You are on page 1of 11

Cu 1 : ng ch cn lm g v phn u nh th no tr thnh ng vin ng cng sn Vi Nam ?

? Ngay t khi ra i ng Cng sn Vit Nam xc nh l i tin phong chin u i biu trung thnh li ch ca giai cp cng nhn, nhn dn lao ng v ca dn tc. ng l mt t chc cht ch, thng nht ch v hnh ng, ly nguyn tc tp trung dn ch lm nguyn tc t chc c bn, c s mnh lch s lnh o nhn dn thc hin mc ch l tng ca ng l Xy dng nc Vit Nam c lp, dn ch, giu mnh, x hi cng bng, vn minh, khng cn ngi bc lt ngi, thc hin thnh cng ch ngha x hi v cui cng l ch ngha cng sn (trch iu l ng). V vy, ng vin ng Cng sn Vit Nam phi l chin s cch mng trong i tin phong ca giai cp cng nhn Vit Nam, sut i phn u cho mc ch, l tng ca ng, t li ch ca T quc, ca giai cp cng nhn v nhn dn lao ng ln trn li ch c nhn. Ti nh trong cun nht k ng Thy Trm, khi c kt np vo ng, dng u tin ca ngy hm ch vit: Ci cm gic r nt nht ca ngy hm nay l: Phi phn u sng xng ng vi ci tn mt ngi cng sn. Vng, d bt c trong hon cnh no, ngi ng vin, ngi cng sn lun lun thc hin ng mc tiu l tng ca ng, ly ngn c ca ng lm mc tiu, l ngn uc dn ng, l hi sinh v s nghip cch mng. Hy gi vng tinh thn ca ngi cng sn, tinh thn trong sut nh pha l, cng rn nh kim cng v chi li mun nghn ho quang ca lng tin tng. Chnh nhng ngn la truyn sc mnh th h tr nh chng ti c thp sng, thi thc nhn ln nhm vn ti, cng hin nhiu hn na sc tr ca mnh cho t nc! Khi c hc tp, nghin cu v qu trnh u tranh cch mng v truyn thng ca ng, ti mong c mt ngy tr thnh ng vin. Kht vng cho ti quyt tm rn luyn v phn u hn, nhng lun tm nim rng khng phi v qu cu n vo vn m lm hot ng ca mnh thiu i tinh thn tch cc. ng l mt t chc tp hp nhng qun chng u t v gng mu nht. ng lun tin phong trong mi hot ng, c bit l cng tc gio dc vn ha t tng cho qun chng. c sng trong mi trng nh vy mi chng ta s t hon thin bn thn mnh hn. Khng nhng vy, chnh mi trng ny s to iu kin cho chng ta, nhng ng vin, thanh nin tr c hot ng v cng hin sc mnh vo s nghip xy dng v bo v T quc. Tht t ho khi mang trn mnh danh hiu ng vin danh hiu cao qu trong cuc i ca mi con ngi. Trong giai on mi ca Cch mng Vit Nam hin nay, mi c nhn phi ng trc nhng i hi mi v nhim v mi. l nhim v tip tc s nghip i mi, y mnh cng

nghip ha, hin i ha t nc, xy dng nn kinh t th trng nh hng XHCN; l yu cu gi vng, tng cng vai tr lnh o ca ng trong iu kin i mi h thng chnh tr, dn ch ha, xy dng Nh nc php quyn XHCN; l nhim v bo v vng chc c lp ch quyn, lm tht bi m mu, th on din bin ha bnh ca cc th lc th ch trong iu kin m ca, hi nhp quc t v khu vc. tr thnh ng vin ng Cng sn Vit Nam, ngi vo ng phi c cc iu kin: ng c vo ng ng n, c gic ng chnh tr, tha nhn v t nguyn thc hin Cng lnh chnh tr, iu l ng, nhim v ca ng vin; hot ng trong mt t chc c s ng v phi l ngi u t, c nhn dn tn nhim; mi ng vin phi gn mnh vi t chc ng, coi t chc ng l ch da vng chc cho mnh thc hin nhim v ng vin. 1. Xc nh ng c vo ng ng n: Bc i theo con ng ca ng l bc i trong khng gian l tng ca ton dn tc. Ti khng n vi ng v nhng g qu cao siu, v d u, v tr no, ti ngh mnh vn lm vic v c gng lm vic tt. Nhng c ng vo hng ng ca ng, khng ch l mc tiu phn u, m hn th, trong qu trnh phn u, ti trng thnh v sng c trch nhim hn.Phn u vo ng phi xut pht t ng c trong sng, vi thanh nin li cng mang ngha cng hin, ch khng phi li dng vo ng lm bnh phong, lm ch da tin thn. Vo ng khng phi l tranh ginh quyn li, tha mn tham vng c nhn. Tuy nhin, vo ng khng phi ai cng ton din, khng c khim khuyt m quan trng l xc nh r vai tr, trch nhim ca mt ngi ng vin rn luyn v trng thnh hn. Khng c vo ng khng c ngha l thi phn u, thi rn luyn, thi cng hin. Do ti ngh rng mun tr thnh ng vin phi thc s c quyt tm phn u, c tinh thn gic ng cch mng cao. Phn u vo ng nh l mt ngha v, mt trch nhim c ng gp, cng hin nhiu hn cho tp th, cho nhn dn v rng hn l cho quc gia, dn tc. Khi nhn thc ng n ta s c ng c ng, c sc mnh bn trong l ng lc hng dn hnh ng, thi thc ta sng, hot ng c l tng cao p cho ng v cho chnh mnh. Gi vng phm cht ca mt ng vin, kh khn s khng lm ta li bc, vng vng trc nhng th thch ca mt tri c ch th trng, trc cm d ca tin bc, chc quyn. Phn u vo ng l c ng trong mt t chc ca nhng ngi cng chung ch hng u tranh xy dng mt x hi tt p, dn giu, nc mnh, cng bng, dn ch, vn minh. Vo ng l phi dn thn theo

l tng cch mng, chp nhn hy sinh, phn u i theo con ng m ng, Bc H v nhn dn la chn. Ci c ln nht khi vo ng l c phc v cch mng, c phc v nhn dn, c ng v nhn dn tin cy, yu mn. Xy dng ng c vo ng c ngha rt quan trng, nht l trong iu kin ng cm quyn v lnh o theo c ch th trng, mi ng vin u phi i mt vi bit bao kh khn, th thch. Nu ngi vo ng khng xc nh cho mnh ng c ng n s khng vt qua c nhng th thch, kh khn . Tr thnh ng vin l vinh d, t ho nhng trn ht l trch nhim; trch nhim tip tc cng hin, cng hin khng phi l ci g qu cao siu, m trc ht n gin l phi ht sc c gng trong hc tp v cng tc, l phn u ht mnh chim lnh tri thc, nng cao trnh chuyn mn. 2. Rn luyn bn lnh chnh tr, phm cht o c cch mng: Bn lnh chnh tr th hin nhn thc ng n, kin nh vi mc tiu, l tng la chn, th hin kh tit ca ngi cch mng l giu sang khng th quyn r, ngho kh khng th lay chuyn, uy v khng th khut phc. th hin bn lnh chnh tr vng vng, ngi phn u vo ng cn ng vng trn lp trng ca giai cp cng nhn, trc kh khn th thch khng nao nng tinh thn, khng m nht phng hng chnh tr, c thi , chnh kin r rng, kin nh. Bn lnh chnh tr c hnh thnh ch yu bng s n lc ca bn thn trong qu trnh hc tp, nm vng l lun Mc-Lnin v t tng H Ch Minh, l nn tng t tng ca ng. o c cch mng l kt qu ca qu trnh tu dng, rn luyn sut i; nh Bc H dy: o c cch mng khng phi trn tri xa xung. N do u tranh, rn luyn bn b hng ngy m pht trin v cng c. Cng nh ngc cng mi cng sng, vng cng luyn cng trong. u tranh chng ch ngha c nhn khng phi l ph nh vai tr, li ch c nhn. Li ch c nhn c tn trng khi n khng tri vi li ch chung ca cng ng. ng li ca ng l kt hp hi ha gia 3 li ch: li ch x hi, li ch tp th v li ch c nhn. ng lun lun tn trng v quan tm n li ch c nhn, ng thi kin quyt chng ch ngha c nhn, ch k, t li ch c nhn mnh ln trn, ln trc li ch tp th v ton x hi. Vic g c li cho cch mng, cho nhn dn th kh my, k c hy sinh cng lm. Vic g c hi cho cch mng, cho nhn dn th nh my cng ht sc trnh. Trong sut cuc i hot ng cch mng ca mnh, Ch tch H Ch Minh lun lun quan tm n vic gio dc, rn luyn phm cht i ng ng vin. Ngay t nm 1925, bi ging u tin ca Ngi cho nhng cn b

cch mng tr tui ca Vit Nam l vn t cch mt ngi cch mnh; mi quan tm hng u ca Ngi l xy dng mt i ng cn b ng vin ca ng tht s thm nhun o c cch mng, tht s cn, kim, lim, chnh, ch cng v t. S gic ng l tng cng sn, lng trung thnh vi s nghip cch mng ca ng, ca giai cp cng nhn, sut i hy sinh phn u v c lp t do ca T quc, v ch ngha x hi v ch ngha cng sn l phm cht hng u m Ch tch H Ch Minh t ra cho mi ng vin cng sn. Ngi cn dn mi ng vin khng mt pht no c qun l tng cao c ca mnh l phn u cho T quc hon ton c lp cho ch ngha x hi hon ton thng li trn t nc ta v trn ton th gii; phi bit t li ch ca giai cp, ca dn tc ln trn li ch ca c nhn, lun vng vng trc mi kh khn, v lun trong hon cnh no cng phi t li ch ca ng ln trn ht; nu khi li ch chung ca ng mu thun vi li ch ring ca c nhn th phi uyt hy sinh li ch ca c nhn cho li ch ca . Mi ng vin phi ra sc tu dng, rn luyn nng cao o c cch mng, qut sch ch ngha c nhn. Nu cho ch ngha c nhn m nh, chi phi, ngi ng vin s mt dn t cch, i ti t tc b danh hiu cao qu ca mnh. V vy, mun gi c t cch, ng vin nht thit phi ra sc hc tp, tu dng, t ci to tin b mi. Nu khng c gng tin b, th tc l thoi b, l lc hu s b x hi tin b sa thi. 3. Nng cao nng lc, hon thnh tt nhim v c giao: ng vin phi hon thnh tt nhim v c giao. Phn u tr thnh ngi sn xut, cng tc, chin u v hc tp gii. tr thnh ng vin, ngi ang phn u vo ng phi hon thnh tt nhim v cng tc ca mnh v nhim v ca t chc ng, on th giao cho.Ch tch H Ch Minh dy rng: ng yu cu cn b v ng vin chng nhng tho v chnh tr, m cn phi gii v chuyn mn, khng th lnh o chung chung. Mun va tho v chnh tr, va gii v chuyn mn, mi ng vin phi ra sc hc tp ch ngha Mc-Lnin v ng li, chnh sch ca ng, hc tp vn ho, k thut v nghip v; khng ngng nng cao trnh chnh tr, t tng v nng lc cng tc ca mnh. 4. Gn b vi tp th, vi nhn dn, tch cc tham gia hot ng on th, cng tc x hi ng vin phi gi vng v pht huy truyn thng ca ng, l gn b mt thit mu tht vi nhn dn, trc ht th hin s gn b vi qun chng ni lm vic v ni c tr ca mnh. Mun tr thnh ng vin, ngi phn u vo ng phi gn b vi tp th, vi nhn dn, vi ng nghip, bn b

trong n v cng tc, vi b con lng xm, khi ph; tn trng, chia s gip ln nhau. Phn u vo ng phi nhit tnh tham gia sinh hot on th m bn thn l thnh vin, phi th hin r vai tr, kh nng lnh o, tp hp qun chng, phi pht huy tnh tin phong, gng mu v nhng phm cht cn thit tr thnh ng vin ca ng, nu l on vin TNCSHCM th phi l on vin u t. Ngi mun vo ng phi ch trng m rng quan h x hi, tch cc tham gia cng tc x hi, gng mu v vn ng gia nh, ngi thn tham gia cc phong tro a phng.Mun lm cho qun chng phn khi, tin tng, ngi ng vin phi nng cao tinh thn ph trch trc ng v trc qun chng, ht lng ht sc phc v nhn dn. Phi yu knh nhn dn, phi tht s tn trng quyn lm ch ca nhn dn. Phi nm vng quan im giai cp, i ng ng li qun chng, thnh tm hc hi qun chng, kin quyt da vo qun chng, gio dc v pht ng qun chng tin hnh mi ch trng, chnh sch ca ng v ca Nh nc. Phi tht th, ngay thng, khng c giu dt, giu khuyt im, sai lm. Phi khim tn, gn gi qun chng, khng c kiu ngoPhi lun chm lo n i sng ca qun chng. Phi ch cng, v t v c tinh thn lo trc thin h, vui sau thin h. Ch tch H Ch Minh ch r: ng ta tuy nhiu ngi, nhng khi tin nh th ch nh mt ngi. l nh c k lut. K lut ca ta l k lut st, ngha l nghim tc v t gic. Ngi yu cu mi ng vin phi ra sc gp phn xy dng v gi vng s on kt nht tr trong ng. Bi l, on kt l sc mnh, l then cht ca thnh cng. Nh on kt cht ch, mt lng mt d phc v giai cp, phc v nhn dn, phc v T quc, cho nn t ngy thnh lp n nay, ng ta on kt, t chc v lnh o nhn dn ta hng hi u tranh tin t thng li ny n thng li khc, tt c cn b, ng vin, d cng v khc nhau, lm cng tc khc nhau, cng u phi on kt nht tr lm trn nhim v, gi gn s on kt nht tr ca ng nh gi gn con ngi ca mt mnh. 5. Tch cc tham gia xy dng ng c s: Tham gia xy dng t chc ng c s trong sch, vng mnh l trch nhim ca ngi phn u vo ng. Tch cc hng ng cc phong tro, cc hot ng trin khai thc hin ch trng, nhim v ca ng b, chi b ra vi tinh thn ch ng, sng to, n lc, phn u cao nht.Gp phn tch cc a nhng ch trng, nhim v vo cuc sng, to ra bc pht trin mi ca c s, n v, nht l v pht trin kinh t, xa i, gim ngho, ci thin i sng ca ngi lao ng, pht huy quyn lm ch ca

nhn dn, y li nhng biu hin tiu cc. Ch ng nm bt tnh hnh thc t, nm bt tnh hnh t tng ca qun chng nhn dn, kt qu thc hin ch trng, chnh sch, ngh quyt ca ng, kp thi phn nh, xut vi t chc ng. Tch cc v mnh dn tham gia gp kin i vi s lnh o ca t chc ng v i ng ng vin, gp phn nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca t chc ng, nng cao cht lng i ng ng vin. Tham gia kin khi c hi v vic gii thiu nhng ng vin u t, tiu chun t chc ng xem xt, bu vo cp y; gii thiu nhng qun chng u t c iu kin t chc ng xt kt np. Tham gia gp kin i vi hot ng chnh quyn v on th, gp phn xy dng c s chnh tr trong sch, vng mnh. Tch cc v kin quyt u tranh bo v ng, gi vng n nh chnh tr x hi c s, n v. Gp phn lm tht bi mi m mu v th on ph hoi ca cc phn t xu, cc th lc th ch li dng dn ch cuyn tc ch trng, chnh sch ca ng, vu co, bi nh nhng cn b, ng vin tch cc, trung thc; kch ng, chia r on kt, gy ri ni b. . Cu 2 : Ngi qun chng u t phn u vo ng cn hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh nh th no ? Tr li Ch tch H Ch Minh, lnh t knh yu ca dn tc ta, hin dng tt c tnh cm, tr tu v cuc i cho s nghip cch mng ca ng v nhn dn ta. Ngi li ti sn v gi l t tng v tm gng o c trong sng, mu mc, cao p, kt tinh nhng gi tr truyn thng ca dn tc, ca nhn loi v thi i. Hc tp v lm theo tm gng o c ca Bc l nim vinh d v t ho i vi mi cn b, ng vin v mi ngi Vit Nam. i vi mi cn b, ng vin, hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh l nhim v rt quan trng v thng xuyn, qua gio dc, rn luyn mnh, xng ng l ng vin ca ng Cng sn Vit Nam, l ngi lnh o, ngi y t tht trung thnh ca nhn dn. 1. Thc hin chun mc o c H Ch Minh Trung vi nc, hiu vi dn cn qun trit nhng ni dung ca ch ngha yu nc trong giai on mi; pht huy sc mnh on kt ton dn tc, y mnh s nghip i

mi t nc, cng nghip ha, hin i ha, sm a nc ta ra khi tnh trng km pht trin. T tng v phm cht o c tiu biu ca H Ch Minh l tinh thn yu nc nng nn, ht lng, ht sc phng s T quc, phc v nhn dn, ton tm, ton cho s nghip gii phng dn tc, thng nht t nc, xy dng ch ngha x hi. T quyt tm d phi t chy c dy Trng Sn cng quyt ginh cho c t do, c lp, ri phn u cho ng bo ta ai cng c cm n, o mc, ai cng c hc hnh, nc ta snh vai vi cng quc nm chu. Hc tp t tng o c H Ch Minh chng ta cn: - Mi ngi cn nhn thc su sc hn, y hn nhng hy sinh to ln ca ng cha chng ta c non sng, T quc Vit Nam c lp, t do, thng nht trn vn hm nay. Nng cao tinh thn yu nc, t ho v truyn thng anh hng ca dn tc l lng tm v trch nhim ca mi ngi Vit Nam chn chnh. Trung vi nc ngy nay l trung thnh v hn vi s nghip xy dng v bo v T quc, bo v c lp, ch quyn, ton vn lnh th, nn vn ha, bo v ng, ch , nhn dn v s nghip i mi, bo v li ch ca t nc. - Trung vi nc, hiu vi dn ngy nay l lun lun tn trng, pht huy quyn lm ch ca nhn dn di c ba hnh thc: lm ch i din, lm ch trc tip v t qun cng ng; ht lng, ht sc phc v nhn dn, gii quyt kp thi nhng yu cu, kin ngh hp tnh, hp l ca dn; khc phc cho c thi v cm, lnh m, th trc nhng kh khn, bc xc... ca nhn dn. - Trung vi nc, hiu vi dn ngy nay th hin ch vn ln quyt tm vt qua ngho nn, lc hu, gp phn dng xy t nc phn vinh, sm a nc ta ra khi tnh trng km pht trin, theo kp trnh cc nc pht trin trong khu vc v th gii; thc hin bng c mong c ca Bc H knh yu: xy dng t nc ta ng hong hn, to p hn. - Trung vi nc, hiu vi dn l phi lun lun c thc gi gn on kt ton dn tc, on kt trong ng, trong c quan, n v; kin quyt u tranh khng khoan nhng trc mi mu ca cc th lc th ch, c hi hng chia r dn tc, chia r khi i on kt ton dn, chia r ng vi nhn dn. on kt l yu nc, chia r l lm hi cho t nc. Mi biu hin cc b, bn v l tri vi tinh thn yu nc chn chnh. - Trung vi nc hiu vi dn l phi c tinh thn trch nhim cao i vi cng vic, c lng tm ngh nghip trong sng; quyt tm phn u

thnh t v cng hin nhiu nht cho t nc, cho dn tc; quyt tm xy dng qu hng giu p, vn minh. Phi c tinh thn ham hc hi, pht huy truyn thng hiu hc v qu trng nhn ti ca ng cha ta; bit vn dng sng to cc tri thc khoa hc, cng ngh hin i, cc sng kin trong sn xut, cng tc, hon thnh xut sc nhim v c giao. Mi s bo th, tr tr, li hc tp, ngi lao ng, i hi hng th vt qu kh nng v kt qu cng hin l tri truyn thng o l dn tc v tri vi t tng yu nc ca Ch tch H Ch Minh. - Trung vi nc, hiu vi dn yu cu mi chng ta phi gii quyt ng n mi quan h c nhn - gia nh - tp th - x hi; quan h gia ngha v v quyn li. Theo gng Ch tch H Ch Minh, yu nc l sn sng phn u hy sinh cho li ch chung, vic g c li cho dn, cho nc, cho tp th th quyt ch lm, vic g c hi th quyt khng lm. Lm vic g trc ht phi v tp th, v t nc, v nhn dn, phi nu cao trch nhim ca ngi lnh o, khng tham lam, v li, vun vn c nhn... 2. Thc hin ng li dy: "Cn, kim, lim chnh, ch cng v t " nu cao phm gi con ngi Vit Nam trong thi k mi "Cn, kim, lim, chnh, ch cng v t" l chun mc o c truyn thng trong quan h "i vi mnh", c Ch tch H Ch Minh k tha, vn dng v pht trin ph hp vi yu cu ca s nghip cch mng, tr thnh chun mc c bn ca o c cch mng. Ngi l mt tm gng mu mc v "cn, kim, lim, chnh, ch cng v t". Hc tp v lm theo tm gng ca Ngi, thc hin cn, kim, lim, chnh, ch cng v t trong giai on hin nay l: - Tch cc lao ng, hc tp, cng tc vi tinh thn lao ng sng to, c nng sut, cht lng, hiu qu cao; bit qu trng cng sc lao ng v ti sn ca tp th, ca nhn dn; khng xa hoa, lng ph, khng ph trng, hnh thc; bit s dng lao ng, vt t, tin vn ca Nh nc, ca tp th, ca chnh mnh mt cch c hiu qu. - Thc hin ch cng, v t l kin quyt chng ch ngha c nhn, li sng thc dng. i vi cn b lnh o, ng vin phi loi b thi chy theo danh vng, a v, ginh git li ch cho mnh, lm dng quyn hn, chc v chim ot ca cng, thu vn cho gia nh, c nhn..., cc b, a phng ch ngha. Phi thng thn, trung thc, bo v chn l, bo v ng li, quan im ca ng, bo v ngi tt; chn thnh, khim tn; khng chy theo ch ngha thnh tch, khng bao che, giu gim khuyt im... - Thc hin cn, kim, lim, chnh, ch cng v t phi kin quyt chng bnh li bing, li sng hng th, v k, ni khng i i vi lm,

ni nhiu, lm t, ming ni li cao o nhng t tng, tnh cm v vic lm th mang nng u c c nhn, t li, vic g c li cho mnh th "hng hi", tranh th kim li, vic g khng "kim chc" c cho ring mnh th th , lnh m. Khng lm di, lm u, bn rt ca cng, n bt vt t, tin ca ca Nh nc v ca nhn dn. Phi c thi r rt ln n v kin quyt u tranh chng tham nhng, tiu cc, loi tr mi biu hin v lim, bt chnh ra khi i sng x hi. 3. Nng cao thc dn ch v k lut, gn b vi nhn dn, v nhn dn phc v Ch tch H Ch Minh lun lun cao dn ch v k lut v chnh Ngi l mt mu mc v tinh thn dn ch, tn trng tp th, tn trng qun chng nhn dn, lun lun quan tm n mi ngi, gn b vi nhn dn. Ngi lun lun ph phn "c lnh t", ph phn thi "quan cch mng", ph phn nhng biu hin quan liu, coi thng qun chng, coi thng tp th, vi phm nguyn tc tp trung dn ch, coi l nhng cn bnh khc nhau ca ch ngha c nhn. - Hc tp v lm theo Ngi, mi cn b, ng vin phi t mnh trong t chc, trong tp th, phi tn trng nguyn tc, php lut, k cng. Mi biu hin dn ch hnh thc, li dng dn ch "ko b, ko cnh", lm ri lon k cng, cu danh, trc li hoc chuyn quyn, c on, ng trn tp th, ng trn qun chng..., lm cho nhn dn bt bnh, cn phi ln n v loi b. - Hc tp o c H Ch Minh tt c v nhn dn, mi cn b, ng vin, d bt c cng v no phi gn dn, hc dn, c trch nhim vi dn. Phi trn tr v thy trch nhim ca mnh khi dn cn ngho i. Khng ch s chia v ng cam, cng kh vi nhn dn, m cn phi bit tp hp nhn dn, pht huy sc mnh ca dn, t chc, ng vin, lnh o nhn dn phn u thot khi i ngho. Nhn dn l ngi thy nghim khc v nhn i, lun lun i hi cao cn b, ng vin, ng thi cng sn lng gip cn b, ng vin hon thnh nhim v, pht huy u im, sa cha sai lm, khuyt im. - Hc tp o c H Ch Minh phi rt coi trng t ph bnh v ph bnh. Ngi dy cn b, ng vin v mi ngi chng ta: khng s khuyt im, khng s ph bnh, m ch s khng nhn ra khuyt im, sai lm v khng c quyt tm sa cha khuyt im, s dn n khuyt im ngy cng to v h hng. T ph bnh phi c coi trng, c t ln hng u, theo t tng H Ch Minh "phi nghim khc vi chnh mnh". Ph bnh phi c mc ch l xy dng t chc, xy dng con ngi, xy dng i

sng tnh cm v quan h ng ch, quan h x hi lnh mnh, trong sng, c l, c tnh. Phi khc phc bnh chung hnh thc, thch nghe li khen, (thm ch xu nnh), tng bc nhau, khng dm ni thng, ni tht gip nhau cng tin b. ng thi, cn ph phn nhng biu hin xut pht t nhng ng c c nhn, v li m "u ", nhn danh ph bnh kch, li ko, chia r, lm ri ni b. 4. Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh cn pht huy ch ngha yu nc gn cht vi ch ngha quc t trong sng, on kt, hu ngh gia cc dn tc trong iu kin ton cu ha, ch ng, tch cc hi nhp kinh t quc t T tng H Ch Minh v tnh on kt quc t bt ngun t tnh yu thng i vi con ngi, vi nhn loi v on kt ton nhn loi v mc tiu gii phng cc dn tc b p bc, gii phng giai cp, gii phng con ngi. Ngi l hin thn ca ch ngha yu nc chn chnh kt hp vi ch ngha quc t trong sng. Nh m nhn dn th gii knh yu Ngi, trao tng Ngi danh hiu nh vn ha kit xut trn th gii, anh hng gii phng dn tc, chin s li lc ca phong tro cng sn quc t. T ch ngha quc t cao c, Ngi xy dng nn tnh on kt quc t rng ln ca dn tc ta vi cc dn tc trn th gii, gp phn quan trng vo nhng thng li v i ca nhn dn ta v phong tro cch mng th gii. - Ngy nay, trong iu kin ton cu ha, vic m rng tnh on kt quc t, hp tc cng c li, ch ng, tch cc hi nhp l mt ngun lc quan trng xy dng v pht trin t nc. on kt quc t trong sng l thc hin chnh sch i ngoi rng m, a phng ha, a dng ha vi tinh thn Vit Nam sn sng l bn, i tc tin cy vi cc quc gia trn th gii, phn u v c lp, ha bnh, hp tc v pht trin - on kt quc t theo t tng H Ch Minh l pht huy tinh thn c lp t ch, tn trng c lp, ch quyn ca cc nc khc, m rng hp tc cng c li, phn u v ha bnh, pht trin, chng chin tranh, i ngho, bt cng, cng quyn, p t trong quan h quc t. Khp li nhng vn ca qu kh, lch s, xo b mc cm, hn th, nhn v tng lai, xy dng tnh hu ngh gia cc dn tc. - Hc tp v lm theo t tng v tm gng o c H Ch Minh cn nng cao tinh thn c lp t ch, t lc, t cng, kin quyt u tranh chng tm l t ty, ch ngha dn tc hp hi; ph phn cc biu hin vong bn, vng ngoi, o tng trc ch ngha t bn. S nghip i mi t nc v ang t ra nhng yu cu ngy cng cao i vi s hnh thnh v pht trin nhng phm cht o c tt

p ca con ngi Vit Nam, ng thi to ra nhng thun li v nhng th thch mi i vi mi chng ta trong lnh vc o c. Hn lc no ht, hin nay ton ng, ton dn ta phi quan tm y n vn o c, tip tc xy dng, hon thin nhng chun mc o c ng n, tin b; y mnh gio dc, rn luyn v tng cng qun l o c trong ng v trong nhn dn. K tha truyn thng o c tt p ca ng cha, hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh l mt trong nhng bin php quan trng khc phc s suy thoi v o c, li sng trong cn b, ng vin v nhn dn, lm lnh mnh nn o c x hi, gp phn gi vng s n nh chnh tr, x hi, to ng lc cho s pht trin nhanh, hiu qu, bn vng. Vn c bn nht khi thc hin cuc vn ng l mi ngi chng ta phi nhn thc y v tr ca vn o c, thng xuyn t gic, n lc hc tp, rn luyn, tu dng theo gng Bc H v i.