You are on page 1of 112

CRNA GORA UPRAVA ZA KADROVE

Blaenka Dabanovi, Maja Mijukovi, Marina Vuievi, Milo Lalevi, Rajko Marku, Ruica Milovi, Vesna Mili

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

prirunik

Podgorica, novembar 2012.

PRAKTINA PRIMJENA Z AKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA - PRIRUNIK

Izdava Uprava za kadrove Urednik Svetlana Vukovi Autori

Blaenka Dabanovi, Maja Mijukovi, Marina Vuievi, Milo Lalevi, Rajko Marku,Ruica Milovi,Vesna Mili
Dizajn i priprema za tampu Studio KNB, Podgorica Lidija Savkovi tampa DPC, Podgorica Tira 300 primjeraka

Organization for Security and Co-operation in Europe Mission to Montenegro

SADR AJ
PREDGOVOR UVOD

6 7

1. ZNAENJE POJEDINIH IZRAZA IZ ZAKONA O 11 SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA 2. VODI

15 2.1 Primjer vodia za pristup informacijama u posjedu organa 17 vlasti 3.1 Proaktivni pristup informacijama 3.2 Ogranienja pristupa informacijama, test tetnosti i preovlaujui javni interes 26 3.2.1 Test tetnosti 27 3.2.2 Preovlaujui javni interes 28 4.1 Podnoenje zahtjeva 4.2 Nain pristupa informaciji 4.3 Obrazac poziva za ispravku podneska 4.4 Odluivanje po zahtjevu 4.4.1.1 Obrazac rjeenja kojim se dozvoljava pristup dijelu informacije (lan 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama) 4.4.1.2 Obrazac rjeenja kojim se dozvoljava pristup informaciji dostavljanjem kopije informacije 4.4.1.3 Obrazac rjeenja kojim se dozvoljava pristup informaciji uvidom u informaciju 33 34 35 36 37 38 41 43 23 24

3. PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA

4. POKRETANJE POSTUPKA

4.4.1.4 Obrazac rjeenja kojim se dozvoljava pristup informaciji prepisivanjem/skeniranjem informacije 4.4.1.5 Obrazac rjeenja kojim se odbija pristup informaciji zbog ogranienja iz lana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama 4.4.1.6 Obrazac rjeenja gdje se po istom zahtjevu dijelom dozvoljava pristup informaciji, a dijelom odbija zbog neposjedovanja informacije 4.4.1.7 Obrazac rjeenja kojim se dozvoljava pristup informaciji zbog preovladjujueg javnog interesa 4.4.1.8 Obrazac rjeenja kojim se odbija zahtjev za pristup informaciji iz razloga to je podnosiocu zahtjeva omoguen pristup istoj informaciji na istovjetan nain u toku prethodnih est mjeseci 4.4.2.1 Obrazac zakljuka o odbacivanju zahtjeva zbog neotklanjanja nedostataka 4.4.2.2 Obrazac zakljuka o odbacivanju zahtjeva zbog nenadlenosti 4.4.3.1 Primjer Obavjetenja u sluaju kada je informacija javno objavjena i dostupna u zemlji ili na internetu 4.4.3.2 Primjer Obavjetenja u sluaju kada organ nije nadlean za rjeavanje po zahtjevu, a u saznanju je koji je organ nadlean
5. ROKOVI 6. TROKOVI POSTUPKA 7. ALBA NA RJEENJE

45 47 49 51

54 56 58 60 61 63 67 71 72 73

7.1 Rad prvostepenog organa po albi 7.1.1 Obrazac zakljuka o odbacivanju albe

8. DRUGOSTEPENI ORGAN AGENCIJA ZA ZATITU PODATAKA O LINOSTI I PRISTUP INFORMACIJAMA 75

9. NADZOR NAD SPROVOENJEM ZAKONA

79 83

10. INFORMACIONI SISTEM PRISTUPA INFORMACIJAMA

11. ZATITA ZAPOSLENOG 12. PRILOG

87 91

PREDGOVOR
ZATO JE PRAVO NA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU ORGANA VLASTI VANO?

Zato to je slobodan pristup informacijama u posjedu organa vlasti uslov za kvalitetno i efikasno uivanje drugih prava i sloboda (slobode miljenja, prava na izraavanje miljenja). Meunarodne konvencije o ljudskim pravima uspostavljaju opte principe, ali one ne sadre detaljan mehanizam koji moe osigurati da graani ostvaruju svoje pravo u praksi. Ostvarivanje prava graana na informisanje i izraavanje nemogue je bez prava na slobodu primanja i irenja informacija, odnosno bez slobodnog pristupa informacijama. Zato to ovaj zakon otvara graanima put da se blie upoznaju sa radom organa vlasti i da na osnovu toga bez posrednika stvarno i odgovorno uestvuju u vrenju javnih poslova i procesu donoenja odluka kao i da utiu na njihov sadraj i efikasno sprovoenje. Garantovanje ovog prava i obezbeivanje uslova za njihovo nastajanje je nuan instrumenat da se princip vladanja u radu dravnih organa i nosilaca javnih ovlaenja zamijeni principom dobrog upravljanja i time graanina od objekta pretvori u subjekt politikog procesa koji na informisan i odgovoran nain uestvuje u javnim poslovima i vri kontrolu nad radom onih kojima je povjereno vrenje javnih ovlaenja. Zato to pravo na slobodan pristup informacijama u posjedu organa vlasti jaa i princip odgovornosti u radu svih nosilaca vlasti i stvara uslove za kvalitetnu izgradnju i stabilnost institucija demokratskog drutva. Zato to je donoenje i puna primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od posebnog znaaja, jer doprinosi efikasnijoj borbi protiv korupcije. Na kraju elimo da ukaemo da je pravo graana na informisanje tj. na slobodan pristup informacijama u posjedu organa vlasti jedna od bitnih pretpostavki demokratizacije drutva, jer samo dobro, svestrano i objektivno informisani graani mogu biti aktivni subjekti, inioci i akteri pozitivnih drutvenih zbivanja, nosioci i pokretai raznih demokratskih i drugih procesa.

UVOD Analiza potrebe izmjena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama, Zakona o tajnosti podataka i Zakona o zatiti podataka o linosti, koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 23. juna 2011. godine pokazala je da je neophodno donijeti novi Zakon o slobodnom pristupu informacijama iz sljedeih razloga: Odredbom lana 51 Ustava Crne Gore, koji je usvojen 19. oktobra 2007. godine, ustanovljeno je pravo na pristup informacijama u posjedu dravnih organa i organizacija koje vre javna ovlaenja i propisano da se pristup informacijama moe ograniiti ako je to u interesu: zatite ivota, javnog zdravlja, morala i privatnosti, voenja krivinog postupka, bezbjednosti i odbrane, spoljne, monetarne i ekonomske politike. Zakon o slobodnom pristupu informacijama iz 2005.godine sadrao je iri obim interesa radi ije zatite se moe ograniiti pristup informacijama, zbog ega je bilo neophodno izvriti usaglaavanje Zakona sa Ustavom u tom pogledu. Konvencijom Savjeta Evrope o pristupu slubenim dokumentima, koja je usvojena 18. juna 2009. godine, a koju je Skuptina Crne Gore potvrdila 26.maja 2011. godine, propisani su minimalni standardi u pogledu pristupa slubenim dokumentima, koje je svaka drava lanica duna da ispotuje i da svojim zakonodavstvom obezbijedi njihovu odgovarajuu implementaciju i efikasnu primjenu. Zakon o slobodnom pristupu informacijama iz 2005.godine, sadravao je vei dio standarda koji su utvreni Konvencijom i na veem nivou od propisanog minimuma. Meutim, Konvencija sadri i odreene standarde i zahtjeve koji nijesu bili definisani Preporukom Komiteta ministara Savjeta Evrope iz 2002. godine, po kojoj je i raen ovaj Zakon, zbog ega je bilo neophodno obezbijediti adekvatnu primjenu Konvencije u tom pogledu. Postojala je odreena neusklaenost Zakona o slobodnom pristupu informacijama sa zakonima koji su doneeni poslije njega, a naroito sa Zakonom o zatiti podataka o linosti i Zakonom o tajnosti podataka. Ova neusklaenost konstatovana je i u Analitikom izvjetaju, kao prateem dokumentu uz Miljenje Evropske komisije o zahtjevu Crne Gore za lanstvo u Evropsku Uniju,

kroz stav: Potrebno je uspostaviti bolju ravnoteu izmeu Zakona o tajnosti podataka, Zakona o Zatiti podataka o linosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kako bi se sprijeila neopravdana ogranienja pristupa informacijama koje se moraju uiniti javnim i konsolidovala nadzorna uloga civilnog drutva. Takoe, analizirajui Zakon o slobodnom pristupu informacijama iz 2005.godine konstatovano je da su bitni nedostaci u njegovoj primjeni rezultat nepostojanja jedinstvene institucionalne zatite po albama na prvostepena rjeenja i inspekcijskog nadzora, a samim tim i odgovornosti za nepotovanje zakona. Usvajanjem novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG 44/12 od 09.08.2012.godine) otklonjeni su nedostaci na sljedei nain: Proaktivni pristup informacijama kojim se afirmie utvreni javni interes u pogledu objavljivanja informacija i omoguava istovremena dostupnost neodreenom broju lica ogleda se kroz obavezu organa vlasti da na svojim internet stranicama objavljuju dokumenta iz svoje nadlenosti, definisana lanom 12 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Uspostavljanje drugostepenog organa, kao nezavisnog nadzornog organa sa posebnim ovlaenjima koja mu omoguavaju efikasnost rada u funkciji ostvarivanja datih nadlenosti (Savjet nadzornog organa ima obavezu meritornog odluivanja po albi). Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema pristupa informacijama radi praenja stanja u oblasti pristupa informacijama koji e voditi Agencija za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama. Obaveza organa vlasti da redovno dostavljaju Agenciji podatke o podnescima, aktima i preduzetim mjerama u cilju auriranja Informacionog sistema pristupa informacijama (definisano lanom 41 Zakona o slobodnom pristupu informacijama) Pristup javnim registrima i evidencijama, koji po prirodi stvari moraju biti dostupni, poboljava se na nain to se omoguava njegovo ostvarivanje neposredno na usmeni zahtjev, jer nema potrebe za vrenjem testa tetnosti njihovog objelodanjiavanja Testom tetnosti i testom preovlaujueg javnog interesa pravi se demokratski iskorak jer date mogunosti ogranienja pristupa in-

formacijama ne pretvara u pravilo ve u obavezu razlone procjene i odluivanja. Odreivanje trajanja ogranienja pristupa informacijama ima za cilj da uspostavi objektivne standarde i ravnoteu u pogledu stvarnih rizika ugroavanja legitimnih interesa i aktuelnosti objelodanjivanja informacija koje se na njih odnose. Utvrivanje obaveze organima vlasti da pristup traenoj informaciji omogue na nain na koji podnosilac zahtjeva eli, uz obavezu da, ukoliko je to objektivno mogue izvri konvertovanje iz analogne u elektronsku formu i obratno. Preciziranje razloga za odbacivanje i odbijanje zahtjeva. Precizno definisani sluajevi prekrajne odgovornosti organa vlasti u granicama minimalnih i maksimalnih limita.

Ovaj prirunik e organima vlasti, odnosno licima ovlaenim za rjeavanje po zahtjevima za pristup informacijama omoguiti kvalitetnije izvravanje zakonom propisanih obaveza. Svojom sadrinom i nainom njegove prezentacije smatramo da Prirunik moe biti od koristi najirem broju korisnika, na nain koji je podoban da rjeenje u zakonu uini razumljivijim i jasnijim, a samim tim da ostvarivanje prava potencijalnim korisnicima uini jednostavnijim.

ZNAENJE POJEDINIH IZRAZA IZ ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

1 ZNAENJE POJEDINIH IZRAZA IZ ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA


1. Organ vlasti je dravni organ (zakonodavni, izvrni, sudski, upravni), organ lokalne samouprave, organ lokalne uprave, ustanova, privredno drutvo i drugo pravno lice iji je osniva, suosniva ili veinski vlasnik drava ili lokalna samouprava, pravno lice iji se rad veim dijelom finansira iz javnih prihoda, kao i fiziko lice, preduzetnik ili pravno lice koje vri javno ovlaenje ili upravlja javnim fondom; 2. Informacija u posjedu organa vlasti je faktiko posjedovanje traene informacije od strane organa vlasti (sopstvena informacija, informacija dostavljena od drugog organa vlasti ili od treeg lica), bez obzira na osnov i nain sticanja; 3. Objavljivanje informacije je omoguavanje sadrine informacije dostupnom; 4. Objelodanjivanje informacije je saznanje sadrine informacije od strane podnosioca zahtjeva ili drugog lica koje nije zaposleno u organu vlasti u ijem se posjedu informacija nalazi; 5. Dan podnoenja je dan kada je zahtjev ili drugi podnesak fizikog ili pravnog lica primljen u organu vlasti; 6. Dan dostavljanja je dan kada je rjeenje ili drugi akt organa vlasti uruen podnosiocu zahtjeva; 7. Javni funkcioner je lice koje taj status ima u smislu zakona kojim se ureuje sprjeavanje sukoba interesa; 8. Konvertovanje je proces pretvaranja odreenog zapisa dokumenta iz tampane u elektronsku formu i obratno.

12

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

13

VODI

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

2 VODI

Osnovni preduslov za ostvarivanje pristupa informacijama jeste da su one evidentirane na propisan nain i da su sauvane. Ovaj zakon naznaena pitanja ne regulie posebno, ve se u tom pogledu oslanja na propise koji ureuju kancelarijsko poslovanje i arhivsku djelatnost, a po kojim su duni da postupaju svi organi vlasti. Za ostvarivanje pristupa informacijama veoma je bitno da su odreeni opti podaci o informacijama i o proceduri za ostvarivanje prava na pristup informacijama unaprijed poznati kod svakog organa vlasti i da ih svako lice moe koristiti. Ovo iz razloga to se na taj nain omoguava da se odreeno lice lake opredijeli od kojeg organa da trai odreenu informaciju, kao i da zna na koji nain da ostvari to pravo. Iz navedenog razloga predviena je obaveza da svi organi vlasti saine i na odgovarajui nain objave vodi za pristup informacijama u svom posjedu sa propisanom sadrinom.

lan 47 stav 1 taka 1 i st. 2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako ne saini, ne objavi ili redovno, a najmanje jednom godinje, ne aurira vodi za pristup informacijama (lan 11 stav 1) Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

16

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

2.1 PRIMJER VODIA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU ORGANA VLASTI : VODI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU ______________ (naziv organa vlasti) I OSNOVNI PODACI O _______________ (naziv organa vlasti) Sjedite i adresa ___________ (naziv organa vlasti) je u ___________ (grad), ulica________, tel/fax __________, E-mail ________________________ web sajt: _________________________ II VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU ______________(naziv organa vlasti) 1. Javni registri i javne evidencije - djelovodnik - upisnik prvostepenog upravnog postupka - upisnik drugostepenog upravnog postupka - upisnik prekrajnog postuka - evidencija __________________ - evidencija __________________ - evidencija __________________ - i dr... 2. Normativna akta - zakoni - podzakonska akta (uredbe, odluke, pravilnici, uputstva) - pravilnici o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji organa vlasti - kolektivni ugovori (opti kolektivni ugovor, granski kolektivni ugovor i dr.) - statuti i druga opta akta - i dr...

17

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

3. Analize, informacije, izvjetaji, eleborati i drugi opti akti - informacije i izvjetaji (o stanju u oblastima koje su u nadlenosti organa vlasti) - planovi i programi rada i izvjetaji o radu - informacije, propisi i drugi akti o meunarodnoj saradnji - elaborati o opravdanosti osnivanja i reorganizaciji - materijali usvojeni na sjednici Vlade Crne Gore - zakljuci Vlade Crne Gore - i dr... 4. Programi i projekti iz nadlenosti organa vlasti - konkursi za sufinansiranje programa i projekata - prijave na konkurse sa aplikacionom dokumentacijom - pojedinani zahtjevi za sufinansiranje programa i projekata - rjeenja o obrazovanju strunih komisija - zapisnici o radu strunih komisija - rjeenja o sufinansiranju odabranih programa i projekata - ugovori o sufinansiranju odabranih programa i projekata - izvjetaji korisnika sredstava o realizaciji projekata sufinansiranih od strane organa vlasti - i dr... 5. Pojedinani akt - rjeenja - dozvole - miljenja - uvjerenja - i dr... 6. Finansije - budet - plan raspodjele budeta na neposredne korisnike - zavrni raun budeta - dokumenta o javnim nabavkama - dokumenta o donacijama - dokumentacija o osnovnim sredstvima i opremi - finansijske evidencije i pojedinana finansijska dokumenta

18

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

7. Podaci o zaposlenim - radne knjiice - uvjerenja o dravljanstvu - uvjerenja o strunoj spremi i strunoj osposobljenosti - rjeenja o zasnivanju radnog odnosa - rjeenja o zaradama - rjeenja o naknadama zarade i drugim primanjima - rjeenja o rjeavanju stambenih pitanja - rjeenja o godinjem odmoru - rjeenja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti - i dr... III PROCEDURA OSTVARIVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA 1. Pokretanje postupka Postupak se pokree pisanim i usmenim zahtjevom Na zahtjev se ne plaa administrativna taksa Zahtjev treba da sadri: - naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona moe identifikovati - nain na koji se eli ostvariti pristup informaciji - podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizikog lica, ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomonika - i druge podatke od znaaja za pristup traenoj informaciji 2.Nain podnoenja zahtjeva - neposredno na arhivi organa vlasti - putem pote, na adresu organa vlasti - na e-mail organa vlasti - na fax organa vlasti 3. Nain ostvarivanja prava na pristup informaciji Pristup informaciji moe se ostvariti: - neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama organa vlasti

19

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

- prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama organa vlasti - dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti neposredno, putem pote i elektronskim putem 4. Rjeavanje po zahtjevu i pravna zatita - po zahtjevu za pristup informaciji rjeava se u roku od 15 dana od dana podnoenja urednog zahtjeva, osim u sluaju zatite ivota i slobode lica kada se po zahtjevu reava u roku od 48 sati - protiv akta organa vlasti o zahtjevu za pristup informaciji podnosilac zahtjeva i drugo zainteresovano lice moe izjaviti albu nezavisnom nadzornom organu nadlenom za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama preko organa vlasti koji je o zhtjevu rjeavao u prvom stepenu - pristup informacijama se ostvaruje u roku od tri dana od dana dostavljanja rjeenja kojim je pristup dozvoljen, a nakon uplate trokova postupka 5. Trokovi postupka - trokove postupka snosi lice koje trai pristup informaciji - trokovi postupka odnose se samo na stvarne trokove u pogledu prepisivanja, kopiranja, skeniranja i dostavljanja traene informacije - trokovi postupka plaaju se prije izvrenja rjeenja - lica sa invaliditetom ne plaaju trokove postupka - trokovi postupka plaaju se u korist budeta Crne Gore na raun br: 907- 0000000083001-19 IV LICE ZADUENO ZA RJEAVANJE PO ZAHTJEVU 1. Lice zadueno za rjeavanje po zahtjevu___________________ (ime i prezime, zvanje i adresa organa vlasti) V OBJAVLJIVANJE VODIA Ovaj vodi je objavljen na oglasnoj tabli__________(naziv organa vlasti) i na web sajtu____________ (naziv organa vlasti)

20

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

21

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

3 PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA


3.1 PROAKTIVNI PRISTUP INFORMACIJAMA

Organ vlasti duan je da na svojoj internet stranici objavi sljedee informacije: 1. vodi za pristup informacijama; 2. javne registre i javne evidencije; 3. programe i planove rada; 4. izvjetaje i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadlenosti; 5. nacrte, predloge i konane tekstove stratekih dokumenata i planova i programa za njihovo sprovoenje; 6. nacrte i predloge zakona i drugih propisa, kao i miljenja eksperata na te propise; 7. pojedinane akte i ugovore o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i dravnom imovinom; 8. spisak dravnih slubenika i namjetenika, sa njihovim slubenikim i namjetenikim zvanjima; 9. spisak javnih funkcionera i liste obrauna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vrenjem javne funkcije; 10. rjeenja i druge pojedinane akte koji su od znaaja za prava, obaveze i interese treih lica; 11. informaciju kojoj je po zahtjevu pristup odobren. Organ vlasti duan je da navedene informacije objavi u roku od 15 dana od dana njihovog sainjavanja ili donoenja, odnosno usvajanja. Organ vlasti moe na svojoj internet stranici objaviti i druge informacije koje nijesu ovdje precizirane. Prilikom objavljivanja informacija, organ vlasti duan je da na odgovarajui nain zatiti line podatke koji su od znaaja za privatnost i podatke koji su oznaeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Proaktivnim pristupom informacijama afirmie se utvreni javni interes u pogledu objavljivanja informacija i omoguava istovremena dostupnost informacija neodreenom broju lica, to je sutinski smisao principa ravnopravnosti i jednakosti uslova za pristup informacijama. U tom smislu za proaktivni pristup odnosno obavezno objavljivanje in24

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

formacija predviene su najaktuelnije informacije od interesa za javnost i informacije kojima se afirmiu princip transparentnosti rada organa vlasti i princip prava javnosti da zna, kao i informacije koje su od znaaja za ostvarivanje prava pojedinaca i zatitu njihovih interesa.
lan 47 stav 1 taka 2 i st. 2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako na svojoj internet stranici ne objavi informacije koje je duan da objavi (lan 12 stav 1) Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

Proaktivnim odnosno obaveznim objavljivanjem informacija obuhvaeni su i javne evidencije i javni registri, to je u skladu sa njihovom svrhom uspostavljanja i voenja i namjenom koji, po prirodi stvari, upuuju na iroku dostupnost. S druge strane time se znatno poboljava i pojednostavljuje pristup informacijama koje su od znaaja za ostvarivanje drugih ljudskih i graanskih prava.
lan 47 stav 1 taka 8 i st. 2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako ne omogui podnosiocu zahtjeva uvid u javni registar ili javnu evidenciju u roku od pet dana od dana podnoenja zahtjeva (lan 22 stav 2); Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

25

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

3.2 OGRANIENJA PRISTUPA INFORMACIJAMA, TEST TETNOSTI I PREOVLAUJUI JAVNI INTERES Organ vlasti moe ograniiti pristup informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu: 1. Zatite privatnosti od objelodanjivanja podataka predvienih zakonom kojim se ureuje zatita podataka o linosti, osim podataka koji se odnose na: -- javne funkcionere u vezi sa vrenjem javne funkcije, kao i prihode, imovinu i sukob interesa tih lica i njihovih srodnika koji su obuhvaeni zakonom kojim se ureuje sprjeavanje sukoba interesa, -- sredstva dodijeljena iz javnih prihoda, osim za socijalna primanja, zdravstvenu zatitu i zatitu od nezaposlenosti; 2. Bezbjednosti, odbrane, spoljnje, monetarne i ekonomske politike Crne Gore, u skladu sa propisima kojima se ureuje tajnost podataka, oznaeni stepenom tajnosti; 3. Prevencije istrage i gonjenja izvrilaca krivinih djela, radi zatite od objelodanjivanja podataka koji se odnose na: -- sprjeavanje izvrenja krivinog djela, -- prijavljivanje krivinog djela i njegovog izvrioca, -- sadrinu preduzetih radnji u pretkrivinom i krivinom postupku, -- dokaze prikupljene izviajem i istragom, -- mjere tajnog nadzora, -- zatienog svjedoka i svjedoka saradnika, -- efikasnost voenja postupka; 4. Vrenja slubene dunosti, radi zatite od objelodanjivanja podataka koji se odnose na: -- planiranja inspekcijske kontrole i nadzora od strane organa vlasti, -- konsultacije unutar i izmeu organa vlasti u vezi sa utvrivanjem stavova, radi izrade slubenih dokumenata i predlaganja rjeenja nekog predmeta, -- rad i odluivanje kolegijalnih organa, -- pokretanje i voenja disciplinskog postupka;

26

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

5. Zatite trgovinskih i drugih ekonomskih interesa od objavljivanja podataka koji se odnose na zatitu konkurencije i poslovnu tajnu u vezi sa pravom intelektualne svojine.
lan 47 stav 1 taka 3 i st. 2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako ne omogui podnosiocu zahtjeva pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u sluajevima predvienim ovim zakonom (lan 13); Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura. 3.2.1 TEST TETNOSTI

Pristup informaciji ograniie se ukoliko bi objavljivanje takve informacije izazvalo tetne posljedice po interese koji su od veeg znaaja od interesa javnosti da zna, osim u sluaju preovlaujueg javnog interesa. Test tetnosti ne vri se za informacije koje se odnose na javne funkcionere u vezi sa vrenjem javne funkcije, kao i za sredstva dodijeljena iz javnih prihoda, osim za socijalna primanja, zdravstvenu zatitu i zatitu od nezaposlenosti. O zahtjevu za pristup informaciji koja sadri podatak koji je oznaen stepenom tajnosti organ vlasti rjeava po prethodnoj saglasnosti organa vlasti koji je odredio stepen tajnosti podatka. Organ vlasti koji je odredio stepen tajnosti podatka duan je da u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti, organu vlasti koji rjeava o zahtjevu za pristup informaciji dostavi odgovarajui akt. Za podatke sadrane u informaciji koja je od druge drave ili meunarodne organizacije oznaena stepenom tajnosti ne vri se test tetnosti.

27

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

3.2.2 PREOVLAUJUI JAVNI INTERES

Preovlaujui javni interes za objelodanjivanjem informacije ili njenog dijela postoji kada traena informacija sadri podatke koji osnovano ukazuju na: 1. korupciju, nepotovanje propisa, nezakonito korienje javnih sredstava ili zloupotrebu ovlaenja u vrenju javne funkcije; 2. sumnju da je izvreno krivino djelo ili postojanje razloga za pobijanje sudske odluke; 3. nezakonito dobijanje ili troenje sredstava iz javnih prihoda; 4. ugroavanje javne bezbjednosti; 5. ugroavanje ivota; 6. ugroavanje javnog zdravlja; 7. ugroavanje ivotne sredine. Organ vlasti duan je da omogui pristup informaciji ili dijelu informacije iz ovog zakona kada postoji preovlaujui javni interes za njeno objelodanjivanje.
lan 47 stav 1 taka 4 i st. 2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako ne omogui pristup informaciji ije je objelodanjivanje od preovlaujueg javnog interesa, osim ako ne dokae da postoji drugi znaajniji javni interes (lan 17 stav 2); Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

Ogranienja pristupa informacijama su izuzetak od pravila slobodnog pristupa informacijama. Meutim, njihovo propisivanje je rezultat neophodnosti uspostavljanja ravnotee izmeu prava javnosti da zna ta rade organi vlasti i potreba da se sprijei prekomjerno ugroavanje prepoznatih legitimnih privatnih i javnih interesa od objelodanjivanja odreenih informacija. Istovremeno ovim pravnim institutom uspostavlja se harmonizacija predmetne regulative sa Zakonom o zatiti li

28

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

nih podataka i Zakonom o tajnosti podataka. Predviena ogranienja pristupa informacijama definisana su u okviru Ustavom i Konvencijom datih mogunosti. Naime, Ustavom i Konvencijom predviena je mogunost, a ne obaveza ograniavanja pristupa informacijama radi zatite odreenih vitalnih interesa, odnosno vrijednosti. Ova okolnost namee potrebu da se, pored definisanja kriterijuma za prepoznavanje informacija kojim se pristup moe ograniiti, definiu i standardi u odnosu na koje e se, zavisno od zatienog interesa, u svakom konkretnom sluaju vriti test tetnosti njenog objelodanjivanja. Institut izuzetka podrazumijeva preciznost definisanja i dosljednost primjene, zbog ega su zakonom prepoznate informacije kojima se pristup moe ograniiti, s obzirom na njihovu sadrinu, to je u skladu sa utvrenim demokratskim standardima u ovoj oblasti. Takoe, Zakonom su restriktivno definisana ogranienja, jer Zakon date mogunosti ne pretvara u pravilo, ve u obavezu razlone procjene i odluivanja, to predstavlja veliki demokratski iskorak. Novim zakonom otklonjena je kolizija izmeu Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o zatiti podataka o linosti, to je od velikog znaaja za pravnu sigurnost i zatitu privatnosti svakog pojedinca. Radi demokratske kontrole vlasti od strane javnosti, Zakonom su od ogranienja izuzete odreene informacije koje se odnose na nosioce javnih funkcija, kao i na sredstva iz javnih prihoda. Navedeno je u skladu sa meunarodnim standardom da nosioci javnih funkcija trpe odreene rizike po privatnost jer javnost ima pravo da zna, kako bi cijenila njihov rad i formirala kritiko miljenje o predstavnicima u sistemu i institucijama vlasti. Ogranienja pristupa informacijama radi zatite vitalnih dravnih interesa definisana su na nivou standarda klasifikovanih informacija, to znai da se pristup informacijama koje su od interesa za bezbjednost, odbranu, spoljnju, monetarnu i ekonomsku politiku drave moe ograniiti samo ako sadre podatke koji su, u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka, oznaeni odreenim stepenom tajnosti. Istovremeno, propisivanjem ovog izuzetka obezbijeena je usklaenost Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o tajnosti podataka. Ogranienja pristupa informacijama koje su od znaaja za prevenciju istrage i gonjenje izvrilaca krivinih djela, kao i za vrenje slubene dunosti taksativno su navedena u lanu 14 Zakona o slobodnom pri29

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

stupu informacijama. Zatita ekonomske politike drave obezbijeena je kroz propisana ogranienja klasifikovanim informacijama, dok su Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, u skladu sa Konvencijom Savjeta Evrope o pristupu slubenim dokumentima, propisana mogua ogranienja trgovinskih i drugih ekonomskih interesa radi zatite konkurencije i poslovne tajne u vezi sa pravom intelektualne svojine. Preovlaujui javni interes podrazumijeva obavezu objavljivanja informacija, bez obzira na njihovu tetnost po odreeni legitimni interes. Test tetnosti objavljivanja linih podataka odraava ustavno pravo zatite linih podataka i meunarodne standarde u tom pogledu. Meutim, pristup informacijama time ne gubi na znaaju jer postoji institut preovlaujueg javnog interesa koji, u predvienim sluajevima daje imperativno pravo javnosti da zna odreene informacije u odnosu na njihov mogui tetni uticaj po privatne ili ue javne interese. Zakonom je propisano da su ogranienja pristupu informacijama ogranienog vremenskog trajanja, ime se uspostavlja ravnotea u pogledu stvarnih rizika ugroavanja legitimnih interesa i aktuelnosti objelodanjivanja informacija koje se na njih odnose.

30

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

31

POSTUPAK PO ZAHTJEVU ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

4 POSTUPAK PO ZAHTJEVU ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA


4.1 PODNOENJE ZAHTJEVA Podnosilac zahtjeva, u smislu ovog zakona moe biti svako, domae ili strano, fiziko ili pravno lice Zahtjev za pristup informacijama moe biti u pisanoj ili usmenoj formi Podnosilac zahtjeva nije duan da obrazloi razloge zbog kojih trai pristup odreenoj informaciji ta zahtjev treba da sadri? Naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona moe identifikovati Nain na koji se eli ostvariti pristup informaciji Podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizikog lica ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika i punomonika

Zahtjev moe sadrati i druge podatke koji bi mogli olakati traenje predmetne informacije. Ukoliko je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, organ vlasti je duan dati uputstvo na koji nain nedostaci trebaju biti otklonjeni. U protivnom, donijee zakljuak kojim e zahtjev biti odbaen kao neuredan, u skladu sa odredbama lana 57 Zakona o optem upravnom postupku.
lan 47 stav 1 ta.5 i 10 i st.2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako: -- podnosiocu zahtjeva koji to trai ne izda ili ne dostavi odgovarajui dokaz da je primio zahtjev za pristup informaciji (lan 18 stav 5); -- o zahtjevu za pristup informaciji ne donese rjeenje i ne dostavi ga podnosiocu zahtjeva, u roku od 15 dana od dana podnoenja zahtjeva (lan 31 stav 1) Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

34

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

4.2 NAIN PRISTUPA INFORMACIJI

Podnosilac zahtjeva ima pravo da izabere nain na koji eli da ostvari pristup traenoj informaciji, i to: 1. neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama organa vlasti; 2. prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama organa vlasti; 3. dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti, neposredno, putem pote ili elektronskim putem. Organ vlasti duan je da omogui pristup informaciji na nain za koji se podnosilac zahtjeva opredijelio, osim ako zahtijevani nain pristupa tehniki nije mogu. Radi omoguavanja pristupa informacijama na nain koji podnosilac zahtjeva eli, organ vlasti duan je da, kada je to mogue i primjereno, izvri konvertovanje postojeeg formata informacije u elektronsku, odnosno analognu formu (skeniranje, kopiranje).
lan 47 stav 1 taka 7 i st.2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako ne omogui podnosiocu zahtjeva pristup informaciji na nain koji on eli, osim ako zahtijevani nain nije tehniki mogu ili ne izvri, kada je to mogue i primjereno, konverziju postojeeg formata informacije u elektronsku, odnosno analognu formu (lan 21 st. 2 i 3); Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

35

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

4.3 OBRAZAC POZIVA ZA ISPRAVKU PODNESKA

____________ naziv i sjedite organa vlasti Broj_________ Datum:___________ POZIV ZA ISPRAVKU PODNESKA Marko Markovi iz Podgorice, koji je ovom organu podnio zahtjev za slobodan pristup informacijama broj:1111 od 01.11.2012. godine, poziva se da u roku od ____ dana od dana prijema ovog poziva otkloni sljedee nedostatke: _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _______________ Ukoliko do odreenog roka ne otklonite navedene nedostatke, Va podnesak e biti zakljukom odbaen u smislu lana 28 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. ___________________ (potpis ovlaenog lica)

lan 47 stav 1 taka 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako ne pozove podnosioca zahtjeva da otkloni nedostatke u zahtjevu i ne da mu uputstvo kako da nedostatke otkloni (lan 20 stav 2); Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

36

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

4.4 ODLUIVANJE PO ZAHTJEVU

rjeenjem: kojim se dozvoljava pristup traenoj informaciji ili njenom dijelu kojim se odbija pristup traenoj informaciji ili njenom dijelu -- ako je pristup informaciji ogranien lanom 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama -- u situaciji kada se po istom zahtjevu dijelom dozvoljava pristup informaciji, a dijelom odbija -- ako pristup informaciji zahtijeva ili podrazumijeva sainjavanje nove informacije -- ako je podnosiocu zahtjeva bio omoguen pristup istoj informaciji u toku prethodnih 6 mjeseci

4.4.1 O zahtjevu za pristup informacijama organ vlasti odluuje

Izuzetak od ovog pravila predstavlja pristup javnim registrima i javnim evidencijama gdje se pristup istim omoguava bez donoenja rjeenja, uvidom u prostorijama organa vlasti, u kojem sluaju se sainjava slubena zabiljeka, u skladu sa odredbom lana 22 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i lana 207 Zakona o optem upravnom postupku. 4.4.2 Organ vlasti odluuje po zahtjevu u formi zakljuka u sluajevima: ako organ vlasti nije nadlean (odnosno nema informaciju u faktikom posjedu) za postupanje po zahtjevu, a nije u saznanju koji je organ vlasti u posjedu traene informacije ako podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku nije ispravio nedostatke na koje mu je ukazao organ vlasti 4.4.3 Ukoliko je traena informacija ve objavljena, organ vlasti e obavjetenjem u pisanoj formi uputiti podnosioca zahtjeva gdje i kada je traena informacija objavljena(Slubeni list, publikacije, na internet stranici). Ukoliko je Zahtjev proslijedjen organu koji nije nadlean za traenu informaciju a u saznanju je koji je organ nadlean, duan je zahtjev proslijediti nadlenom organu i o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva u smislu lana 55 stav 4 Zakona o optem upravnom postupku. 37

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

4.4.1.1.Obrazac rjeenja kojim se dozvoljava pristup dijelu informacije (lan 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama)

Crna Gora Uprava za _______________ Broj: Podgorica,01.11.2012.godine Uprava za __________na osnovu lana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG, br. 44/12), postupajui po zahtjevu Marka Markovia iz Podgorice, br. 05/123 od 29.10.2012.godine, radi pristupa informaciji, donosi R J E E NJ E 1. Djelimino se usvaja Zahtjev Marka Markovia iz Podgorice br.05/123 od 29.10.2012.godine, pa mu se dozvoljava pristup dijelu informacije dokumenta__________________, i to: od stranice --- do stranice i od stranice --- do ---stranice. 2. Pristup informaciji iz take 1 ovog rjeenja ostvarie se dostavom kopije iste, putem pote, preporuenom poiljkom na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati trokova postupka. 3. Marko Markovi duan je uplatiti trokove postupka u iznosu od _____ eura, u korist __________na iro raun ________________ i o tome dostaviti odgovarajui dokaz. 4. Ograniava se Marku Markoviu pristup dijelu informacije iz take 1 ovog rjeenja, i to od stranice_ do stranice --- , na nain to e se ovaj dio informacije brisati prije kopiranja. 5. alba protiv ovog rjeenja ne odlae njegovo izvrenje.

38

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

O b r a z l o e nj e Marko Markovi iz Podgorice, ul Oktobarske revolucije bb, podnio je Upravi za _____ zahtjev br. 05/123 od 29.10.2012.godine, kojim je traio da mu se omogui pristup cijeloj (dijelu) informaciji_____________ , na nain to e mu se dostaviti kopija iste putem pote preporuenom poiljkom na adresu_______________. U postupku po zahtjevu, Uprava za ________ je utvrdila da posjeduje traenu informaciju, te da se u dijelu iste opisanom u taki 1 dispozitiva rjeenja ne nalaze podaci ijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz lana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da zahtjev u ovom dijelu treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa lanom 13 i lanom 21 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Budui da dio predmetne informacije kojem se pristup omoguava ima __ stranica formata A _ i da se pristup istom omoguava dostavljanjem njegove kopije putem pote preporuenom poiljkom, a imajui u vidu da je lanom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da Podnosilac zahtjeva snosi trokove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne trokove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja traene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore, kao i da je lanom____ Uredbe o naknadi trokova u postupku za pristup informacijama (Sl. List CG, br.___), propisano da troak kopiranja informacije formata A_ iznosi po stranici __eura, to se trokovi postupka odreuju u iznosu od____ eura, od ega na ime kopiranja informacije ___ eura i na ime dostavljanja informacije putem pote preporuenom poiljkom u iznosu od ____ eura, a koje je podnosilac zahtjeva duan platiti i o tome dostaviti Upravi za ____ dokaz, shodno lanu 33 st. 2 i 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Uvidom u sadraj traene informacije Uprava za ________ je utvrdila da dio iste opisan takom 4 dispozitiva ovog rjeenja sadri podatke koji se odnose na __________________________________, radi ije zatite je lanom 14 stav 1 taka ____ Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogunost ogranienja pristupa informaciji. Shodno navedenom Uprava za___________ je, u skladu sa lanom 16 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, izvrila test tetnosti objelodanjivanja ovog dijela informacije i utvrdila da bi se njegovim objavljivanjem znaaj-

39

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

no ugrozio/la ___________________, odnosno da postoji mogunost da bi objelodanjivanje ovog dijela informacije izazvalo tetne posljedice po __________ , koje su od veeg znaaja od interesa javnosti da zna ovaj dio informacije. Ovo iz razloga jer bi objelodanjivanje podataka, odnosno informacije o ___________________ (obrazloenje nakon prethodno sprovedenog testa tetnosti). Shodno navedenom Uprava za ____ nalazi da je ovom dijelu informacije potrebno ograniiti pristup do isteka roka iz lana 15 stav ____ Zakona o slobodnom pristupu informacijama, odnosno do ____. Pristup navedenom dijelu informacije ograniava se brisanjem stranica _____, odnosno brisanjem pasusa _____ na stranicama____, u obimu _____ redova, na nain da se ne oteti izvornik informacije, kako je to i propisano lanom 24 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. alba na rjeenje ne odlae izvrenje, shodno lanu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Na osnovu izloenog, odlueno je kao u dispozitivu rjeenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rjeenja, neposredno ili preko Uprave za _____. alba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na iro raun broj __________, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama (Sl.list RCG, br. 53/03 ...02/06 i Sl. list CG, br. 22/08 ... 26/11). DIREKTOR Dostavljeno: *Podnosiocu zahtjeva * Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama * u spise predmeta *a/a

40

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

4.4.1.2.Obrazac rjeenja kojim se dozvoljava pristup informaciji dostavljanjem kopije informacije

Crna Gora Uprava za _______________ Broj: Podgorica,01.11.2012.godine Uprava za __________na osnovu lana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG, br. 44/12), postupajui po zahtjevu Marka Markovia iz Podgorice, br. 05/123 od 29.10.2012.godine, radi pristupa informaciji, donosi R J E E NJ E 1. Usvaja se Zahtjev Marka Markovia iz Podgorice br.05/123 od 29.10.2012.godine, pa mu se dozvoljava pristup informaciji dokumentu: __________________ ______________________________ _________________________________________. 2. Pristup informaciji iz take 1 ovog rjeenja ostvarie se dostavom kopije informacije putem pote, preporuenom poiljkom na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati trokova postupka. 3. Marko Markovi duan je uplatiti trokove postupka u iznosu od _____ eura, u korist __________na iro raun ________________ i o tome dostaviti odgovarajui dokaz. 4. alba protiv ovog rjeenja ne odlae njegovo izvrenje. O b r a z l o e nj e Marko Markovi iz Podgorice, ul Oktobarske revolucije bb, podnio je Upravi za _____ zahtjev br. 05/123 od 29.10.2012.godine, kojim je tra-

41

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

io da mu se omogui pristup informaciji_____________ , na nain to e mu se dostaviti kopija iste putem pote preporuenom poiljkom na adresu_______________. U postupku po zahtjevu, Uprava za ________je utvrdila da posjeduje traenu informaciju, te da se u istoj ne nalaze podaci ijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz lana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama pa nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa lanom 13 i lanom 21 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Budui da predmetna informacija ima __ stranica formata A _ i da se pristup istoj omoguava dostavljanjem njene kopije putem pote preporuenom poiljkom, a imajui u vidu da je lanom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da Podnosilac zahtjeva snosi trokove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne trokove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja traene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore, kao i da je lanom____ Uredbe o naknadi trokova u postupku za pristup informacijama (Sl. List CG, br.___), propisano da troak kopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici __eura, to se trokovi postupka odreuju u iznosu od____ eura, od ega na ime kopiranja informacije ___ eura i na ime dostavljanja informacije putem pote preporuenom poiljkom u iznosu od ____ eura, a koje je podnosilac zahtjeva duan platiti i o tome dostaviti Upravi za ____ dokaz, shodno lanu 33 st. 2 i 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. alba na rjeenje ne odlae izvrenje, shodno lanu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Na osnovu izloenog, odlueno je kao u dispozitivu rjeenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rjeenja, neposredno ili preko Uprave za _____. alba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na iro raun broj _________, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama (Sl.list RCG, br. 53/03 ...02/06 i Sl. list CG, br. 22/08 ... 26/11). DIREKTOR Dostavljeno: *Podnosiocu zahtjeva * Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama *u spise predmeta *a/a

42

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

4.4.1.3.Obrazac rjeenja kojim se dozvoljava pristup informaciji uvidom u informaciju

Crna Gora Uprava za _______________ Broj: Podgorica,01.11.2012.godine Uprava za __________na osnovu lana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG, br. 44/12), postupajui po zahtjevu Marka Markovia iz Podgorice, , br. 05/123 od 29.10.2012.godine, radi pristupa informaciji, donosi R J E E NJ E 1. Usvaja se Zahtjev Marka Markovia iz Podgorice br.05/123 od 29.10.2012. godine, pa mu se dozvoljava pristup informaciji _________________________. 2. Pristup traenoj informaciji ostvarie se neposrednim uvidom u istu, u prostorijama Uprave za ____ (kancelarija br.41). 3. alba protiv ovog rjeenja ne odlae njegovo izvrenje. O b r a z l o e nj e Marko Markovi iz Podgorice, ul Oktobarske revolucije bb, podnio je Upravi za _____ zahtjev br. 05/123 od 29.10.2012.godine, kojim je traio da mu se odobri uvid u informaciju koja se odnosi na ____________. U postupku po zahtjevu, Uprava za ________je utvrdila da posjeduje traenu informaciju, te da se u istoj ne nalaze podaci ijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz lana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama pa nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa lanom 13 i lanom 21 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. alba na rjeenje ne odlae izvrenje, shodno lanu 36 Zakona o slo-

43

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

bodnom pristupu informacijama. Na osnovu izloenog, odlueno je kao u dispozitivu rjeenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rjeenja, neposredno ili preko Uprave za _____. alba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na iro raun broj _________, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama (Sl.list RCG, br. 53/03 ...02/06 i Sl. list CG, br. 22/08 ... 26/11). DIREKTOR Dostavljeno: *Podnosiocu zahtjeva * Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama *u spise predmeta *a/a

44

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

4.4.1.4.Obrazac rjeenja kojim se dozvoljava pristup informaciji prepisivanjem/skeniranjem informacije

Crna Gora Uprava za _______________ Broj: Podgorica, 01.11.2012.godine Uprava za __________na osnovu lana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG, br. 44/12), postupajui po zahtjevu Marka Markovia iz Podgorice, , br. 05/123 od 29.10.2012.godine, radi pristupa informaciji, donosi R J E E NJ E 1. Usvaja se Zahtjev Marka Markovia iz Podgorice br.05/123 od 29.10.2012.godine, pa mu se dozvoljava pristup informaciji dokumentu ______________________________. 2. Pristup informaciji iz take 1 ovog rjeenja ostvarie se prepisivanjem/skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva, u prostorijama Uprave za _____ (kancelarija br 41) u roku od pet dana od dana dostavljanja ovog rjeenja. 3. alba protiv ovog rjeenja ne odlae njegovo izvrenje. O b r a z l o e nj e Marko Markovi iz Podgorice, ul Oktobarske revolucije bb podnio je Upravi za _____ zahtjev br. 05/123 od 29.10.2012.godine, kojim je traio da mu se omogui pristup informaciji_____________ , prepisivanjem/skeniranjem. U postupku po zahtjevu, Uprava za ________je utvrdila da posjeduje traenu informaciju, te da se u istoj ne nalaze podaci ijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz lana 14 Zakona o slobodnom pristupu

45

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

informacijama pa nalazi da zahtjev treba usvojiti kao osnovan, u skladu sa lanom 13 i lanom 21 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. alba na rjeenje ne odlae izvrenje, shodno lanu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Na osnovu izloenog, odlueno je kao u dispozitivu rjeenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rjeenja, neposredno ili preko Uprave za _____. alba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na iro raun broj _________ shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama (Sl.list RCG, br. 53/03 ...02/06 i Sl. list CG, br. 22/08 ... 26/11).

DIREKTOR

Dostavljeno: *Podnosiocu zahtjeva * Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama *u spise predmeta *a/a

46

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

4.4.1.5. Obrazac rjeenja kojim se odbija pristup informaciji zbog ogranienja iz lana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Crna Gora Ministarstvo______________ Broj: Podgorica,01.11.2012. godine Miistarstvo za __________na osnovu lana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG, br. 44/12), postupajui po zahtjevu Marka Markovia iz Podgorice, br. 05/123 od 29.10.2012. godine, radi pristupa informaciji, donosi R J E E NJ E Odbija se zahtjev Marka Markovia iz Podgorice br.05/123 od 29.10.2012. godine kojim je traio pristup informaciji __________________ , kao neosnovan. O b r a z l o e nj e Marko Markovi iz Podgorice, ul Oktobarske revolucije bb, podnio je Ministarstvu za _____ zahtjev br. 05/123 od 29.10.2012.godine, kojim je traio da mu se omogui pristup cijeloj informaciji_____________ , na nain to e mu se dostaviti kopija iste putem pote preporuenom poiljkom na adresu_______________. U postupku po zahtjevu, Ministarstvo za ________ je utvrdilo da posjeduje traenu informaciju, te da ista sadri podatke koji se odnose na ________________________ __________________________________ , radi ije zatite je lanom 14 taka ____ Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogunost ogranienja pristupa informaciji. Pri ovakvom stanju stvari Ministarstvo za___________ je, u skladu sa lanom

47

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

16 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, izvrilo test tetnosti objelodanjivanja ove informacije i utvrdilo da bi se njenim objavljivanjem znaajno ugrozio/la ___________________, odnosno da postoji mogunost da bi objelodanjivanje ove informacije izazvalo tetne posljedice po __________, koje su od veeg znaaja od interesa javnosti da zna ovu informaciju. Ovo iz razloga jer bi objelodanjivanje podataka, odnosno informacije o ___________________ (obrazloenje nakon prethodno sprovedenog testa tetnosti) . Shodno navedenom Ministarstvo za ____ nalazi da je ovoj informaciji potrebno ograniiti pristup do isteka roka iz lana 15 stav ____ Zakona o slobodnom pristupu informacijama, odnosno do ____. Na osnovu izloenog, odlueno je kao u dispozitivu rjeenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rjeenja, neposredno ili preko Ministarstva za _____. alba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na iro raun broj _________, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama (Sl.list RCG, br. 53/03 ...02/06 i Sl. list CG, br. 22/08 ... 26/11). MINISTAR Dostavljeno: *Podnosiocu zahtjeva * Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama * u spise predmeta *a/a

48

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

4.4.1.6. Obrazac rjeenja gdje se po istom zahtjevu dijelom dozvoljava pristup informaciji, a dijelom odbija zbog neposjedovanja informacije

Crna Gora Direkcija________________ Broj: Podgorica,01.11.2012.godine Direkcija za __________na osnovu lana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG, br. 44/12), postupajui po zahtjevu Marka Markovia iz Podgorice, ul Oktobarske revolucije bb, br. 05/123 od 29.10.2012.godine, radi pristupa informaciji donosi R J E E NJ E Usvaja se Zahtjev Marka Markovia iz Podgorice br.05/123 od 29.10.2012. godine, pa mu se dozvoljava pristup informaciji - dokumentu__________________, i to:__________________________________ _____________________________________. Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rjeenja ostvarie se dostavom kopije informacije, putem pote, preporuenom poiljkom na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati trokova postupka. Trokovi postupka odreuju se u iznosu od _____ eura koje je Marko Markovi duan uplatiti u korist __________na iro raun ________________ , i o tome dostaviti odgovarajui dokaz. Odbija se zahtjev za pristup informaciji u dijelu koji se odnosi na __________ . O b r a z l o e nj e Marko Markovi iz Podgorice, podnio je Direkciji za _____ zahtjev br. 05/123 od 29.10.2012.godine, kojim je traio da mu se omogui pristup informaciji_____________ , kopiranjem.

49

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

U postupku po zahtjevu, Direkcija za ________je utvrdila da posjeduje traenu informaciju, te da se u dijelu iste opisanom u stavu 1 dispozitiva rjeenja ne nalaze podaci ijim bi se objelodanjivanjem ugrozio neki od interesa iz lana 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, pa nalazi da se tom dijelu informacije moe omoguiti pristup na zahtijevani nain. Budui da dio predmetne informacije kojem se pristup omoguava ima __ stranica, a da se pristup omoguava dostavljanjem kopije, to se primjenom lana 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je propisano da Podnosilac zahtjeva snosi trokove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne trokove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja traene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore i lana____ Uredbe o naknadi trokova u postupku za pristup informacijama (Sl. List CG, br.___), kojim je propisano da troak kopiranja informacije formata A4 iznosi po stranici __eura, odreuje se naknada trokova postupka u ukupnom iznosu od____ eura, od ega na ime kopiranja informacije ___ eura i na ime dostavljanja informacije putem pote preporuenom poiljkom u iznosu od ____ eura. Direkcija za ________ je uvidom u sadraj traene informacije utvrdila da dio iste koji je opisan stavom 4 dispozitiva ovog rjeenja, ne posjeduje a nije u saznanju koji organ je u posjedu iste. Na osnovu izloenog, odlueno je kao u dispozitivu rjeenja PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rjeenja, neposredno ili preko Ministarstva za _____. alba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na iro raun broj _________, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama (Sl.list RCG, br. 53/03 ...02/06 i Sl. list CG, br. 22/08 ... 26/11). DIREKTOR Dostavljeno: *Podnosiocu zahtjeva * Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama * u spise predmeta * a/a

50

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

4.4.1.7. Obrazac rjeenja kojim se dozvoljava pristup informaciji zbog preovladjujueg javnog interesa

Crna Gora Uprava za _______________ Broj: Podgorica,01.11.2012.godine Uprava za __________na osnovu lana 30 stav 1, a u vezi lana 17 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG, br. 44/12), postupajui po zahtjevu Marka Markovia iz Podgorice, br. 05/123 od 29.10.2012.godine, radi pristupa informaciji, donosi R J E E NJ E 1. Usvaja se Zahtjev Marka Markovia iz Podgorice br.05/123 od 29.10.2012.godine, pa mu se dozvoljava pristup informaciji dokumentu_________________________________. 2. Pristup informaciji iz stava 1 dispozitiva ovog rjeenja ostvarie se dostavom kopije informacije, putem pote, preporuenom poiljkom na adresu podnosioca zahtjeva, a nakon dostavljanja dokaza o uplati trokova 3. Marko Markovi duan je uplatiti trokove postupka u iznosu od _____ eura, u korist __________na iro raun ________________ i o tome dostaviti odgovarajui dokaz. 4. alba protiv ovog rjeenja ne odlae njegovo izvrenje. O b r a z l o e nj e Marko Markovi iz Podgorice, ul Oktobarske revolucije bb, podnio je Upravi za _____ zahtjev br. 05/123 od 29.10.2012.godine, kojim je traio da mu se omogui pristup informaciji_____________ , na nain to

51

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

e mu se dostaviti kopija iste putem pote preporuenom poiljkom na adresu_______________. U zahtjevu je navedeno da se pristup informaciji trai iz razloga to ista sadri podatke koji osnovano ukazuju na _____________________(korupciju , odnosno______________). U postupku po zahtjevu, Uprava za ________ je utvrdila da posjeduje traenu informaciju, te da ista sadri podatke koji se odnose na ________________________ __________________________________ , radi ije zatite je lanom 14 taka ____ Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisana mogunost ogranienja pristupa informaciji. Pri ovakvom stanju stvari Uprava za___________ je, u skladu sa lanom 16 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, izvrila test tetnosti objelodanjivanja ove informacije i utvrdila da bi se njenim objavljivanjem znaajno ugrozio/la ___________________, odnosno da postoji mogunost da bi objelodanjivanje ove informacije izazvalo tetne posljedice po __________. Ovo iz razloga jer bi objelodanjivanje podataka, odnosno informacije o ___________________ ( obrazloenje nakon prethodno sprovedenog testa tetnosti). Meutim, budui da traena informacija sadri podatke koji osnovano ukazuju na _____________________(korupciju , odnosno______________), kako je to i navedeno u predmetnom zahtjevu, Uprava za______ nalazi da u konkretnom sluaju postoji preovlaujui javni interes za objelodanjivanje informacije koji je znaajniji od tetne posljedice koju objavljivanje ove informacije moe izazvati po _____, pa nalazi da pristup traenoj informaciji treba omoguiti, shodno lanu 17 stav 21 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Budui da predmetna informacija ima __ stranica formata A _ i da se pristup istoj omoguava dostavljanjem njene kopije putem pote preporuenom poiljkom, a imajui u vidu da je lanom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. propisano da Podnosilac zahtjeva snosi trokove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne trokove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja traene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore, kao i da je lanom____ Uredbe o naknadi trokova u postupku za pristup informacijama (Sl. List CG, br.___), propisano da troak kopiranja informacije formata A_ iznosi po stranici __eura, to se trokovi postupka odreuju u iznosu od____ eura, od ega na ime kopiranja informacije ___ eura i na ime dostavljanja informacije putem pote preporuenom poiljkom u iznosu od ____ eura, a koje je podnosilac zahtjeva duan platiti i o tome dostaviti Upravi za ____ dokaz, shodno lanu 33 st. 2 i 6 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

52

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

alba na rjeenje ne odlae izvrenje, shodno lanu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Na osnovu izloenog, odlueno je kao u dispozitivu rjeenja. PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rjeenja, neposredno ili preko Uprave za _____. alba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na iro raun broj ___________, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama (Sl.list RCG, br. 53/03 ...02/06 i Sl. list CG, br. 22/08 ... 26/11). DIREKTOR

Dostavljeno: *Podnosiocu zahtjeva * Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama *u spise predmeta *a/a

53

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

4.4.1.8. Obrazac rjeenja kojim se odbija zahtjev za pristup informaciji iz razloga to je podnosiocu zahtjeva omoguen pristup istoj informaciji na istovjetan nain u toku prethodnih est mjeseci

Crna Gora JAVNA USTANOVA_____ Broj: Cetinje,01.11.2012.godine Javna Ustanova __________na osnovu lana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG, br. 44/12), postupajui po zahtjevu Marka Markovia iz Podgorice, br. 05/123 od 29.10.2012.godine, radi pristupa informaciji, donosi RJEENJE Odbija se zahtjev Marka Markovia iz Podgorice, br. 05/123 od 29.10.2012.godine , kojim je traio pristup informaciji koja se odnosi na _____________________________ ______________________________ ___________________________________________ , kao neosnovan. O b r a z l o e nj e Marko Markovi iz Podgorice, ul Oktobarske revolucije bb, podnio je Javnoj ustanovi _____ zahtjev br. 05/123 od 29.10.2012.godine, kojim je traio da mu se omogui pristup informaciji koja se odnosi na ______ __________________________________________ _______________ __________________________________________________________ ____________ , na nain to e mu se dostaviti kopija iste putem pote preporuenom poiljkom na adresu_______________.

54

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

U postupku po zahtjevu, Javna ustanova ___ je utvrdila da je Rjeenjem Javne ustanove______ br.____ od ______godine podnosiocu zahtjeva, na osnovu njegovog ranijeg zahtjeva od _____godine, omoguen pristup istoj informaciji na nain to mu je dostavljena kopija iste putem pote, preporuenom poiljkom, pa nalazi da predmetni zahtjev treba odbiti kao neosnovan, shodno lanu 29 taka 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama kojim je, izmeu ostalog, propisano da e organ vlasti odbiti zahtjev za pristup informaciji, ako je podnosiocu zahtjeva bio omoguen pristup istoj informaciji u toku prethodnih est mjeseci. Na osnovu izloenog, odlueno je kao u dispozitivu rjeenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rjeenja moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema rjeenja, neposredno ili preko Uprave za _____. alba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na iro raun broj _________, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama (Sl.list RCG, br. 53/03 ...02/06 i Sl. list CG, br. 22/08 ... 26/11).

DIREKTOR Dostavljeno: *Podnosiocu zahtjeva * Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama * u spise predmeta *a/a

55

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

4.4.2.1. Obrazac zakljuka o odbacivanju zahtjeva zbog neotklanjanja nedostataka

Crna Gora Zavod________________ Broj: Podgorica,01.11.2012.godine Zavod __________ ,na osnovu lana 28 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Slubeni list CG, br. 44/12), u postupku po zahtjevu NN lica iz Podgorice, radi pristupa informaciji, donosi Z A K LJ U A K ODBACUJE SE zahtjev NN lica iz Podgorice, broj______, od ________ 201_ godine, kojim je traio pristup informaciji dokumentu ________________________, kao neuredan. O b r a z l o e nj e NN lice iz Podgorice, ul______, je podnijelo Zavodu ____ zahtjev br. od ____, kojim je trailo pristup informaciji ________________________ ____________________. U postupku po zahtjevu Zavod ____ je utvrdio da je podnesak nepotpun u smislu lana 19 Zakona o slobodnom pristupu informacijama jer isti ne sadri naziv traene informacije niti podatke na osnovu kojih se ona moe identifikovati, kao ni ime i prezime podnosioca zahtjeva, pa je, u skladu sa lanom 20 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, radi otklanjanja navedenih nedostataka dana ____ uputio podnosiocu zahtjeva poziv broj ___ kojim ga je pozvao da, u roku od osam dana od dana prijema poziva za ispravku podneska otkloni utvrene nedostatke. Ujedno, ovim

56

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

pozivom Zavod je dao podnosiocu zahtjeva uputstvo kako da nedostatke otkloni i upozorio ga da e njegov zahtjev biti odbaen ukoliko u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke na koje mu je ukazano. Uvidom u spise predmeta Zavod je utvrdio da podnosilac zahtjeva nije u ostavljenom roku otklonio nedostatke na koje mu je ukazano, odnosno da nije postupio u skladu sa navedenim pozivom i uputstvom, pa je primjenom lana 29 stav 2 podneseni zahtjev odbacio kao neuredan. PRAVNA POUKA: Protiv ovog zakljuka moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema zakljuka, neposredno ili preko Zavoda za _____. alba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na iro raun broj __________, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama (Sl.list RCG, br. 53/03 ...02/06 i Sl. list CG, br. 22/08 ... 26/11). DIREKTOR Dostavljeno: *Podnosiocu zahtjeva * Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama * u spise predmeta *a/a

57

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

4.4.2.2. Obrazac zakljuka o odbacivanju zahtjeva zbog nenadlenosti

Crna Gora Zavod________________ Broj: Podgorica,01.11.2012.godine Zavod ___________________________ ,na osnovu lana 55 stav 4 Zakona o optem upravnom postupku (Slubeni list RCG, br. 60/03 i Slubeni list CG, br.32/11), u postupku po zahtjevu Marka Markovia iz Podgorice od _____ godine, radi pristupa informaciji, donosi Z A K LJ U A K ODBACUJE SE zahtjev Marka Markovia iz Podgorice od _____ godine za pristup informaciji ____________, zbog nenadlenosti. O b r a z l o e nj e Marko Markovi iz Podgorice, Oktobarske revolucije bb, podnio je dana _____ godine Zavodu _____ zahtjev za pristup informaciji dokumentu ______________________________________________________ ___________. U postupku po podnijetom zahtjevu Zavod je utvrdio da ne posjeduje traenu informaciju, a s obzirom na njen naziv, odnosno navedene podatke o istoj nije u saznanju koji organ vlasti je posjeduje. Odredbom lana 55 stav 4 Zakona o optem upravnom postupku (Slubeni list RCG, br. 60/03 i Slubeni list CG, br.32/11) propisano je, izmeu ostalog, da Ako organ koji je dobio podnesak ne moe da utvrdi koji je organ nadlean za rad po podnesku, donijee, bez odlaganja, zakljuak kojim e odbaciti podnesak zbog nenadlenosti i zakljuak odmah dostaviti stranci.

58

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

S obzirom na iznijeto, odlueno je kao u dispozitivu zakljuka.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog zakljuka moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema zakljuka, neposredno ili preko Zavoda za _____. alba se podnosi u dva primjerka, sa dokazom o uplati 5,00 eura administrativne takse na iro raun broj __________, shodno tarifnom broju 2 Zakona o administrativnim taksama (Sl.list RCG, br. 53/03 ...02/06 i Sl. list CG, br. 22/08 ... 26/11). DIREKTOR Dostavljeno: * Podnosiocu zahtjeva * Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama * u spise predmeta * a/a

59

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

4.4.3.1. Primjer Obavjetenja u sluaju kada je informacija javno objavjena i dostupna u zemlji ili na internetu

Crna Gora Uprava za________________ Broj: Podgorica,

NVO________________________________ PODGORICA Predmet: Obavjetenje o objavljivanju informacije

Povodom vaeg zahtjeva br. ___ od ____godine kojim ste traili da se omogui pristup informaciji dokumentu ___________________________, dostavljanjem putem e-maila, u skladu sa lanom 26 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG, br. 44/12), obavjetavamo vas da je traena informacija dana ___ godine javno objavljena u ____ ili dostupna na internet stranici Uprave za _____, te da shodno stavu 1 istog lana Zakona Uprava za ______ nije duna da istoj omogui pristup na traeni nain.

DIREKTOR

60

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

4.4.3.2. Primjer Obavjetenja u sluaju kada organ nije nadlean za rjeavanje po zahtjevu, a u saznanju je koji je organ nadlean

Crna Gora JZU DOM ZDRAVLJA_____ Broj: Budva,01.11.2012.godine

PETAR PETROVI Predmet: Obavjetenje o dostavljanju zahtjeva nadlenom organu Povodom vaeg zahtjeva br. ___ od ____godine kojim ste traili da vam se omogui pristup informaciji dokumentu , obavjetavamo Vas da JZU Dom zdravlja _______ nije nadlena za postupanje po istom, jer ne posjeduje traenu informaciju. Naime, odredbom lana 55 stav 4 Zakona o optem upravnom postupku (Sl.list RCG, br. 60/03 i Sl.list CG 32/11), propisano je, izmeu ostalog, da kada organ potom dobije podnesak za iji prijem nije nadlean, a nesumnjivo je koji je organ nadlean za prijem, poslae podnesak, bez odlaganja, nadlenom organu i o tome obavijestiti stranku. S tim u vezi, obavjetavamo Vas da je Va zahtjev dana______ godine, proslijeen Ministarstvu______, za koje, s obzirom na njegove nadlenosti, pretpostavljamo da traenu informaciju ima u posjedu, te da je u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama stvarno nadleno za postupanje u konkretnoj upravnoj stvari. DIREKTOR

61

ROKOVI

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

5 ROKOVI

Po zahtjevu za slobodan pristup informacijama organ u ijem posjedu se nalazi traena informacija je duan da odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana podnoenja zahtjeva. Izuzeci: kada se informacija odnosi na zatitu ivota ili slobode lica, organ vlasti duan je donijeti rjeenje odmah, a najkasnije u roku od 48 sati kada organ vlasti ne moe postupiti po zahtjevu u roku od 15 dana, iz razloga obimnosti traene informacije, oteanog pronalaenja informacije, ime bi se naruilo poslovanje organa vlastiovaj rok moe se produiti najvie za 8 dana
lan 47 stav 1 taka 11 i st.2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako u sluaju produenja roka za donoenje i dostavljanje rjeenja po zahtjevu za pristup informaciji ne obavijesti, u pisanoj formi, podnosioca zahtjeva, u roku od pet dana od dana podnoenja zahtjeva, o produenju roka za rjeavanje o zahtjevu (lan 31 stav 4). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

Rokovi za donoenje rjeenja po zahtjevu za pristup informacijama i njegovo dostavljanje podnosiocu zahtjeva odreeni su u skladu sa principom hitnosti postupka. Princip hitnosti postupka uslovio je da se po zahtjevu za pristup informacijama rjeava u skraenom postupku i da se rokovi donoenja i dostavljanja rjeenja precizno odrede i u znatno kraem trajanju u odnosu na rokove predviene pravilima opteg upravnog postupka. Iz opravdanih razloga predviena je mogunost odstupanja od utvrenog roka za donoenje i dostavljanje rjeenja, i to skraenje roka u korist podnosioca zahtjeva i produenje roka u korist organa koji rjeava po zahtjevu. Razlozi za produenje roka su objektivne prirode i u potpunosti su odreeni. 64

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

lan 47 stav 1 taka 12 i st.2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako ne izvri rjeenje kojim je dozvoljen pristup informaciji, u roku od pet dana od dana dostavljanja rjeenja podnosiocu zahtjeva, odnosno od dana kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati trokova postupka, ako su oni rjeenjem odreeni (lan 32). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

65

TROKOVI POSTUPKA

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

6 TROKOVI POSTUPKA

Trokove postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na pristup informaciji snosi podnosilac zahtjeva, izuzev u sluaju ako je podnosilac zahtjeva lice sa invaliditetom, tada organ vlasti snosi trokove postupka. Trokovi postupka odnose se samo na stvarne trokove organa vlasti (prepisivanje, kopiranje, skeniranje, dostavljanje informacije...). Trokovi postupka pristupa informaciji plaaju se prije izvrenja rjeenja, u skladu sa posebnim propisom/Uredbom.

68

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

69

ALBA NA RJEENJE

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

7 ALBA NA RJEENJE

Protiv akta prvostepenog organa vlasti o zahtjevu za pristup informaciji moe se izjaviti alba organu vlasti koji vri nadzor nad radom prvostepenog organa. Ukoliko takvog organa nema, protiv navedenog akta moe se pokrenuti upravni spor. Takoe, podnosilac zahtjeva moe izjaviti albu drugostepenom organu ukoliko prvostepeni organ nije u zakonom odreenom roku odluio po zahtjevu. Podnosilac zahtjeva protiv konanog upravnog akta moe pokrenuti upravni spor tubom kod Upravnog suda. Lica koja mogu izjaviti albu: -- podnosilac zahtjeva -- lice koje ima interes da se informacija ne objelodani -- dravni tuilac Razlozi za pobijanje rjeenja albom (lan 226 ZuP-a): -- povreda pravila postupka -- nepotpuno ili nepravilno utvreno injenino stanje -- pogrena primjena materijalnog prava Organ vlasti kojem se alba izjavljuje: -- nezavisni nadzorni organ nadlean za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama Agencija za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama. alba sadri (lan 227 ZuP-a): -- naziv organa kojem se alba podnosi -- broj rjeenja i naziv organa koji ga je donio -- razloge za pobijanje oalbenog rjeenja 7.1 RAD PRVOSTEPENOG ORGANA PO ALBI Prvostepeni organ duan je da sve radnje po albi, shodno lanu 37 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, sprovede u roku od pet dana od dana prijema albe u skladu sa odredbama Zakona o optem upravnom postupku (l. 229-233), i to: ispitivanje albe 72

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

odbacivanje albe izmjena rjeenja dostavljanje albe organu nadlenom za rjeavanje po albi
lan 47 stav 1 taka 13 i st.2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako kao prvostepeni organ ne postupi po albi protiv akta o zahtjevu za pristup informaciji u roku od pet dana od dana podnoenja albe (lan 37) Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura. 7.1.1 OBRAZAC ZAKLJUKA O ODBACIVANJU ALBE ____________ u postupku po albi NN iz Podgorice, na osnovu lana 229 (naziv organa) stav1 Zakona o optem upravnom postupku (Sl.list RCG, br. 60/03 i Sl.list CG 32/11), donosi Z A K LJ U A K alba se odbacuje. O b r a z l o e nj e NN iz Podgorice podnio je albu na rjeenje (_______________________) broj______ od 01.11.2012. godine, (naziv prvostepenog organa) kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji. U postupku po albi ovaj organ je utvrdio da je alba izjavljena od strane neovlaenog lica ( nedoputena ili neblagovremena), pa je u smislu lana 229 stav 2 Zakona o optem upravnom postupku, albu valjalo odbaciti, ne uputajui se u meritum predmetne upravne stvari. PRAVNA POUKA: Protiv ovog zakljuka moe se izjaviti alba Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama u roku od 15 dana od prijema, preko prvostepenog organa. Ovlaeno lice _______________

73

DRUGOSTEPENI ORGAN AGENCIJA ZA ZATITU PODATAKA O LINOSTI I PRISTUP INFORMACIJAMA

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

8 DRUGOSTEPENI ORGAN AGENCIJA ZA ZATITU PODATAKA O LINOSTI I PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom je obezbijeena jedinstvena institucionalna zatita po albama protiv rjeenja i zakljuaka svih organa vlasti o zahtjevima za pristup informacijama od strane nezavisnog nadzornog organa - Agencije za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama. Izuzetak od ovog pravila predvien je samo u odnosu na rjeenja organa vlasti kojim je odlueno o zahtjevima kojim je traen pristup informacijama koje sadre podatke koji su oznaeni stepenom tajnosti. Naime, protiv ovih rjeenja nije dozvoljena alba, ve se odmah moe pokrenuti upravni spor. Ovaj izuzetak je predvien iz razloga to Agencija nema ovlaenje da cijeni da li je traena informacija pravilno oznaena stepenom tajnosti, zbog ega ne moe meritorno odluivati po izjavljenoj albi. U ostalom dijelu Agenciji i Savjetu agencije, kao organu upravljanja data su ovlaenja za efikasno vrenje poslova na primjeni ovog zakona. Agencija, pored nadlenosti koje su propisane zakonom kojim se ureuje zatita linih podataka: vri nadzor nad zakonitou upravnih akata kojima se rjeava o zahtjevima za pristup informacijama i preduzima zakonom propisane mjere; vodi informacioni sistem pristupa informacijama; prati stanje u oblasti pristupa informacijama; vri inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na sainjavanje i auriranje vodia za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe voenja informacionog sistema pristupa informacijama. podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog postupka za povrede odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama koje se odnose na sainjavanje i auriranje vodia za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe voenja informacionog sistema pristupa informacijama. Radi rjeavanja po albi i vrenja nadzora nad zakonitou upravnih akata po zahtjevima za pristup informacijama, Savjet Agencije ima pra76

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

vo da zahtijeva: da mu organ vlasti dostavi kompletnu informaciju ili dio informacije kojoj se trai pristup, kao i druge informacije i podatke koji su potrebni za odluivanje; da inspekcija koja je nadlena za kontrolu kancelarijskog poslovanja utvrdi da li organ vlasti posjeduje traenu informaciju; Organ vlasti i inspekcija duni su da, u roku od pet dana od dana dostavljanja zahtjeva, dostave Savjetu Agencije traene informacije i podatke.
lan 47 stav 1 taka 14 i st.2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako ne dostavi Savjetu Agencije traene informacije i podatke, u roku od pet dana od dana dostavljanja zahtjeva (lan 40 stav 2). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

77

NADZOR NAD SPROVOENJEM ZAKONA

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

9 NADZOR NAD SPROVOENJEM ZAKONA

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona podijeljen je izmeu ministarstva nadlenog za poslove uprave i Agencije, s tim to e ministarstvo vriti nadzor u pogledu primjene pravila upravnog postupka i efikasnosti i efektivnosti upravnog postupanja po zahtjevima stranaka u postupku. Agencija vri nadzor nad sprovoenjem zakona u odnosu na sainjavanje i auriranje vodia za pristup informacijama, obavezno objavljivanje informacija i dostavljanje podataka i akata koji su potrebni za voenje informacionog sistema.
lan 48 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura kaznie se za prekraj Agencija, kao pravno lice, ako: 1) ne donese rjeenje po albi i ne dostavi ga podnosiocu albe, u roku od 15 dana od dana podnoenja albe ili ako Savjet Agencije ne odlui meritorno po o albi (lan 38 st. 1 i 3); 2) ne podnese Skuptini Crne Gore izvjetaj o stanju u oblasti pristupa informacijama (lan 43). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u Agenciji novanom kaznom od 200 eura do 2000 eura.

80

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

81

INFORMACIONI SISTEM PRISTUPA INFORMACIJAMA

10

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

10 INFORMACIONI SISTEM PRISTUPA INFORMACIJAMA

Radi praenja i sagledavanja stanja u oblasti pristupa informacijama i, s tim u vezi, preduzimanja odgovarajuih mjera, Zakonom je predvieno uspostavljanje informacionog sistema pristupa informacijama koji e sadrati sve podatke potrebne za to, poev od podataka o organima vlasti, podnijetim zahtjevima, donesenim aktima, izjavljenim albama, podnesenim tubama i odlukama po istim, do podataka o mjerama koje su preduzete protiv organa vlasti zbog nepostupanja po ovom zakonu. Pri tome, uslov za aurnost informacionog sistema obezbijeen je kroz utvrenu obavezu svih organa vlasti da Agenciji dostavljaju podatke i akta koja su za to potrebna. Takoe, iz istog razloga je predviena i obaveza Agencije, koja je nadlena za voenje informacionog sistema, da na zahtjev Skuptine Crne Gore, a najmanje jednom godinje, podnosi Izvjetaj o stanju u oblasti pristupa informacijama.
lan 47 stav 1 taka 15 i st.2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako ne dostavi Agenciji podatke o podnescima, aktima i mjerama iz lana 41 stav 1 ovog zakona, u roku od 10 dana od dana nihovog podnoenja, odnosno sainjavanja ili preduzimanja (lan 42). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

84

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

85

ZATITA ZAPOSLENOG

11

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

11 ZATITA ZAPOSLENOG

Zaposleni u organu vlasti koji, savjesno vrei dunost, objelodani informaciju koja sadri podatke o zloupotrebi ili neregularnosti u vrenju javne funkcije ili slubenog ovlaenja, ne moe se pozvati na odgovornost za povredu radne obaveze.
lan 47 stav 1 taka 16 i st.2 i 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako pozove na ogovornost zaposlenog koji, savjesno vrei dunost objelodani informaciju koja sadri podatke o zloupotrebi ili neregularnosti u vrenju javne funkcije ili slubenog ovlaenja Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura.

88

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

89

PRILOG

12

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA


I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet lan 1 Pravo na pristup informacijama u posjedu organa vlasti ostvaruje se na nain i po postupku propisanim ovim zakonom. Naela i standardi lan 2 Pristup informacijama u posjedu organa vlasti (u daljem tekstu: pristup informacijama) zasniva se na naelima slobodnog pristupa informacijama, transparentnosti rada organa vlasti, prava javnosti da zna, ravnopravnosti i jednakosti i ostvaruje se na nivou standarda koji su sadrani u potvrenim meunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i slobodama i opte prihvaenim pravilima meunarodnog prava. Sloboda pristupa informacijama lan 3 Svako domae i strano fiziko i pravno lice ima pravo na pristup informacijama, bez obaveze da navodi razloge i objanjava interes traenja informacija. Transparentnost rada lan 4 Pristupom informacijama obezbjeuje se transparentnost rada, podstie efikasnost, djelotvornost, odgovornost i afirmie integritet i legitimnost organa vlasti.

92

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

Pravo javnosti da zna lan 5 Pristupom informacijama obezbjeuje se da javnost zna informacije koje su u posjedu organa vlasti, u cilju vrenja demokratske kontrole vlasti i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda. Ravnopravnost i jednakost lan 6 Organi vlasti duni su da svakom fizikom i pravnom licu omogue pristup informacijama na ravnopravnoj osnovi i pod jednakim uslovima, ako ovim zakonom nije drukije odreeno. Javni interes lan 7 Pristup informacijama je od javnog interesa. Pristup informacijama moe se ograniiti samo radi zatite interesa propisanih ovim zakonom. Rodna senzitivnost lan 8 Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizika lica u mukom rodu podrazumijevaju iste izraze u enskom rodu. Znaenje izraza lan 9 Pojedini izrazi u ovom zakonu imaju sljedee znaenje: 1. organ vlasti je dravni organ (zakonodavni, izvrni, sudski, upravni), organ lokalne samouprave, organ lokalne uprave, ustanova, privredno drutvo i drugo pravno lice iji je osniva, suosniva ili veinski vlasnik drava ili lokalna samouprava, pravno lice iji se rad veim dijelom finansira iz javnih prihoda, kao i fiziko lice, preduzetnik ili pravno lice koje vri javno ovlaenje ili upravlja javnim fondom; 93

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

2. informacija u posjedu organa vlasti je faktiko posjedovanje traene informacije od strane organa vlasti (sopstvena informacija, informacija dostavljena od drugog organa vlasti ili od treeg lica), bez obzira na osnov i nain sticanja; 3. objavljivanje informacije je omoguavanje sadrine informacije dostupnom; 4. objelodanjivanje informacije je saznanje sadrine informacije od strane podnosioca zahtjeva ili drugog lica koje nije zaposleno u organu vlasti u ijem se posjedu informacija nalazi; 5. dan podnoenja je dan kada je zahtjev ili drugi podnesak fizikog ili pravnog lica primljen u organu vlasti; 6. dan dostavljanja je dan kada je rjeenje ili drugi akt organa vlasti uruen podnosiocu zahtjeva; 7. javni funkcioner je lice koje taj status ima u smislu zakona kojim se ureuje sprjeavanje sukoba interesa; 8. konvertovanje je proces pretvaranja odreenog zapisa - dokumenta iz tampane u elektronsku formu i obratno.
II. PRISTUP INFORMACIJAMA

Informacija i pristup informacijama lan 10 Informacija je dokument ili dio dokumenta u pisanoj, tampanoj, video, zvunoj, elektronskoj ili drugoj formi, ukljuujui i njihove kopije, bez obzira na sadrinu, izvor (autora), vrijeme sainjavanja ili sistem klasifikacije. Pristup informacijama obuhvata pravo traenja i primanja informacija, bez obzira na svrhu i podatke koji su u njima sadrani. Vodi za pristup informacijama lan 11 Organ vlasti duan je da saini, objavi na svojoj internet stranici i redovno aurira vodi za pristup informacijama u svom posjedu (u daljem tekstu: vodi za pristup informacijama). Vodi za pristup informacijama sadri katalog vrsta dokumenata, ukljuujui i javne registre i javne evidencije, adresu i e-mail adresu za 94

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

podnoenje zahtjeva, kontakt telefon, podatke o odgovornim licima, trokovima pristupa informacijama i druge podatke koji su od znaaja za ostvarivanje pristupa informacijama koje posjeduje organ vlasti. Organ vlasti duan je da vodi za pristup informacijama aurira najmanje jednom godinje, odnosno u roku od 30 dana od dana promjene vrsta informacija u njegovom posjedu i podataka od znaaja za pristup informacijama. Organ vlasti je duan da omogui pristup informaciji koju posjeduje, iako vodi za pristup informacijama ne sadri tu informaciju. Organ vlasti duan je da odredi lice koje je zadueno za rjeavanje po zahtjevima za pristup informacijama, kao i lice koje e ga zamjenjivati u sluaju njegovog odsustva. Proaktivni pristup informacijama lan 12 Organ vlasti duan je da na svojoj internet stranici objavi sljedee informacije: 1. vodi za pristup informacijama; 2. javne registre i javne evidencije; 3. programe i planove rada; 4. izvjetaje i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz svoje nadlenosti; 5. nacrte, predloge i konane tekstove stratekih dokumenata i planova i programa za njihovo sprovoenje; 6. nacrte i predloge zakona i drugih propisa, kao i miljenja eksperata na te propise; 7. pojedinane akte i ugovore o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i dravnom imovinom; 8. spisak dravnih slubenika i namjetenika, sa njihovim slubenikim i namjetenikim zvanjima; 9. spisak javnih funkcionera i liste obrauna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vrenjem javne funkcije; 10. rjeenja i druge pojedinane akte koji su od znaaja za prava, obaveze i interese treih lica; 11. informaciju kojoj je po zahtjevu pristup odobren. Organ vlasti duan je da informacije iz stava 1 ovog lana objavi u 95

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

roku od 15 dana od dana njihovog sainjavanja ili donoenja, odnosno usvajanja. Organ vlasti moe na svojoj internet stranici objaviti i druge informacije koje nijesu obuhvaene stavom 1 ovog lana. Prilikom objavljivanja informacija, organ vlasti duan je da na odgovarajui nain zatiti line podatke koji su od znaaja za privatnost i podatke koji su oznaeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom. Pristup informacijama na zahtjev lan 13 Organ vlasti duan je da fizikom i pravnom licu koje trai pristup informaciji (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) omogui pristup informaciji ili njenom dijelu koju posjeduje, osim u sluajevima predvienim ovim zakonom. Ogranienja pristupa informacijama lan 14 Organ vlasti moe ograniiti pristup informaciji ili dijelu informacije, ako je to u interesu: 1. zatite privatnosti od objelodanjivanja podataka predvienih zakonom kojim se ureuje zatita podataka o linosti, osim podataka koji se odnose na: -- javne funkcionere u vezi sa vrenjem javne funkcije, kao i prihode, imovinu i sukob interesa tih lica i njihovih srodnika koji su obuhvaeni zakonom kojim se ureuje sprjeavanje sukoba interesa, -- sredstva dodijeljena iz javnih prihoda, osim za socijalna primanja, zdravstvenu zatitu i zatitu od nezaposlenosti; 2. bezbjednosti, odbrane, spoljnje, monetarne i ekonomske politike Crne Gore, u skladu sa propisima kojima se ureuje tajnost podataka, oznaeni stepenom tajnosti; 3. prevencije istrage i gonjenja izvrilaca krivinih djela, radi zatite od objelodanjivanja podataka koji se odnose na: -- sprjeavanje izvrenja krivinog djela, -- prijavljivanje krivinog djela i njegovog izvrioca, -- sadrinu preduzetih radnji u pretkrivinom i krivinom postupku, 96

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

-- dokaze prikupljene izviajem i istragom, -- mjere tajnog nadzora, -- zatienog svjedoka i svjedoka saradnika, -- efikasnost voenja postupka; 4. vrenja slubene dunosti, radi zatite od objelodanjivanja podataka koji se odnose na: -- planiranja inspekcijske kontrole i nadzora od strane organa vlasti, -- konsultacije unutar i izmeu organa vlasti u vezi sa utvrivanjem stavova, radi izrade slubenih dokumenata i predlaganja rjeenja nekog predmeta, -- rad i odluivanje kolegijalnih organa, -- pokretanje i voenja disciplinskog postupka; 5. zatite trgovinskih i drugih ekonomskih interesa od objavljivanja podataka koji se odnose na zatitu konkurencije i poslovnu tajnu u vezi sa pravom intelektualne svojine. Trajanje ogranienja lan 15 Ogranienje pristupa informaciji radi zatite privatnosti i informaciji koja sadri podatke o zatienom svjedoku i svjedoku saradniku traje 70 godina od njenog nastanka i najmanje 20 godina od smrti lica na koje se odnosi, osim ako lice na koje se informacija odnosi ili njegov brani drug, djeca ili roditelji poslije njegove smrti pristanu da se informacija ranije objavi. Ogranienje pristupa informaciji radi bezbjednosti, odbrane, spoljnje, monetarne i ekonomske politike Crne Gore moe trajati do isteka rokova koji su propisani zakonom kojim se ureuje tajnost podataka. Ogranienje pristupa informaciji radi prevencije istrage i gonjenja izvrilaca krivinih djela moe trajati najdue do okonanja postupka. Ogranienje pristupa informaciji radi vrenja slubene dunosti moe trajati do izrade slubenog dokumenta ili utvrivanja predloga rjeenja nekog predmeta, verifikacije zapisnika sa sjednice kolegijalnog organa i okonanja disciplinskog postupka. Ogranienje pristupa informaciji radi zatite trgovinskih i drugih ekonomskih interesa traje do isteka roka u skladu sa zakonom kojim se ureuju prava intelektualne svojine. 97

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

Test tetnosti objelodanjivanja informacija lan 16 Pristup informaciji ograniie se ukoliko bi objelodanjivanje informacije znaajno ugrozilo interes iz lana 14 ovog zakona, odnosno ukoliko postoji mogunost da bi objelodanjivanje informacije izazvalo tetne posljedice po interes koji je od veeg znaaja od interesa javnosti da zna tu informaciju, osim ako postoji preovlaujui javni interes propisan lanom 17 ovog zakona. Test tetnosti ne vri se za informacije iz lana 14 taka 1 al.1 i 2 ovog zakona. O zahtjevu za pristup informaciji koja sadri podatak koji je oznaen stepenom tajnosti organ vlasti rjeava po prethodnoj saglasnosti organa vlasti koji je odredio tajnost podatka. U sluaju iz stava 3 ovog lana organ vlasti koji je odredio tajnost podatka duan je da, u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva za davanje saglasnosti, organu vlasti koji rjeava o zahtjevu za pristup informaciji dostavi odgovarajui akt. Za podatke sadrane u informaciji koja je od druge drave ili meunarodne organizacije oznaena stepenom tajnosti ne vri se test tetnosti. Preovlaujui javni interes lan 17 Preovlaujui javni interes za objelodanjivanjem informacije ili njenog dijela postoji kada traena informacija sadri podatke koji osnovano ukazuju na: 1. korupciju, nepotovanje propisa, nezakonito korienje javnih sredstava ili zloupotrebu ovlaenja u vrenju javne funkcije; 2. sumnju da je izvreno krivino djelo ili postojanje razloga za pobijanje sudske odluke; 3. nezakonito dobijanje ili troenje sredstava iz javnih prihoda; 4. ugroavanje javne bezbjednosti; 5. ugroavanje ivota; 6. ugroavanje javnog zdravlja; 7. ugroavanje ivotne sredine.

98

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

Organ vlasti duan je da omogui pristup informaciji ili dijelu informacije iz lana 14 ovog zakona kada postoji preovlaujui javni interes za njeno objelodanjivanje.
III. POSTUPAK ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pokretanje postupka lan 18 Postupak za pristup informaciji pokree se na pisani ili usmeni zahtjev lica koje trai pristup informaciji. Jednim zahtjevom moe se traiti pristup vie informacija. Pisani zahtjev za pristup informaciji podnosi se organu vlasti neposredno, putem pote ili elektronskim putem (faks, e-mail i dr.). Usmeni zahtjev za pristup informaciji podnosi se organu vlasti neposredno na zapisnik, a organ vlasti je duan da taj zahtjev primi bez odlaganja. Organ vlasti duan je da podnosiocu zahtjeva izda ili dostavi odgovarajui dokaz da je primio zahtjev za pristup informaciji. Sadrina zahtjeva lan 19 Zahtjev za pristup informaciji treba da sadri: 1. naziv informacije ili podatke na osnovu kojih se ona moe identifikovati; 2. nain na koji se eli ostvariti pristup informaciji; 3. podatke o podnosiocu zahtjeva (ime, prezime i adresa fizikog lica, ili naziv i adresa pravnog lica), odnosno njegovog zastupnika, predstavnika ili punomonika. Podnosilac zahtjeva moe da u zahtjevu navede i druge podatke za koje smatra da su od znaaja za ostvarivanje pristupa traenoj informaciji. Organ vlasti moe propisati obrazac zahtjeva za pristup informaciji, ali je duan da postupi i po zahtjevu koji nije podnijet na tom obrascu.

99

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

Pomo podnosiocu zahtjeva lan 20 Organ vlasti duan je da, u skladu sa svojim nadlenostima, pomae podnosiocu zahtjeva da ostvari pristup traenoj informaciji. Ako je zahtjev za pristup informaciji nepotpun ili nerazumljiv pa se zbog toga po njemu ne moe postupiti, organ vlasti duan je da pozove podnosioca zahtjeva da, u roku od osam dana od dana podnoenja zahtjeva, otkloni nedostatke u zahtjevu i uputi ga kako nedostatke da otkloni. U sluaju iz stava 2 ovog lana, rok za rjeavanje poinje tei od dana podnoenja ispravljenog zahtjeva. Ukoliko organ vlasti nije u posjedu traene informacije duan je da, bez odlaganja, ako zna koji je organ nadlean za postupanje po zahtjevu za pristup informaciji, uputi zahtjev nadlenom organu vlasti i da o tome obavijesti podnosioca zahtjevu. Naini pristupa informaciji lan 21 Podnosilac zahtjeva ima pravo da izabere nain na koji eli da ostvari pristup traenoj informaciji, i to: 1. neposrednim uvidom u original ili kopiju informacije u prostorijama organa vlasti; 2. prepisivanjem ili skeniranjem informacije od strane podnosioca zahtjeva u prostorijama organa vlasti; 3. dostavljanjem kopije informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti, neposredno, putem pote ili elektronskim putem. Organ vlasti duan je da omogui pristup informaciji na nain iz stava 1 ovog lana za koji se podnosilac zahtjeva opredijelio, osim ako zahtijevani nain pristupa tehniki nije mogu. Radi omoguavanja pristupa informacijama na nain koji podnosilac zahtjeva eli, organ vlasti duan je da, kada je to mogue i primjereno, izvri konvertovanje postojeeg formata informacije u elektronsku, odnosno analognu formu (skeniranje, kopiranje).

100

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

Nain pristupa javnim registrima i javnim evidencijama lan 22 Pristup javnom registru i javnoj evidenciji omoguava se neposredno na osnovu pisanog ili usmenog zahtjeva, bez donoenja rjeenja, uvidom u iste u prostoriji organa vlasti. Organ vlasti je duan da podnosiocu zahtjeva omogui uvid u javni registar i javnu evidenciju, u roku od pet dana od dana podnoenja zahtjeva i da o tome saini slubenu zabiljeku. Nain pristupa informacijama licima sa invaliditetom lan 23 Licu sa invaliditetom omoguava se pristup informaciji na nain i u obliku koji odgovara njegovoj mogunosti i potrebama. Nain pristupa dijelu informacije lan 24 Ako je dijelu informacije pristup ogranien, u skladu sa lanom 14 ovog zakona, organ vlasti duan je da omogui pristup informaciji dostavljanjem njene kopije podnosiocu zahtjeva, nakon brisanja dijela informacije kojem je pristup ogranien. U sluaju iz stava 1 ovog lana, na dijelu informacije kojem je pristup ogranien stavlja se napomena izvreno brisanje i daje obavjetenje o obimu izvrenog brisanja (redova, pasusa i stranica). Brisanje dijela informacije vri se na nain kojim se ne moe unititi ili otetiti tekst, odnosno sadrina informacije. Nadleni organ vlasti lan 25 Za rjeavanje o zahtjevu za pristup informaciji nadlean je organ vlasti u ijem posjedu se nalazi traena informacija. Pravno lice, preduzetnik i fiziko lice koje se, u smislu lana 9 taka 1 ovog zakona, smatra organom vlasti jer vri javno ovlaenje ili upravlja javnim fondom duni su da omoguavaju pristup informacijama u svom posjedu koje su u vezi sa vrenjem javnog ovlaenja ili upravljanja javnim fondom. 101

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

Pristup javno objavljenoj informaciji lan 26 Organ vlasti nije duan da omogui putem e-maila pristup informaciji koju posjeduje, ako je ona javno objavljena u Crnoj Gori ili dostupna na internet stranici organa vlasti. U sluaju iz stava 1 ovog lana organ vlasti duan je da, u roku od pet dana od dana podnoenja zahtjeva, u pisanoj formi, obavijesti podnosioca zahtjeva o tome gdje je i kada traena informacija javno objavljena. Pravila postupka lan 27 Organ vlasti rjeava o zahtjevu za pristup informaciji po pravilima opteg upravnog postupka, bez sprovoenja usmene rasprave, ako ovim zakonom nije drukije odreeno. Odbacivanje zahtjeva lan 28 Organ vlasti odbacie zakljukom zahtjev za pristup informaciji ako podnosilac zahtjeva ne postupi u skladu sa lanom 20 stav 2 ovog zakona. Odbijanje zahtjeva lan 29 Organ vlasti odbie zahtjev za pristup informaciji, ako: 1. pristup informaciji zahtijeva ili podrazumijeva sainjavanje nove informacije; 2. je podnosiocu zahtjeva bio omoguen pristup istoj informaciji u toku prethodnih est mjeseci; 3. postoji razlog iz lana 14 ovog zakona za ograniavanje pristupa traenoj informaciji.

102

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

Rjeavanje o zahtjevu lan 30 O zahtjevu za pristup informaciji, osim u sluaju iz lana 22 ovog zakona, organ vlasti odluuje rjeenjem, kojim dozvoljava pristup traenoj informaciji ili njenom dijelu ili zahtjev odbija. Rjeenjem kojim se dozvoljava pristup informaciji ili njenom dijelu odreuje se: 1. nain na koji se dozvoljava pristup informaciji; 2. rok za ostvarivanje pristupa; 3. trokovi postupka. Rjeenje kojim se odbija zahtjev za pristup informaciji sadri detaljno obrazloenje razloga zbog kojih se ne dozvoljava pristup traenoj informaciji. Rok za rjeavanje o zahtjevu lan 31 Organ vlasti duan je da o zahtjevu za pristup informaciji donese rjeenje i dostavi ga podnosiocu zahtjeva, u roku od 15 dana od dana podnoenja urednog zahtjeva. Ako se pristup informaciji trai radi zatite ivota ili slobode lica, organ vlasti duan je da rjeenje o zahtjevu donese i dostavi ga podnosiocu zahtjeva u roku od 48 asova od asa podnoenja zahtjeva. Rok iz stava 1 ovog lana organ vlasti moe produiti za osam dana, ako: 1. se trai pristup izuzetno obimnoj informaciji; 2. se trai pristup informaciji koja sadri podatak koji je oznaen stepenom tajnosti; 3. pronalaenje traene informacije zahtijeva pretraivanje veeg broja informacija, zbog ega se znaajno oteava redovni rad organa vlasti. U sluaju iz stava 3 ovog lana, organ vlasti duan je da, u roku od pet dana od dana podnoenja zahtjeva, u pisanoj formi, obavijesti podnosioca zahtjeva o produenju roka za rjeavanje po zahtjevu.

103

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

Rok za izvrenje rjeenja lan 32 Organ vlasti duan je da izvri rjeenje kojim se dozvoljava pristup informaciji u roku od tri radna dana od dana dostavljanja rjeenja podnosiocu zahtjeva, odnosno u roku od pet dana od dana kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati trokova postupka, ako su oni rjeenjem odreeni. Trokovi postupka lan 33 Na zahtjev za pristup informaciji ne plaa se taksa. Podnosilac zahtjeva snosi trokove postupka za pristup informaciji koji se odnose na stvarne trokove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja traene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore. Propisom iz stava 2 ovog lana mogu se utvrditi posebni trokovi za pristup informacijama u arhivima, bibliotekama i muzejima koje predstavljaju arhivsku ili biblioteku grau, odnosno muzejski materijal. Ako je podnosilac zahtjeva lice sa invaliditetom i lice u stanju socijalne potrebe, trokove postupka za pristup informaciji snosi organ vlasti. Trokovi postupka iz stava 2 ovog lana plaaju se prije omoguavanja pristupa informaciji. Ako podnosilac zahtjeva ne dostavi dokaz da je uplatio trokove postupka u utvrenom iznosu, organ vlasti mu nee omoguiti pristup traenoj informaciji. Pravo na albu lan 34 Protiv akta organa vlasti o zahtjevu za pristup informaciji podnosilac zahtjeva i drugo zainteresovano lice moe izjaviti albu nezavisnom nadzornom organu nadlenom za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama, Agenciji za zatitu podataka o linosti i pristup informacijama ( u daljem tekstu: Agencija), preko organa vlasti koji je o zahtjevu rjeavao u prvom stepenu. 104

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

Izuzetno od stava 1 ovog lana, protiv rjeenja kojim je odbijen zahtjev za pristup informaciji koja sadri podatke koji su oznaeni stepenom tajnosti ne moe se izjaviti alba, ve se moe tubom pokrenuti upravni spor. Razlozi za albu lan 35 alba protiv akta o zahtjevu za pristup informaciji moe se izjaviti zbog povrede pravila postupka, nepravilno i nepotpuno utvrenog injeninog stanja i pogrene primjene materijalnog prava. Dejstvo albe lan 36 alba na rjeenje kojim se dozvoljava pristup informaciji ne odlae izvrenje rjeenja. Postupanje prvostepenog organa po albi lan 37 Prvostepeni organ vlasti duan je da, u okviru ovlaenja utvrenih zakonom kojim se ureuje opti upravni postupak, sprovede sve radnje po albi, u roku od pet dana od dana podnoenja albe. Postupanje Agencije po albi lan 38 Agencija je duna da po albi na akt o zahtjevu za pristup informaciji donese rjeenje i dostavi ga podnosiocu albe, u roku od 15 dana od dana podnoenja albe. O albi na akt o zahtjevu za pristup informacijama rjeava organ upravljanja Agencije ( u daljem tekstu: Savjet Agencije). Savjet Agencije duan je da meritorno odlui po albi.

105

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

Nadlenosti Agencije lan 39 Agencija, pored nadlenosti koje su propisane zakonom kojim se ureuje zatita linih podataka: 1. vri nadzor nad zakonitou upravnih akata kojima se rjeava o zahtjevima za pristup informacijama i preduzima zakonom propisane mjere; 2. vodi informacioni sistem pristupa informacijama; 3. prati stanje u oblasti pristupa informacijama; 4. vri inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na sainjavanje i auriranje vodia za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe voenja informacionog sistema pristupa informacijama. 5. podnosi zahtjeve za pokretanje prekrajnog postupka za povrede odredaba ovog zakona koje se odnose na sainjavanje i auriranje vodia za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe voenja informacionog sistema pristupa informacijama. 6. vri i druge poslove propisane ovim zakonom. Ovlaenja Savjeta Agencije lan 40 Radi rjeavanja po albi i vrenja nadzora nad zakonitou upravnih akata po zahtjevima za pristup informacijama, Savjet Agencije ima pravo da zahtijeva: 1. da mu organ vlasti dostavi kompletnu informaciju ili dio informacije kojoj se trai pristup, kao i druge informacije i podatke koji su potrebni za odluivanje; 2. da inspekcija koja je nadlena za kontrolu kancelarijskog poslovanja utvrdi da li organ vlasti posjeduje traenu informaciju; Organ vlasti i inspekcija iz stava 1 ovog lana duni su da, u roku od pet dana od dana dostavljanja zahtjeva, dostave Savjetu Agencije traene informacije i podatke.

106

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

Informacioni sistem pristupa informacijama lan 41 Radi praenja stanja u oblasti pristupa informacijama Agencija vodi informacioni sitem pristupa informacijama, kojim se obezbjeuje baza podataka o: 1. organima vlasti; 2. zahtjevima za pristup informacijama, po podnosiocima, organima vlasti, vrstama informacija i traenim nainima pristupa informacijama; 3. aktima organa vlasti po zahtjevima za pristup informacijama; 4. albama na akte po zahtjevima za pristup informacijama, po podnosiocima i organima vlasti; 5. tubama protiv rjeenja o zahtjevima za pristup informacijama, po podnosiocima tubi i tuenim organima vlasti; 6. odlukama suda po tubama na rjeenja po zahtjevima za pristup informacijama; 7. mjerama protiv organa vlasti zbog nepostupanja u skladu sa ovim zakonom. Sadraj i nain voenja informacionog sistema propisuje ministarstvo nadleno za poslove dravne uprave. Obaveza dostavljanja akata i podataka lan 42 Organi vlasti duni su da Agenciji dostave podatke o podnescima, aktima i preduzetim mjerama iz lana 41 stav 1 ovog zakona, u roku od 10 dana od dana njihovog podnoenja, odnosno sainjavanja ili preduzimanja. Izvjetaj o stanju u oblasti pristupa informacijama lan 43 Savjet Agencije duan je da jednom godinje podnese Skuptini Crne Gore izvjetaj o stanju u oblasti pristupa informacijama. Pored obaveze iz stava 1 ovog lana, Savjet Agencije je duan da podnese izvjetaj Skuptini uvijek kad to Skuptina zatrai. 107

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

Sudska zatita lan 44 Podnosilac zahtjeva za pristup informaciji i drugo zainteresovano lice ima pravo na sudsku zatitu, u skladu sa zakonom kojim se ureuje upravni spor. Sud ima pravo da cijeni da li je organ vlasti podatke sadrane u informaciji kojoj se trai pristup pravilno oznaio stepenom tajnosti u skladu sa zakonom kojim se ureuje tajnost podataka. Postupak po tubi u vezi sa pristupom informaciji je hitan. Zatita zaposlenog lan 45 Zaposleni u organu vlasti koji, savjesno vrei dunost, objelodani informaciju koja sadri podatke o zloupotrebi ili neregularnosti u vrenju javne funkcije ili slubenog ovlaenja ne moe se pozvati na odgovornost za povredu radne obaveze.
IV. NADZOR

Inspekcijski nadzor lan 46 Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vri ministarstvo nadleno za poslove dravne uprave, osim inspekcijski nadzor iz lana 39 stav 1 taka 4 ovog zakona.
V. KAZNENE ODREDBE

Novanom kaznom od 500 eura do 20.000 eura kaznie se za prekraj pravno lice ako: 1. ne saini, ne objavi ili redovo, a najmanje jednom godinje, ne aurira vodi za pristup informacijama (lan 11 stav 1); 2. na svojoj internet stranici ne objavi informacije koje je duan da objavi (lan 12 stav 1); 108

Prekraji za organ vlasti

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

3. ne omogui podnosiocu zahtjeva pristup informaciji ili njenom dijelu, osim u sluajevima predvienim ovim zakonom (lan 13); 4. ne omogui pristup informaciji ije je objelodanjivanje od preovlaujueg javnog interesa, osim ako ne dokae da postoji drugi znaajniji javni interes (lan 17 stav 2); 5. podnosiocu zahtjeva koji to trai ne izda ili ne dostavi odgovarajui dokaz da je primio zahtjev za pristup informaciji (lan 18 stav 5); 6. ne pozove podnosioca zahtjeva da otkloni nedostatke u zahtjevu i ne da mu uputstvo kako da nedostatke otkloni (lan 20 stav 2); 7. ne omogui podnosiocu zahtjeva pristup informaciji na nain koji on eli, osim ako zahtijevani nain nije tehniki mogu ili ne izvri, kada je to mogue i primjereno, konverziju postojeeg formata informacije u elektronsku, odnosno analognu formu (lan 21 st. 2 i 3); 8. ne omogui podnosiocu zahtjeva uvid u javni registar ili javnu evidenciju u roku od pet dana od dana podnoenja zahtjeva (lan 22 stav 2); 9. ne obavijesti, u pisanoj formi, podnosioca zahtjeva, u roku od pet dana od dana podnoenja zahtjeva, o tome gdje je i kada traena informacija javno objavljena (lan 26 stav 2); 10. o zahtjevu za pristup informaciji ne donese rjeenje i ne dostavi ga podnosiocu zahtjeva, u roku od 15 dana od dana podnoenja zahtjeva (lan 31 stav 1); 11. u sluaju produenja roka za donoenje i dostavljanje rjeenja po zahtjevu za pristup informaciji ne obavijesti, u pisanoj formi, podnosioca zahtjeva, u roku od pet dana od dana podnoenja zahtjeva, o produenju roka za rjeavanje o zahtjevu (lan 31 stav 4); 12. ne izvri rjeenje kojim je dozvoljen pristup informaciji, u roku od pet dana od dana dostavljanja rjeenja podnosiocu zahtjeva, odnosno od dana kada je podnosilac zahtjeva dostavio dokaz o uplati trokova postupka, ako su oni rjeenjem odreeni (lan 32); 13. kao prvostepeni organ ne postupi po albi protiv akta o zahtjevu za pristup informaciji u roku od pet dana od dana podnoenja albe (lan 37); 14. ne dostavi Savjetu Agencije traene informacije i podatke, u roku od pet dana od dana dostavljanja zahtjeva (lan 40 stav 2); 15. ne dostavi Agenciji podatke o podnescima, aktima i mjerama iz 109

B.Dabanovi, M.Mijukovi, M.Vuievi,M. Lalevi, R.Marku,R.Milovi, V. Mili

lana 41 stav 1 ovog zakona, u roku od 10 dana od dana nihovog podnoenja, odnosno sainjavanja ili preduzimanja (lan 42); 16. pozove na odgovornost zaposlenog koji, savjesno vrei dunost, objelodani informaciju koja sadri podatke o zloupotrebi ili neregularnosti u vrenju javne funkcije ili slubenog ovlaenja (lan 45). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu, dravnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave i fiziko lice novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura. Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 150 eura do 6.000 eura. Prekraji za Agenciju lan 48 Novanom kaznom od 200 eura do 2.000 eura kaznie se za prekraj Agencija, kao pravno lice, ako: 1. ne donese rjeenje po albi i ne dostavi ga podnosiocu albe, u roku od 15 dana od dana podnoenja albe ili ako Savjet Agencije ne odlui meritorno po o albi (lan 38 st. 1 i 3); 2. ne podnese Skuptini Crne Gore izvjetaj o stanju u oblasti pristupa informacijama (lan 43). Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznie se i odgovorno lice u Agenciji novanom kaznom od 200 eura do 2000 eura.
VI. PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

Rok za izradu vodia za pristup informacijama lan 49 Vodie za pristup informacijama, u skladu sa ovim zakonom, organi vlasti sainie i na svojoj internet stanici objaviti u roku od 30 dana od dana poetka primjene ovog zakona.

110

PRAKTINA PRIMJENA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA

Podzakonski akti lan 50 Podzakonski akti u skladu sa ovim zakonom donijee se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ustanovljavanje informacionog sistema lan 51 Informacioni sistem pristupa informacijama uspostavie se u roku od 90 dana od dana donoenja podzakonskog akta iz lana 41 stav 2 ovog zakona. Zapoeti postupci lan 52 Postupci za pristup informacijama koji su zapoeti prije poetka primjene ovog zakona okonae se po ranijem zakonu. Prestanak ranijeg propisa lan 53 Danom poetka primjene ovog zakona prestaje da vai Zakon o slobodnom pristupu informacijama (Slubeni list RCG, broj 68/05). Stupanje na snagu lan 54 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenom listu Crne Gore, a primjenjivae se istekom roka od est mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

111

CIP , ISBN 978-86-85819-34-6 COBISS.CG-ID 21192464