safo.

mag

System obsługi nowoczesnego magazynu

Zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem System obsługi nowoczesnego magazynu

Safo.mag jest nowoczesnym rozwiązaniem, które należy do najnowszej generacji programów z dziedziny zarządzania centrami logistycznymi, magazynami wysokiego składowania, magazynami surowców i wyrobów gotowych. Usprawnia prowadzenie gospodarki magazynowej od momentu przyjęcia do momentu wydania towaru. Umożliwia obsługę

różnych typów magazynów w tym towarowych, materiałowych, wyrobów gotowych, zwrotów. Dzięki swojej elastyczności i architekturze zapewniającej niezawodną pracę, także w instalacjach wielooddziałowych, jest systemem wybieranym przez użytkowników, dla których logistyka jest strategicznym obszarem działania.

Nowoczesna technologia Korzyści z wdrożenia systemu safo.mag:
• zoptymalizowane zarządzanie miejscem magazynowym • zmniejszenie stanów magazynowych • łatwy dostęp do szczegółowych informacji o stanie zagospodarowania magazynu • ograniczenie błędów i pomyłek w procesach magazynowych • skrócenie czasu pracy – zwiększenie efektywności • łatwe i szybkie wdrożenie nowego pracownika magazynu • optymalizacja pracy wózków widłowych uwzględniająca topografię magazynu, zasięg i aktualne położenie wózków systemowych, priorytetyzację zadań do wykonania oraz czas (ewentualne przeterminowanie) zadań podlegających optymalizacji • planowanie zadań kompletacyjnych z uwzględnieniem kubatury, kruchości, ciężaru kompletowanych towarów • optymalizacja jednostki wysyłkowej skutkująca lepszym wykorzystaniem przestrzeni ładunkowej • wprowadzenie kontroli jakości w trakcie procesu przyjęcia dla całej lub losowo dobranej partii przyjmowanego towaru • usprawnienie procesu inwentaryzacji – wyeliminowanie długotrwałego procesu wprowadzania arkuszy System wykorzystuje czytniki i drukarki kodów kreskowych między innymi w systemach EAN/UCC-13 oraz UCC/EAN-128. Pracownicy dzięki terminalom radiowym, działającym w trybie on-line, mają niezakłóconą swobodę działania oraz bezpośredni kontakt z systemem magazynowym. Oprócz klasycznych terminali kodów kreskowych system wykorzystuje również nowoczesną technikę etykiet RFID.

Zaawansowana obsługa przyjęć towarów
W procesie przyjęcia towarów zastosowanie systemu safo.mag pozwala m.in. na: • rozróżnianie dostaw zewnętrznych i wewnętrznych (z produkcji) • możliwość przyjęcia towarów w połączeniu z zamówieniem i awizem dostawy • przydzielanie konkretnej bramy rozładunkowej • kontrolowanie ilościowe i jakościowe przyjmowanego towaru • tworzenie i obsługa dowolnych jednostek magazynowych • automatyczny wybór miejsca składowania metodą stałych lub wolnych miejsc • możliwość rozdzielenia prac pomiędzy różnych operatorów • dokładną identyfikację czasu pracy i pracownika wykonującego poszczególne zadania

spisowych do systemu informatycznego • śledzenie partii surowca i/lub wyrobu gotowego we wszystkich procesach magazynowych • stały i mobilny kontakt z pracownikiem magazynu (system komunikatów) • integracja z dostawcami automatyki magazynowej pozwalająca na szybsze przygotowanie towarów do wysyłki

Inteligentne zarządzanie miejscem magazynowym
Safo.mag posiada bardzo elastyczną koncepcję struktury magazynu i miejsc składowania oraz ich przydziału. System pomaga składować towary poprzez definiowanie miejsc magazynowych, włącznie z określeniem ich

safo.mag safo.biz

magazyn

ZARZĄDZANIE PRACĄ MAGAZYNU aplikacja safo.mag terminale radiowe

GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH serwer bazy danych ORACLE drukarka kodów kreskowych ZARZĄDZANIE TERMINALAMI RADIOWYMI serwer terminalowy TELNET

Schemat działania systemu safo.mag

współrzędnych, wielkości, nośności oraz typu (np. paletowe, półkowe, blokowe). Określa kryteria składowania, np. towary lekkie na górze, a szybkorotujące na dole. Safo.mag pozwala również na prowadzenie ewidencji stanów magazynowych dla każdego miejsca i każdego artykułu.

stabilność oraz niezawodność systemu są podstawowymi miernikami jakości. Safo.mag to produkt, który spełnia te wymagania.

Optymalizacja pracy wózków widłowych
W ramach modułu optymalizacji pracy wózków widłowych system dopasowuje zadania zlecane pracownikom tak,

Automatyzacja procesu wydania
W ramach obsługi tego procesu system planuje i optymalizuje kompletacje palet pełnych oraz mieszanych jednostek wysyłkowych. W trakcie tej optymalizacji uwzględniane są kruchość (wytrzymałość) oraz wymiary i położenie towarów na ścieżce kompletacyjnej. System wspiera wydawanie towaru metodą FIFO, LIFO lub FEFO, przyporządkowanie artykułów do konkretnego odbiorcy, generowanie zleceń transportowych dla operatorów wózków, możliwość przepakowywania towarów oraz kontrolę poprawności kompletacji przed załadunkiem na środek transportu wewnętrznego. Sukces systemu safo.mag wynika z zapewnienia klientom dynamicznego zarządzania powierzchnią magazynową i planowaniem dostaw oraz maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów. W wielu przedsiębiorstwach logistyka i magazyn są sercem sprawnej organizacji firmy. Dlatego

aby: • minimalizować puste przebiegi • nie tworzyć zadań krzyżujących się • obsługiwać zadania zgodnie z ich priorytetem (zmieniającym się w czasie)

W celu tej optymalizacji system uwzględnia: • aktualne położenie (współrzędne) każdego z wykorzystywanych wózków widłowych • ich możliwości transportowe (maksymalną wysokość – zasięg, obszar pracy, nośność) • rodzaj zadań, które czekają na realizację (przyjęcia, wydania, zasilenia miejsc kompletacji) • „priorytet” wyliczany dla każdego z powyższych zadań uwzględniający czas, od którego zadanie oczekuje na realizację • współrzędne miejsca pobrań i dostarczenia towarów

www.assecobs.pl

Referencje

System safo.mag wdrożono m.in. w: • • • Frito Lay Komfort Atlas Black Red White InterCars Autos Mar-Ol AD Polska Glazura Królewska Dakol Euro Zoo Forum Auto • • • • • • • • • • • • Jabil (Philips) Matras Ponetex Corex Sokpol Tycner Bizea ProCars DM Snacks Co. Marspol, Baćpol BISK Lemonex

Polecam markę SAFO tym wszystkim, którzy szukają nowoczesnych i efektywnych rozwiązań do poprawy procesów logistycznych w swoich organizacjach bizne- sowych. Wdrożony w naszej firmie system informatyczny safo.mag oraz safo.biz pozwolił nam na zoptymalizowanie procesu dystrybucji kuchni na indywidualne zamówienie. Współpraca podczas wdrożenia przebiegała bardzo dobrze, spełnione zostały wszystkie nasze oczekiwania oraz nowe pomysły, które powstały w trakcie prac nad implementacją systemu. Dlatego też kontynuujemy optymalizację procesów logistycznych wdrażając system w kolejnych obszarach w Black Red White SA, jak i w innych spółkach Grupy Black Red White. Roman Lorenz Wiceprezes Zarządu

• • • • • • • • •

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda Eurologistics „Produkt Innowacyjny dla Logistyki 2008”

Nagroda MSI „Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2006 w kategorii ERP/MRP II”

Współpraca z marką SAFO trwa już ponad dziesięć lat. Wdrożony system safo.mag został dopasowany do naszych założeń, pozwolił na dynamiczne zarządzanie powierzchnią magazynową i maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Tadeusz Piliszek Kierownik Dystrybucji
Medal Europejski w kategorii usług 2006

Asseco Business Solutions SA Oddział w Lublinie 20-328 Lublin, ul. Lucyny Herc 58 tel.: +48 81 745 88 88 fax: +48 81 745 86 42

info.safo@assecobs.pl