You are on page 1of 7

JABMAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK

BANGUNAN TUN DAIUK PATINGGI TUANKU HAJI BUJANG JALAN SIMPANG TIGA 93604 KUCHING
SARAWAK Ruj. Kami Tarikh Semua Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah, Sarawak. Tuan,

Telefon : Faks :
(

082-243201
082-2412'75/082-241081

HEM/ Kokurikulum/ S ukan)

:)J

JP$(W)/SPPK(Kky1 53/0 5t06t24t Jtd. z 14 Januari2012/ Rabiulawal 1433H

))

MAKLUMAN MENGENAI AKTIVITI DAN PERTANDINGAN ROBOTIC DI SEKOLAH-SEKOLAH PADA TAHUN 2012: Sempena Malaysia Menjadi Tuan Rumah World Robot Olympiad 2012 Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada surat daripada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian,

Kementerian Pelajaran Malaysia bil. KP.BKK.200-15104106.


berhubung perkara di atas.

Jld.3(54) bertarikh 11 Januari 2012

2.

dilangsungkan pada

Bhd. telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan World Robot Olympiad 2012 yang akan
Pertandingan Robotik Kebangsaan pada 11 hingga 14 September 2012.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Sasbadi Sdn

t hingga 11 November 2012. Sebagai tuan rumah pertandingan, Malaysia perlu menyediakan 50 buah pasukan terbaik dan mantap untuk mewakili negara melalui saringan di

3. Sehubungan dengan itu, sekolah-sekolah yang terlibat dan giat aktif dalam program Robotik di dalam daerah tuan adalah dijemput untuk menyertai pertandingan ini dengan mendaftar secara atas talian (online) di laman sesawang http://nrc.sasbadi.com dan hendaklah dicetak serta disahkan sebelum dikembalikan kepada pihak Sasbadi Sdn. Bhd. pada atau sebelum 30 April 2012. Untuk perhatian, pada tahun ini, pertandingan peringkat negeri Sarawak akan diadakan hanya dalam satu peringkat pertandingan sahaja iaitu Pertandingan Zon Sarawak (Peringkat Negeri) yang dijadualkan diadakan di Miri pada 20 hingga 23 Jun 2012. Jumlah pasukan yang akan dihantar ke cabaran peringkat kebangsaan
akan diputuskan oleh jabatan ini berdasarkan keadaan dan kemampuan kewangan semasa.

4.

Jesteru itu, dengan kerjasama jurulatih rotobik daripada Sasbadi Sdn. Bhd, jabatan telah merancang sesi taklimat dan latihan awal untuk sekolah-sekolah di daerah yang telah dikenalpasti mempunyai pasukan yang boleh digilap dan memberi cabaran di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Semua PPD terlibat dipohon agar dapat membantu perjalanan taklimat dan latihan tersebut. Jadual taklimat dan Maklumat Tarikh Penting pertandingan adalah seperti di Lampiran 1.

5. Untuk perhatian, segala kos pasukan untuk hadir ke taklimat dan latihan di atas adalah dibawah tanggungan pasukan sekolah masing-masing. Sebarang pertanyaan berhubung perkara ini boleh dirujuk
kepada En Norman Bin Suhailiditalian 082 276 366. Sekian, terima kasih.

..BERKHIDMAT UNTUK NEGARA''


perintah,

(ELLEN MANIUM ENGA


Sektor Pengurusan Pemba b.p. Pengarah Pelajaran Sar nan Ke

s.k

2.

1.

Fail Timbul

h Pel

FailTimbulTimbalan

Sarawak rah Pelajaran Sarawak

,"-tt,";**"0;"

t^"
(Sila catatkan rttjukan Jabatan ini apabila berhubung)

f{

c (!
o_

E
J
(o

!z

F E
o.
lrJ

o vl
tl.l

d.

t
F
N
!

r\ N N t< FI O O c! c\ c{ O N N el O O N L N N o. a
F.{

N FI N O rl N
L

c\t

o- o.

o
I

o N
J

FI o c! J

r\l N

e.
o-

r-l rl O N N

o
J

6l rl

FI
F{

sl rn

o N
t UJ

O)

O o- rtt o- <f, @ (\ N co N (o O) hl <f N N l-FI FI -i c\


cf)
r-.{

&.

E.

E tr tr
Fi rl

o o N N

N rl

o ooF{

c{

@
I

o 4 o

E ! (It (It
-o -o

= f vl
J

z
UJ

.c

g
o o Ia

vl vt

(o

(!

F o I

c
C'

r-l (\,

O|

N rl

rct

o N

Y
c{ N

C.,l F{

o
(,
Y

o la o G,

o c\
ul
co

&.

o r! o o N N t
N
F{ F{ F{

c L :' E c (!
E J

oJ
(o bo

c
OJ

o!

c (g
P

z
o-

a IJ

z
I

z I z o z

& l!

F.l r{ c! o O t! trt ul d) rl N N F o F lrJ o F c{ tr z o\Z of l-rJ J (h o t! an o E. I (Y) sf tJ) si z J (\l


CL

t! E E @ IJ.J l,Lj

= u(

\
!

OJ

z
Y

c (!

-y

o. -o o
P

s o = o c AJ
o

o o

o (n

t o-

F.l
I

N
I

Ft N

o.
(9

o {\

FI F.l

qr
N

o FI

F{ I

z z z
:)
E,
lr,t

=
E
CL

o
(!

(l,,

o.

d, P

ttt

,i
\t

r{

co

Or

z
o
= Y
Y

2
o.!

tr

z u,t

trl o.

Y E I Y
E,

Y c!
F{

o
C''t

d.
(IJ

c\ = FI o N

o) (g

c = c
L

aJ

N
F{

c (!
(! a

o
l! (!

c (D
c ([
!

o ot N c
(u
L

r
E,

(9
\h

t!

co

d.

= o J =
co

z z o f J o trl 3 f v &. F f F oo e. z co E.
co

(9

(9

6 v

tt) ttt o- tt',


@
Or

I U 3 :Z
c\
FI 00

c E -Y
L

c
o

-c J

F
F{

(o

c! m $ rn (o f..

O
r-l

d d

o o -c. c -o 3 3 -t .E o (! o o c c J N d. (I' (o F c c .g .(! o c dl (\t (I' (g ! bt hl o E (l, o E .g 6 E .c v (It E ! o o o c g (! o- CL J .E (o P &. E E -v. (l) (I, o o o o F o- o_ :Z :Z =
tt1

3 (o :z
l!
-!z

rl (U (! -o rn o (!

N el (n o N
(!
v,
(g

o o.
o

ol!

c (!
-Y
I

o
c

o
(It

lJ- t!

o E t

!t g
P (It o_

-Y

c (lt

o -Y 'c o P 6
-Y

c,

E 'bI
OJ

o
-Y

o
(E

(o

F
'6
J

bx

(E := c (I' f

(!

-)Z

f VI oN
cn

P (! L f

o = c E
(I'

(u

c (\,

r!

rn sf

Ll1

(o

r\

FI

+>
BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN
Co-Curricular and Arts Division

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Ministry of Education Malaysia ARAS 3 & 4, BLOKE2, KOMPLEKS KERAJAAN PARCELE Level 3 & 4, Block E2, Government Complex Parcel E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
F e de r al Gov e r nment Admini
s

TEL.
FAKS

+ +

trat iv e

C entre

LAMAN

WEB

62604 PUTRAJAYA, MALAYSIA.

\{ww.moe.goy.my

KP. BKK.200

-15t04to6Jtd.3

( 54-)

11 Januari 2012

1Z Safar 1433H

Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri YBhg, DatuUDato'/Tuan/puan,

MAKLUMAN MENGENAT AKTIVITI DAN PERTANDINGAN ROBOTIK DI SEKOLAH.SEKOLAH PADA TAHUN 2012: sempena Malaysia Menjadi ruan Rumah wortd Robot otympiad
2012

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara diatas. Sukacita dimaklumkan bahawa Kabinettelah meluluskan Malaysia menjadituan rumah kepada World Robot Olympiad 2012 pada 26 November 2010. Kementerian Pelajaran Mataysia (KpM) telah diberi tanggungjawab untuk menjadi urus setia bagi pertandingan ini yang akan diadakan pada g-11 November 2012 dengan kerjasama pihak Sasbadi Sdn. Bhd. Sebagai tuan rumah, Malaysia perlu menyediakan 50 ,buah pasukan terbaik dan mantap yang akan mewakili negara.

2.

3. '

produktif, kreatif, kritis, inovatif, inventif, keSolehpasaran dan berdaya saing di peringkat global. Aktiviti telah menunjukkan prospek menggalakkan dan berupaya mencungkil bakat dan potensi dalam 19bbti! bfdan-g.,reka cipta dan inovasi berteraskan sains teknologi yang merupakan tunjang Rancangan Malaysia fe-s'(Rtrlrs), khususnya dalam mencapai misi negara untuk meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi,hegara serta memupuk minda kelas pertama.

softsk/{ melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran multilasking, mencetus minda yang saintifik,

Sehubungan itu, beberapa aktiviti telah dirancang bertujuan membangunkan kemahir an hard and

4.

2006-2010. la bermatlamat untuk Membangun Modal lnsan melatui Pendidikan Sains dan Teknologidan memupuk minat bagi mendalami ilmu sains dan teknologi dan dijalankan secara nardr,ordengan kaedah learning by making yang lebih kompetitif memandangkan akses kepada pendidikan berkualiti menjadi fokus utama Bidang Keberhasilan Utama Nasional [National Key ResultAreas(NKRA)]. Maka adalah penting untuk membuat anjakan paradigma dan transformaSidalam bidang kokurikulum melalui aktiviti seumpama

911.1:'.1t"

Untuk makluman YBhg. DatuUDato'/Tuan/Puan, aktiviti robotik ini merupakan salah satu aktiviti murid yang tertera di bawah Teras Ke-5 Pelan lnduk Pembangunan pendidikan

(ptpp)

ini.

"1 Malaysia : Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"

5.

Sehubungan itu, pihak kami ingin menjemput murid-murid sekolah rendah dan menengah dari

adalah seluruh negara untuk menyertaipertandingan robotik ini. Kerjasama YBhg. Datuk/Dato'/Tuan/Puan menengah di dipohon untuk menghebah dan menggalakkan penyertaan sekolah-sekolah rendah dan yang menyeluruh dan negeri untuk menyertai pertandingan ini. Pihak kami menggalakkan penyertaan penglibatan semua kaum. Borang pendaftaran boleh diisi secara online melalui laman sesawang semula kepada pihak http://nrc.sasbadi.com. dan hendaklah dicetak serta disahkan sebelum dikembalikan takwim aktiviti Sasbadi Sdn. Bhd. pada atau sebelum 30 April 2012. Bersama ini disertakan cadangan pertandingan pada robotik untuk tahun 2012. Maklumat lanjut mengenai tema, format dan syarat-syarat

tahun

sesawang rasmi World Robot Olympiad 2012 di pegawai di Bahagian ini, Pn. http://www.wro2012.orq. Sebarang pertanyaan, bolehlah dirujuk kepada Noozalina ZainalAbidin di talian 03-8884 9394 atau pihak penganjur, Tengku Hazrul b. Tengku Haizar di talian 03-6145 1029 alau012'411 0646'

ini boleh dimuat turun melalui laman

6.

Semoga dengan kerjasama dan sokongan YBhg. Datuk/Dato'/Tuan/Puan akan merealisasikan hasrat kerajaan untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan serta memberi nitai tambah kepada pendidikan di transformasi dalam bidang kokurikulum yang akan menempatkan Malaysia sebagai hub kita rantau ini. Usaha ini juga diharap dapat membuka ruang dan memberi peluang kepada murid-murid
untuk menempa kecemerlangan di peringkat antarabangsa dan bertaraf dunia. Kerjasama dan sokongan YBhg. Datuk/Dato'/Tuan/Puan amat dihargai dan didahulukan dengan ucapan
terimakasih. Sekian. ,BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'
,

PERPADIJ AN MELALUI KOKURIKULUM'

Saya yang menurut

HJ. MUHAMAT ROLI B. HJ. HASSAN


Pengarah

Bahagian Kokurikulum dan Kesenian, Kementerian Pelajaran MalaYsia

s.k. 1.

YBhg. Dato' SriAbd.Ghafar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran MalaYsia

YBrs. Encik Law King Hui Pengarah Urusan Sasbadi Sdn. Bhd.

Faks:03-6145 1149

Lampiran

BAHAGIAN KOKURIKULUM DAN KESENIAN CADANGAN TAKWIM AKTIVITI ROBOTIK TAHUN ZOLZ

Majlis Pra Pelancaran WRO 2012 &


Pelancaran Laman Web WRO 2012 Acara Menandatangan MoU WRO 2012 Pertandingan Peringkat Roboti k Peringkat Daerah2012

18-f an

BM Utama,

TPM,TMP,
KSU, KPPM KSU, KPPM

Blok Blok

EB

BM Utama,
EB

23b Apr ii-4


lr,[ei

Sabah

PPD

21,-25 Mei

Wilayah
Persekutuan
13 zon

PPD

Pertandingan Robotik Peringkat Negeri 2012


10-L2 Jun 12-14 Julai 17-19 jLrlai

Perli.s &
Kedah

1U9

73

Pengarah
JPN

[)ulau l'inang Perak Selangor Negeri Senrbilan


Melaka

105

+5

Pengarah
JPN

210
21,0

BO

Pengarah
]PN Pengarah
JPN

3-5 Julai

BO

26-28lun
10-11Julai 12-13 Julai 22-24Jun
4-5 Julai
1-2 fulai

126

52

Pengarah ]PN

63

31

Pengarah
JPN

Paha rrg

240

87

Pengarah
IPN

oho

r'

210 210

BO

Pengarah
JPN

Kclan

ta n

BO

Pengarah
]PN Pengarah IPN Pengarah
JPN

Terengga nu

t47
525 65t

59

15-16 Mci

Sab:rli &
WP Lairr.ran
Sa ra rva

185

f-

\-?,/

20-lun'Inao

227
4S

Pengarah
1

]PN
3

8-10 Mci

Wilayah I)':rseku

tuatl

105

Pengarah
JPN

Pertandingan Robotik Peringkat Kebangsaan (NRC) 2012 Kem RobotikRendah Kebangsaan


Kem Robotik Menengah Kebangsaan

1-14 Sept

Johor

546
130 130 150

192
40 40
70

TPM

22-26Julai
10-1,4 Scpt

Terengganu Negeri Sembilan


Sa-sbadi

Pengarah
BKK

Pengarah
BKK

Kem Persediaan WRO 20'LZ

asa 1

21-25 0l<t
4-B Nov

Pengarah
BKK Pengarah BKK TPM

Kem Persediaan WRO 2012 Fasa2 Majlis Penyerahan falur Gemilang

Sasbadi

i50
150

70

1.0

wRO 2012
World Robot 0lympiad2012

B Nov

Aras 6, Ilololi EB

70

Hotcl SLrrrway
11

9-12 Nov Ilcsort

1020

340

PM

12

Bengkel Teknikal Robotik 2012

10-14 Scpt

Negeri Senrllilan

BO

Pengarah BKK