You are on page 1of 1

Druxtvo Matematiqara Srbije

www.dms.org.yu
Knez Mihailova 35/4 11000 Beograd telefon: +381 11 3036818 e-mail: pom@dms.org.yu

Problem B za Maj 2009 Uparivae


Problem: Dat je niz celih brojeva du ine n. Svaki elemenata niza treba ili upariti sa nekim drugim elementom ili ga ostaviti neuparenog. Nakon toga sumi proizvoda elemenata parova dodati vrednosti neuparenih elemenata. Potrebno je na i onu podelu koja maksimizira opisanu sumu. Ulaz: U prvom redu standardnog ulaza zadat je prirodni broj n 105 koji predstava du inu niza. U narednom redu se nalazi niz celih brojeva du ine n. Elementi niza su po apsolutnoj vrednosti ne ve i od 103 . Izlaz: U prvom i jedinom redu standardnog izlaza xtampati maksimalnu mogu u sumu dobijenu na gore opisani naqin. Primer: Ulaz 6 0123456

Izlaz 27

Objaxee primera: Podela koja maksimizira zbir je: (0), (1), (2, 3), (4, 5). Sada dobijamo da je zbir: 0 + 1 + 2 3 + 4 5 = 27. Autor: Andreja Ili , Prirodno Matematiqki Fakultet u Nixu