You are on page 1of 10

THIT BI MANG: 2.Thit b hub thng thng nm tng no ca m hnh OSI? a. Tng 1 b. Tng 2 c. Tng 3 d. Tt c u sai 3.

.Thit b Switch thng thng nm tng no ca m hnh OSI? a. Tng 1 b. Tng 2 c. Tng 3 d. Tt c u sai 4.Thit b Bridge nm tng no ca m hnh OSI? a.Tng 1 b.Tng 2 c.Tng 3 d.Tt c u sai 5.Thit b Repeater nm tng no ca m hnh OSI? a. Tng 1 b. Tng 2 c. Tng 3 d. Tt c u sai 6.Thit b Router thng thng nm tng no ca m hnh OSI? a.Tng 1 b.Tng 2 c.T tng 3 tr ln d.Tt c u sai 7.Thit b Hub c bao nhiu collision domain? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 8.Thit b Switch c bao nhiu collision domain? a.1 collision b.2 collision c.1 collision/1port d.tt c u ng 9.Thit b Switch c bao nhiu Broadcast domain? a. 1 b. 2 c. 3 d. tt c u sai 10.Thit b Hub c bao nhiu Broadcast domain? a.1 1

b.2 c.3 d.tt c u ng 11.Thit b Router c bao nhiu collision domain ? a.1 b.2 c.3 d.tt c u sai 12.Thit b router c bao nhiu Broadcast domain? a.1 broadcast/1port b.2 c.3 d.4 13.Cp UTP c th kt ni ti a bao nhiu mt? 10 20 100 200 14.Cp quang c th kt ni ti a bao nhiu mt ? a.1000 b.2000 c.ln hn 1000 d.tt c u sai 15. ni Router v my tnh ta phi bm cp kiu no? Thng Cho Kiu no cng c Tt c u sai 16.Thit b no l thit b tng Physical: (chn 2) a)Switch. b)Cp truyn d liu. c)Hub v repeater. d)Router. 17.Cc thit b no thuc tng th hai trong m hnh OSI: a)Hub b)Bridge c)Router d)Switch 18.Cc thit b no thuc tng th ba trong m hnh OSI: a)Repeater b)Hub c)Router d)Switch 19.Cc thit b no thuc tng th t trong m hnh OSI: a)Bridge b)Router 2

c)Switch d)Tt c u sai 20.Thit b Repeater x l : a)Tng 1: Vt l b)Tng 2: Data Link c)Tng 3: Network d)Tng 4 tr ln 21.Thit b Hub x l : a)Tng 1: Vt l b)Tng 2: Data Link c)Tng 3: Network d)Tng 4 tr ln 22.Thit b Bridge x l : a)Tng 1: Vt l b)Tng 2: Data Link c)Tng 3: Network d)Tng 4 tr ln 23.Thit b Router x l : a)Tng 1: Vt l b)Tng 2: Data Link c)Tng 3: Network d)Tng 4 tr ln 24.Thit b Switch x l : a)Tng 1: Vt l b)Tng 2: Data Link c)Tng 3: Network d)Tng 4 tr ln 25.Khi dng repeater m rng cc on mng, ta c th: a)t ti a 4 on mng c my tnh b)t ti a 5 on mng c my tnh c)t ti a 3 on mng c my tnh d)Tt c u ng 26.Pht biu no sau y l ng nht cho Switch a)S dng a ch vt l v hot ng ti tng Physical ca m hnh OSI. b)S dng a ch vt l v hot ng ti tng Network ca m hnh OSI. c)S dng a ch vt l v hot ng ti tng Data Link ca m hnh OSI. d)S dng a ch IP v hot ng ti tng Network ca m hnh OSI. 27.Router l 1 thit b dng : a)nh tuyn gia cc mng b)Lc cc gi tin d tha c)M rng mt h thng mng d)C 3 u ng 28.Thit b Repeater cho php: a)Ko di 1 nhnh LAN qua vic khuych i tn hiu truyn n phn m rng ca n. b)Ngn khng cho cc packet thuc loi Broadcast i qua n c)Gip nh tuyn cho cc packets d)Tt c u ng 3

29.Thit b Hub cho php: a)Ko di 1 nhnh LAN thng qua vic khuych i tn hiu truyn n n b)Ngn khng cho cc packet thuc loi Broadcast i qua n c)Gip nh tuyn cho cc packets d)Kt ni nhiu my tnh li vi nhau to thnh mt nhnh LAN (segment) 30.Thit b Bridge cho php: a)Ngn khng cho cc packet thuc loi Broadcast i qua n b)Gip nh tuyn cho cc packets c)Kt ni 2 mng LAN li vi nhau ng thi ng vai tr nh mt b lc (filter), ch cho php cc packet m a ch ch nm ngoi nhnh LAN m packet xut pht, i qua. d)Tt c u sai. 31.Thit b Router cho php: a)Ko di 1 nhnh LAN thng qua vic khuych i tn hiu truyn n n b)Lin kt nhiu mng LAN li vi nhau, ng thi ngn khng cho cc packet thuc loi Broadcast i qua n v gip vic nh tuyn cho cc packets c)Kt ni nhiu my tnh li vi nhau d)Tt c u ng 32.Chc nng ch yu ca thit b Repeater: a.Khuyt i tn hiu v truyn tin b.Khuyt i tn hiu, lc tin, v truyn tin c.nh tuyn cc gi tin d.Tt c u ng. 33.Chc nng ch yu ca thit b Bridge: a.Khuyt i tn hiu v truyn tin b.Khuyt i tn hiu, lc tin, v truyn tin c.nh tuyn ng truyn tin d.Tt c u sai 34.Chc nng ch yu ca thit b Switch: a.Khuyt i tn hiu v truyn tin b.Khuyt i tn hiu, lc tin, v truyn tin c.nh tuyn ng truyn tin d.Tt c u sai 35.Chc nng ch yu ca thit b Router: a.Khuyt i tn hiu v truyn tin b.Khuyt i tn hiu, lc tin, v truyn tin c.nh tuyn ng truyn tin d.Tt c u sai 36.Chn cc pht biu SAI v HUB: (chn 2) a)Lc cc gi tin da vo a ch MAC. b)L repeater multiport. c)Lm tng kch thc ca collision domain. d)Hot ng tng Data Link. 37.Chn cc pht biu NG v Repeater: (chn 2) a)Hot ng tng Physical. b)Lc cc gi tin da vo a ch MAC. c)Tip nhn tn hiu mt cng, khuych i tn hiu ln v truyn ra cng kia. d)C chc nng phn cch cc collision domain. 4

38.Chc nng CHNH ca router l: a)M rng kch thc cho php ca mt on mng bng cch khuych i tn hiu. b)Kt ni nhiu mng LAN vi nhau, ngn cc gi tin broadcast v chuyn cc gi tin gia cc mng LAN. c)Kt ni nhiu my tnh vi nhau. d)Lc cc gi tin da vo a ch MAC. 39.Chn pht biu NG v switch v hub: a)S dng HUB hiu qu hn, do HUB lm tng kch thc ca collision-domain. b)S dng SWITCH hiu qu hn, do SWITCH phn cch cc collision-domain. c)HUB v SWITCH u cho hiu sut hot ng ngang nhau, tuy nhin SWITCH cho php cu hnh thc hin mt s cng vic khc nn t tin hn. d)HUB lm tng hiu nng ca mng do ch chuyn cc tn hiu nh phn m khng x l g ht. Khc vi SWITCH phi x l cc tn hiu trc khi truyn i nn lm tng tr dn n gim hiu nng mng. 40. hn ch s ng ca cc gi tin trn 1 on mng, ngi ta chia mng thnh cc mng nh hn v ni kt chng li bng cc thit b: a)Repeaters/Hub b)Bridges/Switches c)Router d)Tt c cc thit b trn 41.Cc thit b mng no sau y c kh nng nh tuyn cho 1 gi tin (chuyn gi tin sang mt mng k khc nm trn ng n mng ch) bng cch da vo a ch IP ca my ch c trong gi tin v thng tin hin thi v tnh trng mng c th hin trong bng nh tuyn c trong thit b: a)Bridge b)Router c)Switch d)Hub v Repeater 42.Cp ng trc mnh v dy khc nhau ch yu l(chon 2) a)Cp ng trc mnh c li ng dy hn b)Cp ng trc mnh c li ng mng hn c)Cp ng trc mnh truyn thng tin i xa hn d)Cp ng trc mng chng nhiu tt hn 43.Cp ng trc mnh dng trong trng hp no: a)Dng lm cp chnh trong hnh dng bus b)Dng lm cp ni gia my tnh vi cp chnh c)Dng kt ni trong hnh dng sao d)Tt c u sai 44.Cp UTP c s dng vi u ni l: a)RJ45 b)BNC c)C hai d)Cc cu trn u sai 45.Khong cch ti a cho cp UTP l : a)185m. b)100m. c)150m. 5

d)50m. 46.Khong cch ti a cho cp ng trc mnh l: a)185m. b)200m. c)250m. d)500m. 47.Khong cch ti a cho cp ng trc dy l: a)185m. b)200m. c)250m. d)500m. vM HINH MANG: (27 cu) 48.Khi s dng mng my tnh ta s c cc li ch: a)Chia s ti nguyn ( cng, c s d liu, my in, cc phn mm tin ch, ) b)Qun l tp trung. c)Tn dng nng lc x l ca cc my tnh ri lm cc n ln. d)Tt c u ng. 49.Kin truc mang may tinh la: a)Cu truc kt ni cu th gia cac may trong mang. b)Cac phn t chc nng cu thanh mang va mi quan h gia chung. c)Bao gm hai y cua cu a) va b). d)Ca ba cu trn u sai. 50.Ky thut dng ni kt nhiu my tnh vi nhau trong phm vi mt vn phng gi l: a)LAN b)WAN c)MAN d)Internet 51.Mang Internet la s phat trin cua: a)Cac h thng mang LAN. b)Cac h thng mang WAN. c)Cac h thng mang Intranet. d)Ca ba cu ung. 52.Mng cc b (LAN) l: a)tp hp cc thit b tin hc c th hot ng c lp c trong 1 phng, 1 tng, 1 to nh... b)h thng cc mi trng truyn tin dng lin kt cc thit b tin hc c)C hai cu trn u ng 53.iu g ng i vi mng ngang hng: a)Cung cp s an ton v mc kim sot cao hn mng da trn my phc v. b)c khuyn co s dng cho mng c t 10 ngi dng tr xung. c)i hi mt my phc v trung tm c cu hnh mnh. d)Ngi dng phn b trong a bn rng. 54.Mng LAN khc mng WAN ch: a)kch thc (tnh theo bn knh ca mng) mng LAN nh hn mng WAN. Tc truyn thng tin trn mng LAN nhanh hn trn mng WAN 6

b)kch thc (tnh theo bn knh ca mng) mng LAN ln hn hn mng WAN. Tc truyn thng tin trn mng LAN khng nhanh hn trn mng WAN. c)Mng LAN do doanh nghip s hu, nhng mng WAN c th khng d)Mng LAN v WAN u phi do mt doanh nghip s hu. 55.Kin trc mt mng LAN c th l: a)RING b)BUS c)STAR d)C th phi hp cc m hnh trn 56.Pht biu no sau y m t ng nht cho cu hnh Star a)Cn t cp hn nhiu so vi cc cu hnh khc. b)Khi cp t ti mt im no lm ton b mng ngng hot ng. c)Kh ti lp cu hnh hn so vi cc cu hnh khc. d)D kim sot v qun l tp trung. 57.M t no thch hp cho mng Bus a)Cn nhiu cp hn cc cu hnh khc. b)Phng tin r tin v d s dng. c)D sa cha hn cc cu hnh khc. d)S lng my trn mng khng nh hng n hiu sut mng. 58.Mi trng truyn tn hiu trong mng WAN c th l: (chn 2) a)Cp xon i, b)Cp ng trc. c)Cp quang. d)Sng v tuyn. 59.Mi trng truyn tin thng thng trong mng my tnh l: a)Cc loi cp nh: ng trc, xon i, Cp quang, cp in thoi,... b)Sng in t,... c)Tt c mi trng nu trn 60.Vic nhiu cc gi tin b ng trn mng s lm cho: a)Hiu qu truyn thng ca mng tng ln b)Hiu qu truyn thng ca mng km i c)Hiu qu truyn thng ca mng khng thay i d)Ph thuc vo cc ng dng mng mi tnh c hiu qu. 61.K thut dng truy cp ng truyn trong mng Ethernet l: a.Token passing b.CSMA/CD c.Tt c u sai 62.K thut dng truy cp ng truyn trong mng Ring l: a.Token passing b.CSMA/CD c.Tt c u ng 63.Cho bit c im ca mng Ethernet 100BaseTX: (chn 3) a)S dng cp xon i loi 3 (UTP cat3). b)Dng HUB/SWITCH kt ni hoc kt ni trc tip gia hai my tnh. c)Hot ng tc 100Mbps. d)S dng connector RJ-45. e)S dng connector BNC. 7

64.n v ca bng thng l: (chn cc p n ng) a)Hertz (Hz). b)Volt (V). c)Bit/second (bps). d)Ohm (). 65.nh ngha giao thc (protocol): (chn cc p n ng) a)L cc tn hiu nh phn truyn i trc khi truyn d liu tht s. b)L mt tp cc quy c, tho thun m cc thit b trn mng phi tun theo c th lin lc c vi nhau. c)L c ch bt tay ba ln m mi thit b mng u phi thc hin khi khi ng. d)L mt tp cc c t m mi nh sn xut sn phm mng phi da theo thit k sn phm ca mnh. 66.Chn cc pht biu ng v cc giao thc nh tuyn: (chn 3) a)Trao i cc bng nh tuyn vi nhau cp nht thng tin v cc ng i. b)Cc thng tin v cc ng i c lu tr trong bng nh tuyn (routing table). c)ng gi d liu ca cc tng bn trn v truyn i n ch. d)Cc giao thc ny c cc ROUTER s dng. 67.Trong chng giao thc TCP/IP, tng Transport c nhng giao thc no: (chn 2) a)SMTP. b)TCP. c)UDP. d)HTTP. 68.Giao thc TCP trong mang Internet: a)La giao thc gi nhn d liu tin cy gia hai chng trinh. b)La giao thc gi nhn d liu th. c)La giao thc gi nhn d liu th gia hai chng trinh. d)La giao thc gi nhn d liu th gia hai may. 69.Ngi ta dung t h iu hanh mang chi: a)Tp trung cac module phn mm quan ly mang. b)Tp trung cac module phn mm thc hin cac cp trong kin truc mang. c)H iu hanh quan ly tai nguyn cac may trong mt mang may tinh. d)H iu hanh co chc nng mang. 70.Giao thc FTP s dng cng dch v s: a)20 b)21 c)25 d)53 71.Giao thc SMTP s dng cng dch v s: a)110 b)23 c)25 d)53 72.Giao thc POP3 s dng cng dch v s: a)110 b)23 c)25 d)53 8

73. bm cp UTP t chun 100 Mbps, ta ch xp cc si rut theo quy tc: a)1 2 3 4. b)1 2 4 8. c)1 2 5 6. d)Tt c u sai. 74. kt ni hai HUB vi nhau ta s dng kiu bm cp: a)Thng (straight-through). b)Cho (cross-over). c)Console. d)Tt c u ng. 75.Trn server datacenter (HH Windows 2000) c chia s mt th mc dng chung t tn l software. Lnh nh x th mc trn thnh a X: cc b trn my l: a)Net map X:=\\datacenter\software b)Net use X: \\datacenter\software c)Mapping X: = \\datacenter\software d)Net use X: = \\datacenter\software vMANG NNG CAO: (27 cu) 76.Cc loi Resource Record no sau y c m t trong DNS a)NAMED b)NS c)SOA d)MS 77.Tn FQDN c hiu nh l tn DNS..... ? a)y b)Tn gi tt c)Tn HostName d)Server Name 78.Trong Mail Server thng s dng cc giao thc no sau y(chn 2)? a)SNMP b)POP3 c)SMTP d)ICMP 79.Record no sau y h tr c ch chng thc cho min? a)Mt SOV record. b)Mt SOS record. c)Mt SRV record. d)Mt SOA record. 80.Dch v no sau y c yu cu khi qun tr AD a)DNS b)WINS c)SMTP d)DHCP

81.DC vit tt ca t no? a)Domain name controller b)Domain controller c)Domain control d)Tt c u ng 82.Dch v DNS Server c chc nng chnh l g? a)Phn gii tn min (IP sang tn v ngc li) b)Phn gii a ch MAC c)Phn gii tn netbios d)Tt c u sai 83.Record MX dng lm g? a)Cho dch v chuyn mail b)Dng nh tuyn gi tin c)Dng backup d)Dng cho dch v FTP 84.K tn bn loi record quan trng nht ca dch v DNS a) Record MX (Mail Exchanger).. b) Record NS ( Name server).. c) Record A (Host ).. d) Record OSA (start of Authority)..

10