You are on page 1of 7

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.

vn

BI 3 P2 KHC PHC LI KHI RESTORE 1. Li th nht K kt ni csdl

Kim tra file configuration.php

M file ln kim tra thng s database ng cha sa li cho ng

Kt qu
Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

2. Li th 2

Li ny l cha import csdl vo (ngha l mnh c csdl ri m cha c d liu) Khc phc import csdl vo Kt qu

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

3. Li th 3

Ko tm thy th mc trong htdocs Khc phc

V htdocs

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

Xem th web mnh tn g gi ng tn 4. Li th 4

Chua to csdl m import Khc phc : to csdl rng ri import d liu vo

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

5. Li th 5 Li sai c php

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

V file configuration.php chnh li cho ng c php( lu du chm phy v du nhy n)

Li th 6: khng hin th bi vit ngoi trang ch V localhost/phpyadmin vo sql

G on lnh update ngy thng li

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn

Code Fix Error (Update Datetime): cc bn c th copy v paste vo ko cn g


UPDATE JOS_CONTENT SET created = '2000-01-01 00:00:00', modified='2000-01-01 00:00:00', publish_up='2000-01-01 00:00:00'

Download ti liu : hva-solution.com nguyenthanhdien.com Cc kha hc khc : hungvuongtech.edu.vn hungvuongitc.edu.vn