Article 20.2: Un pilot no podrà sortir deliberadament de la pista sense una raó justificable. Article 20.

3: No es permet més d'un canvi de direcció per defensar la posició. Un pilot que vulgui entrar a la traçada, havent defensat la seva posició fora d'ella, ha de deixar almenys l'amplada d'un cotxe entre el seu propi i la vorada en arribar a la corba. Article 22.4: No es poden dur a terme tests: Mentre un gran premi està en marxa Durant el mes d'agost Entre el començament de la primera setmana anterior a la primera cita del Campionat i el 31 de desembre del mateix any amb una excepció: tres dies de test en un lloc aprovat per la FIA per a cotxes de F1.

Article 25.2: Nombre de pneumàtics durant un gran premi: Després d'una recomanació del proveïdor de pneumàtics a la FIA, tots els pilots tindran disponible un joc addicional de primera o option. S'informarà als equips d'aquest joc addicional almenys una setmana abans del començament de l'esdeveniment.

a) El delegat tècnic de la FIA assignarà onze jocs de pneumàtics de sec a cada pilot, sis del compost més dur i cinc del compost més tou.

c) Dels pneumàtics de sec restants, s'ha de retornar al proveïdor (Pirelli) un joc de cada compost abans de l'inici de la sessió de qualificació.

g) Es penalitzarà amb el Article 16.3 (b) al pilot que no utilitzi pneumàtics de pluja quan el safety car estigui en pista sota aquestes condicions. Article 38.11 a): L'arrencada des de la graella per completar la volta de formació s'ha de fer a la velocitat permesa en el pit lane fins que se superi la posició de la pole. Article 40.12: Si el director de cursa considera que és segur fer-ho i el missatge 'Els cotxes doblegats poden avançar ara' es mostra en els monitors de temps, tot cotxe que hagi estat doblat pel líder de carrera haurà de avançar els cotxes de la cap i al safety car. Això només s'aplicarà als cotxes que han estat doblats quan havien creuat la línia al final de la volta durant la qual havien creuat la primera línia de safety car per segona vegada, un cop el cotxe de seguretat havia sortit a pista. Un cop avançats els cotxes del cap i el safety car, aquests cotxes han d'anar per la pista amb una velocitat apropiada, sense avançar i prendre la posició al final de la fila de cotxes després del safety car. Mentre avancen (sembla recuperar la seva posició), i per tal de garantir que es pugui portar a terme amb seguretat, els cotxes en volta s'han de mantenir

sempre en la traçada llevat que desviar d'ella sigui inevitable. Si el comissari de carrera considera que les condicions de la pista no són adequades per avançar, el missatge 'Avançar no està permès' es mostrarà en els monitors de temps.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful