.PACALICI

REGULA DE JOC
Pot juco

2-6

persoone.

Din cele 33 de cortonope. 16 sint perechi. reprerentind costume nclionole ole popoorelor
din ldrile socioliste ti din oltd l6ri, ior un singur cortonog il reprerint6 pe P6cdlici.
5e jooc6 ostfel : dup6 ce cortonosele ou fost

bine omestecote. se import fiecdrui lucotor cite 4 cu folo:in jos. Restul de cortonote se o5oz6 pe mos6 tot cu foto in jos. Juc6torul din dreopto celui core

o imporlit

cortonogele incepe jocul.

Doc6 scesto gusegte irr ccrtonogele sole uno scu moi multe perechi (costumul notiono! tirn oceeogi

loro lo bdrbot 9i lemeie), le osoeo pe moso

cu

foto in sus ;i spune : deporte'. ln cozul cind "moi nu ore nici o pereche io un cortonog de deosupro pochetului. Docd nici in ocest coz nulti poote

o pereche, spune ,,moi deporte" gi conrinuir juc6torul urmdtor core procedeozd lo fel. Dupo ce s-ou terminot iortonogele de pe mos6,
formo fiecc'e jucotor, pe rind, f6r6 s6 se uite, troge de lo jucdtorul din dreopto so cite un cortonog, dintre cele pe core ocesto le |ine in min6 desf6cute in form6 de evontoi. Cigtig6 primul core igi depune toote cortonogele pe mosd : doco jooco moi mult de 2 juc6tori, jocul continu6 pind cind

lici' ;

unul din ei r6mine in minS numoi cu "Pocoocesto o pierdut li i se poote do diferite

.

pedepse omuzonte

; s6 sor6 de l0 ori intr-un picior, so cinte cevo, so foc6 o tumb6 etc, De
qrm6tor,

osemeneo tot el vo imp64i cortonogele in jocul

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful