APOLODORO

I. DIOSES OLÍMPICOS
3

Nacimiento de Atenea

Zeus deja encinta de una niña a Metis, pero, por temor a la profecía de Gea, decide devorar a la embarazada.

μίγνυται δὲ Ζεὺς Μήτιδι, μεταβαλλούσῃ εἰς πολλὰς ἰδέας ὑπὲρ τοῦ μὴ
συνελθεῖν, καὶ αὐτὴν γενομένην ἔγκυον καταπίνει, ἐπείπερ ἔλεγε Γῆ
γεννήσειν παῖδα μετὰ τὴν μέλλουσαν ἐξ αὐτῆς γεννᾶσθαι κόρην, ὃς
οὐρανοῦ δυνάστης γενήσεται. τοῦτο φοβηθεὶς1 κατέπιεν2 αὐτήν· ὡς δ΄ ὁ
τῆς γενέσεως ἐνέστη3 χρόνος, πλήξαντος αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν πελέκει
Προμηθέως ἢ καθάπερ ἄλλοι λέγουσιν Ἡφαίστου, ἐκ κορυφῆς Ἀθηνᾶ σὺν
ὅπλοις ἀνέθορεν4.
Apolodoro, Biblioteca I, 3, 6
Sintaxis oracional
Participio apositivo
Infinitivo sustantivado
Adverbial causal
Sustantiva de infinitivo
Participio atributivo
Adjetiva
Adverbial temporal
Genitivo absoluto
Adverbial comparativa-modal

1.
2.
3.
4.

Notas
Part. aor. pas. de φοβέω.
καταπίνω.
3ª sing. aor. ind. act. de ἐνίστημι: presentarse.
3ª sing. aor. ind. act. de ἀναθρῴσκω.

4 Apolo y Ártemis
Fruto de una nueva aventura, Zeus tiene de Leto dos hijos en la isla de Delos: Ártemis, diosa de la caza, y
Apolo, dios de la adivinación.

Λητὼ δὲ συνελθοῦσα Διὶ1 κατὰ τὴν γῆν ἅπασαν ὑφ΄ Ἥρας ἠλαύνετο,
μέχρις εἰς Δῆλον ἐλθοῦσα γεννᾷ2 πρώτην Ἄρτεμιν, ὕστερον Ἀπόλλωνα
ἐγέννησεν. Ἄρτεμις μὲν οὖν τὰ περὶ θήραν ἀσκήσασα παρθένος ἔμεινεν3,
Ἀπόλλων δὲ τὴν μαντικὴν μαθὼν παρὰ Πανὸς τοῦ Διὸς καὶ ῞Yβρεως ἧκεν
εἰς Δελφούς, χρησμῳδούσης4 τότε Θέμιδος· ὡς δὲ ὁ φρουρῶν τὸ μαντεῖον
Πύθων ὄφις ἐκώλυεν αὐτὸν παρελθεῖν ἐπὶ τὸ χάσμα, τοῦτον ἀνελὼν5 τὸ
μαντεῖον παραλαμβάνει.
Apolodoro, Biblioteca I, 4, 1Sintaxis oracional
Participio apositivo
Adverbial temporal
Genitivo absoluto
Adverbial causal

1.
2.
3.
4.

Notas
Dat. de Ζεύς, Διός, ὁ.
γεννάω.
Aor. ind. act. de μένω.
χρησμῳδέω: pronunciar oráculos, profetizar.

de εἰκάζω. Biblioteca I. εἰκασθεῖσα5 δὲ γυναικὶ ἧκεν εἰς Ἐλευσῖνα. Διός. pas. 5. Προμηθεὺς δὲ ἐξ ὕδατος καὶ γῆς ἀνθρώπους πλάσας ἔδωκεν1 αὐτοῖς καὶ πῦρ. Δημήτηρ δὲ μετὰ λαμπάδων νυκτός3 τε καὶ ἡμέρας3 κατὰ πᾶσαν τὴν γῆν ζητοῦσα περιῄει4· μαθοῦσα δὲ παρ΄ Ἑρμιονέων ὅτι Πλούτων αὐτὴν ἥρπασεν. Notas Part. Gen. de περίειμι = περιέρχομαι. Apolodoro. ἐπέταξεν Ἡφαίστῳ τῷ Καυκάσῳ ὄρει τὸ σῶμα αὐτοῦ προσηλῶσαι4· ἐν δὴ τούτῳ προσηλωθεὶς5 Προμηθεὺς πολλῶν ἐτῶν ἀριθμὸν6 ἐδέδετο7· καθ΄ ἑκάστην . El rapto de Perséfone El dios Plutón. ὁ. Πλούτων δὲ Περσεφόνης ἐρασθεὶς1 Διὸς2 συνεργοῦντος ἥρπασεν αὐτὴν κρύφα. 1 Sintaxis oracional Participio apositivo Genitivo absoluto Sustantiva con conjunción • • • 8 1. 3ª sing. ὡς δὲ ᾔσθετο3 Ζεύς. 3.APOLODORO • • 5. enamorado de Perséfone. de ἀναιρέω. 5. aor. de tiempo. de Ζεύς. aor. titán creador y benefactor de los hombres. le castiga Zeus. Part. de ἐράω (+ gen. Gen. ὀργιζομένη θεοῖς κατέλιπεν οὐρανόν. pas. 4. la rapta y provoca que su madre la busque desesperadamente. por robar el fuego para la raza humana. Prometeo encadenado A Prometeo. λάθρᾳ Διὸς2 ἐν νάρθηκι κρύψας. impf.). Participio atributivo Sustantiva de infinitivo 6 Aor. hija de Deméter. 2.

φωραθεὶς2 δὲ ὑφ΄ Ἥρας τῆς μὲν κόρης ἁψάμενος3 εἰς βοῦν4 μετεμόρφωσε λευκήν. Διός. de προσηλόω. 7. ante las sospechas de Hera. aor. pas. ἀπόμνυμι. de κλέπτω.APOLODORO δὲ ἡμέραν ἀετὸς ἐφιπτάμενος8 αὐτῷ τοὺς λοβοὺς ἐνέμετο9 τοῦ ἥπατος αὐξανομένου διὰ νυκτός. ὅθεν ἀργειφόντης ἐκλήθη9. Gen. καὶ Προμηθεὺς μὲν πυρὸς κλαπέντος10 δίκην ἔτινε ταύτην. ind. 5. Dioniso continúa su gestación. Aor. 2. βοός. οὗτος ἐκ τῆς ἐλαίας ἐδέσμευεν αὐτὴν ἥτις ἐν τῷ Μυκηναίων ὑπῆρχεν ἄλσει. Ἰὼ1 δὲ ἱερωσύνην τῆς Ἥρας ἔχουσαν Ζεὺς ἔφθειρε. Ac. 9. Apolodoro. Biblioteca II. de ἐφίπτημι: volar hacia. ὁ. Ἰωῦς. Ac. Biblioteca I. de καλέω. Aor. Ἥρα δὲ αἰτησαμένη παρὰ Διὸς6 τὴν βοῦν4 φύλακα αὐτῆς κατέστησεν7 Ἄργον τὸν πανόπτην. Apolodoro. 10. de Ζεύς. λίθῳ βαλὼν ἀπέκτεινε τὸν Ἄργον. 7. la transforma en una blanca novilla y le pone un guardián. 4. pas. Part. 1 • • • • Sintaxis oracional Participio apositivo Adverbial temporal Sustantiva de infinitivo Genitivo absoluto Notas 3ª sing. Éste. 3 • • • • • Sintaxis oracional Participio apositivo Sustantiva de infinitivo Adjetiva Genitivo absoluto Adverbial causal Notas 1. Part. ἀπωμόσατο5 δὲ ταύτῃ μὴ συνελθεῖν. Devorar. 6. enamorado de Sémele. Impf. 10 Ío. 1. de δύναμαι. προσηλόω: clavar en. de φωράω. . Rige gen. Part. pas. 3. sacerdotisa de Hera Ío es seducida por Zeus. 5. plpf. 1. Διὸς6 δὲ ἐπιτάξαντος Ἑρμῇ κλέψαι τὴν βοῦν4. 11 Sémele y Zeus Zeus. 9. 2. 3. aor. pas. αἰσθάνομαι. μέχρις Ἡρακλῆς αὐτὸν ὕστερον ἔλυσεν. 4. ὁ. se le presenta en todo su esplendor y la mata. aor. de extensión en el tiempo. βοῦς. ἐπειδὴ λαθεῖν οὐκ ἠδύνατο8. Gen. 8. 3ª sing. act. ἡ. pres. de καθίστημι. cosido en el muslo de Zeus. 8. aor. Part. 6. de Ζεύς. 7. de δέω: encadenar. ἡ: Ío. de Ἰώ. Διός. pas. de δίδωμι. ind.

Apolodoro.). para recibir los correspondientes honores. 13 Atenea y Posidón luchan por el Ática Cécrope funda una ciudad en el Ática y los dos dioses se disputarán su dominio. 4. Σεμέλης δὲ διὰ τὸν φόβον ἐκλιπούσης. 14. pres.APOLODORO Σεμέλης δὲ Ζεὺς ἐρασθεὶς1 Ἥρας κρύφα συνευνάζεται. γενομένης δὲ ἔριδος. 2. 3. 3 • • • • • Sintaxis oracional Participio apositivo Genitivo absoluto Participio sustantivado Sustantiva de infinitivo Adverbial comparativo-modal 1. predicativo. Notas C. 4. aor. Biblioteca III. aor. 2. ἥν νῦν Ἐρεχθηίδα καλοῦσι. Correlación τοιοῦτον…οἷος: tal … como. Aor. 4. ὁ. ἑξαμηναῖον τὸ βρέφος ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάσας ἐνέρραψε τῷ μηρῷ. de κρίνω: adjudicar a (+ gen. ἡ δὲ2 ἐξαπατηθεῖσα3 ὑπὸ Ἥρας. Apolodoro. . δείκνυμι. Sémele. de ἐξαπατάω. de ἀποφαίνω: hacer brotar. de ἐράω (+ gen. Ζεὺς δὲ μὴ δυνάμενος ἀνανεῦσαι παραγίγνεται εἰς τὸν θάλαμον αὐτῆς ἐφ΄ ἅρματος ἀστραπαῖς ὁμοῦ καὶ βρονταῖς. Part.). Ἀθηνᾶ οὖν ἀφ΄ ἑαυτῆς τὴν πόλιν ἐκάλεσεν Ἀθήνας. Κέκροπος μαρτυρήσαντος ὅτι πρώτη1 τὴν ἐλαίαν ἐφύτευσεν. Gen. de αἰτέω. pas. Biblioteca III. aor. pas. καὶ ποιησαμένη τῆς καταλήψεως Κέκροπα μάρτυρα1 ἐφύτευσεν ἐλαίαν. Notas Part. 3. μετὰ δὲ τοῦτον ἧκεν Ἀθηνᾶ. 6. 3ª sing. Aor. de ἵημι. ἧκεν οὖν πρῶτος1 Ποσειδῶν ἐπὶ τὴν Ἀττικήν. Διός. act. ἡ χώρα τῆς Ἀθηνᾶς ἐκρίθη4. pas. 7. καὶ κεραυνὸν ἵησιν7. ind. de Ζεύς. αἰτεῖται τοιοῦτον αὐτὸν ἐλθεῖν οἷος6 ἦλθε μνηστευόμενος Ἥραν. pas. 5. 1 • • • • Sintaxis oracional Participio apositivo Adjetiva Genitivo absoluto Sustantiva con conjunción 1. ἣ νῦν ἐν τῷ Πανδροσείῳ δείκνυται3. κατανεύσαντος αὐτῇ Διὸς4 πᾶν τὸ αἰτηθὲν5 ποιήσειν. καὶ πλήξας τῇ τριαίνῃ κατὰ μέσην τὴν ἀκρόπολιν ἀπέφηνε2 θάλασσαν. Part.

στῆθος δὲ καὶ βάσιν καὶ οὐρὰν λέοντος καὶ πτέρυγας ὄρνιθος. el oráculo predice que su hijo le dará muerte. 1. γαμέω. pres. ind. de εἰμί. Inf.).APOLODORO II. καὶ τοῦτο προύτεινε2 Θηβαίοις. ὁ δὲ οἰνωθεὶς5 συνῆλθε τῇ γυναικί. 9. de δίδωμι: dar algo (+ acus. 3ª sing. pres.) para hacer algo (+ inf. 7. Hacer pasar por suyo (un hijo ajeno). Depende de χρήσαντος. ind. aor. 5. act. pas. Κρέοντος δὲ βασιλεύοντος οὐ μικρὰ1 συμφορὰ κατέσχε Θήβας. ἔπεμψε γὰρ Ἥρα Σφίγγα. μαθοῦσα δὲ αἴνιγμα παρὰ μουσῶν ἐπὶ τὸ Φίκιον ὄρος ἐκαθέζετο. ἦν . Sólo se librarán de ella en caso de descifrarlo. 8.) a alguien (+ dat. 16 La Esfinge La esfinge devasta Tebas devorando a quien no resuelva su enigma. aor. Apolodoro. 4. act. τὸ βρέφος εὑρόντες πρὸς τὴν αὐτοῦ γυναῖκα Περίβοιαν ἤνεγκαν8. 3ª pl. Al nacer el niño. el rey ordena abandonarlo. ἡ δὲ ὑποβάλλεται9. Biblioteca III. de γεννάω. ἣ εἶχε πρόσωπον μὲν γυναικός. Inf. pas. de γεννάω. χρήσαντος τοῦ θεοῦ μὴ γεννᾶν2 (τὸν γεννηθέντα3 γὰρ πατροκτόνον ἔσεσθαι4). καὶ Οἰδίπουν καλεῖ διὰ τὸ τοὺς πόδας ἀνοιδῆσαι. 2. 7 • • • • • • Sintaxis oracional Genitivo absoluto Sustantiva de infinitivo Participio sustantivado Participio apositivo Infinitivo con valor final Infinitivo sustantivado Notas Aor. τοῦ Κορινθίων βασιλέως. μετὰ δὲ τὴν Ἀμφίονος τελευτὴν Λάιος τὴν βασιλείαν παρέλαβε καὶ ἔγημεν1 Ἰοκάστην. 6. aor. aor. Part. Πολύβου δὲ βουκόλοι. 5. act. Fut. de ἐκτίθημι: exponer. de φέρω. καὶ τὸ γεννηθὲν3 ἐκθεῖναι6 δίδωσι7 νομεῖ. act. Part. de οἰνόω. EDIPO 15 Nacimiento de Edipo Reinando Layo en Tebas. 3.

de γαμέω. ἡ μὲν οὖν Σφὶγξ ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ἑαυτὴν ἔρριψεν. Aor. Biblioteca III. 3. εἷς. . κηρύσσει Κρέων τῷ τὸ αἴνιγμα λύσοντι καὶ τὴν βασιλείαν καὶ τὴν Λαΐου δώσειν2 γυναῖκα. Apolodoro. 17 Edipo y la Esfinge Tras matar a Layo. 5. προτείνω: proponer. θυγατέρας δὲ Ἰσμήνην καὶ Ἀντιγόνην. καὶ παῖδας ἐτέκνωσεν ἐξ αὐτῆς Πολυνείκην καὶ Ἐτεοκλέα. fut. Οἰδίπους δὲ ἀκούσας ἔλυσεν. πολλῶν δὲ ἀπολομένων1. Inf. 2. Lίtote. 3. de δίδωμι. Biblioteca III. μία. aor. 5.APOLODORO δὲ τὸ αἴνιγμα· τί ἐστιν ὃ μίαν3 ἔχον φωνὴν τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίγνεται; Apolodoro. Part. Οἰδίπους δὲ καὶ τὴν βασιλείαν παρέλαβε καὶ τὴν μητέρα ἔγημεν3 ἀγνοῶν. εἰπὼν τὸ αἴνιγμα τὸ ὑπὸ τῆς Σφιγγὸς λεγόμενον ἄνθρωπον εἶναι. Edipo resuelve el enigma de la esfinge y es recompensado con el trono y la mano de la reina Yocasta. 2. 8 Sintaxis oracional • Genitivo absoluto • Adjetiva • Participio apositivo Notas 1. 8 • • • • • Sintaxis oracional Genitivo absoluto Participio sustantivado Sustantiva de infinitivo Participio apositivo Participio atributivo Notas 1. ἕν. de ἀπόλλυμι.

7. Ἀντιγόνη δέ. de ἐγκρύπτω. Biblioteca II. pas. ἕν. καὶ κηρύξας μηδένα θάπτειν φύλακας κατέστησεν2. χειρός. predicativo. καὶ φωραθεῖσα3 ὑπὸ Κρέοντος αὐτοῦ τῷ τάφῳ ζῶσα4 ἐνεκρύφθη5. pas. 1 • • • Sintaxis oracional Participio apositivo Sustantiva de infinitivo Infinitivo con valor final 1. 8 • • • Sintaxis oracional Genitivo absoluto Sustantiva de infinitivo Participio apositivo 1. 7. C. De ocho meses. χείρ. Heracles sufrirá desde su infancia la persecución de la celosa Hera.). 4. Aor.APOLODORO 20 Antígona Antígona. Aor. 5. predicativo. aor. Ἀλκμήνη δὲ δύο ἐγέννησε παῖδας͵ Διὶ1 μὲν Ἡρακλέα͵ μιᾷ2 νυκτὶ πρεσβύτερον͵ Ἀμφιτρύωνι δὲ Ἰφικλέα. Apolodoro. aor. de διαφείρω. Inf. κρύφα τὸ Πολυνείκους σῶμα κλέψασα ἔθαψε. Apolodoro. III.) a alguien (+dat. ἡ. act. de καθίστημι. 2. sepulta por piedad a su hermano Polinices y se busca la muerte. Διός. 4. de διανίστημι. Notas C. 6. de φωράω. ὁ. Notas Dat. ind. 3ª pl. HERACLES 21 Nacimiento de Heracles Alcmena engendra dos niños de padres diferentes. pres. . μία. μία τῶν Οἰδίποδος θυγατέρων. 5. pas. εἷς. Se refiere a Heracles. Part. οἱ δὲ Ἀθηναῖοι μετὰ Θησέως στρατεύσαντες αἱροῦσι Θήβας καὶ τοὺς νεκροὺς τοῖς οἰκείοις διδόασι6 θάψαι. 3. de ζάω. τοῦ δὲ παιδὸς3 ὄντος ὀκταμηνιαίου4 δύο δράκοντας ὑπερμεγέθεις ῞Ηρα ἐπὶ τὴν εὐνὴν ἔπεμψε͵ διαφθαρῆναι5 τὸ βρέφος θέλουσα. de Ζεύς. desobedeciendo las órdenes de Creonte. ἐπιβοωμένης δὲ Ἀλκμήνης Ἀμφιτρύωνα͵ Ἡρακλῆς διαναστὰς6 ἄγχων ἑκατέραις ταῖς χερσὶν7 αὐτοὺς διέφθειρε . 4. 3. Part. de δίδωμι: dar algo (+ acus. aor. pres.) para hacer algo (+inf. 2. 6. Κρέων δὲ τὴν Θηβαίων βασιλείαν παραλαβὼν τοὺς τῶν Ἀργείων νεκροὺς ἔρριψεν ἀτάφους1. Biblioteca III. Part.

de ἐπιτίθημι. de δύναμαι. 6. 3. 9. 8. ind. καὶ τοῦτον τὸν τρόπον7 τῶν ἀναφυομένων κεφαλῶν περιγενόμενος8. Biblioteca II. τὴν δὲ ὕδραν εὑρὼν ἔν τινι λόφῳ. Rige gen. Se refiere a Heracles. 24 Las columnas de Heracles Heracles debe dirigirse hasta Eritía (actual Estrecho de Gibraltar) para conseguir las vacas del monstruoso Gerión. 5. βάλλων βέλεσι πεπυρωμένοις ἠνάγκασεν ἐξελθεῖν. Ac. Inf. πορευόμενος οὖν ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βόας2 διὰ τῆς . act. con la ayuda de su sobrino Yolao. Ἐρύθεια δὲ ἦν Ὠκεανοῦ πλησίον νῆσος͵ ἣ νῦν Γάδειρα καλεῖται. τριῶν ἔχων ἀνδρῶν σῶμα. 2 • • • • • Sintaxis oracional Sustantiva de infinitivo Participio apositivo Genitivo absoluto Adjetiva Participio atributivo 1. δεύτερον δὲ ἆθλον1 Εὐρυσθεὺς ἐπέταξεν αὐτῷ2 τὴν Λερναίαν ὕδραν κτεῖναι3· εἶχε δὲ ἡ ὕδρα ὑπερμέγεθες σῶμα͵ κεφαλὰς ἔχον ἐννέα͵ τὰς μὲν ὀκτὼ θνητάς͵ τὴν δὲ μέσην ἀθάνατον. εἷς. de ἄνειμι. 3ª sing. 7. Apolodoro. aor.APOLODORO 22 La Hidra de Lerna Heracles se enfrenta a la destructora Hidra que habita en el pantano de Lerna. δέκατον ἐπέταξεν ἆθλον1 τὰς Γηρυόνου βόας2 ἐξ Ἐρυθείας κομίζειν. τὴν ἀθάνατον ἀποκόψας κατώρυξε καὶ βαρεῖαν ἐπέθηκε9 πέτραν. de κτείνω. aor. Notas C. Impf. predicativo. τῷ ῥοπάλῳ δὲ τὰς κεφαλὰς κόπτων οὐδὲν ἀνύειν ἠδύνατο4· μιᾶς5 γὰρ κοπτομένης κεφαλῆς δύο ἀνεφύοντο. 5. pres. ἕν. διὸ ἐπεκαλέσατο αὐτὸς βοηθὸν1 τὸν Ἰόλαον͵ ὃς τοῖς δαλοῖς ἐπικαίων τάς ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν ἀνιέναι6. Inf. μία. εἶχε δὲ φοινικᾶς βόας2͵ ὧν ἦν βουκόλος Εὐρυτίων͵ φύλαξ δὲ Ὄρθος ὁ κύων δικέφαλος ἐξ Ἐχίδνης καὶ Τυφῶνος γεγεννημένος. ταύτην κατῴκει Γηρυόνης. 2. act. adverbial. 4.

de ἵστημι. Part. 5. ὀργισθεὶς1 δὲ Μίνωι Ποσειδῶν ὅτι μὴ κατέθυσε τὸν ταῦρον. pas. aor. 7. ἡ. deseando unirse con un toro. Apolodoro. C. -ον: simétricas. de ἀναιρέω. predicativo. 6. βοός. 5. Aor. 10 Sintaxis oracional Sustantiva de infinitivo Adjetiva Participio apositivo • • • 1. οὗτος ξυλίνην βοῦν6 ἐπὶ τροχῶν κατασκευάσας. βοῦς. predicativo.). aor. 1. Part. pas. IV. βοῦς. lo logra con ayuda de Dédalo. aor. ἐξαγρίοω.). de φεύγω.APOLODORO Εὐρώπης͵ ἄγρια πολλὰ ζῷα ἀνελὼν3 Λιβύης ἐπέβαινε4͵ καὶ παρελθὼν Ταρτησσὸν ἔστησε5 σημεῖα1 τῆς πορείας ἐπὶ τῶν ὅρων Εὐρώπης καὶ Λιβύης ἀντιστοίχους6 δύο στήλας. aor. ἐλθὼν δὲ ὁ ταῦρος ὡς ἀληθινῇ βοΐ6 συνῆλθεν. πεφευγὼς5 ἐξ Ἀθηνῶν ἐπὶ φόνῳ. Pasifae. Πασιφάην δὲ ἐλθεῖν εἰς ἐπιθυμίαν αὐτοῦ παρεσκεύασεν. 3. βοός. Part. TESEO 25 Origen del Minotauro A causa de Posidón. ἡ. pas. οὗτος εἶχε ταύρου πρόσωπον. Notas C. 2. Llegar a (+ gen. Apolodoro. . ὃς ἦν ἀρχιτέκτων. ἡ δὲ ἐρασθεῖσα3 τοῦ ταύρου συνεργὸν4 λαμβάνει Δαίδαλον. perf. esposa de Minos. ἡ δὲ Ἀστέριον ἐγέννησε τὸν κληθέντα7 Μινώταυρον. τὰ δὲ λοιπὰ ἀνδρός. de ὀργίζω. 6. τὴν Πασιφάην ἐνεβίβασεν. 4. 4. Biblioteca II. Notas Part. Biblioteca III. 5. 2. Part. 4 • • • • • • Sintaxis oracional Participio apositivo Adverbial causal Sustantiva de infinitivo Adjetiva Adverbial comparativo-modal Participio atributivo 1. τοῦτον μὲν ἐξηγρίωσε2. ἀντίστοιχος. de καλέω. enfrentadas. 3. de ἐράω: enamorarse (+ gen.

καὶ διὰ νυκτὸς μετὰ Ἀριάδνης καὶ τῶν παίδων1 εἰς Νάξον ἀφικνεῖται. 7. Aor. δέω: pedir hacer algo (+ inf. λίνον Θησεῖ δίδωσι9· τοῦτο ἐξάψας Θησεὺς τῆς θύρας ἐφελκόμενος εἰσῄει10.) a alguien (+ gen. Inf.APOLODORO 26 Teseo y el Minotauro Teseo. καὶ κομίσας εἰς Λῆμνον ἐμίγη3. de πετάννυμι. 27 Pérdida de Ariadna y muerte de Egeo Teseo. ἐφελκόμενος δὲ τὸ λίνον πάλιν ἐξῄει11. de δίδωμι. se enfrenta al Minotauro y le da muerte. ἐὰν ὑποστρέφῃ ζῶν3. C. λυπούμενος δὲ Θησεὺς ἐπ' Ἀριάδνῃ καταπλέων ἐπελάθετο πετάσαι4 τὴν ναῦν5 λευκοῖς ἱστίοις. predicativo. sing. 5. ὁμολογήσαντος δὲ σὺν ὅρκοις Θησέως δεῖται7 Δαιδάλου μηνῦσαι τοῦ λαβυρίνθου τὴν ἔξοδον. 3. de διατίθημι (+ ἐρωτικῶς): enamorarse de. λευκοῖς πετάσαι4 τὴν ναῦν1 ἱστίοις. 3ª sing. Part. ὑποθεμένου8 δὲ ἐκείνου. 1. ἡ. νεώς. de ναῦς. Ἀριάδνη θυγάτηρ Μίνωος ἐρωτικῶς διατεθεῖσα5 πρὸς αὐτὸν συμπράσσειν ἐπαγγέλλεται. de εἴσειμι. aor. 3ª sing. ἔνθα Διόνυσος ἐρασθεὶς2 Ἀριάδνης ἥρπασε. de ἔξειμι. 8. aor. 4. apesadumbrado por la pérdida de Ariadna que ha sido raptada por Dioniso. 6. como parte del tercer tributo de Atenas. Apolodoro. Epítome I. 2. ὡς δὲ ἧκεν εἰς Κρήτην. 9. pres. ἐὰν ὁμολογήσῃ γυναῖκα6 αὐτὴν ἕξειν. se olvida de cambiar las velas. 10. impf. Vivo. impf. 3ª sing. pas. Part.). de ἐντέλλω. Αἰγεὺς δὲ ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως τὴν ναῦν5 ἰδὼν6 . gracias a la ayuda de Ariadna. καταλαβὼν δὲ Μινώταυρον ἐν ἐσχάτῳ μέρει τοῦ λαβυρίνθου παίων πυγμαῖς ἀπέκτεινεν. 7-9 • • • • • Sintaxis oracional Genitivo absoluto Adverbial condicional Participio apositivo Sustantiva de infinitivo Adverbial temporal Notas Gen. sano y salvo. aor. de ὑποτίθημι: aconsejar. ind. ἐχούσης δὲ τῆς νεὼς1 μέλαν ἱστίον Αἰγεὺς τῷ παιδὶ ἐνετείλατο2. Su sujeto es Ariadna. 11.

Biblioteca III. Epítome I. 8. aor. de πετάννυμι. 4. καὶ ὠνόμασεν Ἀχιλλέα4. . VII. pas. μεταλλάσσω: morir. 2. ἡ. ναῦς. 3ª sing. 9-10 • • • Sintaxis oracional Participio apositivo Sustantiva de infinitivo Participio predicativo Notas Los jóvenes que se han salvado del Minotauro. κρύφα Πηλέως εἰς τὸ πῦρ ἐγκρύβουσα 2 τῆς νυκτὸς3 ἔφθειρεν ὃ ἦν αὐτῷ θνητὸν πατρῷον. 5. Notas C. ὁράω.(privativa) y χείλη (labios). 6. de ἀπόλλυμι. Part. pas. aor. de μείγνυμι: llegar a. νεώς. ἀθάνατον1 θέλουσα ποιῆσαι τοῦτο. El procedimiento asustará a Peleo y provocará graves consecuencias. de α. Inf. predicativo.APOLODORO ἔχουσαν μέλαν ἱστίον. CICLO TROYANO 36 Nacimiento de Aquiles Tetis trata de hacer inmortal a su hijo Aquiles. 7. Inf. 6 • • • • • Sintaxis oracional Adverbial temporal Participio apositivo Sustantiva de infinitivo Adjetiva Participio predicativo 1. 1.). κομίζει δὲ τὸν παῖδα πρὸς Χείρωνα Πηλεύς. de ἐράω (+ gen. Apolodoro explica que se llama Aquiles porque sus labios no habían mamado. aor. 13. Apolodoro. ἐγκρύβω = ἐγκρύπτω. 2. Gen. perf. Πηλεὺς δὲ ἐπιτηρήσας καὶ σπαίροντα τὸν παῖδα ἰδὼν ἐπὶ τοῦ πυρὸς ἐβόησε· καὶ Θέτις νήπιον1 τὸν παῖδα ἀπολιποῦσα πρὸς Νηρηίδας ᾤχετο. ind. ὡς δὲ ἐγέννησε Θέτις ἐκ Πηλέως βρέφος. 3. 4. ὁ δὲ λαβὼν αὐτὸν ἔτρεφε σπλάγχνοις λεόντων καὶ συῶν ἀγρίων καὶ ἄρκτων μυελοῖς. 3. Θησέα νομίσας ἀπολωλέναι7 ῥίψας ἑαυτὸν μετήλλαξε8. Apolodoro. μεθ' ἡμέραν δὲ ἔχριεν ἀμβροσίᾳ. de tiempo.

39 El sacrificio de Ifigenia Los griegos zarpan de Argos y. Πρίαμος δὲ δευτέραν1 ἔγημεν2 Ἑκάβην τὴν Δύμαντος. ind. 21-22 • Sintaxis oracional Sustantiva de infinitivo Notas 1. τοῦτον δὲ πᾶσαν ἐπινέμεσθαι τὴν πόλιν καὶ καίειν. 4. Intérprete de sueños. de γαμέω. Apolodoro. Ἀγαμέμνων τὴν Κλυταιμνήστραν Ἰφιγένειαν ᾔτει. Epítome III. γεννᾶται δὲ αὐτῇ πρῶτος1 μὲν Ἕκτωρ. εἰ μὴ τῶν Ἀγαμέμνονος θυγατέρων ἡ κρατιστεύουσα κάλλει2 σφάγιον3 Ἀρτέμιδι παραστῇ4. μέλλω: ir a (+ inf. ἐκθεῖναι6 τὸ βρέφος ἐκέλευε. esposa del rey Príamo. Aor. 5. Inf. tras llegar a Áulide por segunda vez. aor. ἔλαφον ἀντ' αὐτῆς παραστήσασα7 τῷ βωμῷ· Apolodoro.APOLODORO 37 El sueño de Hécuba Hécuba. sueña que el niño que lleva en el vientre será responsable de la destrucción de su ciudad. act. 5 • • • Sintaxis oracional Genitivo absoluto Sustantiva de infinitivo Participio apositivo 1. διὰ τὸ μηνίειν5 τὴν θεὸν τῷ Ἀγαμέμνονι. Ἄρτεμις δὲ αὐτὴν ἁρπάσασα εἰς Ταύρους ἱέρειαν3 ἑαυτῆς κατέστησεν9. Αἴσακον τὸν υἱὸν μετεπέμψατο· ἦν γὰρ ὀνειροκρίτης5. de ἐκτίθημι: exponer. 3. Notas C. . φημί. οὗτος εἰπὼν τῆς πατρίδος γενέσθαι τὸν παῖδα ἀπώλειαν. 2. no pueden hacerse a la mar por falta de viento. Κάλχας δὲ ἔφη1 οὐκ ἄλλως δύνασθαι πλεῖν αὐτούς. 12. πεμψάσης δὲ ἐκείνης Ἀγαμέμνων τῷ βωμῷ παραστήσας7 ἔμελλε8 σφάζειν. Biblioteca III. predicativo. 6. de τίκτω. λέγων δώσειν6 αὐτὴν Ἀχιλλεῖ γυναῖκα3.) Aor. τοῦ δὲ χρησμοῦ τούτου γενομένου. μαθὼν δὲ Πρίαμος παρ' Ἑκάβης τὸν ὄνειρον. δευτέρου δὲ γεννᾶσθαι μέλλοντος3 βρέφους ἔδοξεν Ἑκάβη καθ᾿ ὕπνους δαλὸν τεκεῖν4 διάπυρον.

Inf. aor. 4. sustantivado con suj. de παρίστημι: presentarse. Por su belleza. ind. C. 5. aor. 9. aor. fut. de παρίστημι. 3. Part. de δίδωμι. 3ª sing. (τὴν θεὸν). de καθίστημι: llevar.APOLODORO • • • • • Adverbial condicional Participio sustantivado Infinitivo sustantivado Genitivo absoluto Participio apositivo 2. 3ª sing. predicativo. μέλλω: ir a (+ inf. 6. .). 7. Construcción de inf. 8. subj. en ac.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful