You are on page 1of 20

Trng i hc S Phm K Thut TP.

HCM

Bo co Th nghim C hc

Bi 1: TH NGHIM KO MU THP
I. Mc ch th nghim:
Tm s lin h gia lc v bin dng ca vt liu khi ko mu, t xc nh c
trng c tnh ca vt liu bao gm:

ch

Gii hn chy

Gii hn bn

dn di tng i khi t

tht tng i %

II. C s l thuyt:
Thanh chu ko hay nn ng tm l thanh m trn mi mt ct ngang ch c mt
thnh phn ni lc l lc dc N z.
Cc gi thuyt lm c s cho thanh chu ko ng tm:
- Gi thuyt mt ct ngang: Mt ct ngang ban u l phng v thng gc vi
trc ca thanh th sau khi bin dng vn phng v thng gc vi trc ca thanh.
- Gi thuyt v cc th dc: Trong qu trnh bin dng, cc th dc khng p ln
nhau, cng khng y nhau, cc th dc ca thanh trc v sau khi bin dng
vn song song vi nhau.
- Di tc dng ca lc ko hay nn ng tm, trn mt ct ngang ch c mt
thnh phn ng sut php Z
- Quan h gia ng sut v lc: Z =

P
(kg/mm2, N/mm2)
F

III. Chun b th nghim:


- o kch thc
ng knh mu thp trc khi ko: d0 = 12 (mm)
Tit din mu thp trc khi ko: F0 =

.d 0 (12)2
=
= 113 (mm2)
4
4
2

Chiu di mu thp trc khi ko: L0 = 10d0 = 120 (mm)


- Khc vch trn mu

d0 >

d0

Vch
trung
V?ch trung
tmtm

< d0

d0

L0 = 10d 0 = 10 khong chia

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 1

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

PBS b
2
S b
(12)
B =
=> PB = 60.
= 6786 (Kg)
F0
4
S b

- D on ti trng :

- iu chnh cp ti trng, iu chnh kim ng h v 0


- iu chnh hai ngm kp ca my ko nn thch hp vi hai u kp mu
- t mu vo ngm kp v kp cht mu, kim tra kim ch lc
IV. Tnh ton kt qu:
Ph = 5760 (Kg); Pch = 5800 (Kg); Pb = 6700 (kg)

P dh 5760
=
= 50 (kg / mm2)
F0
113
P
5800
= ch =
= 51 (kg / mm2)
F0
113

Gii hn n hi: dh =

Gii hn chy: ch

Gii hn bn: b =

4 khong chia u

20

P b 6700
=
= 59 (kg / mm2)
F0
113
Cc khong chia cn li

30

4 khong chia u

20

* th biu din mi quan h gia lc P v bin dng L


P
C

6700

5800
5700

B
A

* Mu t nm trong cc khong chia cn li.


o c:
Chiu di mu thp sau khi ko l: L1 = 155 (mm)
ng knh mu thp sau khi ko l: d1 = 8 (mm)

(d1 )2 .8 2
=
50 (mm2)
Tit din mt ct sau khi ko l: F1=
4
4

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 2

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

+ dn di tng i khi b t:

% =

L1 L0
155 120
100 =
100 = 29,17%
L0
120

+ tht tng i:

% =

F0 F1
113 50
100 =
100 = 55,8%
F0
113

V. Nhn xt:
Trn th
- OA : Giai on n hi, tng quan gia P v L l bc nht. Lc ln nht
trong giai on ny l lc t l (hay lc n hi)
- AB : Giai on chy, lc ko khng tng nhng bin dng tng lin tc. Lc
ko tng ng l lc chy.
- BCD : Giai on cng c (ti bn), tng quan gia lc P v L l ng
cong. Lc ln nht l lc bn.
Tit din ch b t nh hn so vi tit din ban u (hnh thnh c tht) do chu tc
dng ca ti trng cao nht Pb, trong kim loi xy ra bin dng cc b. Lc tuy ti
trng tc dng gim i m bin dng vn tng, kim loi ch bin dng cc b b t
v i n ph hy im D (nh trn th).

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 3

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

Bi 2: TH NGHIM NN MU GANG
I. Mc ch th nghim:
Tm s lin h gia lc v bin dng ca vt liu khi nn mu, t xc nh c
trng c tnh ca vt liu:
- Gii hn bn

b i vi gang.

II. C s l thuyt:
Thanh chu ko hay nn ng tm l thanh m trn mi mt ct ngang ch c mt
thnh phn ni lc l lc dc N z.
Cc gi thuyt lm c s cho thanh chu nn ng tm:
- Gi thuyt mt ct ngang: Mt ct ngang ban u l phng v thng gc vi
trc ca thanh th sau khi bin dng vn phng v thng gc vi trc ca thanh.
- Gi thuyt v cc th dc: Trong qu trnh bin dng, cc th dc khng p ln
nhau, cng khng y nhau, cc th dc ca thanh trc v sau khi bin dng
vn song song vi nhau.
- Di tc dng ca lc ko hay nn ng tm, trn mt ct ngang ch c mt
thnh phn ng sut php Z
- Quan h gia ng sut v lc: Z =

P
(kg/mm2, N/mm2)
F

III. Chun b th nghim:


- o kch thc
ng knh mu gang trc khi nn: d0 = 20 (mm)
Tit din mt ct ngang ca mu gang trc khi nn:
F0 =

.d 02 (20)2
=
= 314 (mm2)
4
4

Chiu cao mu gang trc khi nn: h = 35 (mm)


- D on ti trng thch hp

S b
S b B
B
0

P
F

S b

=> PB

= 110 314 = 34540 (Kg)

- iu chnh cp ti trng, iu chnh kim ng h v 0


- iu chnh hai ngm kp ca my ko nn thch hp
vi chiu cao ca mu
- t mu vo ngm nn, ch t mu sao cho nn c
ng tm, kim tra kim ch lc.

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

d0

Mu th nghim

Trang 4

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

IV. Tnh ton kt qu:


Sau khi tin hnh th nghim ta c PB = 26600 (kg), gii hn bn ca gang khi nn l:

B =

PB 26600
=
85(kg/mm2)
F0
314

* th biu din mi quan h gia lc P v bin dng L


P

26600

V. Nhn xt:
* i vi vt liu dn (gang) khng c bt k bin dng do no, ngoi th hin bin
dng n hi. Mt c trng ca ph hy dn l 2 mt v c th ghp li vi nhau
khi phc nguyn dng vt liu ban u. ng cong ng sut bin dng i vi vt
liu dn c dng tuyn tnh.Th c tnh i vi nhiu mu nh nhau s c nhiu kt
qu ng sut ph hy khc nhau.
bn ko rt nh so vi bn nn v n thng c cho l bng 0 i vi nhiu
ng dng. C th gii thch l do H s cng ng sut gn vi cc khuyt tt
trong vt liu.
* Khi P t n gi tr PB th mu b ph v, do trn b mt tip xc gia mu v bn
nn khng c bi trn nn vt nt nghing mt gc 45 0 so vi phng ca trc. Tit
in mt ct b ph hng trong th nghim trn l mt hnh elp.

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 5

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

Bi 3: XC NH MUN N HI TRT G
I. Mc ch th nghim:
Nhm xc nh mun n hi trt G ca thp v ng, kim nghim nh lut
Hooke.
II. C s l thuyt:
Khi xon thun ty thanh mt ct ngang hnh trn, gc xon tng i gia hai mt
ct ngang A v B cch nhau mt on LAB l:

AB =

M Z .LAB
G.J P

G=

M Z .LAB
AB .J P

Trong : MZ : mmen xon.


JP : mmen qun tnh c cc ca mt ct ngang.
AB
Nu xc nh c MZ, JP, LAB v o c th c th suy ra mun n hi

trt G.
III. Chun b th nghim:
1. Qu cn.
2. Thanh treo qu cn.
3. ln.
4. ng h so.
5. Thanh ngang.
6. Dm.
7. Ngm.

LAB

B
6
B

A
3

a
A
5
4
b

2
1
P
M hnh th nghim

- o cc kch thc:
ng knh mu d = 26 (mm)
Khong cch LAB = 129,5 (mm); a = 169 (mm); b = 350 (mm).

.d 4 .264
JP =
=
44864
32
32
Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 6

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

- t cc chuyn v k ta vo thanh ngang.


- Bng ghi kt qu th nghim:
Ln
S c trn chuyn v k
Ti trng
t
rAi
rBi
Pi (Kg)
ti
Thp
ng
Thp
ng
th i
1
0,5
0,03
0,08
0,02
0,04
2
1
0,07
0,15
0,04
0,08
3
1,5
0,10
0,24
0,07
0,13
4
2
0,14
0,31
0,09
0,17

rAi- rBi
Thp

ng

0,01
0,03
0,03
0,05

0,04
0,07
0,11
0,14

IV. Tnh ton kt qu:


Ta c:

Gi =

M Z .LAB Pi .b.LAB 32
Pi .a.b.LAB 32
=
.
=
.
AB
AB
.d 4 Ai' Bi' .d 4
i . J P
i

- ng vi mi ti trng Pi suy ra:


Mun
n hi
Gi
G1
G2
G3
G4
-

Ti trng Pi
(Kg)

Thp

ng

0,5
1
1,5

8536,9
5691,3
8536,9

2134,2
2439,1
2328,3

6829,5

2439,1

Vy mun n hi trt G ca thp l:


4

G thp =

i =1

= 7398,7 (Kg/mm2)

4
Vy mun n hi trt G ca ng l:
4

G ng

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

G
i =1

= 2335,2 (Kg/mm2)

Trang 7

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

V. Nhn xt:
- Trn mt ct ngang ca thanh chu xon thun ty ch tn ti ng sut tip theo
phng vung gc bn knh, gi l v phn t ang xt trng thi trt
thun ty.p dng nh lut Hooke, ta c:

= G.

Trong : l gc trt ca phn t


+ Khi tng ti trng P th chuyn v cng tng theo. Ti trng cng ln th
chuyn v cng ln.
+ S o chuyn v tng dn khi ti trng tng nhng chuyn v ti A ln hn
chuyn v ti B khi c cng s gia ti trng.
E
- Cng thc: G =
2(1 + )
- Sai s =

Ket qua ly thuyet - Ket qua thc nghiem


Ket qua ly thuyet

.100%

+ i vi ng: E = 1,2.104 (KN/cm2) = 1,2.10 4 (kg/mm 2); = 0,32


G ng =

1,2.10 4
4545,5 (kg/mm2)
2.(1 + 0,32)

4545,5 2335,2

.100% 48,6%
4545,5
+ i vi thp: E = 2.10 4 (KN/cm2) = 2.104 (kg/mm2), = 0,3. Suy ra:

Sai s: rG ng =

G thp =

2.10 4
7692,3 (kg/mm 2)
2.(1 + 0,3)

Sai s: rGthp =

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

7692,3 7398,7
7692,3

.100% 3,8%

Trang 8

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

Bi 4: XC NH MUN N HI E CA VT LIU V
GC XOAY TRONG DM CHU UN NGANG PHNG
I. Mc ch th nghim:
Xc nh mun n hi E ca thp v ng, thng qua kim nghim nh
lut Hooke.
II. C s l thuyt:
- Xt dm

P
B

A
yA

yC
C

B
yB

LC
LB
LA

- Tnh chuyn v ti A:
+ Trng thi M
Xt on AB: 0 z LA LB
Ta c: mo = 0 Mx = 0

Xt on BD: 0 z LB
Ta c: mo = 0 Mx = - P.z

Mx

Mx

+ Trng thi K:
PK = 1

Xt on AB: 0 z LA LB
Ta c: mo = 0 Mx = - z

Xt on BD: 0 z LB
Ta c: mo = 0 Mx = - (LA LB + z)

M Kx

PK = 1
A

M Kx
O

1
Chuyn v ti A: y A =
EJ x
Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

LB

P.z.(L A L B + z).dz =
0

PL3B PL2B (L A L B )
+
3EJ x
2EJ x
Trang 9

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

- Chng minh tng t nh trn ta cng suy ra c chuyn v ti B v C


s l:
P.L3B
yB =
3.E.J x
P.L3C
P.L2C .( LB LC )
yC =
+
3.E.J x
2.E.J x

- Di tc dng ca ti trng P nm trong mt phng qun tnh chnh


trung tm, dm s chu un ngang phng.
- Dng chuyn v k o trc tip cc chuyn v trn, cc i lng LB, LC,
LA, J, P u c xc nh dn n kt qu cn tm s l:
P.L3B
E=
3. y B .J x
P.L3B
P.L2B .( LA LB )
+
3. y A .J x
2. y A .J x

hoc

E=

hoc

P.L3C
P.L2C .( LB LC )
+
E=
3. yC .J x
2. yC .J x

- V ng n hi ca dm AB l bc nht nn c th xc nh gc xoay
ca mt ct ngang ti B thng qua chuyn v:
y yB
= A
LA LB
III. Chun b th nghim:

1. ng h so.
LA

2. Qu cn.

LB
4

3. Thanh ngang (ng hoc thp)


4. Ngm.

b
h

1
M hnh th nghim

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 10

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

- o cc kch thc b = 24 (mm), h = 12 (mm),


LA = 425 (mm), LB = 335 (mm).
b.h 3
24 x12 3
- Mmen qun tnh: J =
=
= 3456 (mm 4)
12
12
- G cc chuyn v k, mc treo qu cn vo ng v tr thch hp.
IV. Tnh ton kt qu:
- Bng ghi kt qu th nghim:
Tr s chuyn v (mm)
Ln t
Ti trng Pi
yAi
ti th i
(kg)
ng
Thp
1
0,5
0,25
0,12
2
3
4

1,0
1,5
2,0

0,52
0,81
1,12

Mun n hi Ei
(kg/mm2)

0,25
0,38
0,51

ng
10174,7

Thp
21197,3

9783,4
9421,1
9084,6

20349,4
20081,7
19950,4

- ng vi mi ln ti th i, p dng cng thc :

Pi .L3B
Pi .L2B .(LA LB )
Ei =
+
ta tnh c Ei tng ng.
3. y A i .J x
2. y A i .J x
- Mun n hi cn o l:
n

+ i vi ng: Etrung bnh =

E
i =1

n
n

+ i vi thp: Etrung bnh =


-

E
i =1

i =1

9615,95 (kg/mm2)

4
4

i =1

20394,7 (kg/mm2)

Khi tnh c cc Ei tng ng, t cng thc y Bi =

Pi .L3Bi
ta tnh c
3.Ei .J x

cc yBi tng ng l:

Ln
t ti
th i
1
2
3
4

Ti
trng
Pi
(kg)
0,5
1
1,5
2

ng

Thp

Ei

yBi (mm)

Ei

yBi (mm)

10174,7
9783,4
9421,1
9084,6

0,18
0,37
0,58
0,80

21197,3
20349,4
20081,7
19950,4

0,09
0,18
0,27
0,36

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 11

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

- Tng t ng vi mi ln ti th i ta cng tnh c gc xoay Bi tng


ng:

Bi =

y Ai yBi
LAi LBi

0,5
1
1,5

yAi
0,25
0,52
0,81

ng
yBi
0,18
0,37
0,58

Bi
0,78.10-3
1,67.10-3
2,56.10-3

1,12

0,80

3.56.10-3

Ti trng Pi
(kg)

yAi
0,12
0,25
0,38

Thp
yBi
0,09
0,18
0,27

Bi
0,33.10 -3
0,78.10 -3
1,22.10 -3

0,51

0,36

1,67.10 -3

th biu din s lin h gia chuyn v thng v gc xoay theo ti


trng P
+ i vi ng:
th biu din s lin h gia chuyn v thng theo ti trng P
2.5
2

1.5
1
0.5
0
0.25

0.52

0.81

1.12

YYBi

th biu din s lin h gia gc xoay theo ti trng P


2.5
2

1.5
1
0.5
0
0.00078

0.00167

0.00256

0.00356

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 12

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

+ i vi thp:
th biu din s lin h gia chuyn v thng theo ti trng P
2.5
2

1.5
1
0.5
0
0.12

0.25

0.38

0.51

YYBi

th biu din s lin h gia gc xoay theo ti trng P


2.5
2

1.5
1
0.5
0
0.00033

0.00078

0.00122

0.00167

V. Nhn xt:
- Khi s gia ti trng P khng i, ta thy yA cng khng i, theo kt qu o
c th sai lch khng ng k, coi nh yA khng i.
- Sai s gia kt qu th nghim vi kt qu theo l thuyt.
Sai s =

Ket qua ly thuyet - Ket qua thc nghiem

+ i vi ng:
Kt qu l thuyt :
Kt qu th nghim :
Sai s:

Ket qua ly thuyet

Eng lt = 1,2.104 (kg/mm2)


Eng tn = 9615,95 (kg/mm2)

rEng =

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

.100%

1,2.10 4 9615,95
1,2.10 4

x100% 19,87 %

Trang 13

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

+ i vi thp:
Kt qu l thuyt :
Kt qu th nghim :
Sai s:

Ethp lt = 2.104 (kg/mm2)


Ethp tn = 20394,7 (kg/mm2)

rEthp =

2.10 4 20394,7
2.10 4

x100% 1,97 %

- Nguyn nhn gy ra sai s c th l do sai s dng c o, do ngi tin hnh th


nghim, trong lc tnh ton, o c

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 14

Bo co Th nghim C hc

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bi 5: XC NH MMEN QUN TNH


I. Mc ch th nghim:
- Xc nh mmen qun tnh ca vt th chuyn ng song phng.
- So snh kt qu xc nh bng thc nghim vi kt qu tnh ton theo l
thuyt.
II. C s l thuyt:
- Con ln c khi lng m c xem l mt vt rn, ln khng trt trn mt
phng nghing gc di nh hng ca Mmen qun tnh Jc.
- Phng trnh chuyng ng ca con ln theo l thuyt (p dng nh l bin
thin ng nng):
1
sin
x = .g.
.t 2
J
2
1+ C 2
m.R

g . sin .t 2

1.m.R 2
2.x

J C =

Trong :
+ g : Gia tc trng trng, g = 9,81 m/s2.
+ x : Qung ng con ln i c, x = 1- d.
+ m : Khi lng con ln (Kg).
+ R : Bn knh con ln.
III. Chun b th nghim:
- o cc kch thc ca con ln.
Bnh nhm
m ng
Con ln thp

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Bnh nhm
m thp
Con ln ng

Trang 15

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

- iu chnh ng h bm giy.
- Bng s liu:
Ln
Thi gian o c (giy)
Gc
o Chiu
Con ln
Con ln
nghing
th cao hk
Nhm
Nhm
k ()
i
thp
ng
1
2
3
1
2
3
1
2
3

53

68

83

Mmen qun tnh (kg.m2)

2,87

9,30
8,89

10,68
10,91

Con ln
Nhm
thp
4,14.10-3
3,76.10-3

3,68

9,20
8,39
8,43

11,16
8,16
8,41

4,04.10-3
4,32.10-3
4,37.10-3

6,06.10 -3
4,08.10 -3
4,35.10 -3

8,39
7,81
7,87
7,80

8,22
7,28
7,10
7,75

4,32.10-3
4,59.10-3
4,67.10-3
4,58.10-3

4,14.10 -3
3,96.10 -3
3,76.10 -3
4,52.10 -3

4,31.10-3

4,68.10 -3

4,48

ki
J conlan
Mmen qun tnh trung bnh JTB con ln =
k =1 i =1 3.3
3

Con ln
Nhm
ng
5,53.10 -3
5,78.10 -3

IV. Tnh ton kt qu:


a) Xc nh bng thc nghim:
* Vi gc nghing k c tnh bng cng thc: tg k =

hk
a+l +b

Trong a = 16,5 (mm); b = 50 (mm); l = 1000 (mm) ; h0 = 40 (mm)

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 16

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

* Mmen qun tnh c tnh bng cng thc:


g . sin .t 2

2
1 .mtng.R trc
2 .x

Jc =

Trong :
g = 9,81 m/s2 : gia tc trng trng.
x = l 2.Rtrc = 1000 2.12,5 = 975 (mm) : qung ng con ln i
c. ( do Rtrc ng = R trc thp = 12,5 mm )
mtng = 1,36 (kg) : khi lng ca con ln.
Rtrc : bn knh trc ng (hoc trc thp) Rtrc ng = R trc thp = 12,5 mm
b) Xc nh theo l thuyt:
* Vi con ln nhm thp:

Jcon ln = 2.Jnhm + Jthp + 2.Jm ng

m = 1,36 (kg) : khi lng ca con ln.


R1 = 75 (mm) : bn knh ca a nhm
R2 = 10 (mm) : bn knh ca phn nhm b khot b i.
R3 = 12,5 (mm) : bn knh ca con ln thp.
R4 = 15 (mm) : bn knh ca m lt ng.

+ Tnh J nhm
Jnhm =

1
1
.m 1. R12 - .m2. R22
2
2

m1 = V1.nhm : khi lng ca 1 a nhm.

V1 = .752.12,5 = 220893 (mm3) 22,089.10-3 (dm3)

nhm = 2,7 (kg/dm3)


m 1 0,6 (kg)
m2 = V2.nhm : khi lng phn nhm b khot.

V2 = .102.12,5 3927 (mm3) 3,927.10-3 (dm3)

nhm = 2,7 (kg/dm3)


m 2 0,01 (kg)
Jnhm =

1
1
.0,6.(75.10 -3)2 - .0,01.(10.10 -3)2 1,7.10-3 (kg.m2)
2
2

+ Tnh Jthp
Jthp =

2
2
1
1
.m3. R3 + 2. .m 4. R2
2
2

m3 = V 3. thp : khi lng con ln thp.

V3 = .12,5 2.28 13745 (mm3) 13,745.10-3 (dm3)

thp = 7,8 (kg/dm3)


m 3 0,11 (kg)
Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 17

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

m4 = V 4. thp : khi lng thp thm vo phn nhm b khot v trn


phn m lt b khot.

V4 = .102.(12,5 + 3,5) 5027 (mm 3) 5,027.10-3 (dm3)

thp = 7,8 (kg/dm3)


m 4 0,04 (kg)
Jthp =

1
1
.0,11.(12,5.10 -3)2 + 2. .0,04.(10.10-3)2 0,0126.10-3 (kg.m2)
2
2

+ Tnh Jm lt ng
Jm lt ng =

2
1
1
2
.m5. R4 - .m6. R2
2
2

m5 = V 5. ng : khi lng m lt ng.

V5 = .152.3,5 2474 (mm3) 2,474.10-3 (dm3)

ng = 8,96 (kg/dm3)
m 5 0,03 (kg)
m6 = V 6. ng : khi lng m lt ng b khot.

V6 = .102.3,5 1100 (mm3) 1,1.10-3 (dm3)

ng = 8,96 (kg/dm3)
m 6 0,0099 (kg)
Jm lt ng =

1
1
.0,03.(15.10-3)2 - .0,0099.(10.10-3)2 0,003.10-3 (kg.m2)
2
2

Suy ra:

Jcon ln nhm - thp = 2.1,7.10-3 + 0,0126.10 -3 + 2.0,003.10-3 3,43.10-3 (kg.m2)


* Vi con ln Nhm ng:

Jcon ln = 2.Jnhm + Jng + 2.Jm thp

m = 1,36 (kg) : khi lng ca con ln.


R1 = 75 (mm) : bn knh ca a nhm
R2 = 9 (mm) : bn knh ca phn nhm b khot b i.
R3 = 12,5 (mm) : bn knh ca con ln ng.
R4 = 15 (mm) : bn knh ca m lt thp.

+ Tnh Jnhm
Jnhm =

1
1
.m 1. R12 - .m2. R22
2
2

m1 = V1.nhm : khi lng ca 1 a nhm.

V1 = .752.12,5 = 220893 (mm3) 22,089.10-3 (dm3)

nhm = 2,7 (kg/dm3)


m 1 0,6 (kg)
m2 = V2.nhm : khi lng phn nhm b khot.

V2 = .92.12,5 3181 (mm 3) 3,181.10-3 (dm3)

nhm = 2,7 (kg/dm3)


Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 18

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

m2 0,009 (kg)
Jnhm =

1
1
.0,6.(75.10-3)2 - .0,009.(9.10-3)2 1,69.10-3 (kg.m2)
2
2

+ Tnh Jng
Jng =

2
1
2
1
.m3. R3 + 2. .m4. R2
2
2

m3 = V 3. ng : khi lng con ln ng.

V3 = .12,5 2.28 13745 (mm3) 13,745.10-3 (dm3)

ng = 8,96 (kg/dm3)
m 3 0,12 (kg)
m4 = V 4. ng : khi lng ng thm vo phn nhm b khot v trn
phn m lt b khot.

V4 = .92.(12,5 + 3,5) 4072 (mm3) 4,072.10-3 (dm3)

ng = 8,96 (kg/dm3)
m 4 0,037 (kg)
Jthp =

1
1
.0,12.(12,5.10-3)2 + 2. .0,037.(9.10-3)2 0,0124.10-3 (kg.m2)
2
2

+ Tnh Jm lt thp
Jm lt thp =

2
1
1
2
.m5. R4 - .m6. R2
2
2

m5 = V 5. thp : khi lng m lt thp.

V5 = .152.3,5 2474 (mm3) 2,474.10-3 (dm3)

thp = 7,8 (kg/dm3)


m 5 0,019 (kg)
m6 = V 6. thp : khi lng m lt thp b khot.

V6 = .92.3,5 890,7 (mm 3) 0,8907.10 -3 (dm3)

thp = 7,8 (kg/dm3)


m 6 0,007 (kg)
Jm lt thp =

1
1
.0,019.(15.10-3)2 - .0,007.(9.10-3)2 0,0019.10-3 (kg.m2)
2
2

Suy ra:

Jcon ln nhm ng = 2.1,69.10-3 + 0,0124.10-3 + 2.0,0019.10-3 3,39.10-3 (kg.m2)


V. Nhn xt:
- Ta thy gc nghing cng ln th mmen qun tnh cng ln v ngc li.
Do khi tin hnh th nghim, nu lm cho gc nghing cng nh th kt
qu tnh c chnh xc hn v khi mmen s khng ph thuc vo gc
nghing do gc nghing nh ta c th ly sin .

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 19

Trng i hc S Phm K Thut TP.HCM

Bo co Th nghim C hc

- Sai s gia kt qu o c v kt qu tnh ton l thuyt.


Sai s =

Ket qua ly thuyet - Ket qua thc nghiem


Ket qua ly thuyet

.100%

+ i vi con ln Nhm - thp:


Kt qu l thuyt : Jlt = 3,43.10-3 (kg.m2)
Kt qu thc nghim : Jtn = 4,31.10-3 (kg.m2)
Sai s : rJnhm thp =

3,43.10 3 4,31.10 3
3,43.10 3

.100% 25,6%

+ i vi con ln Nhm ng:


Kt qu l thuyt : Jlt = 3,39.10-3 (kg.m2)
Kt qu thc nghim : Jtn = 4,68.10-3 (kg.m2)
Sai s : rJnhm ng =

3,39.10 3 4,68.10 3
3,39.10 3

.100% 38,1%

- Nguyn nhn gy ra sai s c th do dng c o, do trong khi tnh ton, o c.

Phm Thanh Lun Phm Vn Sang

Trang 20