You are on page 1of 2

కహశీ చమన఼ల లెంకట భహా లక్ష్మి గహయు-఩రిచమెం: కహశీ చమన఼ల లెంకట భహా లక్ష్మి గహయు షెంషకాత ఩ెంచకహలహాలు గుయుభుఖత:

నేయుుకుతు ఆెంధర, ఆెంగల సహశిత్యాలలో షఴమెంకాఴ఺త్ో ఎననో గరెంథయలన఼ ఩ఠిెంచి వివఴనయధ లహరి ’రహభామణ కలపఴాక్షెం’ ఴెంటి గరెంథయలన఼ ఆకళెం఩ు జైష఼కునో విద఼ఴ఻భణి. జటాఴలల బులలహరి ఴెంవెంలో జతుిెంచిన ఈమె తెండ్మర గహయు ఩రభుఖ ఆమురైఴద లైద఼ాలు ఆమురైఴద విళహయద డ్య.జ.లక్ష్మి నయరహమణ ళహవ఺ర ి గహయు. తల్లల శీరభతి లేెంకట వ఻త్యభహాలక్ష్మి షెంగీత షయషఴతి. గహతరెం,హారమితుమెం, వీణలలో తుష్హ ా తురహలు. షఴమెంగహ అనేక తృహటలన఼ లహ ర వ఺ ఫాణీలు కటిి గహనెం ఙేవన ఺ లహగైేమకహరిణి. సో దరి సహశితా శీర డ్య. ష఼ఫబలక్ష్మి భయల ఩రభుఖ యచయతిర, కఴయతిర, సో దయుడు జ.కాశా భూరిర కూడ్య యచయత. ఆయశ విద్యా బూశణ ఫరసిశీర జటా ఴలల బుల ఩ుయుష్ో తర ెం ఈమె ఩఺న తెండ్మ. ర ఈ మె యచిెంచిన లహాసహలు ఇద్ి ఴయలో బకతర యెంజతు, తృహటలీ ఩ుతర త్ెలుగు లహశితు ఴెంటి ఩తిరకలలోన఼ ఇటీఴల ’విసెంగ’ లోన఼ ఩రచ఼రితభమాాయ. బయర కహ.కాశా భూరిర గహయు ఩రభుఖ లద ై ఼ాలు.’కహశీచమన఼ల కాశా భూరిర టరస్టి పర్ శెల్తర కైర్’ అనే ఩ేయు త్ో టరషి ఼న఼ సహ ా ఩఺ెంచి ఩ేద రమగులకు ఆరిిక షహామెం అెంద్ిషర ఼నయోయు. ఈమె యచిెంచిన ’గౌతమీ గెంగ’ అభరైవెం రహజైవఴయ వయి, కహశీ బటల షతానయరహమణ,వ఺తూ దయవకులు కె.వివఴనయథ్, ఆఙయయా ఎెండఽ ల రి ష఼ధయకర్ ఴెంటి ఩ెదదల ఩రవెంషలనెంద఼కుెంద్ి. గత వత్యఫద ఩ు సహెంఘిక జీఴనయతుో షభగరెంగహ చితిరెంచిన ఈ గరెంథెం భావి తరహల లహరికత ఎెంత్ో ఉ఩యోగకయెంగహ ఉెండగలదతు, లహయు ద్ీతుతు చద్ివి గత్యతుో గూరిు త్ెలుష఼కోఴడ్యతుకత ఈ ఩ుషర కెం షహామకహరి కహగలదతు నేన఼ భావిష఼ ర నయోన఼. భాయత ద్ేవెంలో అయద఼లేల షెంఴతషరహల కహలెంలో రహతు భాయుపలు ఒకక సహరిగహ గత వత్యఫద ెంలో ఒక మాభై షెంఴతషరహల కహలెంలోనే రహఴడెం జరిగిెంద్ి. ఇెంద఼కు భన తయెం లహయు ఩రతాక్ష సహక్షులు గహ ఉనోెంద఼ఴలన ఇటుఴెంటి యచనలన఼ సహధికహయెంగహ అెంద్ిెంఙే అఴకహవెం భనకు లభిష఼ ర నోద్ి. భనద్ేవెంలో లన఼కటి తరహల వ఻ర ల ి ు విద్యా గెంధెం లేతు లహయనే లహదెం ఎెంత అషతామో గౌతమీ గెంగ షశేతుకెంగహ సహక్షాెం ఇష఼ ర నోద్ి. ఈ ఫాధాతన఼ సో దరి లేెంకట భహాలక్ష్మి గహయు గురిరెంచి అనేక విశమాలన఼ గరెంథషా ెం ఙేవ఺నెంద఼కు లహరికత నయ అభినెందనలు. ఎతుో ళల ల కహలు? ఎతుో తృహటలు? ఎతుో సహమెతలు? ఎతుో ఩ద్యాలు? అఫబ బ వీటితు గూరిు ఩రిశీల్లెంచడెం ఩రత్ేాక కహయాకరభమే అఴుతుెంద్ి. ఈ గరెంథ యచనలో మీ తృో ర త్యషసెం భాతరమే కహద఼. మీ లద ై ా ళహషర ి ఩రిజా ఞనెం కూడ్య ద్ీతులో ఙమటు ఙేవక ఺ ొనోదనే భాఴన నయకు కల్లగిెంద్ి. అద్ి ఩రతాక్షెంగహ కహఴచ఼ు లేద్య మీ సహసచయాెంత్ో ఆమె షఴమెంగహ త్ెల్లవ఺కొనోదయనయ కహఴచ఼ు. ఩ుషర కెం త్ెరచి ి చద఼ఴడభాయెంభివేర ఴదలడ్యతుకత భనషషెంగీకరిెంచదతు చకకతు యచన ఈ గరెంథెం. అతరిసతెంగహ నయకీ అఴకహవెం కల్లగిెంచినెంద఼కు మీకు , మీ శీరభరి లేెంకట భహాలక్ష్మి గహరికత నయ కాతజా తలు.

రహభామణెంలో గమద్యఴరీ నద్ీ తీరహన రెెండు కోషల దళహలునోటు ల గహ లహలీికత భసరిశ లహ ర వ఺నయయు. అెంటే భహారహశి ర ద్ేళహనయోన఼కుతు నేటి త్ెలెంగహణతృహ ర ెంతెం తృహ ర చీన కహలెంలో కోషల ద్ేవెంగహ ఴాఴసరిెం఩ఫడ్ేదనో భాట. కోషల నయటి ఫా ర సిణ ళహఖ ఇటుఴెంటి కోషలెం న఼ెండ్మ కోసహ ర జిలా ల లకత ఴలష లళళెందతు ఈ గరెంథెం ఙె఩ుపతునోద్ి. ఇద్ి ఙయరితక ర షతాెం. తుజఞభాఫాద఼ ఩టి ణెం ( ఩ూయఴెం ఇెందర ఩ుయెం,ఇెందఽయు) న఼ెండ్మ షయషఴతీక్ష్ైతెం ర ఫాషయకు లఱళళ దఽయెంలో ’కోషల్ల’ అనే ఒక గహ ర చీన కోషలాతుకత గుయు ర . త్ెలగహణుాలు త్ెలెంగహణ లహరై. కోషల్ల నయటి లహయు ర భెం ఇ఩ుపడునోద్ి ఇద్ి తృహ కూడ్య త్ెలగహణుాలే అనోభాట. ఇతయ ళహఖలో ల కూడ్య ఙయలా కుటుెంఫాల లహయు త్ెలెంగహణ న఼ెండ్ే ఴలష లళళన లహయతు లహరి గాసనయభాలన఼ ఫటిి గురిరెంచఴచ఼ు. ఴలషలు తుభో జఞతులో ల నే కహద఼ విద్యాఴెంతులయన లహయు కూడ్య షెంఙయయ జఞతిలోతు లహరై అనేద్ి ఈనయడు భనకు ఩రతాక్షన఼బఴెంగహ ఉనోద్ి. ఇద్ి గరశిెంచఴలవ఺న విశమెం. వ఺ెంసళెంలోన఼ తృహ ర చీన కహలెంలోనే అకకడకత తయల్లలళళన త్ెలుగుకుటుెంఫాలలహయునయోయతు ఆ భధా ఩తిరకలలో లహయర లు ఴచిునవి. వీయెందరితు భనలహయుగహ గురిరెంఙే ఔద్యయాెం భాతరెం భనకు లేకుెండ్య తృో యెందతు ఫాధ఩డ్ేలహరిలో నేనొకణిా.