ข้าราชการยุคใหม่

กับ ปรัชญาการเป็ นข้าราชการ
ที่ดี
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
หลักสูตรการเป็ นข้าราชการทีด
่ ี
ปี ๒๕๕๖
๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ : ๐๙-๑๒

สสจ.สุราษฎร์ธานี

Provincial Public Health Office

• วิสัยทัศน์
...องค์การทีเ่ ป็ น
เลิศด้านบริหาร
ระบบสุขภาพ สู่
สังคมสุขภาวะ

วัตถุประสงค์

• เพือ
่ การเข้าใจบทบาทหน้าที ่ และ
ตระหนักในความรับผิดชอบของงาน
ราชการ
• เรียนรู้อด
ุ มการและจรรยา
ข้าราชการจากผู้นำาภาคราชการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทเี ่ ป็ นแบบอย่างทีด
่ ี
และสร้างแรงบันดาลใจในการเป๋
นข้าราชการทีด
่ ี
• เข้าใจถ่องแท้ถึงหลักการปฏิบัติงาน

สาระสำาคัญ

ปรัชญาการเป็ นข้าราชการทีด
่ ี
ความหมายของการเป็ นข้าราชการทีด
่ ี
การคำานึงถึงผลประโยชน์สว
่ นรวม
การตัดสินโดยหลักเหตุผล และเหตุผล
เชิงจริยธรรม
• แนวทางการเป็ นข้าราชการทีด
่ ีเราต้องการข้าราชการ
อย่างไร

• ข้าราชการทีป
่ ระชาชนต้องการ
คือคนอย่างไร
• คนทีท
่ ำาให้ประชาชนชืน
่ ใจ.....มี
๓ หน้า
๑. หน้านอก...บอกความงาม
๒. หน้าใน.....บอกความดี
๓. หน้าที ่.......บอกความ
สามารถ

ใครคือคนต้นแบบของเรา

• ๑. ในหลวงองค์
ปั จจุบัน
• ๒. พระศาสดา นัก
ปราชญ์และนักบุญ
• ๓. ตัวเรา

จริยวัตรของในหลวง

• การใช้ชีวิต
• การทำางาน
• เต็มใจทำางาน...ทำางาน
สนุกไม่เหนือ
่ ย
• คนทีจ
่ ำาใจทำางาน ไม่สนุก
และเหนือ
่ ย

๓ ดี ของผ้้ให้บริการ

• ๑. หน้าตาดี...ยิม

แย้ม....ลูกค้าติดใจ
• ๒. พูดจาดี.......ลูกค้า
หลงไหล
• ๓. บริการดี.....ลูกค้า
บานตะไท

คนดิบ---คนดี---คนประเสริฐ
• คนดี(manhood) คือคนสิน
้ พิษหมดภัย
ไม่เป็ นอันตรายกับผู้ใด ... อยู่ทไี ่ หนไม่
สร้างปั ญหาใดๆ ผ่านการพัฒนาจากคน
ดิบ(ปุถุชน)มาเป็ นดนดี(คนสุก). คน
ประเสริฐ(Holly man) คือคนอย่างไร.
คนประเสริฐคือคนทีผ
่ ่านการพัฒนาความ
เป็ นคนดี หมดความเห็นแก่ตัว ทำาหน้าที ่
ถูกต้อง

บัว 4 เหล่า

Hitler

คน 4 พวก สไตล์ฮิตเลอร์

• 1. ประเภทฉลาดและ
ขยัน......(ผู้นำา)
• 2.ประเภทฉลาดแต่ขี ้
เกียจ.....(นักคิด)
• 3.ประเภทโง่และขี ้
เกียจ ......(แรงงาน)

บุคคล ๔

• อุคฆติตัญญู ..ปั ญญาเลิศ
• วิปจิตญ
ั ญู .. .ปั ญญาดี
• เนยยะ ..... .ปั ญญาน้อย
• ปทปรมะ ... .ปั ญญาทึบ

ตรัสร้้/Enlighten

คนนอนไม่หลับ ๕ จำาพวก

• ผู้หญิงผู้คด
ิ มุ่งถึงผู้ชาย ๑
ผู้ชายผู้คด
ิ มุ่งถึงผูห
้ ญิง ๑
โจรผู้คิดมุ่งลักทรัพย์ ๑
พระราชาผู้ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณีย์ ๑
ภิกษ่ผู้คิดมุ่งถึงธรรมทีป
่ ราศจากสังโยชน์ ๑
อังค่ตตรนิกาย ปั ญจก-ฉักกนิบาต๗. อัปปสุปติสูตร

ด้กรภิกษ่ทัง้ หลาย คน ๕ จำาพวกนีแ
้ ล
ยุอมหลับนูอยตืน
่ มากในราตรี ฯ
สร่ป ลง ๒ คือ ตูองการกาม และตูองการ
ออกจากกาม

มิตร

• ๑.กัลยาณมิตร ให้ทำาสิง่ ถูกต้อง แม้
ไม่ถูกใจ
• ๒. ปาปมิตร
ให้ทำาสิง่ ถูกใจแม้ไม่
ถูกต้อง
• กัลยาณมิตร คือทั้งหมดของ
พรหมจรรย์
• อิริยาบถ ๔...ถูกต้องคืออย่างไร....

ประชากรสุราษฎร์ธานี

• สำาหรับประชากรของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีเพศหญิง จำานวน
๕๐๕,๕๕๘ คน เพศชาย จำานวน
๔๙๔,๘๒๕ คน เพศหญิงมากกว่า
๑๐,๗๓๓ คน และมีจำานวนบ้าน
ทัง
้ หมด ๓๙๖,๔๐๑ หลัง อำาเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี มีประชากรมาก
ทีส
่ ุด ๑๗๐,๓๓๖ คน และอำาเภอ
วิภาวดี มีประชากรน้อยทีส
่ ุด

Code of Marut
• เห็นถูก คิดชัด ปฏิบัติได้ ต้องเดีย
๋ วนี ้
มิใช่เดีย
๋ วก่อน
• ใจใส ใจสบาย หายใจยาวเต็มปอด
ปลอดโปร่งดีPoor Teacher Tells.
Fair Teacher Explains.
Good Teacher Demonstrates.
Real Teacher Inspired.

5 Steps for Dev.

Map of Surat

Samui,Surat

keep

เรื่องเร่งด่วนที่ต้องร้แ
้ ละ
ปฏิบัติ

• ๑. ความร้ส
ู ึก
• ๒. ความคิด
• ๓. ร้ต
ู น
• ๔. ร้ค
ู น
• ๕. รู้งาน

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful