Nr. contract: 15 N/27.02.

2009; PN 09-15 05 06 SISTEM DE PROCESARE A DATELOR DE ELECTROCONDUCTIVITATE A SOLULUI PENTRU INTERPRETAREA HĂRŢILOR DE CULTURĂ ETAPE DE EXECUŢIE:
Nr. crt 1 Denumire etapa Studiu de fundamentare ştiinţifică privind posibilităţile de utilizare a electro-conductivităţii solului pentru localizarea zonelor cu productivitate scăzută Realizarea modelelor de hărţi agricole pentru determinarea conductivităţii Termen de predare 10.04.2009

2

15.08.2009

ETAPA 1 REZULTATE PRECONIZATE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI ETAPEI: Studiu de fundamentare ştiinţifică privind posibilităţile de utilizare a electroconductivităţii solului pentru localizarea zonelor cu productivitate scăzută REZULTATE OBŢINUTE: Elaborarea unui studiu de fundamentare ştiinţifică privind posibilităţile de utilizare a electro-conductivităţii solului pentru localizarea zonelor cu productivitate scăzută conform conceptului de agricultură de precizie cuprinde: rolul electro-conductivitaţii (EC) solului în perfecţionarea tehniciilor de cultură în agricultura de precizie; echipamnete şi metode pentru determinarea / măsurarea electro conductivităţii (EC) solului; situaţia actuală a utilizării electro-conductivităţii solului; noţiuni de cartare a solurilor agricole; sisteme de informaţii geografice (GIS) utilizate pentru cartarea solurilor; Pentru ca producţia agricolă din România să poată fi competitivă, este necesar a fi găsite soluţii optime de valorificare superioară a condiţiilor naturale, de climă şi sol, a resurselor umane, a celor biologice şi tehnologice, a resurselor materiale şi financiare şi, pe de altă parte, de valorificare a şanselor care decurg din evoluţia pieţei interne şi internaţionale. Este cunoscut că România dispune de o mare suprafaţă arabilă, care o situează pe unul din primele locuri în Europa. Se uită însă faptul că o mare parte din solurile ţării sunt sărace, acide, cu un conţinut scăzut de azot şi fosfor. O valorificare eficientă a importanţei resurselor naturale, reprezentată

de asemenea. face loc unei noi metodologii (aceasta ţinteşte către un nou sistem agricultural) care poate fi cheia mai multor probleme. calciu. caracterizarea şi clasificarea fracţiunilor granulometrice. capacitatea de schimb de cationi (CEC). într-un mod eficient. conduc la integrarea controlului complex şi managementul task-urilor în exploatările agricole. o cantitate mare de variabile fizice interactive. adâncimea până la stratul de argilă. Influenţa proprietăţilor solului asupra electro-conductivităţii (EC) Conductibilitatea electrică (CE) în sol se produce în stratul de apă care umple spaţiul dintre particulele de sol. salinitatea. Electro-conductivitatea (EC) solului este o măsurare care integrează multe proprietăţi ale solului ce afectează productivitatea culturilor agricole. îngrăşăminte. erbicide. apă de irigat. Acestea includ conţinutul de apă.Conductibilitatea electrică (CE) este influenţată de următoarele proprietăţi dominate ale solului si anume:  Proprietăţile mecanice ale solului: textura. dar nu pot atribui valori cantitative pentru fiecare culoare în parte. Agricultura de precizie (AP) – este un model care este pe cale de aplicare în toate ţările foarte dezvoltate şi urmăreşte o gestionare modulată a intrărilor (seminţe. textura solului. Măsurările de electro-conductivitate (EC) a solului. pot fi raportate in decisiemens pe metru (dS/m). al îngrăşămintelor. care pot fi efectuate astăzi. insecticide) prin adaptarea lucrărilor solului. Progresele recente în hardware şi software precum microprocesoarele şi microcontolerele. Identificarea vizuală a solurilor poate adesea să determine diferenţe de culori pe hărţile obţinute. Electro-conductivitatea (EC) este abilitatea unui material de a transmite (conduce) un curent electric şi se exprimă de obicei în miliSiemens/ metru (Ms/m). la caracteristicile de heterogenitate ale parcelei. materia organică a solului (OM). O cerinţă necesară pentru costurile de producţie este ca acestea să fie cât mai mici posibile pentru a garanta competivitatea pe piaţă. . fiind agricultura văzută ca o aplicaţie a mecatronicii. fungicide. magneziu. . Hărţile de electro-conductivitate ce prezintă valorile” X” pentru EC măsurată în mS/m ne permit să identificăm şi să se managerieze similar si alte zone ale câmpului.de suprafaţa arabilă. al semănatului. pune în faţa cercetării dificila problemă de a găsi noi soluţii pentru valorificarea superioară a acestor „soluri problemă”. Electro-conductivitatea (EC) solului Electro-conductivitatea (EC) solului este una din determinările cele mai simple şi mai puţin costisitoare pentru agricultura de precizie. Agricultura de precizie. structura. Avantajul unei unităţii de măsură standard este aceea că transformă datele absolute in unele cantitative. Realizarea acestor scopuri implica folosirea managementului complex şi controlul sistemelor pentru a reglementa. Îmbunătăţirea calităţii recoltelor şi a randamentelor este necesară în sistemele de agricultură modernă. care egal cu citirea în mS/m împărţită la 100.

care permite obţinerea relativ simplă a unui volum mare de date măsurate. compresibilitatea. măsurarea conductivităţii electrice în masa solului este strâns legată de salinitatea acestuia. reacţia (pH-ul) solului: aciditatea actuală şi potenţială. în consecinţă.consistenţa şi plasticitatea.  Proprietăţile fizice ale solului: densitatea şi porozitatea.  Proprietăţile chimice ale solului: compoziţia chimică a soluţiei solului. în p rimul rând. capacitatea de adsorbţie (capacitatea de schimb cationic). - Fig. capacitatea de tamponare a solului. măsurarea electro-conductivităţii aparente a solului (ECa) prin măsurarea rezistivităţii electrice şi a comportării electromagnetice este privită ca cea mai potrivită cale de stabilire a distribuţiei spaţiale a salinităţii la nivelul suprafeţei terenului sau mai profund. De asemenea. deoarece este o metodă sigură şi precisă. după cum se poate observa din figura 1. coloizii solului. umiditatea. 1 . 2 – solid-lichid. 3 . pe calea schimbului de cationi asociaţi mineralelor din argilă.solid . există şi o contribuţie a fazei solide din solurile umede la conductivitatea electrică aparentă. Conductanţa electrică aparentă a solului se realizează. temperatura solului. gradul de tasare.Traseul electro-conductivităţii în sol 1 – lichid. Măsurarea electro-conductivităţii aparente a solului (ECa) prin măsurarea rezistivităţii electrice şi a comportării electromagnetice (EM) prezintă interes maxim pentru agricultura de precizie. Aceste trei căi de străbatere a curentului contribuie la conductivitatea electrică aparentă a solului. prin sărurile conţinute în apa prezentă în porii mai largi. Principiile măsurării conductivităţii electrice aparente (ECa) Pentru măsurarea salinităţii solului şi implicit a electro-conductivităţi solului menţionate anterior. O a treia cale de conductivitate este constituită din particulele solului aflate în contact permanent una cu alta.

aşa cum se poate observa şi în figura 2. 1999a). Acest tip de senzori foloseşte brăzdare tip discuri ca electrozi pentru a se realiza un contact cat mai uniform cu solul şi astfel se măsoară Electro-Conductivitatea (EC). utilizat pentru determinarea electroconductivităţii solului este cel tip Veris.Un alt factor care influenţează conductivitatea electrică aparentă (ECa) este temperatura. Mallants si alţii. Veris 3150 (poate determina şi pH-ul) şi Veris 2000XA (utilizat cu preponderenţă în vii şi livezi). distanţa între ele şi greutatea maşinii). . a electro-conductivităţii (Rhoades şi alţii. Deşi metoda TDR a fost demonstrată ca fiind comparabilă cu alte metode acceptate pentru măsurarea electro-conductivităţii (Heimovaara şi alţii. Echipamentul Veris utilizează şase electrozi-cuţit (funcţie de tipul de echipament diferind aşezarea cuţitelor pe cadru. Conductivitatea electrolitică creşte cu o rată de aproximativ 1.9% cu fiecare grad Celsius de creştere a temperaturii. ea nu este încă suficient de simplă. În această abordare două pană la trei perechi de discuri sunt montaţi pe un şasiu. pentru a permite comparaţii. Veris Technologies a dezvoltat acest tip de echipament pentru determinarea electro-conductivităţii solului (ECa) pe baza principiilor sistemului Wenner. 1995. Echipamentul cel mai răspândit. numai rezistivitatea electrică (în special. robustă şi rapidă pentru măsurarea în câmp a electro -conductivităţii solului (Rhoades şi alţii. conductivitatea electrică este indicată la o temperatură de referinţă de 25°C. O altă metodă de determinare a electro-conductivităţii utilizează inducţia electromagnetică EM (cu ajutorul reflectometriei în domeniul timpului . 1999b). 1996. De-a lungul timpului. 1993. În mod obişnuit. Echipamente pentru măsurarea conductivităţii electrice aparente (ECa) Marea majoritate a metodelor de determinare a electro-conductivităţii solului utilizează (măsoară) rezistivitatea electrică („sistemul Wenner”). 1999a. la scară mare. 1998). realizat în trei variante: Veris 3100. Spaans şi Baker. sistemul Wenner) şi inducţia electromagnetica (EM) au fost adaptate pentru măsurarea în câmp. Reece. o pereche furnizează curent electric în sol (electrozi de transmisie) în timp ce ceilalţi electrozi (electrozi de recepţie) măsoară căderea de tensiune dintre ei (în sol).TDR).

zonarea (cartarea) solului în funcţie de electro-conductivitate este o problemă rezolvată în mare parte observându-se o creştere semnificativă a productivităţii. pentru a putea lua măsuri locale de îmbunătăţire a performanţelor solului specifice agriculturii de precizie. Monitorizarea confirmată a demonstrat că  . compoziţia chimică a soluţiei solului. etc.textura şi structura solului corelate cuproprietăţile fizice şi chimice ale acestuia ca densitatea şi porozitatea. gradul de tasare. cât şi a tratamentelor ce vor fi aplicate ulterior solului. temperatura. Din aceste motive este necesară realizarea de metode. când determină suprafeţele potenţial productive dintr -un lot. China. Din moment ce unele mărimi insuficiente ale unor intrări (de exemplu azot) se manifestă în termenii economiei. În ţările avansate tehnologic: SUA. zonelor deficitare pe o suprafaţă de teren agricol. salinitatea. umiditatea. Aceste date se obţin cu ajutorul unor echipamente tehnice moderne prin intermediul cărora se realizează zonarea terenurilor agricole obţinându-se hărţi de electroconductivitate a solului extrem de utile pentru caracterizarea acestuia din punct de vedere al proprietăţilor enumerate anterior. Folosirea datelor electro-conductivităţii şi productivităţii în managementul terenului agricol pe plan mondial Mulţi fermieri se tem de aplicarea informaţiilor pe productivitate (chiar şi pentru câţiva ani). 2 . Canada. acolo unde este un potenţial de producţie globală inferioară. deoarece productivitatea obţinută anterior nu este destul de adecvată pentru a delimita aceste suprafeţe.Fig.. Germania. există o poziţie în a dizolva aceste intrări pe suprafeţe ce reprezintă productivitate scăzută. sisteme şi tehnologii care să permită zonarea mult mai precisă a proprietăţilor solului. Japonia. coloizii şi pH-ul solului) pentru alegerea tipurilor de culturi ce se pretează în zona respectivă. capacitatea de schimb cationic.Sistemele Veris Technologies pentru maparea electro-conductivităţii solului. Italia. Marea Britanie. Principala caracteristică a acestei metode este posibilitatea de determinare a productivităţii. în timpul lucrului Situaţia actuală a utilizării electro-conductivităţii (EC) solului În prezent în ţările dezvoltate ale lumii se practică o agricultură de precizie care implică folosirea datelor despre caracteristicile solului (proprietăţile mecanice ale solului . Australia. Franţa.

Fireşte. Învelişul de soluri este studiat în raport cu factorii naturali şi antropici ce îi determină însuşirile şi respectiv. fie adâncimii superficiale a stratului de humus (propice culturilor de plante). fertilitatea naturală cu diferite favorabilităţi pentru creşterea şi dezvoltarea fitocenozelor agrare sau naturale. Noţiuni de cartare a solurilor agricole Prin lucrările de cartare pedologică şi de bonitare a solurilor se realizează baza de date grafice şi descriptive necesare pentru inventarierea. unde a fost măsurată o electro-conductivitate mai ridicată poate fi datorată fie denitrificării. măsură luată în urma corelaţilor făcute între determinarea electro-conductivităţi şi proprietăţile mecanico-fizico-chimice ale câmpului agricol ce este supus investigări. În acest caz. pH-ul. aceste cunoştinţe pot fi puse în practică la aplicarea variabilă a cantităţilor de azot administrat. Utilizarea resurselor funciare din cadrul ecosistemelor agricole presupune cunoaşterea riguroasă a modului de manifestare şi evoluţie a factorilor restrictivi ai capacităţii de producţie. Prin cartarea solurilor se înţelege un complex de operaţiuni. În ultimul caz productivitatea chiar poate fi amplificată prin introducerea unei cantităţi mai mari de azot. O cercetare asupra fertilizării cu o rată variabilă de azot au evidenţiat rezultate îmbunătăţite atunci când informaţiile spaţiale despre caracteristicile fizice şi productivitate au fost încorporate în managementul terenului agricol.E. rezultatele economice sunt de departe mai bune în comparaţie cu aplicarea unei cantităţi egale de azot pe întregul lot. este esenţial să se determine relaţiile reciproce între un tip de sol şi substanţa care se va aplica. În acest scop se impune efectuarea periodică a studiilor pedologice.pentru a delimita suprafeţele de producţie ale unui lot cu ajutorul numai a datelor de productivitate este necesar să ai la dispoziţie informaţii de 7 -10 ani. umiditatea şi textura solului. De exemplu. care poate să fie reprezentat de o exploataţie agricolă. care asigură baza de date primare a caracteristicilor morfologice şi a însuşirilor fizice şi chimice pe unităţi cartografice de sol (US) şi respectiv de teritoriu ecologic omogen (T. care constă în cercetarea. După aceea. precum şi cultivarea acestuia cu un anumit tip cultură în funcţie de datele de conductivitate obţinute. Relaţiile dintre electro-conductivitatea solului şi productivitate pot fi folosite pentru cartarea suprafeţelor cu un potenţial productiv mai ridicat. clasificarea şi evaluarea resurselor de sol dintr-un spaţiu geografic. creată cu ajutorul unei hărţi a potenţialului productivităţii. identificarea şi delimitarea spaţială a diferitelor soluri existente pe un anumit teritoriu şi apoi transpunerea lor pe hartă. Situaţia utilizării electro-conductivităţii (EC) în România Cercetările efectuate până prezent în România sunt destul de puţine şi nu au luat în calcul faptul că conductivitatea solului ar putea influenţa capacitatea de producţie şi implicit rentabilitatea unui teren agricol. capacitatea de schimb cationic. înaintea aplicării oricărei substanţe cu o reţetă individuală. o productivitate scăzută pe suprafeţe. . Altă investigaţie arată că aceste suprafeţe se schimbă după o perioadă de 6 ani.O).

1. Probele de EC ale solului au fost obţinute cu ajutorul platformei mobile VERIS 3150 purtată de un tractor U 650 (fig. Ele nu se deschid toate la aceeaşi adâncime. pedologul trece la cartarea propriu-zisă. 10 hectare identificat în figura 3. în aşa fel încât să formeze o reţea de puncte. obţinută cu ajutorul Google Earth şi cu sistemul informatic geografic . Parcelă I . Aceasta constă în cercetarea detaliată a învelişului de sol precum şi a condiţiilor fizico-geografice prin metoda descriptiv-comparativă asociată cu analiza geografico-genetică. ETAPA 2 REZULTATE PRECONIZATE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI ETAPEI: “Realizarea modelelor de hărţi agricole pentru determinarea conductivităţii” REZULTATE OBŢINUTE: Încercările de câmp . . Pentru realizarea hărţilor s-au folosit ca suport două parcele din locaţia USAMV TIMIŞOARA cultivate cu orz recoltat de verde pentru însilozare şi cu lucernă.GIS.După executarea recunoaşterii teritoriului. pe tipul de sol cernoziom cambic au avut loc pe două loturi experimentale cultivate cu lucernă respectiv cu orz. ci variază în funcţie de scopul pe care-l urmăresc în cartare.laborator. Realizarea modelor experimentale de hărţii agricole prin determinarea electroconductivităţii solului Realizarea modelelor experimentale de hărţii agricole prin determinarea EC solului se va efectua pe baza rezultatele experimentale de electro-conductivitate ale solului cernoziom cambic. Cartarea solurilor se realizează cu ajutorul profilurilor de sol repartizate pe teren. s-au efectuat în următoarele condiţii: LOCAŢIE INCDA FUNDULEA SCDA ŞIMNIC-CRAIOVA USAMV TIMIŞOARA SCDA VALUL LUI TRAIAN Poligon INMA BUCUREŞTI TIP DE SOL brun roşcat de pădure brun roşcat luvic cernoziom cambic cernoziom vermic brun roşcat de pădure Realizarea modelelor de hărţi de EC (electro-conductivitate) pe baza rezultatelor experimentale – exemplificarea metodei de realizare de hărţi de electroconductivitate in cadrul poligonului experimental al USAMV Timisoara Încercările pentru determinarea EC solului cu ajutorul platformei mobile VERIS 3150 în locaţia USAMV TIMIŞOARA. 4).teren cultivat cu orz recoltat de verde pentru însilozare.

teren cultivat Pe baza datelor se întocmeşte harta de electro-conductivitate atât pentru EC de suprafaţă care reprezintă electro-conductivitatea solului analizat la o adâncime de 30 cm. .Platforma VERIS 3150 în lucru în locaţia USAMV TIMIŞOARA . cât şi harta de electro-conductivitate pentru EC de adâncime care reprezintă electro-conductivitatea solului la o adâncime de 90 cm. cultura orz.Localizare parcela experimentală TIMIŞOARA – sol cernoziom cambic. Modelele de hărţi de electro-conductivitate obţinute USAMV TIMŞOARA pe baza datelor prelucrate pentru tipul de sol cernoziom cambic. cultură orz recoltat de verde pentru însilozare (hrană animale) Fig.Fig. 3 . sunt reprezentate în figura 5. 4 .

5 .Model experimental de harţi agricole în funcţie de EC solului Histograme din care se poate observa domeniul predominant de electroconductivitate pentru fiecare harta obţinută atât pentru cea de EC de adâncime cât şi de suprafaţă sunt prezentate în figura 6. .Fig.

7). 7 .Model de hartă de EC rezultat în urma raportului dintre electro-conductivitatea de adâncime/suprafaţă 2. tip sol cernoziom cambic.Fig. Parcelă II – teren cultivat cu lucernă. respectiv EC de suprafaţă Prin efectuarea raportului între cele două tipuri distincte de electro conductivitate a rezultat următorul model experimental de hartă de EC (fig. identificată prin satelit cu ajutorul Google Earth în următoarea figura 8. sol cultivat cu lucernă . Fig. 8 . Fig. 5 ha. pentru solul analizat. 6 .Localizare parcela experimentală TIMIŞOARA.Histograma EC de adâncime.

neprelucrat sunt reprezentate în figura 10. 9 .Platforma VERIS 3150 în lucru în locaţia USAMV TIMIŞOARA . Fig. 9) au rezultat datele brute de EC acestea fiind salvate sub forma unor fisiere ASCII. Modelele de hărţi de electro-conductivitate obţinute la USAMV TIMISOARA pe baza datelor prelucrate pentru tipul de sol cernoziom cambic. . cât şi harta de electro-conductivitate pentru EC de adâncime care reprezintă electro-conductivitatea solului la o adâncime de 90 cm.În urma parcurgerii întregii suprafeţe a parcelei cu ajutorul platformei VERIS 3150 cu o viteză a tractorului cuprinsă între 8-14 km/h (fig. sol cultivat Pe baza datelor se întocmeşte harta de electro-conductivitate atât pentru EC de suprafaţă care reprezintă electro-conductivitatea solului analizat la o adâncime de 30 cm.

10 . Fig. 12 . 12). respectiv EC de suprafaţă Prin efectuarea raportului între cele două tipuri distincte de electroconductivitate a rezultat următorul model experimental de hartă de EC (fig.Histograma EC de adâncime.Fig.Model experimental de hărţi agricole în funcţie de EC solului Histograme din care se poate observa domeniul predominant de electroconductivitate pentru fiecare harta obţinută atât pentru cea de EC de adâncime cât şi de suprafaţă sunt prezentate în figura 11. 11 . Fig. pentru solul cultivat cu lucerna din locaţia USAMV TIMIŞOARA.Model de hartă de EC rezultat în urma raportului dintre electro-conductivitatea de adâncime/suprafaţă .

în cazul solului cernoziom cambic întâlnit în ceea de a treia locaţie supusă încercărilor de EC cu ajutorul platformei VERIS 3150 că valorile de EC înregistrate sunt asemănătoare atât pentru solul cultivat cu orz cât şi pentru cel cultivat cu lucernă (proprietăţile fizice. chimice şi mecanice pe cele doua parcele agricole sunt asemănătoare fiind acelaşi tip de solcernoziom cambic). .5 mS/m Dintr-o primă analiză se poate constata.30 16.indicarea valorii umidităţii direct cu umidometrul HH2. 13 .76 16. 1.Determinarea umidităţii solului a) stânga .45 14. Tabel nr. 2 Stare sol/cultură 1.06 19. Sol Prelucrat-cultură lucernă ECAdâncime ECSuprafată Raport ECAdâncime / ECSuprafată Interval de EC preponderent 2530 mS/m 67 mS/m 25 mS/m 2228 mS/m 56. Sol prelucrat / cultură lucernă Fig.8 14.93 11.2) la etuvă (metoda clasică) cât şi cu ajutorul unui umidometru digital s au înregistrat următoarele valori după corelarea celor doua tipuri de determinări. În urma recoltării probelor de sol pentru determinarea umidităţii solului (tabelul nr.2 2. Sol Prelucrat-cultură orz ECAdâncime ECSuprafată Raport ECAdâncime / ECSuprafată 2.În urma analizei efectuate asupra datelor de electro-conductivitate obţinute în cadrul locaţiei USAMV TIMIŞOARA se pot trage primele concluzii preliminare. Tabel nr.25 12. prezentate în tabelul nr. Sol prelucrat / cultură orz Adâncimea [cm] 05 510 1020 2030 05 510 1020 2030 Umiditatea [%] 13.5 mS/m 24. 1 Starea solului 1.

7°C. 15 . având ca unitate de măsură multiplii sau submultiplii .prelevare probe de sol pentru etuvă Fig. Fig. Mathcad. SCDA VALUL lui TRAIAN – judeţul Constanţa tip sol cernoziom vermic. USAMV TIMIŞOARA – tip sol cernoziom cambic. Matlab. Pentru crearea hărţilor de electro-conductivitate. etc.b) dreapta . în timp ce în cazul parcelei agricole cultivate cu lucernă este 23. cum ar fi Surfer. Farmworks. MZA – Management Zone Analyst etc. cum ar fi: Excel. în etuvă Un alt factor fizic important ce influenţează electro-conductivitatea solului este temperatura acestuia. 14 .în laborator. Hărţile de electro-conductivitate sunt hărţi tridimensionale care conţin pe abscisă şi pe ordonată informaţie referitoare la localizarea terenului cartat.direct cu umidometrul cu sonde tip HH2. a treia dimensiune fiind reprezentată de valorile înregistrate ale electro-conductivităţii. care au drept scop crearea de hărţi cu trei sau mai multe dimensiuni. De asemenea există o gamă destul de variată de programe software specializate. Locaţiile au fost alese astfel încât să se cuprindă regiuni geografice diferite ale României( cu climă şi regim al precipitaţiilor cât mai diferit). În urma măsurătorilor efectuate a rezultat că temperatura medie în cazul parcelei cultivate cu orz este de 21.2°C. b) dreapta . Poligon INMA Bucureşti tip sol brun roşcat de pădure). dar în acelaşi timp cu tipuri de sol diferite( INCDA FUNDULEA tip sol brun roşcatde pădure. Datele referitoare la localizarea terenului cartat pot fi reprezentate sub forma unor valori măsurate faţă de un sistem de referinţă ales.Determinarea umidităţi solului a) stânga . SCDA ŞIMNIC – CRAIOVA tip sol brun roşcat luvic. utilizatorul trebuie să aibă la dispoziţie unul sau mai multe instrumente universale software de calcul matematic.Măsurarea temperaturii solului CONCLUZII    În cadrul proiectului s-au realizat modelele de hărţi agricole de conductivitate pe baza datelor de electro-conductivitate(EC) obţinute cu ajutorul unei platforme mobile VERIS 3150 în urma încercărilor efectuate. după cum se poate observa din figura 15. Aceasta a fost măsurată cu ajutorul unui termometru digital.

Electro-conductivitatea solului măsurată de plaforma Veris 3150 poate fi de suprafaţă (de la 0 la 30 cm) sau de adâncime (de la 0 la 90 cm sau de la 0 la 110 cm în funcţie de configuraţia aleasă) şi se exprimă în mSiemens/metru. irigaţii sau alte tipuri de îmbunătăţiri funciare. mecanici şi chimici pentru a măsura si a se carta(mapa) aceste proprietăţii ale solului şi a plantelor. Măsurătorile de electro-conductivitate(EC) ale solului pot furniza mai mult date intr-un timp mai scurt decât eşantionarea tradiţională a solului. . Adiţional la hărţile de cultură de graniţa si de proprietăţile câmpului agricol sunt dezvoltaţii o serie de noi senzori electronici. Aceasta înţelegere sporită trebuie atunci să conducă la îmbunătăţirea oportunităţilor de management care fie reduc costurile de intrare fie predicţionează cu precizie beneficiile care pot fi obţinute din lucratul solului. În consecinţă fermierii ce practică agricultura de precizie pot acum să colecteze informaţii mult mai detaliate despre caracteristicile spaţiale ale operaţiunilor agricole mai mult decât pană acum. Măsurările de electro-conductivitatea (EC) a solului pot adaugă valoare operaţiilor agricole dacă ele pot fi utilizate să ajute explicarea variaţiilor de producţie agricolă. Electro-conductivitatea (EC) solului este una din cele mai simple şi ieftine măsurători ale solului disponibilă fermierilor de precizie din zilele noastre. metrului sau pot fi reprezentate sub formă de coordonate geografice având ca unitate de măsură gradul. realizată prin caroiaje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful