1.

CONTABILITATEA CONSOLIDATA – NOTIUNI INTRODUCTIVE

1.1 Consolidarea situatiilor financiare Configurarea contemporana a economiilor acopera o mare diversitate de procese..Mai intai, ea corespunde deschiderii economiilor catre tranzactiile international si dezvoltarii schimburilor de bunuri si servicii.. In al doilea rand mobilitatea internationala a factorilor de productie , si mai ales a capitalurilor, desemneaza ceea ce trebuie sa intelegem prin globalizare. Societatile contemporane evolueaza intr-un mediu dinamic impus de accentuarea competitivitatii economice, tehnico-stiintifice si educationale, de aceea societatile sunt constranse sa se concentreze in directia dezvoltarii si adaptarii. Se vorbeste depre doua tipuri de dezvoltari: - interna – consta in dirijarea procesului de dezvoltare a societatii intr-o maniera automata si are ca rezultat societatea grup. Societatea grup este alcatuita dint-o unitate dominanta si sucursale sau entitati ale sale fara personalitate juridica asupra carora unitatea dominanta exercita un control absolut. - externa – presupune preluarea controlului asupra altor societati si duce la formarea grupului de societati. Grupul de societăţi reprezintă ansamblul constituit din două sau mai multe societăţi, fiecare cu propria personalitate juridică, unite prin legături în temeiul cărora una dintre ele – societatea dominantă, le domină pe celelalte făcând să se manifeste o unitate de decizie. Structura de grup poate oferi întreprinderilor avantaje considerabile în raport cu alte structuri: · structura de grup permite societăţii mamă un control asupra unui capital mai mare decât cel investit de ea. · structura de grup permite accesul la împrumuturi mai mari; · prin structura de grup se facilitează o mai bună circulaţie a capitalurilor; · structura de grup permite, în general, să se plătească mai puţine impozite; · structura de grup oferă posibilităţi mai bune de organizare. Apariţia grupurilor poate avea loc ca urmare a unor operaţiuni precum: · achiziţia de acţiuni sau părţi sociale emise de diferite întreprinderi de către o firmă care devine societate mamă; · înfiinţarea de societăţi ca asociat sau acţionar majoritar sau unic; · încheierea de acorduri de asociere cu alte întreprinderi. Cand mai multe societati au intre ele legaturi destul de stranse pentru a forma un grup si a constitui o unitate economica, este util de a dispune de o informare asupra grupului, in ansamblul sau, si pentru acesta, de a intocmi, prezenta si publica conturi consolidate. Societatea care controleaza grupul este consolidanta , celelalte societati sunt consolidate. Consolidarea definită de J. Raffegeau, este o tehnică ce permite stabilirea conturilor unice reprezentative ale activităţii globale şi ale situaţiei unui ansamblu de societăţi, având legături comune sau depinzând de un centru de decizie comun, dar păstrându-şi fiecare personalitatea juridică. Consolidarea reprezinta un instrument esential de gestiune si control.

1

Ca instrument de gestiune, consolidarea este pentru asociati, posibilitatea de a masura oportunitatea si eficacitatea strategiei de dezvoltare adoptate de societatea dominanta, lucru posibil numai in baza unor informatii disponibile In calitate de instrument de control · pentru intreprinderea consolidata, conturile consolidate permit sa se aprecieze mai bine strategiile implementate, politicile aplicate, riscurile cu care se confrunta grupul, izvoarele performantelor sale ; · pentru asociatii minoritari, conturile consolidate sunt mijlocul unic de a sti cum sunt gestionate interesele lor ; · pentru creditori, conturile consolidate permit sa se aprecieze solvabilitatea si indatorarea societatilor grupului, in ansamblul lor ; · pentru bancheri, conturile consolidate permit sa se verifice daca politicile puse in opera la nivelul grupului sunt eficace si daca operatiile finantate de banca sunt viabile, in pofida, daca este cazul, a situatiei delicate prin care trece o filial. Situatiile financiare consolidate ale grupului nu sunt egale cu suma situatiilor financiare ale societtilor din grup. Intre societatile grupului pot exista tranzactii interne. Acestea pot majora artificial valorile conturilor individuale . Eliminarea acestor operatii nu se reduce la simpla adunare a conturilor. Necesitatea situatiilor financiare consolidate este evidenta, ele dau o imagine mai cuprinzatoare a situatiei reale ale unui grup , imagine pe care nu o poate reda ansamblul bilanturilor societatilor componente, ele permit exprimarea intr-o maniera globala a rezultatului situatiei financiare si a rezultatului grupului. 1.2 Reglementari natoionale si internationale Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate este cel care se preocupa de problema consolidarii conturilor. Standardele Internationale de Contabilitate care au ca obiect problematica situatiilor financiare consolidate sunt: · IAS 3 Situatii financiare consolidate · IAS 27 Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor in filiale; · IAS 28 Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate; · IAS 31 Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie. In Romania s-au aprobat Normele generale privind consolidarea conturilor elaborate inconformitate cu prevederile Directivei a VII-a a C.E.E. care permit consolidarea numai aceluirup, care in toate exercitiile financiare depaseste cel putin doua criterii dintre: · Cifra de afaceri agregata este 9.6 mil euro; · Total active- 4.8 mil euro; · Nr. Mediu de salariati – 250 Grupurile trebuie sa elaboreze situatii financiare consolidate, indiferent de marimea lor daca una sau mai multe societati ale grupului sunt : · O societate a carei valor mobiliare au fost admise la cota oficiala a Bursei de valori din Romania sau stat membru; · O institutie autorizata prin legea banacara · O societate care desfasoara o activitate de asigurare.
2

O societate-mamă este exceptată de la obligaţia elaborării situaţiilor financiare anualeconsolidate atunci cînd ea însăşi este o filială iar propria sa societate-mamă este înfiinţată în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, în unul din următoarele două cazuri: · societatea-mamă în cauza deţine toate acţiunile entităţii exceptate. În acest sens, nu se iau în considerare acţiunile la entitatea exceptată, deţinute de membrii organelor sale de administraţie, conducere sau de supraveghere, în temeiul unei obligaţii legale sau prevăzute în actul constitutiv sau statut; sau · dacă societatea-mamă în cauză deţine 90% sau mai mult din acţiunile entităţii exceptate, iar restul acţionarilor sau asociaţilor entităţii în cauză au aprobat exceptarea. 1.3 Situatiile financiare consolidate Situaţiile financiare anuale consolidate cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat şi notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate. Aceste documente constituie un tot unitar. Conform OMFP 3055/2009 poate fi intocmita si situatia consolidata a fluxurilor de trezorerie. In bilant ✔ Consolidarea consta in a substitui titlurile de participare detinute direct sau indirect, de catre societatea care consolideaza, cu activele si pasivele corespunzatoare In contul de rezultate ✔ Consolidarea consta in reluarea cheltuielilor si veniturilor societatilor din cadrul grupului excluzand incidenta celor realizate in interiorul grupului. In politicile contabile si notele explicative ✔ Trebuie sa se cuprinda toate informatiile ce au o importanta semnificativa si care permit o apreciere justa , reala a pozitiei financiare, a performantelor si pozitiei financiare pentru societatile din cadrul grupului. Conturile consolidate oferă posibilitatea prezentării mai cuprinzătoare decât conturile anuale individuale a situaţiei activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, a performanţelor financiare şi fluxurilor de trezorerie ale societăţilor din grup ca şi cum acestea ar forma o singură entitate. Obiectivul consolidării conturilor “este de a furniza o imagine fidelă asupra patrimoniului şi situaţiei financiare în ceea ce priveşte rezultatul ansamblului consolidat constituit din întreprinderile cuprinse în perimetrul de consolidare”. Scopul consolidării conturilor este “de a prezenta rezultatul operaţiunilor şi situaţia financiară a societăţii-mamă şi a filialelor sale, ca şi când grupul ar fi o singură societate cu mai multe sucursale sau diviziuni”. Situatiile financiare consolidate permit prezentarea de informatii utile, privind ansamblul grupurilor de societati, atat pentru investitori, actionari, credistori, analisti economici, cat si pentru alte categorii de beneficiari , fapt ce confera statutul de cel mai relevant si important document financiar destinat informarii tertilor si propriei entitati.

3

În măsura în care dobândirea de participaţii în capitalul unei întreprinderi conduce la exercitarea vreunui tip de control sau de influenţă asupra acesteia. Dependenţa financiară ce rezultă din deţinerea unei părţi din capitalul unei societăţi se măsoară cu ajutorul procentului de interes 2. dominate).1. Dacă. În acest sens. consolidarea constă în substituirea valorii titlurilor de participare deţinute de societatea 4 . directă sau indirectă. Poate fi: · Control exclusiv –consta in capacitatea societatii consolidante de conduce direct sau indirect societatea consolidata.2. Pentru aprecierea puterii în cadrul grupului se utilizează procentul de control.PERIMETRUL DE CONSOLIDARE. · Influenta notabila – este puterea de a participa direct sau indirect la deciziile referitoare la politicile financiare si de exploatare a unei societati fara a detine controlul exclusiv sau in comun. în urma cedărilor de titluri sau a altor operaţiuni. Natura legăturilor de dependenţă. care controleaza impreuna dar nu pot lua o decizie fara acordul celorlalti. corespunde înainte de toate deţinerii drepturilor de vot ce permit exercitarea controlului. Procentul de control – indica intensitatea cobtrolului politic si strategic. precum şi excluderile facultative sau recomandate. acesta depinde de nr de actiuni detinut si tipurile de legaturi ce exista intre societati. procentajul de control asupra unei întreprinderi scade sub 20%. Această apreciere a puterii nu trebuie să fie confundată cu legătura de dependenţă financiară. direct sau indirect al societatii-mama asupra unei societati din grup.1. un control în comun şi o influenţă semnificativă. dependenţă ce se măsoară cu ajutorul unui alt instrument denumit procent de interes. PROCESUL DE CONSOLIDARE A CONTURILOR. La baza deciziei de includere sau excludere a unei societăţi din perimetrul de consolidare stă definirea controlului şi a gradului de influenţă pe care îl exercită societatea care va efectua consolidarea (societate consolidantă. Reglementările privind conturile consolidate precizează includerile şi excluderile obligatorii din perimetrul de consolidare. de catre un numar limitat de actionari. METODE SI TEHNICI DE CONSOLIDARE 2. ea devine componentă a perimetrului de consolidare. Procentul de interes – reprezinta cota parte din capital detinuta direct sau indirect de catre societatea mama in fiecare din societatile ce formeaza perimetrul de consolidare. respectiv procentului de control. ce rezultă din deţinerea unei părţi din capitalul unei societăţi. este necesară utilizarea unui instrument care să permită aprecierea puterii. atunci această întreprindere iese din perimetrul de consolidare.Perimetrul de consolidare Se poate aprecia că perimetrul de consolidare este format din componentele grupului asupra cărora întreprinderea dominantă exercită un control exclusiv. · Control concomitent – consta in impartirea puterii de decizie . dominantă) asupra societăţilor care vor fi consolidate (societăţi consolidate.Metode de consolidare Tehnic. având în vedere legătura de dependenţă dintre societatea dominantă şi celelalte societăţi. Pentru a reflecta natura controlului este necesară calcularea procentajului de control deţinut de societatea dominantă.

adică pe baza valorii echivalente a părţii din situţia netă şi din rezultat. In cazul influentei notabile : metoda punerii in echivalenta ca tratament de baza sau metoda costului ca tratament alternativ. Se aplica prevederile IAS 27. datoriile şi capitalurile proprii. Din punct de vedere al integrarii globale consolidarea presupune inlocuirea titlurilor de participare cu valoarea activelor si datoriilor filialei chiar daca societateamama nu le detine in totalitate.consolidantă cu partea din situaţia netă a societăţii consolidate şi din rezultatul exerciţiului ce corespunde titlurilor deţinute. Această substituire se realizează: • fie prin integrare în bilanţul societăţii consolidante a fiecărui element patrimonial al societăţii consolidate şi în contul de rezultate al societăţii consolidante a fiecărui element constitutiv al rezultatului societăţii consolidate. respectiv veniturile şi cheltuielile. Se aplica prevederile IAS 31. Punerea in echivalenta consta in inlocuirea valorii contabile a titlurilor detinute de societateamama cu partea din capitalul propriu (inclusiv rezultatul) aferenta situatii nete a intreprinderii asociate Cunoaşterea tipurilor de control permite alegerea metodei de consolidare a conturilor. 2. aferentă proporţiei de titluri deţinute de societatea consolidantă în capitalul societăţii consolidate. 5 • fie prin punere în echivalenţă. 3. In cazul controlului exclusiv : metoda integrarii globale. 1. In practica internationala sunt utilizate urmatoarele metode de consolidare. Integrarea proportionala presupune substituirea valorii contabile a titlurilor detinute la o societate comerciala cu fractiunea reprezentativa a intereselor societatii mame in elemente de activ sau pasiv care formeaza capitalurile proprii ale societatii controlate in comun. Integrarea se va efectua total (100%) sau proporţional cu interesele societăţii consolidante în societatea consolidată. Sunt cumulate interesele societăţii consolidante în 5 . Diferenţele dintre cele trei metode ar fi următoarele: Metoda integrarii globale (pc> 50%) Metoda integrarii proportionale (20%<pc<50% impreuna cu alta societate) Metoda punerii in echivalenta (20%<pc<50% fara alta societate) Se preiau toate activele. Se aplica prevederile IAS 28. In cazul controlului concomitent : metoda integrarii proportionale ca prelucrare de baza sau meetoda punerii in echivalenta ca tratament alternativ.

Rezultatul consolidat Apar posturi specific: .Succesiunea pasilor in consolidare Din norma românească. Rezultatul consolidat .activele. 2. Rezerve consolidate .3. Interese minoritare Apar posturi specifice: . datorie sau capitaluri proprii. datoriile şi capitalurile. Nu se preia nici un element de activ. din IAS/IFRS şi din lucrările de specialitate putem deduce ca etapele si operatiile consolidării sunt: 6 . Rezultatul consolidat . Rezerve consolidate . privilegiază proprietarii. venituri şi cheltuieli. Tiluri puse in echivalenta Această metodă corespunde concepţiei economice a consolidării privind entitatea. concept La baza acestei metode stă conceptul financiar (parent company concept) care privilegiază puternic acţionarii societăţii consolidante 6 cunoscut în literatura de specialitate drept "conceptul de proprietate". veniturile şi cheltuielile societăţii consolidate. venituri sau cheltuieli deoarece substituirea se efectuează direct la nivelul capitalurilor proprii şi rezultatului şi nu la nivelul elementelor constitutive: active şi pasive. destul de redusă. Apar posture specifice: . Rezerve consolidate . deoarece ea se limitează la reprezentarea economică a patrimoniului lor. Viziunea aceasta.

se va utiliza în consolidarea conturilor metoda integrării proporţionale. înainte de a evidenţia divergenţele şi de a estima impactul. la societăţile la care deciziile privind getiunea se iau numai de comun acord al tuturor acţionarilor. se verifică reciprocitatea lor şi se ajustează conturile intragrup. La nivel de bilanţ. Aceste reclasări nu sunt necesare în cazul grupurilor 7 naţionale care operează după aceleaşi reguli de prezentare şi întocmire a situaţiilor financiare anuale. după destinaţie sau după natură. · plăţi în curs de derulare. Conturile consolidate se stabilesc prin agregarea conturilor individuale ale societăţilor incluse în perimetrul de consolidare. pentru elementele nemonetare ale societăţii străine se va face o reevaluare. Cheltuielile şi veniturile în contul de rezultate vor fi actualizate având în vedere evoluţia pe întreaga perioadă a cursului valutar. este necesară conversia conturilor individuale în moneda de referinţă a grupului înainte de a efectua consolidarea. Fiecare societate din grup trebuie să compare propriile sale metode cu cele prevăzute a fi folosite de către grup. în cazul în care nu există un alt acţionar sau grup care să deţină un procent mai mare. În cazul unor procente egale de control între 20 şi 50 %.determinarea perimetrului de consolidare – aceasta etapă presupune stabilirea organigramei grupului de consolidat. · litigii între societăţile din cadrul grupului. În acest caz apar diferenţe. pentru a le face conforme cu metodele de evaluare reţinute în conturile consolidate. calculul procentului de control şi a procentului de interes. În situaţia deţinerii unui procent de control situat între 20 şi 40 % şi este asigurată exercitarea unei influenţe notabile (semnificative) în procesul decizional. omogenizarea prezentării conturilor individuale ale societăţilor de consolidat. se va folosi pentru consolidare metoda punerii în echivalenţă. · efecte comerciale scontate şi nescadente. retratarea conturilor anuale ale societăţilor de consolidat. Cauzele care conduc la apariţia unor diferenţe între conturile reciproce sunt: · bunuri aflate în tranzit. stabilirea metodelor de consolidare în funcţie de procentul de control. Pentru a stabili conturile reciproce se realizează inventarierea conturilor intragrup. Deţinerea unui procent de peste 50 % solicită utilizarea metodei de integrare globală. ajustarea conturilor reciproce. 7 . înainte de consolidarea propriu-zisă.Necesitatea reclasărilor apare în cazul grupurilor cu filiale în străinătate. Pentru a obţine un ansamblu consolidat semnificativ se procedează în prealabil la reclasarea conturilor individuale prin eliminarea sau reducerea diferenţelor privind prezentarea conturilor. la nivelul contului de rezultate. conversia conturilor societăţilor străine ce vor fi consolidate. la care veniturile şi cheltuielile pot fi prezentate diferit. · erori de înregistrare contabilă. Această metodă se aplică şi în cazul deţinerii unui procent de minimum 40 %. Dacă în perimetrul de consolidare sunt cuprinse şi societăţi străine. · datorii şi creanţe în valută în cadrul unui grup internaţional. Dacă impactul acestor divergenţe este superior pragului de semnificaţie fixat se vor efectua operaţii de retratare. deţinute de un număr de până la 5 acţionari. mai ales.

se pun in echivalenta subgrupurile consolidate si se constata interesele minoritare asupra participatiilor de la nivelul secund. la rândul lor. a drepturilor grupului în capitalurile proprii ale acesteia. Consolidarea pe paliere are urmatoarele consecinte : · pentru intreprinderile integrate proportional.3. Consolidarea directă constă în determinarea. · repartizarea capitalurilor proprii şi eliminarea titlurilor societăţii consolidate. Normalizatorii români definesc doar primele două procedee: consolidarea directă şi consolidarea pe paliere. · pentru participatiile puse in echivalenta. se constata. · cumularea conturilor societăţilor consolidabile. cât şi în cazul consolidării pe paliere. pentru fiecare societate inclusă în perimetrul de consolidare. Acest partaj se efectueaza aplicand titlurilor procentajele de interes ale societatii – mama si ale minoritarilor in societatea detinatoare de titluri.2. Consolidarea directă se realizează în următoarele etape: 8 · determinarea procentelor de interes ale grupului. 8 . Acest procedeu se poate utiliza cu bune rezultate în cazul grupurilor mici şi mijlocii cu structură simplă caracterizată prin legături indirecte şi radiale. Metodele de consolidare presupun folosirea unor procedee sau tehnici de consolidare de către societăţile comerciale care trebuie să întocmească conturi consolidate. consolidarea pe paliere. · terţi din afara grupului pe baza procentului de interes ce corespunde intereselor minoritare. utilizându-se procentul de interes deţinut de societatea-mamă în celelalte societăţi din grup.Tehnici de consolidare Practica demonstreaza ca. până la nivelul societăţii-mamă. in bilantul consolidate. indirect. diferenţele din achiziţie şi interesele minoritare trebuie să fie aceleaşi atât în cazul unei consolidări directe. la nivelul unui grup. interesele minoritare in acestea. consolidarea modulară. Această tehnică permite calcularea contribuţiei fiecărei societăţi consolidate la rezervele şi rezultatele grupului. fără legături reciproce sau circulare. Consolidarea directă constă în consolidarea fiecărei societăţi din cadrul grupului direct în societatea-mamă. Capitalurile proprii ale fiecărei societăţi sunt partajate între: · societatea-mamă pe baza procentului de interes al acesteia în societatea consolidată. Consolidarea pe paliere constă în efectuarea consolidării ţinându-se seama de subgrupurile consolidate care. pe etape. · transferarea rezervelor şi a rezultatului societăţii-mamă în rezervele şi rezultatul grupului. apoi la introducerea în consolidarea principală a conturilor consolidate ale acestor subgrupuri şi ale altor filiale ale societăţii-mamă. pot coexista participatii directe. rezultatul consolidat. Acestea pot fi: consolidarea directă. ceea ce complexifica tratamentul contabil afferent consolidarii. vor fi integrate în ansamblul grupului. se consolidează succesiv subgrupuri în ansambluri tot mai mari. Subconsolidările trebuie efectuate după aceleaşi reguli ca şi consolidarea principală. Potrivit acestui procedeu. Rezervele consolidate. Acest procedeu (tehnică) de consolidare conduce la efectuarea consolidării subgrupurilor. dupa caz. reciproce si circulare.

000 1. capitalurile proprii consolidate la nivelul subgrupului trebuie sa fie identificate asa cum sunt identificate capitalurile proprii individuale.520 Total active 32. ➢ STRUCTURILE DE GRUP SUB FORMA DE LANT LINEAR 3. Remarca : procentajul de interes utilizat pentru partajarea capitalurilor proprii este procentajul detinut de societatea-mama in filiala partajata. Consolidarea pe paliere prezintă avantajul segmentării informaţiei financiare pe subgrupuri iar ca dezavantaj menţionăm volumul mai mare de muncă şi. · fiecare subconsolidare este operata aplicand capitalurile proprii ale unei filial procentajul de participatie detinut de societatea care joaca rolul de mama in subansamblu. STUDIU DE CAZ – APLICAREA TEHNICILOR DE CONSOLIDARE In cadrul studiilor de caz pe care le voi aborda in acest capitol. interesele minoritare si rezultatul grupului trebuie sa aiba aceleasi valori.280 11. La nivelul fiecarui palier. Pentru a controla acest partaj. incepand de la soietatea plasata la extremitatea inferiara a lantului si avansand catre societatea-mama. pe activităţi. 9 MF1 F2 După această împărţire consolidarea se realizează la fel ca în cazul consolidării directe.Tehnica de consolidare pe paliere are la baza doua principii: · consolidarile successive trebuie sa fie effectuate. Cele doua procentaje sunt diferite Capitalurile proprii consolidate. diferenta de achizitie.800 Capitalul social Rezerve Rezultat 9 . Consolidarea modulară constă în divizarea conturilor consolidate aferente fiecărei societăţi în module susceptibile de a fi grupate. in timp ce procentajul de interes utilizat pentru partajarea eliminarii titlurilor este procentajul societatii-mama in societatea detinatoare de titluri. pe filiere de producţie sau după alte criterii. F1 si F2 se prezinta astfel: Bilant scocietate M Imobilizari corporale Titluri de participare F1 Alte active 20.1 – tehnica de consolidare are la baza metoda integrarii globale Fie urmatoarea organigrama de grup: Bilanturile individuale ale societatilor M. pe zone geografice. implicit. în funcţie de necesităţile de gestiune ale grupului. indiferent ca se foloseste tehnica pe paliere sau tehnica de consolidare directa. capitalurile proprii ale unui subgroup sunt partajat intre grupul de nivel superior si interesele minoritare. costuri mai ridicate.1 Exemplul nr. 3. in mod necesar. motiv pentru care consolidarea modulară este privită de specialişti ca o variantă a consolidării directe. se vor analiza tehnicile de conolidare utilizate pentru structurile de grup sub forma de lant linear cu participatii directe si indirecte si structuri de grup cu participatii multiple.

Preluarea postuilor din bilantul societatii F1.352 Total active 8.512 Bilant societate F2 Pentru simplificare.512 Capitalul social Rezerve Rezultat Datorii 1.600 2. precizam ca nu s-au prezentat conturile de pofit si pierdere a.800 Total capitaluri proprii 32.600 560 2.000 16. Palierul 1: consolidarea societatii F2 de catre societatea F1. in proportie de 100% 10 .Datorii 8.000 4. formandu-se astfel subgrupul consolidat F1. capitalurile proprii ale subgrupului F1 vor fi partajate intre grup (80%) si minoritari (20%).000 4. societatea F2 va fi integrata global in societatea F1.968 Total capitaluri proprii 8.400 544 3.800 10 780% Bilant societate F1 Imobilizari corporale Titluri de participare F2 Alte active 5. capitalurile proprii ale societatii F2 vor fi partajate intre subgrupul F1(70%) si minoritari (30%) Subgrupul F1 va fi integrat global in societatea M.e societatilor si nici operatii reciproce Societatea M in Procent de interes Procent de control Tip control Metoda de consolidare F1 80% 80% Exclusiv Integrare globala F2 80%*70%=56% 70% exclusiv Integrare globala A. Cazul in care se utilizeaza tehnica de consolidare pe paliere Consolidarea grupului M se va derula in doua etape: Consolidarea va incepe de la F2 inspre M. formandu-se astfel grupul consolidat M.

in propotie de 100% Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Partajul capitalurilor proprii ale societatii F2 Capitaluri proprii F2 valori Soocietatea F1 (70%) Interese minoritare (30%) 11 Imobilizari corporale Alte active 4.00 2.352 1.680 112 1.680 720 Rezultat 160 112 48 Total 3.Preluarea posturilor din bilantul societatii F2.360 2.200 Total capitaluri proprii 6.400 1.008 Bilantul consolidat al subgrupului F1 ACTIV PASIV Imobilizari corporale 11 .400 160 3.008 Eliminarea titlurilor detinute de F1 in F2: Capital social Rezerve Rezultat 800 2.500 Capitalul social Rezerve Rezultat Datorii 8.560 Total active 6.500 Capital social 800 560 240 Rezerve 2.000 2.400 160 Titluri de participare Rezerva consolidata Rezultat consolidat Interese minoritare 560 1.

336 1. Soc Mama Interese minoritare · Rezerve (800+2.200) 1.680) Rezultat consolidat (544+112) Capital proprii aferente act.600 4.080 656 6.008 960 48 7.600 12 .912 Capital social (1.(5.069 1.000) Alte active (2.512 Palierul 2: consolidarea subgrupului F1 de catre M Preluarea posturilordin bilantul societatii M.600 1. in proportie de 100% Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Partajul capitalurilor proprii ale subgrupului F1: Capitaluri proprii subgrup F1 Valori Soocietatea M (80%) Interese minoritare (20%) Capital social 1.600 4.400)*30% · Rezultat (160*30%) Total capitaluri proprii Datorii(3.280 320 Rezerve 4. in poportie de 100% Preluarea posturilor din bilantul subgrupului F.400+1.344 7.080 3.168 Total Activ 14.560) 9.600+800-800) Rezerve consolidate (2.968+3.51 2 Total Pasiv 14.352+2.600+4.267 Eliminarea titlurilor detinute de M in F1: Capital social Rezerve Rezultat 1.336 5.264 816 Rezultat 656 525 131 Total 6.

168) 8.275 2.032 A.600+4.080 656 Titluri de participare 1.600) Rezerve consolidate (16. in proportie de 100% Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Partajul capitalurilor proprii ale societatii F1 13 .000+9.789 2.264 4.600-1.264) Rezultat consolidat (4.600 16.064 11.000 19.600) Alte active (11.264 525 1.267 Bilantul consolidat al grupului M ACTIV PASIV Imobilizari corporale (20.4.800+7.432 Capital social (8.000+1.000+3.280 12 Rezerva consolidata Rezultat consolidat Interese minoritare 3.096 179 34.912) 29.525 31.03 2 Total Pasiv 46.968 Total Activ 46. Cazul in care se utilizeaza tehnica de consolidare directa Societatea M integreaza global societatea F1 Preluarea posturilor din bilantul societatii M. in proportie de 100% Preluarea postuilor din bilantul societatii F1.520+4. Soc Mama Interese minoritare · Rezerve [(1.000+525) Capital proprii aferente act.080)*20%] +960 · Rezultat (656*20%)+48 Total capitaluri proprii Datorii(4.

280 1.920 480 Rezultat 544 435 108 Total 4.635 909 Eliminarea titlurilor detinute de M in F1 Capital social Rezerve Rezultat 1.600 2. Eliminarea titlurilor detinute de F1in F2 Capital social Rezerve Rezultat 14 .9201.920 435 909 Societatea M integreaza global societatea F2 13 Preluarea posturilor din bilantul societatii F2.056 Rezultat 160 43590 70 Total 3.400 1.478 Titlurile detinute de F1 in F2 sunt finantate astfel: 80% de societatea M si 20% de minoritari. In consecinta eliminarea titlurilor se va face : pe seama capitalului social al societatii F2 pentru 80%*560=448 u.400 544 Titluri de participare Rezerva consolidata Rezultat consolidat Interese minoritare 1.882 1.Capitaluri proprii F1 Valori Soocietatea M (80%) Interese minoritare (20%) Capital social 1.200 3.m.344 1.600 1.400 1. in proportie de 100% Partajul capitalurilor proprii ale societatii F2 Capitaluri proprii subgrup F2 Valori Partea grupului (80%*70%=56%) Interese minoritare (44%) Capital social 800 448 352 Rezerve 2.6351.m si pe seama intereselor minoritare pentru 20%*560=112 u.544 3.280 320 Rezerve 2.

968+16.600 16.000+ (80%*2.096 179 34. Soc Mama Interese minoritare · Rezerve [(1.275 2.789 2.400)+(56%*2.800 2.400) Rezultat consolidat 4.600+2.000+5.000) Alte active (11.366 Bilantul consolidat al grupului M ACTIV PASIV Imobilizari corporale (20.344 90 1.520+2.064 11.264 4.968 Total Activ 46.432 Capital social Rezerve consolidate 16.400 160 Titluri de participare Rezerva consolidata Rezultat consolidat Interese minoritare 560 1.03 2 Total Pasiv 46.000 19.560) 29.000) 8.352+2.525 31.800+3.400)*20%]+ [(800+2.400)*44%]-560*20% · Rezultat (544*20%)+(160*44%) Total capitaluri proprii Datorii(4.000+(80%*544)+(56%*160) Capital proprii aferente act.1 Exemplul nr.600+4.032 3.2 – tehnica de consolidare are la baza metoda integrarii proportionale Fie urmatoarea organigrama de grup: 15 .

000 2.000 640 5.984 Total capitaluri proprii 4.400 Bilant societate F1 Imobilizari corporale Titluri de participare F2 Alte active 2.000 12.240 Capitalul social Rezerve Rezultat Datorii 800 1.800 Capitalul social 16 .000 8.400 Total capitaluri proprii 16.800 Total active 32.000 2.200 520 Total active 4. F1 si F2 se prezinta astfel: Bilant societate M Imobilizari corporale Titluri de participare F1 Alte active 10.240 Bilant societate F2 Imobilizari corporale Alte active 20.14 MF1 F2 Societatea F1 controleaza societatea F2 in conjunctiv cu asociatul X Bilanturile individuale ale societatilor M.760 Total active 16.525 1.200 256 1.400 Capitalul social Rezerve Rezultat Datorii 4.

800 Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Eliminarea tilturilor detinute de F1 in F2 17 . Cazul in care se utilizeaza tehnica de consolidare pe paliere Consolidarea grupului M se va derula in doua etape: Consolidarea va incepe de la F2 inspre M. in propotie de 30% Imobilizari corporale Alte active 2. formandu-se astfel subgrupul consolidat F1 Subgrupul F1 va fi integrat global in societatea M.Rezerve Rezultat Datorii 4. Palierul 1: consolidarea societatii F2 de catre societatea F1. societatea F2 va fi integrata proportional in societatea F1. Preluarea postuilor din bilantul societatii F1.520 3.600 240 4. capitalurile proprii ale subgrupului F1 vor fi partajate intre grup (80%) si minoritari (20%).840 Capital social Rezerve Rezultat Datorii 1. in proportie de 100% Preluarea posturilor din bilantul societatii F2.000 800 16.000 12. precizam ca nu s-au prezentat conturile de pofit si pierdere ale societatilor si nici operatii reciproce Societatea M in: Procent de interes Procent de control Tip control Metoda de consolidare F1 80% 80% Exclusiv Integrare globala F2 80%*30%=24% 30% Comun Integrare proportionala 15 380% Acest calcul al procentajului de interes evidentiaza interese minoritare de 30%-24%=6% A.200 3.800 Pentru simplificare. formandu-se astfel grupul consolidat M.000 Total capitaluri proprii 32.

840) 8.096 6.800) 800 4.800 3.520 4.219 Eliminarea titlurilor detinute de M in F1: 16 Capital social Rezerve Rezultat 800 4.000) Alte active (520+3.096 4. in poportie de 100% Preluarea posturilor din bilantul subgrupului F1.840 960 Rezultat 496 397 99 Total 6.800 496 Titluri de participare Rezerva consolidata 18 .360 Capital social (800+1200-1200) Rezerve consolidate (1.520+6. in proportie de 100% Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Partajul capitalurilor proprii ale subgrupului F1: Capitaluri proprii subgrup F1 Valori Soocietatea M (80%) Interese minoritare (20%) Capital social 800 640 160 Rezerve 4.984+4.600) Rezultat consolidat (256+240) Total capitaluri proprii Datorii(1.877 1.800 496 6.880 Palierul 2: consolidarea subgrupului F1 de catre M Preluarea posturilordin bilantul societatii M.Capital social = Titluri de participare F2 1200 Bilantul consolidat al subgrupului F1 ACTIV PASIV Imobilizari corporale (2.784 Total Activ 12.200+3.88 0 Total Pasiv 12.

Soc Mama Interese minoritare · Rezerve 20%*(800+4.520 10. Cazul in care se utilizeaza tehnica de consolidare directa Societatea M integreaza global societatea F1 Preluarea posturilor din bilantul societatii M.397 18.784) 4. in proportie de 100% Preluarea postuilor din bilantul societatii F1. in proportie de 100% Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Partajul capitalurilor proprii ale societatii F1 Capitaluri proprii F1 Valori Soocietatea M (80%) Interese minoritare 19 .000+800-800) Rezerve consolidate (8.840) Rezultat consolidat (2.000 11.840 2.120 Capital social (4.250) Alte active (5.000+397) Capital proprii aferente act.360) 18.219 1120 99 19.400+6.184 Total Activ 28.219 Bilantul consolidat al grupului M ACTIV PASIV Imobilizari corporale (10.000+8.237 1.64 0 Total Pasiv 28.456 9.000+3.640 A.760+4.Rezultat consolidat Interese minoritare 640 3.800) · Rezultat 20%*496 Total capitaluri proprii Datorii(2.840 397 1.

256 1.(20%) Capital social 800 640 160 Rezerve 1.000 3.032 1.800 5.600 2.880 720 Rezultat 800 240 192 48 Total 16. In consecinta eliminarea titlurilor se va face : pe seama capitalului social al societatii F2 pentru 80%*1.008 Titlurile detinute de F1 in F2 sunt finantate astfel : 80%de societatea M si 20% de minoritari. in proportie de 30% Partajul capitalurilor proprii ale societatii F2 Capitaluri proprii subgrup F2 Valori Valori integrate (30%) Partea grupului (80%*30%=24%) Interese minoritare (6%) Capital social 4.200=960 si pe seama interesului minoritar 20%*1.040 4.200=240 u. In plus se evidentiaza interesele minoritare in activul net contabil al societatii F2 Capital social Rezerve Rezultat 20 .000 1.200 960 240 Rezerve 12.200 960 240 Rezultat 256 205 51 Total 2.m.805 451 Eliminarea titlurilor detinute de M in F1 Capital social Rezerve Rezultat 800 1.200 256 Titluri de participare Rezerva consolidata Rezultat consolidat Interese minoritare 640 960 205 451 17 Societatea M integreaza proportional societatea F2 Preluarea posturilor din bilantul societatii F2.

000+2.219 1.120 Capital social (4.1 Exemplul nr.840 2.1.200+30%*12.000+80%*1.237 1.0006%*12.200 · Rezultat 20%*256+6%*800 Total capitaluri proprii Datorii(2.120 99 9.760+520+3.800 ) 4.000)-20%*1.640 3.520 10.000+80%*256+30%*800-6%*800) Capital proprii aferente act.200)) +6%*(4.400+1.200 768 Bilantul grupului consolidat M ACTIV PASIV Imobilizari corporale (10. Soc Mama Interese minoritare · Rezerve [20%*(80+1.000 11.000) Rezultat consolidat (2.008-240) 1.000) Alte active (5.984+30%16.520+6.000+12.64 0 Total Pasiv 28.840) 18.000) Rezerve consolidate (8.397 18.200 720 48 Titluri de participare Interese minoritare(1.3 – tehnica de consolidare are la baza metoda integrarii punerii in echivlenta Fie urmatoarea organigrama de grup: 18 MF1 F2 21 .184 Total Activ 28.000=4.

000 640 8.800 Total capitaluri proprii 5.000 Total active 3.000 2. F1 si F2 se prezinta astfel: Bilant societate M Imobilizari corporale Titluri de participare F1 Alte active 10.000 4.300 Total active 5.640 Capitalul social Rezerve Rezultat Datorii 4.Bilanturile individuale ale societatilor M.200 Capitalul social Rezerve Rezultat Datorii 800 22 .000 Total active 18.200 200 2.640 Total capitaluri proprii 18.000 8.000 Capitalul social Rezerve Rezultat Datorii 800 1.200 2.000 Bilant societate F2 Imobilizari corporale Alte active 1.640 Bilant societate F1 Imobilizari corporale Titluri de participare F2 Alte active 2.500 200 2.

precizam ca nu s-au prezentat conturile de pofit si pierdere ale societatilor si nici operatii reciproce: Societatea M in: Procent de interes Procent de control Tip control Metoda de consolidare F1 80% 80% Exclusiv Integrare globala F2 80%*25%=20% 25% Influenta semnificativa Punere in echivalenta 19 2805% A.200 Total capitaluri proprii 3. capitalurile proprii ale subgrupului F1 vor fi partajate intre grup (80%) si minoritari (20%). in proportie de 100% Stabilirea partii ce revine societatii F1 in capitalurile proprii ale F2 Capitaluri proprii F2 Valori Partea ce revine societatii F1 (25%) Capital social 800 200 Rezerve 1. societatea F2 va fi pusa in echivalenta de societatea F1.1.000 500 Punerea in echivalenta a titlurilor detinute de F1 in F2 Titluri puse in echivalenta = % Titluri de participare F2 Rezerve consolidate Rezultat consolidat 500 200 250 50 23 . formandu-se astfel subgrupul consolidat F1 Subgrupul F1 va fi integrat global in societatea M.000 200 2.000 250 Rezultat 200 50 Total 2.200 Pentru simplificare. Palierul 1: consolidarea societatii F2 de catre societatea F1. Preluarea postuilor din bilantul societatii F1. formandu-se astfel grupul consolidat M. Cazul in care se utilizeaza tehnica de consolidare pe paliere Consolidarea grupului M se va derula in doua etape: Consolidarea va incepe de la F2 inspre M.

in proportie de 100% Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Partajul capitalurilor proprii ale subgrupului F1: Capitaluri proprii subgrup F1 Valori Soocietatea M (80%) Interese minoritare (20%) Capital social 800 640 160 Rezerve 1.500 500 2.160 290 Rezultat 250 200 50 Total 2.300 Capital social Rezerve consolidate (1.500 2.300 Total Pasiv 5.450 250 2.450 250 Titluri de participare Rezerva consolidata Rezultat consolidat Interese minoritare 24 .000 500 20 Eliminarea titlurilor detinute de M in F1: Capital social Rezerve Rezultat 800 1.200+250) Rezultat consolidat (200+50) Total capitaluri proprii Datorii 800 1.300 Palierul 2: consolidarea subgrupului F1 de catre M Preluarea posturilordin bilantul societatii M.500 2.450 1.Bilantul consolidat al subgrupului F1 ACTIV PASIV Imobilizari corporale Titluri puse in echivalenta Alte active 2.800 Total Activ 5. in poportie de 100% Preluarea posturilor din bilantul subgrupului F.

160) Rezultat consolidat (2.000+800-800) Rezerve consolidate (8.30 0 Total Pasiv 23.160 200 500 Bilantul consolidat al grupului M ACTIV PASIV Imobilizari corporale (10.640 1.200 15. Soc Mama Interese minoritare · Rezerve 20%*(800+1450) · Rezultat 20%*250 Total capitaluri proprii Datorii(4640+2800) 4.000+2.000+1.300 A.300 Capital social (4. in proportie de 100% Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Partajul capitalurilor proprii ale societatii F1 Capitaluri proprii F1 Valori Soocietatea M (80%) Interese minoritare 25 .500) Titluri puse in echivalenta Alte active (8.000+2.160 2.860 7.500 500 10.000+200) Capital proprii aferente act.000 9.300) 12.440 Total Activ 23.360 500 450 50 15. in proportie de 100% Preluarea postuilor din bilantul societatii F1. Cazul in care se utilizeaza tehnica de consolidare directa Societatea M integreaza global societatea F1 Preluarea posturilor din bilantul societatii M.

000 250 200 50 Rezultat 200 50 40 10 Total 2.760 440 Eliminarea titlurilor detinute de M in F1 21 Capital social Rezerve Rezultat 800 1.m.(20%) Capital social 800 640 160 Rezerve 1. In consecinta eliminarea titlurilor se va face : pe seama capitalului social al societatii F2 pentru 80%*200=160 si pe seama interesului minoritar 20%*200=40 u. In plus se evidentiaza interesele minoritare in activul net contabil al societatii F2 Punerea in echivalenta a titlurilor detinute de F1 in F2 Titluri puse in echivalenta = % Titluri de participare F2 Rezerve consolidate Rezultat consolidat 26 .000 500 400 100 Titlurile detinute de F1 in F2 sunt finantate astfel : 80%de societatea M si 20% de minoritari.200 200 Titluri de participare Rezerva consolidata Rezultat consolidat Interese minoritare 640 960 160 440 Societatea M pune in echivalenta societatea F2 Stabilirea partii ce revine grupului in capitalurile poprii ale societatii F2 Capitaluri proprii F2 Valori Valori integrate (25%) Partea grupului (80%*25%=20%) Interese minoritare (5%) Capital social 800 200 160 40 Rezerve 1.200 960 240 Rezultat 200 160 40 Total 2.200 1.

000+2.500) Titluri puse in echivalenta Alte active (8.200)+5%*(800+1.860 7.800) 15.160 2.360 450 50 22 MF1 F2 · Rezultat 20%*200+5%*200 Total capitaluri proprii Datorii(4.000) Rezerve consolidate (8. 000)-20%*200 4.440 Total Activ 23.200 15.Interese minoritare (100-40) 500 200 200 40 60 Bilantul grupului consolidat M ACTIV PASIV Imobilizari corporale (10.500 500 10.640+2.000+2.000 9.000+80%*200+25%*200) Capital proprii aferente act. Soc Mama Interese minoritare · Rezerve [20%*(800+1.300 Capital social (4.30 0 Total Pasiv 23.300) 12.000+80%*1.300 ➢ STRUCTURI DE GRUP CU PARTICIPATII MULTIPLE Fie urmatoarea organigrama de grup: 27 .200+25%*800 Rezultat consolidat (2.

600 Total capitaluri proprii 40.000 1.000 Total capitaluri proprii 14.000 Capitalul social 28 .600 Bilant societate F1 Imobilizari corporale Titluri de participare F2 Alte active 5000 400 8.000 Bilant societate F2 Imobilizari corporale Alte active 3.000 4.000 7.000 16.600 Total active 14. F1 si F2 se prezinta astfel: Bilant societate M Imobilizari corporale Titluri de participare F1 Titluri de participare in F2 Alte active 20.000 Total active 8.600 250 18.000 Capitalul social Rezerve 2.000 5.600 Capitalul social Rezerve Rezultat Datorii 8.000 12.000 4.750 Total active 40.000 23 24805% Rezultat Datorii 1.Bilanturile individuale ale societatilor M.

Deoarece societatea M detine inca 25% din societatea F2.Rezerve Rezultat Datorii 1. Societatea F1 detine 40% in societatea F2.600 Total capitaluri proprii 8. in poportie de 100% Preluarea posturilor din bilantul subgrupului F2.000 400 4. Cazul in care se utilizeaza tehnica de consolidare pe paliere Palierul 1: consolidarea societatii F2 de catre societatea F1. in proportie de 100% Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Partajul capitalurilor proprii ale subgrupului F2: Capitaluri proprii F2 Valori Partea subgrupului F1(40%) Interesele directe ale lui M(25%) Interese 29 . procentajul minoritar fiind de 60 %. intre interesele directe ale lui M in F2 si interesele minoritare veritabile (60%25%=35%) Preluarea posturilor din bilantul societatii F1.000 Pentru simplificare. precizam ca nu s-au prezentat conturile de pofit si pierdere ale societatilor si nici operatii reciproce: Societatea M in: Procent de interes Procent de control Tip control Metoda de consolidare F1 80% 80% Exclusiv Integrare globala F2 · Direct · Indirect Total F2 25% 80%*40%=32% 57% 25% 40% 60% Exclusiv Integrare globala A. trebuie sa se faca distinctie in cadrul intereselor minoritare in F2.000 2.

minoritare (35%) Capital social 1.000 13.000 400 24 Titluri de participare Rezerva consolidata Rezultat consolidat Interese minoritare Partea lui M in capitalul si rezerva lui F2 Partea lui M in rezultatul lui F2 400 800 160 1.000) Rezerve consolidate (4.000) Alte active (8.000+40%*2000) Rezultat consolidat 1.social F2*25% 100= 400(rezultat F2)*25% Bilantul consolidat subgrupul F1 ACTIV PASIV Imobilizari corporale (5.000+40%*400) Capital proprii aferente act.190 750 100 750= 1000 k.000) 8.000 400 250 350 Rezerve 2.600+5. Soc Mama Interese minoritare · Partea lui M in rezerva si capitalul lui F2 · Partea lui M in rezultatul lui F2 Datorii(7.000 2.000+3.360 850 1.000 30 .600 Capital social (2.600) 2.190 Eliminarea titlurilor detinute de F1 in F2 Capital social Rezerve Rezultat 1.000 800 500 700 Rezultat 400 160 100 140 Total 3.000+4.400 1.

800 1.600 3.600 Total Activ 21. in proportie de 100% Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Partajul capitalurilor proprii ale subgrupului F1: Capitaluri proprii subgrup F1 Valori Soocietatea M (80%) Interese minoritare (20%) Capital social 2.190 750 100 11.160 Titluri de participare Rezerva consolidata 1. in poportie de 100% Preluarea posturilor din bilantul subgrupului F.160 7.600 400 Rezerve 4.960 1.160 928 232 Total 7.960 6.800 3.800 1.4.600 Palierul 2: consolidarea subgrupului F1 de catre M Preluarea posturilordin bilantul societatii M.592 Societatea M trebuie sa elimine titlurile de participare detinute in F2.368 1.592 Eliminarea titlurilor detinute de M in F1: Capital social Rezerve Rezultat 2. Partea lui M in rezerva si capitalul lui F2 Partea lui M in rezultatul lui F2 750 31 .000 4.60 0 Total Pasiv 21.000 1. afectand partea ce revine lui M in F2 capitalurilor proprii consolidate ale grupului M.840 960 Rezultat 1.840 25 Rezultat consolidat Interese minoritare 928 1.

35 0 Total Pasiv 23.600 400 Rezerve 4.100 Titluri de participare F2 Rezerva consolidata (750-250) Rezultat consolidat 250 500 100 Bilantul consolidat al grupului M ACTIV PASIV Imobilizari corporale (20. in proportie de 100% Eliminarea operatiilor reciproce (nu exista) Partajul capitalurilor proprii ale societatii F1 Capitaluri proprii F1 Valori Soocietatea M (80%) Interese minoritare (20%) Capital social 2.000-2.000+800+ 500) Rezultat consolidat (4.782 36.600+11.000) Rezerve consolidate (16.592) Total capitaluri proprii Datorii(12. Cazul in care se utilizeaza tehnica de consolidare directa Societatea M integreaza global societatea F1 Preluarea posturilor din bilantul societatii M.150 Total Activ 60. Soc Mama Interese minoritare (1.000 3.350 Capital social (8000+2.000 20.600) 28.000 32.190+1.000 1.340 5.000+8000) Alte active (18.028 33.368 2.300 A.750+13.200 800 32 .000+160) Capital proprii aferente act.600) 8. in proportie de 100% Preluarea postuilor din bilantul societatii F1.

000 2.000 1.000 800 200 Total 7.140 860 Rezultat 400 228 172 Total 3. Eliminarea titlurilor detinute de F1in F2 Capital social Rezerve Rezultat 1.400 1.000 570 430 Rezerve 2.000 4.200 800 26 Interese minoritare 1. In consecinta eliminarea titlurilor se va face : pe seama capitalului social al societatii F2 pentru 80%*400=320 u.400 Societatea M integreaza global societatea F2 Preluarea posturilor din bilantul societatii F2.m si pe seama intereselor minoritare pentru 20%*400=80 u.m.938 1. in proportie de 100% Partajul capitalurilor proprii ale societatii F2 Capitaluri proprii subgrup F2 Valori Partea grupului (57%) Interese minoritare (43%) Capital social 1.000 5.000 400 Titluri de participare F2’ (250+400) Rezerva consolidata Rezultat consolidat Interese minoritare 650 1.600 3.140 33 .400 Eliminarea titlurilor detinute de M in F1 Capital social Rezerve Rezultat 2.Rezultat 1.000 Titluri de participare Rezerva consolidata Rezultat consolidat 1.600 1.000 1.462 Titlurile detinute de F1 in F2 sunt finantate astfel: 80% de societatea M si 20% de minoritari.

000) 28.400+1.140 Rezultat consolidat 4.340 5. Soc Mama Interese minoritare (1.382 Bilantul consolidat al grupului M ACTIV PASIV Imobilizari corporale (20.000+3.000+800+228 Capital proprii aferente act. · existenţa unei profesii contabile liberale şi a unei cercetări contabile preocupate să răspundă reflectării imaginii fidele şi nevoilor utilizatorilor. un avantaj competitional pe piata specifica de actiune .000 20.782 36.462-80) Total capitaluri proprii Datorii(12.000) Alte active (18. a celor de investitii. si in special companiile multinationale se avanta intr-o competitie din ce in ce mai acerba dupa informatia economica. · creşterea cerinţelor utilizatorilor şi presiunea acestora pentru informaţii suplimentare pe care situaţiile financiare obţinute pe baza contabilităţii financiare nu le puteau oferi. ✔ Cauzele apariţiei necesităţii consolidării conturilor · dezvoltarea economică si expansiunea puternică a societăţilor · concentrarea economică şi tendinţele de regrupare a întreprinderilor.35 0 Total Pasiv 60.000 32.350 Capital social Rezerve consolidate 16.750+8. CONCLUZII 27 ✔ In conditiile in care globalizarea economiei mondiale a pietelor de capital se amplifica cu fiecare zi ce trece .200+1. ✔ Obiectivul consolidării conturilor “este de a furniza o imagine fidelă asupra 34 . · existenţa şi dezvoltarea pieţei financiare şi finanţarea dominantă a societăţilor prin intermediul instituţiilor financiare.000+4.000+5.600+5.600) 8.350 1. grupurile de societati.200 Total Activ 60. financiara si contabila.368 2. iar pe de alta parte o baza cat mai solida de fundamentare a propriilor decizii .000+3.028 33. care sa le ofere pe de o parte.228 1.150 24.600+7.

motiv pentru care consolidarea modulară este privită de specialişti ca o variantă a consolidării directe.univ. · consolidarea pe paliere. agentii economici sunt familiarizati numai cu primele doua tehnici de consolidare. Bucuresti. Insa aceasta tehnica prezinta si un dezavantaj. ✔ Consolidarea pe paliere se poate utiliza cu bune rezultate în cazul grupurilor mici şi mijlocii cu structură simplă caracterizată prin legături indirecte şi radiale. ➢ Prof. ➢ http://contabilul. in tara noastra.Consolidarea pe paliere prezintă avantajul segmentării 28 informaţiei financiare pe subgrupuri iar ca dezavantaj menţionăm volumul mai mare de muncă şi. Razvan Mustea. · consolidarea modulară. ✔ Tehnicile de consolidare cunoascute la nivel international sunt: · consolidarea directă. ✔ Tehnicile de consolidare se pot aplica structurilor de grup sub forma de lant linear cu participatii directe si indirecte precum si structurilor de grup cu participatii multiple.html ➢ http://www. Conturile consolidate permit exprimarea într-o manieră globală a situaţiei financiare şi a rezultatului grupului ✔ Metodele de consolidare (integrare globala.ro/a/2806/aspecte-privind-consolidarea-conturilor. Matis. Total active. CECCAR. informatia financiara la nivelul grupului. ✔ Consolidarea directa prezinta avantajul de a furniza direct. ele dau o imagine mai cuprinzătoare a situaţiei reale a unui grup. BIBLIOGRAFIE ➢ M. anume ca nu prmite analize in interiorul grupului necesate pentru nevoile interne de gestiune sau informare ✔ Este permisa intocmirea de situatii financiar consolidate a acelor grupuri care in toate exercitiile financiare depaseste cel putin doua criterii dintre: Cifra de afaceri agregata este 9. în funcţie de necesităţile de gestiune ale grupului iar după această împărţire consolidarea se realizează la fel ca în cazul consolidării directe. ✔ Necesitatea conturilor consolidate este evidentă. D.com/doc/56594483/METODE-DE-CONSOLIDARE = 35 .dr. mult mai rapid si cu cheltuieli mai mici decat in cazul tehnicii anterioare. implicit.patrimoniului şi situaţiei financiare în ceea ce priveşte rezultatul ansamblului consolidat constituit din întreprinderile cuprinse în perimetrul de consolidare”. Ed. Contabilitatea grupurilor de societăţi Note de curs. Bucuresti. ✔ Consolidarea modulară constă în divizarea conturilor consolidate aferente fiecărei societăţi în module susceptibile de a fi grupate. Nr.scribd. în România nu există cerinţe legale privind întocmirea situaţiilor financiare combinate. ➢ Mariana Vlad .insa. dar acestea ar putea fi solicitate de anumiţi utilizatori pentru care informaţiile financiare referitoare la acest grup de entităţi sunt utile. Economica. Mediu de salariati – 250 ✔ În prezent. Ed. 2004.6 mil euro.manager. integrare proportionala si punere in echivalenta ) presupun folosirea unor procedee sau tehnici de consolidare de către societăţile comerciale care trebuie să întocmească conturi consolidate. imagine pe care nu o poate da ansamblul bilanţurilor societăţilor componente. Drd. Sacarin. 2004.4. Contabilitate aprofundata. costuri mai ridicate.8 mil euro. Consolidarea Situatiilor financiare intre necesitate si realitate. fără legături reciproce sau circulare. 2010-2011.

29 36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful