∞Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·

21

∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏ ∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ ΔÀ¶√À π ∫∞π ππ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
™À¡¢ƒ√ª√ ∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏™ ¢À™Ã∂ƒ∂π∞™ Δø¡ ∂¡∏§π∫ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
√ÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∞ÈÙÈÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¶·ıÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
™¯¤ÛË ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢È¿ÁÓˆÛË Î·È ‰È·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
£ÂÚ·›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¶ÚfiÁÓˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏ ∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ ΔÀ¶√À ππ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∞. ¶·Úfi͢ÓÛË ¯ÚfiÓÈˆÓ ·ÔÊÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ó¢ÌÔÓÔ·ıÂÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
μ. ∂͈Ó¢ÌÔÓÈο ·›ÙÈ· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏ ∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ ΔÀ¶OY I KAI II
ΔÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ
ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ CO2 Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ˘˜
ÈÛÙÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘
O2. ΔÔ O2 Â›Ó·È Ô˘ÛÈ҉˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ë
ÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ¯‹ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ÎÔÚÂÛÌfi Ù˘
Hb Û O2, ·fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· Ù˘ Hb Î·È ·fi ÙËÓ
ηډȷ΋ ·ÚÔ¯‹. OÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜ ›ӷÈ: Ë Â·Ú΋˜ Û ¤ÎÙ·ÛË ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋
ÌÂÌ‚Ú¿ÓË, ÔÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÂÚÔÊfiÚÔÈ Ô‰Ô› ÁÈ· ÙË
ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·¤Ú· ÛÙËÓ ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Î·È Ô Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ (Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·¤Ú· ̤۷ ηÈ
¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜). O ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÂÍ·ÚٿٷÈ
·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¢ÚÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡
ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ, ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ
·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘
ıˆÚ·ÎÈÎÔ‡ ÛÎÂÏÂÙÔ‡. ∞Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÌÈ·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙȘ

373
375
375
376
376
378
380
381
383
384
384
384
387

·Ú·¿Óˆ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È Ô‰ËÁ› Û ٷ¯Â›· ηÈ
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÙˆÓ ÌÂÚÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÙÔ˘ O2 ηÈ
CO2 ÛÙÔ ·ÚÙËÚÈ·Îfi ·›Ì·.
OÚ›˙Ô˘Ì ÂÔ̤ӈ˜ ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ˆ˜ ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ O2
ÛÙÔ ·ÚÙËÚÈ·Îfi ·›Ì· (PaO2) οو ·fi 60 mm Hg, Ë
ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ·‡ÍËÛË Ù˘
ÌÂÚÈ΋˜ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ CO2 (PaCO2 ) ¿Óˆ ·fi 45 mm
Hg.
°È· ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ù‡Ô˘ π, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
ÌfiÓÔ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ΢„ÂÏȉÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ PaCO2 (ÂÈÎ. 21.1).
ΔÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì هÔ˘ π
·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘
·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›·. ∞˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ÏfiÁˆ ÂÏ¿ÙÙˆÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ (ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË) Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹

373

Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰ÈÔÚıˆı› Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ O2. ∫˘„ÂÏȉÈÎfi˜ ˘Ô·ÂÚÈ- ¶›Ó·Î·˜ 21.1. ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ΢„ÂÏȉÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ CO2. ∏ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ΢„ÂÏȉÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Û ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Ì˯·ÓÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·. ÒÛÙ ӷ ·Ô‚ÏËı› ÙÔ CO2.374 ∂¶πΔ√ª∏ ¶¡∂Àª√¡√§√°π∞ Αναπνευστική ανεπάρκεια Ανεπάρκεια αερισμού (τύπου ΙΙ) Ανεπάρκεια οξυγόνωσης (τύπου Ι) Κυψελίδες ΚΝΣ Περιφερικά νεύρα Αναπνευστικοί μύες Θωρακικός σκελετός Αεροφόροι οδοί ∂ÈÎfiÓ· 21.1. ∏ ˘ÂÚηÓ›· ÚÔηÏ› ·Ó¿ÏÔÁË ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ PaCO2. OÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·˘ÙÔ› ÛÙ· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˘ÂÚ·ÂÚÈÛÌfi Ô˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ PaO2. Û Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·) ‹ Ù¤ÏÔ˜. ∏ ·ÚÈ· ‰È·Ù·Ú·¯‹ Â›Ó·È Ë ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›·. ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏ¿ÙÙˆÛ˘ Ù˘ ÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ (. Δ¤ÏÔ˜. ÂÓÒ Ë PaCO2 ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÏfiÁˆ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ CO2 Ó· ‰È·¯¤ÂÙ·È ‰È· Ù˘ ÙÚȯÔÂȉÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ 20 ÊÔÚ¤˜ Ù·¯‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔ O2.¯. ™Â ÈÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô ˘ÂÚ·ÂÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ PaO2 Î·È Â¤Ú¯ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú‹ ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›· ·Ú¿ ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ PaCO2. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ PaCO2. ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÚÔηÏ› ο̷ÙÔ ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ. Û ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ Û¯¤Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·ÂÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·ÈÌ¿ÙˆÛË Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ (·ÔÊÚ·ÎÙÈΤ˜ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂȘ). Û ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ÓˆÙÈ·›Ô˘ Ì˘ÂÏÔ‡ ‹ Û ‰È·Ù·Ú·¯‹ ÂÚÈÊÂÚÈÎÒÓ ÓÂ‡ÚˆÓ (Guillain-Barré syndrome) ‹ Û ‚Ï¿‚Ë ÛÙȘ Ó¢ÚÔÌ˘˚Τ˜ Û˘Ó¿„ÂȘ (Ì˘·Ûı¤ÓÂÈ·) ‹ Ù¤ÏÔ˜. ∞›ÙÈ· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Δ‡Ô˘ π ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· (·‰˘Ó·Ì›· Ô͢ÁfiÓˆÛ˘) Δ‡Ô˘ ππ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· (΢„ÂÏȉÈÎfi˜ ˘Ô·ÂÚÈÛÌfi˜) ¶Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂȘ ¶Ó¢ÌÔÓ›· ¶Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· ARDS ∫·Ú‰È·Îfi ¢È¿ÌÂÛ˜ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂȘ ¶Ó¢ÌÔÓÈΤ˜ ·ÁÁÂÈÔ¿ıÂȘ ¶Ó¢ÌÔÓÈ΋ ÂÌ‚ÔÏ‹ ¶Ó¢ÌÔÓÈ΋ ˘¤ÚÙ·ÛË ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ ∞ÔÊÚ·ÎÙÈΤ˜ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂȘ ¶·ı‹ÛÂȘ ıˆÚ·ÎÈÎÔ‡ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜ ¶·ı‹ÛÂȘ ˘Â˙ˆÎfiÙ· ¢È¿ÌÂÛ˜ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂȘ ∂Ï¿ÙÙˆÛË Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÒÛ˘ ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ μÏ¿‚˜ ÓˆÙÈ·›Ô˘ Ì˘ÂÏÔ‡ μÏ¿‚Ë ÊÚÂÓÈÎÔ‡ Ó‡ÚÔ˘ ¶·ı‹ÛÂȘ Ó¢ÚÔÌ˘˚ÎÒÓ Û˘Ó¿„ÂˆÓ . ∏ Ù‡Ô˘ ππ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡.1. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ PaCO2.¯. ∏ Ù‡Ô˘ ππ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ΢„ÂÏȉÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ı‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù‡Ô˘ π ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 21. ∏ Ù‡Ô˘ π ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ô͢ÁfiÓˆÛ˘ ÏfiÁˆ Ó¢ÌÔÓÈ΋˜ ·ÚÂÁ¯˘Ì·ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘. fiˆ˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È Ë ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÒÛË. Û Ó¢ÌÔÓÈ΋ ÂÌ‚ÔÏ‹) ‹ ÂÏ¿ÙÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ΢„ÂÏȉÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ (. fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÌ‹ÎË. ÛÙÔ˘˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡˜ ̇˜ (Ì˘Ô¿ıÂȘ). ÂÓÒ Ë PaCO2 ÂÏ·ÙÙÒÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο.

fiÙ·Ó ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓÂÊÚÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÚÔÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ηٷÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ‰ÈÙÙ·ÓıÚ·ÎÈο Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ pH ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â›‰·. ∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ Û˘¯Ó‹ ÂÓ‰ÔÓÔÛÔ- . ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ· Î·È Ë ıÓËÙfiÙËÙ· ·’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË.375 21. ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ 2-3 diphosphoglycerate (DPG). ÙfiÙ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓ›· ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ·ÂÚÈÛÌÔ‡.2. 2. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛˆÓ. ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù‡Ô˘ π ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·¤ÛÂÈ Û ππ. ALI). ™YN¢POMO ANA¶NEY™TIKH™ ¢Y™XEPEIA™ TøN ENH§IKøN OÚÈÛÌfi˜ TÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÓËÏ›ÎˆÓ π (™∞¢. ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ ÙˆÓ ÙÚȯÔÂȉÒÓ. ∏ ¿ÌÂÛË ÙÔÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÛÙËÓ Ó¢ÌÔÓÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ¯ÚÔÓ›· ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›· ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ fiÁÎÔ˘ ÙˆÓ ÂÚ˘ıÚÒÓ ·ÈÌÔÛÊ·ÈÚ›ˆÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÚ˘ıÚÔÔÈËÙ›Ó˘. ΔÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ·. ∞Ô˘Û›· ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ›ÂÛ˘ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎfiÏÔ (›ÂÛ˘ ÂÓÛÊ‹ÓˆÛ˘ < 18 mm Hg). 3. ¤¯ÂÈ Ù· ›‰È· ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ÙÔ ™∞¢ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô͢ÁfiÓˆÛËØ ÛÙËÓ ÔÍ›· Ó¢ÌÔÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë (O¶μ) Ë PaO2 /FπO2 <300 mm Hg (FπO2 =Ë % ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈÛÓÂfiÌÂÓÔ˘ O2. 4. ÌÈ· ÈÔ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÔÚÊ‹ ÔÍ›·˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜. ̇ÎËÙ˜. PaO2 / FπO2 < 200 mm Hg. 21. ŸÙ·Ó ·Ó·Ó¤Ô˘Ì ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú·.¿.21). ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ Hb Ì ÙÔ O2. ÙfiÙÂ Ë FπO2 =0. H oÍ›· Ó¢ÌÔÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë (acute lung injury. ∫¯ÚÔÂȉ‹˜ Ê˘Ì·Ù›ˆÛË £Ï¿ÛË Ó‡ÌÔÓ· ∂ÈÛÚfiÊËÛË Á·ÛÙÚÈÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡ ¶ÓÈÁÌfi˜ ∂ÈÛÓÔ‹ ηÓÔ‡ ∂ÈÛÓÔ‹ ¯ËÌÈÎÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ¶Ó¢ÌÔÓ›Ùȉ· ·fi ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ΔÔÍÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ Ó‡ÌÔÓ· Shock ™‹„Ë ΔÚ·‡Ì·Ù· ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ÎÂÊ·Ï‹˜ ∂Ì‚ÔÏ‹ Ì ϛÔ˜ ¶·ÁÎÚ·ٛÙȉ· ¢ËÏËÙËÚ›·ÛË Ì ʿÚ̷η ‹ CO ∂ÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ·ÈÌÔÚÚ·Á›Â˜ ªÂÙ·ÁÁ›ÛÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜ ∂͈ۈ̷ÙÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ∂ÏÔÓÔÛ›· ¢È·‚ËÙÈ΋ ÎÂÙÔͤˆÛË ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ÂÓ‰Ô·ÁÁÂȷ΋˜ ‹Í˘ ÛÌfi˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔÎÏËı› Î·È Û ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·˘ÍË̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ (·fiÊÚ·ÍË ·ÓÒÙÂÚˆÓ ‹ ÂÚÈÊÂÚÈÎÒÓ ·ÂÚ·ÁˆÁÒÓ) ‹ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· ‹ ÙÔ˘ ıˆÚ·ÎÈÎÔ‡ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜ (›Ó. ¶·ı‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈϤÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ∞Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ¢˘Û¯¤ÚÂÈ·˜ (™∞¢) ¶Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂȘ ∂͈Ó¢ÌÔÓÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· ¶Ó¢ÌÔӛ˜ ·fi ÈÔ‡˜. ∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏ ∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ ¶›Ó·Î·˜ 21. ∂›Û˘. ∏ ÔÍ›· ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηÙ¯ÔϷ̛Ә ÚÔηÏ› Ù·¯˘Î·Ú‰›· Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ∂ÎÙÂٷ̤Ó˜ Ó¢ÌÔÓÈΤ˜ ‰ÈËı‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜. mycoplasma Î. ŒÙÛÈ. fiÙ·Ó ÙÔ pH ÙÔ˘ ·ÚÙËÚÈ·ÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÍÈÓÔ. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È¿ÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ™∞¢ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È: 1.1 Î·È 21. Δ¤ÏÔ˜. Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ht Î·È Ë ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ·fiÎÏÈÛË Ù˘ ηÌ‡Ï˘ ‰È¿Û·Û˘ Ù˘ HbO2. fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ì 21% O2. Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÌË Î·Ú‰ÈÔÁÂÓ¤˜ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·. ÛÙ· ÎÏÈÓÈο ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÚÔÓ›·˜ ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›·˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È. ∏ Ù‡Ô˘ ππ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÍ›·. ™ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È· ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÓfiÛÔ˘. ∏ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù‡Ô˘ π ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÔÍ›· ‹ ¯ÚÔÓ›· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÎÏÈÓÈο Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο Â˘Ú‹Ì·Ù·. adult respiratory distress syndrome – ARDS) Â›Ó·È ÌÈ· ÔÍ›· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·.2). ΔÔ Ô›‰ËÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î˘„ÂÏȉÈÎÒÓ ÙÚȯÔÂȉÒÓ. ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ 2-3 DPG. ·Ó Â¤ÏıÂÈ Î¿Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ Î·È ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ΢„ÂÏȉÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡.

∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î˘„ÂÏȉÈ΋ ›ÂÛË Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÚÓËÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ˘Â˙ˆÎÔÙÈ΋.000 ·ÛıÂÓ›˜. 3. Ë ›ÂÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË –5 ̤¯ÚÈ –10 cm H2O. Ë ÎÔÏÏÔÂȉˆÛ̈ÙÈ΋ ›ÂÛË ÛÙ· ÙÚȯÔÂȉ‹ ÙÔ˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 19 mm Hg. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÚԉȷıÂÛÈÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ™∞¢. ∂Ï¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÎÔÏÏÔÂȉˆÛ̈ÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÎÔÏÏÔÂȉˆÛ̈ÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. fiÔ˘: QØ = Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ∫ = Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ ˘ÁÚfi ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ÂÓ‰Ôı‹ÏÈÔ Pcap = ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ›ÂÛË ÙÚȯÔÂȉÒÓ Pis = ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ›ÂÛË ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ¶cap = ÎÔÏÏÔÂȉˆÛ̈ÙÈ΋ ›ÂÛË ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Û = Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ÛÙÂÁ·ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘. ∂›Û˘. Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙˆÓ Î˘„ÂÏ›‰ˆÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ó‡ÌÔÓ· Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ ˘ÁÚ¿ Î·È ÔÛfiÙËÙ· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ Û˘Ó¯Ҙ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ‰È¿ÌÂÛÔ ¯ÒÚÔ Ì ÙË Ï¤ÌÊÔ. Û ÏÂÌÊ·ÁÁÂȷ΋ ‰È·ÛÔÚ¿ . ΔÔ ˘ÁÚfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰È¿ÌÂÛÔ ¯ÒÚÔ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ÏÂÌÊ·ÁÁ›· Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚÈ‚ÚÔÁ¯ÈÎfi ‰È¿ÌÂÛÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ·Ó Î·È ÌfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·. fiÔ˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ˘Â˙ˆÎÔÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ. ·ÓÙ› 25 mm Hg Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ÙÚȯÔÂȉ‹. ∞ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó¢ÌÔÓÈ΋˜ ÏÂÌÊÈ΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. OÈ ·ı‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ Ó‡ÌÔÓ· ‹ Ô Ó‡ÌÔÓ·˜ Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤ÌÌÂÛ· ηٿ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â͈Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔηÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ˘Â˙ˆÎÔÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ (·ÚÔ͢ÛÌfi˜ ‚ÚÔÁ¯ÈÎÔ‡ ¿ÛıÌ·ÙÔ˜. Δ¤ÙÔȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î˘„ÂÏȉÈÎfi ÂÈı‹ÏÈÔ.¯. Œ¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ë ›ÂÛË Ì¤Û· ÛÙ· ΢„ÂÏȉÈο ÙÚȯÔÂȉ‹ Â›Ó·È ÌfiÏȘ –3 ˆ˜ –5 cm H2O. ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÂÙËÛ›ˆ˜ ¿Óˆ ·fi 7. ∏ ÔÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› ˆ˜ 200 ml. ™Ù· ÙÚȯÔÂȉ‹ ÙÔ˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. O Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜. 4. ··Á¯ÔÓÈÛÌfi˜). ∂Âȉ‹ Ë ÎÔÏÏÔÂȉˆÛ̈ÙÈ΋ ›ÂÛË ÛÙÔ ·›Ì· Â›Ó·È 25 mm Hg Î·È Ë ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ÛÙ· ÙÚȯÔÂȉ‹ 10 mm Hg. ∂Ï¿ÙÙˆÛË Ù˘ ›ÂÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ∏ ÚÔ‹ ·˘Ù‹ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË “¯·Ï·ÚÒÓ” Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÓ‰ÔıËÏÈ·ÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ∞Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ Starling. ∞ÈÙÈÔÏÔÁ›· OÈ ·ı‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈϤÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ∞Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ¢˘Û¯¤ÚÂÈ·˜ (™∞¢) ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 21. ∏ ÂÈÛÚfiÊËÛË Á·ÛÙÚÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘. ¶ÚÔηÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘. ÙfiÙ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÚÔ‹ ˘ÁÚÔ‡ ·fi Ù· ÙÚȯÔÂȉ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰È¿ÌÂÛÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. fiˆ˜ . 5.2. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Â͛ۈÛË ÙÔ˘ Starling Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔÎÏËı› Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜: 1. ∂›Ó·È Ô ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ú‰ÈÔÁÂÓ¤˜ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·. ∏ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÌÊÈ΋˜ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡ ÚÔηÏ› Ô›‰ËÌ·.000 ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. Ë ·ÁÎÚ·ٛÙȉ· Î·È ÙÔ ÛËÙÈÎfi shock ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÂÈϤÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ™∞¢. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘. ¶·ıÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· ∏ ‰È·Î›ÓËÛË ˘ÁÚÒÓ ÛÙÔÓ ‰È¿ÌÂÛÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi ¯ÒÚÔ ∞˘Ù‹ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Starling: QØ = K (Pcap – Pis) – K Ø Û (¶cap – ¶is). ÂÂȉ‹ Û’ ·˘Ù¿ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ∂¶πΔ√ª∏ ¶¡∂Àª√¡√§√°π∞ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ Î˘„ÂÏ›‰ˆÓ. ∫¿ı ̤ڷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ÏÂÌÊ·ÁÁ›· 20 ml ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ˘ÁÚÔ‡. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ ∏¶∞ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 150. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈØ ·ÓÙ›ıÂÙ·. 2. Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ·fi ÙÔÓ ‰È¿ÌÂÛÔ ¯ÒÚÔ ÚÔ˜ Ù· ÙÚȯÔÂȉ‹. ∞Ó ‹Ù·Ó ›‰È· Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.376 ÎÔÌÂȷ΋ ·ÈÙ›· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜. Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÈÙ›ÓÂÈ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜.

protease. ∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏ ∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ Proteases Ελεύθερες ρίζες Ο2 PAF. PAF. Oυδετερόφιλα (ενεργοποίηση) Endothelin NΟ Aραχιδονικό οξύ και μεταβολίτες ÌÔÓ· ̤ۈ ÙˆÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ ‹ ‰È· Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ÂÓ‰ÔıËÏ›ÓË. ∫‡ÙÙ·Ú· Î·È ‰È·‚È‚·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ™∞¢. ¶Ò˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· ÛÙÔ ™∞¢. Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› Ù· Ô˘‰ÂÙÂÚfiÊÈÏ·. ÂÂȉ‹ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ Ù¿Û˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ΔÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜ Â›Ó·È Ô›‰ËÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘ÍË̤ÓË ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ΔÔ Ô›‰ËÌ· ÙÔ˘ ™∞¢ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Û ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ Î·È Û ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜. Δ· ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ӷ Ì·ÎÚÔÊ¿Á· ÂÎÎÚ›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰È·‚È‚·ÛÙ¤˜ (Δ¡F. ÂχıÂÚ˜ Ú›˙˜ Ô͢ÁfiÓÔ˘. GM-CSF Gram (–) βακτήρια Λιποπολυσακχαρίδες (LPS) ∂ÈÎfiÓ· 21.2). Aύξηση διαπερατότητας τριχοειδών Aδρανοποίηση του surfactant Oίδημα Aτελεκτασίες Shunt Eλάττωση FRC Yποξυγοναιμία Πολλαπλασιασμός των πνευμονικών κυττάρων τύπου II Aνάπλαση των πνευμονικών κυττάρων τύπου I Eπανόρθωση της τριχοειδοκυψελιδικής μεμβράνης . ∏ ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ΢„ÂÏȉÈÎÔ‡ ÂÈıËÏ›Ô˘ Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ surfactant ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ô›‰ËÌ·. ¡O. Μακροφάγα (ενεργοποίηση) Συμπλήρωμα Prostagladine E1 Μόρια προσκόλλησης ΤΝF IL-1 IL-6 IL-10 TGF Proteases Ενδοθηλιακά κύτταρα PAF ÓÂÔÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‹ Î·È Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ˘ÚÈÙ›·ÛË. Ù· Ô˘‰ÂÙÂÚfiÊÈÏ· ÂÎÎÚ›ÓÔ˘Ó prostagladine E.3. √È ·ıÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘ ™∞¢. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ™∞¢ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÏÈÔÔÏ˘Û·Î¯·Ú›‰Â˜ (LPS) Ô˘ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ÌÈÎÚfi‚È·. PAF (ÂÈÎ.2. 6. IL6). Δ· Ô˘‰ÂÙÂÚfiÊÈÏ· ÚÔÛÎÔÏÏÒÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓ‰Ôı‹ÏÈÔ ·fi Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿ÁˆÁ· ÙÔ˘ ·Ú·¯È‰ÔÓÈÎÔ‡ ÔͤԘ.377 21. °È’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Ô›‰ËÌ· Ì ·˘ÍË̤ÓË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ۠χΈ̷. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘. ∂› ÔÏÏ¿ ¤ÙË ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ·ıÔÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ·›ÙÈ· Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ Ó‡- Bλαπτικός παράγοντας Kαταστροφή ενδοθηλίου και των πνευμονοκυττάρων τύπου I ∂ÈÎfiÓ· 21. OÈ LPS ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó Ù· Ì·ÎÚÔÊ¿Á· Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒÌ·ÙÔ˜. IL-1. 21.

∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ Ó¢ÌÔÓÈ΋˜ ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙË- ∂¶πΔ√ª∏ ¶¡∂Àª√¡√§√°π∞ Ù·˜ Î·È ÔÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ VØ/QØ. πÛÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙ· ÂÓ‰ÔıËÏȷο ·ÙÙ·Ú· Î·È Ë ÚÔ‹ Ù˘ ϤÌÊÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È.4). Little Brown. ∏ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰È¿ÌÂÛÔ Ô›‰ËÌ· (ÂÈÎ. ‚) ∏ ÔÍ›· Ê¿ÛË Ì ‰È¿ÌÂÛÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÎÙÂٷ̤ÓË ‚Ï¿‚Ë ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ÙˆÓ ÙÚȯÔÂȉÒÓ Î·È ·fi ‰È¿ÌÂÛÔ Ô›‰ËÌ· ˘„ËÏ‹˜ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ۠χΈ̷. ∫ÏÈÓÈÎÒ˜. √Í›· Ê¿ÛË Ì ‰È¿ÌÂÛÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·. 21.4.3). ‰) ∏ ˘ÔÍ›· (¯ÚÔÓ›·) Ê¿ÛË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È. ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜. ∏ ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‚·ÚÈ¿ (ÂÈÎ. ΔÔ Ô›‰ËÌ· Î·È ÔÈ ·ÙÂÏÂÎٷۛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÈÛÙÔ·ıÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ Î·È Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÓ¢ÌÔÓÈÎÔ‡ shunt (ÂÈÎ.6). ‰‡ÛÓÔÈ· Î·È ˘ÁÚÔ‡˜ ÚfiÁ¯Ô˘˜. Intensive Care Medicine. 21. ∏ ‰‡ÛÓÔÈ· Î·È Ë Ù·¯‡ÓÔÈ· ÂÈÙ›ÓÂÙ·È. ∏ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜. ¢ÂÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÎÏÈÓÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ ™∞¢. ·Ó ‰ÂÓ Â¤ÏıÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜. πÛÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎÒ˜ Ë Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓ‰Ô΢„ÂÏȉÈÎÒÓ ˘·ÏÔÂȉÒÓ ÌÂÌ‚Ú·ÓÒÓ Î·È ·fi ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ππ Ó¢ÌÔÓÔ΢ÙÙ¿ÚˆÓ. ∂¿Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi. ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ PaO2 Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÏοψÛË. 1985). et al. OÈ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ô Ó‡ÌÔÓ·˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı›. ̤۷ Û ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜. ÔÈ Ó‡ÌÔÓ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔÈ ·fi ˘ÁÚÔ‡˜ ÚfiÁ¯Ô˘˜ Î·È Ë ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·. 21. ∏ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ™∞¢ ÓfiÛÔ˜ ΢Úȷگ› ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜.5). ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÙÚȯÔÂȉÒÓ ÚÔηÏÔ‡Ó Ô›‰ËÌ·.378 ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙ· ΢„ÂÏȉÈο ÙÚȯÔÂȉ‹. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ∂ÈÎfiÓ· 21. . ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ Ø . ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ‰È¿ÌÂÛË Ó¢ÌÔÓÈ΋ ›ÓˆÛË (ÂÈÎ. ™¯¤ÛË ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ™ÙÔ ™A¢ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì 4 ÎÏÈÓÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ: ·) ∏ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· Ê¿ÛË. Ë ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›· ÙÔ˘ ™A¢ Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙËÓ Ô͢ÁÔÓÔıÂÚ·›·. πÛÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎÒ˜ Ë Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ô›‰ËÌ· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔÓ ‰È¿ÌÂÛÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ·ÁÁ›· (ma) Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÚfiÁ¯Ô˘˜ (id) (Ripp J. ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ù·¯‡ÓÔÈ·. 21. Á) ∏ ÔÍ›· Ê¿ÛË Ì ΢„ÂÏȉÈÎfi Ô›‰ËÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ô›‰ËÌ· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Î·È ÙȘ ΢„ÂÏ›‰Â˜. ÂÓÒ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÈıËÏÈ·ÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ù‡Ô˘ π Î·È Ë ·‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ surfactant ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÙÂÏÂÎٷۛ˜ Î·È ÂȉÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ô›‰ËÌ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÓ‰ÔÓÂ˘Û¯¤Û˘ VØ/Q ÌÔÓÈÎfi shunt. ∏ ÚÔ‹ Ù˘ ϤÌÊÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ∏ ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÏ·Ùو̤Ó˜. ·Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ ™∞¢ ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó. ÂÓÒ. ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÈÓ҉˘ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜.

πÛÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ‰È¿ÌÂÛË ›ÓˆÛË. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÛΛ·Û˘ ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· Ó¢ÌÔÓÈο ‰›· ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÏÂÎÙÈ΋ ÂÓÙfiÈÛË ÙˆÓ ·ÏÏÔÈ- ÒÛÂˆÓ ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· Ó¢ÌÔÓÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. 21. ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜. ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ (ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂÏÈÎËÚ‹ıÚ·˜. 21. ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·.¿. ∂ÈÎfiÓ· 21. . ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ì ARDS Û ÚËÓ‹ ı¤ÛË ÚÔηÏ› (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ ARDS ÔÊ›ÏÂÙ·È Û Ó¢ÌÔÓÈο ·›ÙÈ·) ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ÙˆÓ ‰ÈËı‹ÛÂˆÓ ·fi ÙË Ú·¯È·›· ÛÙËÓ ÎÔÈÏȷ΋ ¯ÒÚ·. O ı¿Ó·ÙÔ˜ Â¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ‹ ·fi οÔÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈÏÔ΋ (Ó¢ÌÔÓ›·. Δ· ηÙÒÙÂÚ· Ó¢ÌÔÓÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Û˘ÌȤ˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚΛÌÂÓÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·Ø Ë ¤ÓÙÔÓË ·ÎÙÈÓÔÛÎÈÂÚfiÙËÙ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ηÙÒÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· ÛÙË CT ıÒÚ·ÎÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÂÚΛÌÂÓÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ (ÂÈÎ. ÂÓÒ ¿ÏϘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ·¤Ú· (Ae). ∏ ¯ÚÔÓ›· Ê¿ÛË. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ôȉ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ıˆÚ·ÎÈÎÔ‡ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜ (ÂÈÎ. ™ÙÔ ARDS Ô Ó‡ÌÔÓ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û οı Â›Â‰Ô ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔıËÏ›Ô˘ Î·È Ô›‰ËÌ·Ø ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì’ ¤Ó· ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ Ô˘ ·ÔÚÚÔÊ¿ ÓÂÚfi. Ë ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛËÌ›· ‰È¿ÌÂÛ˘ Ó¢ÌÔÓÈ΋˜ ›ÓˆÛ˘.6. ∞ÂÈÎfiÓÈÛË Ó¢ÌfiÓˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ARDS Ì ·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ‚Ï¿‚Ë ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ ÙÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi ·Ú¤Á¯˘Ì·. ·ÈÌÔÚÚ·Á›· Î. ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜.). ∏ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ Ôȉ‹Ì·ÙÔ˜. ·˘Ù‹ Ë Ó¢ÌÔÓÈ΋ ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ› fiÁÎÔÈ ÂÏ·ÙÙÒÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο. πÛÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎÒ˜ ÔÏϤ˜ ΢„ÂÏ›‰Â˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù˜ ˘ÁÚfi (∞a).7). ™Â 60% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ë Ï‹„Ë Ù˘ ÚËÓÔ‡˜ ı¤Û˘ ÚÔηÏ› Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ PaO2.21. Ë ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÂÈϤÎÂÙ·È ·fi ˘ÂÚηÓ›·.5. √Í›· Ê¿ÛË – ΢„ÂÏȉÈÎfi Ô›‰ËÌ·. ∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏ ∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ 379 ∂ÈÎfiÓ· 21. ÛË„·ÈÌ›·. ∏ ·ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔȯ›· ‰È¿ÌÂÛ˘ Ó¢ÌÔÓÈ΋˜ ›ÓˆÛ˘.7).

Ë Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ‚ÔËı¿ ÛÙË ‰È¿ÁÓˆÛË. fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ‰‡ÛÓÔÈ· Î·È Ù·¯‡ÓÔÈ·. ¢È¿ÁÓˆÛË Î·È ‰È·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË ΔËÓ ‡·ÚÍË ™∞¢ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ˘ÔÙ¢fiÌ·ÛÙ Û ·ÛıÂÓ›˜. ¶·ÚfiÙÈ Ô ‚·ıÌfi˜ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ù˘ Ó¢ÌÔÓÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ (LIS) ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË.3. fiÙ·Ó ·ÔηχÙÔÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ηډÈÔÁÂÓ¤˜ Ó¢ÌÔÓÈÎfi . ÌÈ· Î·È Ë ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ ··ÈÙ› ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ›ÂÛË ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍ‹ ÙÔ˘˜ (–10 cm H2O). ÔÈ ‰ÈËı‹ÛÂȘ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÏÈ·ÎÒ˜ (μ). ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∂¶πΔ√ª∏ ¶¡∂Àª√¡√§√°π∞ ƒ∂∂ƒ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ. ŸÙ·Ó Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚËÓ‹ ı¤ÛË. ∏ ‰È·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™∞¢ Î·È ÙÔ˘ ηډÈÔÁÂÓÔ‡˜ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ Ôȉ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. CT ıÒÚ·ÎÔ˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ì ARDS Û ˘Ù›· (∞) Î·È ÚËÓ‹ (μ) ı¤ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÓÔ‹. Ë ƒ∂∂ƒ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ (ÎÔÈÏÈ·ÎÒÓ) Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Â›Ó·È 0 cm H2O. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 21. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. PEEP). ∞˘Ù‹ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÂͤٷÛË. ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Û‡ÌÙˆÛË ÙˆÓ Î˘„ÂÏ›‰ˆÓ Î·È ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. LIS) Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Murray. ŒÓ·˜ ‚·ıÌfi˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi 2. ™Â ¤Ó·Ó ·ÛıÂÓ‹ Ì ARDS Ô˘ ÓÔÛËχÂÙ·È Û ˘Ù›· ı¤ÛË. Ë Ì›· ·ÊÔÚ¿ ΢„ÂÏ›‰Â˜ Ì Ï‹ÚË ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ˘ ·¤Ú· ÙÔ˘˜. ÛÙȘ ÎÔÈÏȷΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ÔÈ ·ÂÚÔÊfiÚÔÈ Ô‰Ô› Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜. ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ÂÓÒ ÔÈ ·ÙÂÏÂÎÙ·ÙÈΤ˜ ΢„ÂÏ›‰Â˜ ··ÈÙÔ‡Ó ȤÛÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È –30 cm H2O. ÌÈ· Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙÔ› ·ÂÚÔÊfiÚÔÈ Ô‰Ô›. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 21. ÁÈ· Ó’ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙË Û‡ÌÙˆÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ. Ë ¿ÏÏË ·ÊÔÚ¿ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÂÚÔÊfiÚÔ˘˜ Ô‰Ô‡˜. fiÔ˘ ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ· ·¤Ú· ·Áȉ‡ÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·fiÊÚ·ÍË. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ƒ∂∂ƒ ÚÔηÏ› Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÓÂfiÌÂÓÔ˘ fiÁÎÔ˘ ·¤Ú·. ™Ù· ̤۷ Ó¢ÌÔÓÈο ‰›· ··ÈÙÂ›Ù·È ƒ∂∂ƒ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ·ÂÚ·ÁˆÁÒÓ Ô‰ÒÓ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ·ÂÚ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙˆÓ Î˘„ÂÏ›‰ˆÓ ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· (Ú·¯È·›·) Ó¢ÌÔÓÈο ‰›· Ë ƒ∂∂ƒ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Â›Ó·È Ë ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË.4 ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô μ·ıÌfi˜ Ù˘ ¶Ó¢ÌÔÓÈ΋˜ μÏ¿‚˘ (Lung Injury Score. Δ· ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ™∞¢ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 21.2. °È· ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ARDS ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ηٿÏÏËÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. Ô ·Ó·ÓÂfiÌÂÓÔ˜ fiÁÎÔ˜ ·¤Ú· ÚÔηÏ› ‰È¿Ù·ÛË ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ Î·È Î˘„ÂÏ›‰ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÓÔÈÍË ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ Î·È Î˘„ÂÏ›‰ˆÓ Ô˘ Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó Û˘Ì¤ÛÂÈ. ¤ÓÙÔÓË ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›· Î·È ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ Ôȉ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ‰È¿ÓÔÈÍË Ì ÙËÓ ƒ∂∂ƒ ÙˆÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ Î˘„ÂÏ›‰ˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· Ø.380 ∂ÈÎfiÓ· 21. ™ÙÔÓ Ó‡ÌÔÓ· Ì ԛ‰ËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÂȉÒÓ Û˘ÌÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ.5 ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ‚·Ú‡ ARDS.7. √È ‰ÈËı‹ÛÂȘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ‰›ˆÓ. ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ Ì ARDS ·›ÚÓÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÓÔ‹. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ VØ/Q ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ıÂÙÈ΋ ÙÂÏÔÂÎÓ¢ÛÙÈ΋ ›ÂÛË (positive and expiratory pressure. Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ƒ∂∂ƒ ÚÔηÏ› ˘ÂډȿٷÛË ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ARDS. Â›Ó·È fï˜ ÈÔ ˘ÎÓ¤˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· (∞).

21. ∏ ·Ô˘Û›· ÛËÌ›ˆÓ ηډȷ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜. ∏ ‰È·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË ™∞¢ ·fi ÙÔ Î·Ú‰ÈÔÁÂÓ¤˜ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ PAPw PAPd – PAPw ¶ÚˆÙ½Ó˜ Ôȉ‹Ì·ÙÔ˜ / ¶ÚˆÙ½Ó˜ ÔÚÔ‡ ∫·Ú‰ÈÔÁÂÓ¤˜ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· ™∞¢ ∞‡ÍËÛË ˘‰ÚÔÛÙ·ÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ ÛÙ· Ó¢ÌÔÓÈο ÙÚȯÔÂȉ‹ ∞˘ÍË̤ÓË (> 12 mm Hg) º˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ (< 5 mm Hg) < 0.72 Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ™∞¢.46. £ÂÚ·›· ΔÚÂȘ Â›Ó·È ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ™∞¢: 1. ¤ÂÈÙ· ·fi ıÂÚ·›· Ì ƒ∂∂ƒ. 21.¿. ∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏ ∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ ¶›Ó·Î·˜ 21. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Î·È ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË Ó¢ÌÔÓ›·˜. ™˘¯Ó¿. 1. £ÂÙÈ΋ ÙÂÏÔÂÎÓ¢ÛÙÈ΋ ›ÂÛË (ƒ∂∂ƒ) ≤ 5 cm H2O 6-8 cm H2O 9-11 cm H2O 12-14 cm H2O ≥ 15 cm H2O 0 1 2 3 4 * °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ LIS ·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ οı ηÙËÁÔÚ›·˜ (∞. fï˜.¯.46 ∞‡ÍËÛË ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ÙÚȯÔÂȉÒÓ º˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ (< 12 mm Hg) ∞˘ÍË̤ÓË (> 5 mm Hg) > 0. ∏ ıÂÚ·›· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ™∞¢. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ú‰ÈÔÁÂÓÔ‡˜ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ Ôȉ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ·˘ÍË̤ÓË Ó¢ÌÔÓÈ΋ ›ÂÛË ÂÓÛÊ‹ÓˆÛ˘ (>18 mm Hg) Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‰È·ÛÙÔÏÈ΋˜ Ó¢ÌÔ- ÓÈ΋˜ ›ÂÛ˘ (PAPd) Î·È ›ÂÛ˘ ÂÓÛÊ‹ÓˆÛ˘ (PAPw) Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 5 mm Hg (›Ó.5). ∏ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È Ù˘ PaO2.381 21. ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÛË„·ÈÌ›·˜. ÂÂȉ‹ ÙÔ Ô›‰ËÌ· Â›Ó·È ÊÏÂÁÌÔÓ҉˜. μ·ıÌfi˜ ¶Ó¢ÌÔÓÈ΋˜ μÏ¿‚˘ (Lung Injury Scoring System)* ∞. ∞ÎÙÈÓÔÁÚ·Ê›· ıÒÚ·ÎÔ˜ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó¢ÌÔÓÈΤ˜ ‰ÈËı‹ÛÂȘ ¢ÈËı‹ÛÂȘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 1/4 ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· ¢ÈËı‹ÛÂȘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ù· 2/4 ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· ¢ÈËı‹ÛÂȘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ù· 3/4 ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· ¢ÈËı‹ÛÂȘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ù· 4/4 ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· 0 1 2 3 4 μ. ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú· Ì PEEP. °) Î·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È ‰È· ÙÔ˘ 3 Ô›‰ËÌ·. PaO2 / FπO2 ≥ 300 mm Hg 225-299 mm Hg 175-224 mm Hg 100-174 mm Hg < 100 mm Hg 0 1 2 3 4 °. ∞ÎÙÈÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ Ôȉ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢Ú˜ ‰ÈËı‹ÛÂȘ 4. ∂›Û˘. ∏ Ó¢ÌÔÓÈ΋ ›ÂÛË ÂÓÛÊËÓÒÛˆ˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 18 mm Hg ¶›Ó·Î·˜ 21. ∏ PaO2 / FπO2 < 200 mm Hg 3.1) ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ™∞¢. ¢È·ÁÓˆÛÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ ∞Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ¢˘Û¯¤ÚÂÈ·˜ 1. 2. 3. ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜.5.72 . ∏ ‡·ÚÍË ÓfiÛÔ˘ ‹ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ Úԉȷı¤ÙÂÈ ÁÈ· ™∞¢ 3.3. Ë Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ PAPw ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙË. ™ÙÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· ÙÔ ËÏ›ÎÔ Â›Ó·È < 0.4. ÀÔ͢ÁÔÓ·ÈÌ›· ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙËÓ Ô͢ÁÔÓÔıÂÚ·›·. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ıÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Ù˘ ‚Ï¿‚˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ̤۷ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. μ. fiˆ˜ ¤ÌÊÚ·ÎÙÔ Ì˘Ôηډ›Ô˘. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ™∞¢ ∏ ıÂÚ·›· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙÔ ™∞¢ (›Ó. ÚÔ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ¤Î‚·ÛË Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ™∞¢. Û˘ÓËÁÔÚ› ˘¤Ú ÙÔ˘ ™∞¢. . ··ÈÙÂ›Ù·È Î·ıÂÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÂÍÈÒÓ Î·Ú‰È·ÎÒÓ ÎÔÈÏÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ Ì ηıÂÙ‹Ú· Swan. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ ËÏ›ÎÔ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ Ô˘ ·Ó·ÚÚÔÊ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜ (Ô›‰ËÌ·) ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÔÚÔ‡ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 0. ∞ÈÊÓ›‰È· ¤Ó·ÚÍË 2. ¶›Ó·Î·˜ 21. ˘¤ÚÙ·ÛË Î. ∞ÔÙ˘¯›·. Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ‰È·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÂٷ͇ ™∞¢ Î·È Ó¢ÌÔÓ›·˜. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÚÔÎ·Ï¤Û·Ó ÙË ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘. ‚·Ï‚ȉÔ¿ıÂȘ. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ó¢ÌÔӛ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÈÏ·ÎÔ‡Ó Ì ™∞¢. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜.

∏ ƒ∂∂ƒ.). ∫·Ú‰ÈÔÙÔÓˆÙÈο (‰·ÎÙ˘Ï›Ùȉ· ‹ Û˘Ì·ıËÙÈÎÔÌÈÌËÙÈΤ˜ ·Ì›Ó˜). ∏ Ì˯·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Ì ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ¤ÁηÈÚ·. ‚) ™ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ. Ù· ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Ó Ù· Ô˘‰ÂÙÂÚfiÊÈÏ· Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔ˘Ó ‰È·‚È‚·ÛÙ¤˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ (TNF-·. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË O2 ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ (ÚÈÓÈÎfi˜ ηıÂÙ‹Ú·˜. ¢ÈÔ˘ÚËÙÈο. ∞˘Ù‹ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË O2 Î·È Ì ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜. ∏ ÚˆÙ½ÓË C ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙË ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‹Í˘. ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿. NO. ª·ÎÚÔÊ¿Á· Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi LPS. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ·.). i. prostagladine E. ÂχıÂÚ˜ Ú›˙˜ O2 Î.¯. ii. ∏ ƒ∂∂ƒ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ PaO2. ÂÂȉ‹ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ· (FRC). ÏfiÁˆ ˘ÂÚ¤ÎÎÚÈÛ˘ ·ÓÙȉÈÔ˘ÚËÙÈ΋˜ ÔÚÌfiÓ˘.¿. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηÏ› Ó¢ÌÔÓÈ΋ ˘ÂډȿٷÛË. ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙÚfiÔÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ O2 ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›. ™˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·¯¤ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ‰È¿ÌÂÛÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi ¯ÒÚÔ. ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙȘ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ ‰È·ÂÚ·ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ Î·È ‰ÂÓ ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ Ôȉ‹Ì·ÙÔ˜. fiÙ·Ó ˘¿Ú- ∂¶πΔ√ª∏ ¶¡∂Àª√¡√§√°π∞ ¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ¤ÎÙˆÛ˘ Ù˘ ηډȷ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ·ÚÚ˘ı̛˜. Œ¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ƒ∞ƒw Û Â›‰· οو ÙˆÓ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì Dopamine ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙÔ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· Î·È ÙË ıÓËÙfiÙËÙ· ·ÛıÂÓÒÓ Ì ™∞¢. 3. ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÂȘ Î. ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ shunt Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ PaO2. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ™∞¢ (. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Î·Ú‰ÈÔÁÂÓ¤˜ Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· ‹ fiÙ·Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ıÂÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ˘ÁÚÒÓ. ŸÙ·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Î˘Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ VØ/Q „ÂÏȉÈÎfi Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· Î·È ·˘ÍËı› ÙÔ shunt. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ fiÁÎÔ˘ ÚÔηÏ› ¤ÎÙ˘ÍË ÙˆÓ ·ÙÂÏÂÎÙ·ÛÈÒÓ. Œ¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ù˘ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜Ø ¤ÙÛÈ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ LPS ‹ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Δ¡F ‹ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ˘Ô‰Ô¯¤ˆÓ Ù˘ IL-1. §Â˘ÎˆÌ·Ù›Ó˜ ‹ ÎÔÏÏÔÂȉ‹ ‰È·Ï‡Ì·Ù· ‰ÂÓ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÎÔÏÏÔÂȉˆÛ̈ÙÈ΋ ›ÂÛË ÙÔ˘ Ï¿ÛÌ·ÙÔ˜. ∞ÛıÂÓ›˜ Ù˘ ›‰È·˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÌÈÎÚÒÓ ‰fiÛÂˆÓ ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂȉÒÓ. O ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ optimum PEEP ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ›ÂÛ˘ / fiÁÎÔ˘ (ηÌ‡ÏË ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜). ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘.382 2. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. ηٷÎÚ¿ÙËÛË ‡‰·ÙÔ˜. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÏÈÔÔÏ˘Û·Î¯·Ú›‰Â˜ (LPS) Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ù˘ Ó¢ÌÔÓÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ ÛÙÔ ™∞¢. ΔÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ƒ∂∂ƒ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ·ÙÂÏÂÎÙ·ÙÈÎÒÓ Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. OÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·˘ÙÔ› ··ÈÙÔ‡Ó ·ÂÚÈÛÌfi Û˘Ó¯ԇ˜ ıÂÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ (CPPB) Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ıÂÙÈ΋˜ ÙÂÏÔÂÎÓ¢ÛÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ (ƒ∂∂ƒ). Ì¿Ûη O2) ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ PaO2 ÛÙ· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ™∞¢ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‰È·Ø . Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Û ÛËÙÈ΋˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ ™∞¢ ÛËÌÂÈÒıËΠ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚfiÁÓˆÛ˘ Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤Ó˘ ÚˆÙ½Ó˘ C Â› 4 Ë̤Ú˜. ∏ Ì˯·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Ì ‰È·Ï›Ô˘Û· ıÂÙÈ΋ ›ÂÛË (πƒƒμ) ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›·˜ ÙÔ˘ ™∞¢. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ıÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÙÔ˘ ™∞¢ ∞˘Ù‹ ·ÔÛÎÔ›: ·) ™ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈÎÔ‡ Ôȉ‹Ì·ÙÔ˜. Ì·˜ ÂÈÙÚ¤- . ÂÂȉ‹ Ë ‰È·‚·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚȯÔÂȉÔ΢„ÂÏȉÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË. shock.¿. ÂÂȉ‹ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·fi ÙÔ ·˘ÍË̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·ÓÔ‹˜. Œ¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ¯ÔÚËÁËı› Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ›˜ Ù˘ Û˘ÓıÂÙ¿Û˘ ÙÔ˘ NO ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÈÌÔ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ.

Ë ÔÔ›· ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜. ΔÔ NO ‰Ú· ÌfiÓÔ ÙÔÈο ÛÙȘ ηÏÒ˜ ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓ˜ Ó¢ÌÔÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜Ø ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÈÛ¯‡. ‰È¿ÊÔÚ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ Â͈ۈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ (extracorporeal gas exchange. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡. fiˆ˜ Î·È fiÛÔÈ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÔÏÏ·ÏÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ŒÓ·˜ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ™∞¢ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ˘„ËÏÒÓ ÂÈÛÓ¢ÛÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÂÓfi˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˘ shunt ‹ Ë ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ PaO2 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ›· η΋˜ ÚfiÁÓˆÛ˘. Û ÔÏÏÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ·‡ÍËÛË Ù˘ ‚ÚÔÁ¯È΋˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·˜. ªÂÁ¿Ï˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÌÈÎÚÔ› ·Ó·ÓÂfiÌÂÓÔÈ fiÁÎÔÈ (10-20 ml) ·Ú¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·ÂÚ›ˆÓ Û ηÙÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ƒ∂∂ƒ. O ηχÙÂÚÔ˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙÂÏÂÎÙ·ÙÈÎÒÓ Ú·¯È·›ˆÓ Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ÂÈ˙‹Û·ÓÙ˜ ÙÔ˘ ™∞¢ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÌfiÓÈ̘ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.383 21. Ë ÔÔ›· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ˘ÎÓfiÙËÙ˜ ÂÈÛÓÂfiÌÂÓÔ˘ O2 ¿Óˆ ·˘Ù‹˜ ÙÔ˘ 50%. ∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏ ∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ ÂÈ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÓ¢ÌÔÓÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Â›Ù·ÛË Ù˘ Ó¢ÌÔÓÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ Î·È ÙˆÓ ÊÏÂÁÌÔÓˆ‰ÒÓ ·ÏÏÔÈÒÛˆÓ. ∞ÛıÂÓ›˜ Ì ÛËÙÈÎfi ™∞¢ ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıÓËÙfiÙËÙ·. VØ/Q aO 2 ∂ÈÛÓÔ‹ NO Û ÌÈÎÚ‹ ˘ÎÓfiÙËÙ· (5-20 pmm) ÚÔηÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÁÁÂÈԉȷÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ·ÁÁ›ˆÓ. ªÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ̤ıÔ‰ÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ô͢ÁfiÓˆÛ˘. ∏ ÚfiÁÓˆÛË ÙÔ˘ ™∞¢ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. OÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™∞¢ Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ›¯·Ó ÛË„·ÈÌ›·. Û ÌÂÚÈο ıÂÚ·¢ÙÈο ΤÓÙÚ·. ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÓfiÛÔ Ô˘ ÙÔ ÚÔοÏÂÛÂ. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û¯¤Ø ÚÔηÏ› ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Û˘ VØ/Q ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ô͢ÁfiÓˆÛ˘. ·fi 40-65%. ∞fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ¿ÏϘ ·ԂϤÔ˘Ó ÛÙËÓ Â͈ۈ̷ÙÈ΋ Ô͢ÁfiÓˆÛË (extracorporeal membrane oxygenation. fiÙ·Ó Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ NO Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ƒ∂∂ƒ. Δ¤ÏÔ˜. ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÌÂÁ¿- . ∂›Û˘. ECGE) ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙËı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¤ÙË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ·‡ÍËÛË Ù˘ PaCO2 (permissive hypercapnia). OÈ ÂÈÛÓ¢ÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ¯·ÌËϤ˜ (ÙÂÏÔÂÈÛÓ¢ÛÙÈ΋ ΢„ÂÏȉÈ΋ ›ÂÛË < 30 cm H2O) Ì ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÓÂfiÌÂÓÔ˘ fiÁÎÔ˘ ·¤Ú· Î·È ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÈÛÌÔ‡. iii. O ·ÂÚÈÛÌfi˜ ˘„ËÏ‹˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ (high frequency ventilation) ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ¶ÚfiÁÓˆÛË ∏ ıÓËÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™∞¢ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Î˘Ì·›ÓÂÙ·È. ECMO) Î·È ¿ÏϘ ÛÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ CO2 (extracorporeal carbon dioxide removal EC Ø CO2 Ø R). ∏ ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›· ηٿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÛÙË ª∂£ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÛÔ‚·Úfi ‰Â›ÎÙË Î·Î‹˜ ÚfiÁÓˆÛ˘. ÂÂȉ‹ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ PaO2. ∏ ˘Ù›· ı¤ÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ™∞¢ ÚÔηÏ› ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ PaO2 ÛÙÔ 70% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∂ÌʇÛËÛË O2 ÛÙËÓ ÙÚ·¯Â›· (tracheal gas insufflation) ÚÔηÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÂÏ·ÙÙÒÓÂÈ ÙËÓ PaCO2. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ƒ∂∂ƒ Î·È Ù˘ FπO2. Ó· ÂÏ·ÙÙÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈÛÓÂfiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú· O2. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë ıÓËÙfiÙËÙ· ·ÛıÂÓÒÓ Ì ™∞¢ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ¿ÏϘ ‚·ÛÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ·ÂÚÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÌʇÛËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÈÎÚfi ηıÂÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÙÚ·¯Â›·. Ë ÈÔ ÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ˘Â˙ˆÎÔÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ Ø ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ P . Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈο. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ < 35 ml/cm H2O ηٿ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙË ª∂£ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·È ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· η΋ ÚfiÁÓˆÛË (ıÓËÙfiÙËÙ· 100%). ŒÙÛÈ ·ÔʇÁÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÙÔÍÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ O2 ÛÙÔ˘˜ Ó‡ÌÔÓ˜. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ (25-40%) ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™∞¢.

∂¶πΔ√ª∏ ¶¡∂Àª√¡√§√°π∞ £ÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∞˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·Ê› ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ¯ÚfiÓȘ ·ÔÊÚ·ÎÙÈΤ˜ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂȘ.25.6. Ô˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û ˘ÂÚηÓÈ΋ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ∞˘Ù¤˜ ÂÈϤÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ·fi ÏÔÈÌÒÍÂȘ Ì ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ∏ ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Î·È ÂÈϤÎÂÙ·È ·fi ˘ÂÚηÓ›·. O ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ıÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘. ANA¶NEY™TIKH ANE¶APKEIA TY¶OY II A. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. ‚) À¿Ú¯ÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ PCO2. ¢È¿ÁÓˆÛË ∏ ‰È¿ÁÓˆÛË fiÙÈ Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Â›Ó·È Â͈Ó¢ÌÔÓÈ΋ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÚÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. ÚÈÓ Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË ª∂£. ˘ÚÂÙfi˜ ∞˘ÍË̤ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ˘‰·Ù·ÓıÚ¿ÎˆÓ ∫·Î‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 21. Á) ªÂ ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ¯ÔÚ‹ÁËÛË O2 (Ì ÚÈÓÈÎfi ηıÂÙ‹Ú· ‹ Ì¿Ûη) ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ PaO2. ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¯ÚÔÓ›· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· Û ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· μ. ‰) ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ù¿ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ù˘ PaO2 Î·È PaCO2 ÌÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ıÂÚ·›·.384 ÏË ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Â›¯·Ó ÓÔÛËÏ¢Ù› Û ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ˘„ËÏÒÓ ȤÛÂˆÓ ÛÙȘ ·ÂÚÔÊfiÚÔ˘˜ Ô‰Ô‡˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ƒ∂∂ƒ. ∏ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·˘ÙÔ› ı· ‰È·ÛˆÏËÓˆıÔ‡Ó Î·È ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û Ì˯·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜. ¶·Úfi͢ÓÛË ¯ÚfiÓÈˆÓ ·ÔÊÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ó¢ÌÔÓÔ·ıÂÈÒÓ A›ÙÈ· ∏ ÈÔ Û˘¯Ó‹ ·ÈÙ›· ˘ÂÚηÓ›·˜ (Ù‡Ô˘ ππ) ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Úfi͢ÓÛË Ù˘ ¯ÚÔÓ›·˜ ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Û‹Ì·ÙÔ˜. OÈ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ ÂÈÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ‚ÚÔÁ¯È΋ ·fiÊÚ·ÍË. ªg2+. ÕÏϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ÌÂÙ·‚ÔÏÈ΋ ·ÏοψÛË. Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú· ÛÙË ª∂£. ÛËÌ›· ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È Âȉ›ӈÛË Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÔͤˆÛ˘ Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ô͢ÁfiÓÔ˘.1 ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Â͈Ó¢ÌÔÓÈÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ù‡Ô˘ ππ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ∂͈Ó¢ÌÔÓÈο ·›ÙÈ· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ §ÔÈÌÒÍÂȘ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ (ȉ›ˆ˜ ·fi ÈÔ‡˜) ∂ÈÛÚfiÊËÛË ¶Ó¢ÌÔıÒڷη˜ ¶Ó¢ÌÔÓÈ΋ ÂÌ‚ÔÏ‹ ¶Ó¢ÌÔÓÈÎfi Ô›‰ËÌ· ∫·ÎÒÛÂȘ ÙÔ˘ ıÒڷη ∏ÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ (ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙˆÓ ∫+. ¶›Ó·Î·˜ 21. O ÌË ÂÂÌ‚·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ·˘ÙÒÓ.6. ÛÙ)À¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ›· ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¡™ ‹ ÙÔ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÈÎÔ‡. ¯ˆÚ›˜ Ë ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ Ó· ÂÈϷΛ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË Ù˘ PaCO2. ÔÍ›· Â› ¯ÚÔÓ›·˜ ‹ ¯ÚÔÓ›· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÔͤˆÛË. ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ. Ê¿Ú̷η). OÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÍ›· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ì pH < 7. Ë PaCO2 Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË. ÛËÌ›· η̿ÙÔ˘ ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ. PO42–) K·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ (·ÏfiÁÈÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË √2. Ë PaO2 Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̤ÓË Î·È Ë Î˘„ÂÏȉÔ-·ÚÙËÚȷ΋ ‰È·- . ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 21. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚¿ÛÈ̘ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë ıÂÚ·›· Ì ÎÔÚÙÈÎÔÂȉ‹ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ. Â) À¿Ú¯Ô˘Ó ÎÏÈÓÈο ÛËÌ›· η̿ÙÔ˘ ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ (·Ú¿‰ÔÍË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜). ∏ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚË ·ÈÙ›· Ô˘ ÚÔηÏ› ÔÍ›· Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ¯ÚÔÓ›· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ· Â›Ó·È ÔÈ ÔÍ›˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙˆÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ ·fi ÈÔ‡˜. ∏ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ: ·) ∏ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∏+ Î·È Ù˘ PCO2 ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÔÍ›·.

fiÙ·Ó ÂÂÎÙ·ı› ÎÂÓÙÚÈÎÒ˜ Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù· Ó‡ڷ ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ. ÂÎÙfi˜ ·Ó Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÛÔÏ¢ڛˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ ‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ·. OÈ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ› fiÁÎÔÈ Î·È ÔÈ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ›. ∏ ÔÏÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜. fiÙ·Ó ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˘˜. ∏ ‡·ÚÍË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ PA – ·O2 ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ô Ó‡ÌÔÓ·˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ø ‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ shunt. ‰) ¤ÂÈÙ· ·fi ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ CO2 (ÚˆÙÔ·ı‹˜ ΢„ÂÏȉÈÎfi˜ ˘Ô·ÂÚÈÛÌfi˜). ÙfiÙ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· Î·È ÔÈ ÌÂÛÔχÚÈÔÈ. 2. ŸÙ·Ó. Ë ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË Ì ÔÚÁ·ÓÔʈÛÊÔÚÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· Ê¿Ú̷η. ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Eaton-Lambert. Â) ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÚÈÔ‰È΋ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Ó¢ÚÈ΋˜ ÒÛ˘ (Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ·ÓÔÈÒÓ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ). ÌÂÙ·‚ÔÏÈ΋ ·ÏοψÛË). Ë ÍËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜. Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. fiˆ˜ Ë Ï·Á›· Ì˘·ÙÚÔÊÈ΋ ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÈÓËÙÈÎÔ‡˜ Ó¢ÚÒÓ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ. ™˘¯Ó¿ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ Guillain-Barré ÚÔηÏ› ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ∏ÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ- . Ë ÂÚÈÔ‰È΋ ·Ú¿Ï˘ÛË Î·È ÔÈ Ì˘˚Τ˜ ‰˘ÛÙÚÔʛ˜. ·) ¶·ı‹ÛÂȘ (ηÎÒÛÂȘ) ÙÔ˘ ÓˆÙÈ·›Ô˘ Ì˘ÂÏÔ‡. ΔÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Eaton-Lambert ÂÈϤÎÂÈ ¿ÙÔÌ· Ì ÓÂÔϷۛ˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙË Ì˘·Ûı¤ÓÂÈ· ÌfiÓÔ Ì ‚¿ÛË Ù· ËÏÂÎÙÚÔÌ˘ÔÁÚ·ÊÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·. Á) Û ·Ó·ÙÔÌÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ (¤ÌÊÚ·ÎÙ·. ∏ ıÂÚ·›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÎÒÓ Î·È ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ (Progesterone) ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÈÎÔ‡˜ (Almitrine) ¯ËÌÂÈÔ¸ԉԯ›˜. ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. fiˆ˜ Ë Ì˘·Ûı¤ÓÂÈ·. Á) ¶·ı‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ó¢ÚÔÌ˘˚ÎÒÓ Û˘Ó¿„ˆÓ. ∏ ·Ï·ÓÙ›·ÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ó¢ÚÔÙÔÍ›ÓË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ Clostridium botulinum Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ú¿Ï˘ÛË ¯ˆÚ›˜ ·ÈÛıËÙÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Û ·‡ÍËÛË Ù˘ PaCO2. ‰) ª˘Ô¿ıÂȘ. Ë ‰Èψ›· Î·È Ë ‰˘Û·ÚıÚ›· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÓfiÛÔ˘. Δ¤ÏÔ˜. ŸÙ·Ó Ë ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi Â͈Ó¢ÌÔÓÈο ÌfiÓÔ ·›ÙÈ·. fiˆ˜ Î·È Ë Î˘„ÂÏȉÔ-·ÚÙËÚȷ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ O2. ÓÂÔÏ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÏÔÈÌÒÍÂȘ). ¢È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È: ·) ŒÂÈÙ· ·fi ¯Ú‹ÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ (Ó·ÚΈÙÈο. ¢È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ··ÁˆÁÒÓ Ó¢ÚÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ∏ ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ··ÁˆÁÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˘˜ ÚÔηÏ› ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ·ÚfiÙÈ ÚÔηÏ› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ˙ˆÙÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏ ∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ ÊÔÚ¿ O2 (PA – ·O2) Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋. ∏ ‰˘ÛÊ·Á›·. ÙˆÓ ÂÈÛÓ¢ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÎÓ¢ÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÌ·ÙÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ Î·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÈÏÔÎÒÓ.). μÏ¿‚Ë ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ıˆÚ·ÎÈ΋˜ ÌÔ›Ú·˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔχÚÈÔ˘˜ Ì˘˜. fiˆ˜ ÂÈÛÚÔÊ‹ÛÂˆÓ Î·È Ó¢ÌÔÓÈÒÓ. Ë PA – ·O2 ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 30 mm Hg. fiˆ˜ Ë Ì˘ÔÙÔÓÈ΋ ‰˘ÛÙÚÔÊ›·. ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ VØ/Q ŸÙ·Ó Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔ Â͈Ó¢ÌÔÓÈÎfi ÓfiÛËÌ· Î·È Ó¢ÌÔÓÔ¿ıÂÈ·. ÂÎÔ‡ÛÈÔ˜ ˘ÂÚ·ÂÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙˆÓ ÌÂÚÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ÙÔ˘ O2 Î·È CO2. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ÓˆÙÈ·›Ô˘ Ì˘ÂÏÔ‡ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Ë ‚Ï¿‚Ë. ‚) Û ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ (˘Ôı˘ÚÂÔÂȉÈÛÌfi˜. ΔËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ·fi Â͈Ó¢ÌÔÓÈο ·›ÙÈ· ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ë ·Ô˘Û›· ‰‡ÛÓÔÈ·˜.21. Ù¤ÏÔ˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔηÏ› ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ‚›·ÈË ÂÎÓÔ‹ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÈÛÓ¢ÛÙÈ΋˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜. Ë ‚Ï¿‚Ë ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∞3. ∏ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· ·fi ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ 385 ··ÁˆÁÒÓ Ó¢ÚÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ fiÁΈÓ. ‚) ¶ÂÚÈÊÂÚÈΤ˜ Ó¢ÚÔ¿ıÂȘ.¿. Ë ·Ï·ÓÙ›·ÛË. ·Á¯ÔÏ˘ÙÈο Î. ÙfiÙÂ Ë PA – ·O2 ·˘Í¿ÓÂÙ·È. ∂ÎÊ˘ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ı‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛı›ˆÓ ÎÂÚ¿ÙˆÓ. μÏ¿‚˜ ÛÙË ÌÂÛfiÙËÙ· Ù˘ ıˆÚ·ÎÈ΋˜ ÌÔ›Ú·˜ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÔÈÏÈ·ÎÒÓ Ì˘ÒÓ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‚›·ÈˆÓ ÂÎÓ¢ÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ. ¢È·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË 1. ÚÔηÏ› Û˘¯Ó¿ ‚·ÚÈ¿ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·.

Û Ô͇ ·ÁÁÂÈÔÓÂ˘ÚˆÙÈÎfi Ô›‰ËÌ·. Û ÂÓÛÊ‹ÓˆÛË Í¤ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. fiˆ˜ Û fiÁÎÔ˘˜. ·) ∏ ΢ÊÔÛÎÔÏ›ˆÛË.). Ë ÛÎÔÏ›ˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηٿÏÏËÏ˘ ÔÚıÔ‰È΋˜ ıÂÚ·›·˜ (Ó¿ÚıËΘ Î. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰‡ÛÓÔÈ· ηٿ ÙËÓ ÎfiˆÛË. Á) Δ¤ÏÔ˜. ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ì ¿ÏϘ ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÔÍ›· ÂÈÁψÙÙ›Ùȉ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÎÔÚÙÈÎÔÂȉ‹ Ë ÔÏ˘Ì˘ÔÛ›Ùȉ·. Û˘¯Ó¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˘Ô·ÂÚÈÛÌfi˜ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ıˆÚ·ÎÔÏ·ÛÙÈ΋ ‹ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ·¯˘Ï¢ڛÙȉ·. Ë Î‡ÊˆÛË. OÈ ÂȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ıˆÚ·ÎÈÎÔ‡ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È. ÔÏÈÔÌ˘ÂÏ›Ùȉ·.). ∂¶πΔ√ª∏ ¶¡∂Àª√¡√§√°π∞ £ÂÚ·›· ∂ȉÈο ̤ÙÚ· 1. ™Â ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· (. ¶·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ıˆÚ·ÎÈÎÔ‡ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜ ∞˘Ù¤˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì ‰‡ÛÓÔÈ· ηٿ ÙËÓ ÎfiˆÛË Î·È ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÂÁηٷÛÙ·ı› Ë ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. Ì˘Ô¿ıÂȘ) Ú¤ÂÈ Ë ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜ Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔ . Ë ÂÈÁψÙÙ›Ùȉ· ˘Ô¯ˆÚ› Ì ÙËÓ ÂÈÛÓÔ‹ ‰È·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·‰ÚÂÓ·Ï›Ó˘ Î·È Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ. ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÙÚ·¯ÂÈÔÛÙÔÌ›·. ‚) ΔÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ·¯˘Û·ÚΛ·˜-˘Ô·ÂÚÈÛÌÔ‡. ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È ˘Ô·ÂÚÈÛÌfi˜ Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. 2. ∏ ÛÙ¤ÓˆÛË Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÙÚ·¯Â›·.¯. ¶. ∏ Naloxone ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰ËÏËÙËÚ›·Û˘ Ì ӷÚΈÙÈο Ê¿Ú̷η. OÈ ·ı‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘¯Ó¿ ÂÈϤÎÔÓÙ·È ·fi ¯ÚÔÓ›· Ó¢ÌÔÓÈ΋ ηډ›·. ∏ ·¯˘Ï¢ڛÙȉ· ·ÔʇÁÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·ÚÔ¯¤Ù¢ÛË ÙˆÓ ÂÌ˘ËÌ¿ÙˆÓ.¯. fiÙ·Ó fï˜ ÚÔηÏ› ÔÍ›· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ∏ ·¯˘Û·ÚΛ· ÚÔηÏ› ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ ÂÓ‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ıˆÚ·ÎÈÎÔ‡ ÙÔȯÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜. Δ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·fiÊÚ·ÍË ÙˆÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ ··ÈÙÔ‡Ó ÂȉÈ΋ ıÂÚ·›·. ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¤Î‰ËÏË.¯. 3. fiÙ·Ó ÂÈϷΛ ·fi ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ô·ÂÚÈÛÌfi ‹ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ·ÓÔÈÒÓ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ.¿. ·ÏÏ¿ Û¿ÓÈ· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ PaCO2. OÈ ·¯‡Û·ÚÎÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÂÏ·ÊÚ¿ ˘Ô͢ÁÔÓ·ÈÌ›·. Û¿ÓÈ· ÚÔηÏ› ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. 3. ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘. ∫¿ı ÓfiÛÔ˜ ··ÈÙ› ÂȉÈ΋ ıÂÚ·›· (. ∞fiÊÚ·ÍË ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ·ÂÚÔÊfiÚˆÓ Ô‰ÒÓ ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ Â͈ıˆÚ·ÎÈΤ˜ ·ÂÚÔÊfiÚÔ˘˜ Ô‰Ô‡˜. ŸÙ·Ó ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÁˆÓ›· 100Æ. ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ËÌÈıˆÚ¿ÎÈ·. OÈ Î·Ì‡Ï˜ ÚÔ‹˜-fiÁÎÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û¯‹Ì· Ô˘ ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ ÂÓÙfiÈÛË Ù˘ ‚Ï¿‚˘. ÂÓÒ fiÙ·Ó Ë ÁˆÓ›· ·˘ÍËı› ÛÙȘ 120Æ. 4. Δ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ηٷÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ ∫¡™ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·È. Ô˘ ÂÈÙ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Ù›· ı¤ÛË. Û ÙÚ·¯ÂÈÔ̷ϷΛ· ‹ Û ÛÙÂÓÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚ·¯Â›·˜ ·fi Â͈ÙÂÚÈ΋ ¤ÏÍË ‹ ›ÂÛË. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓ‰ÔÛÎfiËÛ˘. ¶. Û ·Ú¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÊˆÓËÙÈÎÒÓ ¯ÔÚ‰ÒÓ. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ‚·ıÌfi Ù˘ ÛÎÔÏ›ˆÛ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÂÓÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ··ÁˆÁÒÓ Ó¢ÚÈÎÒÓ ÂÚÂıÈÛÌ¿ÙˆÓ. £ÂÚ·›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ™˘¯Ó¿ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Â͈ıˆÚ·ÎÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì˯·ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ·Ó·Ó¢ÛÙ‹Ú·. Ì ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÚÔÁÂÛÙÂÚfiÓ˘ ‹ Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ CPAP ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÔÊÚ·ÎÙÈΤ˜ ¿ÓÔȘ.386 Τ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ (Ë ˘ÔηÏÈ·ÈÌ›·. ÂȉÈÎfi ÔÚfi Ë ·Ï·ÓÙ›·ÛË Î. ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. º¿Ú̷η Ô˘ ÂÚÂı›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÈÎÔ‡˜ (Almitrine) Î·È ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ (Metroxyprogesterone) ¯ËÌÂÈÔ¸ԉԯ›˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ΢„ÂÏȉÈÎfi ˘Ô·ÂÚÈÛÌfi. Ë ˘ÔʈÛÊ·Ù·ÈÌ›· Î·È Ë ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÙÔ˘ Mg) ÚÔηÏÔ‡Ó Ì˘˚΋ ·‰˘Ó·Ì›· Î·È ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. 4. ∞˘Ù‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ.¯.Ï. ΔÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ·¯˘Û·ÚΛ·˜-˘Ô·ÂÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‚¿ÚÔ˘˜. ·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓˆÙÈ·›Ô˘ Ì˘ÂÏÔ‡.

Efficiacy and safety of recombinant human activated protein C for severe sepsis. 114: 267-84. Nadel J. Crit Care Clin 1986. Crit Care Med 2003. Am Rev Resp Dis 1980. N Engl J Med 2001. Brower RG. Physiologic rationale for ventilator setting in acute lung injury/acute respiratory distress syndrome patients. Tognoni G. Bernard GR. et al. Smith GB. Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì Ì˯·ÓÈÎfi ·ÂÚÈÛÌfi Ô˘ Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Ì ‰È·Ï›Ô˘Û· ıÂÙÈ΋ ›ÂÛË (πƒƒμ). Pathologic features and mechanisms of hypoxemia in adult respiratory distress syndrome. The lungs and neuromuscular and chest wall disease. Cr Care Clin 1986. 31(4 Suppl): S300-S304. Griffiths. Froese AB. et al. et al. Evans TW. Pathophysiologic features of infant and adult respiratory distress syndromes. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÂȉÈ΋ Ì¿Ûη Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·ÂÚÔÛÙÂÁÒ˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. Philadelphia: Saunders. 119: 547-54. Gattinoni L. Br J Hosp Med 1990. 342: 1301-1308. Trelstad RL. Hunter DN. Vagginelli F. Pepe P. Philadelphia: Saunders Co. Findley L. . Morgan CJ. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. Evans TW. Keogh BF. 31(4 Suppl): S296-S299. Usefulness of sniff nasal pressure in patients with neuromuscular or skeletal disorders. Chiumello D. N Engl J Med 2000. Lamy M. Rochester D. 46: 692-4. Thompson WL. Crit Care Med 2003. Coalson JJ. 344: 699-709. Grenvik A. 43: 26-34. 2: 377-403. eds. The clinical entity of ARDS. et al. Am Rev Respir Dis 1985. ıÂÚ·‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ- 387 ¿ÚÎÂÈ·. Benoist MR. 1989: 484-91. Extracorporeal membrane oxygenation: a breath of fresh air or yesterday’s treatment? [editorial]. 27: 55-69. ARDS. The management of adult respiratory distress syndrome: 2. 345: 568-573. ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ΢„ÂÏȉÈÎÔ‡ ·ÂÚÈÛÌÔ‡. 132: 485-9. Bryan AC. Crit Care Med 2003. Textbook of critical care. Pulmonary fibrosis in severe acute respiratory failure. μÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ARDS Network. et al. Gattinoni L. Volume 7. Am Rev Respir Dis 1976. N Engl J Med 2001. eds. Hudson LD. Vincent JL Sakr Y. 31: 16071611. Laterre PF. Epidemiology and outcome of acute respiratory failure in intensive care unit patients. Caironi P. 121: 225-237. Meyrick B. Gattinoni L. 135: 1363-74. Keogh BF. Scheinmann P. et al. The Prone-Supine Study Group Effect of prone positioning on the survival of patients with acute respiratory failure.21. et al. Goodman LR. ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÚ·¯ÂÈÔÛÙÔÌ›· (ÌË ÂÂÌ‚·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜). Pelosi P. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. Eur Resp J Monogr 2002. et al. Koeniger E. et al. Textbook of respiratory medicine. Causes of mortality in patients with the adult respiratory distress syndrome. Zapol WM. Montgomery AB. 1988: 1942. Am J Respir Crit Care Med 2000. 164: 1701-1711. Stager MA. An integeated analysis of respiratory muscle dysfunction in the pathogenesis of hypercapnic respiratory failure. Pathology of ARDS. The Recombinant Human Protein C. Hudson LD. Thorax 1991. Goss CH. Pratter MR. Am Rev Respir Dis 1987. In: Murray J. Resp Care 1982. Pesenti A. et al. ∞¡∞¶¡∂À™Δπ∫∏ ∞¡∂¶∞ƒ∫∂π∞ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜. Ranieri VM. Evans TW. What has computed tomography taught us about the acute respiratory distress syndrome? Am J Respir Crit Care Med 2001. Association of viral and mycoplasma pneumoniae infections with acute respiratory illness in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1979. Incidence of acute lung injury in the United States. 2: 405-422. In: Shoemaker WC. Ayres S. Coffey JW. Vincent JL. Stefanutti D. High frequency ventilation. Fallat RJ. Worldwide Evaluation in Severe Sepsis (PROWESS) Study Group. Caricco CJ. 162: 1507-1511. Holbrook PR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful