You are on page 1of 5

Editoril

V duchu vekononej radosti a s vanosou Bohu za radostn zves, e mme takho ppea, akm je Frantiek, vm priname marcov edciu Nuntia. Emes u cuch a ppic a pixan. Tak sa hovor v jednom mjskom prslov, o v preklade znamen: Zmenuj nadmern za svojej due. Nejestvuje lep as na tto innos ako prve prechod zo smrti do ivota s Jeiom Kristom, umuenm a vzkriesenm. Ten, ktor vzal na seba nae hriechy a znovu oil pre plnos ivota me a chce, aby sme ili pln a plodn ivot. Kie Boh aj naalej kra s nami a v ns, aby sme pokraovali v naej kadodennej snahe by dobrou zvesou pre chudobnch.

Kanonick vizitcia na Filipnach a v Papuy Novej Guiney.


Spracoval P. VargheseThottamkara

Filipny:
V doch 27.1. a 17.3. 2013 som mal t es a prleitos navtvi vetky komunity provincie Filipny. Mal som prleitos navtvi vetky domy a spozna vinu spolubratov tejto provincie. Jednalo sa o vemi dobre zorganizovan vizitciu. Spolubratia urobili vetko, o bolo v ich silch, aby tto moja nvteva poda monost prebehla o najpohodlnejie, najprjemnejie a najuitonejie. Vrtil som sa odtia s mnohmi pozitvnymi dojmami. Skutone ma hlboko zasiahlo nadenie, odhodlanie, zpal a pohostinnos spolubratov. Prcu na tomto zem zaali panielski misionri v roku 1862. Ich hlavn loha v tom ase spovala vo formcii miestneho klru. Ako vincentni zaali pracova v seminrskej formcii. Mnoh seminre boli veden a spravovan spolubratmi. V sasnosti bolo vedenie seminrov zveren diecznym kazom, ale vo vine miest niektor spolubratia naalej pomhaj a vyuuj. Spolubratia sa venuj slube vyuovania, pastorcii a socilnym dielam.

Som vemi spokojn s pozitvnym dojmom, ktor som si vytvoril o tejto provincii. Provincia je dynamick, energick, naden a jej budcnos vyzer subne. Vincentnska charizma je inn a sli chudobnm. V provincii je mon vycti ovzduie dvery a ndeje. Provincia m v sebe vek potencil.

Vzhadom k tomu, e Filipny s katolckou krajinou, kde vina ud praktizuje svoju vieru, m Misijn spolonos mnoho prleitost, aby rstol poet povolan. Vidm, e budcnos Spolonosti bude vo vekej miere zvisie od provinci z junej pologule, akou je aj provincia Filipny.

Papua Nov Guinea:


Z Manily som odcestoval do medzinrodnej misie v Papuy Novej Guiney. V sasnosti tam pracuje p spolubratov v troch dieczach a jeden spolubrat, Mons. Rolly Santos sli miestnej Cirkvi ako biskup v diecze Alotau-Sidea. Je to vemi chudobn rozvojov krajina s mlo rozvinutou infratruktrou. Nai spolubratia sa venuj vemi zslunej prci v rznych oblastiach a udia i miestni biskupi si ich vemi via. V diecze Port Moresby sa dvaja spolubratia venuj formcii v seminri a farskej pastorcii. al dvaja pracuj na integrlnom rozvoji obyvateov hr Goilala v diecze Bareina. Jeden spolubrat sa venuje evanjelizcii na ostrovoch Torbiand, ktor spadaj do dieczy Alotau-Sidea a oakva sa prchod alieho spolubrata z Filipn, ktor by sa pridal k tejto asnej prci. Bol som ohromen tvrdou prcou a nasadenm naich spolubratov v akch oblastiach a nronch situcich. Aj napriek tomu, e nemaj iadne pohodlie a vymoenosti dnenej doby, s astn a udia ich maj radi. Otcovia biskupi s tie vemi jednoduch, priatesk a van. Na jednej strane doceujeme a uznvame uasn slubu naich spolubratov, na druhej prosme Boha, aby poehnval ich slubu a ich ivoty.

Sborn dielo sv. Vincenta de Paul


U je k dispozcii II. zvzok Sbornho diela sv. Vincenta de Paul. Objedna si ho mete vo vydavatestve O Lutador, tel. 08800-031-7171. Bliie informcie: editora@olutador.org.br alebo tie: www.olutador.org.br.

Panama je kanonicky zriadenm Reginom.


P. Alcibiades Guerra, CM

Provincia Vchod USA od janura 1914 prijala misiu evanjelizcie v Paname. V tejto misii pracovalo v obdob najvieho rozvoja tridsa spolubratov. V sasnosti tam pracuje 19 spolubratov. Je nepochybn, e v tchto rokoch Misijn spolonos rozhodujcim spsobom prispela na rznych miestach k budovaniu Cirkvi v Paname. Tch 99 rokov nm umonilo vyzrie jak v naom zmysle pre komunitu ako aj v naej apotolskej zodpovednosti. Prca desiatok misionrov rozrila na rznych miestach a v rznych okolnostiach charizmu a poslanie sv. Vincenta de Paul takm spsobom, e naa Spolonos m jasn a definovan podobu, ktor je uznvan Cirkvou a umi.

Ako misionri, ktor v sasnosti pracujeme v Paname spadajc pod provinciu Vchod USA sme si jasne vedom naej zodpovednosti ako vincentnov a spolu s Generlnym otcom, P. Gregorym a P. Michaelom Carroll chceme eli novmu projektu naej Spolonosti ako reginu Panama s optimizmom a radosou. Sme si jasne vedom naej prinleitosti do medzinrodnej a latinskoamerickej komunity a ctime, e naa vntorn sila a sdrnos umocuje tie projekty na regionlnej rovni a na rovni pologule, ktor uruj nau orientciu a spsob ivota ako vincentnov. Nie je mon by vincentnom ukrytm v Paname. Nae brehy presahuj hranice CLAPVI a s tam, kde je Misijn spolonos teda cel svet. Naa komunita sa upevnila v charizme a evanjeliovej angaovanosti, v hadan novch spsobov formcie laikov, v ndejeplnom kran naich tudentov, v bezodkladnom odovzdan sa misionrov evanjelizcii chudobnch. Tmto vs vetkch chceme poprosi o modlitbu, aby nm tto nov etapa nho vincentnskeho ivota pomohla pochopi a zadefinova s ndychom budcnosti nae zvzky voi Cirkvi a chudobnm.

Gratulcie a vyprosovanie poehnania pre dcry kresanskej lsky, ktor v tchto doch obnovuj (znovu skladaj) svoje suby. Nech ich Pn naalej sprevdza na ich ceste s chudobnmi. Vaim kltorom bud domy chorch a ten, kde bva predstaven, vaou celou akkovek izba, kaplnkou farsk kostol, kltornmi chodbami ulice mesta, klauzrou poslunos..., mreami bze Boia, zvojom svt skromnos, a kee neskladte in sub, aby ste zabezpeili svoje povolanie iba ak ten, e budete neustle dverova Boej prozretenosti a obetovanm vetkho, m ste a svojej sluby osobm chudobnch, prve preto muste by tak nostn, ba ete viac, ako keby ste boli mnkami v nejakej reholi. Preto sa vynasnate, aby ste sa na vetkch tchto miestach sprvali aspo s takou skromnosou a uzobranosou, ako to robia prav rehonky vo svojich konventoch. (SVP IX, 1178-79, 24. augusta 1659).

Skupina vincentnskych tdi - Brazlia


V doch 9 a 10. marca 2013 sa uskutonilo prv stretnutie Skupiny vincentnskych tdi (GEV), na ktorom sa zastnili zstupcovia provinci CM a DKL, ktorch vybrali vizittori a vizittorky. Stretnutie sa konalo v provincilnom dome Dcr kresanskej lsky v Rio de Janeiro. Tto skupina je otvoren pre as zstupcov z alch vetiev Vincentskej rodiny a m za cie tudova a prehbi dedistvo, ktor nm zanechal sv. Vincent, aby bolo alej odovzdvan s koherenciou a ukzan jeho zmysel a aktulnos. Aby sa dosiahla tto mta, skupina si dva za cie: Prehbi prostrednctvom tania, diskusi a tdia zkladn lnie Vincentnskeho dedistva. Vzbudi zujem a podporova znovuobjavenie vincentnskych prameov prostrednctvom iniciatv permanentnej formcie (publikcie, stretnutia, seminre, duchovn cvienia, at.) By vdy k dispozcii vetvm Vincentskej rodiny. Skupina u zaala pracova a dfa, e tto nov iniciatva bude ivou skutonosou, ktor napome v permanentnej lohe revitalizova vincentnsky tl ivota a odovzdvanie duchovnho dedistva, ktor nm odovzdali nai zakladatelia.

CLAPVI rekonfigurcia
V zhode s uzvermi Generlneho zhromadenia provincie CLAPVI pracuj na tme rekonfigurcie ako nad spsobom, ako da nov tvr Misijnej spolonosti, prispsoben aktulnej situcii. Je to cesta, na ktor sa u podujali niektor provincie a tie aj niektor rehon spoloenstv. Meme poveda, e sa jedn o cestu, na ktor sa vydala cel Cirkev a my nememe zosta bokom. V oktbri 2012 sa v Kostarike osobitne stretli zstupcovia provinci CLAPVI Sever (Stredn Amerika a Karibik) a provincie CLAPVI Juh (Chile, Argentna, Peru, Ekvdor a misie z Bolvie); v novembri 2012 sa stretli provincie z Brazlie, aby prehbili a rozdiskutovali tmu a konkretizovali nvrhy, ako by mala rekonfigurcia vyzera. Nae stretnutia na tento rok s naplnovan takto: CLAPVI Sever sa stretne v doch 27-31.5.2013. CLAPVI Brazlia sa stretne v Belo Horizonte v doch 16-19.4.2013, na ktorom sa zastnia tri provincilne rady brazlskych provinci a P. Eli Chaves. CLAPVI Juh sa u po druhkrt stretlo v Buenos Aires v doch 18 a 19.3. a na stretnut sa zastnil aj P. Javier lvarez. Rekonfigurcia znamen uskutoova kreatvnu vernos, hada nov historick podobu, zivotni pvodn charizmu v novch a adekvtnych postojoch, innostiach a truktrach odpovedajcim aktulnej situcii. Je to rozsiahly proces tvorenia a zmien, budovania novho spsobu bytia a demolcie ivotnch foriem a prejavov, ktor u s prekonan. Vyaduje si to osobn a komunitn obrtenie. To m vdy rozmer milosti a rozmer vzvy nasledova Ducha. Takto vyzer cie, ku ktormu chceme dospie v hadan revitalizcie Misijnej spolonosti s pohadom upretm na vek histriu, ktor treba vybudova v nasledovan Jeia Krista Evanjeliztora chudobnch.

Nominationes / Confirmationes
DUARTE ALONSO Pedro GONZLEZ LPEZ Antonio MAESKI Kazimierz G. LPEZ MASIDE Jos Mara MOLINA SALMERN Antonio 19/01/2013 19/01/2013 13/03/2013 15/03/2013 27/03/2013 Director HC Argentina Director HC Venezuela Director HC Varsovia Director HC Espaa Sur Director HC Espaa Madrid

Ordinationes
MARONGIU Silvano SANTOS NEZ Jos Israel COLOYAN PEREZ Rogelio II PORCINCULA Geowen Sac Sac Sac Sac Tau Por Phi Phi 15/09/2012 16/02/2013 16/03/2013 16/03/2013

Necrologium
Nomen LACHOWSKI Joseph M (Fe de Errata) TOLU Antonio Vincenzo Cond Sac Sac Dies ob. 20/12/2012 27/12/2012 Prov. Aet. Voc. Nan Mad 84 82 65 66

DASSONVILLE Edgar Ren

Sac Fra Sac Sac Sac

29/01/2013 30/01/2013 07/03/2013 07/03/2013 22/03/2013

Par Col Phi Lus Occ

93 86 57 82 85

57 67 39 65 65

FUERTE BOLVAR Alfonso GUIRITAN GUIRIT Ruperto

HENRIQUES DA SILVA Manuel CULLIGAN Martin