TEORI – TEORI PEMBELAJARAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEORI PELAZIMAN PAVLOV Mengikut teori ini

setiap rangsangan akan menghasilkan gerakbalas. Gerakbalas ialah tingkahlaku yang timbul kesan daripada rangsangan. Rangsangan pula ialah tenaga yang menimbulkan gerakbalas. Contohnya apabila guru memberikan arahan supaya murid berdiri, maka murid dengan cepat akan berdiri. Arahan ialah rangsangan, manakala tindakan berdiri ialah gerakbalas. Hasil daripada kajiannya, Pavlov berpendapat bahawa pembelajaran boleh berlaku kesan daripada kaitan antara rangsangan dengan gerakbalas. Implikasi Teori Pavlov ke atas pengajaran dan pembelajaran. Daripada teori ini, guru perlu sedar bahawa rangsangan dan gerakbalas mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari.Kaitan antara rangsangan dengan gerakbalas dapat diperkukuhkan melalui latihan. Semakin kerap rangsangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerakbalas, semakin kukuh gerakbalas terlazim itu. Contohnya, apabila guru memberi pujian ( rangsangan ) setiap kali murid mendapat hasil yang baik ( gerakbalas ), maka gerakbalas itu menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan. Motivasi juga memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran. Contohnya dalam bilik darjah, guru perlu memotivasikan murid-murid dengan menunjukkan sesuatu yang menarik sebelum mereka dapat memberikan penumpuan yang teliti. Pembelajaran juga boleh berlaku melalui latihan, pembiasan atau pengalaman. Oleh itu, guru perlu melibatkan murid-murid dalam proses pengajarannya seperti mengadakan aktiviti kumpulan, perbincangan dan sebagainya. Dalam pembelajaran, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. Ini bermakna , sekiranya sesuatu tingkahlaku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran, tingkahlaku itu mungkin akan terhapus begitu sahaja. Konsep pemulihan serta – merta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran. TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET. Teori ini menekankan perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir, menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Menurut Piaget, perkembangan kognitig seseorang kanak-kanak adalah mengikut siri urutan yang berperingkatperingkat. Piaget membahagikan perkembangan itu kepada empat peringkat iaitu: Peringkat deria motor ( 0 – 2 tahun )

kanakkanak bersifat egosentrik.Peringkat praoperasi ( 2 – 7 tahun ) Perinkat operasi konkrit ( 7 – 11 tahun ) Peringkat operasi formal ( 11 tahun dan keatas ) Implikasi Teori Perkembangan Kognitif Piaget terhadap pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya tidak. . TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Menurut Gagne pembelajaran adalah sebagai satu cara pemerosesan data dan maklumat. Gagne telah mengenal pasti lapan jenis pembelajaran iaitu: Pembelajaran isyarat. tajuk-tajuk seperti Rumah Saya. kanakkanak seperti di kelas tadika perlu didedahkan kepada bahan-bahan pelajaran yang terdiri daripada objek-objek besar iaitu yang senang dilihat dan disentuh. Keluarga Saya adalah sesuai disediakan sebagai bahan bacaan dan tulisan. Isi pelajaran dan aktiviti pelajaran yang disediakan perlu selaras dengan peringkat perkembangan kognitif murid-murid. banyak contoh konkrit dan analogi diperlukan untuk memudahkan pemahaman murid-murid sekolah rendah. Murid-murid di peringkat sekolah rendah juga masih belum bersedia menyelesaikan masalah abstrak atau dalam bentuk hipotesis. Oleh itu. Manakal pada peringkat Tahun Dua dan Tiga. Daripa teori ini. Setiap tajuk pelajaran perlu disusun dan diperingkatkan. Cara seperti ini akan menjamin murid-murid memperolehi hasil pembelajaran yang maksimum. guru perlu sedar bahawa pada peringkat awal. Oleh itu. Pembelajaran pada aras yang tinggi bergantung kepada pembelajaran pada aras yang rendah. Proses pembelajaran bergerak daripada peringkat yang paling mudah menuju kepada peringkat yang rumit. Pembelajaran rangsangan gerak balas Rangkaian. Pelbagai jenis alat bantu mengajar diperlukan untuk mengajar kanakkanak di peringkat sekolah rendah disebabkan perkembangan kognitif yang terhad. bahan atau aktiviti pelajaran tersebut mungkin akan membosankan murid-murid atau terlalu sukar bagi mereka. Ini membolehkan penyampaian tajuk pelajaran daripada peringkat yang senang kepada peringkat yang susah.

Pembelajaran konsep Pembelajaran hukum Penyelesaian masalah. guru perlu menggalakkan kemahiran menulis dan mengemukan hujah. Implikasi pertalian berbahasa kepada guru ialah ketika mengajar. anlogi dan aplikasi ketika mengendalikan pembelajaran hukum. Soalan-soalan yang boleh memandu murid-murid ke arah pembentukan konsep dengan jelas perlu digunakan. Pembelajaran diskriminasi. . Contohnya. Membimbing murid-murid untuk mengenal pasti perkara-perkara penting dalam hukum berkenaan. Guru perlu membimbing murid-murid membuat diskriminasi atau membezakan fakta yang penting daripada yang kurang penting. Guru perlu menggunakan perbandingan. Contohnya. Pada peringkat awal. Kebolehan mendiskriminasi juga boleh digunakan untuk membezakan ciriciri sesuatu kumpulan tumbuhan dengan ciri-ciri kumpulan tumbuhan yang lain. pembelajaran isyarat boleh dijalankan. guru perlu menggunakan prinsip ulangan dan membuat sesuatu mengikut urutan ketika mengajar. Guru juga boleh membantu murid-murid mengenal pasti cir-ciri utama suatu kelas objek agar pembentukan konsep mudah dicapai. guru menunjukkan objek sambil mengimbaskan kad perkataan. guru bukan sahaja boleh menunjukkan buku sebenar malahan murid-murid digalakkan untuk menyebut dan mengeja perkataan itu. Implikasi Teori Pembelajaran Gagne. Pembelajaran rangsangan gerak balas membawa implikasi bahawa guru perlu sentiasa memberi pujian dan galakan apabila murid menunjukkan hasil yang baik Daripada aspek rangkaian motor. Membantu murid-murid melihat pertalian antara komponen yang releven.Pertalian berbahasa. ketika mengajar konsep buku. Seseorang guru perlu: memberikan maklumat yang mencukupi.

Ia menekankan cara-cara manusia berinteraksi dalam alam sekitar dan menggambarkan pengalaman secara dalaman. kita dapat membuat inferens ( kesimpulan ) daripada rangsangan yang diterima. hukum dan prinsip perlu ditekankan agar murid-murid berupaya mengaplikasikannya dalam proses penyelesaian masalah. Dengan itu guru perlu menyediakan peluang untuk murid-murid menroka. Dengan adanya sistem pengekodan. Bagi murid-murid Tahun Enam ke atas. Maka kerja berkumpulan dan sesi perbincangan perlu diadakan dari masa ke semasa. perkembangan kognitif juga melalui peringkat-peringkat tertentu. memegang. Bruner juga menekankan pembelajaran yang terhasil daripada interaksi murid dengan guru. Murid-murid belajar melalui pengalaman. Beliau juga mementingkan sistem pengekodan dalam huraiannya tentang pemikiran. Implikasi Teori Bruner ke atas pengajaran dan pembelajaran. guru perlu memberikan panduan dan cadangan tentang konsep dan hukum yang diperlukan. Bagi murid-murid di Tahap Satu. interaksi dengan murid-murid lain dan interaksi dengan bahn pengajaran. Kajian Bruner menekankan perkembangan kognitif kanak-kanak.Mengemukakan soalan-soalan yang memberi peluang kepada murid-murid untuk membuktikan kefahaman mereka terhadap hukum yang dipelajari. mencium dan merasa. Pengalaman seperti ini mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna. Beliau mengutamakan pembelajaran secara induktif dengan menggunakan konsep atau kategori. carta dan objek perlu digunakan bagi memudahkan pembentukan konsep. gambar. Peringkat-peringkat tersebut adalah seperti berikut: Peringkat enaktif ( 0 – 2 tahun ) Peringkat ikonik ( 2 – 4 tahun ) Peringkat simbolik ( 5 – 7 tahun ) Bruner amat menekankan pembelajaran konsep atau kategori. . Dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Menurut Bruner. Menggalakkan murid-murid membuat huraian tentang sesuatu hukum itu. Petunjuk yang berhubung terus dengan penyelesaian masalah tidak perlu diberi kerana ini menjadikan tugasan itu terlalu senang dan kurang mencabar. TEORI PEMBELAJARAN BRUNER.

Implikasi Teori Konstruktivisme ke atas Pengajaran dan Pembelajaran. Prinsip-prinsip asas Teori Konstruktivisme ialah seperti berikut: Pengetahuan dibina oleh pelajar. Dengan itu. nilai-nilai murni seperti bekerjasama. Kanak-kanak ialah pembina teori. Sebaliknya. Sebenarnya. Setiap pelajar memiliki idea dan pengetahuan asas. Kesediaan belajar juga ditekankan oleh Bruner. Pengetahuan juga perlu disusun dan diperingkatkan agar pembentukan konsep bermula daripada peringkat yang mudah kepada peringkat yang rumit. Guru juga perlu menerima hakikat bahawa kanak-kanak datang ke kelas dengan berbekalkan pelbagai pengetahuan yang sedia ada dan nilai-nilai tertentu. Ilmu pengetahuan tidak disampaikan kepadanya. Teori ini menekankan pembinaan pengetahuan oleh pelajar. bertolak ansur dan tolong-menolong akan dapat dipupuk dalam aktiviti pengumpulan maklumat projek dan perbincangan. Oleh itu. Proses pembinaan pengetahuan melibatkan aspek sosial. guru perlu mengambil kira kesediaan belajar murid-murid ketika merancang proses pengajarannya.Penglibatan murid-murid penting agar mereka dapat menikmati pembelajaran bermakna. (5)TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME. Sementara itu. Guru dianggap sebagai fasilitator dalam proses pembinaan pengetahuan pelajar. Bruner juga menekankan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ini bermakna guru perlu memeringkatkan isi pelajaran. guru bukan merupakan . Ini bermakna guru perlu memberi ganjaran dan pujian apabila sesuatu tingkahlau yang diingini dilakukan. guru perlu menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk pembinaan pengetahuan kanak-kanak. dia bertanggungjawab membina pengetahuan. Pelajar dapat membina pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka. Komunikasi antara guru dengan murid mungkin menimbulkan perselisihan faham. Mereka akan membina pengetahuan berdasarkan idea-idea dan nilai-nilai yang sedia ada itu. Pelajar akan mengaitkan pembelajaran baru dengan pembelajaran lama yang sedia ada.

percubaan serta penyelesaian masalah agar pembinaan pengetahuan oleh kanak-kanak dapat berlaku. Rancangan pengajaran dan pembelajaran perlu fleksibel kerana pada kebiasannya. minat dan kebolehan kanak-kanak. . Interaksi ini akan dapat memudahkan mereka bertukar-tukar idea dan pembinaan pengetahuan mereka. Bahanbahan pembelajaran yang mencukupi dan mencabar akan memudahkan murid-murid membina pengetahuan. sebaliknya beliau lebih merupakan seorang pemudah cara atau fasilitator. Kurikulum itu juga perlu memenuhi keperluan.penyebar pengetahuan. Guru perlu menggalakkan interaksi di kalangan murid. Kurikulum yang disediakan tidak seharusnya terlalu ketat. Beliau akan menyedikan pelbagai jenis bahan pembelajaran dan menggalakkan uji kaji. proses pembelajaran kanak-kanak adalah spontan dan sukar diramal. Bilik darjah juga perlu disediakan dengan pelbagai jenis bahan dan media pembelajaran yang boleh menggalakkan dan merangsangkan pembelajaran kanak-kanak. Guru juga perlu berupaya menyesuaikan diri dengan keadaan bilik darjah yang menggalakkan pergerakan murid dan tahap kebisingan yang dibenarkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful