SOALAN PENTAFSIRAN 1. Pelaporankemajuanpelajarsangatpentingkepadaibubapadanpenjagabagimengikutiperkemb anganpencapaiananakmereka di sekolah. Olehitu, penulispelaporantersebutperlulahmengandungibeberapaperkarapenting.Antaranya : i.

Prestasiaspekbukankognitif ii. Prestasidalamaktivitisekolah iii. Pencapaiandalamsetiapmatapelajaran iv. Kaedah yang perluibubapa/penjagauntukmembantu guru A. I sahaja B. I dan ii sahaja C. I,iidan iii sahaja D. Semua di atas 2. Penggredandanpenskoranadalahsatu proses menggunakansistem symbol untukmelaporkanbeberapaaspekkemajuanpelajar. Kesemuagreddanskordilaporkankepadaibubapa/penjagadilakukanmelaluibeberapacara: i. ii. iii. iv. Kadkemajuanpelajar Conference Surat Fax

A. I sahaja B. I dan ii C. I, ii dan iii D. I,ii,iiidan iv 3. Satupelaporan yang dibuatkeatasprestasimestilahmemberikanmaklumat yang lengkaptentangpencapaianpelajardalamsatumatapelajaran. 3 kriteriautamasesuatupenulisanpelaporanprestasipelajaradalahsepertiberikut: i. mudahdifahami ii. berkesan iii. objektif iv. kebolehpercayaan A. I sahaja B. I, II sahaja C. II,IIIsahaja D. II,III, IV sahaja 4. Terdapatbeberapafaktor yang bolehmeningkatkankebolehpercayaansesuatupelaporanprestasipelajar. Antaranyaialah:

Kaedah email dansms. D. Keadahgredabjad iv. Mengandungikesemuatugasandankemahiran C.A. Kadangkalaibubapa/penjagatidakdapatmenghadirikesekolahuntukmendapatkanpenil aianprestasianakmerekadisebabkankesibukan di tempatkerja. I sahaja B. tidakdapatmenilaigredabjad B. I dan II sahaja C. Ayatringkasdanmudahdifahami. Tidakdapatmenilaiprestasipelajardalambentukangka-angka. . A. 5.Antaranya: A. C. semua di atas 6. Antarakaedah-kaedahberikut : i. Olehitu. Catatan yang ditulismudahdisalahtafsiratautersalahanggapan. I. Terlalupanjangdanbiasanyaibubapa/penjagamalasuntukmembacanya. pelaporanbertulisbolehdibuatdandiperolehidaripada guru di sekolah. Kaedahbertulis ii. B. Interoginitydanjumlahmarkahbeberapamatapelajaran. Dalammelaporkankemajuanpelajarkepadaibubapa/penjagasetiapsekolahmenggunak anpelbagaikaedahbersesuaian.IIdan III sahaja D. Kaedah conference iii. Namunpelaporanbertulistersebuttetapmengandungikelemahan. Mengandungiprestasiakademikdankokurikulum D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful