You are on page 1of 1

iisteme terilariale

e/
2. SISTEME TERITORIALE

CONCEPT $I CARACTERISTICI

in evolulia cercetlrilor geografice asupra sistemelor teritoriale se constati continuiti$ gi discontinuitili, altemanfe de perioade in care un subdomeniu sau o concepfie se afli la modi, iar altele sunt abandonate un timp, pentru a fi reluate pi redescoperite ulterior. Categoriile debazlin cercetirile intreprinse asupra sistemelor teritoriale sunt frecvent identificate cu geosistemul gi regiunea geografici. Degi,
supuse unui tir continuu in ce priveEte semnifica{ia semantici qi modul de utilizare in cercetirile propriu-zise, cele doui nofiuni rdm6n categorii operafionale fundamentale in analizele teritoriale. Pentru a evita eventualele confuzii generate de modul particular in care sunt interpretate noliunile de regiune gi de geosistem, considerSm cl nofiunea de sistem teritorial este cea mai adeo,atl in orice analizil, av6nd in vedere nivelul de generalizare Ia care opereazi geografia, dar gi alte gtiin{e care analizeazi conceptul de teritoriu, in ansamblul siu.

2.1. Sistemul teritorial - concept

Defini(ie. Realitatea teritoriald este tot mai complex[ gi se afli intr-un pennanent proces de restructurare spatialS, dar gi calitativi. Pentru a o cunoagte mai bine gi pentru a o qestiona ca atare, este necesari decuparea ei in ansambluri
funcfionale, respectiv sisteme teritoriale, constituite din elernente 5i relatii- care au ca finalitate atingerea unor leluri comune. Pornind de Ia aceastd idee, teritoriul poate fi teprezentat in doui moduri deosebite: unul prin care acesta apare ca suportul necesar
existenfei utnane, iar cel de-al doilea prin care este considerat ca un cadru teoretic, ?n care se desf5;oar5. procese biofizice gi antropice deosebite. in primul caz, practic, avem de-a face cu funcfii complexe ale teritoriului, ce depSgesc simplul rol de suport fizic, integrind toate sensurile 5i semnificatiile reiegite dintr-o locuire continu*, din aspiratiile comunititilor respective. in cel de-al doilea caz este vorba de judecarea

onelrte. De altfel.

la multiplicarea

nsionate in raport
rte.

diferentierilor teritoriale prin prisrna calitetii locuirii, apreciati prin sisteme de indicatori, care sI exprime nivele de organizare gi nivele de calitate a vieiii. Sistemul teritorial este esen{ial in definirea unui anumit tip de dezvoltare teritoriale, care are in vedere atingerea unor finalitdli de ordin social-economic gi cultural'0. Pentru infelegerea foarte clard a rolului pe care il au sistemele teritoriale in
procesul de dezvoltare este necesar a descifra modul in care acestea pot fi concepute ca sistenre. O astfel de abordare implicl trei tipuri de analize suceesive, care in esen[i, reprezinti o nrodalitate logic6 de demonstrare a modului in care este structurat qi

r ansarnblul s6u gi

istemologic, in aele

tradilionale de

unele noi, proprii

ri metodologic de
freze mai concret
ie.

Structura sistemului teritorial. Pentru cunoagterea strucftlrii interne a unui sistenr teritorial este necesari identificarea principalelor componente qi a rolului lor in definirea stdrii acestuia. La nivel macro-structural am putea distinge douS mari subsisten:e: unul care are in vedere componentele naturale, pe care l-am putea aproxima cu rnediul natural, iar celSlalt care are in vedere componentele socialeconomice gi culturale, identificat cu mediul antropic. Cele doui subsisteme majore interactioneazdnrin componentele lor proprii sau prin seturi de conrponente.