You are on page 1of 2

AUTORLGUMS Rg, 2011.

gada____________ ____________, ts prieksdtja _____________ person, kas darbojas pamatojoties uz Stattiem, turpmk saukts PASTTJS, no vienas puses un ____________, turpmk saukts IZPILDTJS, no otras puses bez maldbas, viltus vai spaidiem nosldz o lgumu un vienojas par sekojoo: 1. LGUMA PRIEKMETS 1.1. PASTTJS uzdod un IZPILDTJS apemas ________________________(projekts) veikt sekojous autora darbus: 1.1.1. ____________________programmas ievieanai sagatavot atbilstous metodiskos materilus; 1.1.2. konsultt programmu_____________________________ izstrdi; 1.1.3. veikt ___________________________programmas ievieanu apmcbu kursu vadanu. Sagatavot apmcbu kursu nodarbbu aprakstus, atskaites. 1.2. IZPILDTJS augmintos uzdevumus veic no 2011.gada ________ ldz 2011.gada _______________. 2. LGUMA SUMMA UN NORINU KRTBA 2.1. Par uzdevumu kvalitatvu izpildi PASTTJS samaks IZPILDTJAM atldzbu LVL __________LVL (______________ lati 00 santmi). 2.2. Atldzb tiek ietverta Lguma izpildei nepiecieamo IZPILDTJA cea izdevumu kompenscija. 2.3. Samaksa par darbu tiek veikta saska ar pieemanas nodoanas aktu. 2.4. Par nekvalitatvu veiktu darbu 2.1. un 2.2. punktos noteikt atldzba tiek samazinta vai ar PASTTJS prtrauc lguma darbbu sakar ar IZPILDTJA saistbu neizpildi. 2.5. LR Likumos paredztos nodokus valsts budet ieskaita PASTTJS. 2.6. PASTTJS prskaita IZPILDTJAM atldzbu uz zemk nordto bankas kontu. 3. AUTORTIESBAS 3.1.PASTTJAM pieder visas autora mantisks tiesbas uz IZPILDTJA radto Programmu un ar ts ievieanu saisttiem metodiskiem materiliem (turpmk tekst Nodevumi), ko IZPILDTJS nodevis pildot o Lgumu. Visi Nodevumu darbbas rezultt iegtie dati visos to formtos ir PASTTJA paums. 3.2. Autora mantisks tiesbas uz katru Lguma ietvaros izstrdto un PASTTJAM piegdto Nodevumu priet PASTTJAM ar brdi, kad Nodevums ir pilnb piegdts PASTTJAM un PASTTJS ir pilnb norinjies ar IZPILDTJU par o Nodevumu saska ar Lguma noteikumiem.

4. CITI NOTEIKUMI 4.1. Strdi, kas raduies starp Pusm, tiek irti prrunu ce. Ja Puses strdus nevar izirt savstarpji vienojoties, tos izskata tiesa atbilstoi Latvijas Republik spk esoajiem normatvajiem aktiem. 4.2. Lgums stjas spk t parakstanas brd un ir spk ldz Puu savstarpjo saistbu pilngai izpildei. 4.3. Visi Lguma grozjumi un papildinjumi ir jnoform rakstiski, kuri, Pusm parakstot, kst par Lguma saistou un neatemamu sastvdau. 4.4. Lgums sastdts latvieu valod divos eksemplros uz divm lapm, no kuriem viens glabjas pie PASTTJA, otrs pie IZPILDTJA.

PASTTJS Nosaukums Re.Nr. Juridisk adrese: Banka: Konts: _________________________ /Vrds, uzvrds/

IZPILDTJS Vrds, uzvds Personas kods: Adrese: Banka: Konts: ________________________ /Vrds, uzvrds/