You are on page 1of 1

Budi slobodan

Marin Periš Em C # 4G & 4 œœ œœœ j œ œ. œ œ œ œ Uvod:
Ja ce - sto se pi - tam i - ma li smi - sla

Voice

œ œ œj œ œ .
i - ma li na - de

D

da li po - sto - ji spas.

j œ œ œ œ œ œ.
D

G

& œ œ œ œ œ œ œ
Zi - vot tu - ce i

# # # # #

1.kitica:

Em

da - lje,

ne pre - po - zna - jem kriz,

œ ˙ œ œ œ œ œœœ œ œ ˙
C D C

C

ko - ji

œ œ œ œ œ œ œ
D

I - sus mi sa - lje,

& œ œ œ œ œ œ & œ œ œj œ
Em

Em

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ
al od - je - dan - put ko da cu -

ne pre - po - zna - jem lju - bav,

ne-pre-po - zna - jem spas

j œ œ œ œ œ œj œ . œ
ja nje - go ov gla

Refren:

œ

œ œ œ œ œ

G

œ

œ œ œ ˙

Em

jem nje - gov - glas,

as!

Da po - sto - ji na - da,

da po - sto - ji spas

j D & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
C
zi - vot i - ma sli - sla, sa - mo slu - saj mu glas.

Da pos - sto - ji sre - ca,

G j œ œ œœ œ œ.

Em j œ œ œ œ œ. œœ
ja u - bla - zit cu ti bol

& œ œ œ œ œ

œ

œ
svje -

C

œ
ta

œ œ œ œ œ

œ

˙

D

sa - mo - bu - di svje - tlo

sa - mo bu - di svje - ta

sol!

2.kitica: Spremno nastavljam dalje, spremno uzimam križ, koji Isus mi šalje, širim njegovu ljubav, širim njegov ja spas, širim njegov pogled, širim njegov glas, ja njegov gla-as.