You are on page 1of 320

Bab1 Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan Motivasi utama setiap individu Muslim

dalam hal ini sudah tentu adalah nasihat b aginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Bab ini akan mengutarakan beberapa dalil kepen tingan mengetahui halal dan haram dalam hal kewangan, tidak ketinggalan membetul kan salah faham segelintir umat Islam tentang maksud zuhud. Bahagian pertama: Dalil dan Nas Jawapan yang paling tepat bagi seluruh umat Islam adalah kerana pengetahuan peri hal hukum ini adalah tanggungjawab kita sebagai individu yang beriman kepada All ah SWT. Nabi Muhammad SAW menegaskan: -UP -UJI J ><oLi a: ’TzdaA: aAran /ep<35 c/wa kaki anakAdam di akhirat di hadapan lah SWT, kecuali setelah ditanya lima perkara: Tentang umurnya di ”Una ia habiskannya, tentang kepe mudaan dan kepemudiannya di rnana igunakan, dan tentang hartanya dari mana datan gnya dan ke mana

2 • Wang, Anda dan Islam dibelanjakannya, dan apakah yang dilakukan dengan ilmunya. ” (Riwa\at At-Tirmidzi, no 2416 ; Albani: Sohih) Hadis lain menerangkan: Ertinya: ”Setiap daging yang tumbuh daripada harta kotor (haram) maka Neraka adala h lebih layak untuknya.” (Riwayat At-Tabrani, 19/ 136; Al-Mughni HI ’Iraqi, 2/9207; Ithaf As-Sadat al-Muttaqin, AzZubaydi. 5/226) Kesimpulannya, kita perlu mempunyai pengetahuan tentang ilmu halal dan haram di dalam bab harta ini bagi memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah S WT maha adil dan amat mengetahui setiap sen harta yang kita peroleh dan dibelanj a. Ilmu pengetahuan tadi adalah bagi memastikan kita mampu menyemak hukumnya seb elum kita semua disemak di akhirat. Tidak hairan mengapa Khalifah Islam kedua, Umar al-Khattab r.a. mengingatkan: j AS J c^ Ertinya: ”Jangan kamu berjual beli di pasar kami, kecuali telah mendalami ilmu (hi ikum) agama tentangnya.” (Riwayat Tirmidzi, no 487, him 129 ; Albani ; Hasan) Kita juga tidak ingin termasuk dalam kategori orang yang tamakkan kekayaan tanpa mempedulikan cara pendapatannya. Baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan: Ertinya: ”Akan sampai satu zaman di mana manusia tidak mengendahkan sumber peroleh an hartanya sama ada dari yang halal atau haram.” (Riwayat At-Tirmidzi) Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 3 Muhammad SAW juga memberi amaran: &\ (_J!JLP *-fr~Ji>\j \jij>-\ Jjii , lj^ J ^’j ^.^ jlr** ^i Ertinya: ”Apabila zahimya secara meluas riba dan zina, tandanya adalah mereka tela h menghalalkan (bagi turunnya) azab Allah ke atas mereka.” (Riwayat Al-Hakim, 2/37 dan Abu Yu’la; Al-Hakim: Sohih dan disepakati Az-Zahabi; Albani: Hasan) Bahagian kedua: Zuhud dan Salah Faham Ada yang tertanya-tanya sama ada Islam menentang kekayaan dan perolehan harta. A da pula yang memainkan perkataan ’zuhud’ bagi menyokong kempen dan kefahaman mereka. Benar, zuhud adalah satu sifat yang amat baik dan terpuji di dalam Islam. Bagaim anapun saya mendapati terdapat salah faham masyarakat Islam dalam memahami ertin ya, sehingga ia ditakrifkan sebagai menjauhkan diri dari dunia dan membiarkan di ri miskin. Ada juga yang menganggap zuhud sebagai tidak menggunakan harta yang d iperolehi untuk diri dan keluarga. Selain itu, ia juga dikatakan zuhud jika berumah, berpakaian dan berkereta usang walaupun mempunyai harta. Membiarkan umat Islam tidak membina sebarang kilang,

bangunan dan perniagaan kerana ia dikira sebagai zuhud; iaitu lari daripada duni a sejauh-jauhnya. Dengan demikian dunia akan datang kepada kita. Adakah ini bena r-benar yang diarahkan oleh Islam? Tidak kurang juga yang membawakan dalil-dalil yang hebat seperti sabda Nabi SAW: t-rtmya: ”Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau seperti orang melintas.” (R iwayat Al-Bukhari, no 6053, 5/2358)

4 • Wang, Anda dan Islam Diberi pula lagi dengan satu hadis Nabi SAW: L. Ertinya: ”Demi Allah, tiadalah kehidupan di dunia kecuali seperti seseorang yang m encelupkan jarinya ini (di dalam lautan sambilperawi menunjukkan jari telunjukny a) dan lihatlah apa yang mengikut (jari tadi dari air). ” (Muslim, no 858, 17/192) Demikian juga firman Allah SWT: ; Ertinya: ”Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi sedang kehidup an akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.” (Al-A ’la: 16 dan 17) Apakah zuhud sebenarnya? Sebenarnya zuhud bukanlah: 1) Menjauhkan diri daripada dunia 2) Berpakaian lusuh 3) Berkereta dan berumah buruk dalam keadaan mampu 4) Membiarkan diri miskin Zuhud yang sebenarnya adalah mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia. Seba gaimana yang dinyatakan dalam surah Al-A la ay at 16 dan 17 tadi, yang mana Allah SWT menyifatkan orang bukan Islam mengutamakan d unia semata-mata, kemudian Allah SWT menyebut kehidupan akhirat lebih baik dan k ekal. Apabila Allah SWT menggunakan perkataan ’lebih baik’ ini bermakna kehidupan dunia ad alah ’baik’, cuma akhirat ’lebih baik’ dan ’lebih kekal’. Justeru, Islam tidak sesekali mela rang umatnya mencari yang baik. Nabi SAW juga pernah menyebut bahawa Allah Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 5 SWT itu maha baik dan suka yang baik-baik. Cuma yang salah dalam hal harta ini d inyatakan dengan jelas oleh Allah SWT dalam ayat berikut: ”Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia, dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.” (Al-Qiyamah : 20 dan 21) Manusia senang mencari dunia sehingga melupakan akhirat. ’Apakah maksud melupakan akhirat?” Tanya seorang peserta kursus kewangan kepada saya . ”la bermaksud mengenepikan, tidak endah serta malas mencari ilmu tentang halal har am dalam pemerolehan dan perbelanjaan hartanya. Orang sebegini tidak endah sama ada ia riba, rasuah, pecah amanah, curi dan Iain-lain, yang penting baginya adal ah poket semakin penuh.” ”Termasuklah juga, mengabaikan kewajipan Islam kerana terlalu mabuk dalam mencari harta, seperti tidak solat, tidak berzakat, abaikan tanggungjawab kepada rumahta

ngga dan Iain-lain,” terang saya. Tiba-tiba seorang rakannya pula bersuara: ”Jadi apa kaitannya dengan zuhud, ustaz?” Ini bermakna zuhud itu adalah mencari dan membelanjakan harta tanpa melupakan hu kum dan keredhaan Allah SWT. Pandangan Allah akan sentiasa menjadi keutamaan dal am pengurusan dan pendapatan hartanya. la juga akan memastikan zakat dan sedekah dikeluarkan. Itulah zuhud namanya dan bukannya menjadikan diri miskin dan menja uhi dunia. ”Walaupun keretanya besar. rumahnya indah, jamnya berjenama.” tambah saya lagi. ”Bolehkah menggunakan benda-benda begitu, ustaz?” tanya pemuda pertama tadi lagi. Sudah tentu boleh, iaitu jika sudah ditunaikan seluruh kewajipan dalam perolehan harta itu dan hatinya sentiasa dijaga agar tidak bangga dan sombong dengan keja yaannya. Buktinya adalah daripada sabda Nabi SAW:

6 • Wang, Anda dan Islam ^L’l Jj Jls Jllil l^\ jf Jls Mengapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan 7 u ji» jj^j j^ Ertinya: ”Aku datang bertemu Nabi SAW dengan berbaju yang kurang elok lain Nabi SA W be rtanya: ”Adakah engkau mempunyai harta?” Aku menjawab: ”Ya.” Baginda bertanya lagi: ”Dari mana dan apa jenis hartamu itu?” Aku menjawab: ”Allah telah memberiku harta daripada ternakan unta, kambing dan kud a. ” Nabi terns membalas dengan katanya: ”Jika seseorang kamu telah diberikan harta (yang halal) maka hendaklah atau harusl ah ditunjukkan kesan-kesan nikmat dan kemuliaan Allah (yang diberikan) kepadanya .” (Riwayat Abu daud, no 4063, 4/51, Tirimidzi, no 2006, 4/364 ; Tirmidizi danAlba ni : hasan sohih) Imam Ibn Hajar berkata maksud hadis ini menyebut hendaklah seseorang itu memakai pakaian bersih yang layak dengan kedudukannya agar jika terdapat orang yang ing in meminta bantuan, maka boleh dikenali siapa yang boleh memberikannya. Pada mas a yang sama mestilah ia menjaga niatnya dan menjauhi pembaziran. Demikian juga y ang disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi . 3 Tafsiran zuhud yang saya berikan adalah bersandarkan finnan Allah SWT yang tidak menegah kita menjadi kaya dan berharta, tetapi yang dikehendaki adalah sentiasa peka dan berjaga dengan tipu day a harta agar tidak lalai daripada halal haram dan keredhaaan Allah SWT. Firman Allah SWT: Jl d!i!j>J

Ertinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartanni dan anak-anakmu m elalaikan kamu daripada mengingati Allah. Barang • a vang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi.” ’ (Al-Munafiqun : 9)

Islam tidak melarang sama sekali kita untuk menjadi kaya dan menggunakan peralat an, kemudahan dan pakaian yang layak dengan pendapatan kita. Malah ia amat digal akkan untuk menjadi kaya dengan cara yang halal, kerana dengan itu zakat dapat d ikeluarkan bagi membantu umat Islam yang tidak berkemampuan. Harta hanya akan menjadi tercela apabila ia membawa kepada kelalaian dan pengaba ian yang wajib di sisi Allah SWT. Inilah yang disebutkan oleh salah seorang ulam a tabi’en yang terhebat, Said Ibn Jubair, iaitu: U Ertinya: ”Harta yang menipu adalah apa-apa yang melalaikanmu daripada mencari akhi rat, dan apa sahaja yang tidak melalaikanmu dari akhirat bukanlah daripadajenis harta atau kerja yang melalaikan tetapi ia dianggap harta yang boleh menyampaika

n kamu kepada apa yang lebih baik (akhirat). Lihatlah pengertian zuhud yang disebut oleh mereka: Imam Ibn Juzai berkata: rtinya: Bukanlah zuhud itu dengan meninggalkan (pendapatan dan a) yang halal. Kemungkinan seorang p U • in I . ” 4 Takrif Zuhud di sisi Ulama Para ulama silam juga pernah membetulkan salah faham tentang pengertian zuhud in i. bukanjuga membuang harta.

Melalaikan akhirat adalah dengan tidak mengendahkan hukum Islam dan mengambil ringan tentangnya. Bersifat zuhud bukanlah bermaksud membiarkan diri misk in.8 • Wang. tidak .” 1 Kesimpulannya Diharuskan mencari harta sebanyak-banyaknya dengan syarat ia tidak melalaikan da ripada akhirat.” 5 Imam Sufyan bin ’Uyainah ditanya berkenaan zuhud lalu beliau menjawabnya: M nqapa perlu tahu tentang halal dan haram dalam kewangan • 9 h ^ berpakaian dan berkenderaan lusuh dalam keadaan berharta nipu Justeru. sesorang itu tidak terla lu bersedih dan tatkala ia bertambah ia tidakpula gembira. Juste ru. fahamilah pandangan Islam da lam semua instrumen mendapatkan harta. oli Ertinya: ”Bukanlah zuhud itu tidak mempunyai sesuatu di dalam tangan. dan berkemungkinan o rangfaqir itu adalah orang yang bersifat dunia\\-i apabila hatinya amat berkehen dakkan dunia. Fokus utama mereka hanyalah memperolehi keuntun gan dan menebalkan poket sahaja. < — LaJl JU^-I Jj . dan ia tidaklah meras a bencikan mati kerana tidak mahu berptsah dengan hartan\a. amat diharapkan umat Islam tidak menjadikan a” d sebagai alasan ketidakmajuan mereka dan tidak pula tersilap ZUemahami konsep harta dalam Islam hanya kerana tidak faham erti sebenar zuhud. Ertinya: ”Sekiranya sesuatu harta itu hilang atau kurang. tetapi ia ad alah tidak bergembiranya hati dengan dunia (perolehan dunia) walaupun iajatuh ke dalam miliknya. Anda dan Islam yang kaya itu bersifat zuhud apabila hatinya kosong daripada dunia (tidak mengha rapkan sesuatu daripada dunia dan kekayaannya untuk dunia). tatkala itu hatinya segar dengan ikatan kepada dunia. tidak semuanya membawa keba hagiaan di akhirat kelak. Tidak dinaflkan terlalu banyak cara dan i nstrumen baru serta canggih diperkenalkan tapi awas. LJjJL. fahamilah konsep sebenar dalam pencarian harta. ” 6 Imam Al-Qarafi pula berkata: 4&l« j c-jlS’ j\j . Halal haram diletakkan sebagai hal kedua.

tetapi ia ^ a arkan oleh para ulama Islam bagi memudahkan pengajian dan engelak kekeliruan dalam setiap f okus ilmu yang disebut di atas. lagram mi bukan diambil dari mana-mana hadis atau nas. 11 Bab 2 Pengenalan kepada Ilmu Fiqh Mu’amalat Dmu kewangan Islam dapat dijelaskan seperti diagram berikut: j ISLAM AKIDAH (Kepercayaan) SYARIAH (AktMti Harian) AKHLAK (Moral dan Etika) Ibadat .Bab 2 Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat Emu kewangan Islam dapat dijelaskan seperti diagram berikut: I n i AKIDAH I AKHLAK (Kepercayaan) I (Moral danEtika) I I Ibadat I Mu’amalat (Aktiviti Marian) SYARIAH ISLAM Ahwal Syakhsiyyah Jinayat Aktivtiti Ekonomi ! Perbankan daai i Kewangan : Jelas kepada kita. ilmu mengurus kewangan dan harta terletak di awah cabangan il mu Syariah yang memandu tindak-tanduk atau urusan manusia di dalam kehidupannya.

Mu’amalat •• Ahwal Syakhsiyyah Jinayat Aktivtiti Ekonomi Perbankan dan Kewangan Jelas kepada kita. dila/agram lni bukan diambil dari mana-mana hadis atau nas. 11 . ilmu mengurus kewangan dan harta terletak di awah cabangan il mu Syariah yang memandu tindak-tanduk atau urusan manusia di dalam kehidupannya. tetapi ia men i °leh Paia Ulama Isl&m bagi memudahkan pengajian dan engelak kekeliruan dal am setiap fokus ilmu yang disebut di atas.

kebanyakan ilmuan fiqh mengkhususkannya kepada hukum-hakam berkait an harta sahaja. Ibn Hajar dan Albani: Sohih) Selepas hukum ’mengehadkan’ harga tertentu dilarang pada zaman Nabi Muhammad SAW.12 • Wang. Merujuk kepada asas dalil terkuat. ” 12 Sebagai contoh bagi menunjukkan bagaimana sesebuah hukum dalam bab mu’amalat ini d iasas berdasarkan objektif yang ingin dicapai adalah dalam kes hukum campur tang an pemerintah dalam menetapkan harga jualan. Antara kaedah tersebut adalah ’ ’: jUil Jl J Ertinya: ”Hukum asas dalam urusan mua’malat adalah kembali melihat tujuannya dan mas lahat kebaikan (yang boleh dicapai daripadan\a). 1/247: Ibn Hibban. ”Allah SWT \ang maha memberi rezeki dan yang menahannya. ” Berkata Ibn ’Abidin: ”Mu’amalat itu terbahagi kepada lima.oi > il 01 Ertinya: ”Harga telah naik di zaman Nabi SAW. urusan kehakiman. para ulama meletakkan kaedah asas sebagai panduan dalam menentukan huku m. Ini adalah kerana kaedah tadi menyebut: . la juga cepat berkemban g kepada bentuk yang lebih rumit dari masa ke semasa. At-Tirmidzi.” (Riwayat Abu Daud. pa ra ulama melihat hukum ini dari sudut objektif keadilan yang ingin dicapai. 10 Bahagian pertama: Kaedah asas dalam Fiqh Mu’amalat Mengurus kewangan melibatkan pelbagai proses dan bentuk. y*. urusan peninggalan pusaka dan amanah. tolong hadkan harga (bagi penjual) bagi k emudahan kami. urusan nikah kahwin. Disebut dalam sebuah hadis: U b : <uU in O . pertukaran pemilikan harta. . aku tidak mahu bertemu Allah SWT dalam keadaan ada di antar a kamu \ang mendakwa kezaliman telah berlaku ke atasnya sama ada dalam urusan da rah atau harta. maka para sahabai Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat • 13 berkata kepada Nabi SAW. ”Ya Rasulullah. Anda dan Islam Menurut asalnya perkataan ’Mu’amalat’ itu merangkumi semua hukum dan ketetapan Syariah dalam urusan manusia sesama manusia di atas dunia ini. no 3451.”9 Bagaimanapun.” Nabi SAW menolak lain membalas.

para ulama tabien menetapkan hukum ’larangan’ tadi berubah menjadi harus disebabkan maqa sid yang ingin dicapai bagi menolak kezaliman daripada berlaku ke atas pembeli.”Hukum asal dalam bab mu ’amalat adalah merujuk kepada sebab dan objektifnya. para ulama ketika itu seperti Said Ibn Musayyab.” Apabila dikaji dengan teliti. para ulama sepakat bahawa objektif atau ’Maqasid’yang disasarkan oleh Nabi SAW ketika menolak permintaan para sahabat ini adalah keran a tidak ingin menindas dan menzalimi hak penjual untuk mendapatkan keuntungan se suai menurut harga pasaran. ° Bagaimanapun. bertujuan untuk menolak kezaliman ke atas pe mbeli pula. dalam hal ini pula. tiada sebarang penindasan berlaku. apabila berlaku kes monopoli barangan tertentu di zaman tabi’en (zam an selepas sahabat). Yahya bin Said al-Ansari dan lainnya bersepakat untuk mengharuskan ’penetapan harga maksimum’ untuk dibuat oleh pemerintah Islam. Jika dalam dalil sebentar tadi menunjukkan Nabi Muhammad SAW ingin m enolak kezaliman daripada berlaku ke atas para penjual. . Ini kerana di ketika itu.

Anda dan Islam Bahagian kedua: Kontrak-kontrak dalam Mu’amalat Islam Pembahagian kontrak-kontrak dalam Mualamat Islam adalah seperti berikut: Tamlikat Ishtirak Tawthiq Tafwid (Pemihkan) (Perkongsian) (Jaminan) /Itlaq /”C^rahon1! I i Mus\arakah • Rahn • Mudharabah • Wakalah • Kafalah (Ejen) (Guarantee) i VVadi’ah Mu’awadat (Pertukaran) Tabarru’at (Charity) i Ibra’ (Rebat dari satu pihak) i Muqassah (Pemotongan Saling) i Qard Hasan (Pinjaman Tanpa Faedah) i Hibah (Hadiah) • Waqf(Waqaf) i Aset Ketara I Tangible Asset) i Aset Tak Ketara .14 • Wang.

JU JdiL. Adakalanya ak an didapati satu transaksi mengandungi dua hingga tiga kontrak.LJ lil IjJ^ilj Ertinya: ”Dan bersaksilah apabila kamu berjual beli antara satu sama lain. sesebuah institusi kewangan itu biasanya akan mengguna kan kontrak jual beli dengan pelanggan. I . Bahagian ketiga: Rukun dan syarat jual beli dalam Islam Definisi jual beli dalam Islam ialah: -u’Ui J* &Jj ’^ii JU. Ertinya: ”Menukar pemilikan harra dengan harta yang lain bagi memiliki dan dimilik i atas dasar kekal.” (Al-Baqarah: 275) ^. antaranya: ^ & >>j Ertinya: ”Jual beli itu telah dihalalkan oleh Allah. rukun dan syarat jual b eli mestilah dijaga oleh kedua-dua belah pihak. Bagi tujuan itu.(Intangible Asset) Murabahah (Harga Tambah) Salam (Jualan Tempah) Istisna’ (Tempah Buatan) Inah iBeli an Semula) Sarf (Tukaran Wang) Tawarruq iBelian Pelbagai Pihak) Semua kontrak-kontrak ini mempunyai syarat dan rukun masingmasing.” 14 Semua ulama.” (Al-Baqa rah: 275) Bagi mencapai keuntungan. la adalah harus jika syarat-syaratnya dijaga. bersetuju jual beli adalah halal berdasarkan dalil-dalil Pengenalan kepada llmu Fiqh Mu’amalat • 15 yang amat jelas.

Anda dan Islam Ringkasannya adalah seperti berikut15: RUKUN & SYARAT Pihak Terlibat Barangan Jualan (Subject Matter) Akad (Kontrak & Sighah) • Sempurna • Sah menurut • Difahami kapasiti. undang-undang. • Diiktiraf punyai • Konfirmasi • Redha dan nilai. jumlah. • Perincian teliti • Dijalankan kualiti.16 • Wang. majlis. semua pihak. • Wujud. dalam satu jenis dsb. • Cukup umur. izin. segera. • Semua pihak • Dimiliki oleh terbabit kekal .

-^aJ yd ^/ajly ig^p i_^i~j y^ jL_j jj* +£j AJ^-J j. maka j anganlah kamu mencerobohinya.Lii jf. Seluruh urusan kewangan kita hanya akan mampu bersih daripada h aram apabila kita sudah mempunyai ilmu tentang elemen-elemen ini. kapasiti • Kemampuan hingga tamat serahan oleh transaksi. maka janganlah kamu melewatinya. maka janganlah kamu menyusahkan dirimu dengan mencari hukumannya. Bab 3 Unsur dan elemen haram dalam kewangan Melalui bab ini. sebagai rahmat kemudahan buat kamu dan bukan kerana terlupa. kita akan didedahkan dengan beberapa unsur haram yang paling ut ama dalam Islam. dan juga telah mengharamkan beberapa perkara. Ad-Dar Qutni: Sohih.” (Riwayat Ad-Dar Qutni. Nabi Muhammad SAW menegaskan: ^ r^V 5. penjual. • Tiada monopoli • Tiada aib yang disembunyikan. Ini kerana menurut kaedah fiqh 17 .LAI fy^j ^ <-H UjJjjJ *>U lijJLsJL>-j U_jx. dan juga telah mendiamkan hukum bagi sesuatu perka ra. maka janga nlah kamu mengabaikannya.c-£~-j Uj^ij Ertinya: ”Sesungguhnya Allah Telah memfardhukan pelbagai perkara wajib. dan telah metwtapkan hadbagi beberapa keharusan. AnNawawi: Hasan) Mengetahui unsur-unsur yang menjadikan sesuatu urusan itu haram adalah amat pent ing dalam Islam.penjual.

Saya tidak akan menghuraikan terlampau panjang mengenai asa l-usul riba dan perbezaan definisi ulama Islam tentangnya bagi memudahkan kefaha man pembaca. Oleh kerana perkara yang halal itu adalah amat luas.18 • Wang. kita khaskan perbincangannya dalam bab-bab yang tersendiri bagi memudahkan kefahaman. Bab 4 Riba dan hukumannya Saya akan menumpukan intipati perbincangan kepada pengenalan riba dan bentuk kon temporarinya sahaja. Anda dan Islam benkutlb: jj Jl J-b J^ ’l J Ertinya: ”Hiikum asal dalam semua perkara (kecuali ibadat dan lutbungan lelaki \va nita) adalah harits dilakukan kecuali terdapat dalil yang menyatakannya sebagai haram. iaitu: 1) Riba 2) Zalim: Gharar (ketidaktentuan) dan judi Oleh kerana perbincangan tentangnya cukup panjang. ” Kaedah fiqh di atas memudahkan orang ramai memahami dengan tepat sempadan haram dalam urusan kewangan. Saya hanya akan menumpukan kepada dua perkara asas yang menjadikan sesuatu akad atau kontrak itu haram. ” ” la merangkumi riba yang terhasil daripada jual beli barangan ribawi (riba buyu’) d an juga merangkumi riba yang terhasil daripada hutang (riba duyun).frLif j aibJl Ertinya: ”Sebarang tambahan dalam barangan tertentu (ribawi) dan tambahan di atas hutang akibat penangguhan tempoh. Panduan asas berkenaan riba dan itemnya boleh difahami daripada hadis berikut: 19 . Bahagian pertama: Erti riba Takrif riba yang paling lengkap (bersifatjam/ ’dan mani ’) menurut kajian saya adala h seperti berikut: i\J 2U«L>. maka saya akan memberi fokus khas kepada elemen haram dalam urusan kewangan.

perak dengan perak. 11/9) Bahagian kedua: Jenis riba Ulama mazhab Hanafi. maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai. Syarat ini dibuat di awal kontrak pinjaman (loan contract). riba akan berlaku apabila wanita membeli emas secara tangguh pembaya ran. b. dan ditukar secara tents (pada satu masa) dan sekir anya berlainan jenis. Akibatnya pemberi pinjam akan mengenakan kadar denda ke atas si peminjam kerana minta tangguh pembayaran hutang atau gagal membayar hutang dalam waktu yang ditetapkan. la pula terba hagi kepada dua jenis. 5 gram emas dijual dengan harga RM2 000 secara 10 kg beras ditukar dengan 15 kg gandum secara tangguh tangguh ii. Dalam kont eks semasa. Riba al-fadhl: Iaitu berjual beli atau bertukar antara dua barangan ribawi ya ng sama jenis dengan berbeza kadar berat (jika dijual secara timbang) atau kuant . Manakala Mazhab Syafie membahagikan riba kepad a tiga jenis: a) Riba al-fadhl b) Riba an-nasi’ah c) Riba al-yad. la pula terbahagi kepada dua jenis iai tu: a. Contohnya: i. gandum dengan gandum. Pembahagian yang lebih menyeluruh pula adalah seperti berikut18: 1) Riba ad-duyun (muncul daripada hutang) Iaitu kadar lebihan faedah (riba) yang terhasil disebabkan tempoh. Riba al-jahiliyyah: Iaitu kadar atau sebarang manfaat tambahan lebih daripada jumlah pinjaman pokok yang dikenakan akibat si peminjam gagal membayar jumlah p injaman yang ditetapkan pada tempoh yang dipersetujui. Maliki dan Hanbali membahagikan riba kepada dua jenis iaitu riba al-fadhl dan riba an-nasi’ah. Riba al-qardh: Iaitu kadar atau sebarang manfaat tar oahan yang disyaratkan a tas pemberian jumlah pinjaman pokok. tamar dengan tamar. ata u pertukarannya dibuat secara bertangguh. Riba dan hukumannya • 21 2) Riba al-buyu’ (muncul daripada jual beli barangan ribawi)19 Iaitu ketidaksamaan pada berat atau kuantiti pertukaran dua barangan ribawi.” (Riwaya t Muslim nombor 4039 nombor hadis. garam dengan garam mestilah sa ma timbangan dan sukatannya. Anda dan Islam Ertinya: ”Apabila ditukar emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). Riba akan muncul apabila transaksi di atas berlaku secara bertangguh. iaitu: a. la adalah termasuk di dalam riba an-nasa\ b. dikenakan oleh pemberi pinjam kepada peminjam. Riba an-nasa’: Iaitu berjual beli atau bertukar antara dua barangan ribawi yang sama jenis secara bertangguh (tidak disempurnakan dalam satu masa).20 • Wang.

Menukar atau menjual 10 gram beras Basmathi dengan bayarannya 15gm beras jen is Al. la ad alah haram kerana sepatutnya kedua-duanya 5 gram. apabila terdapat perbe zaan. Dalam kedua-dua contoh di atas. ii. iaitu: .itinya (jika dijual secara bilangan kuantiti). Jenis kualiti tidak memberikan kesan kepada hukum. terdapat dua syarat yang wajib dipenuhi agar ter hindar daripada riba al-fadhl dan an-nasa’. ia jatuh ke dalam kategori riba al-fadhl. Contohnya: i. la juga haram kerana kedua-duanya sepatutnya lOgm. Menukar 5 gram emas (jenis 916) dengan 6 gram emas (jenis kualiti 750).

Bagaimanapun. makanan tiada logo halal.22 • Wang. dosa riba adalah lebih berat jika dibandingkan d engan isu yang disebut di atas tadi. makanan yang terdapat unsur bangkai dan babi dan Iain-lain isu. kuantiti Tiada syarat di atas Menunjukkan disiplin Islam dalam hal barangan ribawi Bahagian ketiga: Hukuman riba dalam Islam Ramai yang sering berdebat berkenaan isu rasuah. Saya menyokong usaha semua pihak dan menghargai sumbangan tidak ternilai mereka itu yang bertujuan membawa kebaikan kepada seluruh umat. amalan bid’ah. ” (AlBaqarah: 278) . sekiranya kamu ti dak meninggalkannya. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika k amu bertaubat (daripada pengambilan riba). ”Ijma’ seluruh ulama Islam tentang pengha raman riba dan ia termasuk dalam kategori dosa besar. kenduri arwah.a. bertaqwalah kamu kepada Allah SWT dan ti nggalkanlah saki baki riba sekiranya kamu benar-benar beriman.20 Di sini. kronisme. dan riba juga diharamkan o leh semua agama. maka bagimu pokok hartamu. Padahal. Imam An-Nawawi r. saya sertakan beberapa nas al-Quran dan al-Hadis yang menerangkan besar nya dosa riba. say a sed ikit terkilan apabila perbincangan dan pendedahan berkenaan isu bahaya riba kura ng disebarkan di dalam masyarakat. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 23 Pertama: Mesti sama beratnya (walaupun berbeza kualiti dan nilainya). kedua-dua penjual dan pembeli tidak boleh berpisah sebelum menyerahkan barangan masingmasing). Ini menyebabkan terlalu ramai umat Islam yang terlibat tanpa merasa bersalah. tahlil. a) Pemakan dan pemberi riba perangi Allah SWT dan Rasulullah SAW Allah SWT memberi ingatan: J Oj-JjaJ Ertinya: ”Wahai orang-orang yang beriman. Syarat: Mestilah serah terima dalam satu masa sahaja Syarat: a) Dalam satu masa b) Sama berat. isytiharkanlah perang dengan Allah dan RasulNya. Kedua: Transaksi pertukaran itu mestilah dilakukan dalam satu masa atau satu majlis (ertinya. (wafat 676 H) berkata.” Antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Mawardi.

menunjukkan bahawa barangsiapa yang ingin benar-benar menuru t sunnah dan menjadi mukmin sejati. perlu memiliki berpengetahuan jelas tentang riba serta menjauhkan diri daripadanya secara seratus peratus. maka ia akan berada dalam posisi peperangan dengan Allah SWT dan Rasulullah SAW.Dalam ay at ini menunjukkan bahawa sesiapa yang enggan dan masih berdegil serta tidak mahu meninggalkan ’saki baki’ riba dalam kehidupannya dengan sengaja. Selain itu. Ayat in i menyebut ’saki baki’. ayat ini secara tidak langsung membuktikan seorang mukmin mampu menjauhi riba .

la juga bakal ditimpa ujian harta yang banyak seperti dirompak. tidak sebagaimana dakwaan segelintir masyarakat kononnya kita ti dak dapat lari daripada riba di akiiir zaman ini. Tatkala itu akan hilang sifat amanah dan kebaikan daripada din .” ’2: Imam Malik Bin Anas pula berkata: JjT U-i >is” cu Ertinya: ”Telahku membuka lembaran-lembaran Kitab Allah dan Simnah Nabi SAW dan ti dakku dapati (dosa) yang lebih buruk daripada riba. ” 21 Berkata Imam Qatadah: ”Allah SWT menjanjikan ahli riba dengan hukuman bunuh. mentafsirkan: Ertinya: ”Akan dikatakan kepada pemakan riba di hari kiamat. dan doa orang yang terkena zalim daripadanya juga lebih makbul. :” Sabda Nabi SAW daripada Ibn Mas’ud r. curi. Ibn Abbas r.: . perkar a fasik dan hina.24 • Wang. la juga akan merasa terlalu miskin dan faqir (walaupun ia mempunyai wang yang banyak). Ji Jl jl . Anda dan Islam dalam hidupnya. dan a kan mendapatkannya di mana sahaja mereka berada.a.a.” :4 b) Kehilangan berkat harta dan kehidupan Tercatat di dalam Al-Quran: Ertinya: ”Allah menghancurkan keberkatan kerana riba dan menambahkan keberkatan da ripada sedekah. Selain itu. khianat. H arta haram seperti ini akan mendorong pemiliknya untuk melakukan maksiat. kerana Allah SWT dalam mengi svtiharkan atau mengi-inkan perang ke atasnya. ” (Al-Baqarah: 276) Riba dan hukumannya • 25 berkat itu akan berlaku di dunia dan di akhirat: Hukuman di dunia Bentuk-bentuk kehilangan berkat harta bagi orang yang terlibat dengan riba adala h hartanya akan mudah hilang atau habis tanpa dirasai. Zahir daripada ayat ini juga menunjukkan ’peperangan’ berlaku sejak di alam dunia la gi. harta itu men dorongnya melakukan pelbagai bentuk aktiviti tidak berf aedah dan dosa. Malang bagi seseorang dan pemimpin yang tidak memperdulikan dosa ini.”21 Imam Abu Hanifah berkata: ”Inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakiitkan. ”Ambillah senjata kamu unluk berperang dengan Allah SWT.

Ertinya: ”Sesungguhnya riba walaupun lumayan (dari sudut kuantiti) tetapi hasilnya ia akan membawa kepada sedikit dan papa.” (Riway at Ahmad. jihadnya dan persaudaraannya. ” 27 c) Seperti berzina dengan ibu bapa sendiri Nabi SAW mengingatkan dalam satu hadis yang cukup mendalam maksiidnya: . al-Hakim) 26 H Hukuman di akhirat Ibn Abbas berkata: ^ f * <U> ^j bl^~ ^j b^. hajinya.^j S3-W> A^ J-i V Ertinya: ”Tidak diterima daripada pemakan riba (yang menggunakan harta riba tadi) sedekahnya.

bahagian ini akan mendedahkan bentuk aplikasi riba dalam konteks se masa. Anda dan Islam jLJl LI.” {Riwayat Ahmad dan Ad-Dar Qutni)29 Hadis ini bukan untuk merendahkan dosa zina. tetapi ia member! fokus kepada baha ya dosa riba. mendakwa ia bukannya riba.26 • Wang. e) Salah satu daripada tujuh dosa terbesar la berdasarkan hadis Nabi SAW: Ertinya: ”Jauhilah tujuh dosa besar. saya amat mengharapkan umat Islam membuka mata mereka kepada isu ini agar tidak terjebak dengannya. al-Hakim)2S d) Lebih berat daripada 36 kali zina. ”(Riwayat al-Bukhari dan Musli m) Riba dan hukumannya • 27 Bahagian keempat: Riba dan bentuknya dalam konteks semasa Perbezaan utama di antara bank Islam dan konvensional adalah kerana aktiviti rib a yang diamalkan oleh bank konvensional. sihir.’° Justeru itu. makan harta anak yatim. makan riba . Ertinya: ”Riba mempunyai 72 pintu. Demikian juga beberapa fatwa yang dibuat atas asas kepentingan politik tertentu yang dikeluarkan oleh sebahagian kecil indivi du. Riba yang paling ringan (dosanya) seperti seora ng lelaki berzina dengan ibunya. Pandang an ini tidak terpakai dalam Islam.” (AtTabrani. membunuh tanpa hak. Antara soalan yang kerap kali kita dengari berkaitan riba adalah: • Apakah transaksi riba yang terdapat dalam bank konvensional? • Mengapakah Islam mengharamkannya? • Adakah riba menekan dan menindas? • Siapakah yang ditindas? • Bagaimana bank boleh meraih keuntungan tanpa mengenakan riba? . Kewujudan riba di bank konvensional ini telah disepakati oleh kesatuan ulama berwibawa seluruh dunia melalui Kesatuan F iqh Antarabangsa. Tidak dinafikan terdapat beberapa individu berdegil cuba menongkah arus dengan d akwaan kosong tanpa disertai ilmu yang benar. lari dari medan peperangan (kerana takut) dan menuduh perempuan yang suci dengan zina (tanpa saksi adil). Justeru itu. 7/158 . syirik. Majlis Fatwa Eropah dan banyak lagi. Nabi SAW juga member! amaran: Ertiny a: ”Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia meng etahuinya lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali.

(Rujuk bab Exodu s ayat-ayat 22:35-37 menyebut: Janganlah engkau mengambil bunga wang atau riba d aripadanya. Larangan mi termaktub di dalam kitab mer eka sama ada di dalam kitab undangundang Talmud ataupun Ibrani. riba juga dicela oleh ajaran Kristian sebagaimana yang .. malah ia juga haram di kalangan kaum Yahudi.) itu.Jawapannya adalah seperti berikut: Apakah transaksi riba dalam bank konvensional dan mengapa Islam mengharamkannya? Sebenarnya bukan hanya Islam sahaja mengharam dan mengutuk perbuatan riba..

Ulama menyepaka ti jenis pulangan seperti ini adalah riba. Pinjaman modal (Term Loan atau Overdraft) d. bank konvensional memberi pinjaman sebanyak RM100 000 kepada pelanggan A dan sebagai imbalan balik kepada bank. peminjam dikehendaki membayar penalti pula. Lapan peratus itulah yang dinamakan riba ad-duyun jenis al-qard. Penalti ini bersifat compounding (ia itu akan dimasukkan di dalam modal pinjaman dan berganda faedahnya). yang haram. la adalah r iba yang amat menindas. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 29 terdapat di dalam bab Luke 6:34-35. ” (Riwayat Muslim) Bank Islam vs Bank Konvensional . M Riba dalam bentuk hari ini boleh berlaku dalam keadaan berikut: 1. Riba Dalam Pinjaman Apabila pelanggan datang ke bank konvensional atau institusi kewangan \ ang tida k menawarkan produk Islam dan ingin memohon pembiayaan seperti berikut: a. Inilah yang dinamakan riba menekan dan menindas. Tambahan pula apabila si pelang gan gagal membayar bayaran bulanan yang ditetapkan oleh pihak bank. Ketika itu. Tetapi dalam keadaan kewangann ya mendesak. Pinjaman perumahan (Home Loan) c. faedah atau interest sebanyak 8 peratus (ber samaan RMS 000 sebagai contoh) daripadajumlah pinjaman itu sebagai balasan keran a memberikan pelanggan wang yang diperlukan. Pelanggan yang ibat secara langsung dengan dengan jumlah pokok pinjaman akan dibahagi mengikut jumlah RMS 000 yang diperolehi ini adalah hasil bank memberi RMS 000 tadi juga dikira bersubahat dan terl riba. pihak bank menetapkan bunga. pihak bank pula mengenakan bayaran faedah atas pinjaman yang diberi kan. ’: Jumlah faedah yang dicampur bulan. Pinjaman mesin dan alatan syarikat (Hire Purchase Loan) e. Nabi menyebut: Persoalannya.28 • Wang. rumah. mengapa pula ia diharamkan? Adakah suatu kesalahan bagi mengenakan faedah kepada peminjam? la diharamkan kerana: • Mengeksploitasi kesusahan pelanggan: Hasil RMS 000 itu sebenarnya diterima hasil daripada mengeksploitasikan kesusahan pelanggan. iaitu hanya pelanggan yang mempunyai desakan kewangan akan pergi ke bank bagi mendapa tkan pinjaman bagi mengatasi masalah kewangannya. Pinjaman kereta (Car Loan) b. Ertinya: ”Individu yang memberi (riba) dan yang mengambilnya adalah sama. Menurut hukum Islam. Pinjaman peribadi (Personal Loan) Apakah transaksi yang berlaku? Sebagai contoh sebenar yang berlaku di bank konve nsional hari ini: di atas permintaan pelanggan A untuk membeli kereta. me mperoleh modal syarikat atau sebarang tujuan peribadi.

tiba-tiba pelanggan g agal membayar selama beberapa bulan dan dikenakan penaliti sebanyak RM6 000. Perbezaannya adalah seperti berikut: a. Ini menjadikan bank . Aki batnya semua jumlah penalti akan dimasukkan dalam jumlah pokok menjadikannya kem bali meningkat kepada RM96 000. Penalti lewat bayaran di bank konvensional sangat menindas dan mahal. iaitu s ekitar 2 hingga 5 peratus daripada jumlah pinjaman berbaki (outstanding balance) .Bank Islam juga mengenakan sejumlah wang jika pihak pelanggan lambat membayar daripada waktu yang dijanjikan. Sebagai contoh katalah jumlah pinjaman berbaki RM90 000. iaitu RM96 000. la berbeza dengan jumlah ganti ru gi di bank Islam yang tidak bersifat ’compounding’ dan kadarnya adalah 1 peratus sah aja. Dan jumlah faedah yang dikenakan adalah 6.75 per atus daripada jumlah baru itu.

maka mereka yang layak mendapat manfaat atau keuntungan apabila ada. ”individu yang menanggung kos dan risiko kerugian. Menurut majoriti ulama sedunia. ia bakal melahirkan masyarakat yang marah dan tertekan ant ara satu sama lain.” (Direkodkan oleh as-Syafie. Selain itu. Abu Daud: nombor 3508. Pembaca perlu membezakan bayaran ta’widh yang dikenakan oleh bank-bank Islam denga n penalti oleh bank-bank konvensional. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen sep erti ini adalah sebenarnya pinjaman dengan riba. Ibn Hibban. . Di bank I slam. Mereka h anya berfikir untuk mencari untung secara mudah. la berdasarkan hasil daripada transaksi jual beli secara bayaran ansuran mana kala penalti bank konvensional adalah hasil daripada kontrak pinjaman. Hasilnya bank-bank Islam di Malaysia seperti Asian Finance Bank Berhad. b. apabila bayaran hutang ansuran belian barang tidak dilangsaikan pada waktu nya. la a dalah haram. Meruntuh moral dan akhlak: Selain menghakis sikap bantumembantu dalam masyarakat . Jaminan pulangan ini menjadikan ia berteraskan konsep pinjaman wang dengan faedah (interest) yang dijamin. c. Anda dan Islam Riba dan hukumannya 31 Islam jauh lebih murah daripada konvensioiial. Selain itu. Malangnya terlalu ramai yang tida k memahami hal ini. Ini bakal menghancurkan sifat tolongmenolong antara manusia. ia juga mengundang sikap bagi orang \ ang berduit untuk menekan individu yang memerlukan bantuan kewangan. As-Suyuti dan Albani: Hasan) Menurut pandangan Dr Muhammad Az-Zuhayli. iaitu dengan memberi pinjaman s erta mengenakan faedah. Islam tidak menerima konsep untung tanpa bekerja keras.bermakna tiada untung te tap dijanjikan). ” 34 Dan juga hadis: Ertinya: ”(Bagi mendapatkan) keuntungan (hasil pelaburan) mesti dengan menghadapi risiko (dan jaminan barang yang dijual adalah selamat . sebarang pelaburan dengan jaminan pulangan adalah bertentangan deng an kaedah di atas tadi. ta’widh yang dikenakan oleh bank Islam ini tidak b oleh dimasukkan di dalam pendapatan bank Islam. la mesti diagihkan untuk tujuan kebajikan kepada golongan miskiri dan faqir sahaja. Ertinya: ”Mencari keuntungan adalah dengan menghadapi risiko. ” Menyuburkan sikap nialas bekerja dan kurang dinamik: la juga melahirkan sikap malas bekerja keras bagi mencari keuntungan secara jual beli yang memberi manfaat kepada ekonomi negara. Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Mal aysia) Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad akan mengagihkan jumlah ini kepada gol ongan faqir dan miskin dan tidak dibenarkan mengambilnya sebagai pendapatan bank .” ” Justeru itu. ta’widh akan dikenakan. Ahmad.30 • Wang. Jumlah wang kerana lewat bayar ini bukan sebagai denda tetapi ia adalah bayar an kos rugi (ta ’widh atau compensation) yang dihadapi oleh bank akibat pelanggan tidak membayar hutangnya kepada bank pada waktu yang ditetapkan. Kuwait F inance House (Malaysia) Berhad.

Sebagaimana di . ia menambahkan peluang kerja dan mengurangkan j umlah pengangguran. Hasilnya.Disiplin Islam memastikan setiap individu menyumbang kerja yang baik dan meningk atkan kualiti ekonomi. dalam Islam s am membenarkan pinjaman tanpa sebarang faedah.

. maka ia adal ah haram tanpa sebarang pertikaian. la disebut dalam Islam sebagai qardh hasan (pinjaman tanpa sebarang faedah riba dikenakan kepada si peminjam). ” ”6 Imam Ibn Quddamah pula berkata: JS” Ertinva: ”Setiap pinjaman yang disyaratkan padanya memberi tambahan. Penjelasannya adalah seperti berikut: • Akaun pelaburan dengan pulangan tetap (fixed deposit account) Dalam akaun ini. tiada sebarang keuntungan boleh dihasilkan melalui aktiviti pinjammeminjam ini. Riba dalam Akaun Simpanan dan Pelaburan Bagi menjelaskan bentuk kedua bagaimana riba berlaku. • Akaun simpanan biasa (ordinary savings account). Penentuan jumlah faedah adalah menur ut budi bicara pihak pengurusan bank.. pihak bank akan menetapkan k adar faedah tertentu (’fixed interest ’atau ’fixed return’) sebagai contoh 3 peratus dib erikan kepada penyimpan atau pelabur (tambahan ke atas wang modalnya) bagi suatu tempoh matang antara satu hingga 11 bulan. ”Setiap sumbangan sedekah digandakan pahalanya kepada sepul uh kali. Anda dan Islam sebut di dalam sebuah hadis: Ertinya: ”Setiap pinjaman yang membawa kepada manfaat bagi pemberi pinjam maka ia adalah riba. ” 37 Justeru itu. Sebagai imbalan kepada para pelabur atau penyimpan. Kemudian. kumpulan wang itu digunakan bagi melabur ke syarikat yang kukuh bagi m endapatkan pulangan yang baik ataupun digunakan untuk memberi pinjaman secara ri ba kepada syarikat-syarikat yang datang kepada bank bagi membantu perniagaan mer eka. Pada kebiasaannya bank membuat kira-kira b agi menentukan kadar faedah yang ingin diberinya. dan setiap pinjaman tanpa faedah digandakan sebanyak 18 kali. aku melihat tertulis di dalam pintu Syurga. ” (Riwaya t oleh Ibn Majah) 2. .32 • Wang. Menurut kontrak dan perjanjian yang ditandatangani. Ini kerana pinjaman adalah satu proses yang dibuat secara sukarela atas dasar bantu-membantu. contohnya adalah seperti b erikut: Riba dan hukumannya • 33 Ia berlaku apabila pelanggan meletakkan wang di dalam akaun: • Akaun pelaburan dengan pulangan tetap (fixed deposit account). Nabi Muhammad SAW berkata: Ertinya: ”Pada malam akupergi ke syurga (semasa Israk Mi’raj). individu A meletakkan wangnya di dalam conventional fixed depos it account. pihak pengendali /bank akan mengumpulkan wang individu A tadi bersama dengan wang pendeposit atau penyimpan lain.

disiplin pelaburan Islam (iaitu Mudharabah ataupun Musyarakah) tidak bol eh menentukan pulangan keuntungan awal kontrak sama sekali. kadar 3 peratus daripada ”fixed deposit account” tadi adalah ri ba ad-duyun’ daripadajenis al-qard’’.Menurut hukum Islam. seperti yang ditegaskan sebel um ini. Hanya nisbah membaha gi keuntungan yang dibenarkan seperti nisbah 70:30 (bank: pelanggan). . Ini adalah kerana.

malah mungkin tiada sebarang hibah dalam keadaan t ertentu. maka kebiasaannya p enyimpan akan diberi hibah yang agak baik sebagai galakan dan ucapan terima kasi h kepada pelanggannya. Bagi memanfaatkan dan menanggung kos pengurusan simpanan ini. bank pula dikira meminjam wang daripada pelanggan untuk digunakan bagi tujuan pelaburan kecilkecilan. Menghargai pelanggan yang menyimpan wang ini. Dalam keadaan ini. bank tetap perlu membayar kadar faedah itu tanpa mengira sama ada ia ak an menambah beban kerugiannya atau tidak.1 dan 0. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad dan Al Rajhi Banking And Investment C orporation (Malaysia) Berhad. Bagaimanapun. kebiasaannya pihak bank akan memberikan hibah (hadiah s ejumlah wang) kepada penyimpan sebagai tanda penghargaan. Pelanggan yang menyimpan wang akaun Islam boleh memilih sama ada ingin menggunakan: a) Akaun simpanan atas asas wadi’ah (simpanan biasa tanpa menggunakan konsep Mud harabah) Melalui kontrak ini. penindasan berlaku dalam kedua-dua bentuk simpanan dan pelaburan konven sional di atas. la adalah pendapat yang dipegan g oleh kebanyakan bank Islam di Timur Tengah termasuklah Asian Finance Bank Berh ad. kerugian bank pasti bertambah da n membebankan.2 peratus. dan pelanggan dianggap seolah-olah telah menawarkan pulangan tetap atas pinjaman (s impanan) yang diberikan oleh pelanggan kepada bank itu. sama ada kepada bank (apabila rugi tapi perlu membayar faedah ri ba) atau pelanggan (apabila untung tapi hanya mendapat nisbah kecil). seka li lagi terdapat riba secara pasti. ia akan berubah-ubah menurut prestasi perniagaan yang dibuat oleh bank Islam itu. Akaun di Perbankan Islam Pengurusan akaun secara Islam adalah berbeza dengan apa yang dilaksanakan di ban k konvensional.34 • Wang. bank tetap hanya perlu membayar kadar kecil tadi dan pelanggan pastinya dikira rugi. Ini kerana bank akan memberikan kadar faedah tetap sekitar 0. sekiranya bank menghadapi k erugian. sebahagian bank-bank Islam tidak membenarkan sebarang hibah diberi kepada pelanggan bagi mengelakkan syubhat riba. Hasilnya. Jika ada pulangan. Sekiranya hasil pelaburan menggalakkan. bank mesti mem buat pembayaran tambahan (faedah) menurut kadar yang telah ditetapkan tadi walau dalam apa keadaan sekalipun. Jumlah dan kadar pulangan dalam bentuk hibah atau hadiah adalah terpulang kepada budi bicara bank sepenuhnya. Pihak bank juga menjam in pelanggan boleh mengeluarkan wang mereka pada bila-bila masa serta menanggung segala kerugian ke atas wang yang digunakan jika berlaku. Sekiranya bank mendapat untung yang amat lumayan h asil penggunaan wang simpanan tadi. Maka. Walau bagaimanapun hibah itu sama sekali tidak boleh dija njikan oleh bank dan tidak boleh pula dituntut oleh si pelanggan. Sebaliknya. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 35 • Akaun simpanan biasa (ordinary savings account) Manakala dalam akaun simpanan konvensional (ordinary savings account) pula. Justeru. pihak pengurusan bank-bank Islam pada kebiasaannya akan menggunaka n wang tersebut bagi tujuan perniagaan mereka yang halal.38 Oleh kerana . pihakbank memastikan semuajumlah wang simpanan pelanggan ad alah sentiasa selamat dan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa oleh pelanggan.

pihak penyimpan mungkin tidak akan diber i sebarang hibah manakala wang simpanan mereka juga tidak akan berkurangan. Ini lebih adil kerana: • Pelanggan berpeluang mendapat hibah dalam keadaan wang simpanannya terjamin/tanp a risiko hasil pelaburan. . Jumlah dan kadar hibah adalah terpulang sepenuhnya kep ada budi bicara bank. Ini adalah untuk menggalakkan minat pelanggan.itu. Pihak bank akan memberikan kadar hibah yang baik jika keun tungan diperolehinya baik. jika pelaburan mengalami kerugian.

” 19 Huraiannya: Sebagai contoh. 60: 40 dan sebagainya.iaya sama sekali berbanding bank konvensional yang sentiasa be rkewajipan memba) ar kepada pelanggannya walaupun ketika rugi. Menurut konsep mi pelanggan bersedia menerima risiko lebih bagi membuka ruangnya untuk mendapat peratusan keuntungan yang lebih besar jika bank berjaya meraih p ulangan lumayan. bank tidak terai. deposit yang t erkumpul hanya akan digunakan untuk: a) Dilaburkan bagi kegunaan perniagaan bank Islam yang telah dipastikan halal.36 • Wang. Pembaca perlu memahami perbeza annya. b) Akaun simpanan mengikut Mudharabah (perkongsian untung) Bank-bank Islam juga menyediakan akaun pelaburan yang menggunakan konsep Mudhara bah. Manakala konsep 30 peratus pulangan dari pada jumlah modal adalah haram kerana ia menjamin keuntungan pada jumlah tertent u. Konsep 30 peratus daripada keuntungan yang ada ini tidak mempunyai sebarang elemen jaminan keuntungan yang diharamkan oleh Islam. pembahagian 30 peratus daripada keuntungan jika ada dan ia bukannya 30 peratus daripada jumlah modal. Pihak pelanggan yang ingin menyimpan wang sambil membuat pelaburan secara k husus boleh memanfaatkan akaun ini. semua Syariah-approved companies mi telah dipastikan dengan teliti ketepatannya dari sudut Syariah dan semua keuntungan yang bakal di perolehi adalah harta yang bersih. iaitu dengan perbincangan yang cukup telus atau transparent de ngan pelanggan. la mungkin akan membuat penilaian dari sudut aset mahupun liabiliti sesebuah sya rikat tanpa mengira sama ada ianya adalah sebuah syarikat yang tersenarai di Bur sa Malaysia atau tidak. Dr Wahbah Az -Zuhayli menyebut dalam kitabnya antara syarat keuntungan itu adalah: Ertinya: ”Mestilah keuntungan yang ditetapkan adalah dalam bentitk jit’ii ’ secara umu m. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 37 • Bank tidak membayar apa-apa kepada pelanggan jika tiada keuntungan. penapisan filter Syariah berikut biasanya d igunakan untuk: . • Tiada sebarang riba terbabit di dalam akaun ini dan semua pelaburan yang dibuat adalah setelah dipastikan memenuhi kehendak Syariah. Nama produk-produk untuk akaun ini adalah se perti Akaun Pelaburan Umum Mudharabah atau Akaun Pelaburan Istimewa Mudharabah a tau Akaun Semasa Mudharabah. Urusan tapisan dibuat secara terperinci dan perlaksanaannya dibuat dalam suasana mesra pelanggan. Pembaca perlu memahami pefbezaan konsep pembahagian keuntungan ini. Satu perkara yang juga amat penting dalam akaun Islam ini adalah. la adalah halal. Kadar peratusan perlu ditetapkan di peringkat awal seperti 70 p eratus daripada keuntungan untuk pelanggan dan 30 peratus untuk bank. 80:20. Secara umum. dipersetujui secara sepakat oleh ulama Islam . b) Dilabur bagi membiayai perniagaan pihak ketiga >ang juga dipastikan perniagaa nnya halal. Justeru itu. Semua perniagaan ini telah ditapis oleh Majlis Penasihat Syariah dan pengurusan bank. Justeru.

Primary financial filters .i. Tapisan industri atau industry filtering .mengeluarkan syarikat-syarikat yang tahap hutang nya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai impure interest income berdasark an panduan Majlis Penasihat Syariah.membuang syarikatsyarikat yang per niagaan induknya berkaitan produk-produk haram. ii. .

10 peratus inilah yang akan digunakan oleh bank bagi memaparkan p restasi dan kemampuan bank. tetapi dibenarkan untuk membayar hanya nisbah kecil daripada bil. sebaliknya ia dip aparkan demi meraih keyakinan pelanggan terhadap prestasi pengurusan dan pelabur an bank. Cara kiraannva Keuntungan Sebenar = Kadar Pulangan (ROR) x Kadar Keuntungan (PSR) dibahagikan d engan 100 Katakanlah kadar keuntungan bank adalah 3. pemegang diberi pilihan sama ada ingin melangsaikannya dalam t empoh izin yang diberi tersebut ataupun dibiarkan bakinya lalu pihak pengeluar a kan mengenakan faedah daripada jumlah bil yang tertangguh ini. • Kad ini mempunyai had jumlah atau credit limit tertinggi. manakala jika bakinya ditangguh sehingga melepasi tempoh pe rcuma (biasanya 30 hari). riba kontemporari juga berlaku dalam penggunaan kad kredit. jumlah 2. Pemegang boleh berbela nja sebanyak mana yang disukainya selagi jumlah berada di dalam kadar maksimum y ang dibenarkan. Inilah rib a yang amat jelas malah amat membebankan dan menindas. Riba dan hukumannya • 39 3. justeru indicative atau andaiannya ad alah seperti berikut: 3 X 70 (pelanggan) 100 = 2. Perlu diketahui. pembaca mesti mengelak kekeliruan dengan kadar peratusan yang dipapar kan oleh akaun Islam Mudharabah di bank Islam. seseorang yang menyimpan atau melabur wangnya di dalam akaun di bank konvensional pasti akan mendapat saham keburukan hasil sokongan secara lan gsung daripada wang depositnya itu. Pendedahan ini d ibuat secara ringkas. la bukan kadar pulangan yang dijanjikan oleh pihak bank. Pelanggan hanya perlu membayar nisbah kecil daripada bil (sekita r 5 peratus sahaja). Riba Dalam Kad Kredit Saya telah menjelaskan bentuk riba dalam amalan perbankan konvensional. Manakala bakinya. Selain i tu. Akibatn ya mereka akan menumpukan pelaburan di dalam mana-mana syarikat yang boleh membe n pulangan besar tanpa meninjau aspek pematuhan Syariah atau tidak. la hanyalah andaian dan tidak menjadi kewajipan bagi bank untuk memberikan pulangan seperti kadar di atas.38 • Wang. Biasanya ka dar faedahnya amat tinggi iaitu sekitar 18 hingga 25 peratus setahun. . sama ada disedarinya atau tidak. Antara ciri utama yang berkaitan dengan wujudnya riba dalam kad ini adalah: • Pemegang kad tidak wajib melangsaikan ’kos guna’ secara keseluruhannya apabila menda pat penyata bil daripada pengeluar kad dalam tempoh izin yang diberikan. Pertaman>a ia tidak terikat dengan apa jua disiplin Syariah.10 Maka. Anda dan Islam Bank konvensional pula mengendalikan urusan akaun simpanan dan pelaburannya seca ra berbeza. Selam itu. pelanggan akan dikenakan peratusan faedah. la hanyalah kadar pulangan purata menurut prestasi lepas yang digelar indicative rates atau kadar andaian dan ram alan.

Kad . Bagaimanapun. pada persidangan 23 hingga 28 September 2000 telah memfatwakan sebagai tidak ha rus terutamanya dengan kewujudan kad kredit Islam. terdapat juga keputusan dalam persidangan yang lain mengharuskan p enggunaan kad kredit konvensional sekiranya pengeluar tidak meletakkan sebarang syarat riba di dalam kontraknya.Jika seseorang berhasrat menggunakan kad kredit konvensional yang menetapkan sya rat riba sambil berazam membayar semula sebelum dikenakan faedah. Kesatuan Fiqh Antarabangsa QIC (QIC International Fiqh Academy) dalam ketetapannya nombor 108.

Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 41 ini sebenarnya bukanlah kad kredit sebaliknya dikenali sebagai kad caj (charge c ard).40 • Wang. di mana konsepnya adalah seperti berikut: KREDIT KAD ISLAM BAI AL-INAH 4 Oleh kerana pelanggan ingmkan kad pihak banK tidak membayar terus kepada \ pelanggan sebaliknya rnemasuKkan dalam akaun khas pelanggan dan membenkan kad ke pada pelanggan Seluruh penggunaan oleh pelanggan selepas mi pihak bank akan meng gunakan wang akaun^O 9 Pelanggan hanya membayar minimum 5 % dan jumlah penggunaannya Jika pelanggan mengunakan sedikit saha|a sehmgga habis tempoh bank biasanya memben rebat Bank 0 —-\ 1 Bank menjual aset kepada pelanggan f~-T’\ . Sebahagian mereka menggunakan konsep ba\ al. Kad kredit dan kad caj Islam di Malaysia boleh diperolehi daripada Amlslamic Ban k. -*• • hak milik juga dipmdahkan ^V i I ^ 2 Pelanggan membeli aset dengan pembayaran tangguh ( RM ”” 000 cth) rebat boleh dibe nkan apabila sampai tempoh akhir (laitu 5 tahun) 3 Pelanggan menjual kembali aset tadi aengan harga RM 5 000 (cth) dan bank memba yar secara tunai Pelanggan Diletak dalam ! akaun khas ’ 7 Bank menggunakan wang dalam akaun pelanggan untuk membayar kepada pekedai 5 Bank membenkan kad yang disanda’kan kepada jumlah dalam akaun khas 8 Pekedai bayar komisen kepada bank Pekedai Cth : Hypermarket 6 Pelanggan menggunakan kad untuk membeli di kedai Keterangannya: .’inah. dan Rajhi Debit dan Charge Kad. BSN Aiman Kad. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

pihak pelanggan akan menjualnya semula kepada bank dengan harga lebih murah iaitu RM5 000 secara tunai.’inah kecuali proses jual beli untuk menghasilk an credit limit tadi melibatkan jualan kepada pihak ketiga. 6) Di akhir tempoh 5 tahun. maka ia tergolong dalam riba yang diharamkan. Pembaharuan dan Penukaran Kad Hukum: Harus serta tiada masalah dari sudut syarak kerana ia dianggap sebagai up ah yang telah ditetapkan oleh pihak pengeluar terhadap khidmat yang disediakanny a. la tidak jauh berbeza dengan bay al. Yuran Penyertaan. pihak pelanggan diberikan sebuah kad kredit untuk digunakan. Sesiapa yang menggunakan kad kredit konvensional atas sebab-sebab yang tidak dap at dielakkan. Harus juga hukumnya jika terdapat perbezaan dalam jumlah yuran khidmat yang d ikenakan kerana ia bergantung kepada perbezaan jenis khidmat. . pot ongan atau rebat daripada harga RM7 000 di atas tadi. jika penggunaan pelanggan kurang daripada jumlah wan g yang tersimpan di akaun khas. iaitu bay-tawarruq dan al-qard dalam kad debit dan kad caj mereka. Bagaimanapun ia ha nya menjadi harus jika kos yang dikenakan setara dengan khidmat sebenar yang dib erikan. pihak bank akan menjual asetnya dengan s atu harga sebagai contoh RM7 000 dengan bayaran semula secara tangguh dalam temp oh yang telah dipersetujui. Bagaimanapun Bank Al-Rajhi menggunakan konsep yan g berbeza. Jika ia melebihi kos khidmat sebenar. 4) Setelah itu. berikut disertakan beberapa ringkasan hukum berkaitan setiap pengg unaannya: 1. pihak bank biasanya akan memberikan diskaun. 5) pelanggan hanya dikehendaki membayar 5 peratus daripada jumlah penggunaannya pada setiap bulan. la merupakan keputusan Majma’ Fiqh Islami (Kesatuan Ulama riqh Islam Sedunia QIC) pada persidangan ketiganya pada Oktober 1986. iaitu dengan memasukkan pembayaran itu ke dalam sebuah akaun khas pelanggan. sebagai contoh lima tahun akan datang.1) Apabila pihak pelanggan memohon kad. 2) Setelah memiliki aset itu. Kebanyakan proses kad kredit Islam yang menggunakan konsep bay al-’inah diatur sep erti yang diterangkan di atas. Sem ua pembayaran kepada pihak penjual barang (apabila pelanggan menggunakannya) aka n dibuat menggunakan duit pelanggan yang tersimpan tadi. 3) Pihak bank akan membuat pembayaran secara bersyarat.

hukumnya berlainan kerana pemegang insurans tida k membayar apa-apa kepada syarikat insurans. judi dan lain lain. Maka untuk tujuan itu. Ini adalah kerana ia bukannya maksud kontrak tetapi han ya tabi’ (perkara sampingan yang terhasil daripada perjanjian). maka bank ak an segera menunaikan bil (pemegang kad) iaitu setelah dipotong jumlah kos yang d isebut tadi. Oleh itu ia tidak terjebak di dalam hukum haram yang diputuskan. jumlah kos ini diangg ap sebagai hadiah. Hadiah dan Jaminan Khas bagi Pemegang Kad Emas (Gold Card) la bertujuan untuk menarik golongan pertengahan dan atasan bagi menyeitai skim m ereka. dengan peratusan 2 hingga 5 peratus ataupun 3 pe ratus daripada jumlah bil. ada juga y ang mengatakan ia sebagai upah broker. J Ertinya: ”Dimaafkan yang berlaku pada tawabi’ dan tidak pada lainnya. Telah diiktiraf dalam kaedah fiqh bahawa: ^ j L. Kemudian pihak bank akan menuntut kos asal (tanpa potongan) hasil p enggunaan kad daripada pemegang kad. apabila peniaga membuat tuntutan daripada bank pengeluar. mereka menawarkan beberapa bentuk hadiah dan skim insurans percuma dan insurans kemalangan perjalanan. sebagai haram kerana mengandungi unsur riba. Bagaimanapun dalam konteks ini. setiap Ringgit Malaysia (RM) has il penggunaan Kad Emas. malah ia dianggap sebagai hadiah galakan sahaja da n hukumnya adalah harus. Kos Tertentu daripada Peniaga kepada Bank Pengeluar Kad Adakalanya pihak bank atau pengeluar kad meletakkan syarat dalam perjanjiannya d engan para peniaga sejumlah ’kos tertentu’ dalam bentuk peratusan yang akan diambil daripada bil penjual (peniaga). Dan mata ini akan bert ambah dan jumlah mata terkumpul tertentu akan membolehkan pengguna menikmati pro gram melancong percuma atau penginapan di hotel percuma. gharar (ketidaktentuan).Wang. seperti berikut : a) Hadiah insurans percuma Hukum insurans konvensional telah diputuskan oleh Sidang Kesatuan Ulama Fiqh Isl am Sedunia QIC yang pertama pada 1397 H. pengguna akan mendapat satu mata. atau diskaun di restora n-restoran dan Iain-lain. Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi yang sah.42 3.40 Hasilnya. la juga boleh diangga p sebagai diskaun khas daripada peniaga kepada pengeluar.” . Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 43 2. Selain itu. Hukum: Harus. ja halah (ketiadaan maklumat tepat semasa transaksi).41 Terdapat ramai juga para ulama menganggap ianya sebagai upa h wakil (Ujrah al-Wakalah) kepada bank kerana menjadi wakil bagi peniaga dalam m empromosikan barangannya serta jaminan wujudnya pelanggan.43 Hukum: Berbeza menurut jenis hadiah. Dalam program Hadiah Ahli (Membership Rewards).

Hadiah yang kebetulan ditawar ini dilihat sebaga i sumbangan. Selain itu. la juga bukan objektif transaksi. derma dan galakan sahaja. b) Hadiah-hadiah lain Sesetengah kad kredit menawarkan beberapa ganjaran hadiah bagi setiap pembelian menggunakan kad kredit. .Tawabi’ dalam hal ini adalah perkara sampingan yang bukan akad asas sesuatu transa ksi. Bagaimanapun. tindakan ini a dalah tidak harus atas dasar Sadd az-Zarai’ (menutup jalan haram daripada berlaku) . Hukumnya adalah harus selagi mana pihak pelanggan terus menerus menggunakan kad kredit. disyaratkan juga pelanggan tidak terjebak dalam urusan bank konvensi onal yang haram. menurut fatwa ulama Mazhab Syafie.

la adala h kontrak ’ghair la~im’ (boleh ditamatkan walaupun tanpa persetujuan kedua-dua belah pihak terutamanya apabila pemegang kad melanggar perjanjian kontrak). Hukum: Syarat ini adalah harus di sisi syarak kerana kont rak asas kad kredit yang dimeterai itu termasuk dalam bab ’kafalah’ sahaja. Persidangan Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia QIC telah membuat dua ketetapan . la juga Riba dan hukumannya • 45 merupakan ketetapan daripada Simposium Ekonomi Islam ke12 anjuran Dallah al-Barakah pada 1996. 5. 6. i. majoriti ulama semasa menegaskan wang kertas tergolong dalam kalangan h arta ribawi (usurious items) dan demikian juga sebarang pembelian menggunakan ka d kredit yang dikira seperti pembayaran dengan wang kertas.44 • Wang. lanya lebih baik da ripada mengambil yang mudah. Syarat Menamatkan Kontrak Menurut Kehendak Pengeluar Kad Sahaja laitu pihak pengeluar mempunyai hak untuk menamatkan kontrak \\alaupun tanpa per setujuan pemegang kad. Pandangan baru Tarikh: 23-28 September 2000 Hukum: Haram Keputusan nombor: 108 Justeru.yang lama dan yang baru. Persoalannya dalam isu kad kredit adalah: Adakah peniaga emas dan perak menerima harga bayaran tanpa bertangguh? Dalam hal ini. Ini kerana kaedah Fiqh menyatakan: Ertinya: ”Keluar dari khilaf adalah lebih diutamakan.”4S Hukum yang disarankan digunapakai adalah haram kecuali benar-benar mempunyai kep erluan yang sukar dilepaskan. Pandangan lama Tarikh: 9 April 1995 Justifikasi: Proses terima serah ”At-Taqabud” sebenarnya telah terlaksana secara aut omatik apabila kad tersebut dilalukan di alat bacaan kad semasa pembayaran dibua t. saya menyarankan agar orang ramai menjauhi hal ini. ii. Ketetapan ini berdasarkan hadis Nab i SAW yang jelas. Justeru. Membeli Emas dan Perak dengan Kad Kredit Para ilmuan fiqh sedunia telah membuat ketetapan secara berkumpulan (ijnhadjama ’i e) menegaskan bahawa salah satu syarat utama dalam pembelian emas dan perak adal ah transaksi pertukaran mestilah berlaku tanpa sebarang penangguhan yang disebut sebagai ”at-taqabudfil hal” dalam istilah fiqh. Semasa pelanggan melalukan kad mereka. Anda dan Islam 4. Tukar mata wang (Money Exchange atau ’As-Sarf’} dengan Kad Kredit . semua maklumat telah dihantar kepada piha k pengeluar kad dan mereka akan menguruskan pembayaran selepas itu kepada penjua l.

Jelas.seperti tertulis di dalam p erjanjian) bagi membayar bil dalam tempoh izin sekitar dua hingga tiga minggu. Hukum: Haram kerana bank hanya akan mendapat bayaran dan tirrtbal tukaran itu se lepas dua hingga tiga minggu. Kemudian pihak penjual menuntut daripada pemegang kad dengan mata wang tempatan (dengan menggunakan harga pertukaran hari tersebut . Dengan menggunakan kad ini. Bank akan menuntut bil daripada pemegang kad hanya selepas dikeluarkan . maka pihak bank peng eluar akan membayar bil kegunaan di luar negara tadi secara segera dengan mata w ang negara yang terbabit. terdapat transaksi pertukaran mata wang (as-Sarf) menggunakan syarat dala m Islam bagi menukar wang adalah ”AtTaqabud fll hal”.Pemegang kad menggunakan kad ini di kebanyakan negara di dunia bagi membeli apa jua barang yang dikehendakinya.

Seluruh ulama Muslim menyetujui pengharaman riba ini. Bunga (Faedah) Dikenakan bagi Memperbaharui Bil Mengikut syarat kontrak kredit kad.46 • Wang. Hasilnya. Denda Penalti kerana Lewat Langsai Bil Wajib bagi Kad Kredit Terkandung dalam syarat kontrak bagi kad kredit. pihak pen geluar diwajibkan menderma jumlah penalti itu kepada faqir dan miskin. Demikian juga pandangan mazhab Maliki dan Syeikh Prof. Majoriti ulama yang membenarkan denda ini dikenakan membuat syarat agar seluruh jumlah denda disalurkan terus kepada faqir. (November 199 8. Must afa Ahmad az-Zarqa. hukumnya adalah haram kerana berlaku riba buyit’.46 8. miskin dan kebajikan awam. masalah ta nggungjawab agama. individu pemegang yang tidak ingin melangsaikan bil secara sepenuhnya. terdapat keputusan berbeza daripada Persidangan Ekonomi Isla m al-Barakah ke-12 pada tahun 1996 yang memutuskannya sebagai harus kerana melih atnya sebagai kos ganti rugi sebenar sahaja. Walau bagaimanapun. maka bil yang berbaki tersebut akan dikenakan faedah. dan kesengajaan dalam melewatkan dalam melangsaikan bil walau pun di ketika mampu. la dibolehkan berdasarkan keruntuhan moral. Bahrain) Walau bagaimanapun. Bahrain) Soalan: Adakah harus umat Islam memohon kad kredit konvensional yang mensyaratkan faedah bagi bil berbaki? Jawapan: Asal adalah haram dan batal syarat tersebut. Pandangan yang lebih kuat adalah ianya ditegah dan haram. Hukum: Haram Justifikasi: Syarat riba yang dilarang dalam Islam tanpa sebarang ragu-ragu. pemegang kad akan menanggung de nda akibat kelewatan melangsaikan bil wajib minimanya dalam tempoh izin. dikecualikan dalam keadaan darura t dan keperluan yang amat sangat. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 47 penyata dengan had tempoh izin tertentu. Jika ia ingin dilaksan akan juga sebagai penghalang daripada pengguna sengaja tidak membayar. Ini adalah ketetapan Kesatuan Ulama Fiqh Islam Sedunia QIC dalam sidangnya yang ke 12 pada September 2000. Hukum: Haram kerana terdapat unsur riba an-nasi’ah (riba hutang) yang dilarang dal am Islam kerana terdapat unsur menzalimi manusia lain serta memakan harta manusi a tanpa hak. bukannya untuk kegunaan pengeluar. Justeru tiada ’taqabud haqiqi’ ataupun ’hukmi’ berlaku di sini. ianya harus selagi mana pelanggan membayar . Bagaimanapun jika kad ini dipohon bagi penggunaan di ketika terdesak sahaja. (November 1998. 7.

Demikian resolusi Kesatuan Fiqh Islam Sedunia pada si dangnya ketigapada 1986. Apabila pemegang tiada jumlah yang mencukupi di dalam Unnya (berlaku overdraft a tau langsung tiada sebarang akaun . Kecuali apabila pihak bank memberi pinjaman dengan mengambil kos kecil yang teta p hasil khidmat memproses. Harus juga bagi pihak bank mengambil kos upah dengan kad ar khidmat mereka yang sebenar. 9. pemegang kad hanyalah mengeluarkan wangnya sahaja. Hukum 1: Harus kerana jika pemegang kad mempunyai wang yang mencukupi dalam akau nnya.penuh bil tanpa meninggalkan sebarang baki yang boleh dikenakan faedah. ia dikira membuat pinjaman kepada pen geluar kad secara langsung melalui Auto Teller Machine (ATM) bank pengeluar atau cawangannya atau melalui ATM bank lain (dikira sebagai wakil). Hukum 2: Haram apabila bank pengeluar mensyaratkan faedah atau bunga hasil pinja man yang diberikan kerana ia adalah riba alqurudh. Jika diambil daripada b ank lain juga demikian. Mengeluarkan Wang dengan Kad Kredit Jika pemegang kad menggunakan khidmat ini.

kebakaran. ins urans nyawa. Riba dan hukumannya • 49 3 Pencarum. kontrak ini mewajibkan syarikat insurans membayar jumlah tertentu kepada pencaru m insurans apabila berlaku beberapa jenis kemalangan atau musibah yang telah dit entukan di dalam kontrak (akad) bersesuaian dengan kadar-kadar tertentu. Melalui sistem insurans. Islam melihat inti dan substance insurans konvensional sebagai proses jual beli. Ini dapat dilihat daripada fatwa pertama yang dikeluarkan oleh Al-Allamah AlSyeikh Muhd Amin (Ibn ’Abidin. Belia u merupakan fuqaha’ ulung bermazhab Hanafi di Syam dan dianggap cendekiavvan Islam pertama yang mengeluarkan fatwa berkenaan insurans. Salah satu sebab utama insurans konvensional menjadi haram adalah riba. la ibarat satu kontrak perjanjian yang lengkap dan mengandungi aspek ijab (tawaran) dan qa bul (penerimaan). Ertin\a: ”Setiap pemberian pinjam yang mensyaratkan sebarang manfaat kepada pember i pinjam adalah riba. iaitu seperti anak kepada individu atau isteri dan Iai n-lain.48 • Wang.4 Insurans Konvensional la adalah suatu kontrak perniagaan (business) dan termasuk daripada kalangan kon trak pertukaran pemilikan kewangan ’Uqud Mu’awadat Maliah. rumah dan Iain-lain). 5. iaitu individu yang membayar jumlah tertentu dan yang membuat per janjian dengan syarikat insurans. Yang menerima manfaat. iaitu pihak syarikat insurans. Ringkasannya seperti berikut: Penjual Pembeli Benda yang dijual Harga . semua hukum pinjaman (al-Qardh) dalam Islam adalah terpakai ketika itu. Jenis kebahayaan atau musibah. 4. wafat tahun 1836 M atau 1252 H). kematian dan Iain-lain. la juga bergantung kepada jumlah caruman pencarum. ” 4. iaitu jenis-jenis musibah atau kemalangan yang diandaikan yang ditentukan di dalam kontrak seperti kecurian. Disebabkan sistem insurans ini merupakan ciptaan baru iaitu di sekitar ta hun 1666 M di London. Riba Dalam Insurans Konvensional Hukum insurans telah dibincangkan dengan panjang lebar oleh ilmuan Islam Timur T engah. Bentuk insurans ini adalah seperti: insurans terhadap musibah menimpa tubuh. sistem ini hanya menembusi dunia Islam di tanah Arab sekit ar tahun 1830 M. Anda dan Islam maka pengeluarannya itu dianggap meminjam daripada bank. kecede raan. insurans kerja dan Iain-lain. motor. Pihak yang memberi insurans. Dengan ini. Persetujuan kedua-dua pihak: iaitu syarikat insurans dan pencarum. insurans kemalangan jalanraya.48 Kontrak insurans ini mengandungi c iri-ciri berikut: 1. 2. insurans harta dan pecahannya (kereta. seperti setiap pinj aman yang mensyaratkan sebarang manfaat bagi pihak pemberi pinjaman adalah riba.

insurans konvensional ini adal ah haram kerana terdapat unsur riba yang jelas di dalamnya. padahal wang merupakan rangan ribawi (usurious items) sebagaimana enam barangan yang . saya mengharapkan agar pembaca dapat merujuk dan memahami kembali perbincangan berkenaan riba dan pembahagiannya serta syarat jual beli I slam. la dianggap a kerana wang daripada pencarum akan berbalas wang daripada yarikat dengan jumla h yang berbeza.Syarikat insurans Pencarum Jaminan kewangan jika terhadap musibah tertentu RM1 200 setahun Bagi memahami isu ini. ia dikehendaki menjaga semua syarat jual beli wang dan Iain-lain syarat. Menurut majoriti kumpulan ilmuan dan ulama Islam. Ini kerana. Justeru.49 Riba wujud dalam insurans ini apabila syarikat insurans membayar jumlah tertentu kepada si pencarum yang terkena musibah. sifat asas insurans konvensional ini termasuk dalam akad jual beli.

Manakala pembayaran bertangguh dalam dua barangan ribawi adalah riba an-nasi’ah ya ng diharamkan secarajelas oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Apabila pencarum mendapat pulangan wang dengan jumla h berbeza maka berlakulah riba al-fadhl ini iaitu tidak ada kesamaan nilai dalam urusniaga dua barangan ribawi. Prof. Dr Muhd Baltaji (ulama besar di Universiti Al-Qaherah) menjelaskan bahawa kontrak insurans ini sama sekali tidak boleh lari daripada riba an-nasi’ah ini. walaupun maksudnya tidak selari dengan riba yang sebenarnya ( iaitu mencari untung).50 • Wang. Riba juga boleh berlaku dengan sangat jelas apabila wang caruman tersebut dipern iagakan oleh syarikat insurans konvensional di dalam syarikat lain dengan kadar faedah tetap yang diharamkan (biasanya di bank konvensional. Dalam hal insurans s udah tentulah berlaku penangguhan. Sama nilai (mathalan bi mathalin) 2. ” (Muslim) Maka setiap perbezaan nilai (dalam barangan ribawi) dianggap riba al-fadhl yang diharamkan (tahrim wasail). judi dan Iain-lain.. ja ngan kamu melebihkan salah satu darinya di atas yang lain. Be liau juga menegaskan bahawa manamana hujah untuk lari daripada anggapan riba ini adalah suatu helah yang tidak sah menurut pandangan syarak. Perlu diingat juga terdapat ramai individu yang sengaja membakar kilangnya akiba t perniagaan yang rugi bagi meraih wang insurans atau membunuh ahli keluarga unt uk mendapatkan wang insurans bernilai jutaan ringgit dan Iain-lain. Berlakulah pertambaha n wang caruman tadi hasil simpanan wang tadi. atau mana-mana syarikat yang berurusan secara riba. nilaian yang sama. tetapi ia tetap dianggap riba. perak dengan pulangan perak kecuali ( mestilah ia) dalam timbangan yang sama. Diserahkan ketika mu’amalah dilakukan (yadan diyadin) Syarat ini bersumber daripada hadis: ”Jangan kamu jual etnas dengan emas kecuali bersamaan nilaian dan timbangatmya. Riba Dalam Jual Beli Perhiasan Emas Dan Perak . 5. ahli kel uarganya dan sebagainya..50 Justeru insurans konvensional mempunyai kedua-dua jenis riba.. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 51 telah disebutkan Nabi SAW di dalam hadisnya. Malah lebih teruk sekiranya syarik at insurans meletakkan wang itu di dalam syarikat yang melakukan urusniaga haram seperti arak. Inilah dinamakan riba an-nasi’ah. iaitu apabila pencarum terkena musibah barula h akan dibayar jumlah tertentu. ia mestilah terikat dengan syarat: 1. bukan secara Mudhar abah). Zahir urusniaga insurans tadi cukup untuk mengkategorika n ia sebagai riba. rumahnya. Nabi Muhammad SAW mensyaratkan apabila berurusan di antara dua barangan ribawi y ang sama jenis (contoh di sini adalah wang daripada pencarum dengan wang daripad a syarikat insurans).. ” (Al-Bukhari dan Mus lim) ”Jangan kamu jual emas dengan pulangan emas. Walaupun adakalanya pencarum tidak berniat mencari keuntungan daripada carumanny a bahkan hanya untuk merasa lebih selamat terhadap keretanya.

Muhydin Qurah al-Daghi. Dr. Prof Dr. Mohd Said Ramadhan Al-Buti dan ramai lagi. hukurnnya tetap dilarang daripada berlaku sebarang tafadhul . Ali Salus. Prof. Prof Dr. la dal am keadaan berikut: • Jual barang kemas (emas) secara ansuran Hukum: Haram kerana ulama empat mazhab mengharamkan jual beli barangan emas seca ra ansuran dan hutang kerana ia adalah emas. ia tidak akan terkeluar daripada sifat emasnya.51 Ibn Abd al-Barr dalam Istizkar menyatakan telah berlaku ijma’ (sepakat) mengatakan pertukaran emas dengan emas seperti dalambentuk ’at-tibr’ (serbuk) dan apajuabentuk emas tersebut. Walaupun ia telah dibentuk menjadi rantai dan sebagainya. Ahmad al-Kurdi. Udabah bin Somit dan disokong oleh pelbagai ulama kontemporari seperti Prof. la juga adalah pendapat sahabat seperti Ibn Umar. Dr.Jual beli emas juga terdedah kepada hukum riba jika dilakukan tanpa ilmu.

52 • Wang.58 Kesimpulannya. 32 Bagaimanapun. ia telah menjadi sil’ah (ba rangan dagangan seperti kereta kerana terdapat proses pembentukan dan pembuatan) serta tidak lagi dianggap sebagai emas biasa. Kitab Al-Buyu’. Justeru haram membel inya secara ansuran dun hutang.r Hadis ini menafikan adanya hukum yang berbeza bagi emas apabila bentuknya berbez a dan berlainan. demikian juga hukum bagi perak. Maka dengan mi jelas tertolak pandangan minoriti tadi. satu pendapat minoriti ulama mengatakan emas tulen apabila ia tela h dibentuk sehingga menjadi rantai.maka tidak mengapa (hams) u ntuk menjualnya secara terns tanpa tangguh. Khatib As-Syarbim mengatakan hasil pembuatan atau tukangan emas hmgga menjadi ba rang kemas berbentuk itu tidak member! sebarang kesan kepada hukum emas yang asa l.” (Riwa\at Abu Daud. hukum barang kemas yang diperbuat daripada emas dan perak adalah . ’Ain: emas yang telah di bentuk. Ianya boleh dirujuk di d alam kitab Az-ziyadah Wa atharuha fi alMu’awadah al-Maliah oleh Dr Abd Raouf Bin M uhd AlKamali. pandangan Ibn Qayyim dan kumpulan pertama tertolak dengan hadis sa rih iaitu: i — fcjjl : <isi__ftjJlj Ertinya: Nabi SAW bersabda.. Pandangan minoriti ini dikatakan adalah pandangan Mu’awiyah5’ Ibn Taymiah dan Ibn Qa yyim. malah pa ndangan mereka tertolak secara tidak langsung apabila Abu Darda dan Sayyidina Um ar r. harus hukumnya untuk menjual dan membeli emas vang telah menjadi rantai dan lainnya secara hutang dan ansuran kerana ia telah jadi sil’ah (barang dagangan). adapun. no 3349) Nota: Tibr: Ketulan atau serbuk emas yang belum dibentuk. Anda dan Islam Riba dan hukumannya • 53 (tambahan timbangan berat). jika dengan bertangguh maka tidak dibenarkan. ”Pertukaran (jual bell) emas dengan emas dan perak den gan perak sama ada bentuk serbuknya ’Tibr’ atau ’ain nya. Mereka semua menyokong apa yang disebut oleh Ibn Rusyd al-Maliki (wafat 595 H) b erkata ”perhiasan emas dan perak sudah terkeluar daripada kategon emas tulen (yang tertakluk ’cepada hukum tukaran emas dalam Islam). Justeru hukumnya juga berubah. gelang dan cincin.”56 Bagaimanapun. ”Sesungguhnya ia telah keluar da ripada sifat asal dengan sebab sun’ ah (pembuatan dan pertukangan). Bab As-Sarf. justeru harus menj al dan memb elinya walaupun secara tangguh.. Banyak lagi dalil jumhur daripada pelbagai hadis-hadis.” 5:> Ibn Mufleh al-Hanbali (wafat 763 H) pula berkata. Ia disokong Prof Dr Mahmud ’Akkam dari Syria dan juga AsSyeikh Prof Dr Yusof al-Qa radhawi atas alasan ianya tergolong dalam perkara ”umum al-balwa ” (Perkara maksiat yang kurang mudarat tetapi terlampau meluas dan sukar untuk dihalang).a. menurut kumpulan mi. menolak pandangan Muawiyah. 54 Hasilnya.

sama sebagaimana haramnya jualan emas tanpa dibentuk secara ansuran. Maka Kesatuan Fiqh Sedunia telah memutusk an bahawa mata wang kertas adalah ’nuqud istilahiah’ yang sama hukum hakamnya dengan emas maka jual beli barang kemas dengan wang adalah nuqud dengan emas. maka waj ib taqabud boleh tafadhul kerana tidak sama jenis. Trade-in barangan kemas (emas) Jelas menurut perbahasan hukum bahawa trade-in emas lama dengan yang baru atau b arang emas lama dengan yang baru mestilah mengikut hukum yang dibmcangkan di ata s. Ini kerana ia tetap bersifat emas sepenuhnya pada pandangan majoriti dan setiap pembelian d an penjualan dibayar menggunakan duit. iaitu mesti dua syarat berikut w: .

jawab lelaki itu: ”Tidak. ”Juallah dengan sempurna. ambillah harganya dan kemudian belilah semula dengan duit kamu tadi. Nabi SAW mengarahkan agar menjual tamar yang dimil iki terlebih dulu. Selepas menerima wang jualan iaitu RM 2 0 00. Justeru. Anda dan Islam a) Mutamathilan . Jika tidak. la diperlukan kerana apabila tamar ditukar dengan tamar. Ini bermakna tindakan lelaki tadi yang menuka r 3 kilogram tamar dengan 6 kilogram tamar yang berlainan jenis adalah haram dan riba. maka dia datang sambil membawa Tamar janib. Sebagai contoh. dan kami juga menukar 2 sa’ (6 kg) tamar ini dengan 3 sa ’ (12 k g) ”. Hadis ini riwayat al-Bukhari dalam kitab alBuyu’.54 • Wang. seseorang yang ingin melakukan trade-in mestilah menjual terlebih dulu kepada pekedai emas itu. maka perlu dijual emas per tama terlebih dulu kepada pekedai itu. lain Nabi bertanya : ”Adakah semua tamar dari Khaibar sebegini?”. ii i?i AI »-?ljlil’ Ail Ertinya: Dari Abu Hurairah r. la adalah berdasarkan hadis yang menyebut tentang tamar khaibar (yang kurang elok atau buruk) yang di tukar dengan tamar janib (yang elok) yang mana ianya mesti menuruti syarat sama berat walaupun berbeza kualiti. Jawapan yang diberi oleh Rasulullah SAW adala h.kerana ia adalah tertakluk kepada hukum sarf (tukaran mata wang dengan mata wang) dan tidak dibenarkan untuk menan gguh masa serahan. Dengan demikian ia terselamat daripada riba walaupun hasil daripada transaksi tadi adalah sama.” (RiwayatAl-Bukhari. b) Mesti diserah dan terima dalam satu masa . jadi kalau kita ingin melakukan trade-in dengan emas baru yang lebih mahal harganya? Bagaimana kita nak bayar tambahan harga itu ? Jawapannya sama dengan kes dalam pertukaran di antara tamar khaibar dan janib ya ng pernah disebutkan di atas tadi. no 4553. 4/1550) Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajar untuk berhelah dalam bentuk yang sah. Manakala standard emas tersebut (’lyar) 20 atau 21 atau 24 tidak memberikan sebarang kesan. Nabi SAW sebelum ini tela h mensyaratkannya agar dibuat dalam satu masa dan sama timbangan bagi mengelakka n riba al-fadhl dan riba an-nasi’ah. mestilah kita menyerahkan emas lama dan kemudian pen jual menyerahkan emas baru yang sama berat pada waktu itu juga. riba an-nasi’ah akan berlaku.a. kemudian apabila telah mendapat duit bayaran barulah membeli tamar yang berlainan jenis yang dikehendaki tadi. pilihan rantai baru dibuat dan jika nilainya lebih mahal. a pabila ingin trade-in dengan rantai berharga RM2 500. danjitallah terlebih dulu (tamar yang kamu miliki itu dan dapatkan dirham) dan kemudian (de ngan dirham itu). sesungguhnya k ami mengambil (menukar) satu sa ’ (3 kg) dari tamar kami dengan mengambil 2 sa’ (6 k g) tamar yang elok. boleh ditambah sew . Nabi bersabda: ”JANGAN KAMU LAKUKAN ITU (kerana ia riba al-fadhl). Bagi mengelakkan riba. ” Hasilnya. kemudian mengambil duit harga rantai lama itu. sesungguhnya Rasulullah SAW mengupah seseorang s emasa di Khaybar.mesti sama berat timbangannya. Mungkin ada yang akan bertanya. no 4001. Dua syarat ini jelas diajar oleh Nabi Muhammad SAW di dalam situasi yang sama di zaman baginda. Riba dan hukumannya • 55 belilah tamarjanib itu. harga seutas rantai emas lama bernilai RM2 000 dan beratnya 200 gram. Jika tidak riba al-fadhl akan berlaku.

ia akan kelihatan pe lik. Kemungkinan jika transaksi seumpama ini dibuat di Malaysia. Bagaimanapun itulah cara yang selamat daripada riba.aktu pembayaran dibuat. Pembeli membayar terus dan mengambil rantai baru itu. .

Untuk mendapatkan untung daripada proses trade-in ini. Menu rut pandangan ulama. yang d iharamkan oleh Nabi SAW. Hanafi dan Hanbali.61 Justeru. penjual meminta h arga tambahan sebanyak RM30 atas nama kos pembuatan (kos as-sina ’ah). dengan anggapan ia sebagai dua kontrak dalam satu (bai’tainfi bai’ah). Soalan Semasa 3: Emas bertatahkan berlian Bagaimana pula jika terdapat batu permata pada cincin iaitu ’fusus’ atau ’kharaz’? Adaka h diharuskan bagi pekedai itu memasukkan sekali timbangan emas itu dengan batu p ermata di atas cincin itu? Jawapan: Jika permata tu jenis senang diasingkan dan boleh tanggal. mestilah membuka p ermata itu terlebih dahulu. jika ianya tidak boleh ditanggalkan kerana bakal merosakkan cincin dan e mas itu. apakah huku mnya9 Jawapan: Sayyidina Umar melarang peniaga mengambil harga tambahan tadi wal aupun atas nama kos pembuatan. jika kita ingin menukar rantai lama yang beratnya 20 gram dengan rantai baru yang juga seberat 20 gram dan harganya pun adalah sama (contohnya RM 1 600). suatu teknik yang jelas dan terperinci untuk menentukan berat batu perm ata itu mestilah dibuat bagi mendapatkan anggaran batu permata tersebut. Bab 5 Gfiarar dan Judi Allah melarang manusia daripada memakan harta secara tidak benar (bathil). jika ingin melakukan trade-in? Jawapan: Kumpulan Ulama Besar Saudi telah membincangkannya. M Nabi Muhammad SAW menegaskan: t-rtinya: ”Nabi SAW melarang daripada berjual beli dengan kewujudan gharar. jika dijual dan timbang dengan permata hukumnya harani dan riba.56 • Wang. Justeru.60 Soalan Semasa 2: Syarat beli yang baru di kedai yang sama Adakah harus penjual emas mensyaratkan membeli emas baru daripada kedainya. Prof. gharar adalah salah satu cabang daripada judi. 5/3) 57 . demikian menurut pandangan Prof Dr Rafiq Yunus alMasri. Bagaimanapun cara pekedai tadi adalah harus pada pandangan Syeikh I bn Qayyim secara ’dhimni’.63 Bahagian pertama: Pengertian gharar dan dalil pengharaman Takrif gharar menurut istilah Syariah adalah: Ertinya: Apa-apa yang tidak diketahui keputusan akhir dan risiko mungkin akan be rlaku atau tidak. Nabi SAW pula meperincikan erti ’bathil’ itu dengan larangan terlibat dengan gharar.6: Tetapi. Said Ramadhan Al-Buti juga pernah memfatwak an demikian. Demikian disebut oleh Ima m As-Syafie. keputusannya adalah haram. demiki an juga pandangan mazhab Maliki. maka wajib ditanggalkan menurut jumhur. Anda dan Islam Soalan Semasa 1: Kos pembuatan Satu kes lagi. Demikian juga ditegaskan oleh Imam As-Syawkani. ” (Riway at Muslim.

kebiasaan manusia dan teknologi semasa. antaranya: Gharar dan Judi • 59 a) Menjual barangan yang belum dimiliki dan sukar didapati oleh penjual. Atas dasar ini gharar dilar ang. berat dan jumlah. Bahagian ketiga: Gharar dan judi dalam bentuk semasa . c) Menjual barang dengan harga yang tidak diputuskan dengan muktamad. Sebagai contoh . bila harga meningkat dan s ebagainya. Walau bagaimanapun hukum ini boleh berubah di zaman moden inijika dapat dibuktikan dengan yakin alatan moden mampu menangk ap ikan di dalam air dengan ketepatan yang cukup tinggi. kuantiti. ia akan menyebabkan kesahihan akadnya bermasalah dari sudut S yariah. f) Menjual barangan sambil mengikatnya dengan syaratsyarat yang tidak dapat dipa stikan dengan tepat. 2) Disebabkan masa penghantaran. d) Menjual barangan dengan harga bergantung kepada keadaan. Atas dasar yang disebutkan di atas. 3) Disebabkan nilai harga dan cara pembayaran. b) Menjual barang yang tidak diperincikan sewajarnya. iaitu ghararfahish (gharar besar) dan gharar ^aslr (gharar sedikit). Ulama’ memutuskan jika ghararfahish terdapat di dalam sesuatu transaksi jual beli mahupun pelaburan. se perti menjual pakaian yang tidak dibenarkan dibuka daripada plastiknya untuk dit eliti oleh pembeli. larangan gharar boleh berubah dengan berubah nya suasana persekitaran. e) Menjual barangan tanpa perincian yang diperlukan bagi mengelak pertikaian.58 • Wang. • Tempat-tempat berlaku gharar Antara tempat utama boleh berlakunya gharar adalah: 1) Jenis. la juga dilarang oleh Syariah kerana unsur ini menurut kebiasa annya boleh menyebabkan pertengkaran dan pergaduhan. ulama silam mengharamkan pembehan ikan yang masih berada di dalam air kerana d ijangkakan gharar besar akan berlaku. Anda dan Islam Bahagian kedua: Jenis gharar dan tempat berlakunya Gharar terbahagi kepada dua jenis. 4) Disebabkan kesamaran pemilikan dan kapasiti pemilik aset. seperti apabila rakan saya tiba.65 Larangan gharar merupakan suatu hukum yang ditetapkan oleh Islam bagi menjaga ke maslahatan kedua-dua pihak serta memastikan tahap keredhaan kedua belah pihak di tahap yang baik. • Contoh-Contoh gharar Terdapat banyak contoh-contoh gharar. bentuk. seperti menjual kuda yang telah lari atau kereta hilang yang masih dalam pencarian.

1. la dikira haram a pabila: Sernua peserta dikehendaki membayar wang penyertaan dalam sesuatu pertandingan y ang mana semua peserta berserah kepada . Mengapa masih banyak pihak yang meneruskannya malah lebih lebat daripada sebelum fatwa itu dikeluarkan? Adakah terdapat fatwa baru yang menghalalkannya semula? Jawapan: Pertandingan melalui SMS difatwakan sebagai haram kerana terdapat unsur perjudian dan gharar kerana peserta bertaruh meletakkan wang masing-masing mela lui SMS. dengan harapan mencapai kemenangan peraduan tertentu. Soalan: Saya inginkan penjelasan tentang fatwa judi Sistem Pesanan Ringkas (SMS) yang diharamkan. Pertandingan Saya berkongsi dengan pembaca satu soalan dan jawapan bagi menyentuh tajuk gharar dalam bentuk semasa.

60 • Wang. kerana terdapat unsur judi da n gharar yang ditegah di dalam Islam. Pertandingan yang menawarkan hadiah adalah harus jika memenuhi syarat berikut : I. perkara berikut perlu dipastikan: 1. Sebagai manfaat tambahan buat pembaca. Sidang Kesatuan Fiqh Sedunia juga menetapkan bahawa dalam pertandingan dalam pro mosi perniagaan pula antaranya: I. Hadiah mestilah tidak datang daripada sumber yuran yang diperolehi daripada seluruh peserta. Anda dan Islam Gharardan Judi • 61 nasib bagi menentukan kemenangan mereka. hadiah pertandingan yang dibenarkan dalam I slam hanyalah jika: 1. Hukumnya haram sekiranya kad tersebut mensyaratkan pembayar an yuran tahunan yang besar seperti RM240 sebulan. Jenis kad yang diberi percuma oleh syarikat untuk tujuan promosi barangan me reka tanpa dikenakan bayaran. Hadiah diambil daripada sebahagian yuran peserta sahaja. b) Hadiah yang disediakan oleh pengan ju” disediakan hasil pendapatan daripada yuran penyertaan. Kesatuan Fiqh Sedunia dalam sidang ke-14 pada 8 hingga 13 ZulQaedah 1423 H (11 h ingga 16 Jan 2003) yang lalu telah memutuskan (keputusan nombor 127 (14/1) bahaw a semua permainan dan pertandingan yang hadiahnya diambil daripada kumpulan wang penyertaan terkumpul. II. Pertandingan tanpa melibatkan hadiah adalah dibenarkan dengan dak terdapat nas syarak yang mengharamkannya. Hadiah didermakan oleh pihak ketiga yang tidak memasuki pertandingan. Hukumnya adalah haram ker ana judi dan gharar. in. bagi mengelakkan unsur iudi dan gharar da lam pertandingan. manakal a wang yuran peserta hanya untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. Penelefon tidak pasti berapa jumlah yang akan dibayar kerana biasanya jawapan elektronik akan menjawab terlebih dahulu. Ini menyebabkan beberapa minit awal t . Mestilah tidak membawa kepada melakukan perkara haram dan meninggalkan yang wajib. 2. Jenis kad yang menawarkan keistimewaan potongan harga di tempat-tempat dan pe rkhidmatan tertentu. unsur gharar dan penipuan telah berlaku antaranya kerana: a. Demikian tadi petikan daripada keputusan Kesatuan Fiqh Sedunia. Menurut keputusan Kesatuan ini juga. hukumnya adalah haram kerana ia mengandungi unsur judi. in. Membayar harga telefon atau SMS yang lebih daripada kadar biasa kerana ingin memasuki sesuatu pertandingan melalui kaedah telefon. syarat ti 2. Peraduan yang me nsyaratkan pembayaran melalui telefon untuk menyertai sesuatu pertandingan pula. II. Pertandingan itu mestilah mempunyai matlamat. manakala yang lain d igunakan untuk kegunaan pentadbiran pertandingan. tujuan serta cara pelaksanaan y ang tidak berlanggar dengan syarak. Hukum hadiah yang disediakan adalah harus.

Kos Doktor. Perunding dan Mekanik aya pernah mengalami sakit kaki dan setelah merujuk bahagian pertanyaan. c. 2.idak dapat dipastikan tempohnya. . Penelefon tidak pasti adakah ia akan berjaya memasuki rancangan itu walaupun telah menelefonnya. sekaligus menaikkan kos telefon. b.Penelefon akan membayar bil telefon yang lebih daripada biasa kerana penyer taan itu. mereka mencadangkan saya bertemu pakar tulang.

J . Setelah lima minit nasihat. Nabi Muhammad SAW menegaskan: Gharar dan Judi • 63 sifat gharar iaitu: Ertinya: ”Nabi melarang daripada mengurus perniagaan dengan gharar. Justeru. Klinik dan Pendapatan Syubhah Pengajaran ringkas saya daripada huraian ringkas ini adalah. ” (Riwayat Musli m. Cara ini dapat mengelakkan daripada jahalah dan gharar yang besar (gharar fahish ) daripada berlaku dalam pendapatan mereka. Apakah hukumnya kos seperti ini? Inilah gharar dan jahalah dalam harga perkhidma tan. Ini kerana disebutkan oleh ulama Islam ketika menerangkan tentang OU9 JJ L. saya disuruh pulang dan diminta untuk dat ang kembali pada esok harinya. maka ia t idak sah. sy ubhah dan adakalanya boleh membawa kepada gharar fahish atau gharar besar yang m erosakkan akad. seperti: 1 minit hingga 1 jam kos rundingan: RM60 dan sebagainya.62 • Wang. Saya faham bahawa orang ramai telah biasa dan rela dengan cara i ni. maka isu gharar dan kezaliman cara pengiraan ini tidak begitu ketara. pendapatan mereka yang dihasilkan dengan cara ini adalah syubhah manakala sebahagiannya boleh dianggap tidak sah menurut Syariah. Doktor. Bil dikeluar kan dan harganya mencecah RM400. ia boleh menjadi gharar ya ng besar. para doktor perlu s edar. Anda dan Islam Kemudian doktor mengarahkan saya mengambil contoh darah. Sebelum pulang saya dikehendaki membuat pembayaran terlebih dahulu. y I ^ ’ ”Kerana ia adalah jualan barang yang tidak dilihat dan tidak disifatkan. ” 66 Justeru. a tau harga barang yang perlu dibayar. cuma cara im kurang baik. secara ringkas. ujian air kencing dan x -ray kaki. Perincian pembayaran juga ada di atas resit. Saya tidak mengatakan pendapatan cara begini haram. Kos consultation doktor pakar tadi selama lima minit sahaja mencecah RM60. saya bimbang apabila pelanggan tidak diberitahu harga dan cara kiraan a tau benchmark kiraan di awal akad pesakit dan doktor. pihak doktor b oleh menggantungkan kos rundingan mereka di hadapan bilik rawatan. Tetapi adalah lebih baik jika ia dapat diperbaiki. gambaran yang saya berikan di atas termasuk dalam kategori jahalah dan boleh juga dikategorikan se bagai ’gharar’ atau ketidaktentuan. Apa yang perlu dilakukan adalah mereka perlu mendedahkan dengan jelas sebarang k os rundingan atau rawatan sebelum ia dilakukan. 5/3 ) Jahalah pula bermaksud ketidaktahuan dengan jelas mengenai barang yang dibeli. Malah jika perlu.

Selain kos perundingan. maka masalah jahalah dapat dielakkan. Semuanya ditentukan oleh doktor. Malangnya. Adakalanya kit a tidak boleh memilih sedangkan mungkin wujud ubat yang sama fungsinya tetapi le bih murah. Isunya adalah ubat-ubatan tersebut mempunyai harga yang pelbagai. Berbekalkan sangka ba ik kepada para doktor.Ramai orang awam mungkin telah maklum dan biasa dengan kos doktor. kos ubat-ubatan yang diberikan juga menjadi jahalah dan gharar kedua. Doktor pakar tulang terus meminta erjumpa dengan s eorang doktor lain kerana beliau mengatakan . a am ^es saYa di atas tadi. dalam kebanyakan keadaan. doktor telah menulis kepada farmasi untuk diberikan ubat t ertentu. Bagaimanapun andaian ’orang sudah tahu harga’ ini tidak menjamin elemen jahalah dapat dihindari. maka pesakit a kuasa melihat dan berbincang tentang harga dan fungsi ub at. Bayangkan. semuanya redha tanpa soal dengan ubat yang dicadangkan ol eh doktor. didapati tiada sebarang masalah pada tulang 1 asid urik saya yang tinggi. iaitu hari esoknya apabila saya bertandang pusat perub atan itu. orang ramai langsung tiada kata atau have n o say untuk memilih ubat. Jika h berbincang.

Lebih malang lagi. pembedahan dan yang berkaitan perlu dimaklumkan sebelum ianya dilakukan. seolah-olah redha dengan apa juga harga yang diletakkan tanpa banyak soal. sem uanja tidak saya ketahui harganya sebelum rawatan dilakukan. perunding motivasi atau keluarga at . Kesimpulannya. bagi mengelakkanjahalah dan gharar. 2) Jenis ubat dan harga setiap ubat yang ingin dicadangkan kepada pesakit perlul ah diberitahu. tetapi bagaimana pula jika tidak berkemampuan? Redha begini adalah tidak begitu menepati kehendak Syariah. ada sesetengahnya seolah-olah mensyaratkan perkhidmatan ini d engan ubat di tempatnya sahaja. tetapi demikianlah praktis majoriti orang awa m. mungkin saya ya ng bersalah kerana tidak bertanya. Rawatan hari pertama seperti x-ray. pendapatan para doktor. Ini sekali lagi membawa masalah Syariah di dalam industri perubatan apabila pesakit seperti dipaksa secara pakej untuk berubat d an membeli semua ubat yang dicadangkan tanpa sebarang soal. Ringkasnya. Hari kedua ini juga hanya empa t minit bertemu tetapi dikenakan RM60. Biasanya pesakit mem ang tidak menyoal kerana mereka sakit dan hanya ingin sembuh secepat mungkin. Perunding dan Peguam Selain dua kumpulan yang saya nyatakan tadi. ia adalah bertepatan GAiarardan Judi • 65 dengan Syariah. Anda dan Islam sakit kaki saya kemungkinan adalah penyakit gout. la menjamin harta dan pendapatan yang halal. Sa ya cuma bimbang hasrat ingin sembuh ini menyebabkan mereka dinafikan hak untuk m engetahui harga ubat dan hak memilih. Mereka tidak bertanya dan hospital atau pusat perubatan pula tidak memaklumka n. Masalahnya. Tidak dinafikan bahawa ada sesetengah syarikat servis yang bagus apabila mereka pasti memberitahu pelan ggan kos-kos yang terlibat sebelum sebarang servis dan pembaikan dibuat. Pesakit sememangnya jarang bertanya. Itu bagi yang berkemampuan. ada juga yang sewenang-wenangnya menukar minyak gear di samping pelb agai bahagian lain tanpa mendapatkan persetujuan pelanggan. mekanik kereta dan apa jua kerjaya yang mempunyai ciri pendapatan sebegini perlu dibuat perubahan denga n membuat makluman harga serta mendapatkan persetujuan pelanggan dengan lebihfee rap.64 • Wang. bagi mengelakkan anda terjebak dalam perkara syubhah ini. hospital. Jika ia dilakukan begini. Bagi orang awam pula. harga ujian air kencing dan ujian darah. klinik. 1) Harga rundingan doktor perlu dinyatakan sebelum rundingan bermula. 3) Semua harga rawatan. Ya. Mekanik Kereta Isu yang sama juga berlaku dalam industri servis kereta. pastikan anda bertanya harga itu dan ini dengan jelas sebelum mendapatkan sebara ng servis atau berubat. Akhirnya pelanggan t erpaksa membayar harga tinggi sedangkan ia tidak bersetuju untuk menukar bahagia n tertentu.

ianya semua adalah pendapatan yang syubhah dan amat mudah jatuh kepada haram m enurut Syariah. Jika tidak . .au perancangan kewangan dan juga peguam juga perlu menyemak akan hal consultatio n fees mereka. Adakah ianya dimaklumkan di peringkat awal atau tidak.

Kenyataan umum sedemikian tidak sepatutnya dibuat tanpa mengetahui selok-belok d an operasi setiap bank Islam dengan baik dan jelas kerana kenyataan sebegini han ya akan melambatkan proses kebangkitan dan kemajuan industri perbankan Islam. Masih ramai lagi yan g menuding jari mengatakan produk dan perkhidmatan perbankan Islam adalah tidak Islam. pelanggan dan kakitangan bank am masih dalam proses pembelajaran secara beransur-ansur. Ada juga yang mendakwa pe rbankan Islam hanya menukar sebutan ’interest’ atau ’faedah’ kepada nama-nama seperti ka dar untung. Semua pihak sama a ilmuan Syariah. ’Ujr’ atau upah. hakim. Masih ramai lagi yan g menuding jari mengatakan produk dan perkhidmatan perbankan Islam adalah tidak Islam. ia adalah keadaan biasa bagi menuju ke arah kesempurnaan perbankan Islam. ia adalah keadaan biasa bagi menuju ke a rah kesempurnaan perbankan Islam. Walau bagaimanapun bagi saya. Kenyataan umum sedemikian tidak sepatutnya dibuat tanpa mengetahui selok-belok dan operasi setiap bank Islam dengan baik dan jelas kerana kenyataan sebegini hanya akan melambatkan proses kebangkitan dan kemajuan industri perbankan Islam. Justeru dalam ankan Islam masih dalam proses pematangan proses itu. Kita memang akui terdapat masalah-masalah implementasi dan Iain-lain dalam perbankan Islam. dan purnaan. pelanggan dan kakitangan bank Islam masih dalam . peguam. peguam.Bab6 Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional Masih ramai yang belum dapat memahami sepenuhnya perbezaan di antara produk dan perkhidmatan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Semua pihak sama a dmuan Syariah. hanya solekan dan cerminan produk konvensional. dan Iain-lain istilah di dalam bahasa Arab yang dilihat oleh pihak pendakwa sebagai helah sahaja. ’Ujr’ atau upah. sudah pasti ada kekurangan 67 L rilllFllpn”*! P Hill ”I Bab 6 Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional Masih ramai yang belum dapat memahami sepenuhnya perbezaan di antara produk dan perkhidmatan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Memang a dinafikan akan berlaku kesilapan di sana sini semasa proses sebegini. dan Iain-lain istilah di dalam bahasa Arab yang dilihat oleh pihak pendakwa sebagai helah sahaja. Ki ta memang akui terdapat masalah-masalah implementasi dan Iain-lain dalam perbank an Islam. hanya solekan dan cerminan produk konvensional. Ada juga yang mendakwa pe rbankan Islam hanya menukar sebutan ’interest’ atau ’faedah’ kepada nama-nama seperti ka dar untung. Walau bagaimanapun bagi saya. hakim.

proses pembelajaran secara beransur-ansur. erbankan Islam masih dalam proses pematangan teru dalam proses itu. Jus . sudah pasti ada kekurangan 67 dan Penyernpurnaan. Memang idak dinafikan akan berlaku ke silapan di sana sini semasa proses sebegini.

Penasihat Syaria h dan Jabatan Syariah di dalam bank. Ini bermakna dari sudut undangundang. Walaupun begitu. Antara pihak terpenting yang menentukan kepatuhan Syariah diselia dengan baik ad alah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO). Orang ramai perlu memahami dengan jelas. Penukaran hubungan itu bukan hanya dengan akad atau kontrak Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 69 sahaja. apabila pelanggan mengalami kerugian. proses itu ke depan (iaitu semakin baik) dan bukan ke belakang. . Malangnya perubahan ini tidak disedari oleh kebanyakan pelanggan bank Islam kera na sikap mereka yang tidak membaca kandungan kontrak yang telah ditandatanganiny a. Anda dan Islam yang berlaku. kepentingan utama pe rbankan Islam adalah untuk memastikan setiap inci perjalanan dan proses perniaga annya mematuhi Syariah dan perkara ini adalah lebih bermakna daripada kegembiraa n melihat angka keuntungan yang diperolehi. malah hak pemilikan ke atas aset juga sudah diubah. pihak bank Islam turut menanggu ng sebahagian kerugian berdasarkan akad ini. Prinsip perkongsian yang digunakan dalam produk-produk pembiayaan juga dapat men awarkan kepada pelanggan jumlah untung hasil perkongsian dengan bank Islam. sesebuah bank Islam atau perbankan Islam biasanya akan mengamb il jalan mudah untuk meniru bentuk dan sistem produk konvensional tanpa peneliti an khusus terhadap aspek implementasi dan Syariah. Bank-bank Islam telah menukar seluruh hubungan pinjam-meminjam kepada pelbagai k onsep yang diiktiraf Islam seperti hubungan perkongsian (musyarakah atau mudhara bah). Yang penting. Perbankan Isl am melalui konsep-konsep Islam yang diperkenalkan telah berjaya menjana keuntung an lumayan dalam perniagaan yang diceburi. Hubungan di antara pelanggan dan bank menurut bank konvensional adalah atas kontrak pinjaman wang dengan bayaran faedah (interest) dikenakan atas jumlah pokok. Satu kenyataan hari ini menyatakan bahawa sistem perbankan yang bebas daripada r iba adalah lebih memenuhi keperluan pelanggan dan masyarakat umum. Tanpa kesungguhan d an kebijaksanaan. Jabatan Pembangunan Produk. Bahagian pertama: Hubungan perbankan Islam dan kepatuhan hukum Syariah Kekuatan dan ketelitian S>ariah sesebuah perbankan Islam adalah bergantung kuat kepada kesungguhan pelbagai pihak di dalam dan di luar sesebuah bank Islam itu. Tamb ahan pula. atau penjual (bank) dan pembeli atau pemewa (pelanggan). kekurangan ini tidak menjadikannya haram dan batal s eperti juga seorang yang baru masuk Islam dan tidak solat lima waktu kerana masi h dalam proses pemahaman dan peningkatan. la termasuk dalam kategori dimaafkan. la mungkin menyebabkan kesilapan persepsi orang ramai terhadap bank Islam. Mereka adalah individu yang bertanggungjawa b dalam memastikan kepatuhan hukum Syariah di sesebuah bank. Ini menjadikan usaha perubahan yan<* dilakukan oleh bank Islam tidak dapat di sedari oleh orang ramai. Bagaimanapun. Sebahagiannya pula disebabkan kekurangan ilmu pegawai-pegawai yang bertugas. la mestilah dibaya r oleh peminjam kepada bank dalam masa yang telah ditetapkan. proses jual beli atau sewa itu memang berlaku.68 • Wang. malah ia diiktiraf o leh perundangan Malaysia. sistem perbankan Islam telah merubah pe rspektif hubungan antara pengguna atau penyimpan dengan bank.

yang menekankan prinsip tolong-me nolong dan bekerjasama antara manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing. Perbandingan apple to apple adala h tidak wajar sama sekali.Kepentingan utama ini merupakan komitmen. Walaupun kedua-keduanya bermain di atas padang tetapi ia beroperasi dengan konsep dan disiplin yang cukup berbeza. Perbezaannya dapat diterangkan seperti berikut67: . Semua orang mesti menahan diri daripada membuat perbandingan di antara pengamala n dan produk bank Islam dan bank konvensional. kerana ia ibarat membandingkan undang-undang dan disi plin di dalam permainan bola sepak dan hoki. tanggungjawab dan pemeliharaan ke atas amanah yang diberi oleh Allah kepada manusia.

Produk penggunanya menggunakan transaksi jual beli atau sewa aset dan bukan akad pinjaman wang. la sebe narnya aktiviti pinjam-meminjam dengan riba. pelabur dijanjikan dengan kadar faedah tetap. Dalam produk pelaburannya. Memberikan penekanan kepada projek yang boleh memberikan manfaat kepada kepentin gan masyarakat. Mengenakan wang compensation ke atas kelewatan tetapi tidak dimasukkan di dalam pendapatan bank. Mensasarkan keuntungan yang menepati disiplin Islam yang terhad kepada sesuatu y ang mendatangkan manfaat kepada masyarakat sejagat. Perbankan Islam Fungsi dan operasinya dipastikan sedaya mungkin agar menurut kehendak Al-Quran d an AsSunnah. . Produk pinjaman penggunanya mengamalkan sistem pemberian pinjaman wang kepada pe langgan dengan dikenakan faedah (interest) yang berganda. ia merupakan tanggungjawab sosial yang diberika n oleh bank-bank Islam. Keuntungan akan dibahagikan berdasarkan keuntungan seb enar. Tiada sebarang kadar keu ntungan tetap dijanjikan. tiada sebarang kepentingan untuk memastikan pembangunan ekuiti. Hal yang amat menindas ini telah diterangkan da lam bab sebelum ini. Konsep mereka. tanpa memerlukan sebaran g aset. Kepentingan utama hanyalah menjaga kepentingan bank. bank Islam mempromosikan sistem perkongsian risiko da n untung di antara pelabur dan pengurus dana pelaburan. sebaliknya disalurkan terus kepada kebajikan. Tidak mengendahkan persoalan zakat. Terlibat dalam pembayaran zakat. Dalam produk pelaburannya. Pemberian pinjaman oleh bank konvensional adalah mudah. Sasaran utama adalah memastikan pembangunan berserta ekuiti. Mensasarkan keuntungan tanpa sebarang had batasan agama dan moral. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 71 I Perbankan Konvensional Mengenakan tambahan wang penalti yang compounding di atas wang pinjaman sekirany a terdapat kelewatan pembayaran. wang boleh melahirkan wang. Anda dan Islam Perbankan Konvensional Fungsi dan operasin^a didasari sepenuhnya oleh prinsip dan disiplin yang dibuat oleh akal manusia ”man-made principles”.70 • Wang.

Penilaian besar juga diberikan terhadap potensi atau viability. prestasi dan pro spek projek yang sedang dibiayai. tanpa mengendahkan berkenaan apa berlaku dengan sesuatu projek yang dilakuka n pelanggan. Bank mendapat pendapatan melalui kadar tetap faedah (fixed interest) yang dikena kan kepada pelanggan. . sebarang pembiay aan mestilah mempunyai aset yang dikenal pasti (underlying asset). pihak bank memberi perhatian lebih kepada membiayai perkembangan projek. Penilaian besar diberikan kepada kemampuan peminjam untuk membayar pinjaman saha ja.Wang tidak boleh melahirkan wang melalui pinjaman. Memperoleh pendapatan mengikut konsep kongsi untung dan rugi bersama pelanggan. Justeru itu.

Hakikatnya amat sukar mencari mereka yang benar-ben ar berkemampuan menyelesaikan masalah kewangan semasa dengan baik. Pihak institusi kewangan tidak inginkan pandangan teori semata-semata dim omokkan kepada mereka. Keadaan ini rnenyebabkan ijtihad-ijtihad konte mporari diperlukan. para ulama kini berdepan dengan cabaran getir untuk men aiktarafkan ilmu masing-masing agar mampu menanggapi masalah semasa dengan lebih berkesan dan seterusnya mampu memberikan penyelesaian mantap bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. usul fiqh dan maqcmd Syariah. Penasihat-penasihat Syariah bagi bank-bank dan takaful di Malaysia khasnya. Banyak sekali bidang yang perlu difahami dan dilihat oleh kumpulan ulama ini. la tidak banyak membantu. Kekurangan pakar Syariah dalam bidang fiqh mu’amalat amat dirasai. tetapi kegagalan para ulama dalam memberikan penjelasan yang cemerlang akan menampakkan seolah-olah ada huku m yang ditetapkan Allah secara putus di dalam Al-Quran bertembung dengan logik p emikiran. idea dan cadangan penyelesaian mereka dirasai. Anda dan Islam Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 73 Perbankan Konvensional Hubungan bank dan pelanggan adalah: pemberi pinjam dan peminjam. Hanya dengan kefahaman yang sedemikian sahaja pandangan mer eka mampu dilaksanakan oleh para pengurusan institusi kewangan dengan baik dan c ermat. pembeli atau rakan kongsi. Benar. antara bidang yang amat p enting dan popular di kalangan masyarakat tetapi amat kurang bilangan ilmuan Sya riah yang berkemahiran adalah bidang kewangan dan perbankan Islam. Selam itu pembacaan dan perbincangan dengan pa ra pegawai bank mesti dilakukan dengan lebih kerap. konsep dan aplikasi sesebuah transaksi dengan l engkap dan sempurna. sememangnya ramai nama-nama ulama ’gah’ tetapi tid ak semua berkemampuan untuk memberikan fatwa tepat serta meyakinkan dalam bidang kewangan moden disebabkan kewujudan instrumen kewangan moden yang sentiasa berkembang dan amat asing daripada sebarang bentuk transaksi di dalam kitab-kitab fiqh silam. sekaligus serasi dengan pemikiran rasional. .72 • Wang. Nama-nama ilmuan Sya riah yang cekap lagi mahir dalam bidang ini mungkin sukar untuk melepasi jumlah 30 orang di seluruh dunia. dihargai dan dilaksanakan o leh pihak yang berwajib. Hubungan bank dan pelanggan. Ji ka dilihat daripada senarai panjang bidang-bidang ini. Demi memastikan kehad iran. Bahagian kedua: Tugas majlis penasihat Syariah Ilmuan S> ariah atau juga digelar Ulama mempunyai peranan yang amat besar di dal am memastikan perkembangan Islam di dalam sesebuah negara. Tidak dinafikan pemikiran yang waras tidak akan sesekali bertentangan dengan nas (Al-Quran dan As-Sunnah yang bersifat muhakkamah). seri ngkali dilihat begitu hebat. Walau bagaima napun bilangan yang mampu semakin bertambah tahun demi tahun. Ini amat perlu bagi memastik an mereka mampu memahami proses. Justeru. di ruangan ini saya suka berkongsi pandangan serta nasihatmenasihati an tara satu sama lain bersama para penasihat Syariah seluruh industri kewangan Isl am dengan beberapa fakta seperti berikut: a) Penasihat Syariah perlu member! lebih penelitian ilmu dalam bidang fiqh mu’amal at. Fenomena ini bu kan sahaja dialami di Malaysia malah juga di seluruh dunia. penjual.

penting untuk memastikan bahawa semua cop ini terhasil daripada pengesahan Majlis Penasihat Syariah. Jika mereka benar-benar telah berijtihad. Ini menjadikan logo dan nama ’Islam’ yang terda pat di sesebuah institusi kewangan itu ibarat satu cop Jabatan Kemajuan Islam Ma laysia (JAKIM) dalam industri makanan. bekerja dan berfikir secara serius dal am mengeluarkan fatwa.b) Orang awam bergantung sepenuhnya kepada ’cop’ bank Islam atau perbankan Islam dan takaful. Oleh itu. pastinya ia mencukupi . Jadi. semua penasihat Syariah wajib m enyedari bahawa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah SWT akan apa jua transa ksi institusi kewangan yang mereka selia agar bertepatan dengan Syariah.

terdapat penasihat Syariah yang menafikan p engetahuannya tentang sesuatu produk atau operasi institusi kewangan seliaan mer eka. Tidak dinafikan adakalanya hal seperti ini berlaku hasil kelemahan oleh pihak in stitusi kewangan itu sendiri. kemampuan berbahasa Inggeris juga am at diperlukan bagi pihak penasihat Syariah ini meneliti dokumen-dokumen undangun dang yang kerap kali dimeterai di dalam bahasa ini. Penasihat perlu bertanggungjawab atas setiap persetujuan dan tandatangan pengesahan tanpa bergantung di atas persetujuan ora ng lain.” (Riwayai Muslim.74 • Wang. Penasihat Syariah perlu bersikap proaktif dan ambil kisah dengan seba rang produk dan transaksi yang dilakukan oleh institusi kewangan seliaan mereka. no 3240) Justeru diharapk an para penasihat Syariah dapat menjalankan tugas mereka dengan bersungguh-sungguh dan amanah kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di had apan Allah SWT kelak.68 Penasihat Syariah perlu mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu berkaitan kewangan d an perbankan moden dengan baik. Bagaimanapun diharapkan agar penasihat Syariah mam pu bersikap lebih proaktif agar institusi kewangan ini tidak lagi mengambil ring an dengan pengiktirafan Syariah. maka ia beroleh dua pahala. Adakalanya. Mereka tidak boleh meluluskan sesuatu produk hanya dengan anggapan ada orang lain yang lebih memahami. Jika perkara ini tidak dijaga dengan teliti. kes annya hanya akan memburukkan nama ilmuan Syariah di kaca mata pelaksana industri kewangan. Semua ilmuan Syariah yang menanggung amanah sebagai penasihat Syariah s . f) Penasihat Syariah juga perlu berterus-terang dengan pihak wakil bank sekiranya mereka tidak begitu memahami sesuatu konsep a tau produk dengan segera. Kita perlu merasa bimbang tidak layak mendapat tawaran dar ipada hadis di atas tadi jika tiada kesungguhan diberikan. seterusnya tidak laya k menyandang istilah berijtihad atau bersungguh. Kegagalan mereka pastinya ak an melemah dan melewatkan proses fatwa. Penasihat Syariah tidak harus hanya rasa seronok dengan gelaran sebagai Penasihat Syariah dan apa jua ganjaran keduniaan lainnya. Mereka tidak sewajarnya merasa malu di atas ketidakfah aman mereka. Adakalanya. Anda dan Islam berdasarkan sebuah hadis: c) tja>. Kita tidak mahu sebarang penafian seperti mengatakan ”saya tidak tahu tentang itu dan tidak bertanggungjawab tentangnya” atau menyatakan ”tidak ada dibawa ke perbinca ngan dengan kami”.U d) e) Ertinya: ”Apabila seorang hakim (penjatuh hukuman) itu telah bersungguh-sungguh be rijtihad dan benar ijtihadnya. Mereka yang tidak layak serta tiada kemam puan untuk mengeluarkan hukum tidak termasuk dalam mendapat pahala satu atau dua . jika silap ia beroleh satu pahala. Imam an-Nawawi menyebut sepakat seluruh ulama bahawa hadis ini adalah untuk para ilmuan yang benar-benar layak sahaja. Melaksanakan tugas dengan bersungguh dan tidak sambil lewa serta mampu menghasilkan fatwa yang tepat. Selain itu. terdapat penasihat Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 75 kewangan seliaan mereka.

ama ada dalaman atau luaran di institusi kewangan perlu segera menambah ilmu mas ing-masing sebelum menerima jawatan penasihat Syariah ini. Jika demikian. Bahagian ketiga: Proses pengesahan halal Perbankan Islam dan Takaful e?bankan Islam bergantung kepada pelbagai tahap pengesahan rt)anding perbankan k onvensional yang hanya melihat kepada . pelbagai implikasi negatif akan lahir daripadanya. Jika tidak. ianya amat disokong tetapi suatu ke sungguhan wajib dipersembahkan. Tidak dinafikan bahawa ramai menerima jawatan seperti ini dengan mat mahu belaja r dan akhirnya menjadi pakar.

kontrak. process flow transaksi dan Iain-lain akan dibincangkan den gan lebih teliti. Isi kandu ngan kontrak. 2) Hasil semakan dan nasihat pengurus Syariah bersama pegawai bank yang lain aka n dibawa ke perbincangan rasmi dengan Majlis Penasihat Syariah Bank (luaran). la juga memerlukan pengesahan S yariah dalam bentuk musyarakah yang ingin dilakukan dan hasil perniagaan. Jika tidak. Proses ini memerlukan ketelusan pegawai bank dalam mendedahkan semua proses kepada penasihat Syariah. Kadangkala ia memerlukan perbincangan dengan para peguam bagi memastik an sebarang keperluan pindaan Syariah boleh menepati peruntukan undangundang Mal aysia. antara per kara yang mesti disemak adalah perniagaan yang dijalankan oleh pelanggan dari su dut viability atau potensinya kerana bank akan menjadi rakan kongsi (partner). . Anda dan Islam kemampuan peminjam membayar hutangnya. kepekaan dan kelayakan Syariah pegawai Syariah dalaman juga akan mene ntukan bagaimana tahap kepatuhan Syariah dalam operasi sesebuah bank Islam. borang. bank dianggap melabur dan akan berkongsi untung dan risiko dengan pelang gannya dalam menjalankan sesuatu perniagaan itu. Justeru itu. Seba gai contoh apabila sebuah kontrak musyarakah (perkongsian) digunakan. Perbankan Islam melihat lebih jauh daripada itu Memandangkan ia melibatkan prose s jual beli. kekuatan. ia bukanlah satu kerja yang mudah. D alam Islam. memastikan process flow adalah sah menurut Syariah. Kebiasaannya. penyelesaian akan dicari bagi memenuhi kehendak Syariah dan u ndang-undang Malaysia. J usteru. Pelbagai hal lain juga perlu disemak dan diteliti oleh sesebuah bank Islam. ia mestilah berada di bawah tanggungan bank-bank Islam dari sud ut liabiliti dan risiko terhadap kerosakan aset. aset yang ingin dibeli mesti memenuhi semua syarat-syarat yang diten tukan Islam. penasihat Syariah luaran ses ebuah bank bergantung penuh kepada maklumat yang diberikan oleh pegawai bank. Keperluan ini boleh menyebabkan proses pengurusan di perbankan Islam sedikit panjang berbanding di perbankan ko nvensional. la akan menyemak sama ada rakun dijaga dalam produk yang ingin Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 77 ditawarkan. iaitu sama ada halal dan membawa kebaikan kepada masyarakat atau mudarat. pihak bank Islam juga perlu memastikan setiap aset >ang terlibat. Selain itu. antara proses biasa yang dijalankan ata u mesti dijalankan dalam bank-bank Islam dan bahagian Islam atau Islamic Window (di dalam bank konvensional terdapat Islamic Window yang menawarkan produk Islam ) bagi memastikan sesuatu produk dan operasinya berjalan mengikut kehendak Syari ah adalah seperti berikut: 1) Pengurus atau penasihat berlatarbelakang pengajian sep Syariah yang digunakan dan syarat sesuatu konsep Syariah dalaman atau In-House Syariah Adviser (perlu Syariah secara rasmi) akan melakukan semakan awal kon dalam sesuatu produk. Cara dan prosedur membeli aset juga mesti disemak. Pe mbentangan yang komprehensif tanpa sebarang selindung perlu dilakukan. struktur perniagaan. Semua standard kontrak juga perlu disemak dengan terperinci oleh pegawai Syariah dalaman.76 • Wang. Se barang kesilapan maklumat atau ketidakfahaman penasihat Syariah terhadap makluma t yang diberikan pasti menghasilkan fatwa yang silap juga. Menurut pengalaman dan pengetahuan saya. hasil atau keluaran perniagaan dibuat se laras dengan kehendak Syariah. Sebelum menjualkan aset ini k epada pelanggan. Justeru. Jelasnya. maka pihak bank perlu membeli terlebih dahulu aset yang diingini. Selain itu. pegawai Syariah dalaman mestila h memahami dan menentukan semua pembentangan adalah telus tanpa selindung atau m ereka bakal menanggungnya di akhirat.

sekali lagi proses pemantauan Syariah akan dilakukan. suatu program latihan dan penerangan tentang konsep dan pe laksanaan produk ini akan dibuat untuk semua pegawai perbankan Islam yang akan t erlibat dalam pemasaran . ia perlu dibawa ke Bank Negara terlebih dahulu bagi memperolehi kelulusan.3) Jika ia sebuah produk baru yang belum dimasukkan di dalam senarai produk yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia. ) Setelah diluluskan. Di tahap ini.

ia dibuat menurut konsep mudha rabah dalam dua bentuk: 1) Bankmelaburkesyarikatluarsebagai ’rabbul mal’ iaitu pelabur. adalah bekas kakitangan bank konvensi onal yang amat kurang pengetahuan tentang konsep-konsep Syariah. Hari ini. perbankan Islam terus berkembang pesat.8 bilion iaitu pertumbuhan sebanyak 15.4 bilion. Walaupun menghadapi pelbagai tanggapan negatif terutama daripada sistem perbanka n konvensional. Secara umum penapisan Syariah berikut biasanya digunakan antaranya: i.membuang syarikatsyarikat yang pernia gaan induknya berkaitan produk-produk haram jj.6 peratus daripada keseluruhan aset perbankan Malaysia.mengeluarkan syarikat-sya rikat yang tahap hutangnya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai impure in terest income berdasarkan panduan Majlis Penasihat Syariah) (Rujuk: Dow Jones Is lamic Index dan RHB Islamic Index Fund) Bahagian keempat: Produk perbankan Islam Tiga puluh tahun lalu perbankan Islam dilihat sebagai suatu perkara yang mustahi l dan tidak masuk akal. Kerana itu. tid ak hairan jika terdapat rungutan orang awam yang mengatakan bank Islam tidak beg itu menepati Islam.8 bilion. Dalam kedua-dua bentuk di atas. terdapat lebih kurang 200 bank Islam di hampir 50 buah negara. Tapisan industri (Industry filtering) . tanpa mengira ian ya adalah sebuah syarikat yang tersenarai di Bursa Saham atau tidak. Mana kala jumlah deposit di dalam akaun Islam pula dicatatkan sebanyak RM83. Sebelum melabur dalam sesuatu syarikat atau membiayai projek sesuatu syarikat menggunakan wang pelaburan pelanggan. pada peringkat awal hany a terdapat beberapa buah bank Islam sahaja yang mampu beroperasi di seluruh duni a.4 peratus kepada RM67. pihak bank akan membuat penilaian dari sudut aset mahupun liabiliti sesebuah syarikat. Anda dan Islam Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 79 dan pelanggan secara langsung. pihak bank dan Syariah akan melakukan tapisan sy arikat yang ingin dilabur secara terperinci dan perlaksanaannya dibuat dalam sua sana mesra pelanggan.78 • Wang. tapi la adalah sukar ker ana kebanyakan pegawai di bank-bank Islam. Manakala bagi produk pelaburan dan wang simpanan.69 Di Malaysia. Jumlah pembiayaan pula meningkat 16. Itulah secara ringkas proses pemastian sesebuah produk pembiayaan menepati Syari ah atau tidak. la adalah kerana pegawai yang berlemu dengan pelanggan tidak faham konsep produk yang ditawarkan lalu membuat penerangan yang salah. 2) Bank menggunakan wang pelaburan pelanggan untuk kegunaan projek-projek yang d ilaksanakan dengan nisbah untung yang telah ditetapkan di awal kontrak. Ramai yang mempersoalkan bagaimana sebuah bank dapat ber fungsi tanpa faedah atau nba? Idea perbankan Islam dianggap tidak logik dan tida k mungkin dapat dilaksanakan. Padahal semua produk. iaitu dengan perbincangan yang cukup telus atau transparen t dengan pelanggan. Proses ini nampak mudah. Tapisan hal kewangan (primary financial filters) . kontrak dan transaksinya telah disemak dan diluluskan oleh penasi hat Syariah. iaitu 11.1 peratus dari tahun sebelumnya. Disebabkan pemikiran ini.70 . keseluruhan aset perbankan Islam sehingga tahun 2005 mencecahRMl 11 .

. pelbagai akad digunak an tetapi asasnya dua akad utama digunakan iaitu: a) Jual Beli dan Sewa la boleh dipecahkan kepada: ) Jual beli aset yang tertentu dengan menaikkan harga j ualan daripada modal la biasanya dibuat menggunakan nama Murabahah dan Bai Bithamanin Ajil ( BBA).Dalam amalan bank-bank Islam bagi meraih keuntungan halal.

Pemilik ciptaan dan pemegang saham boleh mendapat untung apabila ia menjual saha m dan ciptaannya dengan harga yang lebih tinggi daripada harga modalnya.80 • Wang. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 81 Pelaburan Mudharabah dan Musyarakah Selain mendapat keuntungan melalui hasil penjualan dan sewaan. RMS dianggap sebagai keuntungan yang halal. Bakinya akan diamb il oleh syarikat. Ini adala h keuntungan hasil sewaan. Sebagai contoh anda membeli sebuah kamera dengan harga RM800 kemudian anda menyewakannya kepada raka n anda untuk satu tahun dengan bayaran setiap bulan RM100. Seba gai contoh harga modal barangan adalah RM2 dan ia dijual dengan harga RM10 oleh pemilik. Pelaburan ini boleh dipec ah kepada dua bentuk yang paling utama iaitu: Mudharabah dan Musyarakah. manakala 80 peratus daripada keuntungan akan diberikan kepada pengusaha bas. Contoh pelaburan Mudharabah adalah seperti anda meletakkan wang sebanyak RM10 00 0 sebagai pelaburan di dalam sebuah syarikat bas ekspres. Pembelian hak cipta sesebuah buku juga adalah diiktiraf oleh Islam. jumlah kesel uruhan yang diperolehi pemberi sewa dalam masa setahun adalah RM1 200. . anda masih memiliki kamera ters ebut. la telah dib incang di peringkat Majlis Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia dan Majlis Fatwa Eropah. 2) Menyew akan penggunaan aset yang dimiliki Keuntungan di dalam Islam juga bole h diperolehi melalui menyewakan manfaat aset yang dimiliki. Ketika itu semua hasil pend apatan syarikat untuk tempoh itu akan dikira dan ditolak semua perbelanjaan dan modal asas. Bagaimanapun. pemilik akan mendapat sebahagian daripada keuntungan yang dihasilkan oleh syarikat pengeluar saham it u secara tahunan dan sebagainya. la juga boleh disimpan untuk jangka panjang. la termasuk dalam kategori jualan man faat aset yang dimiliki seperti menyewakan rumah di mana pemilik menjual manfaat untuk menduduki rumahnya kepada penyewa dengan satu harga tertentu bagi satu te mpoh tertentu. maka 20 peratus daripada RM5 000 akan diberikan kepada anda sebagai pelabur. Pendapatan melalui cara ini adalah halal secara sepakat oleh u lama Islam silam dan kontemporari. Sebagai contoh jika keuntungan yang diperolehi sebanyak RMS 000. tiada sebarang jan ji dan jaminan modal atau keuntungan akan wujud. Keputusan adalah w dianggap sebagai hak berbentuk harta yang terpelihara. Sewaan adalah salah satu cabang jual beli. Bagi sesebuah saham. 3) Membeli dan menjual aset berbentuk intangible Termasuk dalam kategori ini ada lah pembelian saham atau hak cipta karya yang merupakan sejenis aset atau komodi ti yang mempunyai nilai serta sah untuk dijual beli serta mempunyai nilai pada p andangan manusia. Justeru. jumlah sebenar pulangan bagi kedua-dua pihak hanya akan dapat diketahui apabila telah lengkap tempoh yang telah ditetapkan. Dalam masa yang sama. Justeru. Semuanya bersifat tidak tentu b ergantung kepada prestasi perniagaan yang dijalankan. Hasil persetujuan bers ama nisbah pembahagian keuntungan disepakati iaitu 20 peratus daripada hasil keu ntungan akan diberikan kepada anda selaku pelabur. Anda dan Islam Keuntungan yang terhasil daripada transaksi ini adalah halal kerana ia adalah su atu transaksi jual beli yang berasaskan jualan aset atau barangan tertentu. cabang kedua bagi memperoleh keuntungan halal adalah melalui pelaburan.

Bagi memperolehinya anda akan pergi ke bank untuk mendapatkan pembi ayaan. Semua syarat dan . Hasil daripada perbincangan dan setelah penilaian teliti oleh pihak bank.Manakala contoh bagi pelaburan Islam yang menggunakan konsep musyarakah adalah s eperti: Anda memerlukan baki 70 peratus modal untuk membina perniagaan anda yang bernila i RM10 juta. 30 peratus modal asal datangnya daripada anda. manakala Pihak bank meny untik 70 peratus modal. Hasilnya terbentuklah Kontrak musyarakah antara anda dan pihak bank. Justeru. niereka bersetuju untuk menggunakan konsep musyarakah dalam pembiayaan ini.

pihak pemodal akan menanggung semua kerugian modal.82 • Wang. Sebagai contoh. Semua aset yang dibeli oleh pengusaha untuk perniagaan yang menggunakan modal da ripada pemodal atau ’rabbul mal’ adalah dimiliki oleh pemodal. Justeru. manakala satu pihak lagi hanya menjadi pengurus tanpa sebarang modal wang dikeluarkan. 70 peratus kerugian ditanggung oleh bank dan 30 peratus oleh pelanggan. terdapat persamaan dan perbezaan dalam keduadua konsep mudhar abah dan musyarakah. Antaranya ada lah mesti ditentukan nishah pembahagian keuntungan (profit sharing ratio) bagi k edua-dua pihak. Pihak pemodal tidak turut serta dalam pengurusan perniagaan. i ni bermakna pihak anda akan memperolehi keuntungan 60 peratus daripada RM5 juta iaitu RMS juta dan pihak bank akan perolehi RM2 juta. jika perniagaan tersebut membawa keuntungan bersih sebanyak RM5 juta. mana kala pihak pengusaha akan menanggung kerugian masa dan tenaga tanpa sebarang bal asan. Sebarang tambah nilai dalam aset yang dibeli juga adalah miiik pemodal dan bukan nya pengusaha. Bagaimanapun sekiranya perniagaan rugi. Tiada sebarang nisbah kerugian yang boleh dipersetujui dalam konsep musyarakah. Kecuali jika pihak pengusaha telah menyeleweng daripada persetujuan perniagaan a tau cuai dalam tugas. Tiada sebarang m asalah dari sudut Syariah walaupun pembahagian nisbahnya berbeza dengan jumlah m odal yang disuntik oleh keduadua pihak. Semua pemodal turut serta dalam menjalankan perniagaan. Dalam contoh kita . | Musyarakah Jika terdapat kerugian. 60 peratus daripada hasil keuntungan jika ada ak an diberikan kepada anda manakala 40 peratus kepada pihak bank. . semua pemodal atau rakan kongsi menanggungnya menurut ka dar peratusan wang yang mereka suntik. Musyarakah \ Modal perniagaan datang daripada semua pihak yang terlibat. Mudharabah Jika terdapat kerugian. mereka digelar slee ping partner. Antara perbezaannya adalah: Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 83 Mudharabah Modal dalam bentuk wang hanya datang daripada pelabur. Anda dan Islam rukun musyarakah mestilah dipenuhi ketika pemeteraian kontrak ini. Perbezaan Mudharabah dan Musyarakah Secara ringkasnya. kedua-dua pihak di\\ ajibkan dalam Islam untuk menerima kerugian mengikut kadar modal suntikan mereka. Tatkala itu modal yang hilang tadi perlulah diganti dan di tanggung oleh pengusaha.

Justeru. setiap penambahan nilai atas aset yang dimiliki bersama itu akan member ikan kebaikan dan keuntungan kepada semua rakan kongsi juga berdasarkan kadar pe milikan mereka secara sama rata. menyemak perni agaan yang dijalankan sama ada menepati s.anah atau tidak. . Justeru. contoh di at as adalah halal kerana ia adalah Uah perniagaan bas ekspres. secara automatik se mua aset yang lahir dan dibeli melalui campuran modal itu dimiliki bersama oleh semua rakan kongsi mengikut peratusan modal masingmasing. 6 aburan secara mudharabah dan musyarakah memerlukan pelabur s U.Sejurus selepas modal para rakan kongsi dicampurkan bersama.

Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 85 1. Bank membeli dan penjual i renjuaf/rengeaar A k Deposit I Kor itrak 1 V 10% XJualbeli PEI AMrinAM I 2 7 « V ^ L^ ) A . Beri kut adalah contoh mudah produk pembiayaan kere i atau aset menggunakan ijarah th umma al-bai. Produkproduk ini bukanlah cerminan produk perbankan konvensional tetap i mempunyai nilai dan bentuk tersendiri. musyar akah mutanaqisah (perkongsian berakhir beransur-ansur dengan pemilikan oleh satu pihak) dan produk murabahah HI ameer bishira’ (murabahah antara tiga pihak). Perkara ini mengha silkan kewujudan produk-produk bank Islam yang kreatif dan unik di pasaran selur uh dunia. Hasilnya. Anda dan Islam Bahagian kelima: Contoh dan bentuk produk kewangan Islam Hasil daripada dua asas utama tadi. antaranya: • Produk pembiayaan kereta dan rumah: Terdapat pelbagai produk yang inovatif seper ti ijarah (penyewaan). beli. perbankan Islam juga merupakan faktor utama yang telah mempengaruhi pelbagai perubahan besar yang berlaku dalam dunia perbankan. sewa dan pe rkongsian mudharabah serta musyarakah sahaja. berkembanglah produknya daripada asalnya yang begitu ringkas dan mudah kepada begitu pelbagai. Pertumbuhan seperti ini bukan sahaja berlaku di Malaysia malah di seluruh dunia.84 • Wang. maka kaedah dan bentuk perbankan Islam untuk meraih keuntungan hanya tertumpu kepada penggunaan akad jual. ijarah thumma al-bai’ (penyewaan dan diikuti dengan pembeli an). ijarah muntahiyah bit tamleek (penyewaan berakhir dengan pemilikan). Selain itu.

./ \ \r~~\ ^ J Pada tempoh akhir 3 i yang disetujui ”1 Bayar Membayar Sewa • Pelanggan membeli aset yang di sewa deposit • Tandatanaan kontrak beli J I 10% I • Aset bertukar milik penuh r Kepada Kepada pelanqqan r Bank . I ASET/KERETA samada 5 ASET melalui penjual @ terua Aqad Sewaan I .

Bagi mengelakk an ini berlaku. Ini adalah satu cabaran buat bank Islam. b. Menasihatkan orang ramai agar jangan membayar deposit terlebih dahulu kepada penjual. Pemilik manfaat aset (duktiraf undang-undangi Proses Ijarah Thumma Al-Bai bagi pembiayaan kereta dan aset lain Keterangan ringkas: Biasanya pelanggan telah membayar deposit 10 peratus kepada pihak penjual terleb ih dahulu sebelum memohon pembiayaan daripada bank. Ini membolehkan bank Islam mem beli aset . sebaliknya datang ke bank selepas membayar membuat booking. Ini bermakna apabila ada sahaja pelanggan lngin membeli kereta. kerana ia boleh menyebabkan masalah Syariah berlaku. Jika bank b ersetuju.Pihak bank telah melantik dari awal pengedar-pengedar kereta sebagai wakil me reka. sebahagian bank Islam mengambil jalan berikut: a.Dimeterai kepada bank r 5 r I ^ BANK L j . bank akan membeli aset tersebut secara 100 peratus dan menyewakannya k epada pelanggan. Kadar sewaan bulan pertama akan termasuk kos deposit 10 peratus itu. deposit ya ng diterima oleh pengedar adalah bagi pihak bank.

bangunan siap. Begitu juga produk Murabahah Lil Ameer Bishi ra’ (murabahah antara tiga pihak) turut diaplikasikan untuk sektor ini. • Produk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perindustrian: laitu dalam urusan p embelian mesin. antaranya pem biayaan rumah. Ijarah Muntahiyah bit Tamleek (penyewaan berakhir dengan pemilikan) dan Musyarakah Mutanaqisah (perkongsian berakhir beransur-ansur dengan pemilika n oleh satu pihak) boleh digunakan. pembinaan bangunan dan ruma h.86 • Wang. Setelah perse tujuan oleh bank. barangan mes in dan banyak lagi. Anda dan Islam secara sepenuhnya dan menyewakannya kepada pihak pelanggan. aset tersebut telah dimiliki bersama atau co-owned antara pel .l| PELANGGAN 10% 10% + + Milik 90% rumah disewakan kepada pelanggan MUSYARAKAH MUTANAQISAH PERKONGSIAN (MMP) 10% BANK 90% Keterangan Ringkas: 1) an 10 ia Pelanggan ingin membeli aset. 2) Setelah pihak pelanggan memohon pembiayaan daripada bank Islam. Istisna’ berakhir de ngan Ijarah. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 87 |FTPWPl|’l!llli|ft*r!|li. masalah Syariah dalam pembiayaan Ijarah Thumma Al-bai i ni dapat dielakkan di peringkat ini. rumah atau apa jua aset yang menepati Syariah d telah membayar pendahuluan sebanyak peratus daripada harga keseluruhan. Produk ini sangat menepati standard Syariah ole h ulama seluruh dunia. Hasilnya. Jika kedua-dua cara di atas dapat dilakukan. dikira memiliki 10 peratus daripada aset tersebut. aset. Produk perbankan Islam seperti Istisna’ (kontrak pembuatan). Daripada aspek undangundang dan Syariah. la sesuai untuk banyak keperluan pelanggan. aset-aset pembinaan termasuk premis. pihak bank akan membeli baki 90 peratus hak milik dalam aset t ersebut. kereta. projek dalam pembinaan. Berikut pula contoh mudah produk musyarakah mutanaqisah (diminishing musyarakah) atau hak perkongsian berkurang.

Pemilikan pelanggan ke atas aset akan bertambah menjadi 22 . pihak bank akan menjualkan bahagian pemilikannya sebagai contoh 1 p eratus sebulan dengan harga yang telah dipersetujui bersama.anggan dan bank Islam. Ini bermakna setela h setahun berlalu. ’ Setelah itu.

Begitulah seterusnya sehingga t amat tempoh pembiayaan yang telah dipersetujui. b. wadi ’ah multi-currency account (akaun wadi’ah untuk pel bagai mata wang) dan mudharabah multi-currency account (akaun mudharabah untuk p elbagai mata wang). Islamic Forward FX. Tambahan pula. dan istisna’. Membeli sebahagian ’portion’ dengan satu harga yang dipersetujui. kontrak pembuatan. manakala p roduk ijarah memungkinkan penyewaan kepentingan perniagaan seperti kilang-kilang dan ruang gudang. komoditi murabahah. Menyewa sebahagian ’portion’ yang masih dipegang oleh bank. Terdapat juga pelbagai produk inovatif daripada Deutsche Bank (Islam) dan banyak lagi di seluruh dunia.88 • Wang. Negotiable Islamic Debt Securities (NIDC) dan pelbagai lagi. miidharabah muqayyadah (mudharabah terkawal/dipandu/ter batas). Ini bermakna. akaun wadi’ah. semua jenis peralatan serta mesin dan juga ’intangible asset’ sep erti harta intelektual. 1) Contoh mudah produk pembiayaan perumahan. • Produk pelaburan jangka masa sederhana dan panjang: Ini termasuk pelaburan ke at as modal terubahsuai (sebagai contoh. barangan industri secara murabaha h atau musawamah 3 Menanddlangam surat ingin bell 7 Pelanggan bayar harga secara tangguh =—ra . • Produk akaun simpanan pelaburan: Terdapat akaun mudharabah. perkhidmatan. • Pembiayaan korporat dan projek: Terdapat beberapa produk dan struktur pembiayaan untuk institusi korporat dan pembia} aan projek yang diiktiraf oleh Syariah. kontrak yang diperincikan seperti salam. Kedua-dua proses ini melibat akad berbeza dan bayaran bulanan pelanggan secara a utomatik merangkumi pembayaran kedua-dua kontrak ini. 4) Dalam masa yang sama pihak bank juga akan sentiasa menyewakan ’portion’ pemilikan mereka yang berbaki kepada pelanggan. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional 89 Kontrak murabahah diaplikasikan untuk pembiayaan stok and aset tetap. kemahiran dan Iain-lain. • Produk pembendaharaan bank (treasury): Terdapat produk seperti Commodity Murabah ah. iaitu pembelian ke hadap an terhadap komoditi yang relevan. dalam sebulan pihak pelangg an akan: a. lima tahun struktur modal terubahsuai dihu bungkan kepada Global Equity Builder Index dan distrukturkan dengan CCPI dengan ciri terkunci pada 80 peratus atau 90 peratus atas nilai aset bersih tertinggi. membolehkan be rlakunya kepelbagaian produk jika distrukturkan secara kreatif. dll). Anda dan Islam peratus dan bank kini hanya memiliki 78 peratus. yang mana produk-produk ini adalah sangat kompetit if. Islamic SWAP.

’istomer/Purchaser i ^ j f f 6 Bank dan pelanggan meterai Kontrak Murabahah (Bank |uab 2 Senarai harga | Perbmcangan j I Berhajat kepada | ! 5 Hantar 1 ’ Barang Bank 1 niiml/PatmaHa r ] k. PPI i Bank membeh aset i Bank wakilkan pelanggan tenma aset produk 1 .

la adal ah seperti berikut: . Hal ini telah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah seluruh dunia. sama ada membayar booking atau tidak. Dalam waktu yang sama juga. Dengan itu. Sewaan secara Ijarah thumma al-Bai Keterangan Ringkas: Produk ini sesuai untuk pembiayaan apa jua aset yang di dalam pembinaan. Transaksi ini dmamakan murabahah HI ameer bishira’ atau boleh juga tergolong dalam bai al-musawamah jika menepati syaratnya.90 • Wang. 4 dan 5 : Setelah yakin dengan janji pelanggan. Bayaran ansuran H 6. Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 91 Bentuk pembiayaan istisna’ (untuk rumah atau bangunan dalam pembinaan) PELANGGAN/ p^NJUAL 3. Penghantaran 1. pihak bank dikira sebagai beneficial owner kepada aset. 3 : Pihak pelanggan memeterai surat janji bahawa ia akan membeli aset tersebut jika pihak bank Islam mampu membelinya daripada penjual. aset akan dihantar terus kepada pelanggan tanpa perlu disimpan di bank. pihak bank membeli aset tersebut secara tunai daripada penjual. setelah perbincangan den gan penjual tertentu. Hasilnya. pihak bank menjual aset yang dibelinya ini kepad a pelanggan dengan harga mark up dengan pembayaran secara ansuran dalam satu tem poh yang telah dipersetujui bersama. Anda dan Islam Keterangan ringkas: 1 dan 2 : Apabila pelanggan ingin membeli sesuatu aset. Akad Istisna selari 4. pihak pelanggan akan mendapatkan pembiayaan daripada bank Islam. Pembayaran KONTRAKTOR 1 (KONtRAKTOR BAG I PELANGGAN) 7. Penghantaran BANK 5. pihak bank mewakilkan pelanggan sebagai pemegang aset yang dibelinya. 6 dan 7 : Setelah bank memiliki aset secara sah menurut Syariah dan undang -undang berdasarkan kontrak yang dimeterai. Akad Istisna Selari 2.

Pihak pelanggan telah membeli aset atau rumah yang sedang dalam pembinaan den gan harga RM 100 000 yang akan siap pada 1 Jamiari 2008. 2. 4. Apa yang dilakukan adalah ia mendapatkan bank Islam yang sudi membiayai.Menurut majoriti ulama sedunia.Kermidian.Setelah persetujuan diperolehi. Pelanggan telah membayar 10 peratus daripada harga rumah kepada kontraktor pertama. pihak pelanggan memerlukan pembiayaan atas pembeliannya. pihak pelanggan tatkala itu sudah boleh menaw arkan rumahnya yang sedang dalam pembinaan itu untuk dijual pula. la dinamakan i stisna’ mawazi3. pihak bank Islam akan membeli rumah yang seda ng dalam pembinaan itu daripada pelanggan .1.

ia dikira sebagai pertukaran mata wang RM dengan RM. Akad ini adalah menurut kaedah ijarah thumma al-bai yang dit erangkan sebelum ini. 6. Semuanya boleh disemak di dalam akad atau kontrak. Bagaimanapun. Kali ini kita akan melihat bagaimana sebuah produk insurans Islam distruktur bebas daripada unsur-u nsur haram tadi. Ini menye babkan para ulama menganggapnya sebagai riba an-nasi’ah. Daripada empat rukun jual beli tersebut. ia adalah satu kesilapan anda sendiri dari sudut Syaria h. Bagi sesiapa yang tidak membaca kontrak semasa menandatangani sehingga tidak da pat memahami kaedah ini. kera na: a) Si pembeli (pencarum) akan meletakkan wangnya hari ini. Jika diteliti si fat dan tabiat kontrak insurans konvensional. hal ini sudah tentu tidak akan berlaku. ia akan meny ewa rumah tersebut daripada bank bermula 2 Januari 2008. judi dan riba. 5. ia seperti berikut: Penjual: Syarikat insurans Pembeli: Pencarum Barang yang dijual: Jaminan kewangan jika terhadap musibah tertentu. akad sewaan selama tempoh 25 tahun dimeterai. Setelah rumah siap. hak milik rumah akan menjadi milik bank sepenuhnya. Bahagian keenam: Produk Takaf ul (Insurans Islam) Bab yang lalu telah mendedahkan bagaimana sebuah insurans konvensional diputuska n sebagai haram kerana terdapat unsur gharar. akad jual beli memerlu kan kejelasan dalam: 1) Penjual 2) Pembeli 3) Benda yang dijual 4) Harga Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 93 Dalam konteks insurans konvensional. Anda dan Islam dengan harga RM90 000 dengan bayaran secara ansuran atau tunai sehingga rumah si ap dan pelanggan member! tarikh penyerahan pada 2 Januari 2008. Bagi menjamin transaksi ini sah di sisi Syariah. dan p ihak pelanggan mestilah telah berjanji di peringkat awal lagi tadi. . iaitu ketika musibah melanda. Akad adalah perkara utama yang diubah bagi memastikan ia halal. dan jumlah RM jaminan itu pula hanya akan diberikan kemudian. Harga: RM x xx setahun. Sebagaimana yang perlu kita fahami. Ini kerana apabila pelanggan membeli sebuah jaminan w ang.92 • Wang. Maka pada tarikh 2 Januari 2008. semua syarat-syarat ijarah dan istisna akan sentiasa dijaga. Kedua-dua cara p embayaran adalah sah di sisi Syariah. Ketika itu ia sepatutn ya menuruti syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW iaitu serah terima dan jumlah yang sama. mereka sebenarnya menggunakan akad pertukaran pemilikan harta (akad mu ’awadat maliah) yang menyebabkan ia dikira se bagai akad jual beli. syarikat insurans mempunyai masalah ber kaitan barang yang dijual.

Keadaan ini menjadikannya dianggap gharar. keperluan akad jual beli mem erlukan si pembeli mengetahui dengan tepat berapakah nilai yang akan diperolehin ya. iaitu meletakkan sejumlah wang bagi memperolehi sesuatu yang tidak pasti. bagaimanakah bentuk yang dilakukan oleh syarikatikat takaful? Bu kankah ia juga mempunyai elemen meletakkan . c) la dianggap judi pula kerana ia mempunyai elemen pertaruhan. dengan risiko wang yan g diletakkan hangus atau tidak dikembalikan. Sudah tentu ini tidak akan dapat diberitahu oleh syarikat kerana musibah bel um berlaku. llca dernikian. Gharar adalah dari sudut pembeli yang tidak pasti adakah tahun itu akan berlaku kemalangan dan memperoleh i jaminan yang dibelinya.b) Si pembeli juga tidak tahu nilai jaminan yang bakal diperolehinya. Walaupun n ilaiannya telah dinyatakan dalam skim insurans ini.

30% Dana dari pencarum atas akad wakalah Tabung Takaful Am (GTF) Performance Fees Pelaburan dilakukan oleh pengusaha Takaful (wakil) Ditolak: (i) -IBNR -UPR -Imbangan Retakaful (ii) Turrtutan (in) Reserves . syarikat-syarikat takaful telah mengubah akad nut ’awadah malia h yang digunakan oleh syarikat insurans konvensional kepada akad tabarru’at (kontr ak derma). Anda dan Islam wang dan menunggu pampasan apabila musibah mendatang? Jawapannya adalah. Bagaimanapun. Hasilnya. Asas-asasnya adalah: a) Tabarru’ dan mudharabah b) Wakalah dan tabarru’ Saya sertakan gambar rajah bagi kedua-dua bentuk agar ia dapat memberi sedikit g ambaran awal kepada para pembaca. Ini kerana.94 • Wang. adakah menjadi syarat agar anda memberitahu kepadanya berapa jumlah yang anda beri? Jawapannya sudah tentu tidak. mereka akan menggunakan g abungan beberapa akad. bagi memudahkan urusan syarikat takaful. ia adalah sumbangan baik daripada satu pihak. Den gan itu tidak banyak syarat diperlukan untuk melaksanakan akad derma ini. 1) Takaful Model Wakalah dan Tabarru’ Yuran Wakalah . Sebagai contoh.25% . akad derma tidak terikat dengan syarat-syarat jual beli tad i. apabila anda memberikan hadiah kepada seseorang. tidak juga diperlukan untuk jelas dan terang jumlah itu dan ini semasa seraha n derma.

syarikat akan mengambil satu lagi jumlah upah sekiranya ia berjaya mendapatkan untung daripada pelaburan yang diusahakannya itu. Untuk melaksanakan tujuan itu. ia j uga berfungsi sebagai wakil untuk melaburkan wang yang belum didermakan dan atas d&saiju’alah.-Lain-lain Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 95 Keterangan ringkas: Syarikat pengendali takaful dilantik oleh oencarum sebagai w akil bagi menguruskan sejumlah wang tertentu untuk didermakan bagi tujuan takafu l apabila diperlukan. syarikat takaful akan menga mbil sejumlah upah (al-ujr) atas sebagai kos pengurusannya.MUDHARABAH -> I Nisbah lebinan kepada Syarikat 50 Pelaburan Dibuatoleh Syarika1 » Untung Pelaburan 1 WANG SUMBANGAN TAKAFUL *• I TABUNG TAKAFUL AM (GTF) +• . 2) Takaful Model Tabarru’ dan Mudharabah Syankal PESERTA g*FUL atas asas . Di samping itu..

pihak syarikat takaful akan n§nadiahkan sejumlah wang kepada peserta sebagai penghargaan penyertaannya. -^a terdapat lebihan keuntungan (surplus) setelah °iak semua kos-kos pengurusan.T GTF +• KOS OPERAS! TAKAFUL ^^ Lebihan (PROFITS} fc^ Nisbah Lebihan Diberi kepada pencarum ^” ^w 1 50 r Di bayaf kepada pencarum Gambar: Model wakalah dan tabarru’ Model tabarru’ dan mudharabah Keterangan ringkas: Menurut model ini. pihak pencarum meletakkan wang dalam jumlah tertentu atas akad tabarru’. Pihak syarikat akan menguruskan tabung takaful dan dalam masa yang sama aburkannya. .

Aset kumpulan wang takaful HANYA boleh dilaburkan dalam instrumen yang selari de ngan Syariah. Peserta membuat caruman ke dalam skim. Pemegang polisi membayar premium kepada penanggung insurans. Sekiranya berlaku kekurangan dalam kumpulan wang takaful. la juga adalah objektif utama syarikat insurans. Keuntungan hasil pelaburan daripada kumpulan wang pencarum tidak dimiliki oleh s yarikat kecuali nisbah yang disumbang daripada wang syarikat sendiri. Anda dan Islam Perbezaan Takaful dan Insurans Konvensional Secara ringkasnya berikut disertakan perbezaan mudah antara insurans komensional dan takaful (insurans Islam) dalam bentuk jadual: Perbezaan Perbankan Islam dan Konvensional • 97 Kontrak Mu ’awadah (pertukaran ual beli) antara penanggung .96 • Wang. pengendali takaful aka n menyediakan pinjaman tanpa faedah (qardhul hasan) untuk menampung kekurangan b erkenaan. . Wang pelanggan dianggap wang syarikat insurans dan dimiliki olehnya sejurus diba yar oleh pelanggan. Wang pencarum tidak dikira sebagai wang syarikat malah ia diasingkan dan tidak d imiliki oleh pengendali. Keuntungan yang dihasilkan daripada kumpulan wang pencarum adalah dimiliki sepen uhnya oleh syarikat. Lebihan. Kontrak Tabbaru’ (derma & sumbangan) yang disertakan dengan pelaburan. Baki keunt ungan adalah milik tabung kumpulan wang pencarum. Pencarum tidak berhak untuk mendapat sebarang bahagian daripada ’surplus’. untung atau pulangan dipegang oleh tabung untuk dibahagikan semula kepa da pencarum. Pelaburan kumpulan wang bebas tanpa sebarang kekangan Syariah. Penanggung insurans bertanggungjawab membayar manfaat insurans seperti dijanjika n daripada asetnya (kumpulan wang insurans dan kumpulan wang pemegang saham). Peserta saling menjamin sesama sendiri di bawah skim. Pengendali takaful bertindak sebagai pentadbir skim dan membayar takaful daripad a kumpulan wang takaful.nsurans dengan pihak y ang diinsuranskan.

2) Menjual aset. Menjual senjata kepada musuh Islam. Menjual rokok. e. 2) Menjual aset. khidmat dan manfaat yang diharamkan oleh Islam seperti berikut: a. patung berhala. dadah. pela curan dan yang seiring dengannya seperti khidmat urut berlainan jantina. pe lacuran dan yang seiring dengannya seperti khidmat urut berlainan jantina. Menj ual rokok. perak dan pertukaran mata wang secara b ertangguh pembayaran atau penghantarannya. khidmat dan manfaat yang dlharamkan oleh Islam seperti berikut: Menjual arak dan peralatan yang digunakan bagi menjual arak seperti membekalkan botol untuk kedai arak. yang pastinya pastinya mengandungi riba. dadah. patungpatung musuh Islam. Menjual d c. video lucah. patung-patung berjisim mewakili sesuatu yang bernyawa un tuk dimuliakan. perjudian dan menaw arkan khidmat perjudian. Khidmat perbankan konvensional yang an melaburkan barang curi atau wang curi. perjudian dan menawarkan khidmat perjudian.Bab? Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa Elemen-elemen yang menjadikan sesuatu hal kewangan haram boleh dilihat dalam hal berikut: 1) Menjual barangan ribawi seperti emas. patungpatung musuh Islam. 99 Bab? Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa Elemen-elemen yang menjadikan sesuatu hal kewangan haram boleh dilihat dalam hal berikut: 1 ) Menjual barangan ribawi seperti emas. . b. Menjual senjata kepada musuh Islam. d. patung-patung berjisim mewakili sesuatu yang bernyawa untu k dimuliakan. video l ucah. Khidmat insurans konvensional. patung berhala. b. perak dan pertukaran mata wang secara bertangguh pembayaran atau penghantarannya. c. Menjual arak dan peralatan yang digunakan bagi menjual arak seperti membekalk an botol untuk kedai arak.

Khidmat insurans konvensional. eKhidmat perbankan konvensional mengandungi riba.d. . f99 Menjual dan melaburkan barang curi atau wang curi.

tetapi ia merangkumi item hara m yang lain berdasarkan kepada kaedah qiyas dalam Islam. (5) yang minta dihantarinya. sama ada pinjaman pel ajaran. termasuk di dalamnya p elaburan secara deposit tetap yang memberikan jaminan untung yang sebenarnya. saksinya danpen ulisnya. perniagaan dan Iain-lain. sedangkan ia boleh memilih perbankan Islam. (Hal ini akan diulas di bab yang seterusnya) 6) Mengurangkan timbangan dan sukatan dan banyak lagi. (Riwa yat Tarmizi. no 3333. ( 1 ) yang memer ahnya. Albani: Hasan Sohih) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 101 Keterangan: Walaupun hadis ini menyebut bab arak. ” (AlMaidah:2) (b) Hadis Nabi Muhammad SAW: Ertinya: ”Rasulullah SAW melaknat tentang arak. (4) yang membawa nya. sepuluh golongan. (c) Nabi Muhammad SAW menyebut: Ertinya: ”Dilaknati Rasulullah SAW pemakan riba dan pemberi makan.100 • Wang. . la adalah saksi yang meluluskan transaksi riba. 4) Menipu tentang kualiti produk yang dijual. T ermasuk juga penjaminpenjamin kepada pinjaman dengan riba. (7) yang menjualnya. hukumnya datang daripada hadis nabi yang banyak dan juga daripada ayat Al-Quran. Anda dan Islam g. sebagaimana tugas saksi. no 1925. pengguna perkhidmatan perbankan konvensio nal dan Iain-lain. (in) Saksi: Individu yang memberi lesen. 3) Memonopoli komoditi tertentu dan menjual dengan harga yang tinggi.”(Riwayat Abu Daud. Bahagian pertama: Kerjaya peguam dan pegawai pemasaran produk pinjaman riba Bagi mendalami hal ini. (3) yang meminumnya. him 307. (ii) Pemberi Riba: Individu yang menggunakan khidmat yang berunsur riba walaupun dengan niat tidak redha. AtTirmidzi dan Albani: Hasan Sohih) Keterangan: Ingin saya jelaskan di sini bahawa maksud hadis ini merangkumi: (i) Pemakan Riba: Individu yang mengenakan riba terhadap pinjamannya dan yang me njual barangan ribawi secara riba lalu memakan untungnya. ( 8) yang makan harganya. antaranya: (a) Allah SWT menegaskan: Ertinya. (2) yang minta diperahkan untuknya. 5) Terlibat dalam mengempen jualan langsung tanpa produk Multi Level Marketing ( MLM). ”Danjanganlah kamu bantu-membantu dalam iirusan dosa dan pennusuhan. (10) yang minta dibelikannya. Dalam kont eks semasa adalah pengguna kad kredit. Menjadi ejen kepada insurans konvensional dan pelaburan secara riba. kontrak dan perniagaan kepada industri riba. (6) yang menuangkannya. At-Tirmidzi: Gharib. ad alah riba secara sepakat ulama. (9) yang membelinya.

(>v) Penulis: Peguam yang merangka dokumen perjanjian pinjaman bank, insurans da n pelaburan konvensional. (d) Hadis Nabi SAW: jl

102 • Wang, Anda dan Islam Ertinya: ”Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, maka barangsiapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai arak \valaupun sedikit, jangan minum dan jangan menjualnya.” (Riwayat Muslim, 5/39) Keterangan: Dalam hal ini. walaupun hadis ini menceritakan bab arak, tetapi ia m erangkumi semua keterlibatan dalam hal yang diharamkan, terutama riba yang lebih besar dosanya daripada arak. Justeru. sama seperti hadis di atas, barangsiapa y ang telah mengetahui riba itu haram dan masih bekerja sebagai pegawai pemasaran atau peguam, maka haram memakan hasil daripada jualanny a dan jangan pula menjua lnya. (e) Nabi SAW mengingatkan: Ertinya: ”Apabila terzahirnya dengan meluas akan riba dan zina, maka (tindakan) me reka telah menghalalkan (untuk turunnya) azab Allah ke atas mereka.” (Riwayat Al-H akim, 2/37 dan Abu Yu’la; AlHakim: Sohih dan disepakati Az-Zahabi; Albani: Hasan) Keterangan: Maka, hubungkait peguam dan semua pegawai pemasaran yang terlibat se cara langsung menyediakan dokumen pinjaman riba dan mempromosikannya adalah term asuk dalam kategori menyebarluaskan lagi riba di suatu daerah. Justeru, hukumnya amat jelas. Banyak lagi dalil-dalil lain yang semuanya mengulang maksudmaksud dalil di atas tadi. Justeru, berdasarkan dalil-dalil ini. saya memberi jawapan jelas dan tepat bahawa semua peguam yang membantu menyediakan dokumen riba, mengikut konteks ha dis. mereka termasuk dalam kategori hadis (c) sama ada dengan suka atau tidak. Tujuan untuk mendapat bisnes atau tidak bukanlah isunya. Tiada hujah maslahat bo leh diguna untuk mempromosi dan membanW Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 103 riba yang jelas, demikian ditegaskan oleh Syeikh Dr Yusof AlQaradawi. 71 la berb eza dengan kerja di institusi konvensional secara tidak langsung. Jika ditanya, bagaimana pula dengan ribuan peguam pada hari ini? Jawapan pertama saya sebagaimana ditegaskan Allah SWT: j Ertinya: ”Danjika kamu menuruti orang yang rarnai di atas muka bumi ini maka merek a akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (Al-An’am: 116). Ini memberi maksud bahawa jumlah yang ramai dan diamalkan di seluruh dunia tidak menjadikan yang haram itu halal. Kecuali apabila dalam keadaan tiada pilihan la in dan ia pula terdiri daripada jenis hukum yang tidak ada nas spesifik atau ’zhon niyah ’ iaitu tidak qat’ie. Bagaimanapun riba tidak termasuk dalam kategori ini, ker ana pengharamannya adalah PUTUS (qat’ie - tidak berubah menurut zaman dan tempat). Para peguam masih boleh mendapat wang yuran melalui aktiviti lain seperti mendap atkan bisnes merangka draf atau dokumen jual beli rumah yang biasa, sewa dan yan g Iain-lain yang tidak melibatkan riba. la adalah harus dari sudut hukum. Jika ada pula yang ingin berhujah menggunakan hadis: 0”

JsErtinya: ”Akan datang satu zaman di mana tidak terkecuali seorang pun kecuali ia m akan riba dan jika ia tidak rnakan sekalipun, ia ditimpa debu-debunya.” (Riwayat A bu Daud) ini tidak boleh diterima untuk bersikap mengambil mudah adap nba, tambahan pula tahap hadis ini yang lemah menurut mam Al-Munziri kerana perawiny a bernama Al-H asan tidak pernah berternu dengan Abu Hurairah r.a. 72

104 • Wang, Anda dan Islam Bahagian kedua: Menipu dalam pendapatan harta Bahagian ini menerangkan situasi individu yang bekerja ”makan gaji” yang berlaku dal am bentuk berikut: 1) Menggunakan peralatan syarikat untuk tujuan peribadi Seperti kertas, pen, faks, fotostat, menelefon anak di rumah, rakanrakan dan Iai n-lain, yang mana tiada hubungan dengan kerjanya. Maka penggunaan tidak sah ini mestilah dibayar oleh pekerja sama ada secara langsung atau tidak langsung. 2) Menipu syarikat ketika membuat tuntutan wang yang digunakan Seperti tuntutan kos minyak petrol, pembelian alatan untuk syarikat di luar dan Iain-lain dengan membuat kos tambahan sendiri. 3) Mengambil rehat tidak sah ketika waktu bekerja la akan menyebabkan pendapatan gaji seseorang tidak sepenuh miliknya. 4) Membuat tuntutan kerja lebih masa dengan perancangan la pada asalnya adalah harus. tetapi menjadi haram apabila pekerja sengaja melam batkan kerjanya pada waktu biasa, dengan niat untuk melakukan kerja lebih masa a tau over time. Ini adalah salah satu bentuk penipuan. 5) Rasuah dan hadiah khas buat pegawai Perlu diketahui, terdapat asas yang mengharamkan rasuah dan jenisjenisnya. Antar anya memberi ganjaran atas nama ’hadiah’, ’upah tambahan’ dan sebagainya kepada orang ya ng mempunyai kuasa atau penjawat jawatan tertentu dengan tujuan bagi membolehkan m a menjatuhkan hukuman (jika hakim) seperti yang dikehendakinya. atau menyelesa ikan sesuatu kerja atau mendapatkan sesuatu kontrak atau melambatkan sesuatu tug as yang sepatutnya boleh disiapkan. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 105 Hal ini ditegah kerana ia jalan kepada berlaku rasuah yang terang, kerana hati a kan diasak untuk meraih faedah harta yang lebih besar daripada itu. ^ Beberapa Bentuk Lagi Menerusi e-mel dan soalan yang kerap saya terima, berikut adalah antara beberapa bentuk untung atas angin dan penyelewengan yang kerap berlaku dalam industri ke rja sama ada kerajaan, swasta, NGO, persatuan, sekolah, parti politik dan Iain-l ain organisasi: 1) Rasuah dalam memilih Pegawai yang bertanggungjawab memilih kontraktor untuk iklan, pembersihan, latih an dan Iain-lain untuk syarikat atau organisasinya. Pihak pegawai memilih syarik at ’Z’ daripada empat syarikat lain yang menghantar ’quotation’ kerana syarikat ’Z’ itu berj anji memberikannya sedikit imbuhan ’ikhlas’. Hukum: la adalah haram dan rasuah dalam Islam. 2) Mencipta ’quotation’ sendiri Pegawai atau kumpulan pegawai yang diberi kuasa membuat pemilihan kontraktor unt

uk syarikat. Dia atau mereka sepakat untuk memberinya kepada satu syarikat yang mereka kenali bukan kerana kualiti dan harganya tetapi kerana sebab-sebab lain. Disebabkan oleh prosedur syarikat yang memerlukan ’quotation’ daripada sekurang-kura ngnya empat buah syarikat, pegawai ini telah mencipta beberapa ’quotation’ daripada syarikat yang tidak wujud sebagai cukup syarat. Hukum: Haram kerana menipu. 3> Menaikkan Harga ^egawai diminta oleh majikan untuk mencari pembekal bahan mentah. Dia berjaya me ncari dengan harga RM1 500 tetapi menaikkannya kepada RM2 000, lalu baki RM500 d iambilnya.

106 • Wang, Anda dan Islam Hukum: la adalah haram sepakat ulama. 4) Menang Tender Bersyarat Pegawai diminta oleh majikan untuk mencari kontraktor bagi menjalankan pengubahs uaian pejabat atau apa jua aset syarikat. Pegawai telah mencadangkan syarikat ’B’ ke pada majikan disebabkan dia telah mempunyai perjanjian di sebalik tabir dengan p ihak syarikat ’B’ yang memberikannya izin untuk melabur wang peribadinya dalam syari kat ’B’ dengan kadar keuntungan mengikut Islam ’kononnya’. Padahaljikatiadapeluang ’melabu r’ itu, sudah pasti pegawai tidak akan mencadangkan syarikat ’B’. Hukum: Tindakan sebe gini adalah haram dalam Islam dan ia termasuk dalam rasuah bentuk baru dan berse lindung di sebalik aktiviti pelaburan Islam. 5) Tuntutan Palsu Pegawai membeli barang keperluan syarikat atau mengisi minyak dengan harga terte ntu tetapi berpakat dan memohon pembekal atau stesen minyak mengeluarkan resit d engan jumlah berbeza daripada jumlah pembeliannya. Berbekalkan resit itu, pegawa i membuat tuntutan kepada syarikat dengan harga berlipat kali ganda. Ini yang be rlaku dalam kes-kes di atas. Hukum: la adalah haram menurut Islam kerana penipuan kepada syarikat. Pihak pemb ekal juga berdosa kerana dikira bersubahat mengeluarkan resit berjumlah palsu it u. 6) Resit Harga Ciptaan Pegawai membeli barang untuk kegunaan syarikat daripada satu kedai. dan kedai te rsebut enggan bekerjasama untuk menaikkan harga dalam resit. Bagi meraih keuntun gan, pihak pegawai telah mencipta resit sendiri berserta cop palsu. Hukum: la ad alah haram dalam Islam kerana penipuan. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 107 7) Ambil Untung Sendiri Pegawai diberi oleh syarikat ’bajet maksima’ sebanyak RMS 000 untuk membeli satu bar angan keperluan syarikat. Pegawai berjaya mencari di pasaran terbuka barang yang diperlukan dengan harga RM4 000 sahaja. Bagi mendapat manfaat, si pegawai telah berpakat dengan penjual agar dituliskan harga RM5 000 dalam invois dan baki RM1 000 hendaklah diberi kepadanya. Hukum: la adalah haram kerana penipuan dan wang khianat sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun, jika ia berterus-terang dengan majikan sambil memohon sebarang insentif atas kejayaannya mengurangkan kos syarikat kerana kecekapannya mencari barang yang lebih murah, tatkala itu, majikan harus memberikannya jika ia tidak menyalahi mana-mana undan g-undang syarikat. Jika tidak, majikan akan mengambil kira kejayaan itu dan memb ayarnya dalam bonus dan kenaikan gaji apabila sampai waktunya sahaja. 8) Guna Khidmat Syarikat Sendiri Soalannya seperti berikut: ”Saya bekerja dengan majikan, dalam masa yang sama memb uat perniagaan membekal barang-barang untuk majikan menggunakan syarikat saya ta npa pengetahuan majikan?” Hukum: la lebih cenderung kepada hukum haram terutamanya jika anda menggunakan k uasa anda sebagai pegawai yang diberi tanggungjawab untuk mempengaruhi keputusan pemilihan pembekal.

banyak sungguh soalan seperti kes-kes di atas . maka ia boleh dikira harus dan halal.Walau bagaimanapun jika majikan telah diberitahu dan mereka bersetuju tanpa seba rang syarat-syarat seperti rasuah seperti ’mesti niemberikan komisen kepadanya pul a’. terutamanya apabila syarikat anda memang mempunyai kualiti dan mampu menawarkan harga kompetitif berbanding syarikat pem bekal lain. e°agai akhirnya.

. bagi memastikan kemenangan dalam kes mahkamah yang me libatkan si pemberi.sedangkan makanannya haram. maka apa yang diambilnya se lepas itu (dalim1 bentuk rasuah) adalah ghulul (pengkhianatan). no 1015. jika kamu ben ar-benar betul (lavak mendapat hadiah). mukanya berdebu di mana dia mengangkat tangan ke langit: Wahai Tuhanku. 4) Upah khas yang diberikan kepada pegawai berkuasa untuk mempercepatkan urusann ya dan menangguhkan urusan orang lain yang sepatutnya mendapat giliran lebih awa l. minumannya h aram dan pakaiannya haram. no 2943.” Makajatuh murka Baginda sambil bersabda.wahai Tuhanku. ” (Al-Bukhari dan Muslim) Sebagai ringkasan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kesan harta haram terhadap munajat dan doa seseor ang: J L. ”Ini unt ukmu (bahagian untuk Islam) dan ini untukku yang diberikan sebagaihadiah (oleh o rang ramai).. hal rambutnya kusut masai. 2) Diberikan kepada pegawai berkuasa bagi melepaskan diri ketika didapati bersal ah seperti disaman polis dan sebagainya. Pastinya ia akan member ikan padah baginya di dunia dan akhirat. wang hadiah kepada pegawai boleh dikira sebagai pengkhianatan (tidak halal) dalam keadaan berikut: 1) Diberikan kepada hakim. ”Ketahuilah. Anda dan Islam sampai kepada saya. hadis sohih) Dalil-dalil yang perlu disematkan dengan kemas di minda dan hati semua penjawat jawatan yang boleh memberi ”sesuatu” kepada orang ramai adalah seperti berikut: a) Nabi SAW bersabda: ^ dib Jju o-i^-l UJ ( LJlj «L>o) Ujj obijy Ertima: ”Barangsiapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja dan telah ditetapkan baginya sesuatu rezeki (gaj1 atau upah).. Haram ke atas si pemberi dan si penerima.. .. Malangnya amat ramai juga yang terlibat tanpa memikirkan hal al haram tindakannya. Albani: Hadis Sohih) 74 Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 109 b) Nabi SAW bersabda kepada seorang gabenorn\a yang telah ditugaskan mengutip za kat kabilah Azad. Dan dia dibesarkan dengan memakan makanan haram mak a bagaimana Kami mahu mengabulkan doanya. yang sepatutnya bersalah atau kalah. sama ada dibuat untuk menyelamatkan diri atau menyalahkan seseorang yang tidak bersalah. mereka m eraih keuntungan untuk digunakan oleh diri dan keluarga. sehingga datang kepadamu hadiahmu. Hanya berbckalkan keyakinan tanpa ilmu dan palsu. maka apabila ia selesai kerjanya dan kembali berjumpa Nabi SAW .” (Riwayat Abu Daud . 2/703 . 3) Diberikan kepada pegawai berkuasa (sama ada diletakkan atas nama komisen atau hadiah) bagi mendapatkan tender kontrak untuknya.” (Riwayat Muslim.108 • Wang.. Ertima: ”Menyebitt tentang seorang pemuda yang bermusafir dalam perjalanan yang ja uh. selain menjadi punca doa menjadi pudar dan tidak ingin didengari oleh Allah SWT. pergilah kamu du duk di rumah bapamu atau ibumu. lain ia menyimpan sebahagian daripada wang yang dikutip sambil berkata.

atau . Bagairnanapun Imam As-Syawkani dan Dr.5) Menggunakan kuasanya (yang diberikan oleh syarikat) untuk memberikan sesuatu kontrak/tender kepada orang tertentu dengan syarat ’upah khas’ atau dinamakan •komisen’ diberikan kepadanya oleh pembida. terdapat beberapa pengecualian seperti. Harangsiapa yang kehilangan haknya. Syeikh Yusof AlQaradawi mengatakan. namun tidak mungkin mendapatkannya kembali kecuali dengan jalan menyogok.

cagaran berharga. apa-apa diskaun. padahal kamu tnengetahui. fee. pentadbiran. akujanji atau janji. kehakiman dan Iain-Iain). poton gan atau peratusan. rebat. Walaupun demikian. d an apa-apa perjanjian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan at as apa-apa sifat. ketika itit \ang berdosa adalah penerima sogokan sahaja. 5) Apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga. sama ada alih atau tak alih. 4) Apa-apa jenis balasan berharga. Anda dan Islam akan berlaku kezaliman ke atasnya kecuali terpaksa memberi suapan wang. hadiah. komisen. tapi upah’. obli gasi atau liabiliti lain. pelepasan. dan termasuk penggunaan atau menaha n diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi. bonus. seperti perlindungan daripa da apa-apa penalti atau ketidakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri: atau daripada apa-apa tindakan atau presiding yang bersifat tatatertib. 3) Apa-apa bayaran. sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya. sivil atau j enayah. rasuah ini hampir sama dengan upah sehingga ada ora ng yang cuba menyatakan bahawa ’ini bukan rasuah. dan 7) Apa-apa tawaran. sama ada sudah dimulakan atau tidak. penunaian atau penyelesaian apaapa pinjaman.” 75 Bahagian ketiga: Fahami rasuah dan kesan buruknya Rasuah adalah harta yang diperolehi kerana terselesainya suatu kepentingan manus ia (baik untuk memperolehi keuntungan mahupun untuk menghindari kemudaratan) yan g sepatutnya wajib diselesaikan tanpa imbalan. harta atau kepen tingan mengenai harta. Pengharaman rasuah adalah jelas berdasarkan Al-Qur’ an dan Hadis. Allah SWT berfir man: J\ Ertinya: ”Danjanganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antar a kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu k epada hakim. sama ada bersyarat atau tidak bersyarat . Di dalam sesetengah keadaan. kontrak pekerjaan atau perkhidmatan. 2) Apa-apa jawatan.” (Al-Baqarah: 188) Disebutkan dalam hadis: Ertinya: ”Rasulullah SAWtelah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam pe netapan keputusan (pemerintahan. pekerjaan. a tau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain. adalah lebih utama untuknya bersabarjika tiada pilihan kecuali dengan menyogokwang. iaitu apa-apa jenis harta. alang.110 • Wang.” (Riwayat At-Tirmidzi. 3/622: Imam Tirmid:i berkata: Hadis Hasan Sahih) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 111 Takrif Rasuah dan Sogokan 1) Wang. kebesaran. 6) Apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain. derma. pinjaman. supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lai n itu dengan (jalan berbuat) dosa.

Jenis Kesalahan Rasuah Berikut adalah beberapa bentuk kesalahan rasuah secara umum 76: Meminta atau Menerima Rasuah Mana-mana orang atau ejen secara rasuah meminta atau menerima atau ersetuju menerima suapan rasuah (wang.. untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan yang terdahulu . benda. perkhidmatan atau ain-lain) sebagai dorongan atau upah untuk melakukan atau tidak elakukan apa-apa jua berkenaan transaksi tersebut atau berkenaan .

Menyalahguna Jawatan atau Kedudukan Mana-mana pegawai badan aw am menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapat suapan dengan membuat apa-apa keputusan atau mengambil tindakan berhubungan deng an apa-apa perkara mengenainya. saya kir a tidak sukar untuk menemui atau mendapati salah satu antara empat kategori tadi berlaku. Anda dan Islam dengan urusan rasmi. Membuat Tuntutan Palsu Mana-mana orang memberi kepada ejen. dan Telah diteta pkan baginya sesuatu rezeki (gaji atau upah). dengan tujuan untuk m engeliru atau memperdayakan prinsipal atau majikannya. suatu dokumen yang diketahuinya atau disedarinya mengandungi butiran palsu. Ketika Abdullah bin Rawahah sedang menjalankan tugasnya. Apa yang kalian lakukan ini justeru membuatkan diri . ”Wahai kaum Yahudi! Demi Allah. Ingatlah sekali lagi beberapa penekanan Islam berikut: 1) Nabi Muhammad SAW bersabda: ”Barangsiapa yang telah kami ambil untuk melakukan sesuatu kerja. Makajatuh murka Baginda sambil bersabda: ”Ketahuilah. Ringankanlah kami dan berilah kepada kami lebih daripad a separuh. perkhidmatan atau Iainlain) sebagai dorongan ata u upah untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan transaksi ters ebut atau berkenaan dengan urusan rasmi. maka apa yang diambilnya selepas i tu adalah ghulul (pengkhianatan). ” (Al-Bukhari & Muslim) 3) Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Rasulullah SAW mengutus Abdullah bi n Rawahah berangkat ke Khaibar (daerah Yahudi yang tunduk kepada kekuasaan Islam ) untuk menilai hasil buah kurma di daerah itu kerana Rasulullah SAW telah memut uskan bahawa hasil bumi Khaibar dibahagi dua: separuh untuk kaum Yahudi sendiri. kalian memang makhluk Allah yang paling aku bend. prinsipal atau majikan berkenaan. pergil ah kamu duduk di rumah bapamu atau ibumu. orang-orang Yahudi data ng kepadanya membawa berbagai perhiasan dan berkata kepada Abdullah: ”Perhiasan ini untuk anda.” Abdullah menjawab. atau ejen memberi kepada prinsipal/majikann ja. lalu ia menyimpan sebahagian daripada wang yang dikutip sambil berkata: ”Ini untukrnu (bahagian untuk Islam) dan ini untukku yang diberikan sebagai hadia h (oleh orang ramai). di mana pegawai itu. yang mana prinsipal atau majikannya mempunyai kepentingan. maka apabila ia selesai kerjanya dan kembali berjum pa Nabi. sehingga datang kepadamu hadiahmu. Bagi sesiapa yang bekerja di sektor perniagaan dan politik terutamanya. prinsipal atau majikan berkenaan.112 • Wang. Menawar atau Memberi Rasuah Mana-mana orang atau ejen secara rasuah menawar atau memberi atau bersetuju memb eri suapan rasuah (wang. saudara-maranya atau sekutu nya mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung.” (Riwayat Abu Daud) r 2) Nabi bersabda kepada seorang gabenornya yang telah ditugaskan Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 113 mengutip zakat kabilah Azad. jik a kamu benar-benar betul (layak mendapat hadiah. benda. dan yang separuh lagi diserahkan kepada kaum Muslimin.

” (Riwayat Ahmad) Oleh yang demikian.” 78 4) Rasulullah SAW bersabda: ”Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan rasuah yang di terima hakim adalah kufur.ku lebih membenci kalian. d an kami kaum Muslimin tidak memakannya!” Mendengar jawapan tersebut mereka (Yahudi ) berkata. tidak kira sama ada itu adalah rasuah . Rasuah yang kalian tawarkan itu adalah barang haram. ”Kerana (sikap) inilah langit dan bumi tetap tegak.

Piha k berkuasa perlu berusaha meningkatkan keyakinan masyarakat kepada mereka. Penyembunyian atau membiarkan gejala ini berterusan di sekeliling kita akan memberikan kesan buruk kepada Islam. kedua-duanya adalah jelas haram di dalam Islam. Jika tidak. semuanya akan terkesan dan merudum jatuh. pemberi dan perantara yang terlibat di dalam keharaman ini wajib dihukum. 5) Takut diri sendiri terjerat apabila kerahsiaan dirinya sebagai pelapor tidak dijamin selamat. saya pasti senarai sebab-sebab berikut merupakan antara halangan utam a seseorang yang mengetahui atau mempunyai maklumat daripada melaporkannya: 1) Tidak mempunyai bukti bertulis atau jika ada sekalipun. setiap penerima. Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 1 15 Bagi sesiapa yang terlibat dalam kategori ini. Masalah ini mestilah diselesaikan oleh pihak berkuasa jika benar-benar serius da lam usaha membanteras rasuah. Justeru. D engan tidak diterapkannya sistem uqubat Islam pada hari ini. tiada malas dalam menjalankan tugas memerangi mungkar dan kemaksiata n. ia akan datang dengan pembuktian tahap kesungguh an mereka. Malas begini menandakan hati yang semakin ’mad’ daripada iman. sedarilah anda turut berdosa kera na bersubahat. ia tergolong dalam ka tegori dokumen rahsia rasmi. syarikat. dan hukuman ke atas mereka adalah ta ’zir. jawatan tinggi . Isu Melapor Bagi Yang Mengetahui Menurut hukum Islam. asalkan tidak libatkan aku. Semua harta yang diperolehi dari jdan rasuah adalah haram. semu a hanya akan berdiam diri. Tanpanya. Ini juga perlu diselesaikan oleh pihak berkuasa. Akhirnya. Ta ’zir yang berat perlu dikenakan kepada pesalah-pesalah ini agar ia benar-benar menjadi pengajaran bagi mereka dan menjadi pencegah kepada umat Islam lainnya. organisasi d an negara. Jika didedahkan. ia dikira bersubahat dan turut mendapat dosa hasil menyembunyikannya. 4) Malas untuk terlibat dan berulang-alik ke mahkamah untuk memberi keterangan. Bimbang pihak berkuasa juga akan dirasuah hingga akhirnya si pelapor pula yang dibuang kerja atau diarnbil tindakan. 2) Tidak sampai had untuk melapor kerana mereka yang terlibat adalah rakan dan k enalan rapat. si pelapor pula yang akan ditangka p di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA). 7) Takut kerana individu yang terlibat rasuah itu mempunyai ’cable ’. Malangnya. kita menyaksikan me reka yang terlibat dengan kes rasuah masih mampu senyum dan kelihatan tenang sem asa menghadapi perbicaraan di mahkamah dan langsung tidak kelihatan kesal dan ta kut pada wajah-wajah mereka dengan kekejian yang mereka lakukan. 6) Kurang yakin kepada pihak berkuasa. termasuk menyimpannya dan membelanjak annya. Keyak inan tidak boleh dipaksa-paksa. Ini juga dikira berdosa di dalam Islam.114 • Wang. individu yang mengetahui wajib ke atasnya untuk melaporkan kepada pihak berkuasa. sudah”. Anda dan Islam mahupun hadiah. Sepatutnya. 3) Bersikap tidak peduli yang berpegang dengan falsafah ”Lantaklah.

nescaya akan aku potong tangannya!” ( Riwayat Al-Bukhari. mereka membiarkannya. Ini adalah tanda kehancuran sedang menanti negara yang mempunyai keadaan ini. no 3288. tetapi jika orang bawaha n mereka mencuri. Na bi Muhammad SAW bersabda: l iliil Lcl J 4_LH f’\ j ’ \ Ertinya ”Sesungguhnya kebinasaan umat-umat sebelum kalian adalah jika orang yang t erhormat daripada mereka mencuri. seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri. Demi Zat yang jiwaku ada di tanganNya . mereka potong tangannya.. 3/1282) Hill . hebat dan besar.

Tiada lagi jaminan penjagaan harta. Cukuplah dinyatakan isi utama seperti berikut: 1) Jalan mudah ke neraka. 2) Menghancurkan keadilan dalam masyarakat. 6) Kos pengurusan akan meningkat. Kaya bertambah kaya dan mi . Anda dan Islam Kesan Buruk Daripada Rasuah Rasuah adalah haram di dalam Islam disebabkan kesan yang dibawanya ke dalam sese buah masvarakat dan negara. Pengurusan sengaja melengahk an kerja kerana menunggu rasuah tertinggi.116 • Wang. nyawa dan diri seseorang. seluruh keluarganya bakal menjadi kaki rasuah di setiap sektor selepas ini. dan mendapat keluarga yang bakal runtuh. K ontrak kerja yang diberi secara rasuah kepada pengusaha yang bukan keran. 7) Pengurusan pentadbiran menjadi lewat dan lembap. Firman Allah SWT: Eninya: ”Dalam hati mereka adapenyakit.” (Al-Baqara h: 10) Maka sesiapa yang membiarkan perutnya dan keluarganya diisi dengan hasil rasuah tanpa taubat yang sebenar.janya tidak berkualiti. Semuanya boleh dibeli. Justeru. Bagi Muslim khususnya.t mendedahkan bahaya kepada orang ramai disebabkan K. 3) Melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran dan skill. Kaki makan rasuah menikmati hasil rasuah d an memberikan keluarganya makan harta rasuah. Masingmasing memikirkan diri mer eka semata-semata tanpa memikirkan kesan buruk terhadap mangsa bagi jangka pende k dan negara bagi jangka panjang. Saya tidak berhasrat untuk menghurai panjang dalam b ab ini. mahir dalam tugasan dan ilmu akan berkurangan kerana skill dan ilmu kemahi ran semakin tiada erti lagi. Semua syarikat pengusaha baru terutamanya sema kin sukar berkembang akibat kos meningkat kerana peruntukan kos rasuah diperluka n. membahayakan keselamatan dan keharmonian. kerana mungkin semua tahap pegawai inginkan rasuah terle bih dahulu sebelum memproses permohonan dan Iainlain. Maka bertambahlah si jahat da n yang telah jahat akan semakin bertambah jahat. lain ditambah Allah penyakitnya. Menghasilkan hasil kerja yang buruk. kecoh d an hancur. Jumlah masyarkat yang c ekap. maruah. Menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang. Yang lebih bererti adalah siapa yang lebih cekap me nyogok. Muncul masyarakat yang pentingkan diri sendiri. Allah SWT akan membiakkan lagi peluang dan ruangnya u ntuk menjadi orang yang celaka. Pertambahan proses birokrasi juga bol eh menambah kelembapan. mcr. rasuah mencerahkan peluang sese orang untuk ke neraka. 4) 5) 8) 9) Unsur haram dalam perniagaan dan kerjaya semasa • 117 Muncul si jahat yang bertambah jahat.

.skin bertambah miskin. Yang miskin sukar memperbaiki dirinya kerana tidak mempun yai ’cable ’ yang baik dan wang yang tidak mencukupi.

Apa yang lebih pentin g adalah semua pihak perlu bekerjasama memacu industri halal dalam urusan kewang an ini kepada yang lebih sempurna dari masa ke semasa. Apa yang lebih pentin g adalah semua pihak perlu bekerjasama memacu industri halal dalam urusan kewang an ini kepada yang lebih sempurna dari masa ke semasa. Akhirnya mereka menafikan kebaikan bank-bank fclam kerana al asan tadi. Saya kerap mendengar. Sebagaimana ka nak-kanak yang belajar berjalan sering jatuh dan bangun. ramai yang mempersoalkan kesucian’ modal bank-bank Islam dan takaful bagi memula kan Perniagaan Islam. Persoalan yang kerap ditanya ialah: Adakah bank-bank Islam dan akaful bolehberop erasi secara Islam sedangkan modalnya tidak benarnar bersih daripada wang haram? Jawapann>a adalah seperti berikut: 119 |PH|F’1liM [f[ . Bahagian pertama: Isu modal bercampur Antara isu yang kerap ditimbulkan dan dipertikaikan oleh masyarakat adalah berke naan modal permulaan bagi bank-bank Islam dan syarikatsyarikat takaful. Saya kerap mendengar . demikian industri ini y ang tidak terhindar daripada kesilapan dalam implementasi. Tidak d inaflkan sebahagiannya bersifat kritikan meroboh dan yang lainnya bersifat membi na. Persoalan yang kerap ditanya ialah: Adakah bank-bank Islam dan takaful boleh ber operasi secara Islam sedangkan modalnya tidak benarenar bersih daripada wang har am? Jawapannya adalah seperti berikut: . Bab 8 Isu-isu Perbankan dan Takaful Terdapat pelbagai isu yang timbul berkenaan perbankan Islam dan takaful. Bahagian pertama: Isu modal bercampur Antara isu yang kerap ditimbulkan dan dipertikaikan oleh masyarakat adalah berke naan modal permulaan bagi bank-bank Islam dan syarikatsyarikat takaful. perlu difahami industri p erbankan dan kewangan Islam masih di tahap perkembangan dan baru. Akhirnya mereka menaflkan kebaikan bank-bank Islam kerana alasan tadi. Tidak d inafikan sebahagiannya bersifat kritikan meroboh dan yang lainnya bersifat membi na. perlu difahami industri p erbankan dan kewangan Islam masih di tahap perkembangan dan baru. demikian industri ini y ang tidak terhindar daripada kesilapan dalam implementasi.Bab 8 Isu-isu Perbankan dan Takaful Terdapat pelbagai isu yang timbul berkenaan perbankan Islam dan takaful. Sebagaimana ka nak-kanak yang belajar berjalan sering jatuh dan bangun. Apa juga kritikan dan persoalan yang dibangkitkan. terutama nya jika yang berasal daripada syarikat induk konvensional. terutama nyajika yang berasal daripada syarikat mduk Konvensional. ramai yang mempersoalkan kesucian’ modal bank-bank Islam dan takaful bagi memulaka n Perniagaan Islam. Apa juga kritikan dan persoalan yang dibangkitkan.

119 .

terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ibn Qasim daripada mazhab Maliki.120 • Wang. Hanbali dan Ibn Taimiyah berpendapat harus melakukan transaksi dengan pemilik modal yang bercampur antar a halal dan haram apabila majoriti modal itu datang daripada sumber yang halal. dosany a tidak bergerak bersama berpindahnya wang tersebut. pefflbaca perlu mengetahui modal permulaa n bank-bank Islam dan takaful telah disahkan daripada peruntukan modal bersih da n halal oleh syarikat induk. sudah tentu bagind a akan menegah dari awal lagi. Anda dan Islam a) Wana itu sendiri adalah tidak haram dalam bentuk fizikalnya tetapi menjadi ha ram disebabkan oleh jalan memperolehinya yang haram (tidak selari dengan kehenda k syariat). tidak mengira bahagian yang halal dalam modal tersebut adalah majoriti ata upun minoriti. b) Rasulullah pernah melakukan urusan kewangan dengan komuniti Arab Badwi yang m enyekutukan Allah SWT ketika rombongan ke Madinah. Tidak pernah dide ngari Rasulullah SAW menegah segala urusan jual beli dengan mereka.79 Oleh kerana itu. Sebahagiannya adalah datang daripada indiv idu. Jika berjual beli dengan mereka adalah haram. maka tidak menjadi masalah menerima hadiah dan makan hidangan mereka selama mana tiada sebarang tanda yang jelas menunjukkan ia adalah haram. baginda berurusan dengan orang Yahudi daripada kal angan penduduk Madinah dan Arab-arab Badwi yang menghalalkan perkara-perkara har am dalam Islam. Sebaliknya. organisasi kerajaan dan swasta yang halal. kemungkinan wang modal itu datang daripada sumber yang halal sahaja ataupun bercampur dengan sebahagian pendapatan haram. maka ia adalah halal. Justeru. la berbeza dengan mata wang van<> tidak haram pada zat atau fizikalnya tetapi pada cara * C * memperolehinya. di mana sebahagiannya daripada kalangan kafir. b) Modal yang diperolehi oleh syarikat induk kepada bank Islam bukan semuanya be rasal daripada perniagaan yang haram. ”Apabila majoriti daripada jumlah modal ataupun pendapata nnya adalah halal. Walau bagaimanapun. Ibn Nujaim pula berkata. sebagaimana najis khinzir yang haram ”lizatihi” iaitu ’ain dan fizikalnya. barang ataupun makanan itu adalah daripada sumber yang halal. Ibn Qudamah pula berkata. antaranya:83 a) Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan transaksi dengan penduduk Mekah sebelum Hijrah. hanya di ke tika itu tidak dapat diterima hadiah dan makanan kecuali selepas disahkan kebers ihannya (halal). apabila majoriti modal atau pendapatannya adalah haram. c) Semasa Nabi SAW berhijrah. Harta mereka diketahui daripa da sumber dan hasil yang haram. M ajoriti ulama Hanafi. Menurut pandangan Syariah pula. menyebabkan di mana jua ada khinzir maka hukumnya adalah najis dan haram dimakan . .82 Hujah sokongan mereka.”81 Isu-isu Perbankan dan Takaful • 121 Beberapa ulama terkemudian seperti Imam as-Syawkani dan aljvtuhasibi juga berpen dapat halal melakukan transaksi dengan pemilik wang bercampur antara halal dan h aram. ”Apabila anda tahu (atau diberitahu oleh orang yang berc ampur pendapatannya) komoditi. padahal keba nyakan harta mereka adalah daripada sumber haram.

84 8) Apabila transaksi seperti ini dihalang. ia membawa kepada kesukaran yang terl alu besar terutamanya di zaman yang sukar mencari sesebuah syarikat yang 100 per atus halal pendapatannya.d) Taqrir (pengakuan) Nabi SAW dengan membiarkan para sahabat melakukan transaks i perniagaan dan kewangan dengan kelompok orang zalim juga adalah hujah.S5 . f) Para sahabat Nabi SAW juga berurusan dengan perompakperompak Madinah pada zam an Yazid bin Muawiyah. tiada antara mereka yang mengharamkan. ia bermakna Islam juga membenarkan mengurus kewangan deng an Muslim yang bercampur harta haram dan halal. e) Apabila Islam membenarkan melakukan transaksi kewangan dengan komuniti yang m enyekutukan Allah SWT.

” ^ Oleh yang demikian.LJr^Jl .” Berkata Ibn Masu’d: ”Terima dan hadirl ah jemputannya sesungguhnya dosa-dosa (daripada harta haram tadi) adalah tanggun gannya sahaja. dan dia menjemputku (ke rumahnya).Jl 11 -• jULs jl OJ LcU Ertinya: ”Aku mempunyai seorangjiran dan tidakku ketahui berkenaan hartanya kecual i semuanya haram dan kotor. berikut: VI * J. adalah tidak benar menuduh keseluruhan modal yang terdapat d i bank konvensional sebagai haram dan tidak boleh digunakan sebagai modal permul aan bank Islam dan syarikat takaful. Al-Baihaqi berkata sanad riwayat ini tidak kukuh) Imam Al-Ghazali juga pernah berkata: U JjLJ ^Lj ^U 5U-I c-LUJ flil .122 • Wang.a. kerana jika manusia hanya dihadkan sekadar ’alas perut’ (had d arurat) maka pastilah akan terhenti kehidupan manusia. rosaklah sistem dan tatka la itu urusan agama juga akan rosak dan jatuhnya syiar Islam (kerana semuanya ti dak boleh dilakukan tanpa peranan harta). Aku merasa sukar untitk hadir dan sukar juga untuk tidak hadir. Anda dan Islam Selain itu hukum berurusan dengan syarikat atau individu yang hartanya bercampur juga boleh dilihat daripada pendirian Ibn Mas’ud r. 01 j ^u oil j^e. J «Jli L^ Ertinya: ”Sesungguhnya sekiranya harta haram telah tersebar luas di sebuah tempat dan sukar untuk berpindah dari tempat itu maka hams hukumnya berurusan walaupun melebihi had darurat.” (Riwayat Al-Baihaqi. 5/335 . Tidak dinafikan adalah lebih baik jika piha k bank dapat memastikan hanya bahagian yang halal sahaja digunakan dan diasingka n khas Isu-isu Perbankan dan Takaful 123 .

takaful ataupun bahagian perbankan Islamnya. Malah AlMarhum Syeikh Dr Zaki Bad awi pernah mengeluarkan fatwa harus walaupun pinjaman oleh syarikat induk kepada anak syarikat itu adalah pinjaman dengan faedah. Bagaimana mungkin sebuah bank ataupun syarikat konvensional beralih kepada sistem Islam t anpa bantuan modal atau kewangan yang mencukupi. Jika masih terdapat sebahagian kecil modal haram daripada jumlah keseluruhan mod al digunakan sebagai modal permulaan bagi bank Islam. ia tidak sampai ke tahap wajib. Jika pandangan yang tidak membenarkan diguna pakai sekalipun. proses ini perlu dibenarkan bagi membolehkan proses menukar sistem konvensional kepada sistem Islam. selari dengan objekti f Syariah (maqasid Syariah). bank-bank Islam ma sih boleh membersihkan modal yang ragu tadi dengan membayar kembali pinjaman itu selain mendermakan sebahagian keuntungan yang diperolehinya. Proses peralihan dan pengebalan kepada sistem Islam mestilah disokong. Oleh itu. walaupun terpaksa menggunakan sebahagian modal yang jelas haram. Imam As-Shafie. Walau bagaim anapun. Ini kerana ia ibarat sebuah sy arikat dan ’dari poket kanan dibawa ke poket kiri’ sahaja. saya berpendapat ia adalah qard hasan (pinjaman tanpa faedah) daripada syarikat induk konvensional kepada anak syarikatnya.menubuhkan bank Islam. modal daripada sumber curi Ulama silam juga pernah membincangkan hukum menggunakan keuntungan yang didapati daripada perniagaan halal. Untung daripada perniagaan halal. Imam Malik. Majoriti ularna kontemporari berpendapat tiada masalah bagi se buah syarikat induk memberikan pinjaman kepada anak syarikatnya dengan syarat me mulangkan kembali jumlah yang digunakan kelak. bagaimanapun modalnya adalah wang curi atau haram. Dalam hal ini. Imam Abu Yusof dan ^heikh Zufar Huzay l bersetuju pencuri tersebut berhak mendapat bahagian keuntungan daripada pelabu rannya yang halal walaupun modal asalnya adalah haram. tetapi ia wajib memulangk an kembali wang yang .

Walau bagaimanapun. menjadi tanggungjawab anggota majlis pengawasan Syariah set iap bank bagi bersikap lebih tegas. ”Bagaimana cara ibu saudara mengit’<1 sehingga dapat jumlah i tu?” kata saya. proaktif dan bersungguh-sungguh terhadap ope rasi bank yang diselia mereka. Justeru itu. Pemuda itu menjawab. manakala bank konvensional hanya mengenakan 6. sedangkan keadaan sebenar tidak demikian. Lalu dengan tegas si pemuda ini menjawab. kebanyakan perbankan Islam hanya mengenakan .75 peratus. Kerap kali kita mendengar hiruk pikuk orang Islam membandingkan kadar keuntungan yang diambil oleh bank-bank Islam dan kadar riba haram (interest) yang dikenaka n oleh perbankan konvensional. Bayangkan. bank konvensional hanya RM850 sahaja.6 peratus setahun bagi tah un ketiga sehingga 30. Isu ini harus difahami dengan jelas. ”Sebagai contoh. katanya dengan yakin. terutamanya apabila kekeliruan berkenaan pe rkara ini menyebabkan bank Islam dituduh sebagai tidak Islamik dan lebih buruk l agi. ini adalah dalam konteks worst case scenario. apa pandangan ustaz?” katanya sambil membulatkan matanya ke ara h saya. saya tidak menafikan masih terdapat kemungkinan bank-bank Islam di seluruh dunia ataupun jendela perbankan Islam di bank konvensional yang tidak memberi perhatian sewajarnya terhadap pros es itu. Masih segar di ingatan saya. Bagaimanapun.8” Berdasarkan ijtihad ini. meletakkan bank Islam sama darjat dengan bank-bank konvensional. ’’Ibu saya mengatakan membiayai perumahan bank Islam jauh lebih tinggi daripada perba nkan konvensional. pemuda mendekati saya lalu bertanya dengan soalan y ang popular didengari. Anda dan Islam dicuri (wang yang digunakan sebagai modal perniagaannya atau pelaburannya) kepad a yang berhak.’’ katanya memberi contoh dengan yakin. kita berpandangan bank Islam harus mengambil keuntungan daripada perniagaan ataupun pelaburan yang dijalankan walaupun jika modal yang digunakan adalah haram.124 • Wang. Saya bertanya kembali. Tambahan pula. ”Bank Islam ini mengenakan kadar 7. ”Adakah saudara tahu berapa kadar keuntungan yang dikenakan oleh ban k Islam dan berapa pulaIsu-isu Perbankan dan Takaful • 125 yang dikenakan oleh bank konvensional?” tanya saya lagi. ”Mengapa bank Islam lebih mahal daripada yang riba?” Dan saya bertanya apakah yang m enyebabkan ia membuat kesimpulan seperti itu. Bahagian kedua: Adakah perbankan Islam mahal dan zalim? Saya telah menjelaskan beberapa proses mengawal selia dan mematuhi Syariah di ba nk-bank Islam di dalam bab yang lepas. Berikut adalah beberapa fakta yang menyebabkan dakwaan pinjaman perumahan bank k onvensional lebih murah daripada perbankan Islam adalah silap dan tidak tepat sa ma sekali: 1) Perbandingan kiraan yang silap Orang ramai tidak dapat memahami cara kiraan yang betul menyebabkan mereka membu at kesimpulan yang salah. bank Islam kena bayar Rjyll 050 sebulan.

25 peratus sebagai contoh. Ini bermakna kadar ini t idak akan bergerak hinggalah 30 tahun itu.5 peratus (tahun ketiga sehingga 30 sebagai contoh). . Manakala apabila dilihat kepada pinjaman perumahan oleh produk konvensional. tetapi ba gi tahun berikutnya kadarnya tidak dapat diketahui oleh pelanggan kerana ia berg antung kepada kadar peratusan BLR (Base Lending Rate) atau Kadar Pinjaman Asas y ang tidak tetap serta ditolak dengan 0.7. ham pir kesemuanya memukau pelanggan dengan kadar rendah di tahun pertama.

m cr n CO S” CO UJ ON O” c_ P” CO CL CO & n> S . r^ CO CfQ (K) Crq O. 3 3 CO 1 c 9*.f to P <—t (TO c<3 p”1 3 era F.

3 .| ?r ^ f° 12 J ”3 1-1 ^3 cs 3 ^ o.2 era ^ Ex 5 ^J f C S’ I § £ 5” o I Ir C | * S S §§ S”-. 3 . I i’ C _i -T P — *r C CD 3iS c/i cr CO !*r I—H VI P’ cr n c •-I Co ST S era ”£.o&. co iffliff siiii’la 01 S S £ Q 3 e ^§ S: ~ CO 111 3 <T> co >7r. <T> cr CO •< PS § £ r U £ &: > | 13 £ § 3 ^£ *i g| n> co ”2 C C C-. c« CO z. 3 B. c I g” ” S | vi i-i CT Q.

cr S i rt 3 cr m £v P S <5a f? Cd r X) op 3 CL. CO liT” CO ?r p 3 Co R1 3 Cf__ cT cr 3 3 CfQ ST. 5’ cr n O 3 ^-t Co tV .

CO* era 2.. co” & f? c? •T3 CO 3 3” Co <£ CO c—. C CO fa” *•< p I—I 5^ CO fV CO ?v CO cr <D M Co” C aCf^ Co ’a fD era CO 3 .

s tr ^ 3 & ^ s s.s s ^ ^ s CO I £ 5 ^^•3 ^a re 2 re S” CO CJ) in era 3” *±> .Cf^ Co” cr CO gS’ ^3 3 Q £ 111.e. ^ n> 3 3 CO 3 Co g.<< CO 3 ro 3CO ”-+1^7-1 CO1 ^ S O±1 G” 5^ p ^ ^ 3 CO g <« i: ^ m S” cT ^ ^ S.

m c? to O % era c^ ff1 CO HH VI era o: k-{ 5O &CD I—1 O) P3 nr ^ G3 B •O Co era •< r& era OQ 3 V- .

CO g-_ 3’ era era r-f ^ &. C 3 ?-r era e era CO ?r AI CO K> . ?o CO cr 3 n> I 3 < £L ”D a Co ^a c >-i c ^3 CO r? ^ 3 3 ’c’ era CO r\i DO p.

^T-l C Dv* .7^ V) O >-f 3_ ft ^ Co cr vi pr CO p 3 7? CTQ $ PS w^o ^D 00 po VI 7T n> fC Ep’ X D.

P OQ S . ST h°. ft 3 P CL h-* • P P 3’ P (D cr T3 gr a ft r4 £. n> ^ ^ P o. F to 3 1Q 5* v^ oSo >-*. 13 C 3 P CI2 E.t_> .

3” P ?r 3 v< p OQ P 3 p_ era t59. If o ^ P o. P ^-t ”d P 3 H<0 K> ON CO C »1 TO IT t>Q S3 Interest Rate (%) K I 8 CD 30 (D g 8 8 8 3 £ P > .

3 Q. era &^£j3eS H” •§•&§• i” i 5” S e era y fc±- S.S CjS-Sp2foS3p &§-|g| S-&I& PO. . o \j p ’iHi v. K> O O o> ro ON fa 3 (Q > D.^1 3.P0 -co <? UJ ^ 5” no g -crag 5. o 115.fepBrtt/iCi. CB Q. V 13 «! BJ 3 ^ I ^ rf £ 7? rf | ^^gf wf33-cra£rp’§g r \j.^ Q.

pp^’o. C p: -f^ £»P1 i &1 i §”S.r! — P 3.*’ ^^ tS < 3 # i-s ^3&g:^e|gcrg.« I ^ !• s g.e. 11 g 1 Ntimu OQ P S” p ^1 ^ ^ ^^H r-”^ 8-i’l-l* SB!!? yy i|tj iii|i!ifii &l § s-gi ^i-?r 3 P-OQ a gcra 3 hi.Wl g^cra-| IS1 1^ ?t &^g&?J §•« 5-^. g^ cr v:.1-1 •-< lll = |llll !!<!•& g^g.era ^P P g 3.’ff D.P ^ p^-a^ ?r§lg & -3*±^ >-tHrrn^-ri g 3 t/i ru a t/i .3 g t« rtT3.|:-’ * l:g i 1 3-1 &s | .

c R to tin II llfIE & I iti Ii^f gE1?lli!ll ? |jll ||s-if ||| ? | I K^’^S” ^TarDr^’S^pS.^ P g c 3 £ tiq’ Bl to r^ g c: 3 ^ a. cr s m 5: t± OT5’opW§3S .• P era 133 r 73 I <> o ^o 70 I K) b o S?3 ”P i» I to ^ 5.-.

P rv* P P PJ S ^^^^H 3B*PP .s § i is.g. ”s s ££ 5-§&£•!& g | lW lg. ^-O^-rc 3 C P 5. y • vi 1-1 JB i-i vi S.l !FJ5FB>.c n> P 3..& Btl I -.P E-P(^cr3 ”3-rt c 33-rr P^ -j £ &q g-g-^’P ^era £-p S ”c .R.&•< s 1 i s ^ffil 1 §.b o ?P •p S E£E9 P^P”P 3np’toeraT3S?. >*r 3~ pv 3~ .g.-£*P Illillli I B. & eg g 3” era ’E.-.g I I p. ^^••^^l ^S33 p p”3fRpP3rT 3 M era -^ g.

25 peratus untuk pinjaman perumahan. Ini kerana kadar tetap yang ditawarkan hanyalah a ntara tiga dan lima tahun. Ini menyebabkan mereka seri ng terperangkap dalam perbandingan yang silap. kebanyakan umat Islam di Malaysia kelihatan berfikiran jangka pendek. anda telah tersilap kerana ia belum dapat dipastikan lagi sehingga tahun depan barulah ia akan diketahui kadarnya. la juga s ebenarnya perbandingan yang tidak sah dan tidak betulr Isu-isu Perbankan dan Takaful 129 Sebagai contoh dikatakan CIMB memberikan kadar tetap 5. Anda dan Islam ”Saya jual sofa ini kepada anda dengan harga bergantung kepada BLR. Adapun.25% Thereafter: BLR . mereka hanya melihat pembayaran di hadapan mata merek a tanpa melihat jauh ke hadapan berbelas tahun lagi. perbandingan antara harga yang diletakkan oleh ban k Islam dan bank konvensional tidak boleh dibuat lad kerana jumlah keseluruhan y ang perlu anda bayar kepada bank konvensional tidak akan dapat diketahui sehingg a tempoh pinjaman anda tamat. Bagaimanapun jika anda membuka laman web CIMB Bank Berhad92. Kadar tetap di bank konvensional Sebahagian individu yang tidak memahami konsep kiraan ini juga cuba mendabik dad a sambil mendakwa kononnya terdapat bank-bank konvensional yang dapat menawarkan kadar tetap yang jauh lebih rendah daripada bank-bank Islam kononnya.3rd year: 5. Demikian juga halnya dengan dakwaan Citibank menawarkan kadar tetap begitu renda .50% Bagaimana mungkin anda membandingkan antara carta kadar Bank Islam Malaysia Berh ad tadi dengan kadar CIMB ini. Malangnya.75 peratus.1. Perbandingan ini menjadi salah kerana bank konvensional bergantung sepenuhnya ke pada kadar BLR yang berubah-ubah. Bagaimana anda boleh membandingkan benda yang tiada dengan yang sudah ada? Kecuali jika individu tersebut tidak mempunyai peng etahuan tentang kewangan.128 • Wang. la adalah riba dan gharar. Yang jelas dalam hal di atas. Minggu pertama dengan kadar peratusan BLR ditolak dengan 4 peratus. kadar yang ditawarkan oleh bank Islam mulai t ahun ketiga hingga ke atas sehingga ke tahun ke-10 adalah hanya 7 peratus.5th year : 5. minggu kedua BLR ditolak 3 peratus dan Iain-lain.91 Saya tegaskan sekali lagi. jika anda ingin mengatakan kadar interest bagi Public Bank Berhad (berdasarkan contoh di atas) adalah sama untuk tahun kedua dan keti ga iaitu 4. Tahap haramnya bertambah tinggi apabila sebuah pinjaman dengan r iba yang tidak diketahui pula jumlah bayaran semula yang dikenakan tatkala pinja man dibuat. ia terc atat seperti berikut: 3 years Fixed Rate 1st .” Transaksi jualan aset sebegini adalah disepakati haramnya oleh seluruh ulama sil am dan terkini.50% 5 years Fixed Rate 1st .50% Thereafter: BLR .1.

an da sekali lagi tertipu jika menganggap ia adalah kadar tetap bagi 30 tahun.70 peratus.70% f ixed rate (no BLR) is for the first 3 years. ’ Kadar tetap bank Islam boleh berubah menjadi murah Satu fakta yang sering gagal difahami orang awam adalah terdapatnya beberapa bua h bank Islam yang menawarkan kadar tetap . jauh lebih murah daripada bankbank Islam. Loan Approval is subject to credit review.h iaitu 5. Promotion is applicable for complet ed residential properties and for a limited time only. 5. Cuba anda lihat apa yang dicatatkan di laman web Citibank berikut1”: * Terms and conditions apply. sudah tentu kadar yang ditawarkan oleh bank-bank klam lebih heb at. Preferred insurance Partn er . Bagaimanapun.ING Jlka anda faham.

Jika anda hanya meminjam 70 peratus daripada harga rumah. Produk sebegini ada ditawarkan oleh Ho ng Leong Islamic Bank.0 peratus. Kaedah ini telah disahkan halal oleh pelbagai Majlis Syariah Bank-bank Islam di Malaysia dan Timur Tengah. Sedangkan jika BLR melepasi tahap 3) 10 peratus. Maybank Islamic Banking dan beberapa bank Islam yang lain termasuklah Asian Finance Bank Berhad. maka pihak bank Islam akan memberikan diskaun pada bulan tersebut sebanyak 4 peratus. anda juga tidak boleh membandingkannya secara umum kerana setiap ban k mempunyai kadar yang lebih pelbagai lagi. Selain itu.130 • Wang. tetapi bayaran bulanannya bukannya 10 peratus. Jika kadar BFR meningkat melebihi 10 peratus. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 131 pada 10 peratus. Jika BFR adalah 6. kadarnya berb 5% . bank Islam tetap han\a akan mengam bil 10 peratus juga. kadar yang perlu dibayar kepada bank Islam tetap terikat pada tahap 10 peratus sahaja. tetapi dilihat k epada Base Financing Rate (BFR) semasa. 15% -. la di namakan produk Home Financing-i variable. berbanding bank komensional >ang akan menaikkan kadar bayar an selari dengan BLR ke tahap berapa sekalipun. bergantung kepada jumlah peratusan p injaman. p embayaran bulanannya sentiasa ditawarkan diskaun oleh pihak bank Islam mengikut kadar BLR semasa. 10% UJ 0) *-> (S o: o% EPR jCPR Reba Profit Charged 10 Tenure 15 20 Produk fixed dengan kemudahan variable oleh bank Islam Justeru jika kadar tetap setinggi 10 peratus dikenakan oleh bank Islam bagi temp oh 30 tahun. Ini kerana walaupun tetap. ia sebenarnya masih murah dan hebat berbanding bank konvensional ya ng menggunakan BLR yang tidak tetap sepanjang masa.

.” la adalah gharar yang diharamkan oleh Islam. Sebarang perbandingan m estilah sama di kedua-dua belah pihak. sebagai contoh: ”Saya jual rumah ini kepada anda dengan harga RM150 000 atau RM200 000. Bank konvensional mengenakan caj penalti jika lewat membayar secara compounding atau terkumpul. Baga imanapun tiada jaminan bahawa A mampu membayar pada masanya kerana pelbagai kemu ngkinan boleh berlaku. rebate yang dit awarkan oleh bank Islam tidak dibenarkan memasukkan rebate sebagai kewajipannya terhadap pelanggan oleh Majlis Syariah seluruh dunia. Demikian juga di bank-bank Islam. Caj Penalti Menindas Orang ramai juga kelihatan keliru dengan perbezaan kesan caj penalti yang dikena kan oleh bank konvensional dan bank Islam. Ertinya. Isu rebate Jika terdapat individu yang mendakwa rebate yang ditawarkan oleh bank Islam hany a gimik. la bukan gimik tetapi adal ah bagi menepati hukum Syariah. ia bererti individu itu sememangnya tidak memahami langsung operasi ban k Islam dan tidak mempunyai ilmu Syariah. Bermakna A perlu me mbayar sebanyak RM10 500 kepada bank itu jika membayar tepat pada waktunya.eza dengan 90 peratus. pinjaman A kepada bank sebanyak RM10 00 0 dan dikenakan bunga atau interest riba sebanyak 5 peratus. Di dalam Islam tidak dibenarkan menjua l sesuatu barangan dengan dua harga yang berbeza. sebagai contoh. Disebabkan hal itu.

Tatka la itu. Ketika itu. . b) Prestasi dan kekuatan organisasi yang memohon pembiayaan. Mereka tahu.asahan lalu gagal membayar pada waktunya. berapakah yuran yang dikenakan apabila saya ingin mengambil PhD dalam bidang Fiqh Islam dan Perbankan Islam.” ”Bukankah bank Islam ini patutnya ’maqasid’ (tujuannya) adalah membantu umat Islam. Lalu saya melihat kepada profesor itu dan bertanya. la lu kenapa mahal?” tanya pelajar sarjana IPTA kepada saya. saya memberikan ceramah khas berkenaan produk perbankan Islam di san a. Lebih dahsvat daripada itu. Manakala jumlah pembayaran semula pula aka n dikira adalah 5 peratus x (RM3 090) dan bukan lagi 5 peratus daripada RM3 000. Anda dan Islam Katalah setelah membayar beberapa lama. Tiba-tiba. Bayangkan jika anda terlewat beberapa bulan. adakalanya mereka memang terpaksa tidak m embayar bayaran ansuran beberapa ketika disebabkan keperluan tunai untuk memperk embangkan bisnes dan sebab-sebab lain. ”Professor. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 133 c) Potensi and risiko perniagaan yang mgin diceburi. hany a caj 1 peratus dikenakan dan ia tidak dimasukkan di dalam jumlah pembiayaan. Ini perlu difahami oleh orang ramai sebelum tergesa-gesa memahami bank konvensio nal lebih murah. l a sangat mahal berbanding bank Islam yang hanya mengenakan maksimurn 1 peratus atau RM30 sebulan. baki pinjaman kini han> a RM3 000 sahaja . jumlah pokok menjadi RM3 090. Faktor penalti ini boleh dianggap sebagai antara penyebab keban yakan peniaga bukan Islam terutamanya daripada kaum Tionghua suka memohon pembia yaan daripada bank Islam. Zalim kerana setanding ”Jadi mengapa hanya setanding dengan konvensional? Kami ingin kamu menjadi lebih m urah. Justeru ini akan menaikkan lagi hutang A. Hal seperti mi TIDAK AKAN berlaku di bank Islam kerana tiada kadar compounding b oleh dikenakan oleh bank Islam. Ketika i tu bank konvensional akan mengenakan 3 peratus caj penalti iaitu RM90 sebulan.” katanya. Ma lah ia juga akan disalurkan terus oleh bank Islam kepada faqir miskin. Turut hadir adalah ketua jabatan fakulti Syariahnya. di mana jika terdapat kelewatan pembayaran.” ”Lebih kurang RM13 000. malah lebih murah dalam banyak keadaan. Hal mi sukar didedahkan kerana kadar pembiayaan syarikat berubah-ubah bergantun g kepada tiga hal terpenting: a) Kadar mengurus minima (cost of fund) bank Islam itu. Keadaan ini menyebabkan perbandingan tepat ’apple to apple’ adalah tersangat sukar. di bank konvensional jumlah pokok yang berbaki RM3 0 00 itu akan bertambah dicampur RM90 sebulan bagi kelev-atan bulan pertama. A mengalami ke:.132 • Wang. Malah apabila dilihat kepada kadar pembiayaan yang dikenakan oleh perbankan Isla m bagi produk-produk membiayai perniagaan juga membuktikan kadar adalah setara s eperti ditawarkan oleh bank komensional.

”Mana boleh. Harga yang ditawarkan adalah menurut kemampuan dan keperluan pasaran. Jual dua kali ganda harga modal tidak zalim? Ada yang merungut dengan mengatakan bahawa bank-bank Islam . kenapa tidak yurannya hanya RM2 000 sahaja?” tanya saya menguji. Demikian dapat saya simpulkan hal di perbankan Islam juga. Padahal. Perlu difahami. apabila kita mengutuk kedai nasi l emak seorang Islam kerana menjual nasi lemak dengan harga RM2 dalam keadaan keda i bukan Islam menjual pada harga yang sama ataupun lebih murah sedikit. si Muslim menjual dengan kadar harga yang ia mampu tawarkan dan halal. macam mana nak bayar gaji pensyarah kalau begitu.”Mengapa begitu tinggi Profesor.” tegas Profesor terse but. Adalah dikira kezaliman pada kita sebenarnya. Islam menjaga h ak penjual dan pembeli secara adil. Bukan hanya hak pembeli sahaja yang perlu di jaga.

tidak sama sekali. maka (atas kebijaksanaannya) dapat dibelinya dua ekor kambing. Buktinya adalah daripada hadis Nabi SAW: Li Ertinya: ”Sesunggithnya Nabi SAW memberi ’Urwah satu dinar untuk membeli seekor kamb ing. selagi ia diterima oleh harga pasaran. d) Bank-bank Islam juga perlu membayar kos operasi bangunannya dan peralatan-per alatannya. Saya yakin. lain ia datang bertemu Nabi membawa satu dinar dan seekor kambing. Selepas memahami empat fakta di atas. adakah anda dengan mudah merelakan keuntungan yang diraih berkur angan semata-mata kerana ingin membantu umat Islam.134 • Wang. maka Nabi terns mendoakannya dalam jualannya. bermakna setengah dinar seekor. ia akan kekal menjadi masalah sehinggalah pembaca mampu memahaminya. no 3 642) Hadis ini menunjukkan bagaimana sahabat membeli dua ekor kambing dengan harga sa tu dinar. keuntungan nescaya ia haram. yang jika ia membeli tanah sekalipun pasti ia akan rnendapat imtung. Sebagai tambahan dan penjelasan lanjutan berkenaan hal ini. Kunci tambahan memahami Jika penjelasan di atas masih lagi tidak cukup dan masih tidak mampu memberikan kefahaman. Keuntungan adalah amat penting bagi menjamin kakitangan yang berkualiti dapat dikekalkan bagi mengurus bank secara efektif dan kompeteti f. tindakan bank-bank Islam yang menjual rumah atau aset kepada pelanggan yang dibelinya dengan harga 100 peratus lebih daripada harga asal adalah halal s elagi mana pasaran dapat menerimanya. dan kemudian menjualnya dengan harga 1 00 peratus keuntungan iaitu 1 dinar seekor. Hasilnya. apabila khidmat yang ditawarkan adalah percuma dan amat murah. apabila anda menjadi salah seorang daripada pemegang saham utama di bank Islam. Justeru itu. Bagi mencapai s asaran itu. c) Bank-bank Islam juga mempunyai para kakitangan yang perlu dibayar gaji selara s dengan nilai pasaran. cuba fahami fakta berikut pula: . Justeru. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 135 zalim kerana harga aset yang dijualnya kepada pelanggan adalah dengan 100 peratu s. Ini amat terpuji. perbankan Islam menawarkan khidmat kewangan menurut Islam melalui pr oduk-produknya yang diiktiraf Syariah. b) Bank-bank Islam juga mempunyai pelabur-pelabur yang mengharapkan pulangan yan g baik hasil pelaburannya. berusaha lah supaya anda menjadi salah seorang pemegang saham dan mampu rendahkan harga b ank yang anda miliki. dan ia bukannya wang subsidi yang diberi secara percu ma. la bukannya badan kebajikan yang menawark an khidmat secara percuma. lain dijualn ya seekor dengan harga sam dinar.” (Riwayat Al-Bukhari. Jawabnya. apabila anda merungut ianya mahal. bagaimana mungkin sebuah bank Islam mampu terus berkembang. ia tertakluk kepad a iman pemegang saham itu. Jawapan saya. pembaca perlu memaha mi fakta berikut pula: a) Bank-bank Islam adalah merupakan syarikat-syarikat berlesen dan berdaftar yan g juga mensasarkan keuntungan supaya organisasi maju ke hadapan. Transaksi ini diiktiraf oleh Nabi SA W malah dipuji dan didoakannya.

anda per lu menyedari kebajikan dan kepentingan bank juga perlu dijaga supaya .• Apabila anda mengatakan perbankan Islam sepatutnya sentiasa lebih murah berbandi ng konvensional kerana ia membantu orang ramai terutamanya orang Islam.

bukankah amat baik apabil a zakat yang dikeluarkan oleh bank disalurkan kepada orang yang benar-benar susa h berbanding yang sederhana susah. him ) la adalah kerana Nabi SAW tidak mahu mengehadkan hak peniaga bagi mendapat keunt ungan. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takafui 137 raampu terus menerus membantu segenap lapisan masyarakat. Maka sesiapa yang diluluskan permohonannya oleh bank-b ank Islam sebenarnya adalah orang yang agak senang. selagi mana ruang keuntungan masih berada di paras pasaran a dalah dibenarkan. Ini jelas. ia akan mengeluarkan zakat bagi asnaf (kumpulan ) yang layak menurut Syariah. Sohih menurut Albani jj_) . Nabi SAW tidak membena rkan kawalan harga dibuat oleh kerajaan pada masa yang tidak terdesak.-£-» J^l or~J_.94 Apabila anda mengatakan perbankan Islam sepatutnya membantu orang-orang yang sus ah dan bukan semakin menyukarkan mereka. Bukankah itu juga membantu individu yang susah dan memerlukan. Nabi SAW juga menolak permintaan sahabat baginda untuk melakukan harga siling ketika pasa ran tidak diserapi unsur zalim oleh peniaga. maka anda perlu memahami apabila bank I slam itu memperolehi keuntungan. Justeru itu. jumlah peruntukan zaka t yang disediakan oleh bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam bagi tahun ke wangan 2005 sebagai contoh adalah seperti berikut: ^^^^^^^^H}^m^^^^^^^^^l^^^^^^^^i^QM^^^^^^^^I ^^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^—^^^^ RHB Islamic Bank RM920 000 HSBC Amanah RM49 OOP Maybank Islamic Windows RM1 172000 Public Bank Islamic Windows RMS 5 000 . Al-Bayhaqi.” (Riwayat Abu Daud. 4»l ^&i’ Jl _^jS! 41) I [j menaik dan menurunkan harga.136 • Wang. . kerana orang yang benar-benar susah tidak akan mampu mendekati bank d an mengajukan permohonan. Malah selain itu. £}jJj i_/^ Ertinya: ”Buhkan Allah SWT adalah yang ya aku berharap untuk benemu Allah dan untut dariku akibat sebarang kezaliman ah atau harta. 6/29. Kita perlu mengetahui. bank-bank Islam juga mempunyai p eruntukan sumbangan kebajikan yang diberikan menurut keadaan. dan sesungguhn tiada seorang pun dari kalangan kamii men (yang aku lakukan) sama ada berkaitan dar 385. Justeru itu. Sebagaimana respon dan jawapan Nabi SAW kepada sahabat baginda: >J J S-Jk. ^-Jlk.

la juga satu lagi bent uk bantuan tetapi tidak disedari oleh orang yang . selain ia juga mewujudkan banyak peluang pekerjaan buat rakyat sekaligus memban tu mereka.Hong Leong Islamic RM45 000 Merujuk kepada laporan setiap bank berkenaan bagi tahun kewangan 2005. selain memantapkan lagi keuntungan akan datangnya. Mer eka juga berpeluang mendapat pulangan hibah yang menarik. bukankah ini benar-benar membantu orang yang susah sebagaimana yang diinginkan? Keuntunga n baik yang diperolehi bank-bank Islam juga membolehkan bank ini meluaskan lagi jangkauan operasinya. ramai yang suka menyempitkan fikiran mereka dengan hanya m elihat kepada kadar-kadar pembiayaan sahaja. Adakah anda sedar. Malangnya. la adal ah amat baik kerana bakal menghasilkan lebih banyak peluang kerjaya baru bagi in dividu Muslim di perbankan konvensional yang ingin berhijrah ke perbankan Islam. maka ia juga mengh asilkan kadar pulangan yang tinggi bagi penyimpan-penyimpan akaun Islam sebagai contoh akaun mudharabahl Individu yang menyimpan akan mendapat pulangan yang leb ih besar. Demikian juga penyimpan yang menyimpan dalam akaun simpanan nadi’ah. apabila bank mendapat kentungan yang baik.

8 bilion dan iahanya merupakan 11. ia adalah suatu tanda dan bukti umat sensitiviti terhadap kebenaran alam barzakh dan akhi syubhat amat zalim kepada Allah SWT walaupun amat me manusia. tetapi sering mel upakan riba yang diharamkan. Bank-bank Islam adalah pemain-pemain kecil yang sedang meningkat naik Ini ternyata daripada statistik yang dikeluarkan oleh laporan Bank Negara Malays ia tahun 2005 yang melaporkan aset semua bank-bank Islam dan jendela perbankan I slam di Malaysia sebanyak RMl 11.” (Al-Kahfi: 46) Menurut Syeikh Ibn Asyur. Bagaimana pula apabila individu mengatakan produk bank Islam lebih mahal. Bagaimanapun. Jika pertimbangan keduniaan Islam sudah semakin hilang rat. 1) Nilai yang halal adalah tidak ternilai Seorang usahawan Malaysia memberitahu saya pengalamannya di London di mana harga ayam yang disembelih jauh lebih mahal daripada ayam yang tidak disembelih. Jumlah Keseluruhan Aset Bank di Malaysia Menurut Ranking Pada 30 Jun 2006 Mavbank: RM224 Bilion . Anda dan Islam merungut ini. Allah SWT menegaskan: ^li-j £\y dlT. ia belum past! lagi menggembirakan anda di alam barzakh kerana ia mungki n sesuatu yang haram. Ini bermakna. ayat daripada surah Al-Kahfi di atas mengingatkan kita bahawa amal soleh dan keberkatan adalah lebih perlu diutamakan daripada harta b anyak tanpa halal.olkiCaJl olljGlj iJJJI 5Ck!I oj O^i’j Jl^J1 V Ertinya: ”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amala n yang kekal lagi soleh adalah lebih baikpahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih b aik untuk menjadi harapan. Fenomena yang agak ganjil berlaku hari ini adalah orang Islam mengambil berat ma kanan yang dicampur dengan ayam tidak sembelih dan sebagainya. Baga imanapun.138 • Wang. 1UP *£. la adalah jauh lebih berat daripada memakan ayam ba ngkai ataupun khinzir. bank konvensional masih m enguasai industri perbankan dengan cukup jauh sekali. kita bersyuk ur kerana prestasi perbankan Islam mencatatkan pertumbuhan sebanyak 17.6 peratus dar ipada keseluruhan aset bank di Malaysia. Adakah fakta ini mencukupi? Saya akan member! jawapan untuk member! kefahaman ke pada rakyat Malaysia. walaupun anda mendapat untung yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 139 banyak. Jadi dalam konteks ini. Majlis penasihat Syariah masing-masing mengesahkan produk yang halal berbanding produk -produk yang tidak disahkan Syariah.7 peratus berbanding tahun 2004. umat Islam tetap terpaksa membeli ayam yang mahal tad! demi memastikan makanannya halal walaupun ia lebih mahal. Sesuatu yang haram dan narik di sisi mata dan hati 2) menguasai diri.

CIMB Group: RMl54 Bilion Public Bank: RM135 Bilion RHB Capital: RM96 Bilion AMMB Holdings: RM72 Bilion Hong Leong: RM61 Bilion EON Capital: RM38 Bilion Affm Holdings: RM35 Bilion Bank Islam Malaysia Berhad: RMl8 Bilion Sumber : NST. 26 Nov 06 .

Tidak semua yang halal itu mampu mencapai ’l ebih baik’ yang kita inginkan. Yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 141 lebih penting. saya juga seperti pengguna lain termasuk anda yang ’terpaksa’ berkorb an demi meraih keredhaan Allah SWT dengan mendapatkan produk kewangan yang halal tanpa mengira mahal atau murah. ”Ini kerana. Individu memahami bank konvensional yang mempunyai aset besar sekitar RM150 bili on (sebagai contoh). ”Ya. ”Bukankah di hutan terdapat pelbagai benda yang boleh dimakan yang jauh lebih baik daripada babi. nescaya sudah pasti generasi akan datang mampu melihat dan menikmati kadar ya ng sangat hebat serta halal daripada institusi kewangan Islam dan produk-produk Islam. Cacing. Apabila hari ini kita sanggup berkorban sedikit demi memajukan bank-bank Isla m. ini menyebabkan peserta bising lagi serta kelihatan berada dalam kehairanan. la dianggap sep erti harga barangan yang ditawarkan di kedai runcit dibandingkan dengan harga di h\permarket. ia jauh lebih baik daripada bank riba yang menawarkan riba dengan murah. parurat dan Bank Islam ”Jika seorang sesat berhari-hari di hutan tanpa makan dan dalam keadaan sangat gen ting untuk maut. ”Salah. . Kesimpulannya. apabila ia menghadapi hutang tidak berbayar (non-performing loan) daripada perninjamnya berjumlah RM150 juta.” tetapi. ”alan gkah baiknya jika lebih murah. disebabkan masa dan waktunya belum tiba. cuma belum mencapai tahap taqwa dan mukmin.140 • Wang. Bagaimanapun.” jawab peserta secara rawak dan bising.’’ jawab saya. adakah ia boleh memakannya kerana darurat?” tanya saya kepada para peserta seminar kewangan Islam di sebuah d ew an besar. sebagai pemain-pemain kecil yang sedang naik kadangkala harga yang ditawar kan mungkin icbih tinggi sedikit berbanding pemain-pemain besar. Tanpa dinafikan pasti akan ada jauh di sudut had saya berbisik seperti anda. sudah tentu ia akan memberikan kesan yang besar kepada jangka hayat bank Islam itu.” hujah saya lagi . Bolehlah diibaratkan bahawa bank Islam di Malaysia ini memang sudah Islam. boleh. bu ah dan Iain-lain semuanya perlu diutamakan daripada memakan babi. Anda dan Islam Maka. pohon kayu. Siput adalah lebih baik daripada babi. malah mengatasiny a.” saya menambah. tiba-tiba ia ternampak seekor babi. kedudukan bank itu masih tida k tergugat. Bank-bank Islam serta kaunter/jendela Islam hari ini perlu diberi lebih sokongan oleh semua rakyat demi memampukan ia mencapai tahap yang digariskan kerajaan (i aitu 20 peratus aset perbankan Islam berbanding konvensional). hukum halal dan ’sesuatu lebih baik’ (afdhaliy ah) adalah satu perkara yang berbeza. apabila ia mempunyai jumlah nilai hutang tidak berbayar dalam jumlah yang sama (RM150 juta). terdapat banyak binatang lain yang masih boleh dimakan sekadar untuk menutup kelaparan. sekiranya bank Islam dengan asetnya berjumlah RMS bili on (seperti RHB Islamic Bank pada tahun 2006).

ia tetap t idak memberikan peruntukan ’darurat’ kepada umat Islam. disambut gelak ketawa peserta.” tegas saya lagi.”Justeru. Sebagaimana yang disebutkan: Ertinya: ”Sesungguhnya apa yang diharuskan kerana darurat memerhtkan keyakinan aka n wujudnya darurat tersebut setelah usaha Pencarian (yang halal). Jadi. itulah situasi perbankan Islam di Malaysia dan konvensional yang riba. Sel agi terdapat bank Islam walaupun nampak kurang sedap tawarannya (macam babi yang dianggap lebih sedap berbanding cacing sebagai perumpamaan) dan menyebabkan kes ukaran tambahan berbanding yang riba daripada institusi konvensional. tiada darurat tatkala itu. menyelerakan dan gemuk berb anding cacing. dan amat tidak harus jika orang yang sesat it u ingin makan babi juga hanya kerana ia lebih sedap. ”9S .

Bagi saya.50 sebotol. ia tertakluk ke pada pemilik bank tersebut. malah ia menjadi lebih zalim kerana Isu-isu Perbankan dan Takaful • 143 nawarkannya dengan harga yang murah sehingga menggoda dan arik ramai orang kepad a melakukan yang haram.aian oren tadi. contoh yang saya bawakan hanyalah untuk member! kefaham an bahawa hujah darurat bagi mcnggunakan bank dan insurans konvensional di Malay sia ketika ini tidak dapat diterinia sama sekali kerana terlalu banyak bank Isla m. Tiada alasan darurat kononnya harga di bank konvensional lagi murah. maka tidak hairanlah pemilik Islam lain juga sedemikian. Kecuali jika semua institusi kewangan I slam tadi telah menolak permohonan anda. Benar. ”l)( Cuba anda fahamkan satu senario contoh di bawah: Di satu kampung terpencil yang kekurangan air minum bersih.142 • Wang.” Respon saya. adakah anda bersedia untuk memberi potongan? Jika anda sendiri tidak mampu. saya ingin kita bersikap adil dalam menilai bank-bank Islam dan tidak . Bagi sebuah bank Islam pula. Anda dan Islam Apa yang penting adalah. kerana ia samalah seperti orang yang ses at yang tersangat lapar lalu ternampak ayam yang halal tetapi didahulukan makan babi hanya kerana seleranya kepada babi. adalah dibauu>kun dengan b atasan tenentn. Penjual B: Menawarkanjualan sebotol oren 1 liter yang halal: Promosi harga murah hanya RM1 . Cuba anda sendiri menjadi pemilik bank Islam. Sudah tentu ia inginkan keuntungan di sainping men awarkan air yang halal. tidak ada yang lebih zalim dan kejam daripada menawarkan arak yang ha ram.00 sebotol. ia tertakluk kepada sejauh mana ihsan dan iman penjual B sahaja tet api apa yang dilakukan tetap halal. jendela perbankan Islam dan takaful yang wujud. Apa pandangan pembaca dalam senario di atas? Siapa yang kelihatan tidak bertimba ng rasa dan zalim? lika anda menjawab B tidak bertimbang rasa. Akhirnya. tibatiba didatangi oleh dua penjual seperti berikut : PenjualA: Menawarkanjualan sebotol arak 1 liter yang haram: Promosi harga murah hanya RM0. ”sepatutnya nenjual B lebih bertim bang rasa dan berkorban demi menyelamatkan orang ramai daripada tergoda kepada y ang haram. anda boleh mengatakan dan memberi komen. Ini kerana dibimbangi ia sudah semakin terhakis kerana pertimbangan utama diletakkan pada benda zahir sahaja iaitu har ga serta mengurangkan sedikit keutamaan pada unsur ghaib atau bersifat spiritual yang boleh menghancurkan iman seperti haramnya arak itu. Ingatlah kaedah fiqh yang berbunyi: Ertinya: ”Apa-apa yang dihantskan kerana sebab darurat. anda mungkin perlu menyemak kembali tahap keimanan dan taqwa dalam diri anda. Jangan dimarah penjual B kerana menjual dengan sedikit mahal kerana kita tidak m engetahui modal dan kos yang diperlukan bagi mperolehi bek.

tergesa-gesa menuduh mereka zalim. tindakan menghebahkann ya dan menjadikannya sebagai Satu kenyataan umum adalah tidak menepati hukum Isl am. iaitu institusi kewangan konvensional. Bahagian ketiga: Penasihat Syariah dan pertembungan kepentingan Masyarakat merasa tidak yakin terhadap kredibiliti ahli majlis penasihat Syariah di institusi kewangan kerana ia diberi elaun dan menjejaskan keadilan ulama ter sebut dalam membuat keputusan. ia bukanlah fakta umum yang teipakai bu at semua ahli Syariah di institusi kewangan. Nabi SAW . Saya cuba bersikap adil dalam mengamati isu ini. Justeru itu. padahal merekalah penyelamat. tanpa dapat saya flafikan isu d i atas adalah benar. De ngan demikian dapat memanjangkan lagi hayat perkhidmatannya di institusi terbabi t. Walau bagaimanapun. Mereka bersetuju dan meluluskan semua produk institusi itu tanpa banyak soal. iaitu penyelama t umat Islam daripada terjebak dengan bank yang mengempen riba yang murah lagi m enggoda tetapi membawa ke Neraka.

Nabi Muhammad SAW tidak menuntut kita bagi melihat dalam hati manusia lain. Dalam masa yang sama. 8/632. teta pi hanya melihat kepada zahirny a. la merupakan tanggungjawab bersama ahli majlis penasihat Syariah bersamanya dan pihak pengurusan. no 3920. Jails >Jl^ Sjui* Isu-isu Perbankan dan Takaful • 145 Ertinya-’ ”Sesungguhnya aku hanya manusia. adalah lebih baik bagi orang awam supaya bersangka bai k kepada mereka. Semua pengaud it luaran atau external auditor ini juga menerima kos profesional daripada syari kat yang disemaknya. him 540: Albani: Sohih) Sebagai orang awam. Jangan disebabkan seorang dua yang bersikap demikian. dan mungkin sebahagian kami lebih cekap berhujah dar ipada sebahagian lainnya. no 1339. Anda dan Islam berkata: Ertinya: ”Individu menanggung dosa apabila ia menceritakan semua perkara yang dide ngari tanpa usul periksa. Hal ini juga berlaku di semua syarikat korpo rat apabila setiap akaunnya perlu disemak dan diaudit oleh mereka. Tanggungjawab semua ilmuan Syariah adalah lebih besar dan bertanggungjawab kepad a Allah SWT.” (Direkodkan oleh Tirmidzi. persoalan ahli majlis yang mempergunakan jawatan itu sematamata bagi memenuhi hasrat kewangan peribadinya adalah di luar tanggungjawabnya. no 4992. dan kamu sentiasa mernbawa kes pertikaian untuk diselesaikan olehku. Rujuk Naylul Awtar. fakta yang lebih menarik adalah tiada salahnya institusi memberika n elaun kepada ahli majlis Syariah. Bagaimanapun. Mereka lebih mengetahui dan layak melakukan tindakan.”(Riwayat Abu Daud. dan Iain-lain. tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pihak pengurusan men ghulur rasuah kepada syarikat audit bagi menutup sebelah mata atas segala kesila pan yang berlaku dalam akaun syarikatnya.144 • Wang. maka janganlah k amu mengambilnya. Albani: Sohih) Bahagian keempat: Terima logo halal atau Islam tanpa kaji . Barangsiapa yang aku jatuhi hukuman dan hukuman itu mengambil haky ang lain (akibat kurang cekap pihak yang benar dalam berhujah). Justeru itu. sesungguhnya ia bakal menjadi sepotong api neraka. Hal seperti ini tidaklah harus kita me nuduh kepada ilmuan Syariah secara umum. kita meng anggap semuanya sama. rnaka aku memutuskan hukuman berdasarkan apa yang kude ngari sahaja. Nabi SAW berkata: «J xja >*-* > ^ u ij’ if.

Manakala. Teratama dalam bab kewangan yang agak kompleks hingga nienyebabkan terdapat perbezaan dalam memahami konsep yang digunakan. Cabaran dalam memastikan kesemua logo ini tulen serta mempamerkan kelslaman yang tulen sememangnya bukanlah kerja yang roudah. Cuma fokus saya dalam tulisan ini berkisar mengenai tanggungjawab Sgbagai orang awam atau pengguna dalam hal memastikan kebenaran logo itu. . barang kegunaan haria n mahupun bidang kewangan. bagi urusan kewangan. Dengan kepelbagaian latar belakang. kita dapat meli hat dengan jelas peranan logo ’Halal’ daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKI M) bagi membeli produk. ilmu serta kemudahan. dimakan dan dirasai? Adakah mereka perlu bersikap menyangka ba ik dan mempercayai tanda-tanda tersebut. la berlaku dalam pelbagai bidang seperti bidang pemakanan. Bagi bidang pemakanan dan penggunaan.Adakah perlu bagi komuniti Islam mengkaji status halal ataupun haram produk yang ingin digunakan. peranan Jabatan Perbankan Islam dan Takaful (JPI T) di bawah Bank Negara Malaysia. Jabatan Pasaran Modal Islam di bawah Suruhanja ya Sekuriti serta Majlis Penasihat Syariah pada pelbagai peringkat juga amat pen ting bagi memastikan logo ’Islam’ pada nama bank dan produk kewangan adalah tulen se perti logo JAKIM yang terdapat pada makanan.

. pihak pengurusan mengubah keputusan m ajlis Syariahnya kepada keputusan yang diubahsuai. Ini berdasarkan kata Allah: Jl Ertinya: ”. Menurut pengetahuan saya. Allah SWT berkata: Ertinya: ”Tidak dipertanggungjawabkan seseorang dengan apa yang di luar kemampuann ya. masa dan sumber tepat membuat kajian mendalarn. Dalam situasi di mana mereka mendapati kelemahan (kemungkinan melalui pengalaman mereka ketika b erurusan dengan institusi kewangan Islam ini).. Akan tetapi akibat daripada kelalaian ataupun didorong oleh perasaan ingin memudahkan proses teknikal.” {Surah al-Baqarah: 233) Kewajipan individu terhenti apabila usahanya mencari produk yang bertanda ’Halal’ at au ’perbankan Islam’ sahaja.” (Surah an-Nisa: 83) Selain itu. (lebih baik) sekiranya mereka merujuk kepada perkara itu kepada Rasul dan pemerintah (orang benvajib) nescaya mereka tahu bagaimana untuk berti ndak. Padahal ia adalah kesilapan peribadi pegawai yang bertugas hari itu. tindakan menuduh semua perbankan Islam lemah apabila nienjumpai satu kesilapan adalah kurang tepat kerana: a) Kesilapan itu adalah kesilapan individu pegawai yang bertugas itu sahaja. Keadaan ini boleh berlaku apa bila jentera pemantauan Syariah dalam operasi sebuah institusi kewangan itu tida . Tugasan wajib seterusnya dipikul oleh ilmuan khas Syari ah.146 • Wang. ia boleh dianggap bonus bagi diri mereka. pengurusan institusi itu sendiri dan pihak berkuasa bagi memastikan yang ’Hala l’ dan ’Islam’ itu bukan sekadar jenama kosong tanpa isi. kesilapan ini tidak harus dipertanggungjawabkan kepada majlis pen asihat Syariah bank itu. maka hukum ke atas mereka adalah har us bagi menggunakan dan menyangka baik dengan branding ’perbankan Islam’ atau ’bank Is lam’ atau ’diluluskan majlis penasihat Syariah’ dan apa jua terma yang jelas menunjukk an mereka ditadbir urus secara Islam. la adalah akhlak Islam dalam memastikan informasi yang diperolehi disalurkan kep ada saluran yang betul. syarat dan rukun. Anda dan Islam terdapat yang bertanya. terdapat i ndividu yang menjumpai kelemahan ketika ingin menggunakan produk membiayai perum ahan. mereka perlulah mendekati pihak y ang bertanggungjawab terlebih dahulu sebelum memberitahu komuniti sehingga boleh mengguris kepercayaan awam kepada institusi kewangan Islam secara umum dan juga produk-produk berlogo ’Halal’ itu. Wajarkah tindakan ini? b) Kesilapan itu adalah kesilapan pengurusan institusi kewangan itu sahaja. dan apabila ada sebarang khabarkhabar angin. Adapun bagi sesiapa yang ingin dan mempunyai kredibiliti serta sumber membuat ka jian secara mendalam. Apatah lagi meletakkan kesilapan itu kepada seluruh ope rasi bank-bank Islam di Malaysia dan dunia. Majl is penasihat Syariahnya memberikan nasihat yang benar dan betul tentang tatacara . saya abaika n? Menurut pandangan Islam.. bolehkah saya berpegang terus dengan logo yang ada tanpa sebarang usul periksa. mereka (orang munafiq) kerap suka menyebarkannya Isu-isu Perbankan dan Takaful • 147 terlebih dahulu..dan apabila datang kepada kamu berita baik ataitpun keburukan. Apa bila demikian. maka dihebohkan kepada seluruh rakan-rakannya dengan dakwaan perbankan Isl am di Malaysia sebagai ’tidak berguna’. bagi individu yang tidak mempunyai kemampuan ilmu.

Hal ini juga berlaku apabila pihak pengurusan tidak mampu menjangkakan tahap kefahaman ahli majlis penasihat Syariah mereka. H asilnya. mereka membentang dengan sangat ringkas dan kelihatan mudah dan boleh d iterima oleh Syariah. d) Kesilapan majlis penasihat dalam memahami penerangan .k kukuh dan berdiri sendiri (independent). walaupun ia diluluskan oleh majlis Syariah teta pi tidak lebih hanya konsep sahaja dan bukannya cara aplikasi produk itu. Akibatnya. . c) Kesilapan itu adalah kesilapan pihak pengurusan dalam memberi gambaran proses kepada majlis penasihat Syariah.

Mudahnya. Mereka menyatakan syarikat mengenakan faedah sebanyak 3 peratus daripada jumlah pokok yang diberikan kepada kakitangan. Ini kerana kesilapan yang sama kemungkinan besar tidak berlaku di institusi kewangan Islam yang lain. saya faham ia adalah satu bentuk pinjaman berserta riba yang sememangnya diharamkan oleh Islam tidak kira semurah mana pu n tawarannya. ia juga memerlukan proses menandatangani dua tiga jenis kontrak bagi mengesahkan transaksi dibuat secara Islam selain pelbagai syarat jual beli yang perlu dipatuhi. ia itu perbankan konvensional. Indmdu itu diterangkan dalam hadis seperti berikut: Ertinya: ”Individu yang metnpelopori yang buruk. Kesalahan satu institusi tidak boleh menghukum ke atas seluruhnya. Selain itu. sudah tentu ia adalah pinjaman dengan riba dikenakan sebanyak 3 peratus ataupun apa jua peratusnya. adalah tidak harus juga. kontrak apakah ia. Selepas meneliti maklumat yang diberi. Sememangnya tidak dinafikan ia adalah sa tu pakej yang sukar dilepaskan kerana kadar pulangan yang rendah berbanding bank -bank di seluruh Malaysia. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 149 oaaairnanapun. Malaysia dan instrumen kewangan moden. apabila satu kontrak asas sahaja. Selain itu. maka ke atasma dosa dan dosa seti ap orang yang membiiatnya tanpa sedikit kurang pun dosanya. sekiranya ia diatur secara Islam maka tentu kontrak yang ditandatanganinya bertulis dengan jelas kontrak jual beli dan bukan pinjaman. Ini juga mungkin berlaku. ia menjauhkan seluruh orang awam dari pada kebaikan akhirat kepada keburukan dunia akhirat. tetapi apabila ia berlaku. terdapat kemungkinan besar juga p enemuan mereka adalah silap. sesiapa juga untuk menandatangani sebarang kontrak berkaitan urusan kewangan sebelum ia mengetahui. justeru itu. Apab . serta tidak p ula terdapat sebarang kontrak bertulis ’asset purchase agreement’ sebagai menunjukka n proses jual beli berlaku. kerana sikap gopoh individu itu.148 • Wang. amat membimbangkan sekiranya ia dihebohkan tanpa fakta yang benar dan menyebab kan orang aw am keliru dan kembali ke institusi konvensional yang sudah ternyata haram. Apabila dilihat daripada aspek yang lain pula. Anda dan Islam pengurusan.” (Direkodkan oleh Ahma d dan Iain-lain: Sohih) Akhirnya. Paling kurang. Bahagian kelima: Ubah lafaz akad bag! halalkan riba Saya pernah ditanya berkenaan masalah pinjaman kakitangan (staff loan) oleh raka n-rakan yang ingin memastikannya bebas riba. Kerana itu . ia per lulah dibawa kepada peringkat perbincangan dan laporan dengan lebih sistematik. Tidak dinafik an berlaku kesilapan akibat kelemahan manusia yang mengurus. mereka menghadapi sedikit masalah dengan kemudahan jjji. pihak individu tadi masih tidak boleh membuat tuduhan ’tidak Islamik’nya ke atas institusi kewangan Islam secara menyeluruh. di mana syarikat tempat mereka bekerja menawarkan pakej pinjaman nerumahan buat kakitang an tanpa dinyatakan sama ada akad atau kontraknya akan diurus secara Islam ataup un sebaliknya. Dalam hal tadi. terutamanya apabila individu tadi tidak memahami se baiknya undang-undang Syariah. ia menjauhk an orang ramai daripada yang syubhah hampir halal kepada yang pasti haramnya.

cara termudah bagi mengelakkan riba adalah dengan memasukkan jumlah faedah dalam jumlah pinjaman kita. Menurut mereka. kemudian diakadkan atas akad jual beli dengan pegawai pinjaman terbabit. Teknik mengelak riba dalam pinjaman riba la pernah dan masih dicadangkan oleh beberapa graduan pengajian Islam dan Syaria h. sudah pasti akad menjadi rosak (fasid) kerana salah satu syarat bagi sah akad dalam Islam adalah keduadua pihak memahami akad yang dibuat. akad jual beli berlaku dan kita selamat daripada riba . Dengan itu.ila ia berlaku.

• Jumlah aset bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam di bank konvensional men cecah USD560 bilion. • ’Islamic private capital investments’. ia mempunyai masalah kerana bercanggah dengan Islam. Sebaliknya ia hanya bertindak sebagai wakil bagi pihak bank.9” b) Ia juga tidak mengubah sifat kontrak pinjaman itu kepada kontrak jual beli ke rana pegawai bank ataupun syarikat tersebut tidak memiliki sebarang aset untuk d ijual kepada pelanggannya. a) Pegawai pinjaman bukanlah pemilik wang syarikat tempatnya bekerja. kata mereka. • Mencapai Modal Pasaran Global Dow Jones Islamic Index melebihiUSDIOtrilion • Lebih 350 dana Islam ditubuhkan di seluruh dunia. akad ini tidak sah di sisi Syariah. Maka dengan itu dikatakan kita akan terselamat daripada riba. maka akadkan pinjaman kita atas jumlah RM25 000. c) Pelanggan tetap akan menandatangani kontrak pinjaman dan bukan kontrak jual b eli. Lalu akad pun dibuat. sekitar 300 institusi kewangan Islam dan 80 pengendali takafu l muncul di seluruh dunia. Sudah pasti juga seluruh syarat-syarat dan rukun jual beli dalam Islam tida k dapat dijaga sama sekali dalam kandungan kontrak pinjaman.98 • Sehingga hari ini. si pelanggan berpakat dengan si pegawai membuat perjanjian jual beli dengan menggabungkan jumlah pinjaman pokok dan faedah lalu meletakkan nya sebagai harga. Ataupun cara lain adalah gabungkan jumlah pinjaman kita (contohnya RM20 000) den gan jumlah bunganya (RM5 000). Maka b agi mengelakkan riba. anda dan rakan-rakan Muslim perlu herusaha me yakinkan pihak pengurusan supaya memperkenalkan sistem oenibiayaan secara Islam kepada seluruh kakitangan supaya kakitangan boleh memilih. sudah jelas cara yang dicadangkan ini tidak boleh dipakai sama sekali. Hasrat ini tidak mencapai sasaran apabila syarikat swasta dan kerajaa n menggunakan sistem konvensional dan tnenolak penggunaan sistem kewangan Islam. Pembaca boleh membayangkan contoh ini. Walaupun sekilas pandang cadangan yang diberikan dilihat menarik tetapi apabila diteliti. terutamanya kalangan individu kaya di Timur T . Maka sebagai wakil. Bagaimana transaksi akad jual beli sebegini boleh berlaku sedangkan pihak bank a taupun majikan tidak memiliki rumah yang ’kononnya’ dijual kepada si pelanggan? Jela snya. Pegawai terbabit tidak mempunyai kuasa daripada sudut Syariah untuk mene ntukannya. si ’A’ bertemu den gan bank atau majikannya bagi mendapatkan pinjaman seperti membeli rumah. Fakta-fakta di bawah menunjukkan perkembangan tahap perbankan Islam yang sangat memberangsangkan.150 • Wang. Oleh kerana itu. tidak har us baginya melakukan yang berlainan daripada apa yang diarahkan (diwakilkan) kep adanya. la selaras dengan hasrat Malaysia menjadi pusat kewangan dan perbankan Islam ant arabangsa. Anda dan Islam yang dikenakan. Apa yang perlu dilakukan adalah apabila anda Isu-isu Perbankan dan Takaful • 151 herada dalam syarikat seperti itu.

Bahagian keenam: Pinjaman kakitangan Saya ingin berkongsi idea berkenaan kemudahan membiayai perumahan dan kereta yan g kerap diberikan oleh majikan untuk kakitangannya. ramai majikan masih gagal menawarkan kemudahan . Bagi mengelakkan hal ini berlaku. Bagaimanapun.engah sekarang mencecah USD 1.5 trilion dan dijangka meningkat kepada USD2 trili on pada tahun 2010. jenis pinjaman kakitangan yang diberi atas nama Pinjaman adalah riba. beberapa buah syarikat dan institusi ke wangan Islam menawarkan kemudahan Pembiayaan Islam kepada kakitangan mereka. kenderaan kakitangan dan banyak lagi. Bank-bank Islam juga mampu membantu menyediakan produk seperti pembiayaan peruma han. Sebagai asasnya.

majikan boleh mendapatkan janji daripada kakitangannya untuk membeli rumah tadi dengan harga yang ditetapkan sejurus sel epas berhenti. pihak majika n akan memberi kadar keuntungan khas buat kakitangannya dan sejurus kakitangan i tu keluar. Seperti diketahui. apabila anda berhenti berkhidmat. kadar maksim um seperti 8 peratus akan dikenakan kepada anda. Menurut hukum Syariah. Sekiranya majikan bukan sebuah bank dan mendapati sukar men eruskan Isu-isu Perbankan dan Takaful • 153 konsep ini selepas kakitangan berhenti. Sejurus ia berhenti (apabila majikan adalah bank). kakitangan mencari bank Islam bagi proses membiayai semula. Cendekiawan Syariah dalam dan luar negara menyetujui cara ini. Bagi institusi kewangan Islam dan syarikat yang mengambil berat keperluan kakita ngan Islam. ia memang mudah. Bagi menepati hukum Syariah. jumlah sewaa n akan dikaji mengikut harga pasaran. Dalam kaedah pinjaman konvensional. la menjadi pinj aman dengan riba sebagai tambahan. Langkah-langkah berikut boleh dilaksanakan oleh majikan bagi memperkenalkan pemb iayaan Islam buat kakitangan mereka: 1) Membiayai rumah siap . b. c. kakitang an dikenakan kadar 3 peratus bagi membiayai perumahan daripada majikan (terutama nya apabila majikan adalah bank). kakitangan ini berhak untuk menjual rumah yang sedang di dalam pembinaan ini. ia boleh me . Kadar boleh ubah jenis ini harus digunakan dalam akad ’ijarah’ atau sewaan. Bagi memastikan pihak majikan mampu meraih kembali peruntukannya. Faedah sebanyak 3 peratus d ikenakan sebagai kakitangan. tiada lagi hak mendapat kadar istimewa tadi. Ini bermakna.Majikan membiayai rumah daripada kakitangan nya menggunakan kontrak parallel istisna’ (kontrak pembuatan selari) iaitu: a. d. Sebagai contoh. pihak majikan aka n membayar 90 peratus secara berperingkat. mereka perlu bertindak dengan tepat.PfH 152 • Wang. Anda dan Islam pembiayaan Islam kepada kakitangannya walaupun institusi itu menawarkan produk-p roduk Islam kepada orang luar. pihak kakitangan boleh memohon pembiayaan daripada majikannya. Dengan itu. pihak majikan menyewakan rumah itu kepada kakit angannya dengan kadar 3 peratus atau (sebagai contoh RM1 200 sebulan) selagi man a ia berkhidmat. 2) Membiayai rumah dalam pembinaan . Tidak dinafikan ini adalah perkara yang mendukaci takan terutamanya pada waktu v. pihak majikan perlu bersetuju untuk membeli ruma h yang dalam pembinaan ini daripada kakitangannya. dan kadar 8 peratus akan bermula sejurus apabila be rhenti berkhidmat. Pihak kakitangan telah membeli sebuah rumah yang sedang di dalam pembinaan da n telah membayar 10 peratus deposit kepada pemaju. Sekiranya rumah masih lagi dalam pembinaan.Majikan membeli rumah tersebut daripada pemilik asal d an menyewakan kepada kakitangannya dengan kadar boleh ubah (mestilah disebut di awal-awal kontrak sewaan). Bagaimanapun cara ini ditolak oleh Islam kerana kontrak yang digunakan antara kakitangan dan majikan adalah kontrak pinjaman. ujudnya cara pembiayaan Islam yang dapat menggan tikannya dengan berkesan serta hasrat Malaysia untuk menjadi sebuah pusat antara bangsa bagi kewangan dan perbankan Islam. Selepas itu.

Aturan seperti ini telah diluluskan oleh majlis penasihat Syariah beberapa buah bank Islam antarabangsa. Apabila berhenti. la hanya berjalan selama tempoh kakitangan berkhidmat. saluran peruntukan akan ditamatkan. la lebih mudah.nyewakan rumah yang telah ditempah itu kepada kakitangannya semula menggunakan k onsep ijarah mawsufahfi az-zimmah atau sewaan hadapan. mereka boleh rn emberi kebebasan kepada kakitangan bagi membiayai perumahan dengan mana-mana ins titusi kewangan Islam yang ada. . Sekiranya majikan tidak mahu menghadapi semua kesukaran di atas. dan majikan hanya memperuntukkan sejumlah wang s etiap bulan kepada kakitangannya (atas asas elaun) mengikut tahap kelayakan kaki tangan.

Cara nomb or tiga adalah paling mudah. Hal ini adalah amat negatif serta boleh niembantutkan perkembangan industri kewangan Isl am yang sedang nieningkat hari ini.Terdapat juga majikan bank yang membiayai kakita ngan menggunakan konsep bai’bithaman ajil (BBA).” Nabi SAW berkata: ”Individu yang melepaskan kesukaran saudaranya. Konsep ini diluluskan oleh beberapa ulam a Syariah di Malaysia. maka Allah akan melepaskan pelbaga i kesukarannya di akhirat. Bahagian ketujuh: Caj perkhidmatan dalam pinjaman (qardhul hasan) Defmisi qard ialah menukar ataupun memindah hak milik aset ataupun wang daripada pemilik asal kepada pihak lain dengan syarat pihak lain itu memulangkan aset at aupun wang yang dipinjam tersebut ataupun yang sama nilainya.. kebanyakan syarikat dan organisasi agak kurang berminat bagi me nghadapi kesukaran memahami bagaimana cara nernbiayaan Islam dilakukan.” (Riwayat Muslim) Sebuah hadis yang menggalakkan pinj aman tanpa faedah adalah: Rasulullah berkata ”Aku nampak pada malam aku diperjalan kan (pada malam Isra’ Mikraj). kakitangan hanya perlu memba\ar 3 peratus sahaja (ini bermakna pihak majika n memberi diskaun sebanyak 5 peratus kepada kakitangan). manakala ’qard’ atau pinjaman tanpa faedah digandakan sebanyak Japan belas kali ganda.” (Direkodkan oleh Ibn Majah. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 155 Tidak dinafikan. Kesimpulannya..Majikan menggunakan kaedah ’musyar akah mutanaqisah’ atau ’diminishing musyarakah’. sukarela (tabarru’) dan belas kasihan kepada individu yang me merlukan. sebagai contoh majikan memiliki 90 peratus dan kakitangan memiliki 10 perat us.. Manakala caracara lain memerlukan majikan mempelaja ri bagaimana mengurus aplikasinya. Anda dan Islam 3) Membiayai rumah dan kereta . 4) Membiayai rumah siap dan dalam pembinaan . Sejurus kakitangan itu berhenti atau keluar. Pinjaman atau ’qard’ dalam Islam adalah merupakan satu kontrak yang diasaskan atas d asar bantu-membantu. Syaratnya adalah sepanjang berkhidmat dengan nya. pihak majikan bank ini mem beri rebate atau diskaun bersyarat. Kemudian pihak majikan menjual s emula kereta ataupun rumah kepada kakitangannya dengan harga RM200 000 dicampur 8 peratus keuntungan dibayar dalam tempoh 20 tahun. seperti disebut dalam kontra k. Sepanjang berkhidmat sebagai kakitangan.. majikan mempunyai banyak cara menggunakan aplikasi itu. ia masih baru dan ulama seluruh dunia masih membincangkannya. Bagaimanapun. kadar 8 peratus akan dikenakan tanpa diskaun. tertulis di pintu syurga: satu sedekah dipergandaka n pahalanya sebanyak sepuluh kali ganda. iaitu bank membeli rumah ataupun kereta itu daripada kakitangann) a dengan harga contoh RM200 000 secara tunai te tapi membayar kepada pemaju dan penjual kereta. ia membeli secara berperingkat baha gian yang dimiliki oleh majikan dengan (sebagai contoh) harga RM1 000 bagi 5 per atus bahagian.154 • Wang. Tetapi harga ini akan berubah kepada harga yang akan ditetapkan s elepas kakitangan itu berhenti. sebagai kemudahan kepada kakitangannya. bagaimanapun. Ia adalah memberi hutang dalam bentuk wang ataupun meminjam barangan seperti mem injam kereta ataupun telefon bimbit kepada orang lain dengan syarat memulangkann ya pada hari yang lain. 2/812) . Konsep yang membolehkan satu rumah di miliki bersama oleh majikan dan kakitangan berdasarkan bahagian modal masing-mas ing.

Islam meletakkan kewajipan bagi setiap pinjaman wang (contohnya RM S 000) mestilah dipulangkan pada kemudian hari dengan jumlah yang sama tanpa Seb arang tambahan dan manfaat lain yang dipaksakan ataupun uipersetujui. Sekiranya terdapat sebarang tambahan (contoh 3 peratus r U . kontrak pinjaman ini tidak boleh dijadikan alat perniagaan ataup un untuk meraih keuntungan.Di dalam Islam. Bagi memastikan objektif kebajikan dan bantuan dalam ’qard’ tercapai.

menjadi berubahubah mengikut jumlah pinjaman yang diberi. Inilah riba yang Isu-isu Perbankan dan Takaful • 157 berselindung di sebalik nama kos mengurus dan qardhul hasan namanya. ularna bersetuju ia ad alah riba an-nasi’ah. Anda dan Islam daripada jumlah RMS 000 sebagai bunga atau manfaat lain). Selain itu. tanpa mengira berapa jumlah pinjaman mereka dikenakan jumlah kos sebenar me ngurus yang tetap dan tepat iaitu RM500.102 Majlis Syariah AAOIFI dan hasil Keputusan Kesatuan Fiqh Islam Sedunia (pada sida ngnya yang ketiga pada 1986M) berpendapat boleh mengenakan kos perkhidmatan deng an syarat ia adalah kos sebenar pengurusan teknikal sahaja. barangan dan apa-apa manfaat adalah dilarang dan adalah riba. Majlis Penasihat Syariah Dunia di AAOIFI menyebut ”// is not permitted to link the charge to the a mount withdrawn (given). Dalam keadaaan ini individu yang memin jam.”104 Kerana peratusan yang dikaitkan dengan jumlah pinjaman ini menyebabkan jumlah ko s mengurus yang pada asalnya adalah sama (kerana menggunakan alatan dan sistem y ang sama). Keadaan umat Islam memilukan apabila aktiviti berhutang menjadi asas kehidupan m asyarakat hari ini. Keputusan Persidangan Akauntan Antarabangsa di bawah AAOIFI1U1 menyatakan bahawa . adalah haram mengenakan kos yang lebih daripada kos sebenar. implementasi ’Qardhul hasan’ ini kerap kali tersasar daripada ko nsep asal pinjaman bersifat kebajikan sehingga menjadi dwitujuan. kos pengurusan sebenar bagi setiap transaksi adalah sebanyak RM500 ya ng melibatkan penggunaan komputer. keputusan mereka juga menyebut kos-kos tidak langsun g seperti gaji pekerja. Resolusi mereka juga menyebut.156 • Wang. Mesej yang ingin saya sampaikan ini tidak lain adalah untuk memastikan nama qard hul hasan dan fatwa oleh ulama sedunia berkenaan keharusan kos pengurusan atas p injaman tidak disalahgunakan atau disalahfahami. peguam. semua faedah atau lebihan (daripada jumlah yang diberi pinjam) yang dipersetuj ui atau disyaratkan di dalam kontrak atau akad pinjaman dibuat pada awal kontrak ataupun dikenakan ketika kelexvatan membayar balik pinjaman sama ada dalam bent uk wang. cukai setem dan Iain-lain kos sebenar mengurus pinjaman atas asas ’qardhul hasan’.103 Hasilnya. jumlah kos mengurus tadi sudah pasti akan berubah mengikut jumlah pinjaman yang diberi. Kos mengurus menjadi kos faedah dan riba yang dikenakan bagi setia p sen duit atau wang yang dipinjamkan. sewaan tempat dan tanggungan Iain-lain institusi itu tid ak boleh dimasukkan dalam kos mengurus pinjaman.10C) Isu kos perkhidmatan dalam pinjaman Walau bagaimanapun. Bagaimanapun. Para ula ma daripada persidangan tadi menerangkan supaya cara bagi mengira dibuat setepat dan sebaiknya. iaitu membantu dan meraih keuntungan di sebalik nama kos mengurus supaya ia menjadi halal. tetapi . la memang harus bagi mereka yang tidak berkemampuan. 3 peratus ataupun 4 peratus daripada jumlah pinj aman dengan alasan ia adalah kos mengurus tidak boleh diterima. perlu kita fahami bahawa sebarang kos memberi khidmat dan mengurus yan g diletakkan seperti 2 peratus. apabila diletakkan satu jumlah peratusan seperti 2 peratus dan lai nnya. Contohnya.

Inilah fenomena kurang sihat yang dianggap sihat oleh masyarakat hari ini. la keli hatan enak untuk tidak membayar hutang di dunia. Dalam konteks semasa. membayar secara tunai ad alah rugi. ada yang rela digela r muflis asalkan tidak perlu rtiernbayar jumlah hutangnya yang menimbun. tetapi suka b erhutang dalam membeli kereta dan rumah. Maka lahir ramai individu yang berkemampuan membayar secara tunai. syarikat.ia sering menjadi kaedah dan teknik yang terbaik (seperti didakwa) bagi mencapai keuntungan dan mengekalkan kekayaan syarikat ataupun individu. Alasan mereka. tetapi ia menjadi malapetaka di akhirat. rumah. . la berpunca daripada kurangnya maklumat berhutang walaupun berkemampuan. kereta. kita dapat melihat bagaimana ramainya peminjam-peminjam ya ng enggan membayar hutang belajar.

dan Fatwa Persidangan dallah Al-Barakah (Dr. Sebahagian ulama mengharuskan jumlah gantirugi ini digunakan oleh Isu-isu Perbankan dan Takaful • 159 hank dengan syarat ianya adalah jumlah sebenar kerugian. Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad. Ganti rugi atau compensation yang dikenakan oleh bank Islam adalah terhasil dari pada proses jual beli dengan bayaran ansuran yang dijanjikan pada waktunya.” (Riwayat AlBukhari. tidak dinafikan bahawa terdapat beberapa buah bank Islam di Malays . Mana kala penalti bank konvensional adalah hasil daripada kontrak pinjaman semata-mat a. la dinamaka n mumatil yang disebut oleh Nabi SAW: Ertinya: ” ’ Penanggithan sengaja (daripada membayar hutang) oleh orang yang berkema mpuan adalah satu kezaliman. 2/799) Memandangkan lemahnya amanah manusia untuk membayar hutang mereka dan bagi menye kat mudarat besar daripada berlaku kepada bankbank Islam dan juga pemiutang. Sebarang wang lebih dar ipada kerugian sebenar tidak boleh digunakan oleh bankbank Islam. Sheikh Abdullah Bin Mani’. BNM. Al-Rajhi Banking And Investment Corporation (Malaysia) Berhad dan RHB Islamic Bank Berhad. la berjanji akan bersedekah dan melantik pihak bank untuk mengagihkannya. apa bila bayaran ansuran yang dijanjikan tidak dilangsaikan pada waktunya. Inilah yang dilakukan oleh kebanyak an bankbank Islam di Malaysia seperti Asian Finance Bank Berhad. keharu san ini berdasarkan ’Maslahat Mursalat’ dan tindakan mengenakan gantirugi ini adalah harus bagi menyekat orang ramai mempermainkan bank-bank Islam dengan sengaja ti dak membayar atau melewatkan bayaran walaupun ketika mempunyai wang. mereka lebih cenderung untu k menuruti keputusan majoriti ahli Majlis Kesatuan Fiqh Sedunia. la bermakna semua pelanggan memberikan komitmen jika ia gagal memenuhi janji unt uk membuat pembayaran hutangnya kepada bank dalam waktu yang telah dipersetujui. Pembaca perlu membezaka n bayaran ganti rugi yang dikenakan oleh bank-bank Islam dengan penalti oleh ban k konvensional. Konsep yang dig unakan adalah konsep sedekahkan duit (ta’widh atau compensation) kepada faqir misk in adalah dibuat atas konsep Iltizam at-tabarru’ yang disebut di dalam kitab fiqh mazhab Maliki. Bagaimanapun. Manakala sebahagian besar ulama lain berpendapat bahawa ta ’widh yang dikenakan ol eh bank-bank Islam ini (menurut majoriti ulama sedunia) adalah tidak boleh dimas ukkan di dalam pendapatan bank Islam. Bagi bank-bank Islam yang saya sebutkan namanya ini. 8 Nov 2006).158 • Wang. Musykilat ad-Duyun alMutaakhirat. Majlis Penasihat Syariah Bank Islam Jordan. International Syariah Dialogue. ta ’widh (g antirugi) akan dikenakan. no 2167. Menurut sebahagian ulama seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa. Anda dan Islam Bahagian kelapan: Denda lambat bayar di bank Islam mirip konvensional? Telah saya sebutkan sebelum ini di dalam praktis perbankan Islam yang mengenakan sejumlah wang sebagai denda itu sebenarnya adalah dianggap bayaran kos rugi (ta ’widh atau compensation) yang dihadapj oleh bank akibat pelanggan tidak membayar hutangnya kepada bank dalam waktu yang telah dijanjikan. Saya hanya menyebut nama-nama ini sahaja ker ana saya tidak mengetahui kaedah yang digunakan oleh bank-bank Islam lain. malah mestilah diagihkan untuk tujuan keba jikan kepada orang niiskin dan faqir sahaja. Muhyidin Al-Qurra Daghi. Syeikh Muhammad Sadiq Ad-Dharir.

sebaha gian bank Islam mengambilnya dan digunakan untuk kegunaan mereka. ia telah selesai dengan ijtihad majlis penasihat Syariah masing-masing.ia mengambil pandangan ulama yang lebih ringan. Justeru. iaitu mereka tidak mengehadkan p enggunaan wang ta ’widh (compensation) kepada faqir miskin sahaja. Perkara ini mu ngkin telah disahkan harus oleh majlis penasihat Syariah masingmasing. Siapa yang memantau? Di kebanyakan bank Islam. jabatan Syariah dan majlis penasihat Syariah . Justeru.

Tatkala itu. ramai ulama mengharam kan pembelian bersyarat. Syeikh Mustafa Az-Zarqa. Tapi bagaimana mungkin kita melakukan du a jual beli dalam satu akad. la tidak menjejaskan proses ’qabadh’ kerana pertukaran milik telah berlaku seca ra ’qabadh hukmi’ (yang bermaksud pemilikan aset oleh bank tersebut telah selesai se belum ia dijual semula. Bahagian kesembilan: Status pemilikan aset sebelum menjual Soalan: Say a mengkaji dokumen S&P dan geran rumah abang saya tentang pembelian rumah ini daripada sebuah bank yang mendakwa menggunakan Islamic Financing. Kesimpulannya. meskipun ’title’ dan nama pada geran tanah atau rumah belum se lesai diproses di pejabat tanah. Hasilnya. Menur ut fiqh Islam. pengesahan hak milik (possession) boleh dibuat dalam pelbagai ben tuk bergantung kepada aset. Soalan: Proses pertama.160 • Wang. pertukaran nama adalah daripada pemaju kepada nama pemilik rumah. Dalam geran sebenarnya k ita tidak beli daripada bank. yang mana pihak bank membeli dengan syarat kita kena be li dengan ansuran. Pihak bank t idak ada. Malah keputusan majlis penasihat Syariah juga mewajibkan aka un yang diasingkan bagi tujuan ini. Power of Attorney dan cas aset daripada pelanggan kepada pihak bank. Inilah yang dilakukan di Asian Finance Bank (Qatar Islamic Bank Mala ysia). bank beli. la pula tid ak boleh disalurkan kepada chanty kecuali setelah disahkan layak oleh majlis pen asihat Syariah. Sebaliknya. apakah ini dibena rkan oleh syarak? Setakat pembacaan saya yang kurang arif. isu ini dibawa ke persidangan fiqh Malaysia dan sedunia. setiap jumlah yang terkumpul darip ada ta ’widh akan terus masuk ke akaun khas seperti charity contohnya. Jawapan: Perkara ini telah dibincangkan oleh ulama seluruh dunia. aset tersebut sudah boleh dijual beli ataupun d isewakan kerana yang menjadi rujukan Islam adalah akad dan juga pemilikan. la tidak bersifat compounding. Namu n ada perkara yang saya lihat tidak betul (daripada kaca mata saya). (Rujuk ’Aqd Al-Bai’. Keputusa nnya. dalam Islam. bagi menyekat kecuaian sengaja ini. Justeru. semoga had saya tenang. Kemudian. Jadi mengapa di dalam . maka diharuskan mengenakan denda ta ’wid h dengan syarat ianya hanya 1 peratus sahaja. sebagai contoh ’at-takhliyah’ atau mengosongkan rumah. Kalau geran rumah dijadikan ukuran pertukaran pemili kan maka sebenarnya rumah itu dibeli oleh pihak kita dengan pemaju. Mungkin Ust az yang arif boleh menjawabnya. Keputusan dan fatwa mereka terutamanya majlis penasihat Syariah di Malaysia memberikan keringa nan dalam hal Isu-isu Perbankan dan Takaful • 161 ’nama pada geran tanah’. maka peratusan penalti akan disandarkan kepada jumlah pinjaman asal yang ditambahkan dengan penalti. iaitu daripada mafhum hadis. Ini bagi mengelakkan berlakunya pilih kasih dan kronisme dalam p embahagian. ’beneficial ownership’ aset itu telah menjadi milik bank. Bank dari segi faktanya telah merancang aktiviti ini. kerana ia hanya dianggap sebagai formaliti dan prosedur sah aja. Islam adalah fleksibel dalam hal ini selagi kepentin gan dan hak kedua-dua pihak terjamin. Ini zalim dan amat menindas. dengan tambaha n) Proses pertukaran ini telah diiktiraf apabila hak ke atas aset boleh dibuktikan melalui dokumen S&P Agreement. Pem baca perlu faham bahawa penalti yang dikenakan oleh bank konvensional adalah com pounding iaitu penalti ini akan dimasukkan dalam jumlah pinjaman dan jika kena p enalti lagi. s erahan kunci dan Iain-lain. Saya lupa hadis ini. Anda dan Islam yang akan memantau. kita beli dengan bank dengan harga ansuran.

perancangan bank untuk menjual semula juga telah dibahaskan panj ang lebar oleh ulama seluruh dunia.geran tidak ada semua ini? Jawapan: Benar. Sheikh Dr Abd Sattar Abu Ghuddah 105 meneran gkan proses perancangan tersebut digelar sebagai ’at-tafahum al-janibi’ .

Secara praktisnya. la diperdebatkan oleh par a ulama dan akhirnya kebanyakan ulama di timur tengah dan Malaysia bersetuju tet api dengan syarat: (a) Dokumen persefahaman sampingan itu tidak dianggap sebagai kontrak jual beli. la telah diijtihadkan oleh para ulam a tempatan dan antarabangsa sebagai harus dengan syarat-syarat yang disebutkan d i atas. tetapi hanyalah janji daripada satu pihak untuk menjual atau membeli sahaja. ’dhoman’ terhadap aset telah dipenuhi dal am setiap transaksi. Cuma persefahaman diikat dalam MFA dan LO. la telah dibincangkan teliti oleh para penasihat Syariah. Perlu difahami bahawa tidak semua helah mengelak riba itu h aram. maka di mana akad yang benar? j avvapan: Dalam S&P sangat jelas siapa yang menjual dan siapa yang membeli. Tidak ada perkara yang jelas Isu-isu Perbankan dan Takaful 163 tentang bank memiliki rumah tersebut. Setiap ASA dan APA dibuat secara berasingan tanpa ikatan antara satu sama lain. MFA bukanl ah satu akad tetapi hanya janji. PA. ASA. Soalan: Tidakkah proses yang dilakukan oleh bank itu sebenarnya helah untuk meng elak riba? Jawapan: Sama ada helah atau tidak. la ju ga diiktiraf oleh undang-undang Malaysia. dokumen ini dipanggil Master Facility Agreement dan ada kalanya klausa persefahaman tadi dimasukkan terus di dalam Letter of Offer ( LO) . kalau dalam geran tak betul cara mu’amalatnya dan dalam S&P tak jelas akadnya. akad atau kontrak itulah sebagai pemindahan milik dalam Islam. Debenture dan Iain-lain. Charge. Ini kerana. Persoalannya.106 (b) Akad S&P di antara kedua-dua bank dan pelanggan mestilah tidak memasukkan se barang ikatan antara dua transaksi jual dan beli semula (linkage between two con tracts). malah setiap bari s dalam dokumen MFA. Da lam praktis di Malaysia. Imam al-Bukhari juga menamakan bab yang mengandungi hadis ini seb . Ini bermakna. Saya tidak pasti bagaimana saudara menyebut tiada. Akad sebenar penjualan dan pembelian adalah Ass et Sale Agreement (ASA) dan Asset Purchase Agreement (APA). Anda dan Islam atau persefahaman sampingan antara bank dan pelanggan. hak milik. ia adalah cara yang mampu dilakukan ketika i ni bagi memastikan setiap akad. Justeru. Tiada pembelian bersyarat dilakukan dalam akad yang dibuat oleh bank-bank Islam. bagi mengelakkan larangan dua akad dalam satu. Kedua-dua kontrak in i tidak boleh ditautkan antara satu sama lain bagi mengelakkan dua transaksi dal am satu. PA dan ’Charge’ (jika perlu) t adi. Justeru itu. Selain itu. tidak perlulah merasa ragu lagi.162 • Wang. LO dan Master Facility Agreement (MFA) dianggap sebagai al-mufahama h dan kontrak sebenarnya berlaku secara bay al-mu’atah. Soalan: Begitu juga dengan S&P. Malah ternyata dalam hadis bagaimana Nabi SAW sendiri pernah mengajar melakukan teknik helah ini bagi memperkemaskan akad untuk menukar transaksi daripada haram kepada halal. semuanya tel ah disemak satu demi satu dan dipastikan kesan setiap satu dokumen terhadap huku m Islam. Para ulama telah menasihatkan seluruh bank-bank Islam di Malaysia agar menyebut denga n teliti aset yang dijual dan dibeli. APA. saya melihat syaratsyar at ini dipatuhi.

Sebagai contoh. hadis: JUJ x*!’^* i-lii b’ Alii JJj ’ ’ ^-JJT JJj ”V Jli lJl£i ’£? Alii .agai ”Kitab al-Hilah”.

p 164 • Wang. proses ijab dan qabul masih belum termeterai. Lelong juga tiada unsur belian di atas belian yang diharamkan dalam Islam. ”JANG AN KAMU LAKUKAN ITU (kerana ia Riba alFadhl). adalah harus bagi pihak lain menawarkan harga lebih tinggi sela gi pihak bank belum memeterai akad jualannya. Apabila pembell tidak ma mpu membayar. Bank juga ber hak menjualnya kerana ia adalah miliknya secara sah menurut undang-undang. sesungguhnya Rasulullah SAW mengupah seseorang s emasa di Khaybar.. Sebenarnya. belilah tamar janib itu. ”Tidak. Oleh kerana itu. Nabi SAW sebelum ini telah mensyaratkannya agar dibuat dalam satu masa dan sama timbangan bagi mengelakkan riba al-fadhl dan riba an-nasi ’ah. Ada y ang tersilap faham hingga menganggap Isu-isu Perbankan dan Takaful 165 sistem jual beli ini dilarang di dalam Islam. Dengan demikian ia terselamat daripada riba walaupun hasil daripada transaksi t adi adalah sama. dan kamijuga menukar 2 sa ’ (6 kg) tamar ini dengan 3 sa’ (12 kg). keran a apabila harga disebut. Adapun dalam hal bank konvensional melelong. sesungguhn ya kami mengambil (menukar) satu sa ’ 13 kg) daripada tamar kami dengan mengambil 2 sa ’ (6 kg) tamar yang elok. Nabi SAW mengarahka n agar menjual tamar yang dimiliki terlebih dulu. bank Islam berhak merampas rumah yang dicagar dan dijual. Maka bank berhak ke atas rumah itu unt uk menjualnya secara lelong. sebarang proses lelong dan menerima tawaran oleh pihak lain adalah haram da n termasuk dalam beli atas beli yang ditegah dalam Islam. Harus juga untuk kita membeli harta yang halal dari pada bank konvensional sebagaimana harus untuk kita berurusan dengan orang bukan Islam dalam perniagaan halal dan membeli item yang halal daripada mereka. bank Islam akan merampas rumah itu kerana ia telah dijadikan cagaran oleh si pembeli untuk niembayar hutangnya kepada bank. Menur ut Syariah. kemudian apabila telah mendapa t duit bayaran barulah membeli tamar yang berlainan jenis yang dikehendaki tadi. kerana sebab yang sama iaitu pelanggan telah mencagarkan rumahnya kepada bank sebagai jaminan ia akan bayar hutangnya kepada bank itu. 4/1550) Lihat bagaimana Rasulullah mengajar untuk berhelah. danj uallah terlebih dulu (tamar yang kamu miliki itu dan dapatkan dirham) dan kemudi an (dengan dirham itu).” (Riwayat Al-Bukhari. Bagi mengelakkan riba itu. . Anda dan Islam Ertinya: DariAbu Hurairah r. maka dia datang sambil membawa Tamarjanib. lalu Nabi bertanya. Hasil ju alan yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh bank akan dipulangkan kepada pela nggan. ”Adakah semua tamar daripada Khaibar sebegini? ” Jawab lelaki itu. Proses ’qab ul’ (penerimaan) oleh si penjual (bank) masih belum muktamad. Ini bermakna tindakan lelaki tadi yang menukar 3kg tamar dengan 6kg tamar yang berla inan jenis adalah haram dan riba. no 4001. jualan secara lelong adalah diharuskan di dalam Islam. Bahagian kesepuluh: Membeli aset yang dilelong Ada pihak yang keliru dengan hukum membeli barangan lelong kerana ia dianggap me mbida atau berlawan harga dengan orang lain untuk membeli barang tersebut. Bagaimanapun jika ia telah termete rai. Malah ada yang pelik apabila menda pati bank Islam turut melelong aset yang gagal dibayar oleh pelanggannya.a. kerana apabila tamar ditukar dengan tamar.” Nabi bersabda. ia juga dikira harus.

. n o 1189) ..Larangannya jualan seperti ini disebut jelas oleh Nabi SAW: : ”Danjanganlah seorang kamu membeli di atas belian orang lain.” (Riwayat Malik.

Pastikan terlebih dahulu ia ditanggung oleh siapa dan jumlahnya jika boleh. inilah akibat tidak membaca kontrak yang dit andatangani dengan fahamterlalu mudah tersilap faham dan akhirnya menuding jari kesalahan kepada pihak lain. jualan secara lelong. cukaicukainya yang tidak berbayar. Selain itu. Islam menghalalkan jualan secara lelong berdasarkan hadis Jabir: Nabi SAW pernah mengambil seorang hamba lalu berkata : ’’Siapa yang ingin membeli ha mba ini dariku?” Kemudian Nu’aym ibn ’AbdAllah telah membelinya daripada Nabi SAW. bererti anda telah melakuka n akad dengan bank Islam yang menyatakan: ”Saya cagarkan aset ini kepada bank jika saya gagal membayar hutang saya kepada ba nk dalam tempoh yang ditetapkan. Kedua: Soalan tidak memfokuskan kepada satu jenis pembiayaan. musharakah atau bai bithaman ajil. jika tidak permusuhan dan pertengkaran akan semakin menjadi virus di kalangan masyarakat. semua pembaca mestilah membaca jawapan saya ini deng an cermat dan jangan melompat bacaan agar dapat memahami isu dengan baik. apa yang anda perlu berhati-hati ketika membeli rumah lelong adalah keadaa n rumah tersebut yang biasanya amat teruk. la memang satu kebiasaan bagi ramai orang. Berikut pula adalah soalan yang pernah saya terima berkenaan lelong yang dilaksa nakan oleh bank Islam: Soalan: Ustaz. Bank Islam tidak merampas. jika dibimbangi unsur gharar atau ketidaktentuan akan berlaku yang boleh menyebabkan akad menjadi syuhbah. Bagaimana jika kes berkurangan pula harga lelongan itu? Adakah ke s boleh dikatakan bank Islam ada unsur menindas jika memaksa si penggadai yang k esempitan terpaksa pula menjelaskan baki tanpa keredhaannya? Jawapan: Nasihat awal saya. jika bank Islam merampas dan melelong rumah atau harta lain maka wang lebihan akan dipulangkan kepada si penggadai setelah ditol ak semua baki.l07 Imam al-Bukhari juga memasukkan hadis ini di dalam bab ”Baab bay’ al-Muzaayadah ertinya. Jawapan saya seperti berikut: Pertama: Terus-terang saya katakan.” . Ini kera na aset tersebut telah dicagarkan oleh anda sendiri. Penyoal hanya memukul rata dengan kata-kata ”jika bank Islam merampas dan melelong rumah atau harta lain”. Menafikan kesilapan diri dan mendakwa kesilapan sentiasa berada di sisi orang lain. istilah ’merampas’ yang digunakan juga menunjukkan kelemahan besar oleh pelanggan. mereka cuma mengambil hak mereka. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 167 Cuma. mengenai lelong. bi l air dan elektrik juga mungkin banyak tertangguh dan tertunggak.166 • Wang. sedangkan pembiayaan rumah oleh bank-bank Islam mungkin s ahaja menggunakan akad ijarah. Imam Ibn Hajar menyatakan bahasa Ibn Battal menegaskan ay at tawaran Nabi tadi a dalah satu bentuk lelong terbuka dan tertakluk kepada siapa yang mampu memberika n harga tertinggi. Sikap sebegini perlu disemak kemb ali di kalangan umat Islam. justeru sukar untu k saya memberikan jawapan tepat dan ringkas bagi menjawab kerana tidak tahu pemb iayaan apa yang dibuat dan apa akad yang ditandatangani.

Sudan tentu ayat yang terdapat di dalam kontrak tidak sebagaimana yang saya jela skan di atas kerana kontrak dibuat di dalam bahasa Inggeris dan ia bukannya dala m dua bans perkataan seperti di atas. baca dan fahamilah akad anda! Setiap akad memberikan kesan berbeza dari sudut Islam. Justeru soalan ini tidak jelas disebabkan yang bertanya sendiri tidak pernah sedar apakah jenis akad yang dimeterai. Berikut saya terangkan sedikit kesannya: . Justeru.

pihak bank Islam berhak untuk menuntut baki RM50 000 daripada anda. Jika anda tidak redha. sudah tentulah dari sudut Syar iah dan undang-undang Malaysia.” Hasilnya jika anda gagal. Dari sudut Islam ia sangat jelas. Itu sahaja. Penerangan secara lisan adalah lebih mudah daripad a menulisnya. Disebabkan anda telah beli rumah ini daripada bank dengan bayaran tangguh. apa yang berlaku dari su dut akad untuk produk ini secara ringkas adalah: 1) Purchase agreement atau akad belian: Dengan akad ini. namun saya belum cukup masa untuk menulisnya. ini bermakna pi hak bank adalah pemilik rumah atau aset itu (walaupun di dalam geran tertulis na ma pelanggan. 3) Limited declaration of trust & charge: Secara ringkas akad ini dianggap sebag ai cagaran yang dilakukan oleh anda kepada pihak bank. Atau dalam bahasa mudahny a. Semuanya telah dimeterai oleh anda dan dipersetujui. maka pihak bank Isla m telah diberi kuasa oleh ANDA SENDIRI untuk mengambil rumah atau aset ini untuk menampung hutang anda yang tertangguh dan terbengkalai. pihak bank diiktiraf di dalam Islam sebagai pemilik ma nfaat rumah akibat kontrak penyerahan hak yang telah pelanggan tandatangani. tiada rampasan. . 2. pihak bank akan menjual atau melelong kepada pihak ket iga jika harga kurang daripada jumlah hutang keseluruhan anda iaitu RM180 000. tiada penindasan. 2) Sale Agreement atau akad jualan: Dengan akad ini. Sebagai contoh mudah. Bia sanya bayaran ini akan terus disampaikan kepada pemaju atau penjual pertama. Tiada kezaliman. cagaran sekiranya anda gagal menyempurnakan hutang anda tadi. Terdapat banyak sebab mengapa dokumen ini perlu ditandatangani. pihak bank Islam membel i aset atau rumah daripada anda dengan harga RM90 000 (contoh) secara tunai. jangan tandatangan. Anda dan Islam 1. Katalah lelong itu hanya dapat RM130 000. Dalam kes cagaran itu tidak cukup nilainya. iai tu ’Limited Declaration of Trust’dan juga ’Charge’) Justeru pastikan kefahaman anda selaku pelanggan dengan semua akad yang ingin di tandatangani. bank Islam akan menjual ase t atau rumah tadi pula kepada anda dengan membenarkan bayaran ansuran dengan har ga RM180 000 dalam tempoh 20 tahun.168 • Wang. Pembiayaan rumah berkonsep Ijarah Thumma Al-Bai atau Ijarah Muntahiyah Bi T amleek Jika produk pembiayaan bank Islam itu menggunakan akad ijarah thumma al-bai (sew aan yang diakhiri dengan jualan atau diakhiri dengan pemilikan). lafaznya sekali lagi adalah ”Saya cagarkan aset ini kepada b ank jika saya gagal membayar hutang saya kepada bank dalam tempoh yang ditetapka n. Produk pembiayaan rumah berkonsep Bai’Bi Thatnan Ajil (BBA) Jika pihak bank menggunakan akad Bai’Bi Thaman Ajil (BBA) iaitu pembelian rumah at au apa-apa aset lain dengan harga tangguh dan beransur. Ini kerana. caga ran hanyalah untuk menutup hutang anda Isu-isu Perbankan dan Takaful 169 tadi.

antara dokumen utama dan kontrak-kontrak yang akan disediakan o leh bank bagi produk pembiayaan ijarah thumma al-bai atau ijarah muntahiyah bi t amleek ini adalah: 1) Letter of offer atau surat tawaran: Dokumen ini dianggap sebagai bukan akad d i dalam Islam. 2) Purchase agreement atau akad belian aset: Akad ini adalah bukti pihak bank me mbeli aset atau rumah yang sedang dalam pemilikan anda. Harga yang termaktub di dalam akad ini .Secara mudahnya. la hanyalah tawaran pihak bank untuk menjalani transaksi ijarah t humma al-bai atau ijarah muntahiyah bi tamleekb&gi membolehkan pelanggan mendapa tkan aset yang dikehendaki.

barulah pihak bank akan pergi kepada proses lelong atau menjualnya kepada pihak ketiga. kewujudannya tidak mengganggu kesahihan akad utama kerana ia sebag ai ’tabi’ sahaja menurut Qawaid Fiqh. pihak bank berhak untuk membatalkan sewaan ini dan pelanggan teri kat dengan ianjinya tadi. biasanya mele bihi 6 bulan). Bagaimanapun. Harga belian yang dijanjikan hanya akan di tentukan ketika pembelian akan dibuat. Jika pihak pelanggan berdegil tidak mahu membeli walaupun sudah berjanji sebelum ini. Biasanya bagi menguatkan lagi hak milik bank ke atas aset. 5) Purchase undertaking atau janji untuk membeli aset: Ini adalah satu akad janj i yang akan ditandatangani oleh pelanggan kepada bank Islam. Justeru dalam dokumen janji ini. la dinamakan ’unilateral promis e’ atau ’Al-Wa’dmin Tarafin Wahid’. tertakluk kepada polisi bank). Dalam akad ini akan dinyatakan berapakah jumlah sewaan pada tahun pertama. Hal ini telah disemak oleh para ulama Islam dan ia diterhna oleh ulama dunia. 3) Limited declaration of trust & charge: Akad ini memberikan kuasa dan hak mili k manfaat aset yang dipegang oleh anda sebelum ini kepada pihak bank kesan darip ada pembelian aset oleh bank. iaitu membeli aset ini dengan harga yang akan ditetapk an menggunakan formula yang telah disepakati. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 171 Situasai Pelanggan Bermasalah atau Ingin Menamatkan Segera akad ijarah di atas tadi telah termaktub bahawa jika tiba-tiba anda gagal membay ar sewaan bulanan selama beberapa bulan (ditentukan di dalam akad. kedua . anda juga akan menand atangani dokumen ’charge’ atau cagaran hak rumah kepada bank. 4) Ijarah Agreement atau akad sewaan: Setelah pihak bank punyai hak milik ke ata s aset tadi. anda dan bank akan mengikat kontrak sewa (bank menyewakan aset itu kepada anda). Ini bererti dengan akad ini anda menyewa rumah. Jadi siapa ya ng zalim di sini? Pihak bank akan melelong aset ini kepada umum (setelah dibawa ke mahkamah atau s ebelum. Dengan termeterainy a akad ini bermakna pihak pelanggan telah berjanji akan membeli aset yang disewa nya ini di akhir tempoh sewaan nanti. ketiga dan seterusnya.170 • Wang. formula tertentu akan diletakkan sebagai harga belian kelak. Cara ini adalah halal dan sah disi si syarak dan dipersetujui oleh ulama dunia. dan jika harga lelong lebih daripada juml ah sewaan keseluruhan (contohnya anda bersetuju untuk sewa 25 tahun. maka Majlis Penasihat Syariah Dunia d .25 atau 30 tahun (sebagai contoh jika ia rumah. Anda dan Islam biasanya adalah harga permohonan pembiayaan contohnya RM90 000. andalah yang akan memilikinya). Tidak timbul isu bank Islam meramp as sebagaimana yang dituduh oleh penyoal tadi. pihak bank diang gap sebagai pemilik rumah dan mempunyai hak menjual rumah itu kepada anda atau m enyewakannya. Dengan termeterainya dokumen ini. Bank Islam hanya menjual atau mel elong asetnya sendiri setelah anda atau pelanggan melanggar janji. tiba-tiba a nda tersangkut membayar pada tahun ke 10). kerana aset tadi adalah miliknya. kereta dan Iain-la in bentuk aset yang terbabit daripada bank Islam tadi untuk tempoh 20. Mengapa bank Islam layak melakukan kerja ini? Jawapannya. Ini adalah relevan dar i sudut undang-undang negara tetapi tidak begitu diperlukan dari sudut Syariah.

Pihak bank menjual aset tadi kepada pelanggan dengan harga jumlah terkumpul k eseluruhan sewaan berbaki yang dijanjikan. .i bawah naungan Kesatuan Perakaunan dan Kewangan Islam Dunia (AAOIFI) telah bers etuju membenarkan pihak bank Islam menjual kepada penyewa yang telah berjanji ak an beli tadi (individu yang sama nielanggar janji sewa) dengan meletakkan harga menurut salah satu daripada dua cara berikut: a. Bag i memudahkan kefahaman. Biasanya ia menurut formula yang tela h disepakati oleh kedua belah pihak di awal kontrak ’Purchase Undertaking’ tadi. harganya adalah ’outstanding principal’ atau sama dengan jum lah pinjaman pokok yang berbaki sahaja.

Pihak bank juga dibenarkan menjual aset itu kepada pelanggan atau pihak lain (melalui proses lelong) dengan menggunakan harga pasaran semasa. Jika item (b) dibuat. inilah perbincangan letak duduknya situasi soalan jika akad berdasarkan a kad ijarah thummah al-bai. serta \vang hasil jualan lelong itu melebihi jumlah ’outstan ding principal’ yang dikehendaki oleh bank. Hal ini disahkan harus menurut S yariah. Lihat. b. Jika item (a) d ibuat. pelanggan yang sudah berj anji ingin membeli dengan harga RM60 000 tiba-tiba enggan lalu menyebabkan bank terpaksa melelong kepada pihak ketiga hanya dengan harga RM50 000. tawarruq dan Iain-lain. Pelangganlah yang zalim kerana m enaflkan hak bank Islam walaupun Isu-isu Perbankan dan Takaful • 173 mereka telah mempersetujui dengan kontrak dan janji. Apakah asas yang membolehkan bank Islam membuat tuntutan ini? Jawapannya adalah janji beli yang dibuat oleh pelanggan tadi. Menurut perjanjian. . Saya mengambil p injaman menggunakan konsep bai bithaman ajil. piha k bank adalah harus dari sudut Syariah untuk menuntut baki RM10 000 daripada pih ak pelanggan kerana janjinya tadi. tidak zalim dan menindas. setelah dua ta hun saya perlu membayar ’full monthly payment’. Rumah sepatutnya siap pada tahun 2003 namun sehingga sekarang ia masih terbengkalai. dan pihak pelanggan telah membeli terus daripada ban k dan kini pihak pelanggan mempunyai hutang akibat pembelian tadi. kes selesai di sini. Terdapat bank Islam di Malaysia yan g menghalalkan sahaja baki ini. Pihak pemaju pun seperti hendak melarikan diri. Kesimpulan Tindakan bank Islam untuk melelong dan menuntut baki daripada pelanggan adalah s ah. Namun jika harga pasarannya tidak sampai mencecah jumlah yang sepatutnya. Banyak lagi akad berbeza seperti musyarakah mutanaqisah atau ’diminishing musyarak ah’. menepati Syariah. Kedua-dua pihak telah bersetuju dan pihak bank Islam hanya mengambil harga yang sepadan dan tidak mengambil jumlah ’outstanding profit’ (menurut istilah bank konvensional) lagi. Fahamilah. Anda dan Islam Tiada sebarang kezaliman di sini. Ini bermakna pa da tahun 2009 sekali lagi saya perlu membayar full monthly payment. Contohnya. pihak bank Islam mempunyai dua pendekatan di sini. dan terdapat bank Islam yang lainnya menuntut ba kinya daripada pelanggan. bakinya akan diserahkan semula kepada pihak pelanggan. baca dan fahamilah kontrak! Bahagian kesebelas: Rumah terbengkalai. Lihat pada keadaan projek tersebut nampaknya sehingga tahun 2009 masih lagi belu m siap. Justeru. Pada tahun 2006 saya telah meminta k urang bayaran kerana projek masih terbengkalai. bank Islam tuntut bayaran: Wajarkah? Soalan: Saya menghadapi masalah projek rumah terbengkalai.172 • Wang. Alhamdulillah pihak bank bersetuju tetapi hanya untuk dua tahun. Semuanya mempunyai kesan berbeza dan ia telah disemak oleh ulama Syariah dan dipersetujui oleh pelanggan di awal kontrak. Justeru.

Ini adalah tidak benar. Jawapan dan respon ringkas yang mampu saya utarakan adalah seperti berikut: Pertama: Saudara perlu membetulkan istilah yang digunakan. apa hak saya dan apa yang patut saya lakukan.Minta pandangan ustaz yang arif tentang kewangan Islam ini. Akad yang saud ara tandatangani dengan pihak bank Islam bukanlah pinjaman tetapi jual dengan ha rga tunai dan beli semula dengan bayaran ansuran selama beberapa tahun. Saudara sebut ”saya amb il pinjaman menggunakan bai bithaman ajil”. .

Saya bersetuju dengan majoriti ulama yang berpandangan bahawa hak sememangnya boleh dijual beli.174 • Wang. c) Dimiliki oleh penjual serta beberapa syarat lain. tetapi ia tertakluk kepada apa yang di wakili oleh hak itu. ia mestilah: a) Benda yang diklasifikasikan bentuk. bj Wujud ketika pemeteraian akad atau sekurangkurangnya dibuktikan mampu serah d alam tempoh yang tertentu sahaja. jual beli aset yang belum siap ini boleh mengundang gharar yang besar. Namu n. Namun dengan syarat pembayaran dilakukan terle bih dahulu bagi mengelakkan larangan Nabi SAW daripada berlakunya jualan hutang dengan hutang kecuali jika digunakan akad istisna (manufacturing contract). ia hanya sesuai dan diterima jika digunakan akad istisna ’ saha ja. jumlah. Ringkasan Hujah Ilmuan Syariah Yang Membenarkan Dalam kes bai bithaman ajil dan rumah dalam pembinaan. Saya faham hujah mereka. hak yang dijual beli adalah hak ke atas sebuah rumah yang be lum siap. Jika hak tersebut mewakili hak ke atas suatu bentuk barangan emas. Justeru. ia sepatutnya tid ak dibenarkan oleh Syariah. masalahnya ialah bank Islam ini tidak menggunakan akad istisna’ tetapi sebalikn ya menggunakan akad jual beli biasa atas konsep bai bithaman ajil. Jika ia adalah sebuah ’hak cipta ke atas sebuah buku’. Kedua: Terdapat isu atau perbezaan ijtihad Syariah pada penggunaan akad bai bith aman ajil bagi membiayai rumah atau apa jua aset yang sedang dalam pembinaan (un der construction aset). para ilmuan Islam di Malaysia membenarkan atas hujah bahawa jual an yang dibuat tadi adalah bukan jualan dan belian ”rumah yang sedang dalam pembin aan yang terdedah kepada gharar’ tetapi adalah ”jual dan beli kontrak atau hak ke at as rumah yang di dalam pembinaan”. untuk mengesahkan jual dan be li terhadap hak ini. ia tidak sepatutnya disebut pinjaman tetapi disebut pembiayaan mengguna kan bai bithaman ajil. Oleh kerana hak (rights) diiktiraf sebagai hart a Isu-isu Perbankan dan Takaful • 175 dalam Islam menurut majoriti ulama sedunia. tanpa menggunakan akad istisna’ serta menepati syarat dan rukunnya. justeru pihak pelanggan boleh menjua l hak ini kepada bank. Maka dalam isu ini. jualan ’hak cipta buku’ itu juga menjadi haram. luas dan Iain-lain berkaitan seca ra tepat. Anda dan Islam Justeru. Pada hemat saya. cara transaks i jualan hak tadi mestilah mengikut disiplin Islam dalam jual beli emas juga. Ini adalah kerana antara syarat jual beli barang yang dijual atau dibeli (’subject matter’ atau ’Ma’qud ’alayhi’). penggunaan bai bithaman ajil dalam hal ini boleh dipersoalkan dari sudut Syaria . kandungan buku mesti diteliti terlebih dahulu. Jika buku it u mempromosikan yang haram. Namun demikian. Menggunakan akad al-bai ’ atau (jualan) dalam keadaan ia adalah hak ke atas se suatu aset yang belum siap adalah sama seperti menjual satu aset yang belum ada. Kesimpulannya. la dilarang oleh Syariah akibat gharar yang besar.

Mari kita melihat apa yang berlaku jika rumah itu terbengkalai dan siapa yang pa tut dipertanggungjawabkan daripada kaca mata Islam. secara umumnya aturan akad . Namun anda perlu memahami kesan dan akibat jika rumah tersebut terbengkalai. ita melihat dalam proses pembiayaan bai bithaman ajil bagi rumah dalam proses pe mbinaan di Malaysia. ia terpulang kepada anda dan harus bagi orang awam.h dan jualan hak adalah tertakluk kepada apa yang diwakilinya. Jika berpegang kepada pandangan membenarkan Adapun jika anda masih ingin berpegang dengan pendapat beberapa ilmuan Syariah d i Malaysia yang membenarkan.

Rumah itu sepatutny a siap dalam tempoh dua tahun tetapi gagal. Hasilnya. satu perjanjian jual beli akan dimeterai. 5) Tiba-tiba. Dengan term eterainya akad ini. Pihak bank tiada kaitan dengan pemaju k erana pihak bank Islam hanya membeli hak tadi daripada Encik Karim. Malangnya. bermakna Encik Karim telah menjual hak milik ke atas rumah d alam pembinaan itu kepada bank Islam. Encik Karim sepatutnya bertanggu ngjawab memastikan rumah itu akan siap dalam tempoh dua tahun. pihak bank akan membeli rumah tersebut daripa da Encik Karim. Mengapa bank menuntut? Jawabnya. 2) Kemudian Encik Karim akan memohon pembiayaan dari manamana bank Islam. Pesalah Kedua: Encik Karim Encik Karim boleh dianggap sebagai pesalah kedua kerana dia juga menjual satu ha k milik ke atas rumah dalam pembinaan yang mana nilainya datang daripada nilai s ebuah rumah siap. Tidak perlulah Encik Karim sibuk memberitahu kepada bank bahawa pemaju yang sila p. pesalah pertama: Pemaju Ini kerana pemaju gagal menunaikan janji kepada Encik Karim. Pihak pemaju mewar-warkan bahawa rumah akan siap dalam tempoh dua tahun. Sedangkan ia dij ual dengan harga RM100 000 kepada Encik Karim atas dasar ia akan siap dalam temp oh dua tahun. jadi Encik Karim tetap perlu membayar. ia juga merupakan tanggun .176 • Wang. Anda dan Islam atau kontraknya adalah seperti berikut: 1) Encik Karim membayar 10 peratus kepada pemaju serta menandatangani perjanjian beli rumah yang dalam pembinaan (contohnya harga rumah RM100 000. pihak bank akan menjualkannya semula kepada Encik karim dengan harga dica mpur keuntungan. contohnya RM150 000 kerana Encik Karim ingin membayar secara an suran selama 25 tahun. Justeru. dalam tempoh dua tahun yang dijanjikan siap. Dari sudut Syariah. Apakah nilai bagi hak k e atas rumah terbengkalai? Jawapannya. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 177 4pa sebenarnya isu Syariah yang akan timbul dalam hal ini? Terdapat dua pesalah dalam hal ini: 1. la dijanjikan siap dalam tempoh dua tahun tetapi Encik Karim g agal juga. Nilai RM90 0 00 itu juga datang daripada nilai rumah siap. 2. bermakna pela nggan telah membayar RM10 000). sudah ten tulah pemaju tidak akan ingin bertanggungjawab lagi. pemaju adalah pesalah pertama dan sepatutnya memulangkan sem ula wang deposit 10 peratus kepada Encik Karim dan apa juga wang tunai yang tela h dibayar oleh bank Islam kepadanya bagi pihak Encik Karim. rumah itu terbengkala i akibat pemaju bermasalah. Ini menyebabkan hak milik ke atas ru mah yang dalam pembinaan itu tidak mempunyai nilai lagi. Pemajulah yang gagal. la bukan urusan bank sebagai pembeli. 4) Setelah pihak bank sah memiliki hak ke atas rumah yang di dalam pembinaan ter sebut. Justeru. kerana nombor empat di atas iaitu bank dah ju al hak milik tu pada Encik Karim. Harga jualan ini biasanya adalah harga pembiayaan yang diperlukan iaitu RM90 000. Pihak bank memberi tempoh lanjut selama enam bulan s elepas tempoh dua tahun itu di mana Encik Karim mesti membayar harga kepada bank . Ini tiada kena mengena dengan bank Islam kerana ia dilakukan sebelum bertemu dengan bank Islam. sudah tentu amat rendah. 3) Setelah dipersetujui oleh bank.

la bukan urusan bank Islam. Encik Karim mempunyai dua pilihan di dalam Islam: a) Membatalkan jualannya kepada bank Islam serta memulangkan semula RM90 000 kep ada bank Islam (Jika bank telah bayar semua harga). Kemudian Encik Karim bolehla h menuntut daripada pemaju. b) Memohon maaf kepada bank Islam serta meminta penangguhan .gjawab Encik Karim.

saya dah cuba mohon pembiayaan daripada bank Islam tetapi mereka tolak. saya kira bank Islam itu sudah dikira agak baik Icerana masih memberi tempoh dua tahun. Encik Karimlah penjual kedua dan pemaju penjual pertama. Bank Islam tidak sewajarnya membiarkan Encik Karim keseorangan dan menuntut baya ran kerana masing-masing bertanggungjawab kerana menjual hak yang gagal ditepati siap pada tempohnya. Menurut hukum Syariah. Hasilnya. Tidak tepat dari sudut Syariah bagi pihak bank Islam untuk membuat alasan bahaw a Encik Karim yang silap kerana tidak menjual hak rumah yang betul. Saudara perlu segera menghadapi pemaju. Namun. tidak salah bagi bank Islam untuk menuntut bayaran walaupun rumah terbe ngkalai kerana ia bukan masalah bank Islam selaku penjual ketiga. setiap pembelian dan penjualan adalah terpisah dan tidak terikat antara satu sama lain. c) Menanggung masalah sendiri dengan pemaju serta menunai kan tanggungjawabnya sebagai pembeli (rujuk keterangan nombor 4 di mana Encik Karim telah membeli semula hak itu daripada Bank Islam) iaitu te rus membuat bayaran ansuran selama 25 tahun. kerana bank Islam juga menjual hak milik rumah belum siap kepada Encik Karim. bukan yang terbengkalai. ia sepatutnya bertanggungjawab memastikan r umah itu siap. Bahagian keduabelas: Daruratkah jika bank Islam tolak permohonan? ”Ustaz. Adakah saya berdosa jika mendapatkan pinjaman riba daripada bank konvensional di ketika itu? Bolehkah ia dianggap darurat ketika itu?” Soal seorang lelaki kepada . walaupun rumah gagal siap. Bagi mendapat situasi terbaik. Dalam kes saudara. ”Akujual hak milik alas rumah yang akan siap dalam tempoh dua tahun ini kepada kam u dengan syarat hak milik vang Encik Karim jual pada say a telah disiapkan. Justeru bagi membole hkan ia menerima bayaran berterusan. Oleh kerana bank Islam penjual ketiga. ” la akan membawa kepada gabungan akad beli dengan akad jual yang boleh membawa ke pada masalah Syariah. Seolah-olah bank ingin berkata. Kesimpulan Hasilnya. la tertakluk kepada p ersetujuan bank Islam. Kedudukan bank Islam? Asalnya. Anda dan Islam Isu-isu Perbankan dan Takaful • 179 untuk menyerahkan rumah yang siap seperti yang sepatutnya. bank Islam mestilah berusaha menunaikan janjinya juga.178 • Wang. ketiga-tiga pihak mempunyai tanggungjawab dan kesalahan asjng-masing. Tidak dibenarkan mengikat dua akad jual beli ini. ia berhak menerima bayaran daripada Encik Karim walau apapun yang berlaku kepada rumah itu kerana bank sudah menjual hak itu kepada Encik Karim. bank Islam juga boleh dianggap bersalah kerana bank Islam juga sepatut nya menjual hak milik rumah yang siap kepada pelanggan. pihak bank dan Encik Karim perlu sa ma-sama menyerbu pihak pemaju.

itu jawapan ringkas saya. Hujahnya adalah kaedah Fiqh: Ertinya: Sesungguhnya apa yang diharuskan kerana darurat sesungguhnya memerlukan keyakinan akan wujudnya darurat tersebut setelah usaha pencarian (yang halal). Bank-bank yang mempunyai lesen dan menjalankan operasi i . 108 Justeru dalam hal ini.saya. Adakah darurat atau hajiat apabila permohonan ditolak? Belum lagi. Anda perlu mencuba di semu a bank-bank Islam dan jendela perbankan Islam di Malaysia sebelum boleh mendakwa anda tersepit dan terdesak untuk terlibat dengan riba di bank konvensional. adakah sudah cukup digelar darurat atau hajiat sedangkan baru satu bank Islam yang menolak? Sudah tentu belum. Ber ikut adalah senarai Islam dan jendela perbankan Islam yang wujud di Malaysia.

180 • Wang Anda dan Islam piodukma 100 peiatus menurut Syanah adalah seperti benkut 1 Affin Islamic Bank Berhad 2 Al Rajhi Banking & In\estment Corporation (Malaysia) Berhad 3 Amlslamic Bank Berhad 4 Asian Finance Bank Berhad 5 Bank Islam Mala} sia Berhad 6 Bank Muamalat Mala} sia Berhad 7 CIMB Islamic Bank Berhad 8 EONCAP Islamic Bank Berhad 9 Hong Leong Islamic Bank Berhad 10 Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad 11 RHB ISI AMIC Bank Berhad Bank komensional tetapi mempunyai lesen untuk mewujudkanjendela perbankan Islam bagi menawarkan produk menepati Syanah adalah seperti benkut 1 ABN Amro Bank Berhad 2 Alliance Bank Mala} sia Berhad 3 Citibank Berhad 4 HSBC Bank Malaysia Berhad (Bahagian Islam dmamakan HSBC Amanah) 5 Malayan Banking Berhad 6 OCBC Bank (Malay sia) Berhad 7 Public Bank Berhad 8 Standard Chartered Bank Malaysia Berhad (Bahagian Islam dmamakan Standard Char tered Sadiq) Nota Jika anda pergi ke bank-bank mi anda akan dapati terdapat produk pembiayaan Islam \ ang ditawarkan la juga telah disahkan oleh Majlis Syanah mereka Institusi kewangan yang turut menawarkan perkhidmatan produk Islam adalah sepert i benkut Isu-isu Perbankan dan Takaful • 181 1 Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Mala} sia Berhad 2 Bank Kerjasama Rakyat Mala} sia Berhad 3 Export-Import Bank of Mala} sia Berhad .

Bank Islam Malaysia Ber had dlfahamkan tidak membiayai Pembehan kereta terpakai used cat manakala RHB Is lamic Bank pula .4 Bank Pertaman Malaysia 5 Bank Simpanan Nasional Berhad Sumbei Bank Negara Malaysia Jika semua bank-bank mi menolak anda kerana permohonan anda tidak mempunyai kela yakan atau disenaraihitamkan. anda boleh mencuba beberapa koperasi yang menawaik an pembia}aan Islam (Namun layak bagi sesetengah golongan sahaja seperti kakitan gan kerajaan) Bagi msurans Islam atau takatul pula anda wajib mencari perlmdungan dan mana-man a syankat takaful yang dnktiraf benkut terlebih dahulu 1 CIMB Aviva Takaful Berhad 2 Hong Leong Tokio Marine Takaful Berhad 3 HSBC Amanah Takaful (Malaysia) Berhad 4 MAA Takaful Berhad 5 Prudential BSN Takaful Berhad 6 Syarikat Takaful Malaysia Berhad 7 Takaful Ikhlas Sdn Berhad 8 Takaful Nasional Sdn Berhad Sumbei Bank Negara Malaysia. Asian Finance Bank Bank tidak menawarkan pembiayaan kenderaan. Julai 2007 Setiap bank dan pengendah takaful mempunyai cara semakan kemampuan individu cred it checking yang tersendm Tidak semestmya Jika permohonan anda ditolak di sebuah bank Islam bermakna bank Islam yang lam juga akan menolak Setiap bank mempunyai cara pemasaran dan strategi masmg-masing Contohnya.

” m la mensyaratkan penggunaan minima dan mempunyai had tertentu. Apa yang bank Islam semak daripada pemohon? Setiap bank mempunyai cara masing-masing. Isu-isu Perbankan dan Takaful • 183 Formula kiraan: Bayaran Ansuran Bank A + B + C Jumlah Pendapatan Kasar Bulanan = mesti kurang daripada 50% Contoh Encik Karim berpendapatan bulanan RM5 000 dan mempunyai sebuah rumah deng an bayaran ansuran sebanyak RM1 000 serta dua buah kereta dengan bayaran ansuran sebanyak RM550 dan RM600. wajib dih adkan kepada jumlah dan kadar sekadar menampung keperluan mendesak sahaja tanpa bermewahan dan mengambil kesempatan pula. ini bererti permohonan Enc ik Karim layak untuk diproses dan diluluskan.182 • Wang. Anda dan Islam menawarkan pembiayaan bagi kereta terpakai tetapi terdapat jenarna kereta yang d iterimanya dan ada yang tidak diterimanya. adalah dibataskan dengan b atasan tertentu. Kini beliau ingin membeli sebuah rumah lagi. la dinamakan ’Margin of Repayment’ dan ’Aggregated margin of repayment’. Jika tidak mencukupi. Itupun dalam konteks yang terbatas sebagaimana disebutkan: L&j JuJj J*^-A£ 3 j 5 j-jaJJ ?x_J \ La Ertinya: ”Apa-apa yang diharuskan kerana sebab darurat. mereka akan menyemak : 1) Kemampuan pendapatan bulanan anda dan beban hutanghutang anda daripada pelbag ai bank lain. Dalam konteks rumah. ia adalah rumah p ertama untuk didiami sahaja dan bukan rumah bagi tujuan pelaburan melalui sewa a tau Iain-lain. Tatkala semua institusi kewangan d i atas menolak permohonan anda. Justeru. anda mungkin memerlukan penjamin atau memasukkan nama iste ri atau suami untuk menggabungkan kekuatan kewangan bagi berurusan dengan bank i ni. tidak boleh dipukul rata sem ua bank Islam akan menolak jika satu menolak. Secara umum. S etiap bank Islam meletakkan peratusan kemampuan pelanggan yang tersendiri bagi m emenuhi standard kredit bank. Saya tidak mampu menyatakan semua cara mereka dan ia juga bersifat terlalu teknikal. ketika pemohonan dibuat pelanggan mestilah mempunyai lebihan pendapatan bulanan sebanyak 50 peratus daripada semua jumlah hutang-hutang daripada pelbagai bank. Sebagai contoh. Justeru. Ertinya. . barulah kaedah hajiat atau darurat boleh terpaka i. pihak bank akan memastikan kekuatan kewangannya seperti berikut: RM1 000 + RM550 + RM600 RMS 000 = 43 % Jika dilihat daripada keputusan ini iaitu 43 peratus.

Namun. Maklumat ini mereka kumpul daripada maklumat awam di Jabatan Insolvensi Negara. contohnya saman-s aman dan presiding kemuflisan. 3) Central Credit Reference Information System (CCRIS): Buat masa ini sistem ini menyimpan informasi 5 juta peminjam dan . Menurut CEO syarikat CTOS Sdn Bhd. sebarang kes mahkamah dan Iain-lain berkaitan und ang-undang. mereka mengemaskinikan maklumat yang ada seti ap hari. surat khabar dan Iain-lain. baru-baru ini perkhidmatan mereka me nempuh kontroversi kerana terdapat banyak maklumat yang tidak dikemaskini dan me nyebabkan pihak bank menolak permohonan individu yang telah bersih daripada masa lah undang-undang.2) CTOS: Laporan ini biasanya mengandungi ’customer’s legal status’.

. Mungkin tidak semua ban k Islam menyemaknya tetapi secara umum mereka perlu meneliti perkara-perkara ini bagi memastikan transaksi yang ingin dimeterai dengan pelanggan adalah satu per niagaan yang kurang berisiko. Wajarkah bank Islam tolak? Setelah kita mengetahui demikian cara semakan pihak bank. sama ada kad kredit. jika kita mempunyai sebuah rumah yang ingin disev-akan dan seseora ng berminat untuk menyewanya tetapi tidak mempunyai sebarang kerja yang kukuh se dangkan kos sewaan bulanan Isu-isu Perbankan dan Takaful • 185 vang ingin kita tawarkan adalah sebanyak RM800. Sudah tentu ia terpaksa memilih pelanggan.184 • Wang. bank Is lam adalah sebuah entiti perniagaan. Adakah anda sanggup menyewakan k epadanya sedangkan anda terpaksa membayar bulanan kepada bank sebanyak RM750 seb ulan? Dalam hal ini anda terpaksa membuat bajet yang tepat bagi meraih untung dan dala m masa yang sama memastikan bayaran bulanan kepada bank mampu dilunaskan. ia akan bergantung kepada pengurusan dan standard atau piawaian anda selaku pemilik aset. sudah pa sti mereka akan menyarankan anda agar tidak menyewakannya kecuali kepada orang y ang mempunyai tahap kewangan yang meyakinkan. Contoh mudah. Apa yang disebut hanyalah beberapa maklumat ringkas. Sudah tentu ia tidak akan mendedahkan dirin ya kepada risiko berurusan dengan indh idu yang dijangka tidak mempunyai kemampu an (menurut standard piawaian mereka) untuk membayar hutang hasil jual beli aset yang akan dilaksanakan. kereta dan Iain-lain. Jika ada. Kesimpulannya. risiko agak tinggi bagi bank untuk membiayai pe langgannya. Demikian juga pemaju dan lokasi rumah yang ingin dibeli. sama ada anda mahu menyewakan rumah anda kepada pelanggan seperti ini atau tidak. rumah dan lain-lainnya? Pertama: Sebagaimana yang telah diberitahu di dalam artikel sebelum ini. 4) Jenis kereta dan tahun pembuatannya (jika ingin beli kereta) dan pemaju (ji ka ingin membeli rumah di dalam pembinaan) Ini kerana sebahagian jenis kereta dianggap tidak berdaya saing dan amat sukar u ntuk dijual di pasaran. Jika anda meneliti buku-buku pakar kewangan. maka laluan untuk mendapat ke lulusan agak sukar. la mempunyai tanggungjawab bagi memastikan individu yang melabur dengannya boleh mendapat pulangan yang baik dan keuntungan mampu d icapai. Demikian halnya sebuah bank. rumah. pihak bank dapat mengetahui sama ada pemohon pernah lewat membayar hutang-hutangnya di bank lain. persoalan seterusnya a dalah adakah wajar sebuah bank Islam menolak permohonan pembiayaan pelanggan yan g inginkan proses halal dalam pemilikan kereta. Melaluinya. Justeru. Anda dan Islam pelanggan di bank-bank seluruh Malaysia. sekadar memberikan gambaran kasar kepada pembaca. Setelah semua ini disemak barulah bank akan meluluskan atau menolak permohonan p elanggannya.

jika kamu mengetahui. jika ada yang ingin meminjam wang daripada anda. Dan menyedekahkan (sebahagian atau semua hutang) itu lebi h baik bagimu.Kedua: Dari sudut Islam pula. Tetapi untuk mengharapkan sebuah entiti perniagaan seperti b ank-bank Islam untuk menyedekahkan sahaja hutang yang berpuluh ribu ringgit juml ahnya mungkin agak keterlaluan. kecuali jika anda sudah berniat dari awal untuk mensedekahkannya kepada peminjam di waktu kesusahannya.” Menghalalkan hutang merupakan satu tindakan yang amat terpuji dan sesuai dilakuk an secara individu. maka berilah tangguh sam pai dia berkelapangan. a dalah elok jika anda memastikan tahap amanah dan potensi mereka untuk membayar h utangnya kelak. . Allah SWT berfirman: Ertinya: ”Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran.

b. ”° Kesimpulannya. Imam Al-Haithami pula mengatakan orang yang berkemampua n tetapi bertangguh dalam melunaskan hutang dengan sengaja dikira sebagai salah satu daripada dosa besar. Bercakap lalu berbohong Berjanji lalu mungkiri janji c. Kini pihak akademik Islam di universiti-universiti sedang uiencadangkan diwujudk an pembiayaan mikro kredit Islam. Sebagai perancangan kewangan yang berkesan. Ini menyebabkan cadangan para ahli akademik menjadi bahan di perpustakaan sahaja. la lebih khusus bagi individu berpendapatan re ndah dan kesukaran untuk rnemperolehi pembiayaan. 1/214) Dan juga sebuah hadis lain: Ertinya: ”Penangguhan pembayaran hutang oleh orang yang berkemampuan adalah satu ke^aliman.186 • Wang. bila berjanji ia kerap mengingkarinya.” (Riwayat A l-Bukhari. Namun. masalahnya adalah kita kekurangan individu kaya dan syarikat kaya yang sudi untuk melepaskan peluang rn endapat untung besar untuk masuk ke dalam jenis pembiayaan mikro ini yang menawa rkan untung kecil dan pahala besar. elokJah kita jangan memberikan hutang itu ke rana kelak ia akan menjerumuskan si peminjam ke dalam dosa-dosa yang pelbagai se perti hadis ini: Isu-isu Perbankan dan Takaful 187 JJ Ertinya: Baginda menyebut: ”Sesungguhnya seorang itu apabila ia berhutang. Anda dan Islam Justeru jika kita tidak berniat untuk menghalalkannya atau memberikan tempoh leb ih panjang di waktu peminjam sukar.” (Al-Bukhari. Ada duit tetapi bertan gguh dalam membayar hutang tergolong dalam kumpulan ’Mumatil’ dan dihukum zalim oleh Nabi SAW. amalkan memastikan pendapatan dan beban hutang anda kurang daripa da 50 peratus formula bank tadi. para ulama menyatakan harus hukumnya untuk ditangkap dan di jatuhkan hukuman takzir. Hasilnya. setiap kali anda ingin jtiernbuat ta mbahan hutang. tidak wajar kita menuduh bank-bank Islam sebagai zalim kerana menolak permohonan kita kerana menurut sudut pandangan Islam. ketika ia berbicara ia kerap berdusta. memberi hutang kepada orang yang tidak layak boleh menjerumuskan mereka kepada tiga dosa berikut: a. 3/55) Bagi orang sebegini. ia turut mempunyai maslaha t dan kepentingan yang diiktiraf oleh Syariah iaitu menjaga maslahat pemohon itu juga agar tidak terjerumus ke lembah hina dan gagal bayar. .

maka tiadalah sebarang ganjaran kebaikan untuknya. Albani: Dhoif) 189 Bab 9 Harta haram dan mengurusnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan: Ertinya: ”Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik . di persetitjui oleh Az-Zahabi. Apatah lagi digunakan untuk menunaikan Haji dan Umrah. Ibn Hibban. 1/390. 3/85) Harta haram tidak boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya. maka tiadalah sebarang ganjaran kebaikan untuknya.A-^ ^ Ertinya: ”Barangsiapa yang mengumpulkan wang haram dan kemudian bersedekah dengann ya (membuat kebajikan). tambang bas dan Iainlain. Apatah lagi digunakan untuk menunaikan Haji dan Umrah. dipersetujui oleh AZ-Zahabi. saman kereta. no 797: Sohih menurut Ibn Hibban dan Al-Hakim. Hadis lain pula menyebut: f f\j?^r> ^’L.” (Riway at Al-Hakim. makanan keluarga.” (Riway atAl-Hakim. Kemungkinan Haji it u dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT ke rana ia daripada hasil yang tidak baik sama sekali. tambang bas dan Iainlain. saman kereta. no 797: Sohih rnenurut Ibn Hibban dan Al-Hakim. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukai.Bab 9 Harta haram dan cara mengurusnya Nabi Muhammad SAW mengingatkan: 01 c Ertinya: ”Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik . Albani: Dhoif) 189 . makanan keluarga. Kemungkinan Haji it u dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT ke rana ia daripada hasil yang tidak baik sama sekali. 1/390. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukai. Hadis lain pula menyebut: sj i . <o i-UoJ f Ertinya: ”Barangsiapa \ang mengumpulkan wang haram dan kemudian bersedekah dengann ya (membuat kebajikan). Ibn Hibban. 3/85) Harta haram tidak boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya. ” (Riwayat Muslim. ” (Riwayat Muslim.

judi.”111 Persoalannya: 1) Bagaimana mahu melupuskan harta haram yang di dalam simpanan? Adakah harus untuk menyedekahkan harta yang haram sedangkan pemilik harta haram tidak dikira memiliki harta itu menurut pandangan Islam? Menurut Syariah. Jika gagal juga. pecah amanah. maka rlulab.190 • Wang. hasil keuntungan pe laburan haram. barulah harta itu disedekah. perlu diserah kepada faqir bagi memisahkan diri daripad anya dan bukannya bagi meraih pahala (daripada serahan itu). syarikat atau yayasan: maka cara memulangkannya adalah dengan mem asukkan dalam akaun sekolah. la termasuklah wang yang diperolehi daripada hasil pinjama n dengan transaksi riba. harta curi. hasil wang daripada proses perniagaan secara monopoli dan banyak lagi. hasil per niagaan haram. jika gagal memulangkan semula kepada pemiliknya. hendaklah ia memu langkannya kepada warisnya. Apabila tidak diketahui. jika sesuatu harta yang didapati daripada sumber haram itu dike tahui pemiliknya (seperti harta hasil curi dan diketahui pemiliknya). hasil keuntungan daripada jualan barang curi. Bahagian pertama: Cara melupus Syeikh Ati>yah Saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar) berkata. Bagaimanapun. Anda dan Islam Harta haram yang dimaksudkan di sini adalah harta yang dengan cara yang tidak di iktiraf oleh Syariah. Sekiranya harta itu bukan milik perseorangan tetapi milik sekumpulan seperti kop erasi sekolah. rasuah. djpuiang semula kepada peminjam yang dikenakan riba itu. ”Wajib melupuska n harta yang haram ketika bertaubat dengan cara berikut: a) b) Memulangkan kembali harta itu kepada tuannya (apabila diketahui) ataupun kepada warisnya. la se . ”2 11 «F ” Harta haram dan cara mengurusnya 191 pernikian juga harta yang terhasil daripada riba pinjaman. tipu. atau cara lain adalah de ngan membayar bil air sekolah dan syarikat sebanyak jumlah yang dicurinya. cara melup uskannya adalah dengan memulangkan kembali wang curi itu kepada tuannya serta me minta maaf dan bertaubat kepada Allah SWT. yayasan atau syarikat itu.

Tirmidzi: Hasan Sohih) . maka akan diambillah amal solehnya dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. sehinggalah ia memu langkannya. maka akan dipertanggungkan kejahatan orang ( yang dizaliminya itu) pula. 5/121) Demikian juga hadis: ”Kewajipan atas tangan (yang mencuri) apa-apa yang diambilnya.cara tidak langsung dikira pemulangan kepada pemilik organisasi. Dalil memulangkan harta haram yang diketahui pemiliknya ini bersumber daripada h adis Nabi SAW yang menyebut: o 1 ” .1 . Manakala jika ia dicuri daripada tabung masjid atau derma surau.” (Riwayat Al-Bukhari dengan Path Albari. maka ia boleh d ipulangkan kepada mana-mana surau dan masjid kerana ia adalah milik umum. dan kiranya ia tiada lagi kebaikan. (Jika tidak di hari kiamat) sekiranya ia punyai amal sole h.” (Riwayat Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi. 3/566.^ ’ Ertinya: ”Barangsiapa yang menzalimi kehormatan atau apa jua (harta) saudaranya he ndaklah ia meminta halal daripadanya pada hari ini sehingga jangan tinggal satu dinar atau dirham jua.

Hal ini telah d itegaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari As-Syafie.) Apabila beliau datang kepada Rasulullah SAW menceritakan perkara itu. mereka berbeza pendapat dalam m enentukan sama ada hanya dua kumpulan tadi sahaja yang berhak untuk menerimanya atau harta itu juga boleh diserahkan kepada apa-apa tujuan kebaikan awam. Rasulullah SAW menegaskan: ”Ini kotor. (Tujuan Abu Bakar As-Siddiq ha nya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. ”5 Manakala kebanyakan ulama Syafie berpendapat harta haram yang tidak diketahui tu annya perlu diberikan kepada pemerintah yang adil (Baitul Mai) untuk disimpan se hinggalah dapat diketahui tuan miliknya untuk dipulangkan kelak. ia bukan bertujuan mendapat pahala bagi dirinya tetapi untuk memenuhi salah satu syarat taubat dan melepaskan din darip ada memanfaatkan harta haram untuk dirinya. Abu Hanifah. Antara hujah yang mengharuskan lafaz ’derma’ bagi wang haram yang tidak diketahui pe miliknya adalah kisah khalifah Abu Bakar asSiddiq ketika bertaruh (di awal Islam ) dengan seorang musyrik (yang mencabar ketepatan Al-Quran daripada surah Ar-Rum ayat 1 dan 2 yang mengisyaratkan kejatuhan Rom).117 Pandangan ini juga dikongsi oleh Imam al-Ghazali yang menyatakan ia boleh disera . harta itu akan menjadi m ilik Baitul Mai dan akan digunakan untuk kegunaan kebaikan awam. pahala daripada derma tadi pula akan diperolehi oleh pemilik sebenar harta itu sama ada ia masih hidup ata u telah meninggal. sedekahkan ia. ”4 Harta haram dan cara mengurusnya • 193 Bahagian ketiga: Menggunakan harta haram untuk membina masjid Para ulama daripada empat mazhab telah bersepakat mengenai kewajipan melupuskan harta haram dengan mendermakannya. Abu Bakar telah memperolehi harta pertar uhan itu sedangkan ia haram kerana berunsur judi.116 Ibn Taymiah pula menerangkan mazhab Hanbali.192 • Wang. Bagaimanapun. Apabila kerajaan Rom benar-benar tewas. Manakala. dalam hal harta haram ini.” Selepas peristiwa ini. Maliki dan kebanyakan salaf berpendapat bahawa harta seperti ini perlu diberikan kepada sesiapa yang l ebih utama (untuk menguruskannya). Anda dan Islam Bahagian kedua: Sedekah dengan harta haram Terdapat pertikaian pada lafaz ’sedekah’ atau mendermakan bagi wan» haram kerana menur ut hukum Syariah. harta haram tidak dimiliki oleh pemegangnya. Imam ad-Dawudi (403 H) berkata bahawa urusan dalam hal ini adalah pilihan. Derma bagi wang haram tidak mampu dipulangkan semula kepada tuann> a ini hendakl ah disedekahkan kepada faqir. tetapi disedekahkan untuk tujuan umum dan kebaikan ramai. barulah turun pe rintah pengharaman judi secara sepenuhnya sekalipun dengan orang kafir. Bagaimanapun. dan t iada keutamaan kepada mana-mana pihak faqir miskin atau Baitul Mai. j ika tiada lagi kemampuan untuk diketahui tuan miliknya. Bagaimanapun. Demikian pandangan keempat mazhab utama Islam. justeru mengapa i a mungkin disedekahkan bagi mendapatkan pahala? Memang benar salah satu syarat bagi mendapatkan pahala bagi harta sedekah adalah memilikinya dengan sah serta niat yang ikhlas.1H Kisah tersebut jelas menunjukkan Nabi SAW tidak mengarahkan harta itu dikembalik an kepada si kafir.

hkan kepada pemerintah agar ditentukan kegunaan terbaik daripada harta itu seper ti kegunaan pertahanan negara dan sebagainya. Imam An-Nawawi pula menambah, jika pemerintah tidak yakin manakah yang lebih uta ma, maka diberikan kepada faqir miskin.118 Bagaimanapun. beberapa ulama terulung di kurun ini seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa dan Syeikh Faisal Mawlawi tidak se pendapat dengan pandangan tadi lalu mengehadkan harta ini kepada faqir miskin sa haja.119 Kesimpulannya, berdasarkan hadis Nabi SAW yang mengarahkan harta haram daripada rasuah yang dibawa oleh Ibn Al-Latbiyah agar diserahkan kepada Baitul Mai. dagin g kambing yang diberi kepada Nabi SAW tanpa izin daripada tuan miliknya kepada t awanan perang120, maka

194 • Wang, Anda dan Islam pandangan >ang lebih tepat dalam hal ini adalah dengan tidak mengehadkan harta h aram ini kepada faqir miskin sahaja tetapi boleh melupuskan harta itu dengan sal ah satu cara di berikut: 1) Memberikan harta (yang tidak diketahui pemiliknya lagi) kepada faqir untuk me nampung keperluan asasi mereka. 2) Memberikannya kepada pemerintah melalui pusat zakat ataupun badan kebajikan y ang dipercayai untuk membina masjid, rumah anak yatim, bantuan kepada mangsa ben cana dan seumpamanya. Timbul persoalan daripada hal ini seperti berikut: 1) Bolehkah memberikan harta haram ini kepada dirinya (pemegang harta haram) sen diri atau keluarganya kerana mereka tergolong dalam golongan miskin dan faqir? Majoriti mazhab Islam termasuk ulama salaf memberikan fahva harus untuk individu yang benar-benar dalam keadaan ini menggunakannya untuk dirinya atas sebab misk in dan faqir. Ketika itu. harta yang kotor itu tidak lagi menjadi kotor.121 2) Menunaikan haji menggunakan harta haram daripada hasil riba, curi dan seperti nya dalam keadaan mengetahui ia haram. Dalam hal ini ulama daripada mazhab Hanafi, Syafie dan salah satu pandangan dala m mazhab Maliki dan Hanbali menyatakan bahawa harta adalah syarat untuk menunaik an haji tetapi harta tidak halal tidak dijadikan syarat sah sesuatu haji itu. Me nurut pandangan ini, apabila seseorang pergi menunaikan haji dengan wang sebegin i. maka ke\v ajipan hajinya telah tertunai cuma pahala dan kemabruran Haji itu t iada serta mendapat dosa. Pandangan sebahagian ulama Maliki dan Hanbali pula men yatakan bukan sahaja pahala yang tidak diperolehi malah haji juga tidak sah. Ini kerana Allah SWT men\ebut: Ertinya: ”Dan berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah Harta haram dan cara mengurusnya • 195 taqwa.” (Al-Baqarah: 19) Ertinya: ”Sesungguhnya Allah menerima dari orang-orang yang bertaqwa.” (Al-Maidah: 2 7) Dan hadis Nabi SAW: ”Sesungguhnya Allah itu maha baikdan tidak menerima kecuali yang baik-baik juga. ” ( Riwayat Muslim, 3/85) Harta yang haram sudah tentu tidak datang daripada hasil taqwa dan tidak juga ba ik. Sebuah hadis mengisahkan bahawa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki yang berniaga arak dan berhasrat menggunakan untungnya untuk melakukan ketaatan. Maka Nabi SAW menyebut bahawa apa jua yang disedekahkan adalah amat kecil di si si Allah SWT dan Allah SWT itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik la ntas baginda membaca ayat daripada surah Al-Maidah ayat yang keseratus.i:: Berpandukan fatwa para ulama ini, perlu memastikan hasrat untuk menunaikan ketaa tan adalah daripada hasil yang baik. 3) Menggunakan harta haram untuk membina surau dan masjid

Ulama Hanafi. Mazhab Syafie berfatwa. harus menggunakan duit haram yang tidak di ketahui pemilik ini untuk membina masjid dan surau. m Bagaimanapun, terdapat beb erapa ulama mazhab Hanafi dan Ibn Qasim Al-Maliki tidak membenarkannya. Ini kera na sebuah hadis menyebut bahawa Arab Jahiliyah dahulu amat menjaga Ka’bah agar tid ak terbina daripada duit haram. Ini disebutkan oleh Ibn Hisham bahawa pemerintah Arab dahulu pernah berkata, ”Wahai quraisy, janganlah kamu masukkan dalam pembina annya kecuali daripada hasil kamu yang baik, janganlah masukkan harta daripada p elacuran dan riba.”124 Kita dapat melihat, seburuk orang Jahiliyah itu, mereka masih menjaga agar rumah Allah tidak dibina daripada yang haram. Maka kita sewajarnya lebih mampu menjau hinya.

196 • Wang, Anda dan Islam Imam Ibn Taymiah juga pernah tidak bersetuju sambil menyebut bahawa kewajipan un tuk menjaga rumah Allah daripada segalajenis harta kotor ini agar tidak diletak di tempat sebegini mulia. (MajmiT al-Fata\\a. 32/88) Justeru. pandangan yang lebih baik diambil dalam hal ini adalah menjauhi wang ha ram daripada digunakan untuk membina masjid. terutamanya binaan utamanya. Allah SWT melarang orang-orancr kafir untuk memasuki masjid. ”Wahai orang-orang beriman, sesungguhn\a orang musyrik itu najis dan janganlah mereka mendekati masjid al-H aram selepas dari tahun ini.” (At-Taubat: 28). Kerana itu, wang haram juga seumpama kekotoran secara hukum (hukmiah) \ ang tidak sesuai digunakan untuk binaan seperti masjid. Bahagian keempat: Adakah harta haram dapat dibersihkan dengan zakat sahaja? Syarat \\ajib zakat ke atas Muslim adalah memiliki harta itu dengan sah dari sud ut Islam dan dikeluarkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah SWT. 12” Jelasnya. zakat tidak boleh menyucikan harta yang haram. la hanya boleh menambahkan berkat bagi harta yang didapati dengan cara halal. Ulama bersepakat bahawa tiada zakat ke atas harta haram tetapi yang perlu adalah melupuskannya.1:6 Bahagian kelima: Cara melupus wang haram daripada pelaburan haram Apabila pelaburan cepat ka> a melalui Internet diharamkan oleh Majlis Fatwa Keba ngsaan pada 12 April 2007, ramai yang tertanya-tan\ a kaedah terbaik untuk melup uskan harta haram yang telah diperolehinya. Berikut adalah beberapa persoalan da n jawapannya: 1) Modal boleh ambil semula atau tidak?

Jawapan: Modal boleh diambil semula. Ini kerana sesebuah akad transaksi riba tid ak diiktiraf dalam Islam. la bertepatan dengan erti Harta haram dan cara mengurusnya • 197 ay at Quran: Ertinya: ”Sekiranya kamu bertaubat, maka bagimu modal-modal kamu.” (Al-Baqarah: 276) Berdasarkan keputusan Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia (Majma Fiqh Islami) akad pelab uran menjadi terbatal apabila mana-mana pihak menjanjikan jaminan modal atau seb arang keuntungan yang ditetapkan. Ini bermakna, modal tidak terlupus dan pelabur layak mendapatkannya semula. Jika pihak syarikat menetapkan bahawa kontrak tida k boleh dibatalkan di pertengahan jalan, ketika itu, harus hukumnya untuk menung gu bagi mendapatkan semula semua modal yang telah diletakkan. Tidak kurang mahup un lebih. 2) Apa yang perlu dilakukan dengan keuntungan yang telah diperolehi? Para ulama empat mazhab telah bersepakat berkenaan kewajipan melupuskan harta ha ram dengan mendermakannya dengan seberapa segera. Syeikh Atiyyah Saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar) berkata, ”Wajib melupuska n harta yang haram ketika bertaubat. la boleh dilakukan dengan memulangkan kemba li harta itu kepada tuannya (jika diketahui) atau kepada warisnya, dan jika tida

k mampu diketahui, hendaklah diserahkan kepada faqir rniskin bagi memisahkan dir i darinya dan bukannya bagi meraih pahala (daripada serahan itu).” (Min Ahsanil Ka lam Fil Fatawa, him 2/65) Hujah utama para ulama dalam hal mendermakan wang haram seperti ini adalah pelba gai hadis Rasulullah SAW yang diriwayat Abu Daud dengan sanad yang baik, hadis t entang kekalahan Rom dan kemenangan pertaruhan yang dibuat oleh Abu Bakar As-Sid diq dan juga athar daripada Ibn Mas’ud yang diriwayatkan oleh AlBayhaqi (6/188) da n banyak lagi.

198 • Wang, Anda dan Islam 3) Perlu derma ke mana? a. Faqir atau miskin

Sama ada danpada kalangan ahli keluarga atau tidak, majorit, mazhab Islam termas uk ulama silam memberikan fatwa harm untuk individu yang benar-benar dalam keada an ini menggunakannya untuk dirinya sekiranya ia termasuk dalam kalangan si misk in dan faqir yang sebenarnya (bukan dakwaan kosong). Ketika itu, penggunaan harta yang kotor itu tidak lagi menjadi kotor. Tetapl mes tilah dengan syarat ianya djsertai denoan perasaan msaf dan bertaubat daripada p erbuatan haramnya yang Siapa itu faqir dan miskin? Menurut majoriti mazhab dan ulama, faqir adalah mereka yang tiada memiliki harta (duit ataupun harta seperti kereta, rumah) dan tiada pula kemampuannya dan kela yakan bagi mencari harta halal yang mampu mencukupi had keperluan asasnya dari s udut makan, pakaian dan tempat tinggal bagi dirinya dan yang di bawah tanggungan nya. Seperti ia perlukan minima RM10 untuk keperluan asas, tetapi hanya memperol ehi RM 1, 2 atau 4 sahaja. Miskin pula adalah apabila ia memerlukan RM10, tetapi hanya memiliki RM7 atau 8 sahaja. Selain itu, termasuk juga mereka yang mempuny ai harta tetapi tidak dapat digunakan kerana sebabsebab tertentu seperti jauh da n sebagainya. Termasuk juga dalam takrif ini seperti para pelajar universiti (ib u bapa juga tidak berkemampuan) yang wangnya hanya mencuktapi untuk makan dan ti dak mencukupi untuk membeli peralatan asasinya seperti buku. Tatkala itu ia juga dikira miskin. I28 Tetapi awas, jangan ada yang menggunakan pelbagai helah untuk menganggap diri mi skin semata-mata untuk menggunakan harta haram ini untuk dirinya. Allah SWT maha nnengetahui akan segala helah makhluknya. Harta haram dan cara mengurusnya • 199 b. Badan kebajikan awam dan pembinaan kemudahan awam yang halal Harus juga untuk memberinya kepada pemerintah melalui pusat zakat ataupun badan kebajikan yang dipercayai untuk membina masjid, rumah anak yatim, bantuan kepada mangsa bencana dan seumpamanya. Saya kira ini tidak lagi memerlukan huraian ker ana ia adalah begitu jelas. c. Masjid dan surau Bagi saya ia tidak berapa digalakkan dan saya sebenarnya lebih cenderung kepada pandangan ulama mazhab Hanafi dan Ibn Qasim Al-Maliki yang tidak membenarkannya. Ini kerana sebuah hadis menyebut bahawa Arab Jahiliyah dahulu amat menjaga Ka’bah agar tidak terbina daripada duit haram. Akan tetapi di ketika uzurnya sesebuah masjid dan surau daripada bantuan kewanga n bolehlah diambil pandangan yang lebih ringan dalam hal ini iaitu ia merupakan pandangan Ulama Hanafi, Mazhab Syafie yang berfatwa harus menggunakan duit haram yang tidak diketahui pemilik ini untuk membina bahagian-bahagian masjid atau su rau.129 4) Adakah jalan lain sekiranya tidak mampu untuk mendermakan seluruh keuntungan riba itu sekaligus? Bagi yang benar-benar insaf dan wang keuntungan masih ada, tetapi jika didermaka n sekaligus maka akan habis seluruh wang simpanan atau membawa kesukaran belanja keluarga yang teruk, bolehlah didermakan wang keuntungan tersebut secara berper

la samalah dengan dalil b erkenaan tindakan khalifah Umar Ab Aziz yang membuat perancangan ke arah suasana negara yang lebih baik dalam bentuk beransur.ingkat khas bagi mereka yang berada dalam situasi ini. ia didatangi anaknya yang menuntut ag ar ayahnya segera mengubah secara sekaligus semua yang bercanggah dengan agama. Ketika Umar Ab Aziz naik sebagai khalifah. .

maka berlakulah fitnah. modalnya adalah wang curi at au haram. ia wajib me mulangkan kembali wang yang dicuri (wang yang digunakan sebagai modal perniagaan nya atau pelaburannya) kepada yang berhak. Dalam hal ini. maka me reka meninggalkann\a juga sekaligus. Bagaimanapun.yi j l^v-j . At-Tirrnidiz: Hadis H asan) Disebut disyarahannya akan erti penghapusan itu: Ertinya: ”Apa yang dimaksudkan adalah Allah akan menghilangkan kesan dosa itu dari hati. nescaya ia akan dapat memadamnva dan menjadikan ka mu dengan akhlak yang mulia.”lv> 5} Duit tersebut telah habis digunakan dan tidak mampu untuk diganti semula Untuk kumpulan sebegini. Ertinya: ”Jangan tergesa-gesa ya anakku. ^y> jT^iJi j y^ Harta haram dan cara mengurusnya 201 JU . no 1910. Bagi saya. Anda dan Islam Khalifah menjawab dengan tenang: jij . Imam Abu Yusof dan Sheikh Z ufar Huzayl bersetuju bahawa pencuri tersebut berhak mendapat bahagian keuntunga n daripada pelaburannya walaupun modal asalnya adalah haram. Hanya Allah SWT yang dapat mengetahui sama ada seseorang itu benar-benar sudah sampai tahap untuk mengambil pandangan yang lebih ringan i aitu. la berdasarkan sabda Nabi SAW: Ertin\a: ”Bertaqwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada dan ikutilah pe rbuatan dosamu dengan pahala.200 • Wang. Imam As-Shafie. perbanyakkan sedekah sedikit demi sedikit sepanjang hidupnya. sesungguhnya Allah mencela arak di dalam Al-Quran dua kali. dan aku bimbang kira nya aku membawa kebenaran ini kepada manusia secara sekaligus (drastik). disertai dengan azam dan n iat ikhlas untuk mendermakan modal daripada yang haram itu dari masa ke semasa.” ni Bolehkah digunakan duit untung itu sebagai modal perniagaan halal? Ini juga satu persoalan yang kerap ditanya. ii. yang terpenting adalah bertaubat dan memutuskan semua k eterlibatannya dengan wang haram ini. Ulama silam juga pernah membincangkan berkenaan hukum menggunakan keuntungan yan g didapati daripada perniagaan halal.1’2 Berdasarkan ijtihad ulama yang disebut di atas ini. kerana kesan dosapenyakit itu dirawati d engan apa yang bertentangan dengannya. Dalam masa yang sama. harus menggunakannya sebagai modal untuk perniagaan halal sebagai ganti ke pada terjebaknya ia dalam perniagaan haram yang lalu. lanya perlu bagi menghapuskan dosa-dos a silam yang melekat di hati. maka kebaikan menghilangkan segala kejaha tan. kehidupan dan dagingnya. Imam Malik. Tetapi. dan mengharamkann\a di kali yang ketiga. ia hanya akan menjadi har us sekiranya anda benar-benar dalam keadaan bermasalah sekiranya melupuskan teru s wang-wang haram itu. saya berpandangan bahawa pel abur yang terdesak dan sukar untuk mendermakan wang untungnya secara sekaligus d .” (Riwayat At-Tirmidzi.

. Tetapi.iharuskan menggunakannya untuk dilaburkan ke tempat halal dan harus juga mengamb il keuntungan daripada perniagaan/pelaburan halal itu. Telah bertaubat daripada kesilapan serta menghadapi masalah untuk mendermak an secara keseluruhannya pada satu masa. perlu diingat ia hanya harus dilakukan di ketika: a.

5/226) Berdasarkan hadis ini. ” (Riwayat Muslim. Apatah lagi digunaka n untuk menunaikan Haji dan Umrah.” (RiwayatAt-Tabrani. sama ada untuk kegunaan pembayaran cukainya. 2/9207. Kedua: Perlu diingat beberapa dalil seperti sabda Nabi SAW yang bermaksud: ’ V Eninya ”Sesungguhnya. terdapat beberapa pihak yang keliru lalu menyangka ianya boleh digunakan untuk manfaat diri selain makafl dan minum sebagai contoh membel i komputer. sofa dan Iain-lainHarta haram dan cara mengurusnya 203 Ini adalah satu kesilapan dalam memahami konsep harta haram dan hadis di atas. maka ramailah yang akan mencuri serta menggunakan wang curi unt uk membeli kereta sahaja. . Kesimpulan. saman keretanya. pem bayaran faedah pinjaman bank dan Iain-lain kegunaan sendiri. ianya tidak boleh digunakan untuk apa jua manfaat pemegangnya sama ada untuk makan atau lainnya termasuk membeli peralatan rumah. Berdasarkan sebuah hadis pula: Ertinya: ”Setiap daging yang tumbuh daripada harta kotor (haram) makaNeraka lebih layak untuknya. AzZubaydi. Tidak lagi meneruskan aktiviti haram itu sama sekali. c. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesiiatu yang baik .202 • Wang. Telah insaf dan bemiat ingin mengubah semuanya atau convert kepada yang halal serta tiada modal lain. pembayaran cukai. Kemungkinan Haji itu dilihat sah berdasarkan rukun dan syaratnya tetapi tidak diterima Allah SWT kerana ia adalah daripada ha sil yang tidak baik sama sekali. tambang basnya dan Iainlain untuk kepentingan dirinya. 19/136: Al-Mughni HI ’Iraqi. makanan keluarga nya. cara yang perlu dilakukan adalah seperti berikut: Pertama: Cara terbaik adalah bertaubat kerana terjebak tanpa ilrnu dalam saham-saham yang berunsur riba. Tidak benar sama sekali. J ika demikianlah. 3/85) Ketiga: Harta haram tidak sesekali boleh digunakan untuk manfaat diri pemiliknya . Anda dan Islam b. Hukum asal dalam bab harta ha ram ini. Ithaf As-S adat al-Muttaqin.

” (Direkodkan oleh Bukhari. Nabi Muhammad SAW berpesan: Ertinya: ”Individu yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin niengembalikan nya. Allah akan mengembalikan pinjaman itu. Allah akan mengembalikan pinjaman itu. tetapi individu yang meminjamnya den gan niat ingin merugikannya. N abi Muhammad SAW pernah menegaskan: Ertinya: ”Diampunkan sernua dosa bagi orang mati yang terkorban Syahidkecualijika ia mempunyai hutang (kepada manusia).” (Direkodkan oleh Bukhari. Umat Islam tidak ter lepas dalam hal ini. Allah akan merugikannya. Nabi Muhammad SAW berpesan: Ertinya: ”Individu yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikann ya. bab ini akan mengulas pandangan Islam berkenaannya. Sebelum kita terus-terusan berasa selesa dengan segala jeni s hutang di keliling kita. Allah akan merugikannya. ” (Riwayat Muslim. 2/ 83) Rasulullah SAW juga kerap mengajar umat Islam supaya berdoa dilepaskan daripada hutang: 205 Bab 10 Hutang menurut Islam Hutang adalah satu keperluan biasa bagi kebanyakan manusia.Bab 10 Hutang menurut Islam Hutang adalah satu keperluan biasa bagi kebanyakan manusia. Sebelum kita terus-terusan berasa selesa dengan segala jeni s hutang di keliling kita. tetapi individu yang meminjamnya deng an niat ingin merugikann\a. ” (Riwayat Muslim. N abi Muhammad SAW pernah menegaskan: -i ^_? Ertinya: ”Diampunkan semua dosa bagi orang mati yang terkorban Syahid kecuali jika ia mempunyai hutang (kepada manusia). Umat Islam tidak ter lepas dalam hal ini. 2 /83) Rasulullah SAW juga kerap mengajar umat Islam supaya berdoa dilepaskan daripada hutang: 205 . 6/38) Lebih malang bagi individu yang meminjam dengan mat tidak mahu mengembalikannya. bab ini akan mengulas pandangan Islam berkenaannya. 6/38) Lebih malang bagi individu yang meminjam dengan niat tidak mahu mengembalikannya .

Hari ini. b) Pinjaman peribadi . wahai Rasu lullah?” . Walau bagaimanapun. lain bagind a ditanya. lebih baik jika menggunakan kad caj atau kad debit sahaja. 1/214) Hadis lain menerangkan: t-»J J^ JYJ^*j» y&l ^ dL iyM Jl ^ Ertinya: ”Ya Allah. tidak semua bank Islam menawarkannya kerana kebanyakan produ k ini dibuat berlandaskan konsep bai inah (jual dan beli semula antara dua pihak yang sama). ”Benar. Ahmad. bila berbicara ia dusta. 3/38.” (Riwayat Al-Bukhari.” (Riwayat An-Nasaie. kadar yang dikenakan adalah tinggi. Beberapa cadangan di bawah perlu difikirkan demi memastika n tanggungan dan beban hutang kita dikecilkan seperti berikut: a) Kad kredit . Bagaimanapun . Semua jenis pinjaman per ibadi secara konvensional Hutang menurut Islam • 207 adalah diharamkan oleh Islam dengan disepakati semua ulama. Al-Hakim berka ta Sohih dan disepakati olehAz-Zahabi. aku berlindung kepadaMu daripada dosa dan hittang. Selain is u-isu riba yang begitu hampir dengan kad kredit. bil a berjanji ia ingkari. Walau bagaimanapun.5 peratus. kadar paling murah bagi pembiayaan peri badi Islam adalah sekitar 6 hingga 7 peratus dan memerlukan penjamin. Konsep ini ditolak oleh kebanyakan ulama timur tengah. semakan kredit mereka adalah ketat. Menurut informasi semasa yang diperolehi pada ketika ini. Jauhkan diri daripada ketagih menggunakan kad kredit. ”Apakah engkau menyamakan kekufuran dengan hutang wahai Rasulull ah?”. ia juga menggalakkan hutang sec ara berlebihan.Ini adalah satu jenis produk yang juga boleh mengakibatka n penyakit ketagihan duit tunai di kalangan masyarakat. Justeru. Oleh itu. Apapun. pada kebiasaannya. la ditawarkan oleh Al Rajhi Banking and Investment Corpo ration (Malaysia) Berhad. Mendengar itu se seorang bertanya. Dinasihatkan seseorang menggunakan di waktu yang benar-benar ter desak dan perlu sahaja. ”Mengapa engkau sering meminta perlindungan daripada hutang.Menjauhkan diri daripada kerap menggunakan kad kredit. terdapat b eberapa buah bank Islam dan perbankan Islam yang menawarkan pembiayaan peribadi melalui cara yang disahkan oleh Islam. Kali terak hir ia disemak (sekitar Jun 2007) kadar termurah pembiayaan peribadi tanpa penja min adalah 8. kita sewajarnya menja uhinya semampu boleh. aku berlindung daripada kekufuran dan hutang.” Jawab Rasulullah. 2/316. Anda dan Islam ) r -li Ertinya: ”Ya Allah.206 • Wang. Selain itu. ia diterima oleh ulama Malaysia dan Brunei. individu perlu menggunakannya hanya di waktu yang amat mendesak atau l [*• • JUi . Menurut Albani: Dhoif) Berdasarkan fakta membuktikan memperbanyakkan hutang tanpa sebab yang munasabah adalah kurang digalakkan menurut pandangan Islam. baginda menjawab: ”Jika seseorang berhulang.

mestilah menilai kemampuan k ewangan dengan sebaiknya agar tidak mendedahkan diri kepada bahaya tidak mampu m embayar hutang. Bagaimanapun. sebaik-baiknya hutang peribadi kita dihadkan kepada dua jenis ini sahaja. umat Islam perlu memahami keutamaan atau ”awlawiyyat” di dalam mengur us wang peribadi.Dua item ini mungkin keperluan asas yang sukar dielakk an bagi kebanyakan individu. . d) Umrah dan haji sunat (kali kedua) -Haji sememangnya\vajib bagi umat Islam yan g berkemampuan fizikal dan kewangan. Sebarang pinjaman kereta dan rumah secara konvensional adalah di sepakati haramnya oleh seluruh ulama dunia. yang wajib hanyalah sekali sa haja. c) Perumahan dan kereta .ebih baik dihapuskan terus demi mengurangkan beban hutang yang ditanggung. Pada pandangan saya. Itupun. Justeru.

Bab 11 Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) Jualan Langsung ’Direct Selling’ atau lebih dikenali sebagai ’Multi Level Marketing’ ata u MLM adalah amat popular di Malaysia. Bahagian pertama: Pengertian MLM Secara umum Multi Level Marketing ialah perniagaan alternatif yang berkaitan den gan pemasaran yang dilakukan melalui banyak tingkat. Akibat daripada kebanjiran produk dan syarikat yang menggunakan sistem ini dalam mempromosi dan menjual produk mereka. Ini mungkin disebabkan kerumitan ataupun kurangny a minat ilmuan Syariah mendalami proses sistem ini. lebih utama untuk menggunakan wang yatl ada daripada menggunakan nya bagi melakukan umrah sunat dan Haji kali kedua. Dalam masa yang sama. Bagaimanapun. Anda dan Islam Di dalam Islam. sistem yang sama ju ga digunakan oleh industri penjualan Saham Amanah Islam dan beberapa produk taka ful. amat jarang dijumpai ilmuan Syariah dalam a taupun luar negara yang berminat menghuraikan sistem ini daripada aspek Syariah dengan terperinci dan konkrit. Statistik tahun 2003 menunjukkan industri MLM Malaysia mencatatkan jualan R M4 bilion dan lebih daripada tiga juta orang Malaysia terlibat dalam urusniaga MLM. Malangnya. MLM kini dianggap sebagai sistem pemasara n yang diterima ramai. ramai umat Islam tidak faham menyebabkan mereka kerap mendahulukan sesuatu yang kurarm penting be rbanding yang lebih penting. biasa dikenal dengan istila h upline (tingkat atas) dan downline 209 .208 • Wang.

nombor 2346) Sayyidina Umar al-Khattab mengingatkan: Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 211 jjJl j tJLJU Jj J* ^\ LJJ— J fUJ N r: ”Jangan seseorang kamu berjual belt di pasar kami. saya tid aklah mampu menujukan tulisan ringkas ini kepada mana-mana jenama MLM yang wujud di Malaysia mahupun luar negara. Tambahan pula. Bagaimanapun. Saya ikhlas menyatakan di sini. Sebenarnya. pengikut dan pengamalnya terlalu ramai dan kebanyakannya pula kel ihatan ’taksub’ dan amat yakin akan halalnya kaedah MLM ini. kecuali ia mendalami ilmu (h ukum) agama tentangnya. Berkatalah Laith bin Sa’ad: ”Seandainya orang-orang yang memiliki pemahaman halal da n haram meneliti masalah ini. L ebih hangat dan meriah lagi. no 487. harganya ditinggikan bagi menjamin syarikat mendapat keuntungan awal daripada penyertaan ahli baru. Individu disebut upline apabila mempunyai downline Pokok utama daripada perniagaan MLM ini digerakkan dengan jaringan ini.” (Direkodkan oleh Bukhari. Albani: Hasan) Bagi membantu masyarakat yang semakin hanyut dalam industri ini. produk yang ditawarkan oleh skim MLM dengan harga yang jauh lebih tingg i daripada harga biasa. Ini bermakna syarikat bu kan sahaja mengambil untung daripada penjualan barangan yang dijual. agak ramai juga orang ramai yang terpengaruh den gan kempen daripada kumpulan ilmuan agama seperti ini. saya ingin menasihatkan semua rakan-rakan lul usan Syariah dan pengajian Islam supaya berhati-hati memberi hukum dan merujuk d engan mendalam sebelum berkempen dan mendakwa halalnya sesuatu skim hanya semata -mata kerana mendapat keuntungan daripadanya. sama ada yang bersif at vertikal atas bawah mahupun horizontal kiri kanan ataupun gabungan antara ked uanya. Bahagian ketiga: Beberapa keraguan Syariah dalam MLM Sistem jualan pelbagai peringkat atau MLM ini boleh jatuh dalam kategori antara syubhah dan haram apabila menggunakan beberapa item berikut: i) Harga tinggi daripada biasa Menjual. saya merasa ter panggil berkongsi panduan umum Syariah dalam hal MLM ini. Justeruitu. Anda dan Islam (tingkat bawah). Pada awalnya. pastilah mereka tidak akan membolehkannya kerana t erdapat unsur perjudian. saya cuba mengelak disebabkan terlampau banyak bentuk dan jeni s MLM ini hingga sukar menerangkan hukumnya secara jelas.133 Bahagian kedua: Para ’Ustaz’ dan MLM Saya juga tidak dapat lari daripada dibanjiri soalan demi soalan berkenaan hal i ni. him 129. Tulisan ini hanya memberikan sedikit gambaran dan garis panduan yang diletakkan oleh undang-undang Islam dalam hal MLM ini. malah merek .” (Riwayat: Tirmidzi. Ini kerana agak ramai juga saya da pati orang ramai yang merujuk ustaz tertentu dalam kempen MLM mereka.210 • Wang. menyebabkan orang ramai m enyertainya tanpa berfikir lagi berkenaan halal ataupun haramnya produk itu kera na diiktiraf oleh ’ustaz’. Tidak kurang juga terdapat para graduan Syariah atau pengajian Islam yangdigelar ’Ustaz’ dan ’Ustazah’ yang juga kuat berkempen produkproduk syarikat dengan skim MLM. kumpulan ini kerap mendakwa ia halal lalu diselitka n dengan pelbagai fakta daripada Quran dan Hadis.

ia digelar ’Ghabnun Fahish ’ menurut istilah ulama F iqh. Ketika itu. makruh dan haram.a juga mengaut keuntungan dengan memasukkan kos komisen yang akan dibahagikan ke pada jaringan ahli melalui teknik menaikkan harga barang lebih daripada biasa. Nabi . 134 Walaupun demikian. la tidak digalakkan menurut Islam malah menurut sebahagian ulama. akad seperti i ni adalah terbatal. Terdapat perbezaan pendapat ulama dalam hukum jualan secara ’Ghabnun Fahish ’ i ni di antara harus.

Sebagai contoh ada seorang rakan saya pernah ’terpaksa’ membeli sebuah produk MLM. O leh kerana tukang jual MLM ini amat sukar beralah. Mungkin unsur ini tidak cukup kuat u ntuk menjadikannya haram. Ramai individu yang bersetuju untuk menyertai MLM selepas dikempen begitu hebat oleh promoternya. Walau bagaimanapun perlu diingat. Kedua: Ghabnun lebih tinggi 1/3 daripada harga pasaran biasa . Inilah maksud saya mempunyai unsur ghabnun. Maka jelas harganya dinaikkan kerana penyertaa n sebagai ahli dan masuk dalam sistem. Apa yang ingin saya nyatakan ghabnun di sini adalah yang dibuat dalam bentuk pen ipuan harga kepada orang awam. iaitu *ada ulamanya yang mengata kan ghabnun harus walaupun/a/»’s/!. dan beliau ingin ia cepat men amatkan perbincangan dengan penjual dengan adab. Ulama mazhab berbeza pandangan berkenaan kesan ghabnun di dalam akad seperti berikut: Mazhab Hanafi: terbahagi kepada tiga pandangan. hargan>a men cecah RM300 sebiji. dengan janji-janji akan membantu mencarikan ’kaki’. apabila harga ditinggikan daripada biasa. iaitu sebiji bantal yang dikatakan sangat hebat. n” Selain itu. dan tiada apa yang berlaku selepas lima tahun. apabila terbukti bantal tersebut tia da istimewanya setelah digunakan. Tiada sebarang untung mahupun kaki dan elemen judi berlaku. dan ketiga: Haram apabila ada unsu r penipuan sahaja. Akhirnya baran g yang ditawarkan dibeli dengan harga tinggi. ia cuma salah satu unsur yang perlu disemak dan boleh memburukkan lagi hukum sesua tu MLM sehingga boleh jatuh tahap haram kerana penipuan dalam keadaan tertentu y ang lain. dalam satu MLM mungkin terdapat tiga atau empa t unsur syubhat dan haram yang akan saya sebutkan. Ini tidaklah bermakna saya me ngatakan MLM haram hanya kerana adanya unsur ”harga lebih tinggi daripada biasa”.136 Mazhab Maliki: Juga ulama mereka berbagai pandangan iaitu pertama: Ghabnun Musta rsil sama ada yasir atau fahish: Haram. Anda dan Islam SAW mengisyaratkannya sebagai kezaliman apablla menaikkan harga barangan kepada orang yang tidak mengetahui selok-belok harga sesuatu barang yang dijual. ia boleh menjadi haram.212 • Wang. ini membawa kepada wujudny a elemen perjudian iaitu kerana baki daripada har^a asal itu adalah dikira seper ti wang pertaruhan untuk mencuba nasib dalam perniagaan piramid ini. Inilah namanya ghabnun. iaitu harga yang sengaja dinaikkan kerana merangk umkan yuran penyertaan dalam sistem piramid. lalu beliau membeli satu produk nya yang termurah. Kesan ini apabila bergabung dengan un sur-unsur syubhat yang lain. Kedua: Haram. tetapi ia salah •I inn Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) 213 satu unsur yang memberi kesan kepada akad.

Saya menyebut ghabnun sebagai salah satu sebab b oleh menjadikan MLM itu haram kerana berkemungkinan jenis yang disepakati haram itu berlaku.139 Perbincangan panjang tentang ghabnun sebenarnya menunjukkan terdapat jenis ghabn un yang disepakati haramnya oleh ulama.. dan terdap at yang diperbezakan pandangan. . maka itu pandangan anda sahaja dan saya tidak semestinya bersetuju dengan anda.’” Mazhab Syafie: Harus hukumnya kecuali pandangan ganjil daripada al-Mutawaali yang mengharamkannya. Saya lebih selesa berpandangan banyak jenis ghabnun yang berlaku lebih menjurus kepada haram terutamanya apabila hampir semua syarikat-syarikat MLM ini amat men gambil mudah akan hal hukum agama.. terutamanya apabila didesak (agar tak pergi semak kedai-kedai lain dulu) dan cuba disegerakan oleh penjual. Adakah anda yakin semua jenis ghabnun yang berlaku dalam MLM itu tergolong darip ada golongan yang harus? Jika ya. B8 Mazhab Hanbali: Ibn Quddamah berkata: Ghabnun Mustarsil adalah apabila si pembeli membeli dengan harga yang terkeluar daripada harga pasaran. Jika tidak. ada yang disepakati halalnya. pastinya mereka telah mengambil P enasihat Syariah sejak dari awal.adalah Haram.

MLM yang mempunyai syarat seperti ini menjadikan skim mer eka bermasalah daripada sudut Syariah kerana wujudnya unsur kezaliman terhadap a hli. semua hasil jualan mereka akan diambil sebahagian untung untuk orang atasnya. 14° Bagai manapun. Menurut pendapat saya. terdapat juga keraguan dalam isu memberi komisen di atas usaha dan tugas ejen (wakil penjual) ataupun ”brokerage” (tukang kempen). Apabila gagal mencap ai sasaran jualan tersebut maka keahliannya hilang ataupun tiada sebarang komise n boleh diperolehinya walaupun orang di bawahnya menjual dengan banyak. la juga boleh dikelaskan sebagai bro ker di atas broker di atas broker di atas broker dan seterusnya. Pihak syarikat seolah-olah memaksa dengan mengatakan ”Anda perlu membeli ataupun mengekalkan jualan peribadi sebanyak RM500 sebulan bagi membolehkan anda mendapat hak komisen orang bawahan anda. Dalam hal berbi langnya rantaian komisen broker ini. kebiasaannya terdapat syarat yang mewajibkan ahli tersebut mencapai target jualan tertentu bagi melayakkanny a mendapat komisen daripada hasil jualan orang di bawahnya. keadaan broker atau ejen itu menjadi syubha h dan tidak lagi benar disifatkan sebagai komisen wakil ataupun broker yang sah menurut Islam.214 • Wang. Ini kerana syarat yang diletakkan itu memberi i ndikasi kepada semua orang bawahan sama ada dengan redha atau tidak. Dengan sebabsebab ini. komisen yang diambil atas usaha menjual (seperti ’brokerage fee’} bara ngan adalah harus menurut Syariah berdasarkan pandangan ulama besar Tabi’en sepert i Muhammad Ibn Sirin. g) Dari sud ut yang lain. tetapi tiada sebaran g produk untuk diniagakan. Sesetengahnya pula mensyaratkan broker atau ejen untuk menjual sendiri dalam jum lah tertentu bagi melayakkannya memperolehi komisen jualan seluruh broker (ahli) di bawahnya. menurut perbincangan ringkas saya bersama S yeikh Prof. selain wujudnya kewajipan jualan bersyarat dengan syarat yang tidak menyebe lahi ahli serta berbentuk penindasan. Ini menjadikan orang atasan seolah-olah mendapat untung di atas angin tanpa sebarang kerja dan usaha. Ini kerana sepatutn ya komisen ke atas ”brokerage” tidak harus mensyaratkan tukang kempen itu membeli un tuk diri sendiri seperti yang berlaku dalam beberapa jenis MLM. Keadaan ini menj adikan gharar atau ketidaktentuan dalam upah broker berlaku. in) Tiada produk diniagakan Apabila ahli berdaftar menyertai MLM dengan yuran tertentu. ia menimbu lkan masalah daripada sudut Syariah seperti unsur memaksa. Dr Abd Sattar Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) m 215 Abu Ghuddah (Pakar Syariah utama dalam bidang kewangan Islam dunia di Kesatuan U lama Fiqh Sedunia. Dow Jones Islamic Index dan Iain-lain) berpendapat ia termasuk dalam konteks memakan harta orang lain secara tidak benar. f) Komisen datang daripada orang bawahan yang tidak dikenalinya kerana sudah ter lampau jauh ke bawah.” Pada asasnya. syarat yang tidak sah dalam perwakilan dan perjudian. AAOIFI. komisen dalam hal MLM dan sistem piramid ini bertukar menjadi haram ata u syubhah apabila: e) Diikat komisen daripada jualan rangkaiannya dengan jualan sendiri. Selain itu menyebabkan wujudnya unsur judi. Ibrahim an-Nakha’ie dan ramai lagi. ’Ato’ Bin Abi Rabah. Perniagaannya hanya mencari orang bawahnya (downline) . Anda dan Islam ii) Sasaran jualan sebagai syarat komisen Selain daripada yuran yang wajib dibayar oleh ahli.

Ini mempunyai unsur riba kerana memperdagangkan sejumlah wang untuk mendapat sej umlah wang yang lebih banyak pada masa hadapan. akan diberikan beberapa peratus daripada yuran ahli atau pembelian wajib tersebut kepadanya. la merupakan satu bentu riba annasi’ah dan riba al-fadhl.dan setiap kali ia mendapat ahli baru. Semakin banyak anggota baru bermakna semakin banyak jumlah bonusnya. Hal yang sama juga hukumnya bagi MLM yang tidak mempuny ai .

dengan menjadi ahli. Al-BazzarAl-Haithami 4/84) Ini berlaku apabila ada sebahagian syarikat MLM yang membuka pendaftaran ahlinya dengan setiap ahli perlu membayar sejumlah wang yang disebut yuran. m) Terdapat juga unsur mirip shafqataynfi shafqah. Maka tindakan Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) 217 seperti ini boleh dikatakan termasuk dalam kategori hadis: shafqataynfi shafqah. 1) Terdapat juga syarikat MLM yang melakukan manipulasi dalam menjual produknya. Ini juga termasuk yang di haramkan. Pada waktu yang sama.” ( RiwayatAhmad. (iaitu d ua akad jenis jual beli dalam satu) yang dilarang oleh Rasulullah dengan pelbaga i lafaz antaranya: J Jo I Jo I Ertinya: ”Rasulullah melarang daripada membuat dua belian (akad) dalam satu akad. atau bay’ataynfi bay’ah. pra ktis seperti ini jelas tergolong seperti hadis di atas. atau bay’ataynfi bay’ah. Sebagaimana y . Namun tidak semua MLM begini. dan hanya kerana rantaian orang di bawahnya maka ia mendapat untung. Hal membeli produk tidak benar dengan niat utama memasuki rangkaian da n mendapat untung daripada rangkaian ini difatwakan haram oleh Majlis Fatwa Al-L ajnah Ad-Daimah Arab Saudi no 15/192-193. cuma sebahagian sahaja. ahli bukannya ingin membeli produk itu. dalam hal ini. Apa yang diletakkan untuk mendapat untung? Sedangkan dalam contoh sebuah syarikat besar. Ini kerana.216 • Wang. individu tersebut dikira melakukan transaksi akad mu’aw adat (kontrak tukar hak kewangan) bila membeli produk atau menjadi ahli dan dala m masa yang sama masuk dalam satu jenis akad lagi iaitu menjadi wakil (menjual p roduk itu kelak di samping mencari ahli baru) dengan komisen tertentu. Anda dan Islam produk bersungguh dan berkualiti. Malah harga sebenar produknya juga adaka lanya jauh daripada harga yang dijual kepada ahli (sebagai contoh dijual produk web komputer. Tidak dapat dipastikan yuran tersebut untuk membeli kedudukan dalam rangkaian ataupun membe li produk. atau memaksa pembeli menggunakan produknya ataupun menjual barang haram. Hal berkaitan komisen jualan orang di peringkat keseratus akan diperolehi juga o leh upline di tingkat kedua. Maka M LM tersebut jelas haram. sedangkan harganya jauh lebih tinggi dan si ahli pula tidak mempun yai komputer). Maka. tetapi m enyertai rangkaian serta memperolehi wang daripadanya. Pada hakikatnya. seorang pemegang saham sememangnya layak dapat untung walaupun goyang kaki kerana ia meletakkan ’modal’. atau apa jua produk yang hanya dijadikan sebagai alasan belian. padahal mereka tiada sebarang kaitan akad yang jela s. sebaliknya produk miliknya hanya berupa ruanga n laman web yang tidak berfaedah buat kebanyakan orang. ia akan menjadi wakil pula bagi syarikat merekrut ahli baru.

Terdapat pelbagai tafsiran yang l ain . jadi apakah hak ’upline’ kedua untuk mendapat unt ung jualan ’downline’yang keseratus? Tiada modal. tiada kerja. kerana jaminan barangan yang dijual adalah daripada sya rikat. Sesiapa yang hanya membaca sebahagian Pandangan tersebut sahaja dan kemudian terus memeg angnya adalah satu tindakan yang kurang tepat. Lalu pemegang modal berhak mendapat untung kerana ia letak modal. tiada jaminan atau ’dho man’ barangan yang dijual. keuntungan boleh didapati daripada tiga sebab iaitu 1) Modal 2) K erja 3) Jaminan ’Dhoman’ barangan daripada sebarang aib pada barang yang dijual.ang diketahui. bukannya daripada uplinel Apa maksud sebenar dua akad dalam satu? Shafqatayn fi Shafqah dan lafaz yang seerti dengannya memang tidak dinafikan mem punyai banyak takrif dan tafsiran menurut kefahaman ulama yang berbeza. pekerja layak mendapat untung kerana ia bekerja.

secara umum kita dapat melihat bergabungnya dua akad mu ’awadat maliah (pert ukaran hak milik harta) yang bersifat lazim.218 • Wang. Anda dan Islam dan mungkin saya memegang tafsiran yang tidak sama dengan yan« dipegang orang lain . w Inilah tafsiran yang saya lihat mempunyai kaitan dengan kebanyakan skim MLM. Beri mandat untuk cari ahli . Ini adalah tafsiran Ima m Malik. d.terdapat sedikit syubhat di dalam syarat seperti ini dan memerlukan perbincangan dan ijtihad. e. Cuma. 3) Contohnya seorang lelaki berkata. atau RM20 secara tangguh.141 Tiada khilaf di kalangan ahli ilmu.Ini tiada masalah. b. ” Kemudian kedua-dua pihak be rsetuju tanpa menetapkan yang mana satu mereka inginkan. ”Aku jual water f ilter ini dengan harga RM2 000 dengan syarat engkaujadi wakil jualanku dengan ko misen sebanyak 3 peratus daripada harga jualanmu dan aku beri mandat kepadamu ii ntuk melantik ahli baru dan setiap jualannya kamu akan dapat 1 peratus dengan sy arat kamu membuat jualan sendiri sebanyak RM1 000 setiap bidan. Lantikjadi wakil dengan upah (Wakalah bil Ujr) -Akad wakalah yang bersifat la zim. Jual barang RM2 000 . . At-Thawri. tetapi dalam hal ini dua akad itu adalah ’akad lazim’. Hanbali dan Syafie.” Lihat. ”Aku jual kebunku ini dengan harga RM10 000 d engan syarat kamitjualkan rumah kamupula dengan harga RM15 000. ”Jualkan kepadaku barangan ini dengan harga RM10 tun ai atau dengan sebuah radio pada tarikh akan datang. ” Maka si pembeli bersetuju tanpa mengkhususk an pelan tangguh atau tunai yang dikehendakinya. Ishak Rahawaih. jenis ini adalah haram. ”Akujual kepadamu baju ini dengan harga R M10 lunai. juga kelihatan tiada masalah yang sedang kita bincangkan. Imam As-Syafie. Abu Hanifah. Ini bentuk yan° ditafsirkan oleh Imam Malik. Kamu hanya layak mendapat 1 peratus ju ’alah tadi dengan syarat kamu membuat ju alan sendiri sebanyak RM1 000 . kerana biasanya pembeli akan memb uat pilihan harga yang dikehendakinya. kamu layak mendapat 1 peratus .Akad jual beli yang bersifat lazim. 2) Contohnya pembeli berkata. Berikut beberapa tafsiran tentang hadis dua akad dalam satu mengrkut beberapa ku mpulan ulama silam dan kaitannya dengan MLM: 1) Contohnyapenjualberkatakepadapembeli. c. Ini tidak bererti tafsiran pegangan saya adalah salah dan tafsiran pegangan an da betul atau sebaliknya.Iniju ’alah. Jika akad itu ghayru lazim maka ia diharuskan. Walau bagaimanapun t afsiran ini tidak mempunyai kaitan dengan MLM.142 Ini juga tiada kaitan dengan MLM. lai tu berkata syarikat MLM kepada seorang ahli baru sebagai contoh.” Ini adalah tafsir an ulama mazhab Hanafi. Setiap jualan oleh ahli yang kamu lantik. dalam contoh saya tu ada berapa jenis akad muawadah m yang Isu syanah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 219 bersifat lazim? a.

Ini lah takrif yang dipegang oleh Al-Qadhi Ibn Al-Arabi al-Maliki. 5) Iaitu contohnya penjual berkata. la adalah sama dengan takrif Bai Inah. 145 . ”Aku jual telefon bimbit ini dengan RM100 deng an bayaran ansuran tiga bulan. tetapi membuatnya terikat.144 Ini juga mempunyai sedikit kaitan dengan MLM kerana meletakkan syarat satu akad lain sebagai syarat untuk sesuatu akad itu boleh disempurnakan. maka pembelian kasut juga menjadi wajib.4) laitu seorang penjual menjual dua barangan berlainan harga iaitu kasut dengan harga RM100 dan telefon bimbit dengan harga RM700. dengan syarat aku akan belinya semula daripadamu dengan harga RM80 tunai. i aitu jika anda beli telefon bimbit.” Ini adalah tafsiran Ibn Taymiah dan Ibn Qayyim pula.

Sebenarnya kebanyakan anggota MLM yang menyertai cara ini ada lah hasil motivasi bonus yang dijanjikan tersebut dengan harapan supaya cepat ka ya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang secara umum gambarannya adalah mengikuti kaedah piramid dalam sistem pemasarannya.220 • Wang. • Harga produk yang dibeli sebenarnya tidak sampai 30 peratus daripada wang yang d ibayar kepada syarikat MLM. ”Banya k pertan\aan berkenaan bisnes yang diminati ramai.” Perniagaan jenis ini adalah perjudian yang kelihatan baik dan berselindu ng. Justeru. Malah saya juga suka menyarankan supaya pengamal-pengamal jua lan amanah saham dan takaful secara wakil supaya berhati-hati supaya tidak terje rumus dalam bab MLM. Tetapi cukuplah sebagai informas i tambahan kepada pembaca. Syeikh Salim Al-Hilali mengeluarkan fatwa haram dengan katanya. uni k dan lainnya). Demikianlah beberapa takrifan dan tafsiran ulama tentang hadis dua akad dalam sa tu. kerana beberapa sebab berikut iaitu: Sebenarnya anggota MLM ini tidak mahukan produknya. Setiap anggota memb ayar yuran pada syarikat dengan jumlah tertentu dengan angan-angan mendapat bonu s. Bahagian keempat: Syarat minimum Syariah bagi sesebuah MLM Amat sukar untuk mencari MLM yang tidak tergolong dalam itemitem salah yang saya sebutkan di atas. Sebenarnya ada terdapat tiga lagi tafsiran. Disebabkan praktis biasa yang dilakukan dalam skim ML M terdapat dalam salah satu tafsirannya. Ya ng mana ini akan menguntungkan anggota Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 221 yang berada pada tingkat atas (upline) sedangkan tingkat bawah (downline) selalu memberikan nilai point pada yang berada di tingkat atas mereka. produk MLM yang kabur kualiti dan kegunaannya tidak dib enarkan kerana ia hanya bertujuan mengaburi undang-undang dan hukum Syariah dan . Selain itu. Anda dan Islam Tafsiran ini juga kurang kaitannya dengan MLM. saya sarankan supaya pengamal MLM memastikan asas minima Syariah berikut dapat dipatuhi: a) Produk MLM dibeli dengan tujuan yang sebenarnya (seperti produk yang benar-be nar bermanfaat dan dibangunkan dengan serius seperti ubat-ubatan berkualiti. Bagaimanapun. semakin banyak anggota dan memasarkan produknya maka akan semakin banyak bonu s yang dijanjikan. keputusan itu juga menafikan komisen yang digunakan adalah komisen a tau upah ’brokerage’ sebagaimana didakwa. justeru saya meletak fakta ’dua akad di d alam satu’ sebagai isu yang boleh menjadikan MLM sama ada haram atau batal atau sy ubhat. 17 Julai 200 3) Selain itu. (Rujuk keputusan nombor 3/24. padahal ia langsung tidak menginginkan pr oduknya. akan tetapi tujuan utama mer eka adalah menyertai rangkaian piramid bagi mendapatkan kekayaan cepat apabila s etiap ahli baru membayar yuran. apabila anda masih ingin mendakwa halalnya MLM ini. Kesatuan Fiqh Sedunia (Majma’ Fiqh Islami) mengeluarkan fatwa ke atas bentuk perni agaan MLM jenama Syarikat Biznas yang disifatkan sebagai haram kerana ia bisnes berbentuk perjudian. • Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan individu secara berkesinambungan. dengan cara setiap an ggota perlu mencari ahli-ahli baru dan demikian selanjutnya.

Tiada komisen tanpa usaha. Ini bermakna orang atas hanya berhak menda pat komisen daripada ahli bawahan yang dibantunya sahaja. c) Komisen yang diberikan kepada ahli bagi setiap penjual dan ahli bawahannya pe rlu jelas. b) Produknya bukan emas dan perak yang boleh dij ual beli secara tangguh. tetapi adalah berdasarkan nilai p roduk yang berjaya dijualnya.tidak halal di sisi Syariah. kekuatan MLM itu adalah kepada produkn ya yang bermutu dan bukan kepada objektif mengumpul dana tanpa sebarang jualan a set atau produk. Justeru itu. Ini diperlukan bagi membuktikan ia menumpukan kepa da perniagaan penjualan . Keuntungan dan komisen bukan berdasarkan ’kepala’ atau ahli yang ditaja. Ini ke rana jualan barangan emas secara tangguh adalah riba an-nasi’ah.

Benar. d) Tidak diwajibkan bagi ahli menjual jumlah tertentu bagi memperolehi komisen d aripada orang bawahannya. sedikit usaha perlu dicurahkan bagi menjadi sebab haknya ke atas komisen. adalah dibimbangi ia aka n menjerumus kepada keraguan syubhah. malah orang bawahan mampu mendapat keun tungan lebih daripada orang atasannya apabila ia mampu menjual dengan lebih heba t.22 • Wang. Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 223 \Valau bagaimanapun. e) Setiap ’upline’ atau orang di atas mesti menaruh usaha atas jualan orang bawahann ya. la perlu bagi melayakkannya m enerima komisen itu daripada sudut Syariah. la bagi mengelakkan segala jenis penipuan. Justeru itu. Apabila tidak. Bahagian kelima: Bentuk skim MLM alternatif dan menepati Syariah Ada pihak yang meminta saya untuk mengutarakan dengan jelas dan praktikal bentuk MLM yang menepati Syariah. bagi menghasilkan satu pelan hebat ya ng menepati hukum Syariah serta boleh dijual. menjadi tanggungjawab para ilmuan Syariah Asia Tenggara membantu masyarakat mengetahui pandangan Syariah tentang MLM ini. hukum MLM ini masih terbuka bagi rbincangan. pelan pemasar an mestilah memberikan hak kepada semua. Walau bagaimanapun kita perlu memahami. Justeru. h) Menstruktur pelan pemasaran antara ahli dan orang bawahannya secara musyaraka h iaitu perkongsian untung dan rugi berdasarkan modal masing-masing dengan nisba h membahagi keuntungan yang ditetapkan peringkat awal lagi. i) Mengambil Majlis Penasihat Syariah yang berkelayakan bagi memantau dan menasi hati pengurusan syarikat dalam hal ehwal pelan pemasaran. Ini kerana konsep niaga dalam Islam tidak membenarkan suatu keuntungan daripada perniagaan yang diperolehi tanpa usaha. Maiah Syeikh D r Abd Sattar Abu Ghuddah ketika perbincangan dengan beliau mengakui isu ini agak baru baginya. Justeru. Anda dan Islam produk dan perkhidmatan dan bukannya permainan wang (mone\ game). seperti mengadakan perjumpaan taklimat. komisen dan bonusnya. g) Mempersembahkan sistem komisen dan bonus yang telus dan boleh difahami dan di pantau oleh ahli dengan jelas. apakah haknya me ndapat komisen yang demikian berangkai dan begitu jauh? f) Tidak menggunakan skim piramid iaitu skim siapa masuk dulu akan untung selama nya. Jika tidak. amat sukar ditemui tulisan para ulama Islam dari Timur Ten gah berkenaan hal MLM ini disebabkan MLM belum masuk ke pasaran negara Arab deng an meluas. Kebanyakan ahli di peringkat 10 ke bawah mungkin tidak mengenalinya lantaran ia dilantik oleh orang bawahannya yang kesembilan. Ini sekadar nasihat bagi mere ka yang mengambil berat tentang pendapatan serta memikirkan akhirat yang kekal a badi. Pertama: Ramai yang meminta demikian. ti dak semua perniagaan yang diasaskan menurut cara yang menepati Syariah itu menar ik pada pandangan mata orang ramai dan boleh laku untuk dijual di Malaysia. keli hatan begitu banyak keraguan boleh muncul dalam perniagaan MLM ini. Dala m masa yang sama. Tulisan ringka s saya adalah pandangan awal bagi memberi ingatan dengan sekadar pandangan. motivasi dan teknik berkempen secara terancang seperti syarikat yang pelbagai ahlinya. tidak semua pelan dan skim atau produk yang sangat laku dan me narik itu menepati hukum Syariah. Manakala hak mereka yang masuk kemudian berkurangan. Ju steru. perbincangan dua pihak antara ilmu . Tidak perlu pembaca merasa marah dan benci dengan tulisan ini. la bertujuan agar semua pengamal MLM boleh mengadapt asikannya.

an Syariah dan usaha\van amat perlu. Teori in i pula Sebahagiannya bersifat fleksibel dan sebahagian yang lainnya tidak. mungkin saya atau manamana ilmuan Syariah n^mpunyai penyelesaian dari sudut teori Syariahnya. Keran a itu perbincangan diperlukan dengan pihak pakar pemasaran . Tidak mungkin sebuah pelan pemasaran MLM terbaik dapat dicadangkan hanya dengan mengemukakan permintaan mudah begitu sahaja. Ini kerana.

antaranya Amway. rakan-raka n ustaz di semua institusi kewangan Islam dan ilmuan Syariah sedunia. c. b. Barang-barang tersebut dijualbeli dengan harga yang wajar. jika hanya ada satu pihak sahaja yang bersungguh. baik di perin gkat tempatan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. hukumnya tatkala itu adalah haram kerana ia mengandungi unsur kes amaran atau penipuan (gharar). Kedua: Saya juga bukan seorang usahawan yang boleh mewujudkan skim dan pelan MLM yang hebat dan menepati Syariah. Anda dan Islam demi memastikan sama ada ia berpotensi untuk dijual atan tidak. ” (Riwayat Muslim) Jika harga barang-barang yang dijual melalui sistem MLM jauh lebih tinggi daripa . dan tidak ada paksaan. ia pasti akan menjadi hasr at yang terbengkalai juga. Bahawa sistem Muhi Level Marketing (MLM) diperbolehkan oleh Syariah Islam d engan syarat-syarat berikut: a. nasional. Barang yang dijualbeli (al-mabi ’) suci. Jika sistem perdagangan MLM dilakukan dengan cara paksaan. Selagi tiada usahawan Muslim yang mempunyai ke perihatinan yang tinggi tentang halal haram serta rela untuk berbincang dengan i lmuan Syariah. atau barang yang d ijual tidak jelas kerana dibuat dalam bentuk bungkusan serta tidak dapat dilihat oleh pembeli. selagi itu tidak akan wujud pelan dan skim MLM alternatif yang me nepati Syariah. Kesimpulan sa ya. Proses perbincangan dua hala sebegini amat kerap dilakukan oleh saya. Transaksi (akad) antara pihak penjual (al-bai’) dan pembeli Isu syariah dalam jualan langsung (multi level marketing) • 225 (al-musytari) atas dasar suka sama suka ( ’an taradhin). Jawatankuasa Fatwa Majlis Ulama Indonesia. Uni Beauty Shop International (UBSI) dan DNX Indonesia. Berkenaan dengan hal ini MLM. DKI Jak arta memfatwakan: 1. bermanfaat dan telus sehingga tidak ad a unsur kesamaran atau penipuan (gharar). Sistem perdagangan ini menarik seb ahagian rakyat kerana menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat.224 • Wang. dalam masa yang sama menepati semua p eraturan Syariah dan boleh digunakan menurut undang-undang negara. Sistem perdagangan ini dipraktikkan oleh pelbagai perusahaan. regional atau antarabangsa. sebagai berikut: *’’ Jli Ertinya: ”Rasulullah SAW melarang terjadinya transaksi jual beli yang mengandungi gharar. Bahagian keenam: Fatwa Majlis Ulama Indonesia berkenaan MLM ”6 Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia muncul sebuah sistem perda gangan baru yang dikenali dengan istilah Muhi Level Marketing atau singkatannya MLM. 1. Perbincang an dalam tempoh yang panjang bersama pakar pemasaran dan peguam dijalankan bagi mencipta produk kewangan Islam yang halal.

sekaligus pelaburan kerana p ihak pembeli sesudah menjadi rakan kongsi.da harga yang wajar. Jika terdapat unsur seperti ini. juga berfungsi sebagai pekerja yang a kan memasarkan produk syarikat kepada ahli baru. Dengan demikian ia akan t urut sama • memasarkan dan mendapat untung terkumpul. maka hukumnya haram kerana secara tidak langsung pihak peru sahaan telah menambahkan harga barang yang dibebankan kepada pihak pembeli sebag ai modal perkongsian dalam akad syirkah (perkongsian). 2. Jika perusahaan MLM melakukan kegiaian mengumpulkan dana . syirkah. amalan yang dilakukan oleh syarikat MLM tersebu t mengandungi unsur kesamaran atau penipuan (gharar) kerana terjadi kekaburan at au syubhah antara akad jual beli (al-bai ’). Di samping itu ia juga me ngambil pembeli sebagai ahli atau wakil bagi syarikat.

Kesimpulannya. Bahagian pertama: Pelaburan Sw/sscash Saya menyemak pelaburan Swiss Mutual Fund dan mendapati ia adalah sebuah pelabur an berdasarkan sistem konvensional dan riba. apabila mereka mengurus secara Islam. ia amat bertentangan dengan ciri-ciri pelaburan Islam. Pilihlah sistem perdagangan MLM yang benar-benar diperbolehkan oleh Syariah Isla m kerana memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Justeru.226 • Wang. maka kegiatan tersebut adalah haram kerana i a merupakan transaksi riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah SWT. Mereka menonjolkan apa jua jenis dan kelebihan yang ada p ada mereka. apabila dilihat di dalam laman web pelab uran Swiss ini. Syarikat pelaburan perlu menyiar nama-nama panel penasihat Syariahnya bagi menar ik keyakinan orang ramai. Syarikat. Anda dan Islam orang ramai sebagai modal syarikat tersebut dengan janji akan memberikan keuntun gan tertentu dalam setiap bulannya. t iada juga disebut nama-nama penasihat Syariah yang bertanggungjawab. oleh kerana terdapat sistem MLM yang diharamkan oleh Syariah Isla m. Malah tiada satu pun maklumat di da lam laman web tersebut yang memberitahu pelaburannya ditadbir menurut Syariah. Bagaimanapun. Apabila pembaca meninjau kepada ruangan ”Frequently Asked Questions ” (FAQ) yang ter dapat di dalam laman web mereka juga tiada satu perkataan dan soalan pun yang be rkaitan Syariah ataupun halal 227 . badan pelaburan dan pengurus kewangan di barat sentiasa bersifat profe sional dalam iklannya. Malah apa yang dapat s aya tunjukkan. Bab 12 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa Bab ini akan menyentuh beberapa isu kewangan semasa dan juga pelaburan yang cuku p hangat sekitar tahun 2006 dan 2007. tiada satu pun yang menonjolkan imej ini. sudah pasti mereka ak an menghebahkannya. hendaklah umat Islam berhati-hati dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan cara MLM.

11/9) Untuk makluman: Forex adalah riba an-nasi’ah. tanpa sebarang pertikaian. gandum d engan gandum. Nabi berkata: oJL* bli . gharar dan perjudian dalam pelabu ran yang dilakukan.’ Ertinya: ”Emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). memang Forex mata wang adalah diharuskan. Anda dan Islam produk mereka ini. Dalam bahasa Inggerisnya adalah ”on the spot basis ”.swisscash. garam dengan garam mesti sama timbangan dan su katannya. tamar dengan tamar. no 4039 no hadi s. pelaburan ini pasti akan terlibat dengan el emen perjudian. tanpa perlu mengkaji dengan lebih dalam pun sudah mampu diketahui ia tidak menepati Syariah. Nabi SAW menyebut garis panduan yang mesti dipat uhi iaitu: Ditukar (serah dan terima) pada waktu yang sama. Ini kerana kebanyakan Forex yang dij . Kesimpulannya. bertempat di Algeria. Benar. Apabila ini berlaku. tetapi keharusannya tertakluk k epada sejauh mana ia menuruti garis panduan yang dikeluarkan daripada hadis Nabi SAW yang sahih. i. dan ditukar secara terus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jeni s. . Menurut resolusi Persidangan Kewangan dan Perbankan Islam Al-Barakah bernombor 6 /27 daripada persidangannya yang keenam bertarikh 2 hingga 6 Mac 1990.biz/Web/ sff_sip.228 • Wang. Menuru t fatwa oleh ulama Syariah antarabangsa. Syarikat pelaburan berasaskan konvensional dan riba yang sentiasa mejnpromosi ke untungan yang luar biasa sebagai satu-satunya alat penarik pastinya menggunakan instrumen-instrumen yang terlibat dengan riba. la digunakan bagi memastikan perubahan nilai mata wang tidak memberi kesan buruk kepada pembeli apabila nilai yang diguna (contoh ringgit) jatuh ter uk. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 229 Forex (Foreign Exchange) atau perdagangan mata wang asing Merupakan jenis perdag angan/transaksi yang memperdagangkan mata wang negara terhadap mata wang negara lain yang melibatkan pasar-pasar mata wang utama di dunia selama 24 jam secara b erterusan. perak dengan perak. Ju steru. Dalam menukar wang dengan wang. pihak pembeli terpaksa menanggung kos berkali ganda. ’hedging’ hanya dibenarkan bagi tujuan pert ama di atas (iaitu melindungi penjual dan pembeli aset sebenar daripada risiko p erubahan nilai mata wang sahaja). Semua ini. la disebut dalam had is sebagai ”yadan hi yadin ”. iaitu hanya untuk tujuan menghalang risiko dan b ukannya mencari keuntungan. ” (Riwayat Muslim.aspx)147 se perti berikut: a) Hedging (lindung risiko perubahan nilai mata wang) la biasanya digunakan oleh industri import eksport yang menggunakan mata wang ya ng berbeza. ju U. spekulasi berlebihan yang bersif at judi serta tidak menurut ben tuk yang diterima oleh Syariah. maka berjual-beli kamu seperti yang disukai. Instrumen ’hedging’ ini juga dig unakan bagi mendapatkan keuntungan dalam perdagangan spekulasi mata wang. ’hedging’ adalah instrumen yang digunakan oleh pelaburan Swiss ini bagi mendapat keuntungan. salah satu cara yang digunakan adalah ’hedging’. Antara instrumen yang digunakan a dalah (ia terkandung secara tersirat dan tersurat di dalam pelan pelaburannya ya ng dipaparkan di halaman webnya iaitu www.

Terdapat serah terima atau disebut ”qabadh ” dalam Islam secara benar ”hakiki” atau ”hukmi” pada waktu yang sama. Masalah dalam implementasi Forex adalah bertangguh dalam s erahan daripada . Forex yan g menggunakan nilai ’Forward’ini sememangnya diketahui mampu menghasilkan untung yan g lebih berbanding spot dalam kebanyakan keadaan apabila menggunakannya.alankan oleh institusi konvensional adalah ’Fonvard Forex’ atau Forex yang menggunak an ’Value fonvard’ (nilai masa hadapan) yang tergolong dalam riba annasi’ah.

230 • Wang. Anda dan Islam kedua-dua pihak dan akad adalah batal. bagi saya anda perlu memastikan siapa yan g menguruskan transaksi ’permainan’ Forex anda. Prof. fatwa penasi hat Syariah bank Islam dan Iain-lain. ia dibuat tanpa sebarang p ertukaran sebenar. Kebanyakan mereka mela kukan Forex jenis Spot dan bukannya jenis ’Fonvard’. Berkenaan pelaburan Swiss ya ng diuruskan oleh badan konvensional. Forex juga amat terdedah kepada unsur spekulasi berlebihan yang bole h menyebabkan ia termasuk dalam kategori perjudian. Dalam beberapa kes jua lan komoditi ataupun jualan mata wang secara tangguh. Dr. Abd Sattar Abu Ghuddah. Dr. dalam hal pelaburan Swiss yang menggunakan Forex sebagai instrumen nya. Ajil Nashmi dan ramai lagi. c) SWAP lalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak bagi tukaran bertempoh bagi aset kewangan yang khusus. adalah harus bagi orang awam melabur selagi p enasihat Syariah ini mengatakannya harus. Hussain Hamid Hassan.148 Forex yang diuruskan oleh institusi konvensional juga tidak menjaga syarat ini l alu ia batal dan termasuk dalam bab menjual sebelum memilikinya yang diharamkan oleh Nabi SAW.149 . Syeikh Wahbah Zuhayli. semua fatwa merigharuskan adalah tertakluk kepada syarat di atas dan bukannya secara mutlak. Tidak saya nafikan. Institusi kewangan konvensional pasti menggunakan instrumen Forex tanpa sebarang ikatan syarat yan g ditetapkan S>ariah di atas. terdapat juga bank-bank Islam yang melakukan Forex ini selep as mendapatkan kelulusan majlis penasihat Syariah mereka. Prof. Dr. ia adalah institusi kewangan konvensional dan kapitalis. Antar a panel penasihat Syariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani. Syeikh Dr. la juga adalah keputusan Panel Penasihat Syariah dunia yang bernaung di bawah na ma Accounting dan Auditing Organization For Islamic Institutions (AAOIFI). Fatwa daripada Jabatan Mufti Perak. Hakikatnya. Nazih Hammad. Syeikh Dr. Pelba gai fatwa diajukan kepada saya. Mohd Daud Bakar. Dr. Walau bagaimanapun. Justeru. ia tidak meletakkan sebarang perhatian kep ada syaratsyarat yang ditentukan Syariah. transaksi antara mata wang denga n mata wang secara tangguh akan menghasilkan riba an-nasi’ah yang diharamkan secar a sepakat oleh seluruh Ularna Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 231 Islam. Selain itu. Sy eikh Nizam Ya’quby. aset material ataupun kadar faedah. penasihat Syariah akan mena nggung tanggungjawab itu. Tanpa syarat itu. Majlis Syariah meletakkan beber apa syarat dan bukannya secara bebas begitu sahaja. Pemain-pemain Forex kelihatan bersungguh cuba mempertahankan keharusannya. Syeikh Dr. Bagaimanapun. Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad. Secara mudah. Syeikh Abdullah al-Mani’. tidak di nafikan unsur ini agak sukar ditetapkan kadarnya. Adakah institusi kewangan Islam atau pun korrvensional? Apabila institusi kewangan Islam. Syeikh Siddiq Dharir.

Disebutkan dalam keputusan Penasihat Syariah AAOIFI: ”SW APS are nor permitted in the forms in which they are practiced in commodity exch ange. tetapi penjual hak barangan itu wajib memenuhi tuntutan kontrak.1M Saya tahu definisi ini memeningkan pembaca.Hukumnya haram menurut fatwa kumpulan Ulama Fiqh Antarabangsa yang pakar dalam h al kewangan Islam kerana kontraknya melibatkan tukaran mata wang secara tangguh. mata wang.” 15° d) Opsyen (Options) Merupakan kontrak memberi hak (tetapi tidak menjadi kewajipan) membeli ataupun m enjual item yang dipersetujui (sama ada dalam bentuk saham. Tiada kewajipan bagi penempah mem enuhi tuntutan kontrak bagi yang membeli barangan yang ditempah. komoditi. ia j uga instrumen konvensional k . la adalah riba an-nasi’ah. tetapi ia memang sukar diterangkan m enggunakan ayat-ayat ringkas tanpa contoh panjang lebar. indeks dan hutang) padaharga yang ditentukan. Secara kesimpulan.

Anda dan Islam yang diharamkan kerana ia bercanggah dengan beberapa konsep dan panduan Syariah iaitu: • Menjual sebelum memilikinya secara benar . kerana jual beli seperti itu mengandungipenipuan. Untu k itu. • la juga terlibat dalam jual beli pada masa hadapan (forward) yang tidak sah menu rut syarak.la timbul kerana pembeli menyatakan hasrat membeli aset pada satu harga ditetapkan contohnya RM1 00. • la adalah riba. tetapi pembeli mempunyai hak membatalkan pembeliannya apabila didapati harga ramalannya tidak tercapai. ”Options are not per mitted neither with respect to their formation nor trading. Tetapi inilah salah satu car a yang terbaik bagi pihak konvensional bagi mendapatkan untung.” (Hadis Ahmad bin Hambal dan A! Baihaqi dari Ibnu Mas’ud) • Unsur gharar fahish (ketidaktentuan) dan perjudian yang besar . la tid ak sah menurut Syariah.” 1M e) Niaga Hadapan (futures) Menurut The Encyclopedia of Britannica. H4 la dibenarkan oleh Syariah dengan syarat kontrak komersial yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 233 dibuat itu hanya janji daripada satu belah pihak ’unilateralpromise from one side’. la menjadi semakin ketara tidak sah apabila keduadua pih ak tidak menyerahkan apa-apa seperti aset ataupun bayarannya. Apabila syarat ini tidak dipatuhi maka kontrak itu tidak sah menurut Syariah ker ana: • la dianggap akad/kontrak jual beli pada masa akan datang. • la akan tergolong dalam jualan hutang dengan hutang (Bai’ ad-dayn bi ad-dayn) yang diharamkan oleh Nabi SAW kerana faktor ’gharar’ atau ketidaktentuan yang amat tingg i.232 • Wang.” (Dilaporkan oleh Ad-Dar Qutni. pembeli akan membayar bayaran pendahuluan RM10.155 • lanya tidak boleh sama sekali dilakukan antara mata wang kerana ia akan menjadi riba an-nasi’ah (riba sebab bertangguh serah-terima). apabila item yang dijual beli adalah hutang dan mata \\ang. la juga bertentangan dengan syarat serah terima atau disebut qabadh dalam Islam secara benar ’hakiki’ atau ’hukmi’ pada waktu yang sama dan akad menjadi batal. al-Hakim dan Al-Hakitn mengatakannya sohih menurut syarat Bukhari dan Muslim).la diharamkan berdasarkan hadis: ”Janga n kamu membeli ikan dalam air. Sebuah hadis yang lemah menyebut: ”Nabi melarang daripada menjual secara hutang de ngan hutang.l52 Hukum opsyen disebutkan oleh majlis Penasihat Syariah AAOIFI. Islam tidak membenarka n akad jual beli dimeterai hari ini bagi transaksi pada masa akan datang. . niaga hadapan ialah kontrak komersial ya ng dibuat bagi melakukan pembelian ataupun jualan satu aset dalam satu kuantiti yang khusus dan pada tarikh akan datang yang khusus. dengan ramalan harga aset itu akan naik pada masa hadapan kepada RM200.

1% Apabila transaksi niaga hadapan ini dilakukan oleh institusi kewangan konvension al. haram jual beli hu tang dengan hutang melalui dalil Ijma’.Bagaimanapun menurut Syeikh Prof Dr Muhydin Qurra Ali Dhaghi. Futures . Malah unsur perjudian dan ketidaktentuan juga amat tinggi. Seorang ilmuan Syariah menulis: ”Considering the case of the basic exchange contracts. according to a large majority of jurists on grounds of exce ssive gharar. it may be noted that the th ird type of contract where settlement by both the parties is deferred to a futur e date is forbidden. kerana itu ia haram . sudah tentu ia tidak akan menjaga displin Islam di atas.

hanya dua jenis jaminan modal Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 235 diizinkan dalam akad mudharabah iaitu: • Jaminan modal dikembalikan apabila pihak ’mudarib’ (pengurus pelaburan) mengkhianati mana-mana isi kontrak. The prohibition applies to all such contracts whe re the obligations of both parties are deferred to a future date. Anda dan Islam and forwards in currencies are examples of such contracts under which two partie s become obliged to exchange currencies oft\v0 different countries at a known ra te at the end of a known time period. kecuaian yang jelas dalam mengurus dan yang sepertinya. apabila anda meletakkan duit pelaburan sebanyak RM10 000 bagi t empoh lima bulan. P astinya kontrak pelaburan seperti ini adalah batal menurut empat institusi dan s egala keuntungan > ang diterima adalah tidak sah. Ini kerana dalam k onsep pelaburan Islam yang dikenali sebagai mudharabah dan musyarakah. tiada seb arang jaminan daripada pengusaha modalnya terjamin. Traditionally. g) Jaminan pulangan keuntungan (guaranteed fixed return) la tidak ubah seperti ’Fixed Deposit’. including cont racts involving exchange of currencies.” Keputusan Majlis Penasihat Syariah dunia bagi AAOIFI menyebut dalam fatwanya: ”Fut ures is not permitted according to the Syariah to undertakes futures contracts e ither through their formation or trading. the obligations of A and B are to make a payments ofRsllOO and $50 respectively at the end of one month. . la sepakat seluruh ulama sebagai haram kerana riba. Menurut hukum Syariah. Sebagai contoh.” ’-”^ f) Jaminan wang modal tidak lupus (Guaranteed Capital) Keistimewaan ini adalah tidak sah menurut ulama empat mazhab. maka kontrak itu terbatal. Fixed deposit adalah satu jenis pelaburan yan g menjamin keuntungan dalam bentuk yang ditentukan secara pasti sejak awal lagi. • Jaminan daripada pihak ketiga dan bukannya pihak pengurus pelaburan (mudarib). keran a ia langsung tidak menggunakan kontrak pelaburan yang diurus menurut Syariah. if t he amount involved is $50 and A is the buyer of dollars then. Mazhab Maliki dan Syafie men ganggap sekiranya terdapat dalam kontrak mana-mana pelaburan mudharabah pihak pe ngurus menjamin modal tidak akan lupus walau apapun keadaan berlaku (seperti aki bat kelalaian ataupun tidak). For example. Kaedah Fiqh menyebut: Al-ghu nmu bi al-ghurmi (profit is by taking risk) ertinya: ”Bagi mendapat keuntungan (ha sil pelaburan) mestilah dengan menghadapi risiko”. an ovenvhelming majority ofSyariah scholars have disapproved such contracts on several grounds. kedua-dua ini tidak termasuk dalam kontrak pelaburan Swiss.234 • Wang. individual A and B commit to exchange Us dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. anda pasti akan diberi pulangan dalam jumlah tertentu (seperti RM5 000) ataupun kadar pulangan yang pasti (12 peratus) daripada jumlah pelabur an anda. 158 Bagaimanapun pelaburan Swiss Mutual Fund ini sudah pasti lebih teruk lagi. Malangnya. Justeru sebarang pelaburan deng an jaminan pulangan adalah bertentangan dengan kaedah di atas tadi. The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date.

Selain itu. Ia adalah haram. *) Co/npames/pelaburan dalam syarikat-syarikat kukuh dengan . ia akan terlibat dengan unsur-un sur perjudian. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen seperti ini adalah pinjaman dengan riba. h) Ekuiti dan komoditi Pastinya apabila ia diurus secara konvensional. Jaminan pulangan ini menjadikan ia mengikut konsep pinjaman wang d engan faedah (interest) yang dijamin.

semua syarikat yang dila bur perlu disemak oleh Dow Jones berciri Islam ataupun tidak. Ini kerana: . sudah tentu pelaburannya akan dibuat dalam apa jua syarikat.18 11. ”Lebih jelas daripada itu. Anda dan Islam jual beli saham Syarikat yang ingin diletakkan duit pelaburan sepatutnya disernak dan disahkan t erlebih dahulu oleh panel penasihat Syariah.T. >37 Please comment. pela curan dan Iain-lain.” Are you absolutely sure nothing about Islam is being touched? This is what I found in SWISS CASH FAQ under clause 11. Semua ini. agriculture commodities and money markets. tobacco or any other that is related to unhealthy living.com/mdsidx/index. tiada satu perkataan dan soalan pun yang berkaitan tentang kelslaman produk mereka ini.com/ ataupun www. natural r esources. saya sangat pasti klausa ini tiada ketika saya menyemaknya pada Ogos 2006. arak. Bagi sebarang pelaburan di luar negara. tidak kira yang terlibat dengan judi.. With regards to a portion of your comment below. F AQ yang saudari sertakan ini adalah FAQ baru. Syarikat seperti ini sememangnya amat diminati kerana pulan gannya lumayan.djindexes. apabil a pembaca meninjau kepada ruangan ”Frequently Asked Questions ” (FAQ) yang terdapat di dalam web mereka. la arnat pentmg bagi menentukan sya rikat itu menjalankan aktiviti yang menurut nilai Islam ataupun tidak. viable project developments. Does your investment cover Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa such sectors? In fact we do not. cfm ?event=showHome Keputusan-keputusan di atas adalah menurut keputusan Majlis Penasihat Syariah ol eh Accounting dan Auditing Organization For Islamic Institutions atau OIC Intern ational Fiqh Academy (Majma Fiqh Islami) yang dianggotai oleh ahli-ahli pakar Sy ariah sedunia.investaaa. Jawapan saya: Ya. Walau bagaimanapun. Apabila t iada sebarang panduan seperti pelaburan Swiss ini.18 As a Muslim (believer in Islam). kewujudan keny ataan ini tidak mengubah hukum haram Swisscash kepada halal. Our investment s are mostly spread into utilities. alcohol. Sila rujuk web Dow Jones Islamic di www.236 • Wang. we are not allowed to invest in corporations that have dealings with industries such as gambling. as these are high risk and low return sectors. I. tanpa perlu mengkaji dengan lebih dalam pun sudah mampu diketahui akan tidak menepati Syariahnya pelaburan mereka ini. Soalan melalui e-mel berkenaan SwissCash Salam Zaharuddin.

banks lend to and borrow from each other. Common money market instruments • Bankers’ acceptance — A draft or bill of exchange accepted by a bank to guarantee payment of the bill. IT. agriculture commoditie s and money market. shortterm financial instruments such as certificates of deposit (CDs) or enter into a greements such as repurchase agreements (repos).1) Disebutkan oleh mereka di FAQ ini. . In the money markets. It provides short to medium ter m liquidity in the global financial system. natural resources. viable project developments.” Pertama: Adakah anda dan pembaca faham apa itu ”money market””! A money market is a financial market for short-term borrowing and lending. Money market derivatives include for ward rate agreements (FRAs) and short-term interest rate futures. This contrasts with the capital market for longer-te rm funds. ”our investment are mostly spread into utili ties. typic ally up to thirteen months.

see Treasury bills. Eaindex. • Municipal notes . natural resources. They are l ent for the federal funds rate. usually it is sold at a discount from face value. • Treasury bills . large-denomination certificates of deposits can be sold before mat urity. • Federal Agency Short-Term Securities . Tanpa memikirkan halal dan haram skim yang ditawarkan. Winlifund dan Arabic Fund: Kajian kes Pelaburan dan pelbagai skim cepat kaya melalui Internet semakin popular hari ini . • Money market mutual funds . perzinaan dan sebagainya. Sememangnya terdapat ”Islamic Money Market”. Di ketika i ni.Deposits made in U. IT. • Commercial paper . Jikala u mereka rnempunyai Majlis Penasihat Syariah. Short-term notes issued by municipalities in anti cipation of tax receipts or other revenues. FAQ sebegini tiada memberi sebarang erti. arak dan babi. walaupun ia tidak terlibat dengan judi.(in the US). Interest-bearing deposits held by banks and other d epository institutions at the Federal Reserve.238 • Wang. Bahagian kedua: ABB Fund.A time deposit with a specific maturity date shown on a certificate. Itulah yang dilakukan di bankbank Islam.wikipedia. (Rujuk http://en. setiap instrumen yang disebut tadi fliestilah d ifahami satu persatu. 2) Disebut juga dalam FAQ itu ”spread into utilities.” Adakah anda tahu.(in the US). For the U. usually on an overnight basis.(in the US). ia tetap terlibat dengan riba. viable project developme nts. agriculture commodities. dollars at a bank or bank branch loc ated outside the United States. high quality investments whic h buy money market securities on behalf of retail or institutional investors. • Repurchase agreements . apakah terma-terma kontrak pelaburan ini? Adakah ia juga terma dan ditentukan oleh Syariah? Di bank-bank Islam. semua ini akan disemak dan dipasti kan menepati hukum Syariah.An unsecured promissory note with a fixed maturity of one to 270 days. pengurusan Swissca sh menggunakan cara konvensional yang terlibat dengan begitu banyak riba. Ini menjadikan penyertaannya begitu hebat dan menggunung hari demi hari..S. Shortterm securities issued by government sponsored enterprises such as the Farm Credit System. Umat Islam tidak terlepas daripada godaan pulangan tinggi yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat ini. Anda dan Islam • Certificate of deposit . • Eurodollar deposit . these are immediately available f unds that institutions borrow or lend. Amat jelas.org/wiki/Money _market) Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 239 rjntuk pembaca memahami isu ini. • Federal funds .Short-term loans-normally for less than two weeks and fr equently for one day-arranged by selling securities to an investor with an agree ment to repurchase them at a fixed price on a fixed date. S. the Federal Home Loan Banks and the Federal National Mortgage Association.Pooled short maturity. perkara ini sentiasa dijaga da n disemak. berserta .Short-term debt obligations of a national government that are i ssued to mature in 3 to 12 months. tapi cara pelaksa naan dan produknya berbeza daripada konvensional.

berbondong-bondong umat Islam menyertainya dengan ’keyakinan’ ianya adalah halal atau sesetengahnya tiada endah berkenaan hukum. Winlifund dan Eaindex. Kesemua jenis pelaburan ini pernah dan kerap diwarwarkan ’halal’ °leh individu yang ku rang biasa dengan displin mu’alamat Islam. Yang penting baginya adala h keuntungan. i a secara tidak sengaja atau sengaja didakwa halal kerana dikatakan pelaburannya terhad kepada aktiviti .kan kefahaman amat tipis tentang sifat sesuatu pelaburan itu daripada kaca fiiat a Islam. Bagi ABB Fund.

Kajian tahap pertama terhadap akad di antara peserta dengan syarikat ABB. semua orang boleh menentukan halal ata u haram bagi dirinya setiap kali ingin membuat pelaburan. Kita perlu memahami bahawa apabila kita ingin mengetahui sesuatu pelaburan itu h alal atau haram. getah dan sebagainya yang halal . di bank ataupun sesama rakan. Sebagai contoh mudah. tiada gunalah menghabiskan tenaga menyemak tahap kedua. Tatkala itu tiad a guna lagi untuk mengetahui cara penggunaan dana terkumpul itu sama ada kepada yang halal atau haram. Sebagai panduan utama: Sebarang pelaburan yang menjanjikan pulangan untung secar a tetap adalah haram menurut konsep pelaburan Islam. Jika tidak. . paling minima kita perlu melihat daripada dua t ahap. kita tidak boleh hanya melihat kepada industri apakah yang digu nakan wang kita itu. Eainde x dan Winlifund ternyata menunjukkan masalah yang sama iaitu: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 241 Isu Pertama: ’Fixed Return’ atau keuntungan yang dijamin Umat Islam masih kelihatan kabur dan tidak dapat menangkap dengan ielas konsep s ebenar pelaburan Islam yang dibuat atas asas mudharabah dan musyarakah. Swisscash dan seku tunya. hartanah. 1) Tahap Pertama: Wang daripada poket kita kepada syarikat pelaburan Inilah tahap yang kerap dilupakan oleh para peserta ABB Fund. Anda dan Islam halal seperti industri minyak dan gas. tetapi kerana tahap pertama (curi) adalah h aram. Swiss serta yang sepertinya melaburkan dana terkumpulnya. Justeru. Tindakan ini adalah kurang tepat kerana kita perl u menyemak bentuk akad atau kontrak yang dimeterai di antara kita dengan syarika t pelaburan itu terlebih dahulu. Mereka kerap memberi fokus kepada tempat ABB. Saya harap dengan panduan amat mudah ini. akad antara peserta dan syarikat mi telah dikira tidak halal di sisi Is lam. Maka di ketika ini.240 • Wang. walaupun duit itu digunakan dengan cara yang b etul di tahap kedua (membeli Quran). si A mencuri duit dan kemudian membeli Al-Quran menggunaka n duit curi itu. ia mestilah dibuat dengan tepat menurut dan menepati cara dan syarat pelaburan Islam. maka tahap kedua yang baik tidak akan menjadikan pembelian itu halal. Ringkasnya. Saya ing in tegaskan di sini agar umat Islam dapat memahami ciri pelaburan yang haram den gan jelas dalam semua bentuk mediumnya sama ada Internet. 2) Tahap Kedua: Wang kita di syarikat itu dilaburkan dan digunakan untuk industr i dan instrumen pelaburan halal atau haram. akad pelaburan itu akan terbatal. Sebaliknya. Hukum adalah jelas dalam hal ini.

Kita akan mendapati pelannya begini: . ABB FUND Hal ini ternyata apabila kita melihat di web ABB Fund di www. biz atau h ttp://abfund. saya akan bantu anda untuk mengesan di mana silap nya secara ringkas dan padat.nu. bagi mendatangkan lebih keyakinan kepada pembaca yang saya kira m ajoritinya telah menyertainya.Bagaimanapun.abbfund.mine.

000 2.000 3.000 2.00”.000 2.00% 3.00% 190. Commission 20 50 100 500 1. Anda dan Islam PAY4T 4 PROPIT SYSTEM Module Status ^l”* Basic Standard Silver Gold Double Gold Triple Gold Platinum (*>r e-TRAD£R only) E TRADER Registration .00% 170.00\ 120.80% 2.25% 40 110 250 2f Daily ROI T ROI Profit *%*” .20% 2.70% 2.00% 6.00% 150.50% 2.00% 180.9G% 10Q.242 • Wang. 2.

php): Index20 Code S20 1. Saya j uga telah mengulas perkara ini semasa saya menulis berkenaan Swisscash dan juga Em-pay.800 6. setiap hari anda dijamin mendapat pu langan sebanyak 1. maka anda akan mendap at 2.com/index. jaminan untung ini adalah namanya riba dan bukan pelaburan. setiap hari anda dijamin mendapat pu langan sebanyak 2 peratus . EAINDEX dengan terus-terang menyebut di laman webnya: .8% sehan 100 180% Index 1000 Code S 1 000 2.9 peratus setiap hari. dan jika anda letak USD2 000.800 5. EAINDEX Manakala Eaindex pula sebagaimana berikut (www.188 Ini bermakna jika modal ’pelaburan’ anda USD20.0 peratus setiap hari dan jika diberi pinjam USD5 000 akan dibalas dengan r iba sebanyak 230 peratus dalam masa 100 hari.000 3.8 peratus.1.0% sehan 100 200% IndexSOOO Code $ 5 000 2. maka akan mendapat 2.350 2. Secara sepakat ulama Syariah silam dan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 243 kontemporari. Dan jika anda letak USD1 000.3% sehan 100 230% I Ini bermakna jika modal ’pelaburan’ anda USD20.eaindex.

him 240) Jaminan untung tertentu dalam sebarang kontrak pelaburan adalah haram disebabkan riba.l3 9 Manakala Majlis Penasihat Syariah Dunia.”EAINDEX Plans are designed to simplify the investment process by providing easy c alculation values of $20.” Adakah pembaca menyedari perkataan ’fixed return’ yang dinyatakan? Ini adalah riba. AAOIFI yang saya sebutkan nama pakar-pa karnya di bawah telah membuat keputusan berikut berdasarkan teks fatwanya: *j . maka rosaklah akad pelaburan mudharabah itu” (Al-Ma’ayirAs-Syaiyyah. AA OIFI. kerana pelaburan yang diiktiraf Islam tidak membenarkan sebarang jaminan keuntun gan. Hadis Nabi SAW yang telah dijadikan kaedah fiqh menyebut: jUjaJb ^1 ^~\ ’ O -” Ertinya: ”(Bagi mendapatkan) Keuntungan (hasilpelaburan) mestilah dengan menghadap i risiko (bermakna tiada untung tetap dijanjikan dan pelabur mesti menjamin keel okan barangan yang dijual jika . Semua untungnya juga adalah tidak sah. kontrak pelaburan sebegini juga tidak sah menurut Islam. Each index code provides a fixed re turn for period of 100 days from inception. Yang dibenarkan hanyalah anggaran dan andaian daripada pihak pengurusan dan a berdasarkan prestasi lepas mereka. Merekajuga tidak boleh membuat sebarang jan ji untuk memberi keuntungan yang dianggarkan itu.Lail If-jiaJL* \jtLu> <u~jij ^^kJl JL?-I j> Jo lil Ertinyc1: ”Apabila mana-rnana pihak menetapkan baginya satujumlah untung yang teta p dan pasti. $1 000 and $5 000. Demikian keputusan yang disetujui sepenuhnya oleh ulama silam.

Anda dan Islam melibatkan jital beli). kita wajib memeriksa tahap kedua p ula. sebarang pelaburan yang mempunyai elemen sep erti ini adalah sebenarnya pinjaman dengan riba. Jaminan pulangan ini menjadikan ia berteraskan konsep pinjaman wang dengan faedah (interest) yang dijamin. sebarang pelaburan dengan jaminan pulangan adalah bertentangan deng an kaedah di atas tadi. ternyata ia bukan sahaja melabur di dalam industri minyak d an gas sebagaimana yang difahami. Ibn Hibban. Apabila merujuk dan membaca perenggan demi perenggan berkenaan ABB Fund. ” 16° Malah Ijma dalam hal ini juga telah ada.ja.” (Riwayat As-Syafie. Ini disebutkan di web ABB: ”. and natural gas pipeline companies.li j j^£ ^ <oi Ertinya: ”Sebarang pelaburan yang mana pihak pengusaha (mudarib atau syarikat) men jamin satu kadar pulangan tertentu kepada pelabur (peserta). Abu Daud: no 3508. -^ jl ip Ir’ ..” Ini bermakna.244 • Wang. tahap pertama tadi berjaya. Ahmad..major oil companies. maka ia adalah hara m oleh kerana ia telah menukar sifat pelaburan secara Islam kepada elemen pinjam an dengan janji faedah riba.Uail ’ J» « _i VV ^/ LJ \ y”-* jOi JbJbi jji c^jUallj Jill JJ « Ertinya: ”Telah ijma seluruh imam-imam (mujtahid) di mana termasuk dalam syaratsah sesebuah pelaburan ’mudharabah ’ itu adalah mesiilah pembahagian keuntungan dibuat secara nisbah untuk si petal ’ir dan pengusaha tanpa rnenentukan jumlah tertentu b agi sesiapa ’ntara mereka. ia dicatat di dalam Keputusan Majlis Ke satuan Fiqh Sedunia apabila disebutkan: U Jl ’^ . Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 245 Isu Kedua: ’Commodity Futures’ dan Forex Adapun sekiranya.” Justeru itu. ia juga terlibat menggunakan perniagaan ’commodity futures’ dan Forex bagi meraih keuntungan. Albani: Hasan) Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pada tahun 1992 yang mewartakan: f # U-IJL> Jill ^_j^J ^jjUall jjj£ j\ ajjl. oil and gas exploration and production c ompanies. Wi nlifund dan Eaindex. energy services. la a dalah haram dan kontrak menjadi batal menurut sepakat Ulama. Selain itu.

Currencies.Pengerusi). Antara ahli majlis penasihat Syariahnya ad alah seperti berikut: Sheikh Mufti Taqi Uthmani (Hakim Syarie Mahkamah Tinggi.” Perkataan ’currencies’ ini adalah perniagaan berkaitan Forex. P akistan . curre ncies. html) ”Basically. the markets are categorized into: Equities. Majlis Penasihat Syariah Institusi Kewangan Dunia te lah membuat keputusan berikut161: ”Tidak harus (haram) dari sudut syarak untuk berurusan dengan ’futures contract’ (term asuk Commodity Futures] sama ada membuatnya. membeli dan menjualnya. R eal Estates. keputusan ini dibuat setelah sepakat seluruh Ulama Fiqh Seduni a bersama perbincangan pakar ekonomi. . Our successful trading record has maximize high yield return to our investors’ investment and we are paying realtime in daily basis through the PAY-IT 4 PROFIT SYSTEM.winlifund.Ini disebutkan daripada petikan daripada laman webnya iaitu: The ABFUND program is a long term high yield private investment program managed by a group of professional traders specialize in trading on equity market.com/market. Saya telah bawakan kaj ian dan keputusan Majlis Penasihat Syariah Dunia di artikel saya ketika mengulas isu Swisscash sebelum ini.” Sebagai makluman. Berikut pula dalam web Winlifund (www. Commodities. major market indexes and energy commodity futures markets.

Selain Dow Jones Islamic. pelaburan ini diharamka n kerana sebab-sebab berikut: 1) Jahalah (Ketidaktahuan) laitu tiada diketahui dengan jelas identiti pengurus dana atau syarikat. Jika tiga isu tidak diluluskan. Dr Mohd Daud Bakar (Pengeru si. Dr Wa hbah Az-Zuhayli (Prof Syariah. Syria). Sheikh Prof. SyeikhProf.246 • Wang. Sheikh Husayn Hamid Hassan (Pengerusi Majlis Pena sihar Syariah. Univ Khartoum. Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan. Jika tidak mereka sudah t entu melantik pakar-pakar Syariah untuk menyemak pelaburan mereka. Citibank Islamic).investaa. Kesimpulan saya di sini adala h. Ini menyebabkan akad menjadi batal. Isu Ketiga: Status pengurus dana amat diragui Walaupun perniagaan minyak dan gas eletrik adalah halal. Gabungan sebab haram Sebagai kesimpulan untuk semua tulisan saya sebelum ini. Mu hammad Siddiq Ad-Dharir (Prof Syariah. UAE). Mereka juga tidak dapat dihubun gi. mereka akan mengkaji dengan teliti. ABB Fund. tidak perlu lagi didedahkan kepincangan Syariah dalam sis tem ejensi dan komisen yang mereka gunakan. Bahrain Islamic Bank). Sheikh Prof. ditemui atau dilawati. Sebelum meluluskan sebarang syarikat yang bol eh disahkan halal. yang lain juga tiada sebarang erti lagi. Dr Abd Sattar Abu Ghuddah (Pengerusi Ma jlis Penasihat Syariah. Inilah antara kerja di Suruhanjaya Seku riti di Jabatan Pasaran Modal Islam. Pencipta skim ini adalah kapitalis yang hanya mencari untun g semaksimum mungkin tanpa mengendahkan displin Islam. di samp ing tidak mempunyai lesen untuk membuktikan kewujudan mereka dan kepertanggungja waban mereka terhadap dana yang terkumpul kelak. Kumpulan Perbankan Dallah Al-Barakah Sedunia). Dr. Malaysia). pembaca juga boleh merujuk cara semakan dan pengesahan yang dibuat Jabatan ’Islamic Capital Market’ di Suruhanjaya Sekuriti. Sheikh Prof DrNazih Hammad (Majlis Penasihat Syariah. Dr ’Ajil An-Nashm i (Prof Syariah. Sheikh Ni zam Ya’qubi (Majlis Penasihat Syariah. Den gan itu anda akan mengetahui bagaimanakah cara mereka mengesahkan sesebuah dana pelaburan itu untuk boleh sebagai halal. Unix Damsyiq. Berjual beli dan melabur tanpa mengetahui individu yang mengurus menyebabkan sal ah satu syarat sah akad tidak dipenuhi. . Antara contohnya mereka a kan memastikan syarikat tersebut tidak mempunyai pinjaman konvensional lebih dar ipada 30 peratus dan banyak lagi kaedah semakannya. sila buka laman mereka di www. Sebagai contoh semasa Majlis Penasihat Syariah Dow Jones Islamic Fund. Eaindex dan semua pelaburan cepat kaya melalui Internet ini tidak p ernah memikirkan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 247 tentang halal haram. Sudan). Dengan tiga fakta ini. Dubai Islamic Bank. Univ Kuwait). Malaysia. Tidak perlulah saya mendedahkan semua kaedah ’screening’ mereka kerana ia agak tekni kal dan memerlukan perbincangan yang amat panjang.com. dokumendokumen utama da n cara jual belinya dilakukan hendaklah disemak oleh sebuah Majlis Penasihat Sya riah terlebih dahulu agar semua rukun dan syarat jual beli dapat dipastikan bera da dalam keadaan yang tepat menurut pertimbangan syarak. Anda dan Islam Sheikh Abdullah Bin Sulaiman Al-Mane (Hakim Mahkamah Mekah).

3) Riba Saya ingin tegaskan sekali lagi bahawa keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan yang me ngharamkan pelaburan melalui Internet adalah . tiada sesiapa yang boleh dihubungi. tida k dapat dipastikan sama ada ’pelabur’ benar-benar boleh mendapat wang yang dijanjika n atau tidak pada tempoh yang disebutkan iaitu 100 hari.2) Gharar (Ketidaktentuan) laitu tidak diketahui tempoh kewujudan laman web pelaburan itu. Kesannya. sekali lagi ia membatalkan akad. Ini menjadi kannya gharar. Selain itu. Ini kerana jika wang ya ng dijanjikan tidak muncul tiba.

’Pengurus’ dana hanya menyebut Forex. mata wang. skim tersebut akan berkubur dengan cepat. komoditi dan Iain-lain. Pulangan yang dijanjikan adalah 20 peratus (atau lebih) sebulan. Semua skim Ponzi akan menggalakkan ’pelaburnya’ merekrut Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 249 ’pelabur’ baru. Pelaburan di offshore adalah sama sahaja dengan pelaburan di ’onshore’ . yang bermakn a 240 peratus setahun! Pelabur-pelabur kelas dunia seperti Warren Buffett dan Ge orge Soros pun ’hanya’ mampu memberikan pulangan riba haram sebanyak 20 hingga 34 peratus setahun! Adakah masuk akal orang yang tidak pernah dikenali dapat mem berikan pulangan yang sebegitu tinggi? Kalau betul pula. Tanpa ’pelaburpelabur’ baru. jika be nar-benar ia melabur dalam industri tersebut. komoditi dan Iain-lain tetapi tidak menerangkan dengan terperinci tentang pelaburan-pelaburan tersebut. maka ia adalah hara m oleh kerana ia telah meniikar sifat pelaburan secara Islam kepada elemen pinja man dengan janji faedah Riba. Qarar wa Tawsiat) 4) Penipuan laitu penipuan yang dibuat kerana mendakwa menggunakan wang yang terkumpul itu u ntuk pelaburan oil and gas. masih tidak berani dan mampu memberikan janji pulangan sebanyak 240 pera tus dalam produk riba mereka seperti ”Fixed Deposit”. Sesiap a pun boleh menyebutnya kerana ia sekadar cakap saja. Fortune dan Forbes akan memberi liputan yang menyeluruh kepada pengurus dana tersebut. Sebenarnya ciri in i juga telah diputuskan haram secara sepakat Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia pada ta hun 1992 yang mewartakan: Jlil Eninya: ”Sebarang pelaburan yang rnana pihak pengusaha (mudarib atau syarikat) men jamin satu kadar pulangan tertentu kepada pelabur (peserta). Yang paling utama adalrh kerana jaminan dan promo si keuntungan tetap dan jaminan modal dalam sebuah pelaburan. Anda dan Islam kerana beberapa ciri tertentu. bagaimana dia hendak membayar orang lain? Dari mana datangnya wa ng tersebut?. Sebab pelaburan itu ada di offshore tidak bermakna yang pulangannya akan meng gunung. hedge funds. b.” (Majma FiqhAl-Islami. Adakah masuk akal yang pelaburan yang baru dibuat satu bulan sudah boleh mend apat pulangan 20 peratus bulan berikutnya? Semua pelaburan. hartanah.248 • Wang. sudah tentu semua media di dunia termasuk CNN. mampu menjamin pulangan sebanyak 2 40 peratus sebagaimana yang ditawarkan oleh si syarikat pelaburan tipu ini. Kalau ’pengurus’ dana itu betul melaburkan wang dalam Forex. Ini ker ana menurut pakar-pakar pelaburan sebenar.dan . hedge funds dan sebagainya sekalipun. pelaburan tersebut tidak memb ayar hasilnya selepas satu atau dua bulan. Berikut pula info yang dikongsi daripada seorang pakar pelaburan iaitu saudara A zizi Ali berkenaan ciri penipuan dalam skim cepat kaya Internet ini 16-: a. e. d. termasuk yang paling untung sekalipun. Mala h bank konvensional terbesar dunia yang juga mengamalkan riba dan menggunakan ke pakaran seluruh pekerja mahirnya dicampur pula dengan asetnya yang mencecah tril ion RM. memerlukan masa. Kenapa tak ada? Mustahil media dunia (yang tahu t entang semua pelaburan lain) begitu buta dan tidak pernah mendengar pulangan yan g sebegitu hebat? c. Jadi jika ’pengurus’ sendiri tidak dapat hasil pulangan. tiada satu syarikat pun yang. kerana itulah cara utama mereka mendapatkan wang baru.

Sikit saja.” Jawapan saya: Kenapa hendak cuba jika anda tahu benda itu merbahaya? Kenapa hendak cuba . fixed deposits dan sebagainya f.a mutual. Semua ’pelabur’ skim Ponzi akan berkata. ”Cuba dulu. Belum cuba. unit amanah. belum tahu.

Apabila ia b erlaku. Situasi ini mungkin akan bertahan satu. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 251 5) Syubhah dan Money Game Inilah sebenarnya cara mereka mendapatkan wang daripada pelabur. Peter Lynch dan John Templeton. Cuba lihat. catatan pulangan pelaburan yang diiktiraf terhebat d i dunia dan bandingkan dengan skim cepat kaya anda: John Templeton Templeton Grow th Fund 14 32 Warren Buffett Berkshire Hathawav I 40 Peter Lynch Fidelity Magellan 29 13 I 22 George Soros Quantum Fund 34 25 J Anda boleh lihat dengan jelas. Anda masih mendapat pulangannya kerana wang itu datang daripada pelaburan orang-orang yang baru masuk dalam skim tersebut. Sebagai contoh. dua atau tiga tahun. tetapi apa yang pasti ialah ianya akan berkubur juga apabila tiada ’pelabur’ baru. pelaburan riba terhebat di dunia dilakukan oleh beberapa jutav. Anda dan Islam jika anda tahu benda itu membawa penyakit? Malah ia juga diharamkan oleh Islam u ntuk membiarkan diri ditipu. Bagi memberikan gambaran. sehinggakan penguins kewangan terhebat lagenda du nia pun hanya mampu menawarkan pulangan sekitar 14 hingga 34 peratus setahun. iaitu setiap pe . Ini bersamaan dengan 240 peratus setahun. Skim cepat kaya Internet ini biasa menjanjikan 20 peratus pulangan dalam sebulan . ini bermak na seolah-olah ’skim pelaburan’ ini lebih hebat daripada seluruh sejarah pulangan te rhebat di dunia. anda akan kehilangan semua wang anda. Ti ba-tiba skim karut. an Barat seperti Warren Buffett. g. Duit itu dikitarkan.250 • Wang. George Soros. menipu dan haram ini mendak\va memberikan pulangan 240 perat us seratus hari dengan perniagaan yang didakwanya? Ini satu penipuan. Sebagaimana juga duit anda digunakan untuk membayar orang sebelu m anda.

kita meningkatkan ekonomi umat Islam?” Jawapan: Ekonomi umat Islam ha nya boleh berkembang bila ada unsur keberkatan. Alasan Popular untuk Mengharuskan Pelaburan Haram Alasan adalah seperti berikut: • ”Adakah salah.serta yang dapat mencari ahli baru. ia hanya menambah dosa seperti melahirkan banyak si tamak. Hukurn haram tetap haram. Apabila berkemba ng. Tidak syak lagi pelaburan ini diharamkan oleh Islam.. akan diberikan komisen. pemberi d an penerima rasuah dan Iain-lain unsur jahat yang secara senyap menghancur masya rakat. ia tetap haram tanpa khilaf.” • ”Kita memikirkan perkara Maslahat. Menurut Imam al-Ghazali beberapa syarat bagi membolehkan berhujah dengan maslaha t adalah: *&*> %v . seperti kilang arak dan judi yang bersepah di sana sini. la disebut oleh Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 278: ”Allah memusnahkan keberkatan dari harta riba. akad komise n atas kepala dan bukan atas barang yang dijual ini mengandungi syubhah kepada ’mo ney game’ yang diharamkan oleh Majlis Fatwa Sedunia termasuk Saudi dan Indonesia.. Segeralah bertaubat dan hen tikan penglibatan anda. penipu.” Jawapan: la adalah maslahat yang tertolak atau ”Maslahat Mulghah”. Walaupun ia wujud dan masih dibuka. Masih wujudnya laman web pelaburan haram ini tidak berma kna apa-apa kepada hukum. Mu’amalah dengan yang haram adalah tidak berkat dan pasti tidak akan berkembang sampai bila-bila. Justeru.

” Jawapan : Nabi berkata: J-\ A^ 4J N’la A-*1-S .” (Direkodkan oleh AI-Hakim. • Maslahat mestilah bersandarkan dalil-dalil yang jelas. Anda dan Islam 1) la mestilah bersifat umum. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 253 ”Bagaimana kami ingin membuat kebajikan apabila tiada duit. ianya seperti be rikut: • Mestilah ia terkandung tujuannya dalam prinsip asas tujuan syariat. pakar ilmu maqasid Islam silam melet akkan ’dhawabid’ berikut: • Mestilah tidak han>a memandang maslahat duniawi sahaja. iaitu faedahnya untuk rak) at umum bukan sekelompo k tertentu. no 797: Sohih menurut Ibn Hibban dan Al-Hakim . bahkan mesti meneliti ma slahat ukhrawi juga. 3) la mestilah bersifat darurat. Albani: Dhoif) ”Sudah sampai tahap darurat” .w 1 ^ . Prof Dr Said Ramadhan Al-Buti dalam tesis PhDnya yang mendapat tahap mumtaz kepu jian kelas satu. • Mestilah tidak bertentangan dengan Qias yang sahih. juga meletakkan beberapa syarat asas maslahat. • Maslahat untuk menjaga hak ramai didahulukan daripada menjaga hak sekelompok. • Mestilah tidak bertentangan dengan dalil Qat’ie Dalalah dan thubut daripada Hadis. • Mestilah tidak bertentangan dengan dalil Qat’ie Dalalah daripada Al-Quran. • Maslahat hanya diterima pakai dalam hal kebaikan untuk Deenul Islam. Kesimpulannya. <L> _*. Manakala Imam Abu Ishak As-Syatibi (790 H). ’-^” if J»l _>• r* Ertinya: ”Individu yang mengumpulkan wang haram dan kernudian bersedekah dengannya (membuat kebajikan). iaitu keterpaksaan yang sekiranya ditinggalkan maka membawa kerosakan terhadap lima unsur dharuriyat secara pasti. dan bukannya agakan-agakan kosong dan andaian jau h dan lemah.Ssj ^ \ ^ ^ ^^ » . 1/390: Ibn Hibban. hujah maslahat yang digunakan adalah tidak sah menurut akidah dan disiplin penggunaannya. • Tidak menafikan maslahat yang lebih utama daripadanya. 2) la mestilah bersifat pasti. maka tiada sebarang ganjaran kebaikan untuknya. dipersetujui oleh Az-Zahabi.252 • Wang.

tetapi masih hidup aman damai.” (Riway atAbu Daud) Bagaimanapun.Jawapan: Kenyataan ini tidak sah. ”tidak dapat lari daripada riba di akhir zaman. kerana darurat adalah perkara keperluan asas y ang apabila tidak dilakukan individu boleh hilang nyawanya. Hadis menerangkan. (ini kerana m enurut hadis ini dikatakan al-Hasan mendapat kata-kata Nabi SAW ini daripada Abu Hurairah).” Jawapan: Individu yang cuba mengharuskan apa saja yang berkait dengan riba akan berhujah menggunakan hadis: Ertinya: ”Akan datang satu zaman di mana tidak terkecuali seorang pun kecuali ia m akan riba dan jika ia tidak makan sekalipun. hujah ini tidak boleh diterima untuk bersikap lepas tangan dengan riba terutamanya tahap hadis ini yang lemah menurut Imam Al-Munziri kerana peraw inya bemama Al-Hasan tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah r. ia akan ditimpa debu-debunya.163 Saya percaya rama i orang tidak melabur. semua akan kena debunya.164 .a.

02. Apa yang boleh saya nasihatkan adalah hadis Nabi SAW yang saya ny atakan dahulu iaitu: Ertinya: ”Setiap daging yang tinnbuh daripada harta kotor (haram) makaNeraka lebih layak untuknya.0001. apabila sukar ujian itu. Bagaimanapun.” Jawapan saya: Syarat wajib zakat ke atas Muslim adalah memiliki harta itu dengan sah dari sudut Islam. Harga baru yang ditawarkan adalah RM720 pula bagi mendapatkan set yang sama. Eaindex yang sudah meraih untung yang lumayan. Manakala kini (masih dalam keadaan tid ak stabil dan perang) USD1 bersamaan Dinar Iraq 0. 50 bagi satu Dinar Kuwait. Sebagai contoh yang diberikan kepada saya.32 bersamaan satu Dinar Iraq.254 • Wang. manakala nilainya sekarang 1 Afghanis bersamaan USD0.03 sebelum perang dan semasa perang. la hanya boleh menambahkan berkat bagi harta yang didapati dengan cara halal. Para pembelinya memaklumkan kepada saya potensi Dinar ini untuk naik adal ah amat tinggi berdasarkan trend turun naik nilai mata wang Kuwait dan Afghanist an yang turun amat teruk apabila peperangan berlaku dan akan naik dan kembali st abil selepas kerajaan dan situasi ekonomi negaranya stabil. sudah tentu pahalanya juga lebih b esar.166 Marah dan Menyekat Untung Saya pasti ada >ang marah kerana ia mempunyai rangkaian yang luas dan dapat untu ng yang hebat.165 Jel asnya. dikeluarkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah.” (Direkodkan oleh At-Tabrani. Oleh itu.000068.” (Riwayat Ad-Dar Qutni dan Al-Hakim) Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 255 jjahagian ketiga: Pelaburan mata wang Dinar Iraq Terdapat yang bertanya berkenaan pelaburan membeli satu set wang kertas Dinar Ir aq yang dikatakan boleh menguntungkan jika disimpan Jan dijual di masa akan data ng. Anda dan Islam • ”Tidak mengapa. 1 Afghanis bersamaa n USD0. Ithaf As-Sadat al-Muttaqin. 19/ 136 : Al-Mughni lil ’Iraqi. Berkenaan mata wang Afghanistan pula disebut nilai 1 Afghanis bersamaan USD0. Saya ingin ingatkan. kami akan bersihkan sebahagian bonus dengan mengeluarkan zakat. 2/9207 . zakat tidak boleh menyucikan harta yang haram. Saya difahamkan cara membelinya adalah melalui Internet dengan harga RM680 dan p embeli mampu memiliki satu set wang kertas Dinar Iraq yang mampu bernilai RM41 8 00 dalam masa beberapa bulan atau tahun lagi. seperti kata Nabi SAW: Ertinya: ”Sesungguhn\a bagi kainu ganjaran pahala berdasarkaii kepada kadar keleti han dan belanja ikhlas kamu. AzZubaydi. 5/226) Saya juga sedar betapa besarnya ujian sekiranya saya berada di tempat pelabur da n pelopor ABB Fund. Ulama menyatakan tiada zakat ke atas harta haram tetapi yan° diperlukan adalah melupuskannya. pihak yang b erkempen ini dengan hebatnya mengetuk gendang kempen mendakwa peluang keuntungan . fakta yang diberikan berkenaan nilainya sebelum perang adalah USD0. Manakala mata wang Iraq. nilai mata wang Kuwait semasa perang adalah USD00.10 dan sekarang menaik kepada USD3. beberapa bulan selepas itu saya difahamkan harga RM680 tidak lagi terpakai.

perak termasuk sesama mata w ang. Nabi meletakkan syarat dalam belian jual beli emas.adalah cerah apabila anda membeli dinar ini sekarang. pembelian tersebut adalah haram kerana tertangg uh serah terima. penjual mesti menerima wang belian dan pihak . Pandangan Syariah Apabila membeli mata wang ini melalui Internet secara ’tempahan’ dan akan sampai kep ada pembeli dalam beberapa hari.

ataupun secara mudahnya disebut sebagai hasil analisa risiko dan peluang perniagaan. sekiranya pelanggan membeli (menukar) Ringgit Malay sia kepada Dinar Iraq dan membayarnva sekarang iaitu melalui kad kredit ataupun tunai dan Iain-lain. Walaupun demikian. Ini kerana dibimbangi ada umat Islam yang terlampau yakin maka sa nggup bergolok gadai dan membahayakan diri bagi membeli Dinar ini sehingga hilan g kemampuan menyara keluarga. Ini bermakna. pada pandangan saya: • Individu yang ingin membeli mesti mengkaji dan mempunyai ilmu berkenaan peluang. potensi dan risiko belian bagi memastikannya berbeza dengan judi yang mengikut nasib sahaja. ilmu yang benar dan analisa terperinci. Unsur perjudian tidak tim bul kerana ia bukannya 100 peratus dibuat atas dasar ’nasib’ tetapi adalah berdasark an kaji selidik. satu lagi sudut Syariah yang dipertimbangkan adalah hal spekula si berlebihan dan judi. Saya mengingatkan h al ini supaya diambil berat dan dipastikan sendiri oleh pembeli Dinar Iraq ini. Wallahu a’lam. • Apabila dilihat menurut ’Maqasid Syariah’ atau objektif Syariah pula. Dinar Iraq versi lama kerap kali ditukar kepada versi baru. belian adalah sah dan tiada riba berla ku. Jangan membeli yang tiruan lalu memiliki wang y ang tidak laku di mana-mana.256 • Wang. Dalam Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 257 hal ini. hukum •judi’ dalam ’spekulasi’ Forex jenis ini ber gantung juga kepada kemampuan individu. membeli RM720 adalah tidak memberi susah kepadanya. E lemen gharar akan berkurangan tidak sampai tahap haram berbanding individu yang kurang berkemampuan yang menggadaikan kewajipannya dengan harapan dinar itu akan naik pada satu masa yang tidak diketahui. adalah kecil. . sekiranya anda boleh membelinya secara tidak bertangguh seper ti menukar mata wang di kaunter pengurup. la adalah judi. Selain isu riba. Beberapa Pertimbangan lain 1) Membeli Dinar Iraq yang asli. Ketika itu. Walaupun demikian. hukum gharar (ketidaktentuan) sudah menjadi amat besar dan hukum judi j atuh kepada si pembeli. tangguh yang tidak dibenarkan ole h Islam berlaku dan ia termasuk dalam kategori riba an-nasi’ah. • Bagi individu yang berada. tidak haras ba gi individu yang kurang kemampuan untuk membeli set Dinar tadi walaupun harganya RM720 sahaja. Bagaimanapun. Ini agak sukar digambarkan kerana ibu pejabat syarikat may a yang menjual Di nar Iraq ini berada di USA dan Hong Kong. dalam hal ini. Mereka menyebut spekulasi ini tidak sampai ke tahap judi dan masih berada di tah ap yang diharuskan kerana unsur ’gharar’nya. Tidak saya nafikan kebanyakan Majlis Penasihat Bank-Bank Islam di seluruh dunia memfatwakan belian mata wang oleh pihak bank-bank Islam dan menyimpannya untuk dijual kemudian bagi memperolehi untung adalah diharuskan . Anda dan Islam pembeli perlu menerima mata wang yang diingininya pada masa yang sama ataupun da lam satu ’majlis akad’. Kemudian pembeli hanya akan menerima mata wang tersebut dal am masa beberapa hari selepas itu. 2) Perlu mendapatkan pandangan undang-undang daripada Bank Negara Malaysia ataup un Suruhanjaya Sekuriti supaya anda tidak terjebak dalam sebarang masalah kelak.

Dinarnya boleh luput tanpa sebarang ganti. Akhirnya.Ini kerana. Tidak dibenarkan membeli menggunakan pos dan apa jua cara yang menjadikan serahan tertangguh. bagaimana untuk anda yang sibuk bekerja untuk menget ahui Dinar yang anda miliki sudah ditukar versinya? 3) Saya juga difahamkan ada pihak yang menjualnya menggunakan cara ’Multi Level Ma rketing’. anda perlu mendapatkannya di kaunter jualan di tempat anda bagi membe li set Dinar Iraq itu secara ’by hand’. maka hukumnya pasti berlainan daripada apa yang diseb ut di atas. pastikan ia disahkan oleh undang-undang dan sah juga dari sudut Syaria h. Apabila ini benar. Ini bermakna. beberapa pertimbangan lain perlu dinilai semula. atas kelalaian seseorang sahaja. Perlu diingat juga. individu harus untuk membeli Dinar ini tetapi dengan syarat mesti dengan ilmu dan analisa dan terima serahnya dilakukan dalam satu masa. Menurut Syariah. . Ini kerana.

I nstrumen Pasaran Wang. maka . ramai yang kelam kabut dan mengutarakan soalan kepada saya berkenaan seja uh mana seriusnya penglibatan dosa umat Islam dalam hal ini. la juga amat sukar di ramal dengan tepat. Ini k erana caruman KWSP adalah bukan pilihan. Ini termasitklah Sekuriti Kerajaan Malaysia. Justeru pencarum tidak dianggap sebagai pelabur setiap kali ia meletakkan wangnya di KWSP. Jika ia dianggap sebagai pelaburan kita. Justeru. iaitu satu dana simpanan. Dalam hal ini. Justeru. iaitu tabung simpanan d an bukan pelaburan. umat Islam sebagai pencarum tidak berdosa dalam hal ini. menurut hukum Syariah.” (Rujuk: Laman Web KWSP) Tiada disebut KWSP adalah sebuah dana pelaburan yang bertindak sebagai pengusaha .258 • Wang. Ekuiti dan Hartanah. nama ia pun sudah menjelaskan sendiri sifatnya kepada pencarum. saya berpendapat hubungan pencarum dengan KWSP adalah atas asas wadi ’ah (simpanan wang untuk hari tua). b) Disebut di dalam laman web KWSP juga: ”KWSP merupakan sebuah institusi keselamatan sosial y dintbuhkan di bawah UndangUndang Malaysia (Akta 452) ya menyediakan faedah persaraan kepada ahlinya melalu’ pengurusan simpanan mereka secara cekap dan boleh dipercayaiKWSP juga menyediaka n sistem yang efisyen dan mudah bag1 memastikan para majikan memenuhi tanggungja wab undangundang serta kewajipan moral mereka untuk mencarum Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 259 KWSP bagi pihakpekerja mereka. Sememangnya ada disebut juga bahawa ”Alokasi Pelabu ran” oleh KWSP dan menerangkan: ”Caruman bulanan anda dilaburkan melalui beberapa instrumen kewangan yang dilulusk an untuk menghasilkan pendapatan. la adalah bersifat wajib dan peraturan negara. Atas dasar itu. lapangan pelaburan Forex seperti ini adalah luas dan berisik o tinggi. ’takyif atau bentuk yang terdapat dalam Syariah (sama ada ia pelabu ran atau simpanan) terhadap hubungan pencarum boleh dilihat kepada: a) Nama dana ini sendiri. Jawapan mudahnya. hubungan antara KWSP dan pencarum (kita semua) kekal sebagai penyimpan sahaja dan bukannya sebagai pelabur dan pengusaha. Menurut pakar. ia adalah dikira sebagai isu dan kont rak yang berasingan. Disebut jelas ia adalah sebuah ”pengurusan wang simpanan”. di laman webn>a disebut sifatnya sebagai ”tabung simpanan’” dan bukan nya tabung pelaburan. Malah. Menurut Syariah. Bon dan Pinjaman. Bahagian keempat: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Setelah munculnya surat rasmi daripada Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif KWSP yan g menerangkan pelaburan yang dibuat oleh KWSP adalah bercampur antara halal dan haram. Anda dan Islam Perlu diingat juga. Pelaburan itu adalah inisiatif tersendiri dibuat oleh KWSP. Inilah yang menjadikan KWSP wajib menjami n v/ang caruman kita tidak lupus. trend dan strategi yang berkesan pada satu masa lalu ti dak semestinya terpakai dan sesuai dalam keadaan sekarang. iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).” (Rujuk: Laman Web K WSP) Walau bagaimanapun. kita melihat daripada sudut hubungan di antara pencarum/penyimp an dan KWSP.

berapa nisbah pembahagi an keuntungan antara pelabur dan pengusaha? Sedangkan ia mesti diketahui di awal kontrak. berapakah jumla h pelaburan yang diletakkan oleh KWSP .php?hdl=bindanrp=320 anda a kan dapati tiada langsung tanda-tanda bahawa kita sedang melabur di KWSP apabila mencarum. pasti timbul isu Syariah baru iaitu ia gunakan tnudharabah atau musyarakah! Jika mudharabah.gov. sila buka link borang KWSP di www.my/ index. Jika ia menggunakan konsep pelaburan musyarakah. Malah jika KWSP menggunakan akad pelaburan. pula. c) Dengan merujuk kepada borang mencarum di KWSP (han ya diisi sekali di permulaan kerjaya (hanya diisi sekali di permulaan kerjaya).KWSP tidak boleh menjamin selamatnya wang caruman kita dan ini bertentangan deng an dasar KWSP itu sendiri.kwsp.

diberikan dividen. Pencarum yang meletakkan duit di KWSP bukan dengan menggunakan akad pelaburan te tapi adalah dengan akad simpanan \\~adi’ah (safekeeping). Saya juga cuba menggunakan bahasa yang s emudah mungkin agar pembaca a\v am dapat memahaminya. Cuma isu yang boleh dibincangkan di sini adalah hukum menerima dan menggunakan d ividen yang diberikan oleh KWSP hasil pelaburan } ang bercampur halal dan haram. Ini berla ku disebabkan masih banyak isu dan teknik yang digunakan belum diperbincangkan o leh ulama kontemporari dengan mendalam. 167 Dalil daripada Al-Quran: Ertinya: ”dan mereka berkongsi dalam 1/3. la dibuat dalam bentuk ringkas bagi pembacaan orang awam dan bukan tujuan pengkajian akademik. KWSP adalah bukan akad pelaburan seperti dana pelaburan lain. la boleh diselesaikan dengan cara mendermakan beberapa peratusan dividen yang di terima (berdasarkan fakta jumlah peratusan kaunter haram yang dilaburkan). Kesimpulannya. ”Aku orang ketiga bersama dua orangyang bersyarikat sela gi inana tiada salah seorang yang mengkhianati rakannya. Carum an asal pula adalah milik penuh pencarum manakala baki dividen daripada pelabura n halal adalah boleh dimanfaatkan. Dividen ini pula ad alah ’hibah’ atau hadiah kepada pencarum jika dilihat dari sudut Syariah. Urusniaga di bursa saham telah diperbincangkan banyak kali dalam Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 261 pelbagai persidangan ulama dan pakar kewangan sedunia. la adalah harus menurut Syariah daripada Al-Quran dan H adis. Saya juga hanya mampu untuk mengulas sebahagian bentuk yang popular sahaja buat ketika ini. Setelah memperolehi juml ah simpanan yang begitu besar.” (Riwayat Abu Daud) Syarat Umum Antara syarat umum yang telah diletakkan dalam hal menyertai aktivti urusniaga s aham ini adalah: a. pihak pengurusan KWSP yang melaburkannya atas ins iatifm a sendiri dan jika ada keuntungan. Jus teru. Penubuhan dan penyertaan sebuah syarikat yang patuh Syariah di dalam bursa ad . Anda dan Islam sebagai rakan kongsi? Serta banyak lagi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh Sy ariah tidak jelas. pencarum tidak berdosa atas apa jua pelaburan yang dibuat oleh KWSP kerana ia bukanlah pilihan mereka. Keputusan Kesatuan Fiqh A ntarabangsa (pada 9-14 Mei 1992) dan Majlis Kajian dan Fatwa Eropah dalam keputu sannya (7/1) 63 antara lainnya menyebut: penyertaan Dalam Pembelian Saham Hukum membeli saham pada asalnya adalah sama dengan hukum bersyarikat atau musya rakah atau rakan kongsi.” (An-Nisa:12) Antara hadis: Ertinya: Nabi menyatakan.260 • Wang. Bahagian kelima: Beberapa bentuk urusniaga saham dan hukum Syariah Bahagian ini hanya mampu menyertakan beberapa info ringkas berkaitan sebahagian bentuk urusniaga saham dan hukumnya sahaja.

Majoriti ulama dunia mengharuskan penjualan dan pembelian di bursa kerana: .alah harus. Tiada sebarang perbezaan pandangan bahawa menyertai atau membeli saham syarik at yang asas utama perniagaannya adalah haram seperti memberi pinjaman riba atau berniaga barangan yang diharamkan adalah tidak dibenarkan sama sekali. b.

a. Imam Ibn Quddamah juga mengatakan kata-kata Ibn Abbas tadi hanyalah pandan gan seorang sahabat dan tidak pula tersebar di kalangan sahabat lain. Manakala Khalifah Umar al-Khattab berpandangan harusnya dengan iktikad ianya dar ipada pendapatan mereka yang halal sebagaimana Nabi SAW diriwayatkan membeli mak anan daripada Yahudi dan mencagarkan baju besi bagmda. no Justeru selagi mana urusniaga syarikat adalah menepati Syariah. (Al-Mughni. ”Kerana merek a melakukan riba dan riba tidak halal. Syeikh Muhammad Abu Zahrah.: ’» jli . Nasram atau M ajusi. ”Mengapa tidak? ” Jawab Ibn Abbas. Ibn Quddamah) . ”Rasuhdlah SAWmelarang daripada bennusvarakah dengan Yahudi dan Nasrani kecuali jika jual belinya di tangan orang Islam (menuruti Syariah). Beliau menolak pengharaman umum ke atas penyertaan di bursa saham. ia adalah sah wa laupun terdapat rakan kongsi bukan Islam yang sama ada diketahui atau tidak baha wa modalnya daripada yang haram. Awzaie dan Hasan Al-Basri menganggapnya h arus. la juga dikuatkan oleh riwayat berikut: &\ J j~*j Ertinya: Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanadnya dari Ato ’ berkata. Terdapat sebahagian ulama >ang tidak membenarkannya dan ada juga yang menganggap nya sebagai makruh. la berdasarkan riwayat Ibn Abbas r. Manakala Imam Ahmad. Majlis pengarah s> ankat telah mewakili seluruh pemegang saham dalam pelaksan aan s\ arikat mereka.262 • Wang. ”Jangan kamu bersyarikat dengan Yahudi. Dr Muhammad Yusof Musa dan ram ai lagi.” maka aku (Ibn Hamzah) bertanya. S\arat Ijab Qabul telah terlaksana dalam pembelian dan pemilikan saham.168 Sedikit Pertikaian Hukum Berkongsi Syarikat Dengan Bukan Islam Tidak dmafikan terdapat perbincangan dan pertikaian berkenaan keharusan membeli saham patuh Syariah yang majoriti pemilikannya dimiliki oleh indi\idu bukan Isla m. ” l69 Hadis di atas menjadikan Imam As-Syafie menganggap ber ’mus\arakah’ dengan bukan Isl am adalah makruh. Syeikh AH Khafif. antara para ulama besar yang mengharuskannya adalah Syeikh Mahmud Syalt ut. Pandangan mengharuskan dengan melihat kepada perincian aktiviti Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 263 syarikat ini disokong kuat oleh ulama besar kontemporari seperti Syeikh Mustafa Az-Zarqa. Justeru. Ertinya: Berkata Ibnu Abbas. 2. Anda dan Islam 1. ” ni Di Malaysia .

com.com. Ketika ini sekitar 80 peratus daripada 889 sekuriti (saham) yang ter senarai di Bursa Saham Kuala Lumpur adalah patuh Syariah atau disahkan halal.sc. Rujuk www.sc. lima antaranya adalah patuh Syariah yang membaw a kepada wujudnya Bursa Malaysia Syariah Index pada tahun 1999 (www.Oleh kerana di Malaysia telah wujud Jabatan Modal Islam di bawah Suruhanjaya Sek uriti Malaysia yang antara lain telah mengeluarkan senarai Sekuriti (Syarikat) P atuh Syariah. Ju mlah ’market capitalization ’ pula mencecah RM343 bilion. justeru sebarang pembelian saham yang termasuk dalam senarai ini a dalah harus pada asalnya.my/ca pitalmy/ Oct03/html/MasICM.my dan dapatkan senarai tersebut deng an percuma. Daripada 10 buah sekuriti yang terbesar di Bursa Malaysia.html) .

Teknik Pembelian dan Hukum Berikut beberapa cara yang biasa digunakan dan disertakan maklumat hukumnya seca ra ringkas: 1) Short Selling (Jualan Singkat) Jualan singkat ialah tindakan seseorang menjual sekuriti (saham) yang tidak dimi likinya pada masa jualan . sebarang upah daripada pekerjaan haram adalah haram. sebagai wakil untuk membeli dengan upah terte ntu. Ini bermakna sebagai pemegang saham. menayangkan beberapa aset kepada pembeli yang berpotensi. no 318) Justeru. Sebarang pembelian saham tidak patuh Syariah akan menyebabkan keuntungan hasil d aripada upah belian tadi juga adalah haram. Anda dan Islam Syariah-approved securities »fl wanitl« (RHSj Source Securities Commission Hukum Umum Kebanyakan ulama kontemporari berpendapat tatkala anda membeli saham sesuatu sya rikat. Tugas mereka biasanya adalah menentukan nilai pasaran dan coraknya. Justeru. Fungsi broker sebagai orang tengah dengan bank atau mana-mana institusi kewangan riba untuk memberikan pinjaman dengan faedah kepada pelanggan untuk membeli sah am yang dijangka baik dan akan naik adalah haram disebabkan keterlibatan dengan riba tadi. anda dikira sebagai rakan kongsi dar i sudut pandangan Islam.” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ghayatul Maram. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 265 Hukum broker Sekadar menjadi wakil kepada pelanggan serta mengambil upah.264 • Wang. Albani: Soh ih. menasihati pela nggan dalam tawaran yang diterima. Pembelian saham harus dibuat melalui broker atau remiser. Hal ini menjelaskan bahawa h ukum asal pembelian saham adalah halal kerana ia didasari akad musyarakah. Sebagaimana disebutkan: Ertinya: ”Dan sesungguhnya Allah SWT apabila mengharamkan sesuatu maka haram juala h harga (keuntungan daripada jualannya). anda terdedah kepada ris iko mendapat kerugian ataupun kelebihan keuntungan. anda sebenarnya telah memiliki sebahagian kepentingan ekuiti syarikat ter sebut. . upah wakil pembeli an saham yang haram juga haram sebagaimana hadis di atas. sebagai rakan kongsi. mengiklankan sebarang aset untuk j ualan. ia adalah harus dal am Syariah menurut hukum ’Al-Wakah bil Ujr’ (ejen dengan upah) yang selagi mana seku riti (saham) yang dibelinya juga adalah patuh Syariah.

Hasilnya ia akan beroleh .Secara umumnya. ’short selling ’ terlibat dengan pinjaman sekuriti (saham) dan kemud ian menjualnya dengan andaian ia boleh dibeli semula dengan harga yang lebih mur ah.

17’ 2) Margin trading or buying Margin trading adalah membeli saham dengan menggunakan wang yang da broker. proses jualan seolah-o lah telah diterbalikkan. Sebahagian besar berpend apat ianya harus kerana saham yang telah dibeli adalah hak milik penuh pembeli. Kebiasaannya faedah akan dikenakan atas pinjaman ini. Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah membuat keput usan bahawa jika short selling dibuat secara khas dan terkawal (regulated short selling). Tiada kewajipan bagi penempah untuk memenuhi tu ntutan kontrak bagi yang membeli item yang ditempah. 17: Walau bagaiman apun. 174 3) Options Trading Takrifnya adalah satu kontrak yang mana hak diberikan (tetapi tidak menjadi kewa jipan) kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sesuatu saham yang diperset ujui pada harga yang ditentukan. l75 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 267 Terdapatjuga sebahagian ’options’ yang untuk melakukan transaksi pada tarikh ugi yang telah ditentukan jumlahnya di ara ulama Islam. 5) Swing trading menyebut bahawa jika salah satu pihak menolak yang ditentukan. Ia juga adalah haram menurut p ia juga instrumen konvensional yang dihar dipinjam daripa Jika ini berlak riba tadi. . hukum menggunakan kaedah ini adalah haram disebabkan pinjaman in itu ia juga amat berisiko buat pelabur kerana jika saham yang ia akan menanggung kerugian berganda. 4) Day Trading Day trading merujuk kepada praktis menjual sesuatu saham pada hari yang sama ia dibeli iaitu sebelum pasaran ditutup pada hari itu. tetapi penjual hak item itu wajib memenuhi tuntutan kontrak. Dalam konteks iri. ia perlu membayar gantir awal tadi. mereka mestilah memiliki saham itu terlebih dulu . sekiranya seseorano ingin mendapatkan untung daripada sesuatu saham. Para ulama berbeza pandangan dalam menentukan hukumnya. u. Walau bagaimanapun. terdapat sebahagian ulama yang lain berpendapat jika ia diju al pada hari yang sama. ia adalah harus.266 • Wang. Isu Syariah di sini adalah di dalam Islam. amkan. Sela dibelinya rugi. elemen spekulasi menjadi besar dan boleh menjadikannya s ebahagian daripada perjudian. Rujuk Suruhanjaya Sekuriti untuk maklumat lengkap ber kenaan Regulated Short Selling yang dibuat atas konsep Ijarah dengan beberapa pe ngecualian berdasarkan konsep Istihsan. maka ia boleh menjualnya pada bila-bila masa yang dikehendakinya. para ulama berpendapat jualan ini adalah diharamkan. Anda dan Islam keuntungan hasil perbezaan harga tadi.176 Secara kesimpulan. ” Justeru. Nabi SAW menyebut: Ertinya: ”Jangan kamitjual sesuatu yang tidak kamu miliki.

Biasanya para pelabur sebegini akan menggunakan analisa te knikal bagi memilih sebarang sekuriti (saham) yang mempunyai potensi ini. Kejayaan swing trading tertakluk kepada sejauh mana bijaknya pelabur memilih sah am yang ingin dibeli. Saya tidak melihat terdapat sebarang masalah Syariah dalam urusniaga swing tradi ng ini selagi ia tidak melibatkan hutang dengan faedah dan sahamnya patuh Syaria h. 6) Range trading Para pelabur yang menggemari range trading biasanya akan .Swing trading bererti pembeli saham akan menyimpan sahamnya sekitar satu hingga empat hari dan kemudian akan menjualnya semula apabila didapati harga lebih ting gi daripada harga beliannya.

268 • Wang, Anda dan Islam memerhatikan turun naiknya sesebuah saham yang sedang ditekuni Menurut teori seb ahagian pengkaji saham, setiap kali nilai sesuatu saham itu naik tinggi. ia akan jatuh kembali dan akan naik kembali. Kumpulan pelabur jenis ini akan cuba meman faatkan peluangnya dengan membeli saham tersebut sebelum harga benar-benar jatuh di tahap terbawah. Setelah itu, ia akan menunggu agar harga saham tadi naik kem bali lalu menjualnya bagi mendapat untung hasil perbezaan harga beliannya dan ju alan semasa. Dengan itu, ia dapat membeli dengan harga yang murah dan menjual ke tika mahal. Saya tidak sempat membuat semakan terperinci perbincangan para ulama berkenaan h al ini. Malah perbincangan tentano hukumnya hampir tidak ada dalam perbincangan kitab-kitab dan tesis kontemporari >ang sempat saya semak. Kemungkinan ia diangg ap termasuk dalam pembelian saham biasa dan penjualan juga biasa yang mana hukum nya adalah halal. Walau bagaimanapun. tidak dinafikan unsur spekulasi yang mirip kepada perjudian boleh menjadi semakin ketara di sini. Ini kerana, pembelian saham yang tulen lag i halal adalah didasari oleh pembelian hak pemilikan dalam sesebuah syarikat did orong oleh potensi masa hadapan yang cerah dan kualiti bisnes yang dijalankan. W alau bagaimanapun, dalam hal range trading, ia seolah-olah tidak memberikan foku s utama kepada bisnes syarikat itu dan potensinya. Sebaliknya apa yang menjadi k eutamaan adalah trend turun naik harganya sahaja. Justeru. di masa ketiadaan mana-mana fatwa yang sempat saya temui dalam hal ini, saya menasihatkan agar mana-mana pelabur yang ingin membuat cara ini memberikan perhatian lebih kepada potensi saham dan bisnesnya berbanding berspekulasi harg a sahaja bagi mengelakkan syubhah dalam pembeliannya. 7) Loan Stock

la adalah sama ada saham biasa atau saham istimewa yang digunakan sebagai cagara n untuk sesuatu hutang daripada pihak lain, yang mana hutang tadi adalah suatu h utang yang telah Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 269 ditetapkan kadar faedah tertentu. Sesuatu hutang yang dijamin ini boleh bertukar kepada pemilikan saham dengan syarat-syarat yang tertentu dan dengan kadar pert ukaran yang telah dipersetujui. Di ketika ini. hukum loan stock yang ada di pasaran adalah haram menurut Islam k erana ia akan memasukkan sekali jumlah faedah atau riba daripada pinjaman tadi. 8) Waran Panggilan (Call Warrant) Waran panggilan adalah satu hak, tetapi bukan kewajipan untuk membeli sesuatu as et atau saham dengan kuantiti tertentu dengan harga tertentu dalam tempoh masa y ang tertentu. la diterangkan oleh investopedia sebagai: ”A warrant that gives the holder the right to buy the underlying share for an agre ed price, on or before a specified date.” Call warrant adalah harus menurut Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti dengan syarat saham yang berkaitan dengan waran ini ialah saham patuh Syariah. r 7

9) Saham Keutamaan (Preference Shares) Antara keterangan bagi saham keutamaan adalah seperti berikut: A class of ownership in a corporation that has a higher claim on the assets and earnings than common stock. Preferred stock generally has a dividend that must b e paid out before dividends to common stockholders and the shares usually do not have voting rights. The precise details as to the structure of preferred stock is specific to each c orporation. However, the best way to think of preferred stock is as a financial instrument that has characteristics of both debt (fixed dividends) and equity (p otential appreciation). Also known as ”preferred shares”, (www.investopedia.eom/term s/p/ preferredstock. asp) Majlis Fiqh Antarabangsa, Dallah Al-Barakah dan Majlis Fatwa Eropah memfatwakan pembelian saham keutamaan adalah haram. Antara ciri yang menjadikannya haram ada lah kerana:

270 • Wang, Anda dan Islam a. la mempunyai unsur jaminan modal, b. Pulangan yang terjamin; biasanyajika tiba-tiba satu bulan tiada sebarang keun tungan boleh dibahagikan oleh syarikat, pihak pemegang saham keutamaan tetap aka n dibayar juga secara terkumpul (cumulative). Ini bermakna semua pemegang saham jenis ini dijamin keuntungannya. Ini jelas bertentangan dengan hukum Syariah. c. Mendapat keutamaan untuk diberikan pembayaran di ketika pembahagian keuntunga n dan liquidation. Malah jika syarikat menghadapi masalah dan ditutup sekalipun, pemegang saham ini akan mendapat kembali nilai awal sahamnya tanpa sebarang ker ugian.l78 Di dalam Islam, di dalam sebuah persyarikatan, tidak sepatutnya terdapat sebaran g keutamaan kepada mana-mana rakan kongsi dan mereka patut diberikan hak sama ra ta. Kecuali nisbah pembahagian keuntungan sahaja yang boleh dipersetujui bersama . Bagaimanapun. fatwa ini juga menjelaskan bahawa jika keutamaan yang dimaksudka n han>a terhad kepada beberapa hal prosedur dan pengurusan semata-mata, ia adala h halal. 10) T + 3 Disebutkan takrifnya di laman web Bursa Malaysia sebagai: There is no physical delivery of shares under the CDS. Instead, the CDS uses a s imple book entry system to keep track of the movement of shares which arise from trades affected on Bursa Malaysia. For example, if you are a buyer of share A, your CDS account will be credited w ith Share A and the seller’s account \\ ill sh ow a debit of Share A. Sellers must have adequate shares in their CDS accounts b y 12.30 pm on T+2 and buyer’s account will be credited on T+3 with the shares, wit h T being the transaction date. Atau secara mudahnya T+3 bererti urusniaga pembe lian saham dibuat sebagai contoh pada hari Isnin, tetapi pembayaran bagi pembeli an tadi akan diselesaikan dalam sebelum atau pada hari Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 271 Khamis (dalam masa tiga hari). Pemilikan saham akan bertukar milik sejurus selep as transaksi walaupun pembayaran belum dibuat. Walau bagaimanapun, jangan disangka bahawa di antara tempoh tiga hari itu, seseo rang mempunyai masa untuk membatalkan urusniaga. Urusniaga telah termeterai pada hari urusniaga iaitu hari Isnin dalam contoh di atas cuma proses pertukaran dan pembayaran sahaja yang belum dibuat. (www.investopedia.com) Hukum a) Jika pembeli mempunyai wang secukupnya dari awal Jika pembeli membeli sekuriti patuh Syariah dengan cara T-3, beliau juga sememan gnya telah mempunyai wang yang cukup dalam akaunnya sebanyak nilai pembelian sah amnya dari hari pertama lagi. Kemudian ia menjualnya apabila dilihat harganya me naik walaupun sebelum sampai tempoh pembayaran dibuat. Menurut keterangan di dalam web Bursa Malaysia (www. bursamalaysia.com/website/b m/bursa_basics) seseorang yang ingin membeli mestilah mempunyai wang yang mencuk upi untuk menampung harga saham yang dibeli dan juga kos transaksi. Tatkala itu saya berpandangan bahawa hak milik sekuriti yang dibeli telah sempur na dan ia juga memang mempunyai wang yang mencukupi bagi tujuan pembelian itu wa

laupun belum sampai hari perlu bayar. Tatkala itu, belian dan jualannya adalah s ah. Jika si pembeli tidak mempunyai wang yang cukup di dalam akaunnya pada waktu pem belian. tetapi hanya dipinjam daripada wang broker dengan kadar faedah tertentu dengan harapan harga akan menjadi lebih tinggi daripada apa yang dibeli bagi rne mbolehkannya menjual sekuriti yang dibelinya sebelum sampai masa perlu bayar dan membuat keuntungan atas angin kerana membeli tanpa modal sebenar, urusniaga ini tidak syak lagi mempunyai unsur riba (jika modal yang dipinjam punyai interest) . Sekiranya tidak mempunyai sebarang ’interest’, ia masih mempunyai elemen perjudian kerana ia benar-benar bergantung

272 • Wang, Anda dan Islam kepada nasib dan harapan harga akan naik. Pembeli pula tiada sebarang wang yang mencukupi, ia hanyalah bergantung kepada wang broker yang mengaburinya. Tatkala itu transaksi ini tidak halal Wallahu ’alam. b) Jika pemilikan sekuriti (saham) tidak bertukar dengan serta merta pada hari u rusniaga dijalankan, ia adalah haram kerana ia tergolong dalam larangan Nabi jua l hutang dengan cara hutang. Dalil larangannya: Ertinya: ”Sesungguhnya Nabi SAW melarang daripada menjual hutang dengan hutang.” (Ri wayat Ad-Dar Qutni; At-Tabrani, AlHakim: Sohih atas syarat Imam Muslim; Naylul A wtar, no 2187 ; 5/174) Imam Ahmad. Ibn Munzir, Ibn Rusyd. Ibn Quddamah, Ibn Taymiah . As-Syubki dan Ima m As-Syawkani menyebutkan bahawa telah Ijnm ’ seluruh ulama bahawa haram membeli s ecara tangguh serahan barang dan juga tangguh serahan bayarannya. m Maksudnya. jika membeli sesuatu saham, dan pembayaran akan dibuat dalam masa tig a hari dan pertukaran milik juga hanya akan dibuat dalam tiga hari. la diharamka n kerana tergolong dalam larangan hadis di atas. Bagaimanapun, jika pertukaran m ilik saham berlaku di waktu transaksi. hanya pembayaran dalam masa tiga hari. ma ka ia halal. 11) Kontra Menurut kefahaman sa> a, pembelian saham secara kontra adalah tindakan membeli s aham tanpa mempunyai wang yang cukup di dalam akaun. Apa yang dibuat adalah atas dasar andaian dan tekateka bahawa harga saham yang dibelinya akan naik sebelum sampai hari wajib bayar. Urusniaga seperti ini dinamakan kontra dan ia telah dilarang di Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 273 Malaysia. Dahulu, ia memang berlaku terutama sewaktu T + 7 diamalkan iaitu hari pembayaran adalah tujuh hari selepas transaksi. Hukum Hukum bagi transaksi kontra ini adalah perjudian pada pandangan Islam dan dihara mkan. Bahagian keenam: Hukum urusniaga dengan syarikat Yahudi: Makan, beli, jual Begitu banyak soalan yang datang kepada saya dan kedengaran di sana sini berkena an hukum membeli barangan halal yang dikeluarkan oleh syarikat Yahudi khususnya dan bukan Islam umumnya. la menjadi satu persoalan yang semakin hangat disebabka n sikap Yahudi yang berterusan menyerang negara umat Islam. Demikian juga Amerik a. Saya ada terbaca kempen daripada orang awam dan beberapa ilmuan yang mewar-warka n hukum haram jika membeli barangan daripada syarikat yang dimiliki oleh Yahudi sepenuhnya atau salah seorang pemilik syarikat tersebut adalah Yahudi. Akibatnya timbul kempen memboikot syarikat-syarikat tertentu yang disebarkan mel alui e-mel dan Internet. Syarikat seperti McDonald’s. Kentucky Fried Chicken, Tesc o dan Iain-lain syarikat yang dikatakan dimiliki oleh Amerika, Yahudi atau mempu

nyai hubungan dengan mereka secara langsung atau tidak langsung adalah syarikat yang kerap dijadikan bahan utama. Tidak terkecuali juga beberapa buah syarikat yang dimiliki oleh bukan Islam sepe rti Maxis dan Iain-lain. Saya juga pernah membaca dan mendengar ada yang berusah a menimbulkan semangat berkobar-kobar sehingga berkata bahawa sesiapa yang membe li dan menggunakan khidmat syarikat-syarikat ini maka samalah seperti membantu a gama mereka, membunuh umat Islam dan banyak lagi. Adakah ini benar dari sudut pa ndangan Islam? Saya berharap tulisan ringkas saya ini dapat menjelaskan keadaan dan ia adalah b erdasarkan pandangan beberapa nas dan pandangan ulama kontemporari. Saya tidak b erhasrat untuk menulis panjang dan

274 • Wang, Anda dan Islam tulisan ini bukanlah sebuah kajian ilmiah bertaraf universlti. la hanya jawapan yang diringkas dan dipermudahkan bagi bacaan orang awarn sahaja. Saya juga tiada sebarang kepentingan dalam semua syarikat yang disebutkan namanya di atas dan y ang lainnya. Tulisan ini adalah dibuat atas dasar penyebaran ilmu Islam di atas landasan ilmu sahaja. Asas Hukum Pertama sekali. elok kiranya saya cuba menjelaskan hukum berjual beli dengan ora ng Yahudi atau dengan mana-mana syarikat yang dimiliki oleh individu Yahudi. Bag i mendapatkan kejelasan dalam isu ini, fakta berikut perlu difahami sebaiknya: a) Allah SWT menghalalkan umat Islam memakan sembelihan ahli kitab yang di antar a mereka adalah Yahudi. Ini bermakna berurusan dengan Yahudi dan barangan yang d ihasilkannya selagi menepati kehendak Allah adalah diharuskan. b) Allah SWT juga menghalalkan lelaki Islam untuk berkahwin dengan wanita ahli k itab yang suci dan baik dengan syarat ia bertujuan kebaikan kepada wanita terseb ut. Perihal halal berkahwin dan makan sembelihan ahli Kitab termasuk Yahudi ini disebut dengan jelas dalam ayat berikut: Ertinya: ”Pada hah ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) oran g-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengahwini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di ant ara wanita-wanita yang beriman dan wanitawanita yang menjaga kehormatan di antar a orang-orang ya>l§ diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 275 kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak ( pula) menjadikannya gundikgundik. ” (AI-Maidah : 5) Jika perkahwinan dibenarkan, sudah tentu jual beli lebih lagi akan termasuk dala m kategori dibenarkan oleh Islam (selagi mana menurut syarat jual beli Islam). c) Nabi Muhammad SAW juga diriwayatkan dalam hadis yang sohih telah berurusan da n membuat transaksi jual beli dan cagaran dengan seorang Yahudi, iaitu: #eJ~^x^£ # f x * JuJbErtinya: ”Sesungguhnya Nabi SAWmembeli makanan daripada seorang Yahudi dengan pemb ayaran secara bertangguh, dan mencagarkan baju best baginda SAW.” (Riwayat al-Bukh ari, no 2326, 2/841) Imam Bukhari menamakan bab yang mengandungi hadis ini dengan nama: j ^ ’ ,xo v * £

Ertinya: ”Bab berjual beli dengan kafir musyrikin dan musuh perang.” Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqolani pula dalam huraiannya menyatakan: Ertinya: ”Dan dalil ini dijadikan dalil bagi keharusan menjual senjata kepada oran g kafir.” 18° I? ^Stf

276 • Wang, Anda dan Islam Ini adalah kerana apabila Nabi Muhammad SAW mencagarkan baju besi baginda yang h anya digunakan untuk berperang, ini membuktikan hukum berjual beli dengan bukan Islam termasuk Yahudi adalah harus selagi mana cara akad dan urusniaganva bertep atan dengan kehendak Islam. Hadis ini boleh dikatakan hujah terkuat bagi membena rkan umat Islam membeli barangan keperluan daripada Yahudi hatta makanan dengan cara berhutang sekalipun. Ijma’ (Sepakat) Keharusan Manakala Imam An-Nawawi pula ketika mensyarahkan hadis yang sama menvatakan: <u... Ertinya: ”Hadis ini menunjukkan harusnya berurusan dengan ahli Zimmah (kafiryang b ukan tentera yang berperang dengan Islam) dan hukum ini membawa erti sabitnya pe milikan barangan itu oleh mereka... dan demikian ini adalah pan dangan ImamAs-Sy afie, Imam Malik dan Abu Hanifah serta Imam Ahmad dan seluruh ulatna.” (Syarah Soh ih Muslim, An-Nawawi, 11/40) Imam An-Nawawi menyambung: j Mil Ertinya: ”Nabi membeli makanan dari Yahudi serta mencagarkan baju besinya dan tida k dilakukan kepada sahabat adalah dikatakan sebagai tanda keharusan melakukan de mikian (berurusan dengan Yahudi dan bukan Islam walaupun terdapat orang Islam), sebahagian ularna yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 277 lain pula mengatakan (Nabi tidak beli dari sahabat) kerana mereka tiada makanan lebihan untuk dijual kepada Nabi, ada juga yang mengatakan para sahabat tidak me nerima cagaran Nabi serta tidak mahu menerima sebarang baydran dari Nabi sehingg a menyebabkan Nabi berurusan (kerana tidak mahu menyusahkan sahabatnya) dengan Y ahudi agar tidak memberatkan sahabatnya.” (Syarah Sohih Muslim, An-Nawawi, 11/40) U Ertinya: ”Telah ijma’ atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli z immah dan Iain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam pe rkara hararn. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam m enegakkan agama mereka.” (Syarah Sohih Muslim, An-Nawawi, 1U 40) Justeru, telah ijma ’ berkenaan keharusan membeli dan menjual sama ada kepada Yahu di, Nasrani (Kristian), Buddha, Hindu dan Iain-lain selagi mana mereka tidak ter libat secara langsung (dan rasmi) memerangi Islam, transaksi pula dilakukan bert epatan dengan Islam. Di samping hujah-hujah yang sohih di atas ia juga disokong lagi oleh sebuah hadis dhoifiaitu: fJli jf-

Al-Mubdi’ .” (Al-kafi fi Fiqh al-Hanbali. Ibn Mufleh. 2 /257. 5/4.Ertinya: ”Diriwayatkan oleh al-Khallal dengan sanadnya dari Ato’ berkata: Rasulullah SAW melarang daripada bermusyarakah dengan Yahudi dan Nasrani kecuali jika jual belinya di tangan orang Islam (menuruti Syariah). 1/556) . Ibn Qayyim: Dhoif sanadnya kerana mursal: Ahkam li Zimmah.

Musyrik dan Iain-lain. 181 Imam Fakhruddin Ar-Razi pula menegaskan: Ertinya: ”Orang-orang Islam dari Jeddah. jelas bahawa para sahabat juga berurusniaga dengan orang kafir. Saya kira kumpulan dalil dan huraian ringkas di atas sudah cukup untuk kita mend apat kefahaman hukum berkaitan urusmaga dengan Yahudi. Sana’ a dan Hunain itu membawa makanan ke M ekah (untuk dijual) dan Allah SWT mencukupkan mereka dengan jual beli dengan ora ng Kafir. sesungguhnya orangorangyang musyrik itu naj is. Anda dan Islam a) Para sahabat juga berurusan jual beli dengan orang kafir fermasuk Yahudi. Saya tidak berhasrat mengulasnya di sini. sy arikat yang dimiliki Y ahudi atau Iainlain agama. (kerana tiada pelanggan danpembekal). tatkala itu Allah SWTmenjanjikan Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 279 kepada mereka kurniaan rezeki dari sisiNya. Benar . cuma orang ramai perlu tahu antara hukum dan keutamaan. Agenda boikot bagaimana? Tidak dinafikan sama sekali bahawa umat Islam perlu melakukan sesuatu jika Yahud i atau lain-lainnya melakukan suatu jenayah dan kebiadapan terhadap Islam.9 J_J Ertm\a: ”Hai orang-orang yang beriman. Dan jika k arnu Uianatir menjadi miskin.” 182 Hasilnya. Saya juga tida k mahu melemahkan semangat kempen ini. sehingga ada an tara mereka berkata: ”Bagaimana kami nak hidup ”. malah para sahabat baginda lebih kerap melakukannva di mana mereka juga terbabit dalam jual beli dengan Yah udi Nasrani. Bukti terjelas adalah tindakan Na bi SAW sendiri membeli makanan daripada Yahudi selain Nabi juga wafat dalam kead aan hutangnya belum selesai dengan Yahudi ini. para sahabat masih berniaga dengan mereka di sebelah luar. Isu hutang Nabi ini dibincang pan jang lebar oleh ulama silam. maka syaitan mulai melontarkan dalam hati umat Islam takut dan birnb ang mereka akanjatuhfaqir. ii Ertinya: Orang-orang Islam apabila Allah melarang orang Musyrik daripada masuk ( berniaga) pada musim permagaan sedangkan mereka dululah yang membawa makanan dan permagaan. umat Islam perlu bersatu-padu dan bergabung kekuatan bagi memberikan pengajara n kepada mana-mana pihak yang memulakan kejahatan terhadap Islam. Buk an Nabi Muhammad SAW sahaja yang berurusan dermkian. pembantu Yahudi d . maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu daripada kurnia-Nya. Malah setelah kafir dikeluarkan dari Masjidil Haram.278 • Wang. munafiq. Nabi S AW juga masih hidup tatkala itu dan membiarkan urusan itu tanpa sebarang laranga n dan tegahan. maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Jangan nanti jika ada di antara kita yang melihat rakan terlibat dengan mana-mana syarikat tadi lalu dituduhnya kafir.” Ayat ini secara langsung memberikan kefahaman kepada kita bahawa para sahabat Na bi sebelum Allah SWT melarang orang kafir daripada memasuki Masjidil Haram. mere ka kerap dan cukup banyak berurusan sama ada jual atau beli dari si kafir dan Ya hudi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya: 4__^vi j _ -k _ f „ _ ». Sebagai bukti adalah firman Allah: U i .

an Iain-lain. .

3) Hukum asal ini hanya akan bertukar kepada haram berurusniaga atau wajib membo ikot mereka jika: a.280 • Wang. ia adalah salah satu cara yang paling berkesan buat orang aw am Islam di seluruh dunia. Bagi memaha mi hal ini. Secara mudahnya. perkara berikut perlu dilihat: 1) Hukum asal urusniaga dengan golongan bukan Islam termasuk Yahudi dan semua syarikatnya adalah halal selagi transaksi yang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 281 dibuat menurut syarat jual beli Islam. Walau bagaimanapun. cara yang dikira aman di zaman ini adalah denga n melakukan pemboikotan daripada membeli barangan semua syarikat di bawah telunj uk mereka. Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi menyatakan bahawa boikot seperti ini adalah bertujua n memberikan tekanan kepada pengusaha dan peniaga yang seangkatan dengan para pe nyerang agar mereka sendiri mendesak kerajaan mereka kepada keamanan selain mere ka akan membenci tindakan kerajaan dan rakan seagama mereka yang melakukan kejah atan terhadap Islam. la masih berada dal am lingkungan ’afdhal’ atau ’elok’ sahaja dan tidak wajib untuk boikot dan tidak haram u ntuk terus berurusniaga. hukum berurusan dengan mereka sentiasa halal s elagi mereka tidak terlibat secara langsung dengan peperangan. la juga dijangka dapat memberikan kesan ekonomi yang buruk kepada negara mereka sekaligus membantutkan hasrat mereka untuk meneruskan kejahatan dan serangan ter hadap Islam. Perintah ini tercatat di dalam Al-Quran. perkara harus tadi sudah menjadi larangan sementara waktu disebabkan araha n pimpinan Islam. sebarang pembuktian seperti ini tidak kuat untuk mensabitkan bantuan ’direct’kepada kerja jahat Yahudi atau lainnya. 2) Kewujudan syarikat-syarikat ini di negara Yahudi dan MoU perniagaannya di neg ara Yahudi tidak boleh dianggap sebagai membantu kerjakeganasan Yahudi. kita perlu membezakan di antara hukum dan keutama an (afdhaliyah). Tatkala itu. (Nizam Al-Usrah Fil Islam. Anda dan Islam Menurut para ulama kontemporari. Hal ini dapat di lihat dalam tindakan Khalifah Umar al-Khattab yang mengarahkan seorang sahabat a gar menceraikan isterinya daripada kalangan Ahli Kitab dari negara Rome atas das ar ’maslahat’ iaitu untuk menjaga kepentingan wanita Muslimat di ketika itu. la adalah kerana Allah SWT memerintahkan umat Islam agar mentaati pemerintah dalam hal ehwal yang tidak be rcanggah dengan Islam. cuma yang afdhaln ya tidak berurusan tatkala Islam sedang diserang oleh bangsa mereka. adalah sukar untuk menggunakan peruntukan kewajipan ini. adakah perlu kita menjadikan seluruh Yahudi di seluruh dunia tanpa mengira mereka membantu serangan atau tidak secara umum? Atau bagaimana? Menurut pendapat spontan saya. Sekadar fa twa ulama besar seperti Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi masih tidak mampu menjadikan hukum boikot sebagai wajib buat setiap individu umat Islam. Justeru. Justeru. Pemerintah Islam tertinggi iaitu Khalifah bagi seluruh dunia Islam mengarahka n boikot demi mencapai maslahat tertentu untuk Islam. Dr Uqlah) Malangnya di ketika tiadanya seorang khalifah yang bertanggungjawab bagi seluruh umat Islam. Tiada Khalifah Islam .

Dr Syeikh Muhammad ’Uqla h El-Ibrahim (Prof Fiqh di Jordan). tugas ’ulil amri’ itu jatuh kepada kerajaan umat Islam .Di waktu tiadanya khalifah tertinggi Islam. menurut Prof.

Anda dan Islam di negara masing-masing. iaitu mengutamakan barangan buatan umat Islam dan p eniaga Islam di samping ’mendenda’ syarikat milik Yahudi. KFC dan membeli barangan harian dari mana-mana kedai dan pasar raya milik bukan Islam selagi mana barangan itu mempun yai tanda ’Halal’ JAKIM dan yang diiktiraf serta belum tamat tempohya. dan di ri kamu serta lidah kamu. sekiranya anda seorang yang komited dan telah memberikan s atu ’bai’ah’ atau janji setia dengan kepimpinan persatuan anda seperti ABIM. Jika sekadar maklumat tidak rasmi dan khabar angin sahaja yang menyebut kaitan s . PAS. Perdana Menteri atau JAKIM adala h wakil urusan tersebut di Malaysia. HIZB TAHRWBeberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 283 PPIM atau lainnya. Ini kerana ia adalah tindakan peribadi salah seorang pe megang saham sahaja dan bukannya polisi sebuah syarikat itu. no 2504. di zaman kewujudan jemaah-jemaah Islam yang pelbagai di dalam negara Malay sia. maka sekiranya ada di antara pihak ini meny atakan keperluan boikot secara rasmi. pada hemat saya.282 • Wang. TABLIGH. Sebarang pendedahan ini mestilah jelas dan bukannya khabar angin tanpa hitam put ih. Jika demikian. Tatkala itu ia sudah termasuk dalam hukum menjual senjata kepada tentera mus uh yang menyerang Islam yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab al-Ma jmu sebagai haram secara sepakat ulama. spesifik dan rasmi oleh syarikat terb abit yang menyatakan mereka menyokong dan membantu serangan atas nama syarikat. Jika tidak. Saya tidak berhasrat untuk membincangkannya di sini kerana ia akan memanjangkan tulisan ini. Dalil keutamaan ini antaranya adalah: Ertinya: ”Berjihadlah kamu menentang orang musyrikin itu dengan harta kamu. Justeru. selagi itu hukum asal iaitu harus berurusniaga dengan syarikat itu akan tetap te rpakai. Bagaimanapun. dari sudut h ukum adalah tidak haram makan di McDonald’s. 3/10. Syarat Sebelum Sebaran Perlu diingat. selagi tiada edaran khusus. di ketika tiadanya arahan rasmi daripada kepimpinan sesebuah negara uma t Islam. atau membantu serangan oleh Yahudi juga belum cukup kuat untuk mengubah hukum harus tadi kepada haram. Albani: Sohih. Sultan. tindakan melakukan boikot tersebut adalah tergolong daripada tindakan y ang ’digalakkan’ sahaja serta mendapat pahala sudah tentu bagi sesiapa yang melakuka nnya dengan niat yang betul. tatkala itu adalah wajib ke atas setiap in dividu umat Islam di malaysia untulc memboikotnya. b. adalah sukar dida pati sebarang nas yang khusus lagi tepat cara pendalilannya ba°i menjatuhkan hukum an wajib ke atas setiap umat Islam secara individu.) Perbezaan dan Perkembangan Baru Cuma. dan mereka mewajibkan ahli mereka agar boikot. JIM. Tatkala itu mu ngkin boleh diperbincangkan hukumnya sama ada telah menjadi wajib ke atas ahli m ereka atau tidak. Mungkin ia lebih elok ditulis oleh tokoh-tokoh pi mpinan persatuan dan jemaah tadi sendiri. Sekadar salah seorang pemegang saham bertindak sendirian membantu pembinaan kuil .” (RiwayatAbu Daud. Syarikat tersebut mendedahkan secara terus-terang dengan hebahan rasmi bahawa mereka memperuntukkan keuntungan mereka bagi menyokong serangan Yahudi ke atas negara umat Islam.

kaedah fiqh ini masih terpakai : Ertinya: ”Keyakinan tidak akan diketepikan hanya kerana suatu syak (iaitu tidak pa sti kebenarannya).” 183 . Tatkala itu.yarikat dengan gerakan ganas Yahudi.

284 • Wang. jalan raya dan sebagainya . Kesimpulan umum Harus jual beli. Walau bagaimanapun. b) cara transaksi dan urusniaga yang dibuat adalah bertepatan dengan Islam. Keyaki nan asal tadi hanya akan berubah bila dua sebab yang disebut di atas muncul. Hukum sumber rezeki bagi penjawat awam di dalam kerajaan Malaysia adalah halal. I ntel dan Iain-lain produk walaupun berasal daripada Yahudi atau non-Muslim selag i mana: a) produk mereka disahkan bersih dan halal oleh JAKIM (jika di Malaysia) serta t empoh lesen masih hidup. pendapatan negara datang daripada pelbagai sumber. yang mana ia di buat atas nama syarikat dan bukan salah seorang individu dalam syarikat sahaja. hospital. Jawapan yang saya sertakan di bawah adalah ko mbinasi jaw apan daripada Jabatan Mufti Selangor dan beberapa hujah tambahan dar ipada saya. guna khidmat dan makan di McDonald’s. Anda dan Islam Perlu difahami hukum asal harus berurusniaga dan membel’ daripada bukan Islam dan Yahudi adalah termasuk dalam bab yakin. mendapat pahala bagi sesiapa yang melakukan boikot terhadap mana-mana barangan atau syarikat didasari oleh keyakinannya terhadap hasil kajia nnya sendiri yang mendapati penglibatan yang tidak sihat tadi itu ada pada syari kat atau mana-mana pengeluar barangan. Terima kasih. Jawapan: Sayabersetuju dengan satu jawapan bagi soalan yang sama yang telah dibe rikan oleh Jabatan Mufti Selangor. Jusco. Wal lahu’alam. Maxis. c) tiada sebarang perintah oleh kerajaan yang berwajib untuk memboikot mereka ba gi mencapai sesuatu maslahat kebaikan untuk Islam. Harap tuan dapat memberi penjelasan kepada saya. sama ada halal atau haram. (Jaba tan Mufti Selangor) Kita hanya perlu menyakini bahawa sumber kewangan yang halal digunakan untuk mem bayar gaji pekerja manakala sumber kewangan yang tidak halal digunakan untuk kem aslahatan ummah seperti membina sekolah. Ini adalah kerana sumber kewangan yang diperolehi telah diasingkan kepada dua ak aun iaitu sumber kewangan yang halal dan sumber kewangan yang tidak halal. boikot adalah wajib ke atas dirinya sahaja dan digalakkan bagi sesiapa yang yakin dengan maklumat yang dikel uarkannya. la juga adalah salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Saudi. Wallahu’alam. Digalakkan juga umat Islam mengutamakan syarikat Islam dan barangan keluaran Isl am bagi membantu peningkatan ekonomi umat Islam. la tidak akan tergugat hanya dengan khab ar-khabar angin penglibatan mereka dalam aktiviti serangan ke atas Islam. Tesco. d) tiada sebarang bukti secara bertulis dan penghebahan rasmi syarikat bahawa me reka membantu dan menyumbang khas kepada serangan ke atas Islam. Tatkala itu. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 285 Bahagian ketujuh: Hukum gaji penjawat awam Soalan: Apakah hukum sumber rezeki bagi penjawat jawatan di dalam kerajaan Malay sia? Sebagaimana yang diketahui umum. KFC.

mazhab Hanbali d an Ibn Taimiyah menetapkan bahawa adalah harus melakukan transaksi dengan pemili k modal yang bercampur antara halal dan . Ibn Qasim daripada mazhab Maliki. kita boleh melihat bagaimana f atwa mereka ketika membincangkan tentang urusan jual beli dengan individu yang p endapatannya bercampur antara halal dan haram. Persamaannya dengan gaji penjawat awam tadi adalah dari sudut mengambil wang daripada individu.Bagi melihat pandangan ulama Islam dalam hal ini. Majoriti ulama mazhab Hanafi. organisasi atau k erajaan yang pendapatannya bercampur.

jika majoriti modal atau pendapatannya adalah haram. . ” Berkata Ibn Mas’ud: ”Terima dan hadir lah jemputannyaSesungguhnya dosa-dosa (daripada harta haram tadi) adalah tanggun gannya sahaja. contohnya mereka yang terlibat dalam meluluskan lesen judi dan arak. Aku merasa sukar untuk hadir dan sukar juga untuk tidak hadir.. rampasan. sama ada bahagian yang halal dalam moda l tersebut adalah majoriti atau minoriti. dan dia menjemputku (ke rumahnya). curi atau riba. judi dan amat diy akini hartanya haram? Bolehkah makan di rumah orang yang mempunyai lambakan harta haram? Bolehkah membeli dan menjual daripada dan kepadanya? Sebahagian para ulama silam kelihatan cukup tegas ketika menerangkan hukum mener ima jemputan dan berurusan dengan orang berharta haram. menja di guru.” (Riwayat Al-Baihaqi)1*1 Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 287 Kesimpulannya.Jika anda tahu (atau dibentahu oleh orang yang bercampur pendapatannya) bahawa sesuatu komoditi. Bagairnanapun. Tidak halal juga untuk mem akan makanan hidangannya. maka ga jinya adalah haram.186 Ibn Masud pernah ditanya: Jli Ertinya: ”Aku mempunyai seorang jiran dan tidakku ketahui berkenaan hartanya kecua li semuanya haram dan kotor.”185 Ulama terkenal seperti Imam As-Syawkani dan AlMuhasibi pula berpendapat bahawa a dalah dibenarkan secara total untuk bertransaksi dengan pemilik kepada pendapata n yang bercampur antara halal dan haram. akauntan dan Iain-lain jawatan awam yang tidak ter libat dalam melulus dan melancarkan tugasan haram.. Manakala bagi penjawat yang menyiapkan silibus sekolah.l84 Imam Ibn Qudamah pula berkata: ”. pensyarah. pandangan mereka seperti berikut: 1) Jika hartanya haram hasil rompakan. barang atau makanan itu adalah daripada sumber/modal \ang halal. gaji mereka adalah halal. Bahagian Kelapan: Rakan hidang makanan daripada hasil haram Boleh atau tidak menghadiri rumah seorang rakan yang menjemput ke satu kenduri s ebagai meraikan rakan-rakan lamanya sedangkan anda tahu tuan rumah yang menjempu t ini amat dikenali sebagai seorang yang terbukti kaki rasuah. Anda dan Islam haram jika majoriti modal itu datang daripada sumber halal. tatkala itu tid ak harus berurusan dengannya sama ada jual atau beli. halal atau haramnya gaji penjawat awam tertakluk kepada tugasan y ang dilakukan dan dosa serta haram adalah jatuh kepada mereka yang terlibat saha ja.286 • Wang. maka ia adalah halal. pengetua. maka t idak dapat diterima hadiah dan makanan kecuali setelah disahkan kebersihannya (h alal). Imam Ibn Nujaim pula berkata: ”Apabila majoriti danpadajumlah modal atau pendapata nnya adalah halal maka tidak menjadi masalah untuk menerima hadiah dan makan hid angan mereka selama mana tiada sebarang tctnda yangjelas menunjukkan ia adalah h aram. polisi pendidikan. pakaian yang diberinya dan tidak harus juga menerima h adiah daripadanya atau mengambil atau member! hutang daripada dan kepadanya.

dan hanya berbekas dosa di hatinya sahaja iaitu akibat perbuatannya. Sekiranya . maka sekiranya seluruh hartany a adalah haram para ulama menegaskan hukum haram berurusan dengannya.2) Jika harta yang haram tadi telah tiada dalam simpanannya.

penjual di pasar belum tentu semua modalnya halal malah kebanyakan peniaga atau pengusaha terlibat dala m pinjaman riba dengan bank untuk menjalankan perniagaannya. Tidak dinafikan. Pastiny a ia akan membantutkan kehidupan manusia biasa.188 Bolehkah kita tahu semua hartanya haram? Say a kira agak sukar bagi kita untuk mengatakan harta dan pendapatan seseorang itu semuanya haram. Terlalu se dikit umat Islam yang mampu melaksanakannya. Jiran kita juga mun gkin kita mengetahui kerjanya tidak halal sebagai pega\vai promosi produk riba d an insurans. adalah amat baik untuk mendisiplinkan diri dengan hukum yang le bih tegas. Keadaan ini menyebabkan Imam Al-Ghazzali berkata: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 289 u olJ-l *A’ . akikah. kenduri kahwin. Jika pandangan yang mengatakan haram berurusan dengan individu yang hartan> a be rcampur diaplikasikan dan difatwakan. tetapi saya kira mengamalkan pandangan tadi menyebabkan anda tidak ak an ke kedai. rumah jiran dan sebagainya. Adakah akan terhenti semua hubungan ya ng melibatkan makanan dan harta dengan mereka? Sukar. kita akan dapati sudah tentu seluruh umat Islam akan ditimpa kesusahan. Mengamalkan pandangan tegas seperti pengharaman sudah past! boleh menyebabkan ke hidupan umat Islam dan lainnya akan terhenti. Tidak dapat dinafikan.. Tidak juga menjadi tanggungjawab kita untuk menyelidik harta dan sumber pendapatan rakan-rakan kita. Kerana.288 • Wang.. terlalu ramai umat Islam ya ng hartanya bercampur apatah lagi orang bukan Islam. Tiadalah juga jual beli di pasar kerana majoriti manusia sememangn^a bercampur y ang haram dalam pendapatannya. jika manusia hanya dihadkan sekadar ’alas perut’ (had darurat) maka pastilah akan terhenti kehidupan manusia. rosaklah sistem dan tat kala itu urusan agama juga akan rosak dan jatuhnya syiar Islam (kerana semuanya tidak boleh dilakukan tanpa peranan harta). maka hams hukumnya berurusan walaupun melebihi had darurat. Adapun bagi yang tidak diketahui sumber pendapatan hartanya. Anda dan Islam major!ti hartanya haram maka sebahagian ulama mengharuskan urusan dengannya. korban. hukumnya te tap pada yang asal iaitu harus dan halal selagi mana tiada diketahui keterlibata n dengan haram. Justeru. man akala sebahagian yang lain pula hanya menyebutnya sebagai makruh. Mungkin kerjanya dalam bidang yang haram tapi itu tidak seme stinya seluruh pendapatannya dan wang simpanannya haram.” 189 Yang tidak diketahui adalah harus Apa yang disebut tadi adalah bagi individu yang diketahui pendapatannya ada yang haram. Ertinya: ”Sesungguhnya sekiranya harta haram telah tersebar luas di sebuah tempat dan sukar untuk berpindah dari tempat itu. . pandangan \ ang mengharamkan berurusan dengan individu harta bercampur dilihat terlalu ideal serta seolah-olah tidak berpijak di bumi nyata. Jika kita tidak demikian. penjual rokok dan Iain-lain.

2/1054).4J)1 _J— J Ertinya: ”Apabila seorang kamu dijemput ke suatu majlis hidangan (kenduri makan) h endaklah ia sahut dan terimanya.Kesimpulan Harus berurusan dan hadir ke rumah orang yang menjemput walaupun diketahui harta nya bercampur. h ukum menghadiri tadi menjadi sunat dan mendapat pahala berdasarkan sabda Nabi SA W: . Malah menerima hadiah daripada musyrikin yang kemungkinan besar . Jika tidak diketahui terdapat hartanya yang haram secara jelas. no 1430.” (Riwayat Muslim.

19° Imam Ibn Hajar juga menyatakan hadis ini lebih kuat daripada hadis larangan mene rima hadiah daripada musryik seperti: A-JJl Ui AJjl _7-”J Ertinya: Telah datang kepada Nabi SAW seorang musryik lain menghadiahkan kepada Nabi lain Nabi menjawab: ”Aku tidak menerima hadiah daripada kaum musyrik”. justeru Aisyah mengarahkan Asma untuk menerima hadiah wanita musyrik itu dan metnbenarkannya memasuki rumahnya. no 16156. Kemudian Aisyah r. maksud tersirat dan ters urat contohnya untuk mendapat sesuatu pengiktirafan daripada Islam yang tidak bo leh diberikan. Ibn Hajar mengatakan hadis berkenaan Nabi menolak hadiah daripada musyrik itu ad alah terhad kepada keadaan ianya diberikan dengan niat. ^r J\ J Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 291 Ertinya: Asma menolak daripada menerima hadiah wanita musyrik dan tidak membenar kan masuk ke rumahnya. Nabi SAW menya takan pakaian Sa’ad Bin Muadz di syurga jauh lebih cantik daripada pakaian yang di hadiahkan. ertinya: ”Kama tidak dilarang oleh Allah SWT daripada mereka (kafir) yang tidak memerangi agama kamu (terus terang) ”. pernah dihadiahkan barang makanan seperti susu yang dikeraskan (makana n biasa arab) oleh wanita musyrik dan Asma’ menolakna: ^ a < j\J ~J ^ jji N. Syarah Tirmidzi.a. 4/4) Satu lagi hadis juga boleh menambahkan lagi kefahaman: . sehinggakan Imam Al-Bukhari meletakkan satu tajuk di dalam sahihnya: ~~^ Ertinya: ”Bab menerima hadiah daripada Musyrikin. Ahmad. Anda dan Islam harta yang diperolehinya daripada sumber haram juga masih diharuskan di dalam Is lam. bertanya hal itu kepada Nabi lain tu runlah ayat.1 J.a.290 • Wang. Imam Ibn Hajar pula menyatakan selepas itu. (Tuhfatul Ahwazi. Al-Hakim. 191 Terdapat satu lagi hadis yang boleh menambah kefahaman kita iaitu: Asma bt Abu B akar r. hadis ini membuktikan har us menerima hadiah daripada si kafir musyrik.l LtL. meminta dilantik menjadi kepimpinan utama dan Iain-lain. ” Bab ini memuatkan hadis Nabi SAW menerima hadiah baju yang amat indah daripada k afir musyrik dan apabila para sahabat memuji kecantikan baju itu.

Tidak tahu pula sama ada mere ka menyebut nama Allah (semasa sembelih) atau tidak?” Baginda menjawab: ”Sebutkanlah pada diri kamu. hadis AlBukhari tadi boleh memberikan jawapannya. Adapun berkenaan hidangan daripada orang yang bercampur hartanya dan tidak pula diketahui sama ada disembelih atau tidak.Ji 11 \Jj_9 Ertinya: ”Ada orang yang membawa kepada kami daging. no 5507). ” (Riwayat Bukhari. Hasilnya. Bagaimanapun. seelokeloknya makan yang dipastikan halal sahaja. ia boleh dan harus untuk diambil. ini bererti jika sesuatu hadiah yang diberi tadi: 1) Membawa sesuatu maksud yang bercanggah dengan hukum dan objektif Islam. 2) Datang daripada golongan bukan Islam yang memusuhi dan memerangi Islam. haram diambil. 3) Sekadar hadiah walaupun hartanya bercampur atau tidak diketahui. . haram diambil hadiahnya. dan makanlah.

(Riwayat Muslim.’ no 1586. Bagi mengulas isu/orex trading ini. anda perlu memahami dua jenis cara melibatka n diri dalam dunia Forex ini iaitu: 1. maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai. senjata untuk menewaskan syai tan. Melabur wang ringgit anda ke dalam satu syarikat yang memperolehi untung mela lui Forex. Dalam bahasa Inggerisnya adalah on the spot basis. Doa itu senjata bagi orang beriman. 11/9) b. Benar. Kesan pendapatan haram dalam diri se seorang amat besar. tamar dengan tamar. memang Forex mata wang adalah diharuskan. no 4039 no hadis . la datang dalam banyak hadis dan antara yang paling utama adalah: LL Ertinya: Emas dengan emas (ditukar atau diniagakan). Telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih . makanan dan minuman mere ka adalah tertolak. Tanpa doa. gandum dengan gandum. seseorang amat sukar mendapat keselamatan di duni a dan akhirat. Semua transaksi dijalankan oleh anda sendiri. tetapi keharusannya tertakluk k epada sejauh mana ia menurut garis panduan yang dikeluarkan oleh hadis Nabi yang sahih iaitu: a. Anda dan Islam Bahagian kesembilan: Hukum forex trading dan leverage Agak ramai yang bertanya kepada saya berkenaan hukum ’forex trading’ yang dibuat mel alui Internet. la disebut Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 293 dalam hadis sebagai yadan bi yadin. garam dengan garam mestilah sama timbangan da n sukatannya. Jli Ertinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Pertukaran antara perak dan emas a dalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu ma sa). perak dengan perak. dan ditukar secara terus (pada satu rnasa) dan sekiranya berlainan jenis. (Riwayat Muslim. Tahniah saya ucapkan bagi mereka yang masih lagi memikirkan perih al halal dan haram dalam pendapatan mereka. Melantik satu platform atau syarikat untuk menjalankan jual bell wang asing d an simpan. 3/1209) c.292 • Wang. 2. Pertama: Hukum bagi melabur dalam syarikat yang menjalankan Forex: Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan perdagangan mata wang as ing merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan mata wang s uatu negara terhadap mata wang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar mata w ang utama di dunia selama 24 jam secara berterusan. Manakala pembelian secara hutang daripada salah satu antara dua pihak adala h haram berdasarkan hadis: Nabi SAW bersabda: . Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama. Syarikat hanya menyedia kan platform dan mengambil upah perkhidmatan sahaja. cabaran keduniaan yang menipu dan nafsu. doa orang yang menggunakan harta haram dalam pakaian.

* us Ertinya: Rasulullah SAW melarang daripada menjual emas dan perak secara berhutan g. Untuk makluman. no 2070. 2/762) Hadis-hadis di atas menyebut perihal disiplin Islam dalam pertukaran emas dan pe rak. ulama bersepakat bahawa mata wang (bank note) juga adalah s ama disiplinnya dengan emas dan perak ^^i^ . (Riwayat Al-Bukhari.

transaksi anda adalah syubhat dari awal lagi kerana terdapat unsur gharar. Anda dan Islam disebabkan nilai dan fungsinya sebagai medium of exchange. Abd Sattar Abu Ghuddah. Syeikh Wahbah Zuhayli. Justeru. Options dan Iain-lain instrumen yang tidak halal di sisi Syariah. Antara pane l penasihat Syariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani. Prof. pertama ia tertakluk kepada: a. Dr. Forex dalam mata wang yang diuruskan oleh syarikat konvensional sudah pasti tida k akan menjaga syarat ini kerana kebanyakan Forex yang dijalankan oleh institusi konvensional adalah ’ForwardForex’atau Forex >ang menggunakan ’Value fonvard’ (nilai ma sa hadapan) yang tergolong dalam riba Nasiah. Hussain Hamid Hassan. Mereka juga kerap menggunakan SWAP . Kesahihan dan kewibawaan syarikat platform dari sudut lesennya dan pengenalan nya. . Dr. Jika adapun jenis fonvard.19: Tidak saya nafikan. Majlis Syariah mereka telah meletakkan beberapa syarat dan bukannya secara bebas begitu sahaja. Instrumen-instrumen tadi tidak memenuhi syarat Islam iaitu serah terima atau dis ebut qabadh dalam Islam secara benar hakiki atau hukmi pada waktu yang sama. Prof. Syeikh N izam Ya’quby. Apa yang pasti. Justeru melabur modal (bererti anda melabur dan kemudian tunggu untung sahaja) d an di dalam institusi kewangan konvensional yang memperolehi untung melalui cara Forex adalah tidak halal di sisi Islam. Jika kedua-dua syarat di atas lulus. Syeikh Dr. Mohd Daud Bakar. Mas alah dalam implementasi Forex adalah bertangguh dalam penyerahan daripada keduadua pihak. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 295 Kedua: Hukum for ex trading yang diniagakan sendiri melalui platform Internet Bagi mengetahui hukum bagi bentuk kedua ini. Jika tidak. Ini adalah keputusan Panel Penasihat Syariah Dunia yang bernaung di bawah nama A ccounting & Auditing Organization For Islamic Institutions (AAOIFI). Dr. Syeikh Abdullah al-Maru”. Nazih Hammad. la diperlukan bagi mengelak anda ditipu oleh platform syarikat yang tidak b enar. Butiran terperinci berkenaan platform ini mestilah diteliti dan boleh dipe rolehi. Syeikh Dr. setiap disip lin dan syarat transaksi yang melibatkan emas dan perak juga terpakai pada urusa n transaksi mata wang. Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad. Namun semua mereka hanya terlibat dalam Forex jenis ’Spot’ dan bukannya jenis ’Fonvard’. Jika platform tersebut mempunyai wibawa dan lesen serta informasi yang sangat mencukupi. Syeikh Dr.294 • Wang. perkara kedua adalah menilai akta-akta berkaitan dengan aktiviti ini daripada badan berwajib di Malaysia. ia menggunakan konsep Al-Wa’d atau ’Unilateral Promise’ da n ia telah disepakati keharusannya. Tatkala itu akad menjadi batal. Aj il Nashmi dan ramai lagi. b. Ini perlu bagi memastikan anda tidak terli bat dengan aktiviti menyalahi undang-undang negara. Demikian keputusan Majlis Fiqh Antrabangsa danjuga Majlis Kewangan Islam Antarabangsa di bawah AAOIFI. saya kira transaksi jual mata wang asing da n simpan dan kemudian jual semula apabila harga tukarannya naik adalah harus men urut hukum asalnya kerana ia secara automatiknya dilaksanakan menurut kaedah ’spot’. Dr. bahawa terdapat sesetengah institusi kewangan Islam yang mel akukan Forex ini setelah mendapatkan kelulusan Majlis Penasihat Syariah mereka. Syeikh Siddiq Dharir.

mari kita sama-sama cuba memahami dan menyemak bagaimana proses ini dilak ukan secara ringkas dan melihat pandangan Islam tentangnya. 2) Dengan modal itu. forex trading adalah seperti berikut: 1) la mempunyai minimum modal contohnya USD 1. . USD 100 dan Iain-lain dan ia berb eza mengikut polisi syarikat forex trading masing-masing.Namun. Setakat apa yang diterangkan oleh individu yang terlibat dan yang tahu berkenaan car&forex trading melalui Internet ini. pihak syarikat platform/orer trading ini akan membukakan sa tu akaun khas buat peserta.

no 1586. dan dibuka kaunter ’selling’ melalui platform syarikat tersebut. hanya RM40 dimasukkan. pihak peserta akan menentukan ’position’ mereka sama ada untuk membuka kaunter jualan mata wangnya atau kaunter belian. no 2070.296 • Wang. dan secara automatik juga kita boleh mengeluarkan wang tersebut tanpa sebarang hala ngan. 60. 3/1209) Manakala pembelian secara hutang daripada salah satu antara dua pihak adalah har am berdasarkan hadis: Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 297 #fl. Keesokan harinya apabila dilakukan analisa terhadap pergerakan nilai mata wang. Tidak dibenarkan dilewatkan atau dimasukkan sebahagi an sahaja. Ini menjadikan ia bercanggah dengan arahan Nabi SAW: Dalam menukar wang dengan wang. didapati nilai USD mengukuh berbanding Ringgit iaitu USD1 = RM4 Tatkala itu. USD 100 dibeli dengan tukaran semasa ban tersebut USD1 = RMS.li N. Jika dalam contoh di atas. Ini berm akna ia telah beroleh keuntungan sebanyak RM40 berbanding harga belian asalnya t adi. Namun jik a kelewatan berlaku. kesemua modal dicampur untung dimasukkan di dalam akaun kita tanpa sebarang tangguh. Pihak syarikat Forex ini mestilah memasukkan seluruh RM400 itu sebaik sahaja tra nsaksi jual beli dilakukan. (Riwayat Al-Bukhari. 2/762) Imam An-Nawawi telah menyebut dengan terang bahawa para ulama telah bersepakat w ajibnya syarat serah terima dalam satu masa atau taqabud sama ada secara hakiki (fizikal) atau hukmi (melalui medium Internet tetapi mempunyai bukti seperti res it atau nota elektronik yang menunjukkan transaksi sah). ia akan menekan button jual USD 100 dan memperolehi RM400. Anda dan Islam Setelah itu. Isu Syariah: Jika ini tidak berlaku.I JU Jji Ertinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Pertukaran antara perak dan emas a dalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu ma sa). manakala baki modal sebanyak RM360 hanya akan dimasukkan sejurus peserta menutup akaun pada hari te rsebut. . Gambaran mudahnya adalah: Diberikan contoh. maka ia lulus dari sudut Syariah. Lo Jj_J Ertinya: Rasulullah SAW melarang daripada menjual emas dan perak secara berhutan g. Nabi telah menyebut garis panduan yang mesti dip atuhi iaitu: «. (Riwayat Muslim. (Syarah Sahih Muslim) Cadangan: Mesti dipastikan bahawa semasa transaksi jual beli dilakukan. isu Syariah di sini adalah berlaku penangguhan dalam penyer ahan mata wang ringgit.

bererti modal anda akan digandakan kepada 1 0 kali menj adi USD 1 000 atau j ika memilih 1:100. Hukum Leverage: Takrif Leverage: The use of various financial instruments or borrowed capital. Dengan jumlah baru inilah mata wang anda akan dipasarkan di pasaran. say you have $1. bererti modal anda menjadi USD10 000.000 . margin and other financial instruments. such as margin. to increase the potential return of an investment. Maka anda dikehendaki memilih atau secara pilihan memilih gandaan yang dikehendaki seperti 1:10. Leverage can be created through options. futures. Untuk itu mereka menawarkan apa yang dinamakan ’leverage ’ y ang mana modal peserta seolah-olah akan digandakan menurut saiz kontrak leverage yang dipersetujui bersama. Sebagai contoh. For example.3) Terdapat syarikat yang mensyaratkan minimum modal yang tinggi seperti USD1 00 0 dan Iain-lain jumlah. modal sebenar anda adalah USD100.

isu penting di sini ialah. Anda dan Islam to invest. wujud pula isu hukum kedua di sini iaitu: a. dalam hal jual beli rumah. Inilah yang dinamakan leverage d an konsep ini adalah sama digunakan dalam saham (short selling). Hanya pinjaman da ripada pihak syarikat Forex kepada pesertanya. ia jenis leverage yang harus kerana asasnya k ontrak jual beli dan aset telah menjadi milik pembeli. Pertama: Tiada pemindahan sebenar wang ke akaun peserta sebelum dijual. Sekiranya rumah tersebut bernilai RM100 000. You w ould then control 500 shares instead of just 10.298 • Wang. Ini kerana bagi pembelian rumah itu. Bai at-Taqsit adalah harus menurut majoriti sahabat Nabi SAW. Ulasan 1) Menyamakan pembelian rumah secara deposit dengan leverage gandaan 1:100 dalam forex trading adalah perbandingan yang kurang tepat. Lalu dalam tempoh bayaran masih belum dilunaskan itu. This amount could be invested in 10 shares of Microsoft stock. pembeli sudah memiliki penuh hak ke atas rumah tersebut walaupun ia masih tidak membayar harga rumah sepenuhnya. Isu dalam konsep pinjaman daripada proses leverage Dalam hal leverage Forex. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 299 pembeli sememangnya dibenarkan untuk menjualnya kepada pihak ketiga dan mengambi l untung. Selepas selesai segala urusan guaman dan Iai n-lain. m engubah suai malah menjualnya kembali. ulama silam dan kontemporari. anda mempunyai kawalan terhadap rumah tersebut sama ada untuk menyewa. berikut adalah beberapa hujah yan° kerap digunakan oleh mereka yang ingin m enghalalkannya dan diikuti dengan beberapa ulasan saya: Hujah forex trader 1: Menyamakan leverage dengan deposit beli rumah dan jual seb elum bayar penuh. Oleh kerana ia hanya pinjaman. w la berbeza dengan leverage di mana tiada jual beli termeterai. maka dengan RM10 000 sahaja ia suda h mencukupi untuk anda memiliki rumah tersebut. Anda hanya perlu membayar 10 peratus deposit (adakalanya tiada deposit) dan sele bihnya anda meminjam daripada bank. Bagi memastikan hukum penggunaan leverage di dalam forex trading melalui Interne t ini. you could invest the $1. perjanjian jual dan beli (S&P) telah ditand atangani antara pembeli dan penjual. as in buying securities on margin. pasaran hadapan dan options. Menurut Fiqh Islam dengan termeterainya aka d itu. Justeru. ia hanya pinjaman daripada syarikat Forex kepada ahlin ya. Islam mengiktiraf pembelian secara bayar an tangguh yang dinamakan Bai’ at-Taqsit. but to increase leverage. Ini terbukti apabila ia seorang b logger yang mengulas bidang pelaburan yang kerap dirujuk oleh pemain forex tradi ng mentakrifkan leverage di dalam laman webnya sebagai: The use of credit or borrowed funds to improve one’s speculative capacity and incr ease the rate of returns from an investment. Borrowed fund bererti ia dipinjamkan oleh syarikat. tabien.000 in five options contracts. .

wang asal si pemain Forex hanyalah USD 100 dan di ’leverage’ sehingg a menjadi USD100 000 melalui kontrak pinjaman. tetapi ia telah dijual sehingga . Tiada sebarang jumlah sebenar yang wujud. pemilikan ke atas wang yang diberi pinjam tadi tidak dibuat dalam bentuk yang sebenar.Sebagai contoh. ta pi hanya atas angin sahaja. t iada sebarang pemilikan fizikal sama ada secara ’hakiki’ (fizikal) atau ’hukmi’ ke atas wang. Hasilnya. Masalah di sini adalah. t iada sebarang ’transfer of real money’ berlaku dalam akaun pemain Forex. Justeru.

mendapat untung. Kedua: Jika benar pinjaman dimiliki dengan sah. maka akan tertulis RMJ 000. c. Kerana itu ia tidak hilang kerana ia bukan wang miliknya. Ini bermakna duit dalam akaun kita masih sama (jika deposit adalah sebanyak RM1 000. Hasilnya. sepatutnya jumlah pinjaman USD 100 000 telah masuk sepenuhnya dalam milik trader dan jika berlaku kerugian. mengapa tiada risiko? Pihak pemain Forex memberikan komen berikut di ruangan komentar saya: Dengan USD100 trader boleh berjual beli dengan kuasa USD 100 000. bukannya real). Bila ia di sebutkan tidak terkesan. la hanya wang hantu yang tidak dimilki secara sah. Pemilikan secara hukmi telah terpindah kepada pembeli wa laupun ia belum membayar sepenuhnya. Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 301 Ini tanpa sengaja adalah satu pengakuan tentang hukum haramnya leverage forex da lam bentuk sebegini. Inilah yang saya maksudkan bercanggah dengan dalil larangan men jual sesuatu yang belum menjadi sama ada secara hakiki atau hukmi. Jika pemain Forex masih berdegil dan mendakwa pemindahan sebenar telah berlaku. saya bersetujii dengan kenyataan ”broker memberi pinjam untuk pela buran forex ”. tetapi menurut kefahaman saya. dan trader menjual sesuatu yang bukan miliknya yang diharamkan oleh baginda Nabi SAW. dan bukannya RM100). pinjaman yang dikatakan dalam leverage ini hanyalah bayang-bayang saha ja. Jika benar-benar ia tepat mengikut hukum Syariah. la menunjukkan bahawa jumlah USD 100 000 yang kononnya tela h dipinjamkan kepada pemain Forex dan masuk ke dalam pemilikan trader hanyalah o mongan kosong. la dinyatakan dengan terang o\eh forex trader dalam ruang komentar di artikel sa ya iaitu: Saya seorang pernain forex (demo account sahaja. Jika berlaku k erugian dalam urusniaga. abaikan ulasan pertama saya ini. Jelas daripada ayat ini menunjukkan pinjaman itu bukan pemindahan dan bukan wang sebenar. pinjaman itu bukannya secara kekal. jumlah kerugian maksima trader hanyalah USD100. USD100 000 tersebut langsung tidak terusik. . Berkenaan denga n leverage itu. la berbeza dengan kes jual rumah tadi kerana pemilikan dan akad Sell & Purchase (S&P) telah termeterai. Anda dan Islam b. hakiki atau hukmi o lehforex trader. la juga berbeza dengan leverage rumah tadi. se patutnya semuanya terkesan dan bukan hanya USD 100 modal asal sahaja. Ketiga: Isu member! pinjaman dengan syarat menjual Isu seterusnya berkenaan syarikat Forex memberi pinjam wang melalui leverage seh ingga USD 100 000 adalah syarikat Forex sebenarnya memberikan ’pinjaman bersyarat’ i aitu dengan mengikat pinjaman USD 100 000 yang diberikan khas untuk berjual beli mata wang melalui syarikat mereka sahaja. pinjaman akan tersangkut pula dal am isu seterusnya di bawah. ini bermakna trader sebenarnya tidak memiliki USD100 00 0.300 • Wang. Namun begitu.

Namun dalam hal pinjaman leverage ini. sepatu tnya sebagai peminjam kita bebas menggunakan wang yang diperolehi untuk apa jua tujuan yang kita sukai.Maka ini adalah haram kerana riba. semua kemudahan tersebut pastinya tiada! Ini bercanggah dengan nas berikut: . Jika pemain Forex ingin menyatakan ini halal. Malah kita boleh mengeluarkan semua wang pinjaman yang d iberi melalui leverage itu. iaitu si pemberi pinjaman mengambil manfaat a tas si peminjam (pemain Forex) dengan mensyaratkan peminjam mesti berjual beli m enggunakan syarikat mereka.

az-Zayla’ie. ia juga bercanggah dengan dalil ini: ^ •W-^J 4-. Anda dan Islam Ertinya: Setiap pinjaman yang (mensyaratkan) manfaat kepada pemberi pinjam adala h riba. (Riway at Abu Daud) m Para ulama hadis dan fiqh berbeza pandangan dalam menghuraikan erti hadis ini te tapi mereka bersepakat bahawa > ang termasuk dalam kategori haram daripada hadis di atas adalah memberikan pinjaman dan pada masa yang sama mensyaratkan peminja m membeli aset daripadanya.” ”5 Menggabungkan akad pinjam dan akad jual beli ini disepakati haramnya oleh ulama. Leverage bukan pinjaman? Apabila saya menulis bahawa terdapat banyak isu jika leverage itu adalah pinjama n. 4/60) Dalam konteks di atas. Syarat utama yang mesti dipantau apabila menjual mata wang yang sama s eperti menjual USD untuk mendapatkan USD mestilah sama nilainya. Mereka dengan cepat menyatakan ia bukan ’pinj aman’ tetapi ’saiz kontrak’ sahaja. (Rujuk Bab 4 dari pada buku ini. Isu Syariah: Malangnya. si pemberi pinjam berkata: ”Saya pinjamkan duit USD 100 000 ini kepada kamu dengan syarat kamu mesti beli kom puter saya. Inilah yang dinamakan riba al-fadhl di dal am Islam. syarikat Forex telah mensyaratkan manfaat baginya. 5/232 . mereka membayar USD 100 untuk memperolehi kontr ak leverage yang bernilai USD 10 000. Jatuh dalam riba an-nasiah: Transaksi itu juga diharamkan kerana si pembeli s .) b. percubaan mereka untuk melarikan diri daripada pelbagai masalah isu leverage seperti pinjaman dana menjeratkan mereka dalam isu Syariah yang lebih dahsyat. Mana tidaknya. (Naylul Awtar. Sebarang lebiha n atau kekurangan daripada sebelah pihak adalah riba al-fadhl. pihak penyokong leverage forex trading melalui Internet ini dengan segera men afikan bahawa ianya adalah pinjaman. Lebih dahsyat daripada itu. 1% Inilah yang berlaku dalam leverage forex atas dasar pinjam. Jatuh dalam riba al-fadhl: Transaksi itu akan menjadi seperti mereka membeli duit dengan duit.” Sebaaimana disebutkan oleh Imam Al-Mawardi: Ertinya: ”Tempat yang haramnya adalah setiap jualan dan mensyaratkan pinjaman (ata u sebaliknya). Mereka diberi pinjam dengan syarat Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 303 melaksanakan jual beli melalui syarikat pemberi pinjam sahaja. iaitu: a.302 • Wang.xf6^\ J^0 >~jl J& Ertin\a: Nabi SAW melarang daripada menjalankan dua urusniaga dalam satu. Nasb ar-Rayah. Contohnya. anda mampu mengika t satu kontrak yang mempunyai kemampuan nilai jualan sehingga USD 10 000 atau le bih. iaitu berbekalkan wang USD 100. Trader tiada kebebas an untuk mengeluarkan duit USD 100 000 itu pada bila-bila masa untuk digunakan b agi perkara lain. AsSyawkani.

197 c. Ini menjadikan jatuh dalam riba an-nasiah kerana t iada serah terima dalam satu masa yang menjadi syarat dalam forex Islam. Berniaga bukan dengan wang sebenar: Sekali lagi isu ini berlaku. kerana pada hakikatnya tiada jumlah sebanyak USD9 900 diberikan kepada peserta Forex.udah membayar USD tetapi pihak syarikat yang menawarkan kontrak bersaiz USD 10 0 00 itu belum lagi memasukkan sebarang nilai sebenar wang USD di dalam akaun pese rta sejurus peserta membayar. Kontra k yang .

kerana tiada illah yang bersifat muta ’adi dalam ha\ fadhilat dan pahala. Jika ini berlaku. hujah sebegini adalah terlalu lemah dan sebenarnya tidak relevan dalam isu yang sedang dibincangkan ini. yang diharamkan oleh Nabi SAW. terutamanya apabila bab fad hilat dan pahala tidak boleh Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 305 dianalogikan dan diqiyaskan menurut sepakat ulama Usul Fiqh. sekali l agi riba telah berlaku. ada satu malam yang ganjaran ibadah pada malarn itu adalah lebih baik daripada benbadah I 000 bulan. Inilah antara contoh leverage dala m ibadah. trader yang cuba menggunakan hujah ini serta menyamakan atau meng ’qiyas ’kan leverage dalam ibadah itu dengan leverage da lamforex. pengg . Adakah ia sama dan apakah illahnya? la terlalu lemah. wang yang digandakan oleh syarikat itu dikira seba gai pemberian pinjaman dan sudah tentu mereka akan mengambil sedikit keuntungan sama ada diketahui atau tidak diketahui oleh peserta. Anda dan Islam bersaiz hanyalah satu nilai di atas awang-awangan Justeru. Bagi mengelakkan perkara yang ditegah oleh Islam daripada berlaku di sini. malahan salah dalam penggunaannya.” (Riwayat Abu Daud. Dianalogikan dan disamakan gandaan pahala dengan gandaan duit? Bagaimana boleh disamakan gandaan pahala yang ditentukan khas oleh Allah SWT den gan gandaan leverage menggunakan duit pinjaman bersyarat tanpa hak milik jelas b agi menggandakan untung duit sedangkan ianya bentuk transaksi yang bertentangan dengan hukum Syariah. Hujah forex trader 2: Qiyas kepada fadhilat lailatul qadr & pahala solat jemaah Seorang individu yang kerap dirujuk oleh forex trader berkata bahawa asas le\ er age boleh dilihat dalam beberapa bentuk ibadah khusus. menjual perkara seper ti ini adalah tidak sah kerana ia tergolong dalam menjual sesuatu yang bukan dal arn pemilikan. Jika benarlah apa yang saya gambarkan ini. transaksi Forex menggunakan leverage ini adalah haram kerana ia dikira menjual mata wang yang bukan milik anda. maaf saya katakan. Tiada sebaran g masalah dalam hal ibadah yang disebut. 3/283) Malah saya juga hampir pasti. Seseorang yang solat berjemaah mendapatpahala 27kali ganda. la berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW: Ertinya: ”Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak di dalam milikmu.” Ulasan Itu adalah pandangan penulis blog itu secara umum di dalam ibadah. jika terdapat mana-mana/ora. khusus kelebihannya oleh Allah dan Rasu lNya. Percubaan qiyas fadhilat ba gi satu amalan ibadah khusus yang disebut secara spesifik oleh Nabi SAW kepada s atu ibadah lain adalah tertolak menurut ulama Usul Fiqh kerana ia adalah fadhila t daripada jenis yang tidak ’ma’qul al-ma’na’.304 • Wang. Namun. la amat-amat t ertolak. Milik sebenar anda hanyalah USD100 tetapi yang dijual adalah RM10 000. iaitu: ”Malah dalam Islam. no 3504. 198 Apatah lagi ingin diqiyaskan kepada leveraging oleh forex trader. sudah disebut dalam Quran.

Wallahu ’alam. trading oleh individu melalui syarikat Internet hampir semuanya akan menggunakan konsep leverage kerana individu ini t idak mempunyai wang yang cukup besar untuk meniagakan mata wang yang mereka mili ki. Kesimpulan Jelas kepada saya bahawa perniagaan/orex.unaan leverage 1 : 1 sahaja yang dibenarkan. Jika benarlah demikian. . maka saya nasihatkan agar berhentilah daripada urusn iaga yang amat syubhah dan haram ini.

mata wang adalah ’medium of exchange’ saha ja dan ia bukanlah komoditi yang wajar diniagakan bagi memperolehi untung daripa da perbezaan nilainya. Pengharaman forex trading melalui Internet seperti di atas ini juga turut dikong si oleh pakar ekonomi Islam dunia yang juga guru saya iaitu Prof. menemui kematian dalam keadaan tiada siapa yang sedar akan hutang kita yang masih tidak berbayar. Pertamanya. . Tolong beri pandangan dan pendapat apa yang perlu saya lakukan Ulasan saya Islam menggalakkan umatnya menulis hutang dan disertai dengan saksi bagi mengela kkan pertikaian. menjadikan cara ini bagimemberikan anak dan isteri makan bukanlah satu bentuk kerjaya yang terpuji di dalam Islam. Sedih dan pilu apabila seorang kawan sanggup membuat begi tu. Kini beliau meminta saya menjelaskan hutang yang telah dihalalk an itu. Malah ia sebenarnya membantu sistem kapitalis dan menguatkan sistem ekonomi yang mereka anjurkan. Jika ketika berhutang memerlukan tulisan. Adak ah saya wajib menjelaskan hutang yang telah dihalalkan tersebut? Baru-baru ini abang iparnya datang berjumpa saya dan mengarahkan saya supaya men jelaskan hutang tersebut. ini kera na menurut pandangan ekonomi dalam Islam. disedekahkan oleh si pemberi hutang. lupa dan yang paling berbahaya. Saya sudah menerangkan bahawa dia telah menghalalkan h utang Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 307 tersebut tetapi dia tetap berdegil juga. Bahagian kesepuluh: Menuntut kembali hutang yang dihalalkan Saya ada menerima soalan seperti berikut: Ustaz. saya mempunyai masalah iaitu mengenai hutang.’” Kita tahu nilai mata wang kini tidak lagi bersandarkan emas atau perak. Saya jadi risau dan keliru mengenai perkara ini. Dr Monzer Kahf . Anda dan Islam Malah jika boleh menjalankan Forex yang halal sekalipun (tanpa leverage). Justeru. Kawan say a itu tetap mahukan saya membayar semula. Kawan saya ada meminjamkan wang kepada saya dan beliau telah menghalalkan semua hutang tersebut.. Syeikh Mufti Taqi Uthmani (pakar Syariah dan Kewangan Islam sedunia) berkata ia bukanl ah sesuatu yang disukai oleh polisi ekonomi di dalam Islam. Beliau juga telah memburuk-burukkan sa ya kepada semua orang.306 • Wang.. Kini ia menjadi masalah yang besar melibatkan keluarga keduadua pihak. demikian juga tatkala ianya dihalalkan atau dalam kata lain. Wang ker tas hari ini (fiat money) tidak mempunyai nilai tersendiri (seperti logam emas d an perak) kecuali nilainya datang daripada pasaran global yang ditentukan oleh ’de mand and supply’ di pasaran dunia. Justeru. Minta Ustaz tolong jelaskan apa hukumnya kawan saya yang meminta wang itu dan apa yang perlu saya lakukan. fikirkanl ah.

Konsep menghalalkan hutang sehingga menjadi sedekah ini dipuji oleh Allah SWT da lam ayat berikut: .Ertinya: ”Hai orang-orang yang beriman. Dan janganlah penulis eng gan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. maka hendaklah ia menu lis. ia bermakna pemberi hutang telah memberi sedekah atau d erma kepada anda. fenomen a di atas mudah berlaku. Dan hendaklah seor ang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Al-Baqarah: 282) Apabila kedua-dua amalan yang diajar oleh Islam ini tidak diaplikasikan. ketika hutang itu telah dihalalkan secara berlafaz atau SMS oleh si pemberi hutang. hendaklah kamu menuliskannya. Dalam konteks Islam. apabila kamu bermu^amalah tidak secara tun ai untuk waktu yang ditentukan.

Tatkala itu penerimaan hadiah telah sempurna. (Riwayat al-Bukhari. 2/914) Imam Ibn Hajar berkata terdapat tafsiran yang menyebut bahawa penyerupaan sebegi ni membawa erti meminta kembali hadiah adalah haram. leb ih baik bagimu. Hadis Hasan) 2) Bagi sesiapa yang memberikan hadiah atau pemberian dengan syarat orang yang m enerima memulangkannya dengan lebih banyak. maka berilah tangguh samp ai dia berkelapangan. 5/235) Nabi SAW juga bersabda: Ertinya: Tiada sesiapapun apabila ia telah memberikan sesuatu hadiah kemudian ia menuntutnya kembali kecuali bagi bapa yang memberi sesuatu hadiah kepada anakny a. jika kamu mengetahui. Dan tnenyedekahkan (sebahagian atau semua hutang) itu. Namun begitu. dia telah meninggal dunia. akad hibah atau sedekah tel ah termeterai dengan sempurna. Maksudnya. seperti yang disebut oleh Ibn Abbas Jlil Ertinya: ”Janganlah kamu memberi (hadiah) wang atau harta kerana ingin mengambil h arta atau wang yang lebih banyak. untuk anjing menjilat muntahnya adalah tidak najis maka ini tidaklah haram. dia telah menarik semula hadiahnya atau apa yang telah dihalalkannya. maka adalah lebih baik jika anda b SabdaNabiSAW . kerana antara syarat utama sah hibah dan sedekah adalah qabadh atau penerimaan hadiah.308 • Wang. malah memburukkan anda pula. Pe ndirian Islam dalam hal ini adalah seperti berikut: 1) fc j Ertinya: Orang yang meminta kembali hadiahnya adalah seperti anjing yang menjila t muntahnya. Adapun. Anda dan Islam jl ^J Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 309 jij o Ertiya: Danjika (orang berhutang itu) dalam kesukaran. Imam Ibn Hajar me nyimpulkannya dengan mengatakan bahawa hadis ini cukup memberikan erti jelas keb encian melampau Islam bagi seseorang yang bertindak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya sehinggakan menyamakannya dengan anjing menjilat muntah. anda telah pun qabadh wang itu kerana ia asalnya adalah hutang. individu yang menghalalkannya serta keluarganya menafikan halal yang telah diberikan dan kembali menuntut hutang. Dalam kes anda. di ketika ia telah menghalalkan hutang itu. (AlBaqarah: 280) Justeru. ia dikira sebagai riba. Qabadh motorsikal adalah melalui terimaan kuncinya. (Riwayat Tirmizi. tatkala itu hibah belum sempurna dan saya tidak boleh menuntut hadiah itu kerana saya masih belum terima atau qabadh motor sikal tu. jika jiran saya berkata dia ing in menghadiahkan motorsikalnya kepada saya tetapi sebelum sempat dia menyerahkan kuncinya. ” 20° Dalam kes anda. (Path bari. Jika telah sampai ke peringkat itu di mana anda telah berusaha memahamkannya dar i sudut hukum Syariah tetapi mereka berdegil.

Hukumnya datang daripada hadis Nabi SAW yang banyak serta daripada ayat Al-Quran . Hukum haram dan dosa hanya aka n ditanggung oleh mereka kerana dikira memakan harta orang lain secara haram. Anda dan Islam Perlu diingat bahawa industri bank konvensional adalah haram dan menurut hukum a sal. para ulama Islam telah berbeza pendapat dalam menentukan sama ada terdapat ker inganan bagi kerjaya seperti ini atau tidak. (5) yang minta dihantarinya. elok untuk kita memerhatikan dalil-dalil asas isu in i. sepuluh golongan: (1) yang memera hnya. Albani: Hasan Sahih) Keterangan: Walaupun hadis ini menyebut bab arak. Terdapat juga pendapat yang membezakan antara kerja secara ’direct’ dan tidak ’direct’ d engan riba. r^i 310 • Wang. tindakan membantu industri dan syarikat mereka berkembang juga adalah diteg ah dan haram. antaranya: (a) Allah SWT menegaskan: fi\ J Ertinya: Dan janganlah kamu bantu-membantu dalam urusan dosa dan permusuhan. At-Tirmidzi: Gharib. Namun ketika terlalu ramai yang terlibat dan kurangnya alternatif kerja yang ada . (Al-Maidah: 2) (b) Hadis Nabi Muhammad SAW: AJ . (3) yang meminumnya. (6) yang menuangkannya. saksinya dan p enulisnya. (4) yang membawan ya.erusaha membayar jumlah ’hutang yang dihalalkan itu’. (2) yang minta diperahkan untuknya. Namun demikian. (Riway at Tarmizi.i Ertinya: Rasulullah SAW melaknat tentang arak. tetapi ia merangkumi item hara m yang lain berdasarkan kepada kaedah Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa • 311 Qiyas dalam Islam. no 3333. no 1925. (10) yang minta dibelikannya. (8 ) yang makan harganya. him 307. At-Tirmidzi & Albani: Hasan Sahih) Keterangan: Ingin saya jelaskan di sini bahawa maksud hadis ini merangkumi: . (Riwayat Abu Daud. (c) Nabi Muhammad SAW menyebut: Ertinya: Dilaknati Rasulullah SAWpemakan riba. (7) yang menjualnya. Bahagian kesebelas: Hukum bekerja di institusi kewangan konvensional Bagi menjawab persoalan ini. dan pemberi makan. (9) yang membelinya. pembaca mestilah terlebih dahulu memahami asas huku m dalam hal membantu satu aktiviti yang haram.

perniagaan dan Iain-lain. Dalam konteks semasa adalah pengguna kad kredit. Penulis: Peguam yang merangka dokumen perjanjian pinjaman bank. pengguna perkhidmatan perbankan konvensional dan Iain-lain. Saksi: Individu yang memberi lesen. (d) Hadis Nabi SAW: . Termasuk juga penjamin-penjamin kepada pinjaman dengan riba. la adalah saksi yang meluluskan transaksi riba. adalah riba secara sepakat ulama. insurans dan pelaburan konvensional. termasuk pelaburan secara fixed deposit yang memberikan jaminan untung yang sebenarnya. Pemberi Riba: Individu yang menggunakan khidmat yang berunsur riba walaupun dengan niat tidak redha sedangkan ia boleh memilih perbankan Islam. sebagaimana tugas saksi.Pemakan Riba: Individu yang mengenakan riba terhadap pinjamannya dan yang menjual item ribawi secara riba lalu memakan untungnya. Pemberi ini termasuk juga pegawai dan pekerja di bank konvensional yang bertugas secara langsung untuk mempromosikan produk riba. kontrak dan perniagaan kepada industri riba. sama ada pinjaman pelajaran.

Al-Hakim: Sahih & disepakati Az-Zahabi. sebagai mana Allah berfirman dalam al-Qur’an: ”Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedeka h. Anda dan Islam Eninya: Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak.” (Al-Baqarah: 276) Cukuplah dengan membaca apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur’an: ”Hai orang-orang yang beriman. bahawa Allah dan Rasul-Nya ak an memerangimu. Riba me ngakibatkan malapetaka dalam kehidupan ini dan hukuman keras di akhirat. 5/39) Keterangan: Dalam hal ini. Albani: Hasan) Keterangan: Maka. Justeru. demikian ditegaskan oleh Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi201 la berbeza d engan kerja di institusi konvensional secara tidak langsung. Justeru. sama seperti hadis di atas. ” (Al-Baqarah:278279) Hadis Rasululllah SAW ini mengancam kehidupan sebahagian Muslim yang taat yang b ekerja dengan bank dan institusi kewangan . hukumnya amat jelas. maka bagimu modal hartamu. dan selalu berbuat dosa. jangan minum dan jangan menjualnya. Islam mengisytiharkan riba sebagai satu dosa besar yang membawa bencana dan keruntuhan sosial. menyatakan yang berikut: ”Sistem ekonomi Islam berdasarkan permusuhan terhadap riba. kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Riwayat Muslim. Tiada hujah maslahat bo leh diguna untuk mempromosi dan membantu riba Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 313 yang jelas. u lama terkemuka Sheikh Yusuf Al-Qaradawi. bertak\\~alah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil)jika kamu orang-orang yang beriman. Tujuan untuk mendapat bisnes atau tidak bukanlah isunya. hubungkait peguam dan semua pegawai pemasaran yang terlibat se cara langsung menyediakan dokumen pinjaman riba dan mempromosikannya adalah term asuk dalam kategori menyebarluaskan lagi riba di suatu daerah. walaupun hadis ini menceritakan bab arak. maka barangsiapa yang telah mengetahui ayat ini dan dia tnasih mempunyai arak walaupun sedikit. berdasarkan dalil-dalil ini. Danjika kamu bertaubat (daripada pengambilan riba). Justeru. ia merangku mi semua keterlibatan dalam hal yang diharamkan.312 • Wang. terutama riba yang lebih besar dosanya daripada arak. Sebagai tambahan. Banyak lagi dalil-dalil lain yang semuanya mengulang maksudmaksud dalil di atas tadi. mengikut konteks hadis. maka (tindakan) me reka telah menghalalkan (untuk turunnya) azab Allah ke atas mereka. maka haram memakan hasil daripada jualannya dan jangan pula menjualnya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. (e) Nabi SAW mengingatkan: Eninya: Apabila terzahirnya dengan meluas akan riba dan zina. maka ketahuilah. mer eka termasuk dalam kategori hadis (c) sama ada suka atau tidak. barangsiapa yang tel ah mengetahui riba itu haram dan masih bekerja sebagai pegawai pemasaran atau pe guam. (Riwayat AlHakim. saya memberi jawapan jelas dan tepat bahawa: Semua peguam yang membantu menyediakan dokumen riba. Makajika kamu tidakmeng erjakan (meninggalkan sisa riba). 2/37 & Abu Yu ’la.

Malapetaka ini tidak akan berubah dengan keengganan seseorang untuk bekerja di b ank. Perkara yang mengubah ialah kemahuan masyarakat untuk mengelakkan kesan bur uk sistem riba. halnya lebih daripada menjadi saksi kontrak. Perubahan a kan datang apabila manusia mengubah nasib mereka dengan tangan mereka dan bertin dak .lain. Malapetaka ini menjadi u mum. Riba berpunca daripada eksploitasi sistem kapitalis. Bahkan. Riba menyerap ke dalam sege nap lapisan sistem ekonomi dan institusi kewangan kita.

pekerjaan di ban k konvensional itu tidak termasuk dalam murka Allah yang disabdakan Rasululllah SAW atas pemberi riba. Anda dan Islam sewajarnya. selagi anda tidak menyed iakan sebarang kontrak berasaskan riba atau menandatangani kontrak bagi pihak ba nk. . Sheikh Al-Qaradawi. Jika anda Beberapa isu kewangan dan pelaburan semasa 315 berpandukan niat ikhlas untuk mencari kerja yang halal untuk mencari rezeki. penulisnya dan dua saksim a (riwayat Muslim ). jabatan IT atau soft\\are atau jabatanjabatan lain. juruwang. pengambilnya. Melalui cara ini. di situ ada jalan. Apa yang penting ial ah manusia mesti diyakinkan akan kesan buruk riba. setiap Muslim perlu bersungguh-sungguh dan menumpukan tenaga untuk membina sistem ekonomi kita mengikut arahan Islam.314 • Wang. kecuali sebahagian kecil kerja yang terlibat secara langsung dengan riba. Maka. Jika kita juga melarang bekerja deng an bank dan institusi kewangan. Dibenarkan bekerja dengan sebarang jabatan dalam bank konvensional. Anda dibenarkan bekerja dalam bidan g itu hanya jika anda dapati betul-betul sukar untuk mencari kerja yang halal un tuk mencari rezeki. Bagaimanapun. termasuk juga ekonomi antarabangsa. yang mana beliau menyatakan haram hukumny a dan beliau menyimpulkan bahawa bekerja dengan bank berasaskan riba bukanlah pi lihan pekerjaan biasa bagi seseorang Muslim. apabila mer eka mempunyai kemahuan untuk berubah. kel ihatan lebih keras dalam pandangannya. penyelid ik. Seorang ulama tafsir di Al-Azhar iaitu Sheikh ’Abdus-Sattar Fathallah As-Sa’eed. dan sebagainya. mereka berpendapat bahawa kerja yang menyokong operasi berasaskan riba adalah haram. All ah SWT akan mempermudahkannya bagi anda. kebanyakan pekerjaan di bank tidak boleh dilarang secara umum. mereka yang mengawal ialah Yahudi dan ini tidak memberikan kita apa-apa kebaikan. larangan bekerja dengan bank meletakkan kesusahan keterlaluan dan kepayahan atas Muslim di keduadua negara majoriti Muslim dan masyarakat Mus lim di negara lain. jabatan kred it. bendahari. Biasanya. insya Allah. Sheikh As-Salami dari Tunisia dan Sheikh AdhDhareer dari Sudan. Saya ingin memetik pendapat dua ulama muslim terkemuka dalam hal berkenaan. penyelia bangunan dan mesin. Ini juga pendapat pakar Syariah yang terkemuka pada zaman ini termasuk al-marhum Sheikh Mustafa Al-Zarqa (meninggal 1999). Di mana ada kemahuan. Ingatlah yang anda mesti meninggalkan kerja ini pada ketika anda menemui kerja yang lebih sesuai. Guru saya pula seperti Dr Monzer Kahf yang merupakan seorang pakar ekonomi Islam menyatakan bahawa terdapat banyak kerja dalam bank yang tidak berkaitan secara langsung dengan riba seperti pengawal keselamatan. mereka akan berubah. maka golongan bukan Muslim akan mengawal ekonomi kita. Di samping itu. Alasannya ialah. Hasilnya. Islam tidak melarang membuang penyakit ini secara berperingkat Ini ialah sunnah Rasululllah SAW dan Islam dalam membuang tabiat minum arak. seperti berikut: Yang berbahagia Sheikh Muhammad al-Siddiq al-Darir dari Sudan dan Yang Berbahagi a Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Sallami dari Tunis berpendapat bahawa pekerjaan seperti itu tidak termasuk dalam larangan itu.

juruwang. ”Bekerja dengan bank konvensional tidak haram kecuali pekerja dalam bidang perlaksanaan kontrak pinjaman dengan pelanggan. pemberinya. Unt uk mendafava yang berlawanan mernerlukan dalil daripada Syariah kerana Rasululll ah SAW mengisytiharkan murka Allah adalah ke atas pengambil riba. pekerja IT atau soffrvare dan pengawal bank. Anda tidak perlu memperluaskan laknat (murka) kepada juru taip. Monzer menambah. Jika anda bekerja dalam bahagian IT. pe nulisnya dan saksinya. tid ak semua aktiviti bank konvensional berada dalam bidang riba: mereka juga menyed iakan beberapa perkhidmatan lain yang dibenarkan. anda tidak membuat kontrak itu dan kerja anda dibenarkan. Di samping itu.Dr.” .

Unsur harus tidak perlu dicar i lagi kerana hukum asalnya memang harus selagi belum dibuktikan haram. Kerana itu. belum ada sebuah buku berkaitan kewangan semasa dan perba nkan Islam yang merawati isu-isu yang diutarakan di dalam buku ini. Tanpa ilmu berkenaan hukum Islam yang baik dalam hal ini. la merupakan kumpulan artikel saya di laman web saya dan akhbar dicampur de ngan beberapa tambahan lain. saya tidak patut marah jika ada yang sambil mendengus meluru kepada saya lalu bertanya. keluargam a dan seluruh zuriatnya di dunia dan akhirat. kajian saya sememangnya hanya mencari sama ada terdapat unsur haram atau tidak.Penutup Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam yang memberikan saya kekuatan bagi me namatkan penulisan buku ini yang dibuat dalam masa tiga tahun secara keseluruhan nya. ”Mengapa ustaz kata ini haram?” 317 . Saya yakin. ”Apakah dalil yang mengatakan urusniaga anda ini halal?” Kerana itu. asal hukum bagi hal ehwal mu’amalah perniagaan dan jual beli adalah harus sehingga dibuktikan ianya haram. Pada pemerhatian saya. seseorang itu pastinya akan terjerumus dalam pendapatan haram yang memberikan kesan amat buruk kepada masa depan dirinya. namun harapan saya agar ia dapat membuka jalan ilmu dan pemikiran para pembaca agar mengambil langkah sewajarnya berkenaan car a pendapatan dan perbelanjaan mereka. ianya bukanlah buku yang terbaik. Justeru. Asal Hukum Mu’amalat Adalah Harus Memang benar. tidak wajar saya bertanya kepada anda. Semuanya ditulis sambil melihat kepada persoalan su asana sekeliling dan keadaan semasa.