P. 1
grcki

grcki

|Views: 17|Likes:
Published by Radoslav Radak

More info:

Published by: Radoslav Radak on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2015

pdf

text

original

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Силабуси


Др Иринеј Буловић, редовни професор

основне студије богословља
смер: општа теологија

Предмет: ГРЧКИ ЈЕЗИК
Група: обавезни предмет, бодови: 9.00
Фонд часова: сем. 1/ 2+2, 2/ 2+2
Испит: писмени и усмени (комбиновани)

Назив курса: Новозаветни грчки језик


Садржај:

Формирање представе о теолошком утемељењу језичког
феномена, литургијском контексту функционисања језика,
појму и обележјима богослужбеног језика, функционално-
стилистичким обележјима језика богослужења и језика
теологије. Стицање знања о грецистици и у њеном оквиру о
новозаветном грчком језику, односно о κοινή дијалекту,
његовом историјском развитку, о релевантној теоријској
литератури и лексикографским приручницима. Стицање
фундаменталних теоријских знања о функционисању грчког
језика као старог књижевног и сакралног језика Хелена,
његовом значају за формирање хеленске и европске културе, као
и о његовој структури (потенцијалу фонетско-фонолошког,
дериватолошког, морфолошког и синтаксичког нивоа, као и
лексичког фонда. Стављање грчког језика у функцију
богословских предмета због којих се изводи настава грчког
језика, односно ради тачнијег поимања појмова из Догматике,
Литургике, као и Философије те стварање основе за даље
продубљавање релевантних знања. Указивање на морфолошке
истоветности, сличности и разлике приликом изведбе или
калкирања српских речи, представљање рада свете браће
Ћирила и Методија. Развијање умења квалификоване
компаративно-историјске, типолошке и конфронтационе
анализе појава и елемената фонетско-фонолошког, граматичког
и лексичког система грчког језика уз примену одговарајућег
теоријско-методолошког и терминолошког апарата. Формирање
умења структурно-семантичке анализе грчког текста у циљу
адекватног транспоновања на српски стандардни језик,
упознавање са лексичко-фразеолошким, граматичким и
стилистичким проблемима превођења, изграђивање
најрелевантнијих способности технике превођења, као и
оспособљавање за служење лексикографским приручницима
(начин коришћења речника, структура речничког чланка).
Оспособљавање за сучељавање различитих гледишта везаних за
одређену теоријску проблематику, за заснивање властитог
становишта са одговарајућом аргументацијом, за активно и
продуктивно коришћење научне литературе.

Циљ:
Циљ наставе грчког језика јесте формирање релевантне за
професионалну компетенцију теолога лингвистичке,
преводилачке и лингвокултуролошке компетенције у
информативној (формирање представа и генерализација из
области грецистике у обиму и на нивоу прописаном
програмским садржајима), формативној (развијање
лингвистичког мишљења, оспособљавање за самостално
проучавање језичког материјала) и оперативној димензији
(примена стечених знања и умења при рецепцији грчког текста и
у процесу превођења).


Предуслови:
Уписан први семестар основних студија.

Облик наставе:
Предавања и вежбе.

Обавезе студената:
Студенти су обавезни да похађају наставу и активно учествују у
њој, посебно на вежбама. Пожељно је да редовно израђују
домаће задатке (преводи, граматичка анализа) и да долазе на
индивидуалне консултације.


Начин оцењивања рада и резултата:
Активно учешће у настави, укључујући израду домаћих
задатака, доноси 50% укупне оцене, у зависности од степена
активности и уједначености постигнућа студента. Осталих 50%
или више процената оцене формира се на основу усменог и
писменог испита.


План курса/предмета

ПРВИ СЕМЕСТАР

1. недеља
Предавање: Грчки језик – историја, периодизација, одлике.
Новозаветни грчки језик – појам, одлике. Алфабет.
Фонетика – подела гласова на вокале, дифтонге и
консонанте. Правила писања, читања и изговора. Спирити.
Акценат: врсте; подела речи према положају и врсти
акцента; правила о наглашавању речи. Ненаглашене речи –
енклитике и проклитике.
Увод у морфологију. Појмови корена, форманата, наставака
и завршетака. Три главна типа речи – коренске, изведене и
сложене. Подела речи на променљиве и непроменљиве. Увод
у деклинацију. Члан.
Вежбе: Читање одабраних текстова са циљем увежбавања
правилног изговора и акцентовања. Уочавање и правилно
читање фонетских целина које обухватају и ненаглашене речи.
Препознавање у тексту облика члана и њихова анализа.


2. недеља
Предавање: Именице А деклинације: дуго „алфа пурум“ и
„алфа импурум“; кратко „алфа пурум“ и „алфа импурум“.
Увод у глаголски систем. Индикатив презента глагола ειvµί
„бити“ и глагола λύω.
Предавање: Именице мушког рода А деклинације.
Контрактне именице А деклинације. Индикатив презента
актива и медиопасива глагола О конјугације. Упутства за
анализу и превод реченица.
Вежбе: Читање одабраног текста уз препознавање и анализу
научених облика.


3. недеља
Предавање: О – деклинација: именице мушког, женског и
средњег рода. Грађење и промена придева А и О
деклинација. Презентска основа: преглед и грађење облика
- конјунктив, оптатив и императив.
Предавање: Контрактне именице О деклинације.
Контрактни придеви А и О деклинација. Презентска
основа: облици за инфинитив и партицип.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.4. недеља
Предавање: Аугмент – силабички и темпорални. Грађење и
употреба имперфекта. Личне заменице. Заменица αυvτός и
њена значења.
Предавање: Имперфекат глагола бити. Присвојне
заменице. Систематизација.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


5. недеља
Предавање: Трећа деклинација – увод, подела и преглед
наставака. Именице вокалских основа треће деклинације.
Предавање: Контрактни глаголи α-основе – грађење
облика презентске основе.
Вежбе: Читање, анализа и превод одабраног текста.


6. недеља
Предавање: Трећа деклинација – придеви вокалских
основа. Контрактни глаголи ε-основе – грађење облика
презентске основе.
Предавање: Трећа деклинација – именице гутуралних и
лабијалних основа. Особености гутуралних основа.
Контрактни глаголи ο-основe – грађење облика презентске
основе.
Вежбе: Читање, анализа и превод одабраног текста.


7. недеља
Предавање: Трећа деклинација – именице и придеви
денталних основа. Особености денталних основа.
Атематска конјугација – глагол δίδωµι.
Предавање: Трећа деклинација – именице ντ-основе.
Партицип презента актива – деклинација и употреба.
Атематска конјугација – глагол τίθηµι.
Вежбе: Читање, анализа и превод одабраног текста.


8. недеља
Предавање: Трећа деклинација – именице и придеви
назалних основа. Атематска конјугација – глагол ί`στηµι.
Предавање: Трећа деклинација – именице ликвидних
основа. Атематска конјугација – глагол i[hmi.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.
9. недеља
Предавање: Трећа деклинација – ликвидне основе са
превојем. Атематска конјугација – глаголи на –numi.
Предавање: Трећа деклинација – сигматске основе:
именице и придеви. Атематска конјугација – глаголи fhmi,,
ei’,vmi, ka,qhmai( kei,mai)
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


10. недеља
Предавање: Трећа деклинација – именице са посебном
променом, хетероклите. Повратне заменице. Показне
заменице. Упознавање са глаголским системом. Глаголска
основа, вид основе.
Предавање: Футурска основа. Сигматски футур – verba
vocalia и verba muta. Упитне и неодређене заменице.
Односна заменица и њене сложене варијанте.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


11. недеља
Предавање: Контрактни футур. Атички футур. Реципрочна
заменица. Компарација придева.
Предавање: Футур глагола „бити“. Перифрастичан футур.
Неправилна компарација придева. Заменички придеви.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


12. недеља
Предавање: Аорисна основа. Сигматски аорист – verba
vocalia и verba muta. Творба прилога.
Предавање: Накнадни (суплеторски) аорист. Компарација
прилога.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


13. недеља
Предавање: Јаки тематски аорист. Бројеви.
Предавање: Јаки атематски (радикални) аорист, κ-аорист.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.
14. недеља
Предавање: Пасивна основа – јаки пасивни аорист.
Преглед корелативних заменица и корелативних
заменичких прилога.
Предавање: Пасивна основа – слаби пасивни аорист. Јаки и
слаби пасивни футур.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


15. недеља
Предавање: Перфекатска основа. Редупликација. Коренски
перфекат. Слаби активни перфекат.
Предавање: Јаки активни перфекат. Плусквамперфекат.
Футур егзактни.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.

ДРУГИ СЕМЕСТАР

16. недеља
Предавање: Медиопасивни перфекат вокалских основа.
Предавање: Медиопасивни перфекат консонантских
основа.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


17. недеља
Предавање: Систематизација глаголског система. Преглед
глагола са особеностима у промени.
Предавање: Систематизација глаголског система. Преглед
глагола са особеностима у промени.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.18. недеља
Предавање: Преглед значења и употреба члана.
Атрибутивни и предикативни положај. Придеви са
атрибутивним и предикативним положајем.
Предавање: Синтакса падежа: преглед функција и
вредности номинатива, вокатива и генитива. Конструкција
генитива апсолутног.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.19. недеља
Предавање: Синтакса падежа: преглед функција и
вредности датива
Предавање: Синтакса падежа: преглед вредности и
функција акузатива. Конструкција акузатива с
инфинитивом.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


20. недеља
Предавање: Предлози, прави и неправи. Семантичка
зависност предлога од падежа.
Предавање: Глаголска стања – актив, медиј, пасив.
Значења стања и преводи на српски језик.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


21. недеља
Предавање: Депонентни глаголи, пример γί(γ)νοµαι.
Глаголи у активу са медијалним значењем, пример χαίρω.
Предавање: Преглед разликовања свршеног и несвршеног
вида основе кроз глаголска времена на депонентним
глаголима.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


22. недеља
Предавање: Глаголски начини конјунктив и оптатив у
независним и зависним реченицама. Начелна разликовања.
Предавање: Инфинитив као глаголска именица у служби
субјекта или објекта.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


23. недеља
Предавање: Партиципи: употреба са и без члана.
Предавање: Глаголски придеви на -το- и -τεο-.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.
24. недеља
Предавање: Независна реченица. Употреба начина у
независној реченици.
Предавање: Зависна реченица. Подела зависних реченица.
Зависно-исказне и зависно-упитне реченице.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


25. недеља
Предавање: Намерне реченице.
Предавање: Узрочне реченице. Последичне реченице.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


26. недеља
Предавање: Временске реченице
Предавање: Погодбене реченице
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


27. недеља
Предавање: Допусне реченице. Поредбене реченице.
Предавање: Односне реченице. Особености односних
реченица. Атракција релатива.
Вежбе: Читање одабраног текста. Уочавање, анализа и превод
научених облика.


28. недеља
Предавање: Етимологија глагола eivmi,( noe,w(&w/( le,gw.
Упоредни облици на српском језику, паралеле у главним
светским језицима. Упућивање на облике у
старословенском и црквенословенском језику.
Предавање: Семантичка вредност именица ouvsi,a( nou/j(
lo,goj. Преглед изведеница ових именица, релевантних за
богословље.
Вежбе: Увод у технику превођења.

29. недеља
Предавање: Упоређивање превода са грчког на српски
језик одељка по избору из Светога Писма Новог Завета
Предавање: Упоређивање превода са грчког на српски
језик одељка по избору из Светога Писма Новог Завета
Вежбе: Провера на часу филолошке упоредбе задатог текста
која је обављена у виду домаћег задатка.


30. недеља
Предавање: Општи преглед морфологије и синтаксе.
Резимирање целокупног градива.
Предавање: Општи преглед морфологије и синтаксе.
Резимирање целокупног градива.
Вежбе: Разрешивање нејасноћа, представљање студентима
писменог и усменог дела испита.

ЛИТЕРАТУРА:

Основна:

1. NESTLE/ALAND, Novum Testamentum Graece, Штутгарт 2002.
(или било које друго критичко издање Новога Завета на грчком језику)
2. МАНЕВИЋ-ШИЈАЧКИ, Бојана Маневић-Шијачки, Граматика грчког језика, Бгд 2001.
3. MUSIĆ/MAJNARIĆ, August Musić, Niko Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb 1989.
4. SENC, Stjepan Senc, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb (било која год. издања).Додатна:

1. БУДИМИР/ЦРЕПАЈАЦ, Милан Будимир, Љиљана Црепајац, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
Бгд. (било која год. издања).
2. DUKAT, Zdeslav Dukat, Gramatika grčkoga jezika, Загреб (било која год. издања).
3. GORSKI/MAJNARIĆ, Oton Gorski/Niko Majnarić, Grčko-hrvatski rječnik, Загреб 2003.
4. BAUER, Walter Bauer, Griechisch-Deutsches Wőrterbuch zu den Schriften des neuen
Testaments und der frűhchristlichen Literatur, Берлин 1988.у зависности од степена активности и уједначености постигнућа студента. за заснивање властитог становишта са одговарајућом аргументацијом. преводилачке и лингвокултуролошке компетенције у информативној (формирање представа и генерализација из области грецистике у обиму и на нивоу прописаном програмским садржајима). посебно на вежбама. формативној (развијање лингвистичког мишљења. Циљ: Циљ наставе грчког језика јесте формирање релевантне за професионалну компетенцију теолога лингвистичке. Пожељно је да редовно израђују домаће задатке (преводи. Обавезе студената: Студенти су обавезни да похађају наставу и активно учествују у њој. Облик наставе: Предавања и вежбе. . доноси 50% укупне оцене. Осталих 50% или више процената оцене формира се на основу усменог и писменог испита. укључујући израду домаћих задатака. структура речничког чланка). Предуслови: Уписан први семестар основних студија. оспособљавање за самостално проучавање језичког материјала) и оперативној димензији (примена стечених знања и умења при рецепцији грчког текста и у процесу превођења).оспособљавање за служење лексикографским приручницима (начин коришћења речника. за активно и продуктивно коришћење научне литературе. граматичка анализа) и да долазе на индивидуалне консултације. Начин оцењивања рада и резултата: Активно учешће у настави. Оспособљавање за сучељавање различитих гледишта везаних за одређену теоријску проблематику.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->