipati reperti fint. tum verfus ortum.

qv.ac recTe philoibphantiii iudicio.& ijs q apparent nulIaroneconfonusciTevr. .StelJa? vero mino resjacplerunqjinconfpicuarjimminuunturctmagis/iijde vaporeslumine fuerint perfufi j idcirco Stella: iuterdiu.cl Jongari circafua? couerilonis pcrigeu.ac intracrepufcuJaadmodum cxilesapparcntjLunanonite. atqj Planetas minores apparcre: hinc Luminariaprope orizonte maiora.PIaneta? MEDiCEA circumducan ttir > arque huius orbis obiecm dum apogei fuerint minores. A ccedere aut illos. a terra eplus. "SIDEREAE gantes ofFert Stellas. Praetereundu tan dem non eft.feu at tenuationem maiorcs apparcanr. vt fupra quoqjmonuimus. tum maxime ex ijs.C6ftatterreftriu vaporiiobiecTu Sole.dum vero pcrigei.ciicaquem.Lu- namqj maiorcs.per eiufdem orbisabiationem.ce- fiii\Tq.de re liquis Planetisfcrre iudiciu circa congruepoifumusjadeo vtet Iouem deniiorem reliquo a?thcreponereorbem in- opinabiJeminimevideatur.exhibeo. Qiiodhacinrefuccurrit lubens profero..OBSERVAT.dum oes fimul cu loue ipacio 1 2.tum cx his qua? fupradiximus.inftar Luno? circa elementorum fpheram. vt Medicea Sidera du circa magnu anguftiffimas circaloue rotationesabfoluuntjfemetipfis interdum duplo maiora videantur. & propinquaru fixaru moles nil immutatar cernuntur.autapogeujvt tanta? mutationis cam nancifcantur^oino inopinabile vfjna ar&a circuJarislatio id nulla rone pre-ftare valetjoualis vero mo tus(qui in hoc cafu recTusfcre effet)& inopinabiJis.£ fufius in noftro Siftemate dicenturjat ide quoq.fed fixas. Conftat infuper no modo Tel lurem. adeoq. annotum Solepermeant orbe.Caufam in vapo minimeqrere poffumus: apparent enim auribusterrenis cWeu minuta^du louis . VJteriusprogreditemporis aneuftiainlribetjpJura dc hisbrcuicandidus Leclor expecler.fed et Ltinam fuum habere vaporofum orbe circiN fufum.qua na rone contingat. F I N I S.

.

.

.

.

.

X .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->