Београд 05. 02. 2012.

године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б
БЕОГРАД

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ

СТАРОЗАВЕТНА ТЕОЛОГИЈА
ПРЕДАВАЧ:
ДР РОДОЉУБ КУБАТ, ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

1. ПОДАЦИ О СТАТУСУ ПРЕДМЕТА У СТУДИЈСКОМ ПЛАНУ
– временске димензије наставе: IV семестар, школске 2011/12.
– седмични фонд часова: 4+2
– број часова у семестру: 60+30
– врста наставе: обавезни предмет
– корелација наставе: Свето Писмо Старог Завета (Увод, Историја и егзегеза), Увод у
Нови Завет, Егзегеза Новог Завета, Теологија Новог Завета, Патрологија, Догматика,
Литургика
– организациони облици наставе: предавања и вежбе (саоднос 4:2)
– евалуација знања: испит после IV семестра
2. ЦИЉ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ
Стицање увида у основна теолошка питања старозаветне теологије у изворном контексту,
као и у контексту новозаветне и патристичке теолошке мисли. Важан аспекат курса
представља покушај осавремењења библијских теолошких идеја и њихова теолошка и
еклесијална актуализација.
3. САРЖАЈ
Упознавање са теолошким идејама скривеним иза библијских текстова, и уопште
библијско-теолошко сагледавање историје изабраног народа. Основне теолошке идеје
заступљене у старозаветним текстовима: Савез Бога и Израила, монотеизам – Јахве једини
Бог, месијанизам – ишчекивање велике будућности, библијска антропологија,
ангелологија и демонологија. Културолошки аспекти: схватање жене, слободе,
друштвеног живота, љубави, закона итд. Посебно се наглашава социјални карактер
староизраилске религијске свести, као и новозаветно и хришћанско читање Старог Завета.
1

Крагујевац 2012. Зајгднжца ж жојгджнац с Иепажлс. Апхгологжја ж пглжгжја реапог Иепагла. ПРАКТИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Обавезе студената: Студенти су обавезни да похађају наставу. Rebić. R. L. McKenzie. Орновг реапоравгенг анепожологжјг. ИСПИТНА ПИТАЊА: 1. Београд 2003. Prapovijest. 35-41. Београд 1999. Олбрајт. Razumjeti Bibliju. Starozavjetna biblijska teologija. б ) корисна литература Th. В. Логос. Богословље 1-2. потребно је активно учешће у настави (посебно на вежбама). Појам Бога с Сеапом Завгес. Р.4. у: Biblijska teologija Starog Novog zavjeta. Zagreb 1991. Ф. 6. Braulik. G. Mojsijeva oporuka. Središnje teme Staroga zavjeta. Дрејн. Praktični biblijski LEKSIKON. A. Кубат. Стварање човека (Пост 2 7)? 7. 146-225. Београд 2003. 8-26. Zagreb 1980. Откривењски карактер Божијег имена Јахве? 3. Карактер старозаветног монотеизма? 5. J. Zagreb 1997. 9-35. D. Grabner-Haider. Zagreb 1988. Адам? 2 . препоручљиво је да долазе на појединачне консултације. В. Zagreb 1988. Х. Söding. Р. Zagreb 1996. Београд 1995. Тпаговжма Пжрма: Сеапж Савге – егологжја ж хгпмгнгсежка. S Bogom na putu. Митолошко-сликовити начин мишљења? 2. 5. Увођгњг с Сеапж Завге. Активно учешће на настави доноси 15% оцене. Монотеизам: разликовање Бога и света? 4. Кубат. Схваеањг еагпобног джвоеа кпое реапоеавјгенс жреопжјс. Schmid. Zagreb 2001. Više od knjige. Градац 139-140 (2000-2001). Милин. A. ЛИТЕРАТУРА: Џ. Београд • Нови Сад 2008. 288-351. Arenhoevel. Робинсон. 7-19. Кубат. Р. Стварање човека (Пост 1 26-27)? 6. Осталих 70% оцене студенту ће омогућити завршни испит. Начин оцењивања рада и резултата: Писање и одбрана семинарске вежбе чиниће 15% укупне оцене. Д. Богословље 1-2.

Библија и савремена наука? 27. Старозаветна ангелологија? 20. Месијанизам? 15. Свевременост и савременост Старог Завета? 24. Социјални аспекти живота старих Израилаца? 32. Премудрост? 22. Схватање “живота после“ у Старом Завету? 13. Схватање нације у Старом Завету? 29. Стари Завет у цивилизацијском коду? 33. Пророчка теологија? 23. Закон и праведност? 12. Настанак старозаветног канона? 17. Појединац и заједница у Старом Завету? 16. Историјски учинак библијских текстова? 25. Основни антрополошки појмови? 10. Теологија и историја? 26. Схватање полности у Старом Завету? 31. Енош? 9. Старозаветна демонологија: питање зла? 21. Схватање жене у Старом Завету? 30. Стварање света? 14. Људска права из старозаветне перспективе? 28. Плуралност теолошког мишљења у Старом Завету? 3 . Савез? 11.8. Теологија канона? 18. Хришћански Стари Завет (Савез) и јеврејски Танах? 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful